Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την 24/11/2017


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1158/2017, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με :

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 24/11/2017. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 24/11/2016, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 24/11/2017. Οι οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 11/2016 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται μόνο οφειλέτες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις περί δημοσιοποίησης, βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. και τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.(άντληση στοιχείων 24/11/2017)

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Δημοσίου Σύνολο Δημοσίου Βασική οφειλή Ε.Φ.Κ.Α. Συνεισπραττόμενα Ε.Φ.Κ.Α. Σύνολο Ε.Φ.Κ.Α. Παρατηρήσεις
016314081 ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ561.721.417,46-795.074.132,451.356.795.549,91--- .
028584729 ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ191.794.849,46-267.245.743,43459.040.592,89--- .
025429552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ225.119.860,63-174.698.394,58399.818.255,21--- .
014923770 ΛΙΑΣΚΑΣ ΜΑΤΘΑ ΒΑΣ119.706.761,35-161.664.740,38281.371.501,73--- .
031721346 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ211.423.097,00-23.295.926,28234.719.023,28--- .
134457214 APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ24,60122.729.560,7689.213.030,70211.942.616,06--- .
028470996 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ62.670.580,11-125.033.053,27187.703.633,38--- .
134643096 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ49.887.958,2675.486.758,3362.042.218,75187.416.935,34--- .
132269705 KOSTA CHRIS ΓΕΩ-91.498.602,2867.357.237,46158.855.839,74--- .
069300035 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ61.393.856,07-86.494.306,87147.888.162,94--- .
013938484 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ42.993.467,667.460.480,4995.652.106,16146.106.054,31--- .
106945913 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ74.639.462,97-61.703.981,20136.343.444,17--- .
025875785 ΛΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ6.738,98117.134.821,9318.968.030,21136.109.591,12--- .
041571311 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΠΑΝ85.133.150,73-48.533.589,98133.666.740,71--- .
023997732 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ71.754.734,836.422,4155.412.598,95127.173.756,19--- .
019230339 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ----69.896.615,3747.273.971,84117.170.587,21 .
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ40.470.716,6420.036.944,1551.322.942,83111.830.603,62--- .
035805613 ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ-36.769.973,7664.449.109,50101.219.083,26--- .
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ24.055.383,875.782.704,5856.800.824,1086.638.912,55--- .
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ2.921.157,3632.120.847,1950.060.883,5985.102.888,14--- .
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ31.723.297,33-52.164.440,8183.887.738,14--- .
046640310 ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ-27.927.855,8254.065.340,4581.993.196,27--- .
008727072 ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ39.050.426,66-41.630.049,8680.680.476,52--- .
101223640 ΥΠΕΡΜΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ36.782.069,04-39.102.660,7475.884.729,78--- .
013355101 ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ27.899.664,00368.724,1343.582.512,3871.850.900,51--- .
029194645 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ28.396.577,933.489.822,9939.695.046,6171.581.447,53--- .
043431832 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ35.461.960,51-28.026.755,6063.488.716,11--- .
007553137 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ13.964.249,228.736.153,5939.795.882,8162.496.285,62--- .
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ1.937,6927.613.613,9934.249.983,2561.865.534,93--- .
145600692 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ304,5435.637.022,6425.794.545,5361.431.872,71--- .
077120012 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΘΑ23.686.536,74-37.722.352,4661.408.889,20--- .
116803598 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΛ4.279.008,9532.136.461,2522.798.280,8559.213.751,05--- .
021119429 ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ37.256.538,95-21.903.269,2659.159.808,21--- .
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.965.527,2128.502.965,9527.253.995,3557.722.488,51--- .
043207059 ΤΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚ38.745.122,97-18.481.807,6957.226.930,66--- .
126082610 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ42,0731.792.591,8124.916.069,2856.708.703,16--- .
042148021 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ252.342,1322.961.283,5033.318.466,3656.532.091,99--- .
015107567 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑ ΝΙΚ7.859,4437.317.434,9917.691.844,9555.017.139,38--- .
044005392 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ15.838.903,063.536.611,7235.270.268,8854.645.783,66--- .
131694134 ΚΙΟΥΛΕ ΑΛΕΞΑ ΑΡΝ48.237.785,49-6.255.371,3154.493.156,80--- .
025866125 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ13.413.610,214.823.423,4035.886.942,8754.123.976,48--- .
014192004 ΚΟΡΑΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ43.846.936,51-8.414.911,8052.261.848,31--- .
042050110 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ34.601.112,40-15.951.879,9250.552.992,32--- .
027656418 ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ16.234.397,324.426.464,5929.281.244,5649.942.106,47--- .
068384333 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ29.990.336,20-19.591.368,3249.581.704,52--- .
048090745 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ18.460.346,35-30.148.490,6048.608.836,95--- .
071597386 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ29.157.130,33-18.944.481,0548.101.611,38--- .
009012586 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ30.294.694,78283.354,6916.829.682,4947.407.731,96--- .
045742421 ΓΛΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ24.544.931,66-20.507.291,0745.052.222,73--- .
048106944 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ35.675.305,88-8.395.579,7944.070.885,67--- .
013615960 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ17.482.330,7145.430,6324.152.997,5641.680.758,90--- .
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ13.860.892,181.254.817,9325.889.905,6841.005.615,79--- .
040881548 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΕ28.004.054,97-12.041.668,9840.045.723,95--- .
047753283 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΔΑ16.569.117,25-22.286.734,6738.855.851,92--- .
046927450 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΓΓ25.175.755,62-12.072.977,5637.248.733,18--- .
036096918 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ22.114.494,25-14.543.111,9636.657.606,21--- .
106580620 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ14.692.222,61-21.057.347,7135.749.570,32--- .
050788903 ΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚ20.115.837,32-15.455.244,4435.571.081,76--- .
034616503 ΔΑΜΙΓΟΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ13.186.241,87-21.616.677,4534.802.919,32--- .
135758069 ΕΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ28.063.285,09-6.239.898,3734.303.183,46--- .
043250154 ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ10.850,5314.879.722,9019.243.641,7634.134.215,19--- .
149958435 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ-26.904.138,936.930.506,1933.834.645,12--- .
074012702 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ18.108.785,20127.203,2915.503.489,5533.739.478,04--- .
036134386 ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ8.609.917,522.356.473,9622.089.237,5633.055.629,04--- .
145625281 SCHEERER HARAL RUD16.950.104,47-15.227.197,9332.177.302,40--- .
044507830 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.800.436,36-21.008.258,1431.808.694,50--- .
031718968 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ11.527.558,93-20.232.501,4231.760.060,35--- .
067920900 ΣΑΜΨΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ12.080.056,57-18.584.515,2530.664.571,82--- .
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ6.795.337,044.668.960,6818.956.724,6930.421.022,41--- .
044818839 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤ ΙΩΑ12.474.018,796.710,5817.813.920,3030.294.649,67--- .
072936546 ΤΙΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ14.594.006,06-15.588.465,0030.182.471,06--- .
042096867 ΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕ ΜΙΧ7.423.850,542.773.430,0319.674.130,2929.871.410,86--- .
040299337 ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛ ΑΘΑ10.412.318,33675,0019.407.346,3229.820.339,65--- .
103860069 ΣΑΑΝΤ ΑΛΙ ΜΑΧ12,3012.854.317,3316.754.539,1529.608.868,78--- .
019490592 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ10.900.347,99-17.979.192,1228.879.540,11--- .
036913867 ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ16.495.207,09-12.344.312,3928.839.519,48--- .
042920003 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ20.628.135,44-8.012.988,4628.641.123,90--- .
101076498 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ17.927.560,49-10.669.407,7928.596.968,28--- .
074592730 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.150,0022.562.161,925.907.547,1628.470.859,08--- .
003263641 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ10.147.121,98-18.088.190,3228.235.312,30--- .
042616160 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ12.024.652,44-15.817.832,8927.842.485,33--- .
054277829 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ10.148.516,60-16.513.803,7426.662.320,34--- .
046815581 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ10.527.900,254.547,8616.127.518,0526.659.966,16--- .
134643103 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛ ΧΡΙ35,9215.162.130,6710.977.407,7526.139.574,34--- .
056998179 ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ4.277,2515.162.130,6710.675.973,7725.842.381,69--- .
014066663 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ13.547.680,25-11.478.455,9625.026.136,21--- .
114759815 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΡΙ14.518.404,11-10.396.089,3424.914.493,45--- .
113960040 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΒΡ16.248.076,16-8.654.173,9624.902.250,12--- .
047434272 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ10.695.877,52-14.085.810,8324.781.688,35--- .
045464127 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ8.156.846,27-16.493.241,9824.650.088,25--- .
046304420 ΝΤΕΛΛΕΡΜΠΑ ΙΒΑΝ ΒΕΝ374.772,267.743.053,4316.215.401,2124.333.226,90--- .
042444541 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ8.004.184,86-16.168.649,2724.172.834,13--- .
016667998 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ7.981.086,91-15.997.198,8223.978.285,73--- .
027482948 ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ20.249,9210.488.653,4113.396.377,2523.905.280,58--- .
019092725 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ6.954.850,852.276.329,2314.405.935,2823.637.115,36--- .
010495130 ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ17.601.618,53-5.824.157,2223.425.775,75--- .
101555934 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ12.523.335,22-10.889.873,4823.413.208,70--- .
078184908 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΧΑΡ18.556.025,85-4.529.907,9523.085.933,80--- .
024962152 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ11.588.020,33762.366,7910.383.552,8322.733.939,95--- .
127455058 ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΔΑ-10.513.265,3711.922.042,9322.435.308,30--- .
006079486 ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΟΣ7.347.421,34-14.693.634,4622.041.055,80161.771,31151.156,42312.927,73 .
042868884 ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ13.348.035,58-8.945.268,7822.293.304,36--- .
042087023 ΒΑΡΛΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ8.309.180,32-13.952.227,3622.261.407,68--- .
031143775 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ3.533.542,247.142.738,0011.447.790,6022.124.070,84--- .
042719995 ΛΑΛΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑ ΗΛΙ10.233.914,48-11.771.417,9322.005.332,41--- .
040351760 ΡΕΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜ6.796.827,221.855.122,7113.191.799,8721.843.749,80--- .
031719117 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ8.754.662,29-12.279.489,9921.034.152,28--- .
017187767 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ6.874.768,56-13.904.849,5420.779.618,10--- .
123216751 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ11.263.492,10-9.465.716,3320.729.208,43--- .
045984090 ΜΟΡΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ8.521.981,91-11.998.465,6820.520.447,59--- .
017145291 ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ6.722.718,89-13.554.891,8720.277.610,76--- .
038916576 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ10.711.205,9143.384,449.506.073,3620.260.663,71--- .
027388468 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΕ6.704.085,03-13.548.495,9220.252.580,95--- .
034531267 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΤ9.683.158,10-10.534.609,3420.217.767,44--- .
042539100 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ15.046.477,22-4.826.260,5219.872.737,74--- .
131969392 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ10.668.526,17-9.106.792,5319.775.318,70--- .
131836085 ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ13.077.303,2033.769,726.605.296,4319.716.369,35--- .
101207282 ΚΑΤΣΙΑΜΗΣ ΧΡΥΣΑ ΧΑΡ9.846.948,84-9.827.630,4319.674.579,27--- .
020884572 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥ ΠΕΤ1.599.253,454.872.403,4013.033.957,5819.505.614,43--- .
121608900 ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΜ9.329.678,47-10.133.693,8619.463.372,33--- .
116904754 ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΙΟ9.491.253,35-9.939.705,0019.430.958,35--- .
046078029 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ11.839.665,59-7.547.978,5719.387.644,16--- .
022669726 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ7.731.910,19-11.625.044,5619.356.954,75--- .
023853030 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ6.423.003,63-12.839.554,5119.262.558,14--- .
105014371 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ3.922.162,644.375.794,2110.920.520,8219.218.477,67--- .
041334784 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ11.823.780,46-7.369.677,3119.193.457,77--- .
126139771 SHTRANTS IVAN ANT-9.485.835,639.607.662,4119.093.498,04--- .
026689949 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗ ΤΖΕ13.688.487,33-3.225.775,7816.914.263,111.064.499,671.013.792,002.078.291,67 .
036620585 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ ΣΠΥ9.623.721,04-9.215.081,9818.838.803,02--- .
046642524 ΑΚΑΝΓΚ ΒΑΣΙΛ ΑΝΕ7.116.527,57-11.630.110,2018.746.637,77--- .
016004693 ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ11.077.975,97-7.652.473,6518.730.449,62--- .
051379380 ΒΑΚΡΑΣ ΣΩΤΗΡ ΦΩΤ14.109.012,76-4.156.106,6318.265.119,39--- .
034759030 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ7.464.147,02-10.799.078,3718.263.225,39--- .
065297730 ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚ ΒΑΣ9.645.173,97129.675,588.081.194,8117.856.044,36--- .
050750568 BATALIAS MICHA ΗΛΙ15.772.682,64-2.072.530,5017.845.213,14--- .
043750450 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ15.297.132,70-2.436.692,0117.733.824,71--- .
043431936 ΜΠΙΖΙΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ5.737.714,15128.157,2311.863.801,1317.729.672,51--- .
017979525 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ15.534.484,06-2.000.756,2717.535.240,33--- .
013393930 ΤΣΑΛΤΑΣ ΠΟΛΥΧ ΒΑΣ7.237.746,52-10.271.838,3917.509.584,91--- .
046436452 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ5.738.663,25-11.595.955,1917.334.618,44--- .
034843400 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ3.556.543,813.793.412,009.956.648,2317.306.604,04--- .
016538642 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ7.219.698,22-9.952.871,4417.172.569,66--- .
034037799 ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ3.990.238,302.356.501,8910.773.032,0017.119.772,19--- .
037125025 ΝΟΥΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ6.232.117,67-10.484.756,8216.716.874,49--- .
137061907 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤ ΑΠΟ13.646.704,99-2.989.407,4416.636.112,43--- .
050409458 ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ10.113.710,05-6.372.463,3316.486.173,38--- .
002866269 ΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΡΟ5.983.147,51-10.389.111,1216.372.258,63--- .
116772440 ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΥΑ7.080.607,44-9.249.614,5216.330.221,96--- .
148676667 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΜΙΧ200,0012.809.601,853.488.567,2116.298.369,06--- .
031631630 ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ5.541.773,18-10.750.643,4716.292.416,65--- .
042053566 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ5.684.574,37-10.595.919,8616.280.494,23--- .
043319113 ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ5.379.525,23-10.851.424,4316.230.949,66--- .
003059920 ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΝΑ97.459,785.285.679,2510.842.706,8316.225.845,86--- .
024943278 ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ7.155.471,372.886.995,266.122.634,4816.165.101,11--- .
011334251 ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ-5.332.257,8110.778.878,6216.111.136,43--- .
036015397 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ10.262.568,90-5.800.081,1616.062.650,06--- .
027463983 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΡΙΠ ΕΥΑ9.410.244,43-6.575.734,8115.985.979,24--- .
039819018 ΠΡΑΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤ ΜΑΡ6.604.899,35-9.166.000,1515.770.899,50--- .
028071254 ΚΟΥΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑ ΗΛΙ5.337.364,69-10.361.993,1615.699.357,85--- .
014806934 ΝΤΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ5.503.289,47351.031,929.827.890,1515.682.211,54--- .
033429080 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΘ5.521.395,85186.950,559.961.270,2515.669.616,65--- .
118739217 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΑΒ7.974.647,15-7.636.774,7415.611.421,89--- .
118388714 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ8.271.175,27-7.288.512,0715.559.687,34--- .
074106976 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ9.146.832,40-6.281.497,0315.428.329,43--- .
041900713 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ2.605.993,452.828.029,249.884.905,0515.318.927,74--- .
151426470 STAWART JONAT NIC11.021.339,66-4.086.669,3115.108.008,97--- .
015484902 ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ9.396.233,47-5.563.898,5414.960.132,01--- .
031531599 ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΩΖΩΝ ΠΕΤ5.606.422,30-9.326.452,3414.932.874,64--- .
046911311 ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ4.894.846,38-9.870.178,8014.765.025,18--- .
016273230 ΣΚΟΛΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧ9.493.919,38-5.217.804,3114.711.723,69--- .
115484002 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ9.576.873,47-5.120.975,0014.697.848,47--- .
104968064 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ990,949.946.945,414.716.194,4614.664.130,81--- .
028803132 ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ2.410.133,082.422.572,279.588.584,9814.421.290,33--- .
118520127 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ9.476.167,31-4.842.207,8714.318.375,18--- .
012082391 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ4.546.594,81-9.654.379,4114.200.974,22--- .
049885889 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ7.561.803,42-6.560.431,6314.122.235,05--- .
053233362 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ7.283.922,34-6.802.501,8314.086.424,17--- .
046095628 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.645.152,04-9.382.675,2814.027.827,32--- .
047526596 ΜΑΡΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝ ΣΠΥ10.647.611,49-3.365.242,9914.012.854,48--- .
056490126 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ10.863.141,98-3.077.116,3813.940.258,36--- .
078316504 ΒΟΛΚΟΒ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ9.659.557,64-4.274.184,9413.933.742,58--- .
004198800 ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ4.591.992,48-9.293.449,8813.885.442,36--- .
050680156 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ710,005.061.648,198.808.924,7313.871.282,92--- .
031566888 ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΜΑΡ10.384.546,24-3.460.102,5413.844.648,78--- .
072606188 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ4.589.310,20-9.254.040,4113.843.350,61--- .
133999109 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ6.926.517,68-6.912.571,9313.839.089,61--- .
077035573 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ7.705.447,03-6.121.655,9413.827.102,97--- .
116456770 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΚΙΜ8.141.876,98-5.681.973,6313.823.850,61--- .
015196781 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ4.666.756,27-9.120.323,0313.787.079,30--- .
078679677 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ8.123.138,86-5.618.779,0413.741.917,90--- .
048159138 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ5.061.059,26-8.562.352,8513.623.412,11--- .
045885604 ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΑ4.502.800,66-9.071.692,6613.574.493,32--- .
045311290 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡ ΧΡΗ10.872,054.449.730,109.018.528,7913.479.130,94--- .
122500426 ΑΝΑΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΟΣ7.648.000,09-5.732.790,6213.380.790,71--- .
023276652 ΣΕΡΙΦΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ3.664.370,77896.492,628.808.424,7813.369.288,17--- .
046947528 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ5.587.636,593.445.269,124.320.114,8513.353.020,56--- .
132041274 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ8.784.923,81-4.507.347,1313.292.270,94--- .
122209645 TOYRAPI ANGEL AND-6.167.655,197.055.797,5313.223.452,72--- .
043768270 ΔΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΡ4.370.176,85-8.827.992,9013.198.169,75--- .
051747562 ΖΟΥΓΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ5.339.859,89-7.840.665,1713.180.525,06--- .
029496426 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ4.818.794,68-8.315.792,4013.134.587,08--- .
036030708 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ4.188.478,09796.667,748.061.126,8213.046.272,65--- .
042790935 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ4.559.686,27-6.704.337,2611.264.023,53754.930,071.005.033,051.759.963,12 .
047578126 ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕ ΒΑΣ5.512.814,57-7.485.604,1512.998.418,72--- .
028508432 ΣΑΡΑΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ6.332.454,89-6.662.021,5612.994.476,45--- .
012995051 ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ6.465.838,44-6.485.122,8412.950.961,28--- .
113309660 ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΛ-6.014.642,436.880.750,9412.895.393,37--- .
012299672 ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ8.146.365,75-4.587.477,6712.733.843,42--- .
014556690 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΛΕΟ3.245.317,32223,399.341.449,4812.586.990,19--- .
002367063 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ3.367.719,10-9.204.294,5912.572.013,69--- .
074477161 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ5.754.759,64-6.814.334,6412.569.094,28--- .
040007634 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΣ4.263.649,84-8.299.688,7912.563.338,63--- .
044850680 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.640.834,69-7.904.304,0112.545.138,70--- .
028073954 ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.231.652,29-8.303.151,0012.534.803,29--- .
146959010 ΚΙΣΣΟΠΟΔΑΣ ΙΑΚΩΒ ΓΕΩ19.309,626.463.877,665.987.979,6912.471.166,97--- .
045564476 ΜΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ7.864.548,31-4.565.211,1412.429.759,45--- .
020180292 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΡΓ2.733.413,811.893.683,387.788.389,1812.415.486,37--- .
056608920 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ8.162.410,85-4.235.439,7612.397.850,61--- .
025196819 ΤΣΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ5.779.296,111.413.007,225.159.089,1812.351.392,51--- .
009581795 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ4.606.004,25356.949,447.373.641,6112.336.595,30--- .
046309870 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ4.906.466,21-7.388.143,7812.294.609,99--- .
025040087 ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕ4.334.613,63237.386,227.648.873,0412.220.872,89--- .
041173369 ΤΑΜΠΑΡΑ ΘΕΟΦΑ ΑΝΔ4.268.267,65-7.930.993,2712.199.260,92--- .
045834512 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.725.554,861.932.772,716.527.923,7712.186.251,34--- .
153883835 MAKHLOUF MOHAM AHM7.763.244,54-4.368.903,7112.132.148,25--- .
042197709 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΣ4.018.891,53-8.062.105,6812.080.997,21--- .
048148394 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ-6.998.703,945.066.941,6612.065.645,60--- .
040704083 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ6.274.052,33-5.752.733,5012.026.785,83--- .
017584459 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ8.519.059,32-3.438.210,0911.957.269,41--- .
046918084 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΕΥΓ3.934.453,95-7.962.966,0311.897.419,98--- .
043735053 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ4.440.853,6814.552,747.409.597,8711.865.004,29--- .
042264308 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ4.217.275,26-7.634.305,7011.851.580,96--- .
029444349 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ3.823.695,09-7.938.020,1111.761.715,20--- .
000189314 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ4.992.134,35-6.731.294,7511.723.429,10--- .
037738040 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ-6.071.934,535.638.113,1511.710.047,68--- .
046349497 ΟΡΤΕΡ ΜΕΡΑΛ ΚΕΜ5.575.855,59-6.078.190,9711.654.046,56--- .
040216898 ΤΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΛΟΥ5.083.258,89-6.531.259,1111.614.518,00--- .
037708384 ΛΙΑΠΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΘΑ4.813.972,99-6.743.410,8511.557.383,84--- .
031136968 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ3.807.161,15-7.664.919,3811.472.080,53--- .
011446918 ΧΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ4.737.490,8053.527,756.675.952,0011.466.970,55--- .
040050335 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ4.012.032,47-7.440.071,3011.452.103,77--- .
065227395 ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΟΥΓΚ ΑΝΑ2.802.559,672.789.111,105.841.164,9211.432.835,69--- .
047820066 ΚΛΑΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ6.773.833,30-4.652.272,3811.426.105,68--- .
045408953 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΣ4.315.110,61-7.097.332,1811.412.442,79--- .
133450461 KIRO THEOD GEO8.343,6110.035.720,901.347.506,8711.391.571,38--- .
050080704 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ6.301.046,19-5.033.726,3811.334.772,57--- .
045570471 ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΕ8.211.948,62-3.098.766,4411.310.715,06--- .
012143470 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ3.898.582,22-7.363.737,2611.262.319,48--- .
101409090 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΝΑ5.841.349,03-5.352.672,9711.194.022,00--- .
027972175 ΚΙΡΚΜΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙ ΘΕΟ9.505,659.490.106,301.688.082,4011.187.694,35--- .
029220201 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ3.775.671,69-7.410.917,3811.186.589,07--- .
059544901 ΠΙΤΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ4.181.907,28-6.999.536,1011.181.443,38--- .
034739411 ΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ5.756.792,77-5.393.689,1011.150.481,87--- .
107834203 ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.019.719,43-1.127.968,7111.147.688,14--- .
043936336 ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ6.146.802,99-4.965.972,6511.112.775,64--- .
027680547 ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΔ7.554,179.490.093,501.614.098,1211.111.745,79--- .
030871283 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ6.321.439,52-4.744.254,5011.065.694,02--- .
133382970 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΡΙ8.175.931,74-2.811.231,0010.987.162,74--- .
042693698 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ-4.259.726,426.724.281,6510.984.008,07--- .
133754075 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ5.956.785,21-5.009.551,1910.966.336,40--- .
044534498 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ6.269.095,98-4.689.505,6710.958.601,65--- .
042701224 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ3.871.285,25-7.074.995,6110.946.280,86--- .
104347296 ΠΕΡΕΠΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ6.230.824,38-4.707.202,8510.938.027,23--- .
021558936 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ3.649.190,53-7.282.504,6010.931.695,13--- .
025882162 ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΕΛΟΠ ΑΝΔ4.124.132,17-6.803.244,7810.927.376,95--- .
045008042 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ3.835.942,31-7.091.381,7610.927.324,07--- .
038530342 ΣΙΦΙΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.589.809,55-6.332.992,4210.922.801,97--- .
116250809 GEORGIOU COSTA ΓΕΩ5.509.742,75-5.339.648,1610.849.390,91--- .
044465440 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΣΩΤ6.330.137,34591.212,823.883.092,3310.804.442,49--- .
044168680 ΤΣΙΡΟΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ4.524.990,52-6.266.371,6810.791.362,20--- .
029055749 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ3.587.197,98-7.198.109,5410.785.307,52--- .
059529633 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ5.890.932,61-4.870.281,5210.761.214,13--- .
022335591 ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3.812.954,28-6.901.573,3110.714.527,59--- .
046688784 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ3.880.607,73-6.823.788,8610.704.396,59--- .
038365983 ΣΑΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΣΩΤ3.407.056,77387.140,286.897.988,0210.692.185,07--- .
012435324 ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ4.128.344,83-6.450.688,6110.579.033,44--- .
047656620 ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΩΤΗΡ ΕΥΑ4.008.467,50-6.559.922,1810.568.389,68--- .
016213337 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ4.103.649,62-6.464.362,2210.568.011,84--- .
073093284 ΦΥΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ3.430.063,28296.617,486.822.951,8610.549.632,62--- .
012440518 ΘΥΜΩΔΕΑΣ ΠΕΡΙΚ ΦΩΤ8.160.912,00-2.370.507,5810.531.419,58--- .
032350817 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟ ΧΡΗ5.854.986,73-4.672.940,5910.527.927,32--- .
059412990 ΤΖΑΒΑΧΙΣΒΙΛΙ ΤΖΕΜΑ ΣΑΛ3.475.761,67-7.021.999,1310.497.760,80--- .
043387122 ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚ ΑΘΑ4.995.261,77-5.465.274,7610.460.536,53--- .
105717630 ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ6.303.160,75-4.152.486,9910.455.647,74--- .
018729964 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ2.331.474,972.044.876,006.010.548,0010.386.898,97--- .
042652249 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ3.645.289,59-6.712.944,8310.358.234,42--- .
022131926 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ4.418.152,50-5.923.454,5910.341.607,09--- .
059274607 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ3.853.591,12-6.481.030,1710.334.621,29--- .
139839819 ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ5.627.677,04-4.672.702,2910.300.379,33--- .
045593109 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ3.397.083,43-6.856.811,5310.253.894,96--- .
024694940 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ4.371.684,73-5.816.265,6910.187.950,42--- .
020104928 ΚΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΦΙΛ7.242.053,06-2.916.247,1210.158.300,18--- .
106384590 ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ5.553.158,74-4.585.034,3710.138.193,11--- .
045511655 ΔΕΛΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ3.823.891,21-6.314.233,0510.138.124,26--- .
047993659 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ3.978.669,36767,036.147.969,2310.127.405,62--- .
035242500 ΧΑΤΖΗΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ3.450.787,39-6.670.351,5010.121.138,89--- .
118411090 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ6.393.862,83-3.678.692,3210.072.555,15--- .
030565175 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ4.213.732,98-5.838.683,2610.052.416,24--- .
046248219 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΝ3.428.369,22-6.617.904,5610.046.273,78--- .
075253519 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓ ΣΕΡ6.987.477,07-3.057.082,2310.044.559,30--- .
046704961 ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΣΤ ΓΡΗ3.765.874,5738.856,966.236.404,8110.041.136,34--- .
014744687 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.595.283,19-6.443.695,5210.038.978,71--- .
046358802 ΚΑΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ3.319.034,41-6.717.725,6610.036.760,07--- .
101403582 ΤΣΙΛΙΟΓΚΑ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ4.825.000,20-5.201.009,2810.026.009,48--- .
046869210 ΜΑΡΤΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ3.356.744,33-6.639.508,549.996.252,87--- .
044433903 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ3.876.378,01-6.101.561,879.977.939,88--- .
147855790 ΛΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ8.451.327,60-1.516.778,479.968.106,07--- .
112079537 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ5.448.626,30-4.505.876,219.954.502,51--- .
047183964 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ4.193.749,41-5.755.118,289.948.867,69--- .
034565904 ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ4.560.866,27-5.369.817,229.930.683,49--- .
043067937 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ5.651.160,32-4.246.242,079.897.402,39--- .
100878958 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒ ΝΙΚ3.890.113,721.158.053,164.849.212,789.897.379,66--- .
054611326 ΣΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ3.943.537,77-5.948.087,009.891.624,77--- .
028606437 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ3.921.123,34-5.952.033,069.873.156,40--- .
014706622 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ5.128.976,10-4.696.614,519.825.590,61--- .
007733056 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ4.122.649,88-5.682.205,479.804.855,35--- .
021162524 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.898.222,8596.694,376.796.218,579.791.135,79--- .
031567640 ΜΠΟΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ5.410.710,03-4.369.160,589.779.870,61--- .
033057463 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟ ΘΕΟ6.968.258,82-2.794.659,549.762.918,36--- .
044789169 ΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ4.131.888,10-5.581.299,289.713.187,38--- .
043491459 ΠΕΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ4.455.295,77-5.244.711,509.700.007,27--- .
075356350 ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΗΝ4.200.451,46-5.477.528,309.677.979,76--- .
044801083 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ3.693.896,75-5.948.277,159.642.173,90--- .
034820090 ΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ8.780.247,26-833.601,569.613.848,82--- .
044278310 ΜΠΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛ ΤΗΛ3.286.518,05-6.295.806,329.582.324,37--- .
043742972 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ5.330.961,39-4.222.361,959.553.323,34--- .
010677446 ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ2.381.278,471.108.327,206.061.344,259.550.949,92--- .
100748691 ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ7.084.838,85-2.444.424,279.529.263,12--- .
072490730 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕ4.933.906,01-4.582.571,309.516.477,31--- .
021422178 ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.172.596,56-6.343.291,789.515.888,34--- .
026034670 ΠΕΤΙΤ ΜΠΡΙΖ ΕΜΙ3.311.935,73-6.175.126,499.487.062,22--- .
024176780 ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ3.138.939,85-6.324.157,569.463.097,41--- .
055544958 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗ ΝΙΚ7.101.193,16-2.331.049,449.432.242,60--- .
039239233 ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ7.579.795,24-1.847.628,459.427.423,69--- .
014944845 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ3.701.577,54-5.705.624,079.407.201,61--- .
010895542 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.227.908,36-5.177.286,659.405.195,01--- .
046785062 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.115.099,07-6.253.508,899.368.607,96--- .
041403512 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ4.891.790,09-4.459.651,389.351.441,47--- .
068770730 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ6.968.137,95-2.373.092,209.341.230,15--- .
112518796 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ6.706.669,65-2.612.147,899.318.817,54--- .
045908695 ΙΜΠΡΙΟΣΙΑ ΦΡΑΝΚ ΣΑΒ3.697.412,94-5.601.930,759.299.343,69--- .
126590848 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ5.506.379,42-3.766.740,529.273.119,94--- .
032247390 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟ3.744.084,64-5.524.768,519.268.853,15--- .
028439471 ΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3.833.133,71-5.424.378,859.257.512,56--- .
059500178 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ6.343.716,01-2.130.497,888.474.213,89371.981,15402.842,89774.824,04 .
123322781 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΝΘ ΣΠΥ5.920.416,37-3.320.981,639.241.398,00--- .
070797990 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-4.169.507,605.061.782,229.231.289,82--- .
018283311 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΕΛ3.122.643,72-6.104.498,589.227.142,30--- .
043099972 ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ3.520.416,26-5.696.747,039.217.163,29--- .
104750200 ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ5.599.148,56-3.606.920,199.206.068,75--- .
043337886 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ4.703.493,88-4.453.270,609.156.764,48--- .
015454147 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ2.840.424,53179.524,626.119.833,589.139.782,73--- .
054016408 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡ ΑΘΑ3.508.426,99-5.581.092,819.089.519,80--- .
071476122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ3.791.960,96-5.279.392,479.071.353,43--- .
052598341 ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ3.799.085,28-5.257.534,829.056.620,10--- .
107429928 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ6.369.638,02-2.673.548,059.043.186,07--- .
026468250 ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΙΩΑ3.922.065,68-5.106.087,869.028.153,54--- .
111146279 ΛΟΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ4.903.792,64-4.100.233,439.004.026,07--- .
044850796 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ3.363.631,32-5.592.650,378.956.281,69--- .
040187284 ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ3.678.219,54-5.230.143,058.908.362,59--- .
044211600 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.271.340,69-5.601.882,928.873.223,61--- .
034330040 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ3.060.599,82-5.809.253,828.869.853,64--- .
044980068 ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ5.091.850,15-3.775.185,378.867.035,52--- .
026403442 ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ7.417.034,93-1.436.026,578.853.061,50--- .
043252866 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.784.711,19-6.042.827,968.827.539,15--- .
027596405 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ4.253.133,97-4.516.330,448.769.464,41--- .
047501393 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.103.292,51275.043,515.347.256,238.725.592,25--- .
067003820 ΤΣΒΙΑΤΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ5.643.363,43-3.072.921,608.716.285,03--- .
044269705 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛ ΣΠΥ4.089.377,54-4.613.139,398.702.516,93--- .
102023767 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ4.124.981,99-4.566.258,138.691.240,12--- .
037573749 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ ΒΑΣ3.522.394,60-5.142.457,908.664.852,50--- .
052742226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ ΙΩΑ4.868.085,59-3.767.085,248.635.170,83--- .
030687271 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ5.536.264,39-3.063.125,178.599.389,56--- .
012074803 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΣΑΒ2.846.287,75-5.749.253,758.595.541,50--- .
021520762 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ1.822.632,953.445.269,123.281.266,868.549.168,93--- .
059201824 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ4.976.134,47-3.572.571,558.548.706,02--- .
010799892 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.822.794,42-5.695.016,508.517.810,92--- .
027645035 ΣΑΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ4.867.752,43-3.631.970,208.499.722,63--- .
042614952 ΜΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ3.173.236,63-5.316.130,708.489.367,33--- .
058963925 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ5.674.492,88-2.772.985,958.447.478,83--- .
047131457 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ3.415.580,07-5.006.419,738.421.999,80--- .
153175843 CENGIZ UGUR SEV5.356.550,00-3.065.017,918.421.567,91--- .
134475649 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ7.239.606,78-1.161.949,498.401.556,27--- .
079499732 ΤΙΡΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΑΠ3.159.647,70-5.236.857,438.396.505,13--- .
044891430 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΑΝ ΒΑΡΟΥ ΧΑΤ3.271.062,82-5.118.977,888.390.040,70--- .
127495486 SMITH GERAL HAR6.181.907,23-2.183.356,228.365.263,45--- .
079994990 ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΡΟ3.530.884,33-4.816.728,698.347.613,02--- .
031888830 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ2.951.434,05-5.385.246,778.336.680,82--- .
030522022 ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ4.363.196,32-3.950.124,178.313.320,49--- .
102318570 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ3.656.523,17-4.652.742,188.309.265,35--- .
144858877 KARANIKAS MAJA PET6.956.323,77-1.321.663,648.277.987,41--- .
038142161 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ6.338.956,72-1.913.134,838.252.091,55--- .
042053580 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.957.129,24-5.273.142,058.230.271,29--- .
026926935 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ3.469.865,41-4.731.196,788.201.062,19--- .
112077810 HRYNEVYCH LARYS STE4.358.851,34-3.835.934,438.194.785,77--- .
070870489 ΖΟΥΖΑ ΣΑΦΟΥ ΑΧΜ4.105.621,67-4.055.562,248.161.183,91--- .
033722977 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ-2.965.475,005.186.615,788.152.090,78--- .
042307000 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒ ΔΗΜ2.876.564,03-5.266.752,768.143.316,79--- .
051124961 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡ ΣΤΕ3.932.732,42-4.205.556,648.138.289,06--- .
050499750 ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ6.875.797,44-1.243.127,238.118.924,67--- .
131970460 ZHARKALLI NIKOL THO-3.918.710,704.169.508,188.088.218,88--- .
128636758 ΔΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩ ΙΩΣ-3.918.701,304.169.498,198.088.199,49--- .
141319108 ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΡ4.757.085,16-3.293.448,488.050.533,64--- .
141319110 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΩΤ6.695.366,80-1.338.242,768.033.609,56--- .
024132920 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΓΕΩ5.326.976,99-2.676.799,728.003.776,71--- .
036240797 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.713.685,1871.398,795.218.241,908.003.325,87--- .
043129145 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ471,104.156.551,783.841.234,517.998.257,39--- .
037593240 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ3.213.599,61-3.883.126,697.096.726,30436.117,21449.296,74885.413,95 .
074114478 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡ1.993.252,29-5.979.571,177.972.823,46--- .
043382950 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟ ΕΥΘ4.943.792,09-3.022.995,577.966.787,66--- .
144454938 ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΛΧΑ ΝΑΖ475,004.243.256,623.709.087,947.952.819,56--- .
075384151 ΑΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΑΒ6.959.989,57-983.231,417.943.220,98--- .
025564608 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣ2.636.539,41-5.285.435,597.921.975,00--- .
063819922 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡ ΘΕΟ211.360,952.422.574,835.280.778,197.914.713,97--- .
045818493 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ4.471.412,39-3.405.869,367.877.281,75--- .
023119726 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥ874,362.732.346,005.107.310,247.840.530,60--- .
003384310 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑ ΧΡΗ2.923.989,30-4.892.018,697.816.007,99--- .
046491858 ΚΑΤΣΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ2.740.461,20-5.066.853,667.807.314,86--- .
100370388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ3.500,006.963.118,35829.392,777.796.011,12--- .
075480218 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΡΟΜΠΕ ΣΕΡ3.706.303,39-4.057.622,407.763.925,79--- .
075226855 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ4.127.238,01-3.626.666,547.753.904,55--- .
075072407 ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΤΑΝΙΑ ΧΡΗ4.178.261,88-3.563.589,827.741.851,70--- .
115964102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ4.954.595,61-2.780.813,717.735.409,32--- .
111528478 ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡ ΑΝΔ-3.347.296,134.357.978,927.705.275,05--- .
042228451 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.723.573,75-4.979.988,077.703.561,82--- .
043276723 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ3.320.477,19-4.376.481,667.696.958,85--- .
146707628 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟ ΝΙΚ4.487.458,32-3.182.828,337.670.286,65--- .
022256157 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ5.540.782,17-2.126.183,827.666.965,99--- .
013887770 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ4.017.433,41-3.643.565,377.660.998,78--- .
027924755 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ2.527.832,83-5.109.700,387.637.533,21--- .
078821766 ΧΑΦΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ2.673.396,79-4.952.450,867.625.847,65--- .
044874616 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ3.014.426,89-4.563.259,217.577.686,10--- .
134875079 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ6.538.427,14-989.204,807.527.631,94--- .
047642602 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ3.870.322,23-3.647.756,597.518.078,82--- .
028584730 ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΑ5.549.249,16-1.962.683,097.511.932,25--- .
018466545 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ2.490.408,05-5.012.839,537.503.247,58--- .
112180260 ΦΡΑΝΓΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΑΚ3.722.756,70-3.767.545,177.490.301,87--- .
028269914 ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ3.346.093,75-4.140.233,507.486.327,25--- .
078516932 ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ2.912.462,43-4.569.099,597.481.562,02--- .
045848516 ΓΛΑΡΕΛΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΑ2.832.051,23-4.630.043,997.462.095,22--- .
046248152 ΜΟΥΡΑΜΠΙΤΟ ΦΙΛΙΠ ΤΖΙ2.538.972,23-4.915.407,427.454.379,65--- .
047171418 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ2.937.350,99-4.503.600,197.440.951,18--- .
102902749 ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑ ΓΡΗ3.105.628,12-4.317.079,717.422.707,83--- .
044524419 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ2.701.658,00-4.720.315,977.421.973,97--- .
018114644 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ4.578.917,61-2.832.489,647.411.407,25--- .
021958563 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ2.447.101,26-4.920.578,597.367.679,85--- .
020197551 ΠΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΣΠΥ4.076.724,54-3.284.094,867.360.819,40--- .
034895550 ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΗΛΙ4.234.643,35-3.119.509,717.354.153,06--- .
044774654 ΒΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ3.181.685,33-4.165.542,927.347.228,25--- .
044634320 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΙΛΙΩ ΧΡΗ2.666.236,37-4.639.547,047.305.783,41--- .
046013166 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ2.553.141,08-4.752.180,157.305.321,23--- .
041711350 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.437.038,09-4.853.470,917.290.509,00--- .
050971501 ΣΕΧΑΤΑ ΑΧΜΕΤ ΙΜΠ3.092.344,10-4.182.857,547.275.201,64--- .
045597803 ΡΟΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΔΥ2.397.201,50-4.851.557,877.248.759,37--- .
006514532 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΕΥΑ2.661.731,55-4.511.173,027.172.904,57--- .
029612429 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.539.173,55-3.631.218,437.170.391,98--- .
045829759 ΚΕΛΕΣΕΝΛΗΣ ΟΔΥΣΣ ΙΩΑ3.151.118,79-4.018.492,007.169.610,79--- .
045510799 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ2.934.827,21-4.229.455,037.164.282,24--- .
046846047 ΚΡΙΤΣΑΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ2.397.588,97-4.759.249,237.156.838,20--- .
067360859 ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ3.592.549,58-3.555.931,177.148.480,75--- .
059422610 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.585.425,92183.119,603.379.700,667.148.246,18--- .
047235873 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.267.030,75-3.873.576,767.140.607,51--- .
023539315 ΚΑΓΗΣ ΧΑΡΙΛ ΧΡΗ2.367.092,61-4.762.735,247.129.827,85--- .
114276080 ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΑΝ3.701.079,40-3.411.722,637.112.802,03--- .
011305937 ΜΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.354.045,85-4.758.643,247.112.689,09--- .
044875594 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ2.776.538,56-4.318.358,147.094.896,70--- .
021430013 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΘΑ501.601,731.896.276,974.671.205,267.069.083,96--- .
040289079 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ2.383.320,01-4.681.874,567.065.194,57--- .
047655609 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ3.088.110,41-3.972.407,917.060.518,32--- .
018441041 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΒΡ2.707.654,95-4.347.947,217.055.602,16--- .
026286325 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ2.459.502,28-4.594.946,767.054.449,04--- .
013786877 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑ ΑΘΑ4.119.484,57-2.934.916,297.054.400,86--- .
079907836 ΚΑΡΤΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝ ΚΩΝ3.257.464,53-3.777.522,027.034.986,55--- .
016414805 ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΗΛ----4.170.323,692.850.871,777.021.195,46 .
044515171 ΖΟΥΜΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ5.646.755,16350.080,841.017.394,687.014.230,68--- .
061036784 ΚΟΥΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ3.756.658,36-3.253.147,517.009.805,87--- .
019373074 ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝ2.416.892,41-4.585.129,987.002.022,39--- .
044054522 ΒΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡ ΒΟΥ2.916.869,69-4.064.766,836.981.636,52--- .
011104771 ΤΣΑΚΟΥΡΗΣ ΠΡΙΑΜ ΕΜΜ4.982.185,99-1.997.343,956.979.529,94--- .
042603986 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.405.588,46-4.570.331,696.975.920,15--- .
118609841 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑ3.431.252,08-3.541.623,896.972.875,97--- .
044743689 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ2.320.393,00-4.640.536,836.960.929,83--- .
046158122 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΕΟ2.679.732,96-4.275.582,486.955.315,44--- .
028645358 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ3.114.150,90-2.002.437,695.116.588,591.114.426,72709.945,271.824.371,99 .
047613526 ΜΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ4.354.037,84-2.577.515,236.931.553,07--- .
045313245 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ4.349.931,29-2.576.936,056.926.867,34--- .
046298710 ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟ ΑΘ2.597.336,21-4.327.904,696.925.240,90--- .
024378433 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ2.915.467,06-4.003.850,106.919.317,16--- .
035637300 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΡΗ3.874.568,92-3.042.444,286.917.013,20--- .
141397880 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.734.045,09-2.175.044,156.909.089,24--- .
047244869 ΣΒΑΡΤΣ ΓΙΟΥΡ ΜΑΝ2.890.496,15-4.014.028,716.904.524,86--- .
026768559 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙ ΑΝΤ3.025.600,87-3.873.638,516.899.239,38--- .
117639872 ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟ ΛΕΩ5.022.903,81-1.875.768,416.898.672,22--- .
115635656 TODICA ELENA DMI4.241.522,62-2.625.502,626.867.025,24--- .
043704840 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.295.950,10-3.559.756,076.855.706,17--- .
044716190 ΜΠΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ3.866.451,52-2.987.040,296.853.491,81--- .
121054713 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ19.113,623.956.333,702.872.439,276.847.886,59--- .
019965909 ΝΙΚΟΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ2.256.619,73-4.561.696,836.818.316,56--- .
039221402 ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΡ3.515.946,74-3.292.049,766.807.996,50--- .
032040667 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ2.303.274,54143.133,704.358.611,166.805.019,40--- .
047637235 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ3.076.128,63-3.726.835,356.802.963,98--- .
045922099 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ ΙΩΑ4.384.719,65-2.417.247,076.801.966,72--- .
047747541 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΕΟΚΛ ΓΕΩ3.455.378,36-3.338.378,966.793.757,32--- .
024101862 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ2.516.946,11-3.602.916,336.119.862,44290.624,92375.341,11665.966,03 .
045923822 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦ ΠΑΥ2.828.883,40-3.942.262,616.771.146,01--- .
047489812 ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ19.312,822.342.254,004.407.962,596.769.529,41--- .
042610861 ΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ2.998.113,99-3.765.605,036.763.719,02--- .
074372627 ΔΑΥΡΗ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ3.937.818,87-2.805.974,516.743.793,38--- .
054374709 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΑ4.072.986,39-2.661.327,776.734.314,16--- .
161720710 RAHMAN OUSMA ABD4.277.372,804.500,002.434.622,966.716.495,76--- .
046506679 ΤΣΑΛΤΑ ΕΙΡΗΝ ΠΟΛ2.721.329,71-3.989.261,896.710.591,60--- .
114006160 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ-3.127.614,063.577.990,496.705.604,55--- .
042401880 ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ2.821.214,28-3.872.461,546.693.675,82--- .
054560150 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΝ2.490,562.232.622,174.450.800,366.685.913,09--- .
027721602 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΙΑΚ2.470.906,74-4.196.909,596.667.816,33--- .
114270272 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ3.604.768,06-3.031.366,926.636.134,98--- .
044525047 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ2.960.106,15-3.643.301,236.603.407,38--- .
043258625 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚ ΒΑΣ2.424.253,76-4.167.986,116.592.239,87--- .
006804897 ΒΙΓΛΗΣ ΒΑΡΔΗ ΑΝΔ2.591.223,42-3.976.166,116.567.389,53--- .
037028170 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ2.709.525,88-3.847.306,516.556.832,39--- .
114158733 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑ4.989.280,43-1.558.674,446.547.954,87--- .
043826530 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ5.440.503,59-1.105.932,536.546.436,12--- .
101403902 KHORSHED ALAM ALI2.794.570,31-3.722.916,646.517.486,95--- .
046685470 ΤΣΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ2.407.332,45-4.097.419,516.504.751,96--- .
019207430 ΚΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.433.098,72-4.065.956,636.499.055,35--- .
030089180 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ-2.150.326,744.347.765,116.498.091,85--- .
036541324 ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ2.734.429,15-3.762.581,926.497.011,07--- .
025829105 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΥΚ3.457.731,06-3.030.456,866.488.187,92--- .
019240449 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ2.521.922,95-3.962.758,456.484.681,40--- .
019820075 ΤΖΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.024.188,37323.799,534.126.980,456.474.968,35--- .
052095610 ΧΑΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ2.407.260,33-4.049.470,946.456.731,27--- .
127314089 ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΑΛΕ4.297.142,20-2.156.126,876.453.269,07--- .
006556768 ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ3.815.165,02728,172.603.016,086.418.909,27--- .
046736713 ΚΟΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.344.176,14-4.074.462,356.418.638,49--- .
043127011 ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ4.769.390,06-1.637.554,626.406.944,68--- .
069035966 ΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ2.969.345,01-2.949.099,325.918.444,33248.896,53237.194,14486.090,67 .
019750517 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΗ2.798.282,79-3.560.219,096.358.501,88--- .
141134600 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.498.790,00-2.843.375,015.342.165,01529.123,12482.980,871.012.103,99 .
001932704 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ2.380.307,01-3.967.550,296.347.857,30--- .
035139808 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.291.454,84-4.053.453,266.344.908,10--- .
120317488 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ3.254.372,40-3.089.359,366.343.731,76--- .
015386994 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.366.677,5631.075,803.942.696,186.340.449,54--- .
031228088 PANSINI FOTIO GIO2.631.564,81-3.701.683,636.333.248,44--- .
045131609 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ5.447.357,64-853.349,856.300.707,49--- .
014091893 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ3.518.503,18-2.781.060,236.299.563,41--- .
059339192 ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.395.460,44-1.903.006,656.298.467,09--- .
013080291 ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ2.231.297,11-4.058.433,416.289.730,52--- .
014779583 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ3.513.982,15-2.771.819,186.285.801,33--- .
046687462 ΚΑΠΝΟΥΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ2.395.775,07-3.884.415,066.280.190,13--- .
102041017 ΚΕΜΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚ2.636.970,61-3.643.178,626.280.149,23--- .
034473376 ΠΡΟΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡ2.412.311,33-3.858.565,906.270.877,23--- .
131023142 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝ ΓΕΩ3.738.338,81-2.531.820,936.270.159,74--- .
028466079 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ3.476.133,45-2.781.286,826.257.420,27--- .
155564198 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ4.133.270,59-2.119.129,926.252.400,51--- .
078873241 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕ3.167.918,27-3.073.861,296.241.779,56--- .
043065852 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ4.158.627,20-2.073.904,606.232.531,80--- .
042379900 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ4.321.441,28-1.910.015,526.231.456,80--- .
018761294 ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.201.703,56-4.027.834,266.229.537,82--- .
066020124 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ2.841.379,32-3.384.728,086.226.107,40--- .
028251357 ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ ΘΕΜ2.318.516,88-3.902.576,766.221.093,64--- .
037484187 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ3.026.140,86-2.855.465,225.881.606,08175.626,59155.426,88331.053,47 .
052908636 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΛΕ2.059.763,43-4.141.037,076.200.800,50--- .
019734345 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.144.929,851.079,194.039.565,486.185.574,52--- .
130760840 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ3.866.326,25-2.284.187,476.150.513,72--- .
021508355 ΔΙΠΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΥ2.574.772,70-3.559.884,766.134.657,46--- .
044308538 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΩΝ3.546.849,93-2.581.513,236.128.363,16--- .
059177045 ΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ4.111.169,07-2.000.056,996.111.226,06--- .
046252640 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ3.147.299,53-2.955.229,666.102.529,19--- .
024063632 ΗΛΙΑΔΗ ΒΕΝΕΤ ΕΥΣ2.352.847,18-3.746.743,896.099.591,07--- .
051820167 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ2.260.303,93-3.835.258,936.095.562,86--- .
