Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1039577 ΕΞ 2018

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «προμήθεια είκοσι (20) εύκαμπτων ενδοσκοπίων οπτικών ινών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου με Κωδικό ΟΠΣ 5010482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 € συμπ/μενου Φ.Π.Α.

Περίοδος Διαβούλευσης
ΑΠΟ
ΕΩΣ