Ανακοίνωση προκήρυξης διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Καλαμάτας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Καλαμάτας του άρθρου 5 του Ν.718/77, που έχει έδρα την Καλαμάτα, στο Τελωνείο Καλαμάτας και περιλαμβάνει τις Π.Ε. Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο διαγωνισμός, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της αριθ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/ /12.12.2012 Α.Υ.Ο., θα διεξαχθεί υπό την εποπτεία Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία και θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ίδιας Α.Υ.Ο. Η έναρξη του διαγωνισμού θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:00 πρωινή σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα εκδοθεί από την Εξεταστική Επιτροπή, στο οποίο θα καθοριστεί και ο τόπος διενέργειάς του.

Το κατάστημα ή τα καταστήματα διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το πλήρες πρόγραμμα διενέργειας αυτού, θα τοιχοκολληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων, στο χώρο των ανακοινώσεων της Τελωνειακής μας Περιφέρειας. Οι υποψήφιοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 718/77 και το άρθρο 3 της αριθ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012/12.12.2012 Α.Υ.Ο. να έχουν κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού τα παρακάτω προσόντα:

α. Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)

β. Να κατέχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης προς αυτά σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Να μην έχουν καταδικασθεί, ούτε να διώκονται για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 718/77 σε συνδυασμό και με την παρ. 8 του ίδιου άρθρου.

δ. Να μην έχουν απολέσει την ιδιότητα του εκτελωνιστή, συνεπεία της πειθαρχικής ποινής της οριστικής αφαίρεσης ή ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή του πτυχίου εκτελωνιστή, ούτε να τελούν υπό έκτιση πειθαρχικής ποινής προσωρινής αφαίρεσης αυτών.

ε. Να μην τελούν υπό πτώχευση, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να υφίστανται στο πρόσωπο του υποψηφίου κατά την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Η συνδρομή των ανωτέρω γ’, δ’ και ε’ προϋποθέσεων βεβαιώνεται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου υποψηφίου. Οι υποψήφιοι πρέπει το αργότερο μέχρι 29 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή, να υποβάλλουν αυτοπροσώπως στην Τελωνειακή Περιφέρεια Καλαμάτας του άρθρου 5 Ν.718/77, που εδρεύει στο Τελωνειακό Κατάστημα Καλαμάτας (Πλατεία Τελωνείου) σχετική αίτηση που χπου βρίσκεται αναρτημένη στο νέο ιστότοπο των Ελληνικών  Τελωνείων, στην  παρακάτω  διαδρομή:  Αρχική  Σελίδα/ Νέα – Ανακοινώσεις / Προκηρύξεις  (https://www.aade.gr/customs/prokirixeis)