069301265 ΠΑΣΣΙΣΗ ΕΥΤΕΡ ΠΑΝ2.563.480,52-3.529.810,846.093.291,36--- .
044359551 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ2.835.603,13-3.256.568,516.092.171,64--- .
157557420 NIKOLAEV RUMEN VES-4.955.811,901.131.907,446.087.719,34--- .
047041415 ΤΣΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ2.292.875,19-3.786.118,096.078.993,28--- .
065337455 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ200,002.916.128,943.161.104,236.077.433,17--- .
016635510 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ3.905.720,55-2.165.793,826.071.514,37--- .
007908820 ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ2.242.193,33-3.826.663,416.068.856,74--- .
114747816 ZEINEDDINE KHALI IBR3.815.816,11-2.247.170,476.062.986,58--- .
047615114 ΜΑΙΕΡ ΑΝΔΡ ΦΡΑ-2.003.251,504.054.581,046.057.832,54--- .
032503838 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ3.213.044,11-2.837.036,886.050.080,99--- .
030612605 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ3.384.220,61-2.641.167,396.025.388,00--- .
008087863 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ2.439.708,4237.968,403.530.127,236.007.804,05--- .
046613215 ΚΡΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡ ΑΡΙ2.397.996,29-3.603.038,956.001.035,24--- .
070919173 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ3.854.556,27-2.118.860,165.973.416,43--- .
044789784 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.601.332,93-3.369.932,835.971.265,76--- .
043753986 BODECKER FRIED FRI2.615.759,88-3.344.459,365.960.219,24--- .
136098731 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ3.833.217,55-2.118.685,775.951.903,32--- .
026526860 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΚΟΣ4.961.359,85-988.924,505.950.284,35--- .
008808369 ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ2.514.270,12-3.427.362,525.941.632,64--- .
046491717 ΓΡΙΣΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΜ2.091.501,54-3.842.372,435.933.873,97--- .
078767849 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.385.660,31-1.547.944,385.933.604,69--- .
030330720 ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.211.415,78-3.717.772,045.929.187,82--- .
050413969 ΦΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ2.310.128,86-3.586.576,565.896.705,42--- .
028903930 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΔ1.827.737,45214.478,613.852.055,415.894.271,47--- .
023412814 ΔΡΑΚΟΣ ΦΟΥΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.695.351,98-4.193.587,115.888.939,09--- .
046253856 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ1.950.138,41-3.936.805,965.886.944,37--- .
046639913 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ2.051.737,17-3.832.454,975.884.192,14--- .
024110404 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑ4.005.216,39-1.878.164,515.883.380,90--- .
052178881 ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ2.928.293,83-2.951.576,425.879.870,25--- .
070553005 KADRO AHMAD JOU4.388.743,04-1.462.847,155.851.590,19--- .
012238802 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ2.467.427,82-3.377.955,725.845.383,54--- .
073569727 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΖΑΧ4.849.267,24-977.772,405.827.039,64--- .
067551560 ERACLEOUS AVRAA IRA2.284.198,49-3.538.745,135.822.943,62--- .
041220117 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕ ΘΩΜ3.497.576,84-2.304.357,955.801.934,79--- .
046271512 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕ ΝΙΚ2.012.931,53-3.778.856,845.791.788,37--- .
011269473 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ319.396,242.127.369,893.341.347,575.788.113,70--- .
065890015 OPARCIK MIROS AND4.228.657,96-1.554.557,605.783.215,56--- .
028109482 ΚΥΤΤΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓ3.029.098,78-2.752.705,645.781.804,42--- .
043734369 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ3.772.109,84-2.005.624,995.777.734,83--- .
044539316 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΟΘΩΝ ΠΑΝ2.115.192,87-3.660.204,955.775.397,82--- .
051875688 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ-2.704.507,703.066.911,735.771.419,43--- .
045901319 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΣΤΟ ΑΡΓ2.935.467,42-2.834.927,235.770.394,65--- .
045955856 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ3.852.765,67-1.916.055,875.768.821,54--- .
045098516 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟ ΦΩΤ2.307.096,11-3.082.392,855.389.488,96182.248,04193.753,89376.001,93 .
041330590 ΔΕΣΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.955.437,67-3.807.903,385.763.341,05--- .
040409703 ΓΑΡΔΕΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝ ΙΩΑ4.981.682,65-770.212,735.751.895,38--- .
046666208 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ2.044.214,68-3.705.702,925.749.917,60--- .
123927710 ΩΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΘΡΑ2.975.533,14-2.758.763,515.734.296,65--- .
033832724 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ2.111.933,95-3.609.389,945.721.323,89--- .
052066035 ΧΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.834.064,07288.948,763.596.945,905.719.958,73--- .
043153249 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ2.783.339,02-2.933.418,445.716.757,46--- .
068009521 ΤΡΙΨΑΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΑ1.366.711,701.934.935,802.358.050,235.659.697,73--- .
101762100 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ2.816.902,57-2.835.197,015.652.099,58--- .
070225716 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ3.571.582,37-2.078.503,075.650.085,44--- .
025851081 ΚΑΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.900.602,08-2.744.341,275.644.943,35--- .
037744033 ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ3.275.207,98760.235,741.604.907,525.640.351,24--- .
075048980 ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΑ2.553.367,42-3.078.942,715.632.310,13--- .
040607989 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚ4.930.064,13-689.487,035.619.551,16--- .
027403359 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΛΕ3.209.115,68-2.372.077,845.581.193,52--- .
009233715 ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘ ΑΝΤ2.306.188,13-3.274.787,145.580.975,27--- .
027716677 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΧΙ61.599,453.102.168,872.415.901,765.579.670,08--- .
072874158 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ-2.651.376,302.927.119,445.578.495,74--- .
025376554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.259.617,54-3.317.909,675.577.527,21--- .
026294398 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.849.073,39-3.721.298,025.570.371,41--- .
047703974 ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.136.815,36-2.432.691,475.569.506,83--- .
048089838 ΖΑΡΓΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ2.145.633,38-3.417.684,485.563.317,86--- .
036122800 ΒΑΛΟΓΙΑΝ ΣΑΡΚΙ ΓΙΕ3.711.166,39-1.836.702,275.547.868,66--- .
021476758 ΣΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ4.339.197,92-1.202.230,675.541.428,59--- .
024284809 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΙΟ2.250.128,99-3.288.989,615.539.118,60--- .
042299150 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΑΡ2.073.099,35-3.457.084,385.530.183,73--- .
043677531 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΙΟΝΥ ΑΛΕ1.795.627,78-3.723.161,175.518.788,95--- .
002910088 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ1.323.961,851.004.196,003.180.355,155.508.513,00--- .
033944193 ΓΡΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑ ΑΡΣ1.853.358,75-3.654.923,555.508.282,30--- .
047788627 ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ2.612.583,54-2.881.301,415.493.884,95--- .
056325655 ΙΜΑΜ ΙΣΑ ΣΙΑ4.268.235,70-1.224.537,835.492.773,53--- .
014057574 ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ2.516.963,37-2.975.650,205.492.613,57--- .
016812069 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ3.003.693,11-2.475.914,455.479.607,56--- .
030484897 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ2.607.401,69-2.850.402,345.457.804,03--- .
045409490 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ1.863.024,06-3.593.885,735.456.909,79--- .
109429900 DANEN MARIN GER2.517.619,44-2.321.653,504.839.272,94286.077,11329.832,10615.909,21 .
046265394 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.886.340,45-3.567.864,575.454.205,02--- .
057037970 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ3.474.951,46-1.976.346,395.451.297,85--- .
047644251 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.169.304,92-3.272.833,635.442.138,55--- .
034075153 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ3.227.135,00-2.211.729,975.438.864,97--- .
052101080 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ2.012.580,30-3.414.932,205.427.512,50--- .
127821512 ILTCHENKO ROMAN ALE-1.869.959,523.551.053,135.421.012,65--- .
045210902 ΠΕΤΡΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΡΟ1.842.922,41-3.577.390,625.420.313,03--- .
103399720 ΑΣΘΕΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜ ΑΡΙ4.274.814,14-1.135.727,455.410.541,59--- .
103351459 ΓΑΝΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ2.548.211,59-2.848.695,685.396.907,27--- .
047777902 ΔΙΔΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓ ΘΩΜ2.221.979,25-3.164.026,615.386.005,86--- .
077385481 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΑΛΙΚ ΕΥΣ1.781.427,37-3.602.846,495.384.273,86--- .
124401051 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙ ΘΕΟ2.546.152,79-2.832.487,465.378.640,25--- .
044876530 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.745.388,58-1.321.035,465.066.424,04179.423,51128.339,47307.762,98 .
051121290 ΤΣΒΕΤΑΝΩΦ ΕΜΜΑΝ ΚΛΗ1.676.311,051.647.554,982.043.798,825.367.664,85--- .
045682192 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ1.777.792,89-3.587.331,265.365.124,15--- .
047630897 ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ2.124.752,39-3.235.430,895.360.183,28--- .
044154103 ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ1.693.228,34-3.189.259,464.882.487,80196.547,97272.297,64468.845,61 .
041483568 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ4.362.377,69-985.325,205.347.702,89--- .
045131333 ΣΑΚΚΑ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.673.439,91-2.224.770,344.898.210,25246.677,23197.688,04444.365,27 .
042247011 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜ1.981.636,06108.549,923.250.410,795.340.596,77--- .
031398041 ΤΣΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.870.442,73-3.060.287,974.930.730,70170.796,43237.768,52408.564,95 .
043083360 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.823.533,35-3.514.467,615.338.000,96--- .
065884543 ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑ ΝΕΣ1.764.843,46-3.572.043,165.336.886,62--- .
044440629 ΒΑΡΙΑΛΕ ΡΑΦΑΕ ΤΖΙ2.236.103,72-3.099.474,995.335.578,71--- .
137618216 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΜΕΝ2.725.027,23-2.604.148,325.329.175,55--- .
010796435 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ828.806,48-1.656.854,752.485.661,23958.902,971.878.105,842.837.008,81 .
069503256 ΛΙΑΝΤΑ ΟΛΓΑ ΧΡΗ2.927.453,04-2.392.842,635.320.295,67--- .
148269853 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΡΟΛ4.174.433,52-1.136.755,425.311.188,94--- .
025663973 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.463.075,97-826.144,085.289.220,05--- .
047228730 ΧΛΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ2.284.703,14-3.000.202,085.284.905,22--- .
014071950 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒ ΑΛΕ1.924.086,3814.817,143.326.079,565.264.983,08--- .
028710394 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤ ΙΩΑ2.113.294,43-3.140.373,035.253.667,46--- .
024072850 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.019.516,60-3.232.579,235.252.095,83--- .
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ81,841.978.169,213.263.988,155.242.239,20--- .
051234930 ΠΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΑΝΑ3.361.526,07-1.880.497,755.242.023,82--- .
029888380 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΡΗ928.182,62927.417,003.382.550,235.238.149,85--- .
008912947 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΖΑΡ2.911.022,47-2.326.814,185.237.836,65--- .
009540371 ΝΕΜΨΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ-3.220.629,552.009.672,845.230.302,39--- .
041536947 ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ4.471.869,25-748.462,625.220.331,87--- .
130866160 ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ3.262.308,37-1.953.881,045.216.189,41--- .
027300280 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟ ΛΕΩ----2.826.102,442.385.196,325.211.298,76 .
040086215 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ2.015.211,34-3.188.027,065.203.238,40--- .
044145954 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ2.996.695,16-2.201.240,115.197.935,27--- .
010045420 ΒΟΥΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ4.087.978,23-1.101.420,245.189.398,47--- .
063433761 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ2.537.480,31-2.628.054,305.165.534,61--- .
046637551 ΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.904.285,0818.662,123.207.049,045.129.996,24--- .
046027030 ΒΙΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΒΑΡ1.697.779,74-3.423.671,485.121.451,22--- .
031132134 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ ΓΕΩ1.927.663,85-3.183.936,135.111.599,98--- .
037542042 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΛ2.303.477,81-2.804.493,645.107.971,45--- .
043712899 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.845.244,49-3.252.914,555.098.159,04--- .
068307733 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.825.801,91-2.573.494,364.399.296,27298.410,70389.822,87688.233,57 .
037567779 ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΚΩΝ1.756.565,38-3.330.709,645.087.275,02--- .
025897556 ΣΤΑΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ133,523.403.473,811.681.330,345.084.937,67--- .
043165236 ΑΙΒΑΖΙΑΝ ΖΙΡΑΙ ΓΕΤ1.698.233,59-3.381.196,635.079.430,22--- .
041760969 ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ7.311,702.972.930,522.097.048,915.077.291,13--- .
045238020 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ1.682.193,79-3.392.573,475.074.767,26--- .
046826626 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ1.770.055,38-3.295.816,175.065.871,55--- .
043114052 ΧΑΒΑΛΕΣ ΜΕΝΕΛ ΙΩΑ2.193.536,00-2.871.338,605.064.874,60--- .
046905851 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ4.348.055,68-709.211,975.057.267,65--- .
029649540 ΚΑΠΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΠΥ1.648.777,05-3.401.097,755.049.874,80--- .
007423355 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ1.779.523,63-1.691.712,173.471.235,80711.107,38867.347,491.578.454,87 .
102323186 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.476.575,83-2.559.405,855.035.981,68--- .
037755533 ΜΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ2.591.353,43-2.441.014,395.032.367,82--- .
047353970 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ2.233.724,62-2.793.747,395.027.472,01--- .
153645650 AHMED NURI ALI4.256.282,99-770.599,725.026.882,71--- .
042789070 ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΚΑΤΙΝ ΙΩΑ1.973.615,68-3.047.967,405.021.583,08--- .
046159710 ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.905.642,52-3.114.280,825.019.923,34--- .
114969867 ΠΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΣΥΜ12.049,244.181.616,63824.508,215.018.174,08--- .
046798057 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ1.668.005,09-3.336.024,285.004.029,37--- .
018492540 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ2.423.910,67-2.578.981,645.002.892,31--- .
036793540 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ2.968.022,50-2.030.990,204.999.012,70--- .
029493669 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ1.902.497,31-3.094.205,124.996.702,43--- .
021094547 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ2.096.826,39-2.898.532,524.995.358,91--- .
016231564 ΚΡΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.955.648,68-3.036.814,954.992.463,63--- .
051993503 ΤΟΦΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛ ΑΝΔ2.200.070,33-2.792.296,954.992.367,28--- .
013878907 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.753.824,894.346,822.215.860,444.974.032,15--- .
043685518 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΖ1.455.405,92-3.505.597,564.961.003,48--- .
019730868 ΝΤΑΗΣ ΕΠΑΜΕ ΙΩΑ1.914.471,27-3.042.879,184.957.350,45--- .
013643160 ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ3.219.588,39-1.731.709,234.951.297,62--- .
069874805 ΚΟΥΡΠΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ-4.181.639,25765.110,144.946.749,39--- .
107650764 ΠΕΡΙΔΑΚΙΣ ΣΟΦΥ ΝΙΚ2.494,712.196.649,502.734.953,064.934.097,27--- .
059577133 ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟ ΙΩΑ1.633.057,62-3.300.274,484.933.332,10--- .
073118258 CATO VANGJ VAS2.480.477,61-2.452.839,014.933.316,62--- .
045099758 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΔΙΟ2.613.201,00-2.311.759,784.924.960,78--- .
044541300 ΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖ ΧΡΗ1.714.238,83-3.210.590,964.924.829,79--- .
057575525 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΛΕ1.654.922,00-3.265.937,884.920.859,88--- .
133091515 ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ2.781.703,17-2.129.806,004.911.509,17--- .
023293520 ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.064.171,46-2.845.020,364.909.191,82--- .
031934677 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.683.783,98-3.218.906,914.902.690,89--- .
046566990 ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ-2.888.749,432.004.792,114.893.541,54--- .
021569361 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.716.411,69-2.244.419,583.960.831,27398.899,21532.801,74931.700,95 .
054407099 ΤΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΙΩΑ1.610.118,13-3.258.831,714.868.949,84--- .
031030848 ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ2.832.410,74-2.019.304,034.851.714,77--- .
030782840 ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.572.571,00-1.278.622,474.851.193,47--- .
044644116 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ1.891.456,81-2.939.078,574.830.535,38--- .
063846360 ΖΩΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.184.160,70649.339,592.992.962,454.826.462,74--- .
035260590 ΙΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.311.571,51-513.469,174.825.040,68--- .
040076897 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ1.928.067,97-2.889.955,594.818.023,56--- .
010434910 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.195.691,73-3.613.887,634.809.579,36--- .
108577056 ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ2.635.583,72-2.171.024,524.806.608,24--- .
026651185 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.926.865,07-2.852.762,884.779.627,95--- .
023365440 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙ ΧΡΗ1.744.768,84-1.988.350,773.733.119,61474.124,17554.224,631.028.348,80 .
046736320 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.729.559,48-3.028.412,704.757.972,18--- .
043640979 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.029.078,73-2.718.410,234.747.488,96--- .
042678425 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΙΚ2.398.503,70-2.347.229,434.745.733,13--- .
011042358 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ3.072.753,94-1.670.179,634.742.933,57--- .
047013717 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓ2.261.527,12-2.481.045,954.742.573,07--- .
015387419 ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ1.575.199,19-3.166.861,454.742.060,64--- .
069356043 ZAMAR ALAA MAR2.133.638,00-1.908.010,144.041.648,14342.517,40348.545,60691.063,00 .
023390018 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ1.872.306,01-2.860.380,094.732.686,10--- .
042788638 ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ900.236,92-1.221.540,882.121.777,801.178.642,481.430.616,552.609.259,03 .
011598940 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΒΑΣ ΙΩΑ1.259.407,99393.024,003.064.331,914.716.763,90--- .
125903141 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ2.189.386,22-2.523.605,464.712.991,68--- .
103696935 ΡΟΥΣΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ3.540.947,39-1.166.435,314.707.382,70--- .
032601936 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.967.036,09-1.739.397,214.706.433,30--- .
040622090 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.594.844,24-2.110.278,204.705.122,44--- .
047369992 ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.744.407,54179.649,042.769.256,734.693.313,31--- .
052036971 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ2.324.405,68-2.028.751,584.353.157,26178.528,54157.415,82335.944,36 .
027162037 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.558.916,57-2.127.310,744.686.227,31--- .
007716188 ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ566.049,81-308.804,37874.854,181.866.544,921.936.143,423.802.688,34 .
101182037 ΜΠΑΧΑ ΦΩΤΕΙ ΙΩΑ2.082.403,71-2.591.309,054.673.712,76--- .
029149858 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ ΛΑΖ2.972.269,83-1.699.113,034.671.382,86--- .
059733030 ΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ2.566.839,97-2.103.961,784.670.801,75--- .
047243615 ΓΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ2.070.851,30-2.595.266,474.666.117,77--- .
003818952 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.321.802,03563,473.323.205,194.645.570,69--- .
032776459 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΤ1.624.292,27-3.020.814,054.645.106,32--- .
020998460 ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.564.196,47-2.526.923,134.091.119,60236.364,69315.332,39551.697,08 .
131564444 CHRYSOS CHRYS CHR113,162.199.845,062.441.766,314.641.724,53--- .
107990316 ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ85,002.152.712,592.487.981,114.640.778,70--- .
059160929 ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΑΥ3.006.164,36-1.633.137,954.639.302,31--- .
145911680 LEONTIOU ANDRE VAS3.521.624,98-1.113.138,624.634.763,60--- .
044204400 ΣΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ1.805.875,41-2.828.858,224.634.733,63--- .
059012750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ1.978.440,25-2.647.059,904.625.500,15--- .
053103764 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ2.746.171,48-1.877.627,664.623.799,14--- .
044296302 ΚΑΛΛΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝ ΓΕΩ2.572.235,61-2.047.728,004.619.963,61--- .
105367521 ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜ3.608.425,23-1.009.625,634.618.050,86--- .
142360293 ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ3.767.176,66-850.383,194.617.559,85--- .
114264277 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΙ3.432.454,63-1.181.014,654.613.469,28--- .
044972763 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.660.159,54-2.950.385,594.610.545,13--- .
119880260 ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ2.691.314,68-1.911.043,484.602.358,16--- .
067892342 ΚΟΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ3.953.020,48-643.935,654.596.956,13--- .
020995849 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ3.466.295,77-732.499,734.198.795,50275.083,52122.232,03397.315,55 .
046665979 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.934.649,58-2.656.326,024.590.975,60--- .
123398787 ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΙΚ2.683.550,25-1.899.511,264.583.061,51--- .
078359530 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΟΛ3.442.170,50-1.140.376,494.582.546,99--- .
069120429 MARKU DONIK GIO2.784.420,93-1.795.364,234.579.785,16--- .
043255531 ΜΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ2.692.692,06-1.885.220,544.577.912,60--- .
048315385 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ1.831.522,04-2.734.120,974.565.643,01--- .
024114060 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ1.913.415,43-2.650.397,384.563.812,81--- .
059392060 ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡ ΧΡΗ2.491.451,79-2.071.885,474.563.337,26--- .
012001835 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ2.067.415,40-2.492.915,014.560.330,41--- .
138945796 ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΖΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ2.409.838,06-2.142.071,884.551.909,94--- .
038323076 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ2.799.877,89-1.750.368,594.550.246,48--- .
034158470 ΝΑΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.907.697,81-2.640.409,464.548.107,27--- .
013277917 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΒΑΣ1.631.148,51-2.896.385,824.527.534,33--- .
023472546 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΡΟ2.454.396,6639.115,452.028.930,544.522.442,65--- .
147752751 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ-3.358.572,001.159.379,064.517.951,06--- .
024557496 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ2.397.764,17-2.111.913,184.509.677,35--- .
046885896 ΛΙΤΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ2.285.773,68-2.221.613,754.507.387,43--- .
028927221 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.819.554,17-1.684.191,604.503.745,77--- .
043161041 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ1.682.471,38-2.817.958,584.500.429,96--- .
044806078 ΛΙΟΝΤΑ ΝΑΤΑΛ ΝΙΚ1.731.927,57-2.766.677,704.498.605,27--- .
102949122 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ-2.244.414,592.250.079,214.494.493,80--- .
127658360 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕ2.375.858,43-2.115.334,674.491.193,10--- .
006352747 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜ ΝΙΚ1.821.326,68-2.668.784,314.490.110,99--- .
102190674 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΝ2.488.126,88-1.999.215,654.487.342,53--- .
066749400 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑ2.518.719,12-1.967.368,354.486.087,47--- .
032401336 ΦΙΔΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ1.966.507,18-2.508.485,524.474.992,70--- .
141570907 ΝΙΚΟΛΑ ΑΒΡΑΑ ΗΡΑ3.632.407,46-840.649,014.473.056,47--- .
101235601 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΒΑΤΟΥ ΓΕΩ1.136.468,19875.344,652.449.846,154.461.658,99--- .
076635140 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΠΑΝ3.748.636,20-711.007,304.459.643,50--- .
108620677 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ1.825.945,70-2.628.371,594.454.317,29--- .
012730663 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΑΒΡ0,052.476.686,321.970.684,534.447.370,90--- .
103856702 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.302.629,60-2.141.798,534.444.428,13--- .
067739624 ΧΟΥΣΣΕΙΝ ΑΧΜΕΝ ΣΑΤ2.290.048,17-2.152.750,724.442.798,89--- .
040586989 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ2.566.618,21-1.872.010,354.438.628,56--- .
116865540 ΜΙΧΑ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ2.784.199,67-1.650.271,934.434.471,60--- .
028511092 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ1.562.282,07-2.867.753,534.430.035,60--- .
041670294 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.552.454,64-2.873.233,414.425.688,05--- .
001266440 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΡΗΓΟ ΔΗΜ1.835.044,76-2.576.790,464.411.835,22--- .
028108203 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ1.422.349,81-2.189.985,863.612.335,67370.993,34426.960,02797.953,36 .
115188170 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ2.138.748,03-2.264.705,274.403.453,30--- .
072367959 ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ2.652.886,78-946.333,723.599.220,50359.264,28434.681,95793.946,23 .
039490454 ΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.215.215,11-2.164.465,764.379.680,87--- .
132703110 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ657,311.542.062,972.836.109,654.378.829,93--- .
103493474 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΚ ΔΗΜ1.978.566,83-2.397.937,324.376.504,15--- .
059855518 ΜΙΣΤΡΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩ3.130.312,45-1.245.840,614.376.153,06--- .
046731754 ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ20.686,622.416.749,971.936.605,764.374.042,35--- .
021148959 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ580.173,03-3.791.352,214.371.525,24--- .
059022987 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ36.984,882.333.406,461.997.723,074.368.114,41--- .
045361384 ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ1.629.294,21-2.738.688,924.367.983,13--- .
046761899 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΡ3.291.449,02-1.076.072,514.367.521,53--- .
043464826 ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ ΤΣΕΖΑ ΣΤΕ1.743.342,49-2.619.873,744.363.216,23--- .
044941805 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ2.298.824,23-2.049.766,324.348.590,55--- .
046158668 ΠΑΡΝΟΥ ΑΡΓΥΡ ΣΠΥ1.813.425,77-2.531.489,074.344.914,84--- .
029727294 ΜΠΑΚΙΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΥΡ1.442.534,78-2.876.700,964.319.235,74--- .
020089748 ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.473.162,54-1.835.523,964.308.686,50--- .
125765089 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΜΑΚ3.154.666,93-1.142.148,864.296.815,79--- .
054870902 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.976.632,33-1.913.580,993.890.213,32174.212,46216.818,14391.030,60 .
119878842 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟ ΛΑΖ2.057.438,55-2.222.323,974.279.762,52--- .
016123960 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΟΣ2.223.091,65-2.055.225,334.278.316,98--- .
016526380 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛ ΙΩΑ1.420.119,98-2.854.399,264.274.519,24--- .
029838989 ΠΟΘΑΚΟΣ ΝΙΚ ΑΛΕ3.453.785,69-819.123,914.272.909,60--- .
