Εκπαίδευση

Βασική επιδίωξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητάς της, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων της και κατ΄ επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Σε αυτό το πλαίσιο θα λειτουργεί και η Φορολογική Ακαδημία, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 • Η λειτουργία εξειδικευμένων εκπαιδευτικών φορέων υπό την αιγίδα των διοικήσεων εσόδων αποτελεί βέλτιστη πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Συνεργασίες και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με αντίστοιχες Δομές (Υπουργείων Οικονομικών, Διοικήσεων Δημοσίων Εσόδων) στο εξωτερικό.
 • Κρίσιμη μάζα προσωπικού. Η Α.Α.Δ.Ε. απασχολεί πάνω από 11.000 υπαλλήλους, αριθμός που καθιστά απαραίτητη τη σύσταση αυτόνομου και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού φορέα.
 • Ιδιαιτερότητα ομάδας στόχου της εκπαίδευσης (φοροεισπρακτικός μηχανισμός)
 • Ιδιαιτερότητα νομοθετικού πλαισίου, το οποίο διέπει τη φορολογική και την τελωνειακή διοίκηση.
 • Μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο εκπαίδευσης, που παρέχεται από το ΕΚΔΔΑ, σε ό,τι αφορά τα παρακάτω:
 1. στη σύνδεση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης νεοπροσλαμβανόμενων υπαλλήλων σε ένα ενιαίο πλαίσιο βασικής εκπαίδευσης,
 2. στην πραγματοποίηση έκτακτων προγραμμάτων επιμόρφωσης, λόγω των συνεχόμενων νομοθετικών παρεμβάσεων και αλλαγών στο φορολογικό και τελωνειακό πεδίο,
 3. στην  υλοποίηση επιτόπιων προγραμμάτων σε πόλεις της περιφέρειας,
 4. στην παροχή πρακτικής εκπαίδευσης σε εξειδικευμένα αντικείμενα και 
 5. στην κατάρτιση μακροχρόνιου σχεδιασμού εκπαίδευσης.

Επιπλέον, στοχεύει:

 • στην επιτυχή υποστήριξη, σε εκπαιδευτικό επίπεδο, της εφαρμογής των μεταρρυθμιστικών δράσεων της Α.Α.Δ.Ε.
 • στην πιστοποίηση του επιπέδου γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., που αποκτώνται από την εκπαίδευση.
 • στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης μελών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, ιδιωτών, καθώς και υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών και Φορέων του Δημόσιου Τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε.
 • στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και σε πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς στη χώρα ή σε άλλες ευρωπαϊκές και λοιπές χώρες, με την οργάνωση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,  προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων της Ε.Ε. ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
 • διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς της
 • η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων με συναφή γνωστικά αντικείμενα  για υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς Φορείς και Ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα