Οδηγός δασμολογικής κατάταξης οχημάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.

Οδηγός δασμολογικής κατάταξης οχημάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Κλάσεις 8702, 8703, 8704, 8705)