047180950 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.890.975,37-2.367.566,804.258.542,17--- .
034448712 ΡΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ3.278,652.547.917,191.703.305,364.254.501,20--- .
035353770 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ1.766.983,46-2.475.790,704.242.774,16--- .
024625184 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΣΠΥ2.457.980,36-1.782.810,264.240.790,62--- .
044500827 ΧΥΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΕΤ1.673.207,12-2.564.537,994.237.745,11--- .
035420320 ΦΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ3.299.813,95-935.914,314.235.728,26--- .
103723862 ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΚ2.583.805,41-1.646.770,264.230.575,67--- .
044948855 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.400.346,93-2.826.574,604.226.921,53--- .
064093286 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ3.695,783.445.269,12766.241,124.215.206,02--- .
028027673 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΥΩΑ2.098.296,26-2.116.083,554.214.379,81--- .
031443250 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ80,003.445.269,12761.799,284.207.148,40--- .
104180639 ΠΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ-3.445.269,12761.749,004.207.018,12--- .
036009890 ΓΡΑΨΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ3.484.546,70-719.735,224.204.281,92--- .
047210737 ΦΟΥΣΚΑ ΑΓΓΕΛ ΒΑΡ1.525.068,77-1.358.151,972.883.220,74602.055,64707.740,461.309.796,10 .
036135278 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.738.515,80-1.541.164,373.279.680,17518.981,03387.385,26906.366,29 .
004304000 ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΑΡ2.121.850,324.450,792.056.692,094.182.993,20--- .
119369802 BABURI MAGDA SPI3.002.813,94-1.174.261,844.177.075,78--- .
103527297 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕ ΝΙΚ2.340.971,99-1.835.419,904.176.391,89--- .
137456794 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΕΜΜ3.120.178,41-1.047.036,344.167.214,75--- .
047751019 MOHAMED ZAGHL AHM3.458,403.667.337,34491.999,464.162.795,20--- .
014818785 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.926.428,66-2.232.024,964.158.453,62--- .
015354702 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.328.486,62175.854,322.646.873,284.151.214,22--- .
031010167 ΜΑΝΤΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΩΥΣΗ ΛΑΖ1.735.136,47-2.415.652,904.150.789,37--- .
018436227 ΦΟΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ1.643.205,99-2.503.257,444.146.463,43--- .
046212954 ΤΣΑΝΤΙΛΑ ΚΑΝΕΛ ΝΙΚ3.398.064,67-740.586,994.138.651,66--- .
041604174 ΜΠΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.597.562,97-2.533.592,764.131.155,73--- .
051228946 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.961.068,79-1.335.237,533.296.306,32404.742,27430.084,22834.826,49 .
020674034 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ14.896,031.348.798,832.750.393,694.114.088,55--- .
010930180 ΕΦΕΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡ ΙΟΡ1.623.967,39-2.483.101,984.107.069,37--- .
033893293 ΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ1.690.031,42-2.413.845,834.103.877,25--- .
063704610 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤ ΧΡΗ2.174.135,66-1.925.733,954.099.869,61--- .
065750288 ΑΧΛΑΔΗ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ2.283.608,42-1.804.552,584.088.161,00--- .
118923506 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ2.429.626,34-1.653.930,764.083.557,10--- .
054378260 ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ-2.220.124,671.862.414,394.082.539,06--- .
040925040 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤ ΠΕΤ1.710.052,66-2.369.709,564.079.762,22--- .
139530379 IBRISHIMOV BOYKO BLA1.738.998,00-2.337.213,314.076.211,31--- .
046328059 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ1.811.376,30-2.250.779,984.062.156,28--- .
047190710 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ1.734.741,44-2.325.520,824.060.262,26--- .
067146032 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.397.773,87-1.651.138,934.048.912,80--- .
034008189 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ3.285.816,86-762.155,354.047.972,21--- .
022059310 ΝΤΑΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.693.923,74-2.344.703,504.038.627,24--- .
034430026 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.009.087,88-3.027.205,904.036.293,78--- .
119656888 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ2.438.007,25-1.598.119,484.036.126,73--- .
106962264 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ3.070.589,84-964.437,194.035.027,03--- .
045330217 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΑΜΟ ΘΕΟ1.533.899,43-2.495.511,274.029.410,70--- .
140959730 ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ2.814.857,04-1.203.328,564.018.185,60--- .
046823949 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ ΠΑΝ2.058.214,62-1.953.666,344.011.880,96--- .
045728475 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ1.451.291,09-2.551.349,884.002.640,97--- .
035960778 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΦΩΤ294.084,311.030.064,602.675.123,993.999.272,90--- .
043520080 ΓΙΟΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ2.079.409,71-1.915.280,853.994.690,56--- .
021284712 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ2.097.431,77-1.882.459,863.979.891,63--- .
032371407 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ1.290.010,91-2.668.146,463.958.157,37--- .
022412945 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.506.681,25-2.447.819,823.954.501,07--- .
048136936 ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ2.683.285,14-1.268.989,393.952.274,53--- .
111852659 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥ ΒΑΣ2.367.158,30-1.582.160,153.949.318,45--- .
046473122 ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.411.457,91-2.529.449,963.940.907,87--- .
040781408 ΞΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ-1.692.465,902.234.054,993.926.520,89--- .
014557810 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ1.388.711,9354.795,782.481.843,613.925.351,32--- .
027520889 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.374.724,32-2.548.846,203.923.570,52--- .
137319401 MAYRIDOY ISKRA STO2.105.001,29-1.805.707,243.910.708,53--- .
042977831 ΜΠΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ1.279.262,94318.469,612.306.281,033.904.013,58--- .
070227168 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ2.307.232,86-1.595.969,743.903.202,60--- .
069225290 ΚΟΡΟΖΑΛ ΝΤΑΝΙ ΚΩΝ913.725,77726.707,812.261.542,793.901.976,37--- .
113519730 HALAUCA ADRIA CON913.553,82726.707,812.261.400,073.901.661,70--- .
019310874 ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ----1.811.322,322.083.554,913.894.877,23 .
037564427 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛ ΝΙΚ2.036.043,65-1.848.728,943.884.772,59--- .
010738512 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙ1.456.900,24-2.407.237,063.864.137,30--- .
012189378 ΣΠΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.461.555,21-2.392.796,093.854.351,30--- .
026098953 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΒΡ1.806.950,37-2.038.270,853.845.221,22--- .
026946565 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ1.359.462,46-2.468.110,953.827.573,41--- .
046157254 ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛ ΑΝΑ1.391.889,79-2.433.490,083.825.379,87--- .
012776388 ΠΑΤΚΟΣ ΛΑΖΑΡ ΘΕΟ2.233.644,51-1.588.212,863.821.857,37--- .
045310894 ΚΑΣΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.403.118,53-2.415.089,233.818.207,76--- .
120861875 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡ ΧΡΣ2.005.992,56-1.808.726,123.814.718,68--- .
068516217 ΠΕΡΙΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤ3.231.875,93-571.624,113.803.500,04--- .
009930096 ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΣΑΚΕΛ ΓΕΩ3.445.883,27-351.481,613.797.364,88--- .
028110794 ΠΕΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ1.576.445,17-2.220.748,143.797.193,31--- .
044236249 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ1.648.147,87-2.147.450,623.795.598,49--- .
034146297 ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ1.583.513,45-2.208.331,523.791.844,97--- .
044785146 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.478.104,92-2.311.880,503.789.985,42--- .
043915410 ΚΙΟΡΠΕΣ ΝΙΚΟΛ ΙΟΡ1.420.069,03-2.365.044,603.785.113,63--- .
156189017 PETROV VASIL IVA3.321.705,91-460.758,753.782.464,66--- .
039213950 ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙ ΑΣΤ2.504.522,47-1.273.498,363.778.020,83--- .
072711425 ΔΑΝΙΗΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ2.057.341,88-1.719.058,623.776.400,50--- .
020790600 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.090.745,46-1.954.352,123.045.097,58317.842,65404.917,35722.760,00 .
045777107 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.281.329,98-2.485.186,383.766.516,36--- .
044259240 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ1.242.535,76-2.510.108,023.752.643,78--- .
045637332 ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ1.425.964,84-2.326.079,103.752.043,94--- .
012280487 ΜΠΑΤΑΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.480.294,15-2.257.626,363.737.920,51--- .
050046711 ΜΙΝΩΣ ΠΟΛΥΖ ΑΝΤ1.633.978,8322,181.492.000,293.126.001,30295.060,80309.258,13604.318,93 .
067653816 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ3.030.952,64-694.831,393.725.784,03--- .
041498361 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.851.834,99-1.871.649,623.723.484,61--- .
046900486 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗΣ ΔΙΟΝΥ ΑΡΓ1.326.492,05-2.387.637,003.714.129,05--- .
102571944 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΠΟ1.904.255,08-1.809.083,153.713.338,23--- .
065509903 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ2.096.386,90-1.608.131,643.704.518,54--- .
045899461 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ1.736.622,25-1.961.415,043.698.037,29--- .
025488890 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΠΗ203.896,85-332.170,93536.067,781.510.013,061.643.796,273.153.809,33 .
029151829 ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΠΑ1.262.761,85-2.421.452,843.684.214,69--- .
044285465 ΑΥΔΗΣ ΕΠΑΜΕ ΕΥΣ1.286.823,91-2.392.087,303.678.911,21--- .
045384730 ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ1.401.967,14-2.271.759,373.673.726,51--- .
031657450 ΣΤΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ758.384,761.368.619,891.543.299,393.670.304,04--- .
134785916 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ2.661,231.966.162,111.699.140,653.667.963,99--- .
155250216 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ-1.965.330,201.698.045,293.663.375,49--- .
044283355 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.302.890,15-2.359.442,493.662.332,64--- .
055627832 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ1.559,833.229.161,15420.827,103.651.548,08--- .
040160500 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ-1.650.779,141.998.124,063.648.903,20--- .
047775435 ΚΟΥΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΓΕΩ910.692,25-2.731.148,603.641.840,85--- .
069045462 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΟΛ ΙΣΜ2.496.833,20-623.018,123.119.851,32299.952,78218.505,19518.457,97 .
050743055 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΡΜ52,331.333.172,002.289.023,213.622.247,54--- .
108222884 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ1.205.429,44-2.410.858,883.616.288,32--- .
043633779 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ1.172.134,77-956.449,932.128.584,70870.088,80613.487,171.483.575,97 .
040878279 ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥ1.852.848,26-1.753.182,913.606.031,17--- .
047524007 ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΞΕΝ2.219.548,60-1.376.697,903.596.246,50--- .
043539748 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.296.384,08-2.298.315,753.594.699,83--- .
035795990 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.271.451,50-2.319.094,293.590.545,79--- .
024435710 ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.501.201,04-2.085.954,913.587.155,95--- .
042200269 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΧΙ1.399.841,17-2.167.296,333.567.137,50--- .
034914414 ΛΙΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟ ΠΕΤ2.219.002,58-1.327.288,283.546.290,86--- .
131051085 ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.199.123,83-1.345.882,213.545.006,04--- .
017185497 ΓΟΥΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.355.384,50-2.181.130,943.536.515,44--- .
066030652 LIKA ALTIN MEM1.581.133,46-1.950.045,823.531.179,28--- .
041113489 ΖΩΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ2.033.808,51-1.494.522,893.528.331,40--- .
043858606 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ1.362.048,79-814.309,662.176.358,45767.149,13580.319,921.347.469,05 .
029316677 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΓΝ ΣΤΑ1.366.578,89-2.156.263,123.522.842,01--- .
126182331 ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ2.316.341,72-1.202.469,013.518.810,73--- .
103344930 ΚΑΝ ΜΟΥΝΙ ΜΟΥ1.931.998,93-683.885,932.615.884,86463.445,38437.531,23900.976,61 .
020743020 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΔΗΜ1.383.389,96-1.715.250,013.098.639,97199.300,14216.578,24415.878,38 .
105580528 ΠΡΑΣΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΑΚ197,332.730.050,22783.068,753.513.316,30--- .
041464591 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΠΕΤ2.218.658,25-1.292.812,723.511.470,97--- .
156671280 DUMITRUV IOAN KRI2.091.114,07-1.419.829,733.510.943,80--- .
033328140 ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.706.952,45-1.449.064,873.156.017,32183.447,06168.521,67351.968,73 .
035085680 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ1.176.031,87-2.328.676,743.504.708,61--- .
023394091 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.218.611,83-2.286.078,573.504.690,40--- .
052571377 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩ1.599.589,54-1.901.858,863.501.448,40--- .
045972994 ΜΠΑΝΤΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.354.179,99-2.147.202,923.501.382,91--- .
006734100 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ----1.643.676,051.855.563,733.499.239,78 .
042250642 ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.317.111,57-2.181.464,873.498.576,44--- .
034131500 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΒΑΣ1.900.342,73-1.594.993,813.495.336,54--- .
010267039 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ2.068.511,26-1.426.611,733.495.122,99--- .
043123663 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ1.643.069,05-1.851.407,073.494.476,12--- .
014622790 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.441.692,80-2.052.560,693.494.253,49--- .
042362178 ΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ1.182.215,89-2.310.933,293.493.149,18--- .
040572371 ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗ ΠΑΡΑΣ ΕΛΕ2.230.899,04-1.262.221,203.493.120,24--- .
075230973 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΑΛΕ1.261.614,071.722.832,41508.288,593.492.735,07--- .
038759241 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕ1.188.206,77-2.304.441,883.492.648,65--- .
023801790 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.157.611,64-2.329.558,703.487.170,34--- .
024059876 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΣ1.183.123,79-1.352.016,712.535.140,50477.243,73473.343,97950.587,70 .
019823700 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.766.523,48-1.712.880,403.479.403,88--- .
073683106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ-1.983.170,601.495.310,633.478.481,23--- .
023742968 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ1.303.571,88-2.174.853,813.478.425,69--- .
045244272 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ1.463.211,63-2.008.613,333.471.824,96--- .
045686340 ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.533.593,51-1.932.280,373.465.873,88--- .
031138661 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ813.378,39-1.510.403,042.323.781,43501.257,16639.754,171.141.011,33 .
039664483 ΒΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ708.308,67708.332,852.035.372,853.452.014,37--- .
031141954 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡ1.452.408,30-1.998.853,283.451.261,58--- .
036920139 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ1.170.706,15-2.279.295,453.450.001,60--- .
029075343 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ2.383.681,76-1.060.500,133.444.181,89--- .
102595850 ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓ ΜΙΧ1.698.493,89-1.744.290,693.442.784,58--- .
022056565 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ1.258.011,75-2.180.398,113.438.409,86--- .
077208568 ΦΙΜΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΕΥΣ-1.840.512,571.590.202,863.430.715,43--- .
016338214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ1.204.469,21-2.225.771,733.430.240,94--- .
000219083 ΛΙΒΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ----1.510.527,421.916.314,503.426.841,92 .
044124319 ΚΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.108.845,30-2.315.817,833.424.663,13--- .
107160081 ΔΕΔΕΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ1.792.142,49-1.624.477,043.416.619,53--- .
036653567 ΣΙΩΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΘΑ1.030.446,61-2.385.479,813.415.926,42--- .
045634028 ΚΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ676.903,19709.754,192.028.856,163.415.513,54--- .
125385345 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑ ΑΝΔ2.189.709,79-1.224.833,373.414.543,16--- .
117167759 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ1.783.557,91-1.629.165,493.412.723,40--- .
031629695 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ2.522.874,7247.528,76838.628,983.409.032,46--- .
153459514 MARINOV KIRIL IVA2.568.529,54-840.399,773.408.929,31--- .
031403713 ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ1.805.523,30-1.603.224,093.408.747,39--- .
059760714 ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΓΙΛΜΑ ΑΚΗ2.140.626,97-1.267.561,323.408.188,29--- .
040613879 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ1.192.331,84-2.213.077,973.405.409,81--- .
078947559 ΦΕΡΚΟ ΛΕΟΝΑ ΤΟΜ2.118.127,15-1.284.851,963.402.979,11--- .
066767895 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ2.517.676,17-877.836,103.395.512,27--- .
011272115 ΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ1.707.299,69-1.680.561,803.387.861,49--- .
004725075 ΤΑΜΠΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ1.135.478,55-2.251.704,253.387.182,80--- .
100827750 ΤΕΡΖΗΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ2.223.247,70-1.163.658,803.386.906,50--- .
107999058 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ1.867.773,21-1.518.622,533.386.395,74--- .
043592861 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.272.071,99-2.110.251,163.382.323,15--- .
017753512 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑ ΓΕΩ1.081.776,1037.817,972.261.888,983.381.483,05--- .
062293264 ΚΕΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ1.081.154,0137.817,972.261.875,523.380.847,50--- .
047627856 ΟΜΠΡΙΣΚΑ ΘΕΟΔ ΙΟΝ1.396.497,98-1.983.872,763.380.370,74--- .
050589207 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΗΛΙ1.081.599,0537.817,972.260.510,273.379.927,29--- .
019145981 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΑΒ1.200.722,05-1.668.830,522.869.552,57238.475,53262.185,18500.660,71 .
046948838 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.123.355,62-2.246.745,313.370.100,93--- .
052305040 ΣΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ1.784.934,24-1.578.140,103.363.074,34--- .
045329685 ΒΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ1.179.675,82-2.176.097,063.355.772,88--- .
075889571 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΑ1.646.898,03-1.707.886,083.354.784,11--- .
044951245 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ635.447,50649.247,582.067.908,873.352.603,95--- .
073899403 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡ ΘΕΟ1.545.333,58-1.805.645,783.350.979,36--- .
058750410 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ2.883.766,62-464.666,113.348.432,73--- .
046130395 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ1.688.042,43-1.658.824,473.346.866,90--- .
044933958 ΘΥΜΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΟ ΕΜΜ1.337.496,75-2.008.837,733.346.334,48--- .
063130891 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.469.263,54-876.420,263.345.683,80--- .
024650090 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ1.190.311,32-2.155.057,343.345.368,66--- .
148256998 ALAHMED IBRAH MOH2.295.328,62-1.037.972,743.333.301,36--- .
063222195 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ2.152.510,16-1.179.272,273.331.782,43--- .
061707690 ΠΑΥΛΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.334.095,38-1.993.711,623.327.807,00--- .
058046834 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥ1.628.319,06-1.698.817,143.327.136,20--- .
023646182 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ2.170.308,92-1.154.453,123.324.762,04--- .
118384790 INAYAT NAVEE MOH2.298.855,53-1.021.424,223.320.279,75--- .
045210940 ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ1.098.182,24-2.220.577,333.318.759,57--- .
046012981 ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.227.607,39-2.082.541,103.310.148,49--- .
043330559 ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡ1.207.824,21-2.102.245,983.310.070,19--- .
044448770 ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΛ2.233.415,38-1.070.904,063.304.319,44--- .
054989600 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖ1.402.077,22-1.901.802,733.303.879,95--- .
079808754 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠ1.158.332,3816.032,282.126.215,613.300.580,27--- .
031941435 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ1.853.053,38-1.445.519,733.298.573,11--- .
105957350 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ2.129.463,74-1.167.369,103.296.832,84--- .
040443192 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.181.894,57-2.102.941,973.284.836,54--- .
046467270 ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.422.817,55-1.860.413,973.283.231,52--- .
154896320 HRISTOV DANAI BOY-2.580.039,51702.286,763.282.326,27--- .
154896306 HRISTOV BOYCH HRI-2.580.039,51702.286,763.282.326,27--- .
045626890 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΕΥΔΟΚ ΙΟΡ1.374.521,69-1.907.737,043.282.258,73--- .
023252943 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ1.087.364,31-2.194.331,183.281.695,49--- .
045922211 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.021.592,53-1.257.882,283.279.474,81--- .
032875068 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ1.470.462,42-1.334.753,612.805.216,03235.384,60237.218,71472.603,31 .
042646335 ΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ1.278.634,84-1.992.979,503.271.614,34--- .
013321379 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ23.689,061.070.606,432.175.716,843.270.012,33--- .
020505251 ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜ ΑΛΕ1.480.995,07-847.957,232.328.952,30512.845,63415.309,87928.155,50 .
070240953 MANSSUR VICTO GER1.475.588,19-1.775.913,593.251.501,78--- .
046772459 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ1.105.978,356.116,002.131.947,523.244.041,87--- .
068154214 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΛΕ1.648.540,04-1.593.753,183.242.293,22--- .
039259742 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΩΤ1.680.548,94-1.561.600,393.242.149,33--- .
139948864 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΟΦΟΚ ΧΡΗ2.645.958,70-595.886,943.241.845,64--- .
023401479 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.206.404,55-2.033.928,093.240.332,64--- .
054334380 ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΥΜ1.917.749,08-1.321.358,023.239.107,10--- .
111529358 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΧΡΙ-1.397.841,881.833.987,413.231.829,29--- .
047106239 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΚΑΣΙΑ ΧΡΗ1.315.419,60-1.916.265,843.231.685,44--- .
135274653 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ2.078.651,08-1.152.828,393.231.479,47--- .
031636164 ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ-2.689.021,23539.241,253.228.262,48--- .
020650509 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.267.331,86-1.953.127,123.220.458,98--- .
043495514 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡ1.282.496,93-1.933.954,333.216.451,26--- .
040594848 ΚΟΛΥΡΟΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝ ΝΙΚ1.698.129,13-1.518.196,903.216.326,03--- .
013141006 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.129.017,96-1.560.966,502.689.984,46238.163,83285.739,98523.903,81 .
021072936 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ846.830,78-445.324,051.292.154,83965.951,59951.498,081.917.449,67 .
129067820 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩ ΓΕΩ2.644.374,56-560.905,743.205.280,30--- .
013633941 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ861.901,62-2.340.074,183.201.975,80--- .
007537776 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΞΕΝ1.335.729,30-1.865.019,253.200.748,55--- .
022427497 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ2.129.880,42-1.070.556,703.200.437,12--- .
074413731 ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ3.544,251.951.203,891.244.883,243.199.631,38--- .
042326167 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ2.133.100,63-1.057.931,003.191.031,63--- .
105088741 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ1.890.796,73-1.297.524,783.188.321,51--- .
148315493 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.820.495,40-1.363.545,003.184.040,40--- .
135405356 ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕ ΚΩΣ2.642.223,74-538.981,713.181.205,45--- .
042445550 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟ ΒΑΣ1.178.244,63-2.002.898,423.181.143,05--- .
046430251 ΧΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ1.226.130,76-1.954.903,993.181.034,75--- .
046880409 ΛΙΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ1.171.921,18-1.996.458,743.168.379,92--- .
126060930 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑ ΜΙΧ1.632.143,85-1.534.031,463.166.175,31--- .
038280926 ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ-1.847.102,551.318.831,223.165.933,77--- .
030416286 ΚΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ247.153,80-377.288,18624.441,981.296.028,011.240.965,042.536.993,05 .
028140750 ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ1.614.383,60-1.543.838,903.158.222,50--- .
046282667 ΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΗΔ1.500.549,03-1.655.190,623.155.739,65--- .
124185190 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΗΝ447.630,57-70.893,62518.524,192.214.954,81421.031,582.635.986,39 .
079098672 ΠΛΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ2.193.493,57-960.150,923.153.644,49--- .
041447975 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚ1.343.087,31-1.806.807,143.149.894,45--- .
063513202 ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ798.670,90-2.346.384,993.145.055,89--- .
045662389 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕ ΜΙΧ2.043.032,02-1.097.388,263.140.420,28--- .
010856473 ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ920.434,486.133,942.208.141,943.134.710,36--- .
028632105 ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤ ΠΕΤ1.223.405,39-1.911.254,913.134.660,30--- .
030041380 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝ ΧΑΡ1.145.436,14-1.981.175,213.126.611,35--- .
012442470 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΕΥΣ1.028.132,011.708,782.093.241,093.123.081,88--- .
105658348 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.395.010,99-1.714.121,273.109.132,26--- .
016479730 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.910.990,53-1.197.428,613.108.419,14--- .
030991613 ΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑ ΑΘΑ2.097.224,79-1.005.555,603.102.780,39--- .
124769877 ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ44.212,751.629.914,771.427.715,163.101.842,68--- .
028111951 ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ1.009.604,88-2.089.657,103.099.261,98--- .
045682966 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.322.200,19-1.776.627,453.098.827,64--- .
005827711 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΛ1.359.630,57-1.736.757,273.096.387,84--- .
163840609 TURBEDAROGLU CAGLA ABD1.996.860,00-1.098.872,063.095.732,06--- .
102141864 ΓΡΙΒΑ ΚΑΣΣΙ ΜΙΧ1.964.580,83-1.123.768,003.088.348,83--- .
116854285 ΖΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.504.774,30-1.581.065,073.085.839,37--- .
023075252 ΚΟΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.943.845,91-1.138.820,003.082.665,91--- .
065471459 ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.528.842,77-1.552.825,203.081.667,97--- .
046761710 ΜΟΥΖΑΦΙΑΡΟΒΑ ΙΟΥΛΙ ΚΟΥ1.800.079,34-1.277.990,253.078.069,59--- .
024655601 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ----1.382.173,631.692.659,723.074.833,35 .
041578637 ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.548.237,75-1.523.708,313.071.946,06--- .
052793226 ΖΛΑΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ1.184.866,21-1.886.532,853.071.399,06--- .
032633006 ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ ΠΑΝ367.667,21-330.541,77698.208,981.202.459,081.167.549,552.370.008,63 .
050603741 ΠΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ2.057.452,02-1.010.713,543.068.165,56--- .
038558037 ΛΕΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ5.116,291.937.554,951.114.888,283.057.559,52--- .
020006032 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ1.402.125,59-1.650.900,143.053.025,73--- .
008022822 ΤΣΙΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.107.541,09-1.935.852,333.043.393,42--- .
078491263 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑ ΜΕΤ-1.112.462,501.930.680,853.043.143,35--- .
005536679 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.665.066,89-1.373.604,573.038.671,46--- .
046673469 ΔΑΜΟΥ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ1.304.885,11-1.725.201,243.030.086,35--- .
059070623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΤΡΙ1.233.377,08-1.793.330,273.026.707,35--- .
014885748 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.015.262,79-1.577.515,062.592.777,85211.443,49214.955,05426.398,54 .
130722430 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑ1.769.559,51-1.238.558,253.008.117,76--- .
024669212 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.000.743,02-2.004.732,983.005.476,00--- .
039094586 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΝ2.239.271,41-762.323,353.001.594,76--- .
133292720 ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ1.764.448,37-1.235.173,302.999.621,67--- .
042091675 ΨΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ1.116.737,81-1.873.759,942.990.497,75--- .
144990655 ΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΜΙΣ ΔΗΜ2.231.882,68-755.007,952.986.890,63--- .
115755052 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ1.670.501,95-1.303.145,862.973.647,81--- .
115853518 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡ ΑΘΑ1.933.753,49-1.034.845,872.968.599,36--- .
117356398 BOZZATO OLIND EDE1.885.691,97-1.077.745,102.963.437,07--- .
002971198 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ412.255,04122,93547.411,07959.789,04846.181,911.155.170,142.001.352,05 .
040295768 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ857.389,48-2.102.059,892.959.449,37--- .
046270158 ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.612.806,14-1.338.636,772.951.442,91--- .
148636830 CHIKALOV IVAN VLA1.815,752.327.880,48617.215,532.946.911,76--- .
009797293 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΛΕΩ844.831,88-2.100.412,182.945.244,06--- .
020722952 ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ1.674.627,84-1.267.978,012.942.605,85--- .
050077724 ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΡΙΑΝ ΣΤΕ1.226.806,43-1.715.015,102.941.821,53--- .
021433795 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ1.100.280,20-1.839.934,092.940.214,29--- .
110431204 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.809.697,77-1.122.524,232.932.222,00--- .
059631916 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟ263,511.886.541,001.026.331,732.913.136,24--- .
046115171 ΛΑΦΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΙ ΚΩΝ1.120.082,92-1.765.229,802.885.312,72--- .
047324593 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ1.275.405,33-1.606.679,572.882.084,90--- .
042328290 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.043.581,11-1.832.753,792.876.334,90--- .
118033000 ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ-1.285.132,991.590.737,592.875.870,58--- .
116271516 ΛΟΥΤΑΣ ΒΛΑΣΙ ΝΙΚ1.237.114,47-1.343.525,922.580.640,39158.469,95135.599,47294.069,42 .
045741645 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.098.662,67-1.773.407,752.872.070,42--- .
042788000 ΖΑΚΑΣ ΒΙΚΤΩ ΙΩΑ155.938,69845.468,751.861.872,712.863.280,15--- .
023031347 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΕΜΜ1.186.184,91-1.670.086,242.856.271,15--- .
047442604 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ2.470.861,50-383.970,112.854.831,61--- .
047631998 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΚΩΝ1.455.035,52-1.397.258,292.852.293,81--- .
010090346 ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.067.467,24-1.778.647,162.846.114,40--- .
046845364 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ1.605.047,91-1.233.086,902.838.134,81--- .
027981252 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟ1.340.464,53-1.496.300,242.836.764,77--- .
101435912 HOWLADER ABDUL MOH1.983.655,86-571.307,192.554.963,05189.508,7481.858,14271.366,88 .
041655555 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΑΓΗ1.298.976,13-1.525.453,922.824.430,05--- .
046478676 ΧΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΚΛΕ1.084.636,76-1.739.280,022.823.916,78--- .
026486403 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΔΑ1.772.886,89-1.048.732,312.821.619,20--- .
076685953 ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΥΘ2.178.186,29-640.280,172.818.466,46--- .
040526587 ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ2.302.027,55-510.599,432.812.626,98--- .
119917510 ΓΙΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΝ1.560.925,81-1.247.861,602.808.787,41--- .
035044266 ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΓΕΩ1.047.837,76-1.759.635,352.807.473,11--- .
044664625 ΣΑΜΠΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.189.151,52-1.615.797,892.804.949,41--- .
139934313 BORDIGATO VITTO ALF1.598.868,66-1.204.007,412.802.876,07--- .
034803136 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ1.510.868,86-1.289.653,272.800.522,13--- .
047330864 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣ2.217.611,03-582.877,332.800.488,36--- .
045557320 ΒΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ933.403,29-1.864.928,812.798.332,10--- .
059631977 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ-1.816.089,57979.911,262.796.000,83--- .
012386699 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ2.135.088,52-659.101,822.794.190,34--- .
039731776 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ1.924.627,51-868.926,262.793.553,77--- .
014771388 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΠΑ698.310,91-2.094.718,412.793.029,32--- .
019722174 ΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝ197.557,13-367.012,85564.569,981.017.580,921.195.548,362.213.129,28 .
061590390 ΚΑΙΠΗ ΣΟΥΛΤ ΜΙΧ1.715.369,58-1.062.307,652.777.677,23--- .
057433953 ΦΛΑΜΜΙΝΙ ΦΑΜΠΡ ΑΝΤ1.714.105,36-1.062.199,902.776.305,26--- .
030497125 ΛΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ937.209,41-1.837.560,832.774.770,24--- .
034458625 ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.383.749,76-1.390.889,142.774.638,90--- .
063422120 ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ693.751,76-2.080.417,202.774.168,96--- .
028990861 ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓ ΕΥΑ2.489.789,984.542,03278.941,002.773.273,01--- .
043820653 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.049.467,08-1.722.069,452.771.536,53--- .
155644776 VELKOV VENEL VLA1.757.497,98-1.013.824,252.771.322,23--- .
047270433 ΝΤΟΥΜΙΤΡΑΚΕ ΣΑΝΤΕ ΑΛΕ1.488.129,29-1.281.473,522.769.602,81--- .
023822434 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.392.590,79-1.376.184,682.768.775,47--- .
009328114 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ472.231,78-386.264,15858.495,93950.905,96957.963,831.908.869,79 .
043130887 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΗ ΕΙΡΗΝ ΑΡΙ912.462,16-1.844.558,392.757.020,55--- .
028512680 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.037.830,91-1.718.120,922.755.951,83--- .
046609797 ΚΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.639.700,94-1.112.592,162.752.293,10--- .
054302609 ΧΑΛΑΚ ΑΛΟΥΑΝ ΦΑΧΕΝ ΝΑΤ----1.194.269,321.558.014,832.752.284,15 .
037452571 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.710.825,56-1.041.107,442.751.933,00--- .
034677963 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣ ΣΠΥ791.776,97-1.235.226,812.027.003,78365.019,21356.825,84721.845,05 .
026850696 ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ687.509,96-2.056.180,742.743.690,70--- .
007468336 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ1.577.327,46-1.165.877,942.743.205,40--- .
021835876 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ966.218,59-1.776.875,992.743.094,58--- .
051352080 ΧΟΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ2.062.930,41-679.719,852.742.650,26--- .
044090698 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΑΡ1.003.975,46-793.499,571.797.475,03496.879,28447.236,65944.115,93 .
029247133 ΠΑΡΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.217.745,28-1.522.047,442.739.792,72--- .
042136882 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ953.786,75-1.782.194,832.735.981,58--- .
030476418 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ22.045,98888.157,711.824.858,082.735.061,77--- .
055072164 ΒΟΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.849.049,88-885.463,072.734.512,95--- .
122224464 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ1.490.442,29-1.243.931,082.734.373,37--- .
045377935 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.349.369,60-1.383.075,742.732.445,34--- .
028190648 ΜΠΑΛΕΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ932,602.299.778,89429.565,492.730.276,98--- .
017665500 ΜΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.100.295,69-1.626.421,012.726.716,70--- .
029203401 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ947.317,11-1.771.655,732.718.972,84--- .
002737287 ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡ ΣΥΜ189.412,491.755.500,72768.430,842.713.344,05--- .
040347390 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΡΗ1.021.136,79-1.691.856,052.712.992,84--- .
028368688 ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ ΦΑΝΟΥ ΕΥΑ519.550,09-358.011,98877.562,071.020.243,53807.523,921.827.767,45 .
032760161 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΟΡ1.147.744,18-1.556.969,302.704.713,48--- .
075419211 ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ1.868.051,75-832.911,632.700.963,38--- .
044882296 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ2.387.871,18-308.834,432.696.705,61--- .
027989274 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΥΛ ΣΠΥ1.342.578,23-1.350.257,142.692.835,37--- .
071430144 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ2.005.286,80-683.749,762.689.036,56--- .
005524619 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΠΥ693.461,49-1.993.848,222.687.309,71--- .
045489343 ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ1.102.349,16-959.749,872.062.099,03305.976,26316.482,19622.458,45 .
143127284 KLJAJIC STANK RAN901.655,85-1.781.971,752.683.627,60--- .
021294662 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ622.497,09-101.896,96724.394,05991.246,27965.136,611.956.382,88 .
042487682 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.377.950,00-1.301.598,242.679.548,24--- .
046861905 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡ947.209,34-1.731.200,842.678.410,18--- .
047009581 ΓΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ1.589.501,54-1.087.996,862.677.498,40--- .
108056380 ΦΟΥΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥ13.520,261.004.196,001.650.241,222.667.957,48--- .
031654700 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑ ΜΑΡ1.973.854,01-689.376,342.663.230,35--- .
030862458 ΤΟΠΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ927.804,50-1.725.442,622.653.247,12--- .
059208038 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ876.662,66-1.773.392,452.650.055,11--- .
031169999 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ1.765.789,76-880.914,412.646.704,17--- .
034525992 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ1.054.089,31-1.590.396,572.644.485,88--- .
020615728 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ1.123.802,15198,481.519.369,582.643.370,21--- .
043356065 ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.108.883,21-1.530.907,702.639.790,91--- .
072375960 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ1.110.237,25-1.528.684,512.638.921,76--- .
046653298 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ956.235,07-1.679.626,912.635.861,98--- .
053374828 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ1.469.786,54-1.164.920,962.634.707,50--- .
046349682 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ1.974.677,52-657.733,102.632.410,62--- .
112316916 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ1.555.594,70-1.076.564,482.632.159,18--- .
015392050 ΙΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ1.749.788,77-472.630,802.222.419,57209.203,39200.278,17409.481,56 .
118528149 ΡΑΠΟ ΣΤΕΦΑ ΜΑΤ1.816.230,54-815.570,252.631.800,79--- .
011080824 ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝ ΘΩΜ371.632,27-722.702,871.094.335,14699.077,64837.929,951.537.007,59 .
073879490 ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΩΤ347.557,121.669.873,17611.987,782.629.418,07--- .
039611902 ΚΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ1.714.390,10-570.673,902.285.064,00188.721,43153.726,91342.448,34 .
042981149 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ1.344.374,91-1.274.457,652.618.832,56--- .
026964282 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ1.419.112,43-1.188.938,462.608.050,89--- .
020486000 ΜΠΟΓΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΧΙ2.046.204,98-560.409,002.606.613,98--- .
047702500 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ364.402,42-221.571,19585.973,611.187.748,05832.382,942.020.130,99 .
041820565 ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ1.463.414,40-626.638,222.090.052,62372.383,88140.180,35512.564,23 .
077110854 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΘΑ1.077.370,79-1.519.863,752.597.234,54--- .
013325145 ΜΠΟΥΡΝΗΣ ΕΥΤΥΧ ΧΑΡ1.524.537,19-1.071.907,272.596.444,46--- .
045530701 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ990.917,92-1.202.583,192.193.501,11179.270,90214.293,77393.564,67 .
045543690 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ900.020,10-537.916,161.437.936,26683.311,99461.789,511.145.101,50 .
042224335 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ886.303,90-1.696.138,872.582.442,77--- .
016868317 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ2.213.009,97-367.168,662.580.178,63--- .
024007056 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ645.147,72-1.933.455,872.578.603,59--- .
020941640 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.024.761,61-1.551.969,512.576.731,12--- .
117389400 NAGUIB NADI SHA2.108.082,68-467.954,282.576.036,96--- .
105081592 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ1.784.748,70-789.640,672.574.389,37--- .
047589050 ΚΡΟΝΤΙΡΑ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ1.013.236,19-1.208.524,782.221.760,97175.184,52177.129,07352.313,59 .
042898538 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ968.339,01-1.603.772,172.572.111,18--- .
045923778 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΛΑΖ1.694.405,17-876.625,482.571.030,65--- .
057286113 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ1.214.392,89540.336,89812.277,752.567.007,53--- .
057732676 DERVISHEV ALBEN YOS973.146,64580.908,381.012.058,982.566.114,00--- .
030561023 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥ ΑΛΕ981.347,10-1.584.627,492.565.974,59--- .
015452234 ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.614.704,13-949.731,712.564.435,84--- .
007116527 ΜΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟ ΠΑΝ1.007.499,61-1.549.446,732.556.946,34--- .
017952709 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ965.353,65-1.588.449,312.553.802,96--- .
059393018 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.406.968,37-1.143.533,892.550.502,26--- .
053697550 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.686.515,16-862.956,382.549.471,54--- .
111599188 NANI CRIST VIO883,341.701.817,39840.827,612.543.528,34--- .
045629079 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑ ΙΩΑ1.859.789,68-679.524,942.539.314,62--- .
026691969 ΣΑΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ910.227,08-1.351.474,222.261.701,30155.711,45119.769,59275.481,04 .
042599827 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ851.135,21-1.684.121,782.535.256,99--- .
043684128 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ845.842,34-1.689.249,882.535.092,22--- .
016591846 ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ932.825,05-1.601.248,692.534.073,74--- .
044660362 ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΥ1.746.222,36-779.443,362.525.665,72--- .
104974728 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΓΥΡ ΤΙΜ269.973,431.115.476,641.137.218,762.522.668,83--- .
006425977 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ774.975,66-1.745.811,962.520.787,62--- .
030287320 ΚΟΛΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΣ1.629.198,36-891.374,302.520.572,66--- .
078782110 ΜΑΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ242.429,83907.011,251.370.467,402.519.908,48--- .
100818206 ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝ ΧΑΡ1.160.211,15-1.356.413,802.516.624,95--- .
030855511 ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ918.582,75-1.596.655,782.515.238,53--- .
040344085 ΔΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ831.284,21-1.674.282,932.505.567,14--- .
024950177 ΚΑΙΡΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΘ424.505,41713.593,951.356.805,262.494.904,62--- .
126649598 FILOTE ADRIA CON-1.701.817,39789.643,272.491.460,66--- .
065131023 ΣΗΝΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ1.868.689,04-612.612,792.481.301,83--- .
037306346 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.330.318,20-1.135.657,382.465.975,58--- .
032490353 ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΥΓ991.938,36-1.473.934,862.465.873,22--- .
030492260 ΚΟΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.078.443,21-1.380.407,312.458.850,52--- .
053102153 ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗΣΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ817.889,04-1.634.440,292.452.329,33--- .
073512380 ΑΒΖΙΕΦ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ1.264.560,19-1.183.924,472.448.484,66--- .
073106536 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ851.263,00-1.593.323,012.444.586,01--- .
042752562 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝ ΗΛΙ769.193,51-121.099,74890.293,25724.939,66827.602,091.552.541,75 .
015370498 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΣ----1.187.492,011.248.959,252.436.451,26 .
021125240 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ608.824,27-1.825.285,302.434.109,57--- .
006513572 ΜΠΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ908.952,40-1.518.579,582.427.531,98--- .
024128155 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ997.593,75-1.429.372,002.426.965,75--- .
012380321 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ896.604,704.000,001.526.276,052.426.880,75--- .
073702033 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ-1.107.742,451.314.800,702.422.543,15--- .
053856589 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙ800.089,68-1.618.164,742.418.254,42--- .
042622940 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ1.076.270,33-1.340.395,542.416.665,87--- .
021125227 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ599.626,75-1.812.986,522.412.613,27--- .
112273137 ΤΣΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ1.774.914,30-636.334,862.411.249,16--- .
028625636 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟ ΧΑΡ1.048.122,90-539.688,901.587.811,80616.459,15203.462,35819.921,50 .
021125473 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ1.808.677,54-593.186,992.401.864,53--- .
052895163 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ794.088,38-1.606.927,842.401.016,22--- .
003322910 ΠΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑ ΧΑΡ1.630.895,53-769.109,452.400.004,98--- .
016158080 ΝΤΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ801.263,80-1.596.263,672.397.527,47--- .
023323100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗ ΦΩΤ649.120,35-336.147,34985.267,69893.924,10515.379,061.409.303,16 .
037616188 ΣΧΙΖΑΣ ΑΛΕΞΙ ΣΤΑ1.264.134,86-1.130.353,402.394.488,26--- .
025237173 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ154.470,88645.361,351.593.790,972.393.623,20--- .
056978353 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.457.254,29-933.713,532.390.967,82--- .
046370840 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ1.316.664,18-1.073.718,412.390.382,59--- .
140552861 ΜΠΕΛΙΟΣ ΠΛΑΤΩ ΔΗΜ1.996.881,51-385.982,202.382.863,71--- .
052303010 ΚΟΝΤΟΝΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ1.835.454,50-541.900,492.377.354,99--- .
034033832 ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ-1.332.323,991.036.295,022.368.619,01--- .
021895117 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.524.789,00-842.992,882.367.781,88--- .
027258220 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.451.557,38-914.481,142.366.038,52--- .
040718063 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ909.445,89-1.455.695,192.365.141,08--- .
020657178 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΛΕ211.650,26-86.688,25298.338,511.190.828,96874.070,952.064.899,91 .
038274840 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.625.997,99-730.053,032.356.051,02--- .
046378390 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΑΠΦΩ ΠΑΝ790.593,05-1.269.425,482.060.018,53155.572,87138.162,54293.735,41 .
019008175 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ745.508,3837.429,011.554.558,732.337.496,12--- .
114691122 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΝΙΚ1.221.846,24-1.115.373,232.337.219,47--- .
008762953 ΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛ ΘΕΟ592.750,32-1.743.389,822.336.140,14--- .
042446718 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.678.187,05-356.890,372.035.077,42153.642,01146.486,71300.128,72 .
036537010 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΝΙΗ ΠΑΝ1.814.106,15-517.222,412.331.328,56--- .
142103670 MBORJA ILIRJ PEL1.825.022,00-503.512,662.328.534,66--- .
046744842 ΑΛΑΤΖΑ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.286.614,90-1.041.849,032.328.463,93--- .
007568765 ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ916.003,76-1.412.034,152.328.037,91--- .
046329959 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑ ΔΗΜ1.261.046,67-1.063.568,682.324.615,35--- .
012693847 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----1.699.991,40623.094,162.323.085,56 .
042684296 ΠΥΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ1.746.311,03-576.706,882.323.017,91--- .
040284637 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ1.221.572,26-1.098.254,422.319.826,68--- .
046013154 ΓΡΙΜΠΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ871.657,35-1.448.008,442.319.665,79--- .
047286756 ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ989.328,12-1.329.715,272.319.043,39--- .
034146261 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛ1.460.364,34-858.598,992.318.963,33--- .
021061043 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ75.442,061.022.433,191.220.240,422.318.115,67--- .
019432158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑ769.952,73-1.544.336,442.314.289,17--- .
047201650 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΣΑΡΑΝ ΕΜΜ6.401,392.007.663,68300.034,212.314.099,28--- .
003078091 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ770.492,56-1.540.985,122.311.477,68--- .
079782433 ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚ ΑΓΓ1.454.412,00-856.737,402.311.149,40--- .
108370985 MANGLLARA STAVR THA1.046.800,16-1.263.637,482.310.437,64--- .
040656241 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑ1.459.466,12-850.782,562.310.248,68--- .
027460852 ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ1.328.792,79-981.410,602.310.203,39--- .
033542641 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ874.721,91-1.434.978,202.309.700,11--- .
045720570 ΜΑΓΓΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ942.216,79-1.367.021,932.309.238,72--- .
120060814 ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΑΛΕ2.873,652.007.773,30298.441,252.309.088,20--- .
073278010 ΚΩΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ1.557,262.007.773,30297.961,732.307.292,29--- .
045889098 ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ787.622,49-1.519.245,442.306.867,93--- .
017799606 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡ ΚΑΛ1.434.376,65-866.857,822.301.234,47--- .
062018082 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.866.188,94-434.792,382.300.981,32--- .
036505036 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΠΑ1.772.916,84-212.112,081.985.028,92187.395,76127.167,27314.563,03 .
128222875 ΜΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ ΠΑΣ1.083.430,73-1.212.325,262.295.755,99--- .
020040547 ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ906.641,48-1.388.509,862.295.151,34--- .
015269789 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ214.891,03-134.943,22349.834,25859.969,751.084.532,691.944.502,44 .
029461659 ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ997.135,30-1.296.685,192.293.820,49--- .
027193179 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ553.817,91-383.394,73937.212,64792.121,16558.579,031.350.700,19 .
047543857 ΓΚΟΒΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΑ1.008.268,27-1.278.805,852.287.074,12--- .
042718570 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ904.679,81-1.380.767,412.285.447,22--- .
039193472 ΤΟΥΝΤΑΣ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ1.208.856,95-1.075.061,082.283.918,03--- .
047666372 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ1.248.401,05-1.032.612,022.281.013,07--- .
047172581 ΚΟΖΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ790.739,62-1.486.800,692.277.540,31--- .
044951940 ΣΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ968.011,52-1.309.034,882.277.046,40--- .
072921650 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ755.905,67-1.518.846,422.274.752,09--- .
103340090 YEAKVB MD SUL1.727.227,16-545.174,902.272.402,06--- .
051112532 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ1.042.840,37-1.229.022,402.271.862,77--- .
022017564 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ789.502,92-1.093.618,261.883.121,18193.273,04193.319,56386.592,60 .
028898466 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ822.580,81-1.444.544,212.267.125,02--- .
066190912 ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓ ΗΡΑ989.277,59-1.276.533,202.265.810,79--- .
046525565 ΛΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ304.776,60-396.573,87701.350,47777.114,78785.336,011.562.450,79 .
038561933 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----2.037.785,68225.599,292.263.384,97 .
009377711 ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ5.376,981.045.834,271.202.673,992.253.885,24--- .
032700324 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΡΣ1.752.633,99-497.222,682.249.856,67--- .
020965600 ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ941.126,19-1.307.962,272.249.088,46--- .
044784623 ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ911.309,51-1.333.099,942.244.409,45--- .
040383652 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞ ΚΛΕ493.585,53-949.228,001.442.813,53334.553,35466.660,75801.214,10 .
025567254 ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ1.334.767,38-908.847,182.243.614,56--- .
034036047 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.321.445,74-921.907,332.243.353,07--- .
032332885 ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ823.062,00-1.416.934,322.239.996,32--- .
140979438 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟ ΕΥΘ1.671.942,98-567.208,972.239.151,95--- .
059452999 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΣΤΥ1.213.913,75-1.018.719,762.232.633,51--- .
044043962 ΠΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΘ820.520,63-1.411.812,782.232.333,41--- .
039555266 ΣΑΛΩΦ ΒΙΚΤΩ ΝΙΚ936.353,84-1.294.618,062.230.971,90--- .
006006408 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ742.592,53-1.487.475,762.230.068,29--- .
032133602 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ743.083,06-617.157,871.360.240,93548.238,65318.197,23866.435,88 .
045076247 ΝΑΚΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ510.331,80-846.902,041.357.233,84430.753,26438.452,22869.205,48 .
133173858 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΝ-1.234.129,47992.240,102.226.369,57--- .
011591335 ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ897.368,90-1.326.595,392.223.964,29--- .
009756213 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ809.941,11-1.412.454,462.222.395,57--- .
018413982 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ1.457.311,38-758.973,712.216.285,09--- .
042961292 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΑΝΑ1.860.509,97-352.605,032.213.115,00--- .
024045675 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.180.237,00-1.032.854,852.213.091,85--- .
126768410 ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΖ1.406.642,41-802.752,812.209.395,22--- .
029013433 ΔΙΔΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟ ΘΩΜ1.045.196,58-1.162.330,862.207.527,44--- .
039974701 ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.801.345,58-400.293,972.201.639,55--- .
023483604 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ575.952,38-1.625.001,132.200.953,51--- .
047688769 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΤΙΜ1.829,601.187.525,441.009.657,052.199.012,09--- .
008635952 ΝΤΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ872.795,63-1.318.977,572.191.773,20--- .
044873472 ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ880.718,55-1.310.912,702.191.631,25--- .
042226851 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΥΓ740.187,29-1.450.717,762.190.905,05--- .
131757997 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΥΘ544.659,92-1.644.428,732.189.088,65--- .
025035968 ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ218.473,62-248.033,17466.506,79804.703,26915.817,521.720.520,78 .
079507146 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ601.588,75-1.583.989,602.185.578,35--- .
013597403 ΦΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ987.956,33-1.191.314,692.179.271,02--- .
022128006 ΒΑΛΩΖΟΥ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗ827.528,43-1.349.178,252.176.706,68--- .
045237860 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΤ772.385,97-1.402.147,532.174.533,50--- .
031971845 ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΜΙΛ ΔΗΜ1.277.332,54-594.233,761.871.566,30158.427,08144.251,91302.678,99 .
047354745 ΝΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ783.110,78-1.390.227,952.173.338,73--- .
043981528 ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ775.727,55-1.397.500,912.173.228,46--- .
018759434 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ1.667.062,86-503.681,272.170.744,13--- .
124330649 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ1.791.293,32-378.972,592.170.265,91--- .
031971360 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΑΝ845.216,797.740,831.316.643,782.169.601,40--- .
046091132 ΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ942.179,46-1.226.859,332.169.038,79--- .
042966890 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΔΗΜ667.848,36-1.500.230,002.168.078,36--- .
078212832 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟ ΣΠΥ1.030.486,58-1.136.960,552.167.447,13--- .
047044061 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝ ΚΟΣ68.198,32824.436,451.273.811,992.166.446,76--- .
045678314 ΧΡΥΣΟΓΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ1.382.914,05-782.320,702.165.234,75--- .
036893065 YASMINE WAHIB ΡΕΝ910.685,63-1.254.544,162.165.229,79--- .
069093066 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ-797.331,001.367.488,582.164.819,58--- .
044854250 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ804.993,51-1.359.190,272.164.183,78--- .
051486161 ΓΚΑΛΝΤΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.303.790,02-857.836,662.161.626,68--- .
045065362 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ931.085,54-535.155,911.466.241,45483.886,21210.975,80694.862,01 .
014965146 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ1.355.272,83-805.295,962.160.568,79--- .
010108090 ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ789.858,30-480.001,381.269.859,68582.353,60304.817,47887.171,07 .
017375951 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ1.077.558,31-1.078.534,182.156.092,49--- .
042849520 ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ1.546.612,29-608.585,502.155.197,79--- .
027004637 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΦΙ ΘΕΜ1.098.073,36-1.052.936,922.151.010,28--- .
045509555 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ803.419,94-1.347.450,772.150.870,71--- .
018406849 ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.200.222,06-950.316,742.150.538,80--- .
044507435 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ1.812.662,02-334.594,982.147.257,00--- .
047434794 ΚΑΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ592.946,76-972.648,201.565.594,96335.928,08245.581,86581.509,94 .
109148155 ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.210.994,39-931.575,892.142.570,28--- .
047011644 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.192.897,01-661.803,351.854.700,36176.875,45109.816,52286.691,97 .
041344532 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ895.378,80-1.244.539,452.139.918,25--- .
047104001 ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ710.653,91-1.427.548,912.138.202,82--- .
023040356 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ711.172,03-1.426.091,272.137.263,30--- .
003715188 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.295.508,19-839.760,912.135.269,10--- .
034779906 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.345.285,38-788.784,642.134.070,02--- .
004934070 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ895.742,81-1.238.182,622.133.925,43--- .
142127888 RITIVOIU IOAN GHE-1.205.539,59921.032,252.126.571,84--- .
055230668 ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ531.344,18-1.594.045,082.125.389,26--- .
078756282 ΖΑΡΔΟΝ ΜΙΛΤΙ ΑΝΤ268.744,58599,70201.421,59470.765,871.038.288,30615.243,881.653.532,18 .
026169471 ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ701.011,81-1.420.528,542.121.540,35--- .
059244399 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΟΡ701.345,46-1.419.523,212.120.868,67--- .
037811480 ΚΑΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΤΥ783.636,11-1.336.926,982.120.563,09--- .
053874522 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ712.409,56-271.486,08983.895,64643.426,69490.457,331.133.884,02 .
043267241 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.098.120,83-1.015.586,992.113.707,82--- .
066586783 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ1.155.597,80-610.827,791.766.425,59238.185,05107.067,45345.252,50 .
024187573 ΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ617.892,14-1.492.139,732.110.031,87--- .
023584845 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΧΡΗ530.865,35-1.576.797,972.107.663,32--- .
044502034 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟ ΧΑΡ1.121.791,12-985.179,542.106.970,66--- .
045238900 ΑΜΠΝΤΕΛ ΟΥΑΧΑΜΠ ΟΥΑΓΚ ΦΑΡ16.166,68743.780,001.344.749,342.104.696,02--- .
027598496 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ804.795,70-534.214,401.339.010,10446.593,57315.614,00762.207,57 .
076603210 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ-1.127.231,89973.928,362.101.160,25--- .
015533384 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ1.143.184,10-955.970,702.099.154,80--- .
045688055 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ ΜΙΧ695.728,50-1.402.717,242.098.445,74--- .
044070988 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.378.272,38-719.054,012.097.326,39--- .
033898448 ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΠΑΠ609.299,79-1.487.784,472.097.084,26--- .
047337681 ΣΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ727.230,69-1.363.088,532.090.319,22--- .
017702376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ694.450,97-1.394.886,602.089.337,57--- .
039927982 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣ ΧΑΡ685.597,42183.686,071.219.827,902.089.111,39--- .
047208270 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΗΜ1.337.941,83-747.615,352.085.557,18--- .
040377713 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.654.616,57-429.923,832.084.540,40--- .
050614429 ΤΣΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ784.259,94-1.298.035,172.082.295,11--- .
029893470 ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ930.243,071.332,511.150.136,412.081.711,99--- .
047180544 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ982.695,91-620.896,561.603.592,47297.873,87180.168,26478.042,13 .
034013034 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΑ497.647,30193.787,561.388.282,052.079.716,91--- .
038091076 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.078.229,553.653,99994.501,332.076.384,87--- .
069768793 THEN MICHA HAN569.142,39-354.632,18923.774,57707.940,61444.583,661.152.524,27 .
043139323 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ1.278.595,86-793.004,012.071.599,87--- .
029493276 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ960.725,57-1.110.513,532.071.239,10--- .
042832132 ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΧΡΥΣΟ ΑΧΙ691.080,73-1.380.072,532.071.153,26--- .
029028563 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ996.487,00-563.786,961.560.273,96281.935,79226.223,62508.159,41 .
041224350 ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ759.040,15-1.308.842,212.067.882,36--- .
052454321 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.203.547,84-862.656,092.066.203,93--- .
035901453 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ225.718,00498.428,581.335.661,292.059.807,87--- .
038747162 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛ ΝΙΚ995.064,72-1.061.314,892.056.379,61--- .
042729153 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΑΘΑ680.001,94-1.374.901,722.054.903,66--- .
032357044 ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ751.628,23-1.301.133,512.052.761,74--- .
023563155 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ952.534,88-1.093.749,242.046.284,12--- .
102102408 ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝ ΕΥΘ1.389.926,87-655.513,822.045.440,69--- .
046465552 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ732.529,26-1.310.056,202.042.585,46--- .
018130042 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ676.327,86146,741.365.607,022.042.081,62--- .
021953414 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ1.041.844,80-999.349,702.041.194,50--- .
055615661 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΓΕ ΠΡΟ995.337,11-584.439,951.579.777,06270.737,20190.288,44461.025,64 .
078676104 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ993.547,69-1.047.199,262.040.746,95--- .
022803213 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΕΥΑ714.310,51-1.325.154,662.039.465,17--- .
113851806 ΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ1.340.301,55-316.586,761.656.888,31226.783,27155.128,48381.911,75 .
009935516 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ889.168,53-1.147.027,402.036.195,93--- .
106416843 ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ1.462.580,66-571.752,782.034.333,44--- .
114919495 ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΟ997.828,14-1.034.069,812.031.897,95--- .
006557568 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟ ΠΡΟ731.512,27-1.299.779,622.031.291,89--- .
072718125 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.098.454,54-931.351,862.029.806,40--- .
009943450 ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑ ΠΑΝ805.045,23-761.972,451.567.017,68210.512,41252.125,77462.638,18 .
024458236 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ1.284.433,11-744.765,732.029.198,84--- .
008783094 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΥΡ999.567,02-1.028.631,092.028.198,11--- .
118940877 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ892.620,52-1.134.145,042.026.765,56--- .
031144298 ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ561.112,31-596.698,711.157.811,02427.042,49438.783,42865.825,91 .
029096584 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ839.288,47-1.182.746,132.022.034,60--- .
069908192 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑ ΣΤΑ1.210.871,44-809.745,642.020.617,08--- .
030624296 ΑΣΙΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ688.728,98-968.590,281.657.319,26164.990,78196.504,83361.495,61 .
009287508 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤ504.252,23-1.511.087,282.015.339,51--- .
042086770 ΚΟΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ887.769,83-1.127.278,462.015.048,29--- .
028449083 ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ773.427,96-1.239.516,322.012.944,28--- .
017905980 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ845.072,58-1.167.386,302.012.458,88--- .
010367456 ΔΕΜΕΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ984.714,37-1.027.073,122.011.787,49--- .
010127020 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ1.144.582,44-866.170,902.010.753,34--- .
021538403 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ568.939,41-1.441.726,882.010.666,29--- .
045966999 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ823.570,36-1.186.945,722.010.516,08--- .
015077811 ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ5,20903.119,441.105.418,942.008.543,58--- .
045493424 ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ750.742,30-1.257.572,122.008.314,42--- .
122644317 CROITORU TAMAR ALE1.644.555,03-358.599,712.003.154,74--- .
069872178 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.020.342,89-972.049,811.992.392,70--- .
024918349 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ730.917,57-1.260.191,321.991.108,89--- .
032408687 ΤΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ965.349,64-1.024.698,191.990.047,83--- .
077100904 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ869.945,43-1.119.145,011.989.090,44--- .
039175896 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ861.732,62-1.126.398,111.988.130,73--- .
028242705 ΜΟΚ ΓΙΟΥΝ ΜΟΥ577.050,845.938,951.022.775,551.605.765,34189.130,85192.193,72381.324,57 .
021384981 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ833.780,07-1.152.586,861.986.366,93--- .
009097880 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ609.495,95-994.546,941.604.042,89172.190,61208.106,59380.297,20 .
044167922 EL KADY MOHAM EL173.941,21767.520,83701.172,511.642.634,55156.350,32185.318,88341.669,20 .
043766748 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ1.586.027,28-395.092,841.981.120,12--- .
015677539 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡ ΝΙΚ692.380,55-1.284.150,231.976.530,78--- .
047271915 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ780.396,80-1.193.781,701.974.178,50--- .
003348476 ΖΑΡΔΟΝ ΑΝΤΩΝ ΒΑΤ699.411,58-606.264,961.305.676,54316.733,63351.758,90668.492,53 .
004493296 ΔΗΓΙΑΚΟΜΟΣ ΜΑΡΙΟ ΒΑΣ645.047,06-1.325.542,151.970.589,21--- .
024078290 ΝΙΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΣ1.053.807,69-286.597,731.340.405,42424.101,07203.154,67627.255,74 .
027321606 ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΚΥΡ654.659,44-1.312.304,451.966.963,89--- .
043758066 ΣΒΙΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ687.231,53-1.279.258,331.966.489,86--- .
078802094 ESHAK MEDHA ZAK307.544,071.291.622,24367.321,771.966.488,08--- .
012349864 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ823.773,01-1.140.660,811.964.433,82--- .
020724195 ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡ ΜΙΧ1.654.958,73-306.310,021.961.268,75--- .
006774540 ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ1.483.875,95-476.971,341.960.847,29--- .
112768750 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩ1.243.062,32-717.428,851.960.491,17--- .
033832982 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ673.037,25-1.283.401,641.956.438,89--- .
019528863 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.229.072,6720.756,19704.143,041.953.971,90--- .
044413418 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ768.030,37-1.185.915,491.953.945,86--- .
111845343 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝ----1.320.640,75632.240,421.952.881,17 .
026369259 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ ΒΑΣ1.033.865,24-918.239,891.952.105,13--- .
021085907 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.038.371,71-913.036,981.951.408,69--- .
028156711 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ679.134,90-873.100,901.552.235,80182.068,60216.578,45398.647,05 .
044226465 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ922.015,08-672.304,491.594.319,57205.531,75150.817,58356.349,33 .
026657349 ΔΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ1.181.072,30-766.314,731.947.387,03--- .
045251202 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑ646.465,41-875.149,931.521.615,34223.425,85201.871,65425.297,50 .
114924481 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.287.095,69-659.264,721.946.360,41--- .
047746102 ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.151.997,91-790.929,881.942.927,79--- .
022582946 ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΔΙΟ755.069,77-1.186.531,791.941.601,56--- .
004719879 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ707.437,27-1.232.369,571.939.806,84--- .
000637698 ΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ666.820,00-681.677,971.348.497,97299.770,13291.516,83591.286,96 .
043352539 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.134.295,55217.754,82584.862,751.936.913,12--- .
047170446 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ639.320,61-1.293.984,941.933.305,55--- .
035690473 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ1.070.720,90-861.927,921.932.648,82--- .
013852707 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ355.169,00-889.377,061.244.546,06348.459,71339.394,89687.854,60 .
071626546 ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙ ΝΕΝ901.812,77-1.026.628,361.928.441,13--- .
116761124 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.504.873,08-420.600,611.925.473,69--- .
061174486 ΒΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ ΔΑΜΙΑ ΙΩΑ1.187.372,35-737.955,201.925.327,55--- .
104592136 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤ ΗΛΙ1.613.039,96-311.094,841.924.134,80--- .
008644451 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ660.984,83-1.262.615,841.923.600,67--- .
059088896 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.183.901,85-739.059,951.922.961,80--- .
040135994 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΩΗ624.824,0433,35760.324,941.385.182,33267.366,75266.582,14533.948,89 .
044890690 ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ682.628,35241.947,57993.853,111.918.429,03--- .
074773761 ΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ1.572.292,61-344.506,381.916.798,99--- .
046049925 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ1.132.509,87-780.113,041.912.622,91--- .
135264844 ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ-1.628.991,00283.444,431.912.435,43--- .
022924385 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ562.757,19-1.348.652,601.911.409,79--- .
027460330 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΛΑΖ1.065.694,75-845.079,331.910.774,08--- .
050526190 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑ ΙΓΝ1.092.763,56-817.656,191.910.419,75--- .
029246959 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟ ΓΕΩ718.574,20-1.191.654,841.910.229,04--- .
047230355 ΞΙΦΑΡΑ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ----1.065.040,87844.869,931.909.910,80 .
057385060 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ10.032,341.556.130,10340.274,481.906.436,92--- .
022436629 ΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ1.111.324,60-794.773,081.906.097,68--- .
013856478 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ722.358,20-1.183.398,641.905.756,84--- .
107823028 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑ ΚΥΡ1.022.627,08-881.920,031.904.547,11--- .
016471941 ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ777.535,32-1.126.694,861.904.230,18--- .
043619299 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ775.191,23-1.127.375,151.902.566,38--- .
043597451 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΖΩΗ795.503,14-590.834,361.386.337,50270.835,33243.611,86514.447,19 .
036333800 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑ956.846,27-943.489,961.900.336,23--- .
015275262 ΚΟΥΡΤΕΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΜΙΛ805.309,53-1.094.768,121.900.077,65--- .
047583578 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΠΥ1.131.359,53-260.260,281.391.619,81307.393,98200.716,98508.110,96 .
136072900 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ1.244.923,93-653.891,631.898.815,56--- .
011503604 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.099.741,71836,89797.471,101.898.049,70--- .
112927033 ΝΙΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ1.048.868,93-848.340,991.897.209,92--- .
013243047 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ634.382,74-1.262.557,111.896.939,85--- .
012260372 ΣΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.587.616,96-308.700,681.896.317,64--- .
118340720 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ1.014.360,01-881.711,761.896.071,77--- .
009213323 ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΕ737.329,22-1.155.686,121.893.015,34--- .
042384588 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ701.289,84-1.189.796,251.891.086,09--- .
005467055 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ634.618,44-1.255.840,371.890.458,81--- .
136229065 ΛΑΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΜΙΧ-1.200.375,56689.015,571.889.391,13--- .
044856186 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ742.006,39-1.146.367,411.888.373,80--- .
044120308 ΤΖΑΧΑΝΗ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ811.715,32-343.997,111.155.712,43533.463,08197.951,84731.414,92 .
030802879 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ626.477,90-1.256.197,351.882.675,25--- .
053624270 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ591.658,01-832.884,171.424.542,18231.935,98222.998,48454.934,46 .
053195629 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ943.374,76-934.907,121.878.281,88--- .
031863650 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ604.194,36-1.273.800,211.877.994,57--- .
032994125 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ926.907,26-724.896,211.651.803,47179.495,4143.885,45223.380,86 .
010181416 ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ809.782,00-1.065.268,461.875.050,46--- .
009948690 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ614.077,08-1.260.895,781.874.972,86--- .
023916819 ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΖΗΣ450.538,31-677.024,791.127.563,10324.610,17422.293,15746.903,32 .
017984326 ΨΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ511.117,53-844.766,441.355.883,97242.455,24275.794,42518.249,66 .
121381830 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ7.391,73647.879,901.218.239,101.873.510,73--- .
046462840 ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ802.626,12-1.070.298,841.872.924,96--- .
045061756 ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ744.295,81-1.126.363,791.870.659,60--- .
047915159 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝ ΣΤΕ1.241.662,56-627.348,801.869.011,36--- .
142100298 HELAL NAHED HAN1.263.432,16-605.080,711.868.512,87--- .
050400199 ΠΟΥΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΓ ΒΑΣ976.152,42-888.298,701.864.451,12--- .
038434587 ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ228.263,24-161.457,05389.720,29847.486,33625.669,731.473.156,06 .
034958797 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧ721.271,76-1.139.423,221.860.694,98--- .
027059648 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ1.202.606,33-657.617,971.860.224,30--- .
018910311 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘ ΔΗΜ853.551,60-1.005.182,341.858.733,94--- .
132167669 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ980.460,24-876.199,941.856.660,18--- .
029172801 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ626.003,11-1.229.356,131.855.359,24--- .
023542645 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑ380.872,78-553.646,35934.519,13443.737,11475.819,11919.556,22 .
059329997 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.143.769,25-709.307,751.853.077,00--- .
023355422 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ360.066,45-213.261,76573.328,21757.262,99522.217,061.279.480,05 .
074403196 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ1.177.125,93-673.157,641.850.283,57--- .
013296090 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ820.546,48-1.029.734,951.850281,43--- .
034734661 ΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ616.366,12-1.232.732,061.849.098,18--- .
029048261 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ648.670,50-1.200.177,011.848.847,51--- .
040711720 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ ΜΙΧ723.028,65-1.122.616,651.845.645,30--- .
101162585 ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ637.014,82-1.208.545,551.845.560,37--- .
046073255 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ713.724,51-1.130.636,051.844.360,56--- .
078081890 ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΕΜΜ----1.030.164,94813.600,241.843.765,18 .
077534546 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΡΗ1.170.541,09-671.491,031.842.032,12--- .
022809543 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ62.571,61561.833,851.214.849,361.839.254,82--- .
045273974 ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΟΛΥΞ ΔΗΜ304.756,98-349.583,12654.340,10561.018,32623.325,101.184.343,42 .
121495045 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.606.733,82-231.551,281.838.285,10--- .
046111608 ΣΟΦΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ766.165,82-1.071.865,961.838.031,78--- .
022603670 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.064.152,29-773.343,261.837.495,55--- .
027111074 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.177.492,42-659.950,721.837.443,14--- .
044279772 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ815.129,68-1.020.938,151.836.067,83--- .
072889621 ΤΣΑΓΚΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΟΥ277.523,88-310.212,24587.736,12642.029,76597.452,631.239.482,39 .
013760143 ΖΕΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΟΡ538.522,32-882.644,161.421.166,48169.357,21235.380,66404.737,87 .
043055404 ΡΗΓΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ276.053,55-367.323,85643.377,40530.331,66650.910,921.181.242,58 .
026788208 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ922.465,45-901.923,861.824.389,31--- .
041370039 ΣΙΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ1.023.087,26-801.287,101.824.374,36--- .
043237967 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ647.893,93-582.872,711.230.766,64317.198,27276.318,54593.516,81 .
053633923 ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ982.167,36-839.051,581.821.218,94--- .
024897510 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ846.941,74-973.805,721.820.747,46--- .
030438660 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ643.532,58-1.177.123,271.820.655,85--- .
024298851 ΖΟΛΩΤΑΣ ΚΥΡΙΑ ΣΤΕ1.292.539,81-527.887,651.820.427,46--- .
023512272 ΙΓΓΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ920.632,50-897.553,911.818.186,41--- .
076192697 ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ847.430,97-968.991,561.816.422,53--- .
128009843 ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑ ΗΛΙ784.808,37-1.027.015,071.811.823,44--- .
042031039 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ762.148,96-1.049.665,201.811.814,16--- .
022113110 ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ1.468.139,91-343.547,111.811.687,02--- .
037043820 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΓΕΩ871.029,16-940.455,871.811.485,03--- .
047655474 ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ686.568,16-1.124.820,201.811.388,36--- .
043601470 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ634.888,10-1.175.731,331.810.619,43--- .
052342728 ΤΖΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ411.328,10-314.745,89726.073,99552.001,12531.667,151.083.668,27 .
066293661 RAIES RAFIK ABD834.005,31-975.672,731.809.678,04--- .
003344373 ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----967.575,52840.963,161.808.538,68 .
026988950 ΠΑΠΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ557.940,89-772.432,571.330.373,46233.837,07241.877,46475.714,53 .
040260720 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ679.353,63-1.120.538,481.799.892,11--- .
053503194 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜ928.920,17-869.741,041.798.661,21--- .
075053417 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ953.096,69-843.334,911.796.431,60--- .
026166131 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ653.811,52-1.142.156,531.795.968,05--- .
021560606 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΛΕ687.361,74-1.108.396,981.795.758,72--- .
071115838 ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓ ΚΑΝ971.158,44-824.263,801.795.422,24--- .
018795088 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ652.897,99-1.141.844,901.794.742,89--- .
044592035 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ704.348,71-503.162,881.207.511,59349.408,91235.762,15585.171,06 .
019592049 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ755.618,36-1.036.923,401.792.541,76--- .
046499358 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ917.751,11-866.072,371.783.823,48--- .
028309690 ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΝΕΣΤ ΚΩΝ1.169.640,16-610.741,341.780.381,50--- .
005078965 ΤΖΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ293.160,72639.887,41846.777,631.779.825,76--- .
037486200 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ554.307,11376.572,66847.768,801.778.648,57--- .
075481436 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.176.543,88-600.966,621.777.510,50--- .
008969638 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ747.331,70-1.029.438,941.776.770,64--- .
067584112 ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ586.657,65-1.187.298,301.773.955,95--- .
003896167 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ583.059,77-1.185.244,041.768.303,81--- .
145999101 IVANOV ZHELY IVA-1.078.913,63688.279,661.767.193,29--- .
029905890 ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ910.647,23-856.241,951.766.889,18--- .
064089918 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ520.244,02-1.245.926,771.766.170,79--- .
046468253 ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ743.140,57-1.022.549,051.765.689,62--- .
101053135 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΩΣΣΑ ΔΗΜ1.097.068,56-667.691,691.764.760,25--- .
028890550 ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ-614.976,551.149.391,171.764.367,72--- .
019757402 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ767.254,91-996.758,771.764.013,68--- .
059911453 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ-582.605,651.178.811,701.761.417,35--- .
034961187 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ-600.963,431.159.716,771.760.680,20--- .
078631067 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ594.664,01-1.163.488,391.758.152,40--- .
042180402 ΖΕΒΛΕΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ350.297,67-190.665,54540.963,21871.029,56345.441,771.216.471,33 .
019219882 ΤΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ1.074.754,14-682.445,411.757.199,55--- .
122404807 ΚΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ743.432,00-1.010.606,511.754.038,51--- .
028456793 ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ1.328.821,78-424.255,141.753.076,92--- .
050194399 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΠΥ917.116,09-835.722,361.752.838,45--- .
027870853 ΓΙΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡ ΔΗΜ919.994,10-831.538,291.751.532,39--- .
037880830 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ785.889,39-965.241,061.751.130,45--- .
019744615 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΩΜ737.895,11-1.012.790,831.750.685,94--- .
047069829 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ510.660,19128.850,171.111.163,631.750.673,99--- .
078901140 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ686.212,12-1.064.402,261.750.614,38--- .
112241139 ΖΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.432.349,41-317.252,361.749.601,77--- .
061917458 ΜΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ818.696,02-930.795,861.749.491,88--- .
023125708 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΡ638.324,19-1.110.564,991.748.889,18--- .
041451903 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΖ1.124.466,04155.108,54467.577,761.747.152,34--- .
015068224 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ464.706,26-912.255,551.376.961,81191.069,09178.225,42369.294,51 .
135657351 ΠΛΑΚΟΠΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ825.775,99-918.986,571.744.762,56--- .
065163893 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ724.781,58-1.019.209,691.743.991,27--- .
046110612 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙ ΕΔΙ701.943,51-1.041.658,181.743.601,69--- .
016347155 ΚΟΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ635.409,891.087,971.104.615,321.741.113,18--- .
124405258 ALAM MOHAM KHA1.079.678,57-344.220,641.423.899,21189.726,55126.096,48315.823,03 .
041890309 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΑΝΔ355.734,6212.838,83539.776,28908.349,73358.879,05472.155,50831.034,55 .
035883989 ΚΑΖΑΡΑΝΟ ΟΤΑΒΙ ΑΝΤ646.310,10-1.090.598,261.736.908,36--- .
053439628 ΤΖΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ1.040.385,67-695.572,791.735.958,46--- .
046589745 ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ727.994,5623.410,50983.602,881.735.007,94--- .
037457310 ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ538.484,1685.054,001.110.226,011.733.764,17--- .
036611712 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.531.907,96-201.599,641.733.507,60--- .
041358296 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟ952.893,42-780.448,571.733.341,99--- .
045123959 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΚΥΡ1.420.376,19-310.867,651.731.243,84--- .
026876964 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΤΡΙ502.137,51-704.183,731.206.321,24247.431,66277.040,04524.471,70 .
045743743 ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟ ΤΡΥ825.179,75-905.432,671.730.612,42--- .
122051420 ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ950.901,66-778.722,781.729.624,44--- .
040071700 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ697.646,88-1.031.957,821.729.604,70--- .
025281344 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΛΟ1.256.159,02-472.834,841.728.993,86--- .
017861178 ΝΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ951.499,07-777.030,251.728.529,32--- .
132996460 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΔ1.454.661,80-273.840,101.728.501,90--- .
045776713 ΔΗΛΑΝΑ ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ870.130,44-857.919,941.728.050,38--- .
028684058 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡ ΟΔΥ827.083,95-618.598,811.445.682,76150.071,00131.408,37281.479,37 .
009478560 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.017.464,62-707.419,131.724.883,75--- .
014840915 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ428.594,75-1.295.776,741.724.371,49--- .
101727607 ZHULATI ANDRE NIK765.786,51-391.740,301.157.526,81502.519,8663.239,42565.759,28 .
078850798 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ885.856,84-836.256,571.722.113,41--- .
061504812 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ849.566,81-872.205,811.721.772,62--- .
117277703 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ1.106.526,93-614.435,861.720.962,79--- .
020819608 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ573.344,82-437.952,741.011.297,56425.351,36284.141,53709.492,89 .
007480800 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.041.175,85-679.411,201.720.587,05--- .
033186758 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.243.949,23-476.357,441.720.306,67--- .
041792642 ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΟΥΛΙ ΔΗΜ571.456,00304,451.147.778,011.719.538,46--- .
016205073 ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ753.824,25-963.394,071.717.218,32--- .
053685030 ΣΑΡΡΗΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ830.363,82-458.800,531.289.164,35227.939,19199.392,39427.331,58 .
040345008 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ637.910,58-439.561,701.077.472,28362.947,67275.700,20638.647,87 .
112080296 ΖΗΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ-1.391.561,00321.073,531.712.634,53--- .
040161220 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑ ΑΝΑ593.690,68-822.359,991.416.050,67158.003,82136.230,35294.234,17 .
062142714 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ571.157,29-1.138.592,361.709.749,65--- .
040262805 ΚΙΣΣΑ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ492.600,95-343.082,93835.683,88459.133,35412.484,58871.617,93 .
041959692 ΖΗΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛ ΣΩΚ606.685,46-1.097.099,121.703.784,58--- .
043839327 ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΡΟΔΟΠ ΕΥΣ583.053,29-1.120.578,051.703.631,34--- .
045182818 ΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΓΕΩ120.490,24760.243,20822.639,851.703.373,29--- .
104492924 ΙΝΑΛΙΔΗΣ ΜΕΡΑΜ ΓΚΙ5.444,56858.638,37838.664,041.702.746,97--- .
018481106 ΜΠΟΜΠΑΣ ΔΗΜ ΠΑΝ754.379,07-946.949,661.701.328,73--- .
021403127 ΖΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ823.096,07-877.911,001.701.007,07--- .
140344457 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ-1.390.813,44307.508,841.698.322,28--- .
009112063 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ773.496,88-923.875,201.697.372,08--- .
009304012 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΥ565.877,64-1.131.030,071.696.907,71--- .
029055332 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ1.077.035,00-618.295,391.695.330,39--- .
063106829 ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ1.404.112,64-291.013,991.695.126,63--- .
045584010 ΕΣΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ565.964,76-1.128.710,721.694.675,48--- .
034188203 ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ1.361.850,06-332.802,031.694.652,09--- .
072767691 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΕΩ579.801,72-1.111.979,871.691.781,59--- .
032535246 ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.074.431,61-615.800,441.690.232,05--- .
047164140 ΜΠΙΧΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΦΩΤ586.063,24-1.101.887,941.687.951,18--- .
021752585 ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛ ΘΕΟ785.245,96-567.104,311.352.350,27194.998,95137.722,06332.721,01 .
034677860 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ1.048.683,73-636.081,021.684.764,75--- .
016717877 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ216.775,43-318.136,29534.911,72534.951,04614.317,171.149.268,21 .
105249657 CHIRICIOIU SIMON VAL1.047.974,8311.908,86623.665,041.683.548,73--- .
037032134 ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΘΑ917.033,78-763.123,261.680.157,04--- .
063052050 ΧΥΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΜΜ1.271.910,13-403.677,841.675.587,97--- .
039983341 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ8.569,19545.600,671.120.686,091.674.855,95--- .
036093418 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ457.329,43-677.012,421.134.341,85265.688,73269.499,25535.187,98 .
038052978 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ1.340.273,75-323.322,541.663.596,29--- .
045062138 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ446.786,06-215.455,90662.241,96682.810,20316.826,24999.636,44 .
070975750 GHETAU DAN G MIR-726.707,81933.092,821.659.800,63--- .
022328772 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΜΙΧ553.734,30-1.102.741,961.656.476,26--- .
013817465 ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡ ΕΜΜ827.577,84-827.922,451.655.500,29--- .
047070183 ΜΟΡΦΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ263.123,63-370.927,60634.051,23508.602,44511.918,581.020.521,02 .
023415552 ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΝΑΟΥΜ ΔΗΜ717.361,00-936.955,571.654.316,57--- .
002922745 ΒΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣ692.511,94-961.409,081.653.921,02--- .
045926861 ΔΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ590.460,31-1.063.314,171.653.774,48--- .
036093781 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ996.640,38-656.742,731.653.383,11--- .
015739663 ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ702.752,62-588.382,641.291.135,26223.410,78137.797,96361.208,74 .
009076742 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ683.624,41-355.289,861.038.914,27312.179,32300.725,39612.904,71 .
044861111 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.162.046,33-487.185,541.649.231,87--- .
031110965 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ611.203,04-1.035.320,531.646.523,57--- .
017252729 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ521.530,51-605.353,921.126.884,43263.035,20254.533,81517.569,01 .
046847100 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ544.500,47-1.098.667,331.643.167,80--- .
003739426 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ621.026,89-1.021.009,821.642.036,71--- .
043718228 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓ600.498,92-1.038.946,061.639.444,98--- .
021934805 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ607.575,37-1.031.485,121.639.060,49--- .
044797329 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΛΟΥ740.997,41-630.959,191.371.956,60151.550,72112.006,32263.557,04 .
125541174 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ800.613,14-480.597,371.281.210,51169.622,02183.179,50352.801,52 .
008197996 ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ408.179,99-1.224.833,411.633.013,40--- .
145313003 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ1.227.435,10-401.234,341.628.669,44--- .
030987163 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ544.990,58-1.080.533,001.625.523,58--- .
043906080 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ681.808,34-943.091,541.624.899,88--- .
045567663 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ943.012,45-681.255,461.624.267,91--- .
075877260 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ929.035,11-694.449,301.623.484,41--- .
072500449 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ----1.139.354,61482.030,851.621.385,46 .
039245621 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.031.408,42-589.876,041.621.284,46--- .
036476141 ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ327.104,75-236.000,98563.105,73514.279,77543.486,691.057.766,46 .
022931585 ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΣΠΥ641.752,84-978.432,231.620.185,07--- .
038224676 ΛΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ680.825,34-937.306,501.618.131,84--- .
018700516 ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ282.860,52-60.948,86343.809,381.011.025,43262.763,871.273.789,30 .
015958362 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ759.533,97-384.421,741.143.955,71294.333,81179.222,18473.555,99 .
013700343 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΡ617.847,12-999.422,811.617.269,93--- .
051026887 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ1.159.277,62-178.163,191.337.440,81157.531,87120.205,33277.737,20 .
011329799 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ673.838,21-385.842,281.059.680,49300.492,39253.902,52554.394,91 .
003995919 ΣΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ538.534,58-1.075.137,461.613.672,04--- .
044719929 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΧΑΡ538.810,71-1.074.580,301.613.391,01--- .
039538811 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ1.407.586,00-202.798,981.610.384,98--- .
027363449 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ245.933,11-402.758,22648.691,33410.280,53547.065,85957.346,38 .
024980378 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΤ681.714,69-924.306,181.606.020,87--- .
029741553 ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ233.156,03-86.957,61320.113,64851.294,35434.230,191.285.524,54 .
028053678 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ657.596,20-944.717,461.602.313,66--- .
022004034 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΜΕΝ168.826,23-61.595,43230.421,66705.027,60664.348,121.369.375,72 .
040881665 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ677.632,49-921.437,091.599.069,58--- .
044855767 ΤΖΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ593.150,48-1.005.655,061.598.805,54--- .
006298702 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΠΟ609.930,00-988.745,791.598.675,79--- .
028718619 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ297.067,05-341.330,56638.397,61494.368,31465.562,11959.930,42 .
045042348 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ599.409,45236.207,90762.568,091.598.185,44--- .
076920320 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----766.316,40831.466,391.597.782,79 .
005759887 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ550.268,33-1.047.127,141.597.395,47--- .
046523977 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ594.482,83-1.002.288,731.596.771,56--- .
044971244 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ527.522,36-1.064.732,221.592.254,58--- .
014006039 ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ658.234,92-932.533,701.590.768,62--- .
009959803 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.066.109,15-524.290,411.590.399,56--- .
052415725 ΜΠΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ749.847,42-837.995,451.587.842,87--- .
151750705 TSOKANIS MATTH CON919.083,42-667.741,921.586.825,34--- .
077872479 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ915.855,06-669.943,151.585.798,21--- .
045008877 ΤΣΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ-1.157.691,14428.048,201.585.739,34--- .
039180765 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ986.133,21-596.634,821.582.768,03--- .
073125618 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΖΩΙ368.689,82-613.646,75982.336,57339.911,99260.038,70599.950,69 .
020597558 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ----807.829,97773.706,501.581.536,47 .
014223403 ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ761.924,08-816.228,531.578.152,61--- .
037312120 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ667.676,92-909.650,071.577.326,99--- .
023914562 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝ ΔΑΜ472.056,96-1.104.785,361.576.842,32--- .
010278644 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ735.911,25-837.389,631.573.300,88--- .
037094148 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ1.004.079,29-568.140,681.572.219,97--- .
028613000 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ671.281,50-900.510,481.571.791,98--- .
022164160 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ688.135,05-883.123,651.571.258,70--- .
009684587 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ175.200,10-221.964,60397.164,70613.176,49560.705,571.173.882,06 .
023759385 ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ521.996,84-1.047.839,781.569.836,62--- .
112839531 ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ200,00701.756,71867.495,291.569.452,00--- .
109836972 ΓΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ809.395,92-759.945,001.569.340,92--- .
043259959 ΦΩΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----838.530,13730.578,251.569.108,38 .
111878165 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ308.249,39-349.311,45657.560,84423.146,18488.234,48911.380,66 .
045202858 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΛΥ860.195,90-707.398,201.567.594,10--- .
019354060 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ672.333,37-894.727,631.567.061,00--- .
030671680 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ814.379,88-751.837,341.566.217,22--- .
014727918 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ617.983,86-948.097,671.566.081,53--- .
059766430 ΤΥΡΑΚ ΣΙΑΜΠ ΚΙΑ57.077,47738.660,11769.400,891.565.138,47--- .
046565305 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ534.715,15-1.028.429,951.563.145,10--- .
071731684 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤ ΘΕΟ1.236.629,83-324.014,041.560.643,87--- .
041135795 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛ ΠΕΡ518.520,19-1.039.205,111.557.725,30--- .
138227670 ΧΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ1.282.951,86-274.273,781.557.225,64--- .
041949778 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ579.346,39-977.023,681.556.370,07--- .
023706797 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ830.572,15283,36720.980,091.551.835,60--- .
004449574 ΛΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ515.184,81-1.035.205,001.550.389,81--- .
009336937 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ546.176,75-1.003.094,421.549.271,17--- .
007121710 ΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ624.896,99-923.026,201.547.923,19--- .
032541959 ΒΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΣ ΝΕΟ----772.606,31774.552,721.547.159,03 .
128930683 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕ ΔΗΜ700.544,00-846.573,351.547.117,35--- .
008494026 ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ547.112,45-999.469,601.546.582,05--- .
026224789 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ690.209,19-855.688,561.545.897,75--- .
047484576 ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ964.193,00-581.335,351.545.528,35--- .
033661224 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ486.649,10-393.577,43880.226,53392.491,47272.709,29665.200,76 .
015087110 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ897.338,60-648.026,701.545.365,30--- .
046053059 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛ ΚΩΝ1.065.225,93-478.646,551.543.872,48--- .
059482795 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ1.248.128,92-295.330,701.543.459,62--- .
026354129 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.114.120,64-427.780,491.541.901,13--- .
011448832 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΣΩΤ700.471,24304.463,35536.678,741.541.613,33--- .
069275556 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ489.597,55-584.426,101.074.023,65216.244,95248.419,96464.664,91 .
046180546 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ987.629,39-549.170,051.536.799,44--- .
009326784 ΝΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.040.440,05-495.731,011.536.171,06--- .
027090547 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ715.221,59-820.483,291.535.704,88--- .
040850897 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑ ΙΑΚ681.049,50-854.041,971.535.091,47--- .
034773164 ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ566.639,68-418.291,48984.931,16356.593,19192.726,32549.319,51 .
122964165 ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙ ΠΑΥ903.008,02-631.208,251.534.216,27--- .
050687551 ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΤΡΙ752.487,51-780.112,421.532.599,93--- .
034140164 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ640.889,80-891.658,451.532.548,25--- .
028763572 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ982.072,87-189.598,591.171.671,46205.529,83153.538,11359.067,94 .
013712981 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ1.054.447,58-475.665,681.530.113,26--- .
024715000 ΦΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ699.790,80-354.397,671.054.188,47303.337,18171.648,92474.986,10 .
025214725 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ945.425,10-579.151,371.524.576,47--- .
043708327 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡ ΘΕΟ791.846,96-732.679,981.524.526,94--- .
074725124 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ678.438,76-846.015,001.524.453,76--- .
022159437 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ----819.761,23704.670,121.524.431,35 .
103105132 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ626.123,11-894.895,741.521.018,85--- .
073408760 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ1.227.409,69-292.877,621.520.287,31--- .
047431859 ΕΛΣΑΜΑΛΙ ΜΟΧΑΜ GAL909,29735.067,05783.748,181.519.724,52--- .
028894676 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ427.486,6711.593,95277.142,16716.222,78343.609,27458.861,06802.470,33 .
009036824 ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ698.813,61-819.050,791.517.864,40--- .
021150851 ΚΟΡΚΟΒΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤ ΦΩΤ----854.721,94662.132,741.516.854,68 .
153925542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ800.290,77-715.408,451.515.699,22--- .
032226228 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ675.544,76-839.491,581.515.036,34--- .
030709650 ΠΑΤΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΕΤ743.624,75-771.206,181.514.830,93--- .
078901809 ΔΑΙΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ1.031.811,44-482.511,651.514.323,09--- .
021191925 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΤΡΙ707.207,94-806.592,251.513.800,19--- .
022551761 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ835.659,21-676.527,651.512.186,86--- .
015307020 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕ ΕΥΘ631.564,82-880.472,321.512.037,14--- .
069624392 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ20.460,97826.752,22664.588,891.511.802,08--- .
008930930 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ715.133,16-795.089,791.510.222,95--- .
071386221 ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ7.224,381.214.839,63286.823,821.508.887,83--- .
047153056 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ ΗΛΙ880.226,26-627.416,331.507.642,59--- .
029811074 ΜΑΝΤΖΙΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ1.279.314,37-228.109,041.507.423,41--- .
045245190 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΘΑ500.454,61-1.006.001,411.506.456,02--- .
030980309 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ953.152,88-553.173,561.506.326,44--- .
004819910 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ570.049,11-935.770,871.505.819,98--- .
034351510 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΠΑ502.310,16-1.003.363,311.505.673,47--- .
059562920 ΤΖΕΜΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠ ΤΖΕ545.136,78-960.240,731.505.377,51--- .
046808461 ΝΤΑΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ953.967,85-551.223,551.505.191,40--- .
011128615 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ676.064,06-825.850,161.501.914,22--- .
044285397 ΜΠΟΤΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ495.240,56-1.006.268,411.501.508,97--- .
022739223 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ519.577,36-686.376,641.205.954,00155.236,25139.428,62294.664,87 .
031304606 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ558.096,06-940.450,851.498.546,91--- .
000175635 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ375.590,09-1.122.640,631.498.230,72--- .
046218645 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ626.498,43-871.694,711.498.193,14--- .
047203630 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ977.523,59-260.401,261.237.924,85159.156,96100.466,35259.623,31 .
123039557 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ724.172,33-772.707,621.496.879,95--- .
074960683 ΞΑΜΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΥΑ2.254,121.214.839,63277.983,641.495.077,39--- .
022334176 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΓΓ----662.222,15832.527,791.494.749,94 .
018225448 ΒΑΛΑΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ503.494,94-990.541,471.494.036,41--- .
054794218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ ΣΤΑ----889.237,88604.674,671.493.912,55 .
002961261 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ----675.958,49817.534,141.493.492,63 .
123347799 JANKOVIC CVETI DRA934.452,60-558.636,021.493.088,62--- .
043053320 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ620.267,47-872.674,161.492.941,63--- .
039551138 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ0,011.214.839,64277.469,381.492.309,03--- .
039019851 ΤΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-1.214.800,65277.460,461.492.261,11--- .
039812590 ΣΑΝΤΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ439.537,29-347.336,09786.873,38383.309,71321.770,10705.079,81 .
006738005 ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗ ΓΕΩ440.190,04-1.050.881,461.491.071,50--- .
043146836 ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ973.388,72-517.424,651.490.813,37--- .
046459268 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΑΥ1.087.735,69-403.031,851.490.767,54--- .
044049813 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΔ523.901,05-966.833,621.490.734,67--- .
047272242 ΠΕΤΡΟΥ ΒΙΟΛΕ ΓΕΩ847.712,84-642.574,271.490.287,11--- .
052635273 ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ663.924,80-825.419,321.489.344,12--- .
047832434 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΜΙΧ357.396,04-448.280,81805.676,85286.179,28397.403,11683.582,39 .
027769634 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ486.365,558.361,89992.694,851.487.422,29--- .
062106487 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟ ΧΡΗ654.652,68-831.377,361.486.030,04--- .
078836602 ΧΑΤΖΗΝΤΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ0,01826.752,22656.441,271.483.193,50--- .
045886729 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΑ502.239,53-980.697,511.482.937,04--- .
026950401 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ461.386,07-606.344,251.067.730,32212.652,32200.286,13412.938,45 .
031543666 ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ1.130.453,34-349.743,261.480.196,60--- .
043437885 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ624.679,62-546.498,531.171.178,15174.593,42133.639,54308.232,96 .
115462464 ANGHEL VIORE ΙΟΝ941.169,23-535.636,271.476.805,50--- .
045508282 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ489.721,59-985.901,591.475.623,18--- .
000027012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΟΦ370.202,05-1.103.513,711.473.715,76--- .
045948877 ΣΚΙΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ570.411,26-900.864,761.471.276,02--- .
035883129 ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ291.299,09-261.452,52552.751,61590.185,39328.084,77918.270,16 .
070466585 ALAM MD SH ALI849.496,76-620.286,441.469.783,20--- .
037613280 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΗΛΙ502.436,24-501.059,301.003.495,54236.066,64229.561,39465.628,03 .
034210910 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ800.595,71-668.374,491.468.970,20--- .
032031112 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΓΝ389.339,15-419.926,74809.265,89336.709,31322.871,09659.580,40 .
052242662 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΤΕ125.786,87445.150,31897.779,891.468.717,07--- .
041065440 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΔΟΚ ΓΕΩ487.825,91-980.445,731.468.271,64--- .
029635639 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ634.234,88-410.796,321.045.031,20293.630,17124.563,19418.193,36 .
043990549 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ480.416,21-980.754,331.461.170,54--- .
023594654 ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΛ376.689,53-713.175,731.089.865,26191.619,98179.149,76370.769,74 .
023286842 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ403.412,08119.919,16936.273,181.459.604,42--- .
112687371 UDDIN MD NA ABD----1.425.850,9733.147,591.458.998,56 .
025487334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ644.878,22-813.322,811.458.201,03--- .
044542610 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ803.711,41-654.176,631.457.888,04--- .
021209865 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ755.606,89-449.859,771.205.466,66175.056,9277.145,05252.201,97 .
075171121 ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΣ ΒΑΣ763.691,62-693.767,281.457.458,90--- .
031432120 ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΑ483.189,06-973.699,591.456.888,65--- .
101281297 ΜΗΤΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ506.479,42-568.838,981.075.318,40183.013,48196.978,41379.991,89 .
019030053 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ484.529,28-970.158,761.454.688,04--- .
014629790 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΝΤ600.350,68-854.290,341.454.641,02--- .
022670516 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ573.426,9179.781,19801.417,571.454.625,67--- .
063615568 ABDULLAH MOHAM ΜΠΑ820.344,19-634.135,521.454.479,71--- .
040028863 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΙΑΝΝ ΡΑΛ476.510,28-976.840,701.453.350,98--- .
026992188 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ550.616,36-901.653,871.452.270,23--- .
009051827 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ572.609,89-879.538,911.452.148,80--- .
027962747 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ918.956,06-533.178,271.452.134,33--- .
023583105 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ761.452,18-690.474,191.451.926,37--- .
043691261 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ950.693,02-500.202,461.450.895,48--- .
042608668 ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ537.558,87-912.173,081.449.731,95--- .
001536105 ΦΑΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΑΚ----658.135,52789.987,421.448.122,94 .
011635361 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ327.658,73-393.125,47720.784,20370.894,90356.211,28727.106,18 .
042196657 ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΕΥΑ588.508,17-859.210,021.447.718,19--- .
047047260 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΠΟΣΤ ΕΥΘ666.249,80-780.738,881.446.988,68--- .
014621430 ΜΠΑΡΜΠΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΗΛΙ362.146,16-1.083.617,081.445.763,24--- .
046427406 ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ544.223,36-901.321,681.445.545,04--- .
047546755 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ566.611,85-878.729,651.445.341,50--- .
044032935 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ574.923,49-868.925,891.443.849,38--- .
042958411 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ623.408,10-819.136,201.442.544,30--- .
011339351 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΛΕΩ575.197,55-866.862,261.442.059,81--- .
050096580 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ539.561,19-902.324,611.441.885,80--- .
019025448 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.073.481,68-366.241,301.439.722,98--- .
101684340 KARABATI ANDRE JAN916.824,78-522.382,361.439.207,14--- .
033051692 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ538.341,98-900.523,771.438.865,75--- .
001958234 ΜΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡ537.737,49-899.001,441.436.738,93--- .
046686127 ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ476.068,193.640,20956.535,641.436.244,03--- .
037725196 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----690.459,37745.028,631.435.488,00 .
020690962 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΡΟ383.284,48-426.854,63810.139,11358.687,53266.227,83624.915,36 .
035976696 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ591.382,02-843.186,491.434.568,51--- .
034601342 ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ----877.365,74557.062,181.434.427,92 .
043405421 ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ1.065.460,75-368.066,821.433.527,57--- .
116910306 SHALHAWI AHMAD ASA750.492,78-682.165,281.432.658,06--- .
121282783 NADDY WILLI WIL27.651,38825.819,07579.184,891.432.655,34--- .
054972980 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.007.130,13-425.488,011.432.618,14--- .
031943385 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ555.231,48-876.916,171.432.147,65--- .
037665700 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΠΥ715.258,96-715.326,421.430.585,38--- .
022423959 ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ316.157,66-323.518,97639.676,63414.748,86375.770,96790.519,82 .
028363355 ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΣΑΜΗ ΧΑΣ----619.173,20810.948,011.430.121,21 .
034053702 ΠΕΡΑΜΑΤΖΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ46.533,81752.672,29630.674,461.429.880,56--- .
021985031 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΦΙΛ345.178,72-386.456,35731.635,07415.802,00281.471,17697.273,17 .
021035431 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ858.174,84-570.634,811.428.809,65--- .
053085834 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ600,00826.958,23600.881,331.428.439,56--- .
026713260 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΔΙΟ606.858,86-821.384,831.428.243,69--- .
045493100 ΚΑΣΟΣ ΧΡΗΣΙ ΔΗΜ535.298,503.528,73888.527,491.427.354,72--- .
042424702 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦ ΝΙΚ745.438,00-681.036,471.426.474,47--- .
043980476 ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ444.359,30-216.009,78660.369,08569.612,56195.094,25764.706,81 .
053475295 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ891.047,78-199.311,421.090.359,20183.125,08151.483,59334.608,67 .
074844198 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ627.555,21-795.554,191.423.109,40--- .
113040665 ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ419.218,14-1.003.145,841.422.363,98--- .
045298108 ΛΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΙΟ545.290,43-583.589,381.128.879,81159.564,09133.349,44292.913,53 .
135917835 HANRE MCHAE STI458.176,55-225.512,95683.689,50353.069,04384.724,20737.793,24 .
014237757 ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΕΥΑ484.255,63-936.084,351.420.339,98--- .
021218352 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ386.805,89-161.157,94547.963,83620.899,58251.454,75872.354,33 .
033581758 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΠΟ----746.222,40673.072,261.419.294,66 .
047327640 ΠΕΝΙΣΙ ΚΑΡΜΕ ΚΑΜ768.986,94-649.805,291.418.792,23--- .
116858327 ΣΦΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ1.157.162,79-261.574,971.418.737,76--- .
021435659 ΜΠΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ205.911,36-199.756,94405.668,30481.728,04528.094,211.009.822,25 .
013072900 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ320.127,97-239.949,11560.077,08385.079,39468.521,07853.600,46 .
008121707 ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ322.101,52-646.527,95968.629,47190.189,44254.257,36444.446,80 .
103760440 ΜΑΛΑΜΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ882.716,49-530.347,161.413.063,65--- .
006426280 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ666.450,09-746.505,191.412.955,28--- .
042120859 ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΛΑ----870.118,25541.809,211.411.927,46 .
030685020 ΓΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ774.064,61-268.737,231.042.801,84285.063,3983.981,18369.044,57 .
043444329 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ342.465,24-649.130,89991.596,13216.434,95202.503,05418.938,00 .
044225628 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΒΑΣ479.586,60-930.802,081.410.388,68--- .
045594708 ΜΙΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΘ708.978,02-700.142,271.409.120,29--- .
030274937 ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ409.503,28-264.726,99674.230,27438.939,88295.520,94734.460,82 .
051977183 ΠΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ572.542,94-834.764,061.407.307,00--- .
075543480 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ----755.782,11648.459,201.404.241,31 .
115852097 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ463.890,07-938.744,721.402.634,79--- .
040182750 ΧΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓ ΦΙΛ336.672,18198.085,54867.454,571.402.212,29--- .
020787121 ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ529.647,19-870.733,081.400.380,27--- .
074271736 ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ----627.066,23772.118,811.399.185,04 .
041818336 ΜΥΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΛΕΩ474.161,00-924.728,231.398.889,23--- .
032943647 ΖΑΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ530.268,78-868.457,381.398.726,16--- .
112131319 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘ ΚΩΝ481.330,37-243.546,08724.876,45481.336,48191.851,68673.188,16 .
008345499 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΕΤ527.518,02-870.194,901.397.712,92--- .
029526017 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ423.928,43-206.443,63630.372,06444.242,05322.631,42766.873,47 .
040573830 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ368.643,06-1.027.534,471.396.177,53--- .
025485248 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥ ΕΥΘ467.250,11-928.851,611.396.101,72--- .
037427248 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ529.307,93-865.303,231.394.611,16--- .
007061051 ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ493.126,64-901.465,941.394.592,58--- .
028210480 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΛΟΥΚΑ ΠΑΝ708.107,65-684.627,001.392.734,65--- .
035266207 ΜΠΙΜΠΕΡ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥ741.147,80-650.698,041.391.845,84--- .
044769343 ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ519.423,93-871.087,851.390.511,78--- .
043907390 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ460.527,63-929.916,811.390.444,44--- .
045241398 ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΑΧΜΕΤ ΜΟΥ804.860,44-585.164,211.390.024,65--- .
007986059 ΤΣΕΒΑΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ614.619,12-774.278,381.388.897,50--- .
034774173 ΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ533.227,13-855.442,841.388.669,97--- .
111550160 ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙ ΙΑΚ280,001.209.000,78179.361,381.388.642,16--- .
075417912 ΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΙΩΑ2.703,28636.683,90748.949,651.388.336,83--- .
005984568 ΜΠΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ967.324,64-419.738,311.387.062,95--- .
032498351 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙ ΝΙΚ419.435,38-544.424,21963.859,59221.321,93200.961,51422.283,44 .
071246156 ΜΑΡΑΚΑ ΑΝΑΣΤ ΣΩΤ469.418,17-916.698,061.386.116,23--- .
024370472 ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ866.733,69-518.551,911.385.285,60--- .
070828202 ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ644.687,86-739.989,201.384.677,06--- .
127957882 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ585.700,74-797.974,621.383.675,36--- .
127074599 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ563.655,76-819.527,571.383.183,33--- .
006315101 ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ ΝΙΚ919.352,13-463.075,351.382.427,48--- .
073464917 MANEKA PAVLL JAN555.064,85-526.128,791.081.193,64162.101,50138.765,56300.867,06 .
126127735 LYTVYNENKO INNA NIK1.203.689,66-176.964,391.380.654,05--- .
074834691 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ1.208.121,94-172.528,761.380.650,70--- .
058791139 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΤΙΜ107.325,68531.736,19739.576,841.378.638,71--- .
047539230 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙ382.431,00107.230,48888.687,011.378.348,49--- .
020664981 ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΜΕΛ673.154,48-439.410,891.112.565,37180.641,8284.921,91265.563,73 .
127761756 ΤΣΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ9.363,23590.273,70777.593,031.377.229,96--- .
102284549 CHAND MD KA MOH601.737,52-155.636,89757.374,41422.081,95197.372,87619.454,82 .
023284129 ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ501.302,70-262.424,34763.727,04420.256,99192.119,16612.376,15 .
026655473 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.427,55543.541,49829.307,781.375.276,82--- .
063686451 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ543.933,33-828.288,331.372.221,66--- .
016381591 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ548.327,78-823.441,371.371.769,15--- .
024112920 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ688.916,07-681.828,191.370.744,26--- .
047321775 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ291.125,04-443.580,20734.705,24326.600,75307.433,46634.034,21 .
035571195 ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ670.916,61-696.837,611.367.754,22--- .
034319533 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ351.388,87-415.821,70767.210,57362.690,39237.657,60600.347,99 .
110464315 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ558.461,52-808.985,371.367.446,89--- .
043524110 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ451.629,16-912.630,351.364.259,51--- .
037814758 ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ514.455,44-849.334,861.363.790,30--- .
029594419 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ553.556,98-506.814,571.060.371,55180.828,73121.370,41302.199,14 .
070967804 ΘΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡ ΣΤΥ324.369,88-450.362,61774.732,49272.959,63314.669,44587.629,07 .
019334165 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛ ΓΕΩ----733.183,91628.841,091.362.025,00 .
053875703 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ609.911,16-421.133,991.031.045,15165.448,39164.273,36329.721,75 .
069985020 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΙΟ523.378,21-434.098,96957.477,17248.654,87152.621,94401.276,81 .
046523049 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ552.168,14-806.140,171.358.308,31--- .
004423466 ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ601.567,28-756.119,381.357.686,66--- .
038255905 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ452.237,99-904.589,041.356.827,03--- .
026002007 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤ745.090,41-611.216,091.356.306,50--- .
079855349 ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.137.977,701.476,25216.547,721.356.001,67--- .
047762869 ΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ168.257,19-230.139,53398.396,72480.258,90476.596,63956.855,53 .
069227614 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ645.682,201.379,75707.475,361.354.537,31--- .
017486417 ΧΑΤΖΗΜΕΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΕΟ569.169,45-783.507,591.352.677,04--- .
041792680 ΑΣΠΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡ ΝΙΚ329.915,30-548.086,05878.001,35258.651,97214.564,87473.216,84 .
029203787 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ383.001,50-620.913,041.003.914,54163.361,95183.933,09347.295,04 .
048131455 ΛΙΝΟΣΠΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ466.166,24-884.977,911.351.144,15--- .
044717600 ΜΠΕΜΠΗ ΕΥΓΕΝ ΑΚΡ558.385,12-791.507,171.349.892,29--- .
034269605 ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.160.493,34-189.307,261.349.800,60--- .
035754067 ΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ542.063,40-807.731,561.349.794,96--- .
040249334 ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΩ ΚΥΡ962.097,35-387.638,591.349.735,94--- .
026138433 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ504.212,30-415.747,62919.959,92231.721,08197.720,40429.441,48 .
024349277 ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡ ΣΚΛ451.695,49-897.531,751.349.227,24--- .
050618521 ΒΡΥΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΑ337.583,97-1.011.271,201.348.855,17--- .
128518430 DOROFEJEV VLADI VLA-495.876,00852.410,841.348.286,84--- .
035303115 ΝΤΙΚΑ ΕΛΠΙΔ ΑΝΤ1.077.421,83-268.903,131.346.324,96--- .
061767612 ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ708.560,97-636.958,851.345.519,82--- .
021970472 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ527.738,29-816.280,491.344.018,78--- .
044850618 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩ166.131,72-328.565,05494.696,77406.304,83442.865,58849.170,41 .
003687310 ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ691.258,49-652.427,601.343.686,09--- .
133221130 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ820.220,82-522.749,311.342.970,13--- .
059304837 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ759.328,53-582.888,121.342.216,65--- .
042832304 ΣΚΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ508.341,21-833.481,481.341.822,69--- .
145024008 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ1.018.058,76-323.763,081.341.821,84--- .
052153340 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ732.577,69-209.169,85941.747,54212.539,89187.233,54399.773,43 .
008104090 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----792.516,33548.552,511.341.068,84 .
025941326 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙ ΜΑΡ976.776,39-364.235,771.341.012,16--- .
031803512 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡ ΜΙΧ747.990,26-592.024,301.340.014,56--- .
031909066 ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ311.633,63-571.662,64883.296,27238.882,67215.304,41454.187,08 .
004221150 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ565.246,03-768.662,981.333.909,01--- .
040623406 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ613.926,00-716.544,741.330.470,74--- .
132603620 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ106.034,12909.405,54313.836,271.329.275,93--- .
032747058 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ502.120,76-826.062,661.328.183,42--- .
047721586 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ558.602,79-768.778,441.327.381,23--- .
030328298 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ169.242,03-123.733,87292.975,90657.190,13375.408,891.032.599,02 .
025336126 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ406.096,30-549.729,40955.825,70188.067,50181.304,19369.371,69 .
022101018 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ249.690,44-450.749,51700.439,95279.876,58344.606,02624.482,60 .
046772195 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑ ΝΑΙ561.503,78-762.923,091.324.426,87--- .
044369476 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.077.612,80-245.118,721.322.731,52--- .
040325335 ΤΣΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ414.295,04-346.758,66761.053,70289.714,17271.730,16561.444,33 .
046492855 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΓΑΡΥΦ ΕΜΜ508.250,06-814.085,841.322.335,90--- .
043848453 ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ760.073,49-561.831,301.321.904,79--- .
105468067 ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ299.998,56-203.671,10503.669,66438.775,35379.286,30818.061,65 .
032340511 ΠΙΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ700.062,48-621.623,721.321.686,20--- .
040268268 ΚΗΠΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ537.575,75-370.000,13907.575,88260.644,43153.192,78413.837,21 .
122806741 ΤΣΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ836.869,00-484.539,931.321.408,93--- .
031473881 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ437.322,98-882.892,431.320.215,41--- .
033850510 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ966.148,68-353.682,281.319.830,96--- .
027255217 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ402.303,14-916.865,201.319.168,34--- .
024060617 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ----762.060,98556.675,661.318.736,64 .
118894870 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ286.900,89-350.748,19637.649,08320.549,57359.194,47679.744,04 .
046424361 ΤΣΙΠΡΑ ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ492.437,47-446.182,55938.620,02169.036,97209.293,96378.330,93 .
016914990 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΜ478.405,60-837.950,041.316.355,64--- .
042894700 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠ ΙΩΑ500.473,21-812.128,531.312.601,74--- .
043561872 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙ ΔΗΜ509.883,83-802.357,711.312.241,54--- .
100945465 KAISIS VASIL ΓΕΩ820.390,26-491.373,521.311.763,78--- .
033411770 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ665.809,54-645.576,291.311.385,83--- .
156944156 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ820.888,63-488.905,491.309.794,12--- .
021622256 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ433.331,97-875.841,231.309.173,20--- .
047000802 ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑ ΑΛΕ285.464,87-256.763,48542.228,35414.227,98351.783,73766.011,71 .
007330870 ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥ326.995,35-980.986,051.307.981,40--- .
045222624 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ465.913,0559.769,61782.277,261.307.959,92--- .
022363798 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ839.426,20-466.301,261.305.727,46--- .
015092598 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ326.521,67-978.530,011.305.051,68--- .
116492859 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΣ781.929,44-523.107,411.305.036,85--- .
017254803 ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ554.154,08-749.796,301.303.950,38--- .
072959732 ΡΕΤΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ1.089.065,73-213.438,131.302.503,86--- .
125031948 ΚΑΠΑΘΑΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝ ΑΘΑ2.257,95761.326,02538.472,501.302.056,47--- .
044482227 ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ ΛΟΥΚΑ ΒΑΣ522.764,87-778.674,711.301.439,58--- .
103287200 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡ ΙΩΑ541.370,73-759.930,531.301.301,26--- .
028603921 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ651.248,74-649.793,171.301.041,91--- .
046305741 ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ261.998,43-210.821,44472.819,87459.522,32366.705,00826.227,32 .
047098339 ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ245.174,81-337.733,29582.908,10358.433,70357.369,98715.803,68 .
042184498 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ729.049,16-145.400,62874.449,78217.362,27206.333,24423.695,51 .
047100075 ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ----581.070,40716.103,551.297.173,95 .
121013177 ΤΣΙΡΟΒ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ66.159,91715.717,26514.399,551.296.276,72--- .
042684352 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ1.044.058,61-251.977,271.296.035,88--- .
007765109 ΒΛΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙ ΧΑΡ495.036,93-800.850,511.295.887,44--- .
067305791 JANI SIDHE MAN944.656,32-350.904,561.295.560,88--- .
057162270 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΕΤ992.948,51-302.566,881.295.515,39--- .
059278796 ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ817.368,32-477.640,381.295.008,70--- .
046659463 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ439.284,87-854.052,031.293.336,90--- .
068308348 MAWIA SBAAH ABD896.066,46-145.301,191.041.367,65226.027,8324.757,75250.785,58 .
040409186 ΓΚΛΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ563.696,13-727.576,061.291.272,19--- .
032370620 ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ541.689,31-748.746,521.290.435,83--- .
040790792 ΤΡΥΠΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ1.050.281,65-239.884,331.290.165,98--- .
100326513 TENGA GIAFR GIU426.443,51-863.121,661.289.565,17--- .
046404116 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ674.496,03-615.000,871.289.496,90--- .
041712100 ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ577.707,60-710.705,771.288.413,37--- .
026752261 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΑ471.768,63-217.243,98689.012,61449.191,15148.562,15597.753,30 .
075479115 OPARCIK MARIU AND1.075.022,91-211.070,001.286.092,91--- .
040055724 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ231.987,89-159.693,45391.681,34471.089,48422.210,76893.300,24 .
018864025 ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ425.413,50-859.290,401.284.703,90--- .
109066961 ΤΕΝ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ----962.266,19322.419,531.284.685,72 .
108591862 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝ709.079,4458.945,45515.868,871.283.893,76--- .
066510592 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ779.821,67-503.851,291.283.672,96--- .
038189762 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ----627.585,17655.995,271.283.580,44 .
014857854 ΓΙΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ500.681,50-782.840,361.283.521,86--- .
050731112 ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ501.835,92-781.504,741.283.340,66--- .
030409535 ΛΟΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ563.365,20-718.943,701.282.308,90--- .
073575955 ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ523.761,08-756.897,261.280.658,34--- .
007387604 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ729.746,62-550.746,581.280.493,20--- .
045635824 ΛΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ407.128,66-301.641,89708.770,55279.577,74291.010,19570.587,93 .
044080054 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ488.184,82-790.493,951.278.678,77--- .
068723163 NAKA ΠΑΡΘΕ ΣΠΥ534.079,30-744.352,811.278.432,11--- .
023534934 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ279.565,64755,45524.870,49805.191,58235.154,84237.257,53472.412,37 .
043269191 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ731.722,96-545.554,861.277.277,82--- .
024127908 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ662.287,34-612.958,761.275.246,10--- .
042716759 ΜΠΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΑΡ369.940,75-125.530,25495.471,00476.697,92302.727,65779.425,57 .
040259991 ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣ ΣΠΥ642.192,0015.056,55616.633,641.273.882,19--- .
033796014 ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ711.844,55-561.632,591.273.477,14--- .
027267437 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ440.370,63-832.915,871.273.286,50--- .
040124341 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ553.475,80-719.537,371.273.013,17--- .
052132610 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ-850.908,69420.348,881.271.257,57--- .
036335020 ΓΙΟΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΖ619.582,89-651.336,491.270.919,38--- .
045510867 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ444.946,3085.515,13739.029,611.269.491,04--- .
002404745 ΠΗΛΙΧΟΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΑ----554.855,11712.906,791.267.761,90 .
062258298 ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ960.280,53-306.989,441.267.269,97--- .
025201000 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.134.281,44-132.484,081.266.765,52--- .
038034870 ΖΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ516.861,40-403.343,20920.204,60195.986,24150.251,35346.237,59 .
046391510 ΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ423.350,03-450.106,20873.456,23189.512,58203.150,71392.663,29 .
020608645 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΡΗ334.154,52-931.323,871.265.478,39--- .
040937444 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ660.525,86-603.994,941.264.520,80--- .
015227854 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ564.641,70-698.605,821.263.247,52--- .
023855465 ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ419.184,89-843.955,391.263.140,28--- .
046329671 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ625.585,42-637.373,841.262.959,26--- .
021191060 ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΕ451.633,34-811.170,861.262.804,20--- .
118653330 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ834.481,14-427.562,481.262.043,62--- .
044183370 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ674.416,92-587.621,551.262.038,47--- .
026447961 ΓΛΥΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ674.823,98-585.959,561.260.783,54--- .
050570601 ΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ----549.984,33710.518,711.260.503,04 .
042329840 ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ301.976,44254.867,35703.128,031.259.971,82--- .
026252310 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜ ΒΑΣ229.979,08241.312,75788.512,301.259.804,13--- .
036306348 ΔΑΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΝΤ845.684,28-414.103,351.259.787,63--- .
022831840 ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ686.087,67-573.225,341.259.313,01--- .
015052748 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑ ΝΙΚ815.588,21-443.679,391.259.267,60--- .
106497755 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ558.304,12-699.893,011.258.197,13--- .
043329087 ΚΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ612.043,40-372.588,59984.631,99204.615,7768.543,09273.158,86 .
043256945 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ377.732,56-878.387,721.256.120,28--- .
046893952 ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ----608.087,63648.002,451.256.090,08 .
030880058 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΕΩ-1.025.728,79229.739,231.255.468,02--- .
006388117 ΤΣΙΒΡΑΣ ΓΕΡΑΣ ΠΑΝ554.762,88-210.664,57765.427,45361.363,64128.554,21489.917,85 .
046925099 ΤΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----636.248,61618.165,461.254.414,07 .
102729715 ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ720.965,63-533.172,281.254.137,91--- .
104964618 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ923.632,65-329.847,181.253.479,83--- .
014153920 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ416.738,92-835.738,061.252.476,98--- .
028086452 ΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΕΤ669.583,85-581.655,281.251.239,13--- .
136037227 FIOCCHI DARIO IVA871.009,50-378.582,701.249.592,20--- .
027067570 ΣΤΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ461.829,44-786.708,431.248.537,87--- .
044047475 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤ ΕΜΜ525.069,38-723.126,861.248.196,24--- .
026894865 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ379.095,13-473.297,17852.392,30200.075,06194.343,60394.418,66 .
022820105 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΟΥΛΗ ΙΩΑ387.022,76-859.424,161.246.446,92--- .
044833787 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ727.540,28-518.880,471.246.420,75--- .
027073089 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ427.437,75-441.274,16868.711,91208.800,46168.870,91377.671,37 .
103876356 ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ ΑΝΑ374.798,92-868.349,061.243.147,98--- .
022873368 ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ860.177,24-381.994,651.242.171,89--- .
010448072 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ482.828,83-757.375,411.240.204,24--- .
028994405 ΖΩΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ615.005,18-624.842,741.239.847,92--- .
028459605 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ455.910,59-352.091,13808.001,72291.749,62139.995,19431.744,81 .
017980376 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ191.617,77-113.361,90304.979,67588.448,73345.986,97934.435,70 .
004593547 ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΓΓ422.575,06-816.074,851.238.649,91--- .
007759489 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ328.677,92-229.700,86558.378,78446.754,62233.469,92680.224,54 .
115566787 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ763.090,45-208.089,27971.179,72163.877,70102.793,18266.670,88 .
018452701 ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΛΕΩ422.856,24-814.971,851.237.828,09--- .
026357826 ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ770.558,77-466.869,281.237.428,05--- .
024849131 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ678.929,51-558.347,771.237.277,28--- .
037164837 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΑΝΔ637.677,29-598.894,771.236.572,06--- .
030597935 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ637.825,72-598.735,571.236.561,29--- .
058737553 ΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ654.157,39-582.160,351.236.317,74--- .
010001028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΟΣ----634.666,81601.259,451.235.926,26 .
139437660 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ541.054,52-694.761,921.235.816,44--- .
008535340 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ568.994,18-665.847,731.234.841,91--- .
000106170 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜ ΕΥΤ-308.895,84925.663,531.234.559,37--- .
044205039 ΜΗΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ501.815,66-732.368,451.234.184,11--- .
019769197 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ794.313,50-438.359,141.232.672,64--- .
141034176 MOORE STUAR STU610.258,58-363.939,18974.197,76197.564,4959.604,46257.168,95 .
117188130 ΚΛΗΜΟΥ ΚΑΛΥΨ ΚΩΝ512.826,37-718.039,221.230.865,59--- .
035205670 ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ689.075,21-541.658,221.230.733,43--- .
025662349 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ809.181,77-418.526,731.227.708,50--- .
014677900 ΠΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ430.097,4620.164,52775.142,351.225.404,33--- .
135542375 ΚΑΖΠΟΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ839.120,14-384.732,401.223.852,54--- .
042206380 ΨΩΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ983.921,18-239.524,441.223.445,62--- .
016747974 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ538.052,37-336.213,11874.265,48214.604,83133.858,95348.463,78 .
042532762 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ583.863,64-638.667,281.222.530,92--- .
001329964 ΚΩΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ----605.631,30616.682,441.222.313,74 .
011042893 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ----622.176,91599.927,691.222.104,60 .
019395078 ΚΙΖΗΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΡΗ406.477,67-812.685,861.219.163,53--- .
023100880 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ492.537,84-725.933,861.218.471,70--- .
025917062 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ450.898,91-273.091,38723.990,29318.727,50175.547,57494.275,07 .
115586971 ΤΣΑΚΛΟΒΑ ΝΙΛΑ ΙΣΑ-402.603,08814.868,631.217.471,71--- .
067581411 ΤΣΑΚΛΩΒ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ-402.603,08814.868,631.217.471,71--- .
123107104 NAEEM SULTA MOH776.155,63-439.775,151.215.930,78--- .
078995809 GRUNDMANN REINH WAL615.551,08-600.161,291.215.712,37--- .
101193642 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ619.380,69-596.176,681.215.557,37--- .
033353436 ΧΑΧΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ΔΗΜ330.832,04-190.956,84521.788,88397.214,40295.927,91693.142,31 .
051447290 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡ401.149,95-811.927,501.213.077,45--- .
044776623 ΧΟΛΕΒΑΣ ΒΛΑΣΙ ΖΑΧ----695.948,54515.636,911.211.585,45 .
004341670 ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΝΙΚ432.453,71-778.804,351.211.258,06--- .
025834902 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ983.029,24-228.036,911.211.066,15--- .
065746933 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ663.562,80-547.298,631.210.861,43--- .
027641294 ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΦΩΤ956.993,35-253.301,671.210.295,02--- .
019638879 ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ169.930,55-148.238,78318.169,33461.033,18430.882,71891.915,89 .
123585730 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ780.697,53-428.588,821.209.286,35--- .
061899774 ΧΑΛΗΛ ΙΜΡΑΝ ΜΟΥ----572.612,03635.422,911.208.034,94 .
048154260 ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ1.063.083,14-144.580,821.207.663,96--- .
003900578 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ400.683,92-805.686,541.206.370,46--- .
014905242 ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ398.997,89-807.055,431.206.053,32--- .
030244828 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ690.205,26-515.786,571.205.991,83--- .
028889979 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ463.976,34-741.978,531.205.954,87--- .
156190784 TOPALOV MARTI BAS778.831,12-426.908,591.205.739,71--- .
034848707 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ549.642,86-655.410,071.205.052,93--- .
052036288 ΠΟΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ469.886,65-734.291,881.204.178,53--- .
028295760 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ398.071,44-805.434,611.203.506,05--- .
025321310 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ167.355,41-330.779,79498.135,20345.867,68359.325,56705.193,24 .
061330291 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ486.940,67-288.717,98775.658,65242.028,59184.499,56426.528,15 .
011241624 ΤΣΑΠΑΛΗΡΑ ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ411.567,95-788.602,021.200.169,97--- .
149455543 BURNARD GRAHA GOF748.651,68-450.257,161.198.908,84--- .
043748024 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ301.487,65-895.903,481.197.391,13--- .
014594982 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----515.247,24680.543,631.195.790,87 .
040124574 ΜΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ475.054,06-719.694,871.194.748,93--- .
027086767 ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ400.353,97-794.020,371.194.374,34--- .
040293413 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ394.558,47-797.997,041.192.555,51--- .
100413276 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡ ΟΔΥ569.882,34-621.433,561.191.315,90--- .
044931770 ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ1.056.362,41-134.166,891.190.529,30--- .
021969332 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ233.279,80-624.563,01857.842,81163.886,90168.297,98332.184,88 .
067271605 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ255,00551.922,95637.422,661.189.600,61--- .
015914550 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ645.006,88-544.557,191.189.564,07--- .
011957663 ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ572.304,06-615.984,271.188.288,33--- .
105098181 ΦΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ759.122,59-428.724,531.187.847,12--- .
122453979 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ349.472,08-285.693,80635.165,88272.753,95279.578,73552.332,68 .
050553653 ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-775.759,08411.152,311.186.911,39--- .
046266514 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ425.647,99-152.353,21578.001,20260.936,79346.654,55607.591,34 .
074956774 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΧΑΡ656.489,11-528.395,251.184.884,36--- .
017799968 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑ ΙΩΑ691.856,199.858,23482.896,651.184.611,07--- .
073985366 ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ432.472,84-750.152,791.182.625,63--- .
042125935 ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ391.498,13-790.056,881.181.555,01--- .
043604540 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ248.886,33-155.664,56404.550,89453.024,74322.421,73775.446,47 .
059148246 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ428.983,71-750.772,141.179.755,85--- .
011793707 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ412.832,5338.027,71725.476,231.176.336,47--- .
066227055 ABDELAAL ALY KHALE AMI681,08797.113,43378.158,291.175.952,80--- .
022572732 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ417.986,51-757.731,901.175.718,41--- .
042751971 ΣΚΑΓΙΑΣ ΦΡΑΓΚ ΜΑΡ340.029,05-97.634,87437.663,92463.146,81274.680,11737.826,92 .
065002803 ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡ575.810,67-287.329,36863.140,03259.594,4852.059,88311.654,36 .
065184920 VITOS DHIMI VAS601.740,76-572.793,721.174.534,48--- .
044608098 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΙΧ880.592,14-292.827,861.173.420,00--- .
036526609 ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΡ470.557,67-255.012,31725.569,98300.255,54147.138,54447.394,08 .
078809556 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ657.813,27-513.800,791.171.614,06--- .
013560514 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΒΡ496.993,06-673.918,281.170.911,34--- .
042905233 ΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ346.476,40-293.477,66639.954,06279.969,47250.447,37530.416,84 .
021067441 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ390.734,54-779.552,831.170.287,37--- .
043182626 ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ203.798,96-304.894,89508.693,85295.562,96365.986,09661.549,05 .
121055052 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ549.043,50-620.230,651.169.274,15--- .
043151650 SCHLEMBACH HANS HAN721.233,94-447.653,191.168.887,13--- .
024569679 ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ356.167,11-811.727,931.167.895,04--- .
102682736 ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ787.184,81-380.657,251.167.842,06--- .
036309351 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ290.162,30-220.613,69510.775,99387.140,09269.922,21657.062,30 .
030469821 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΥΜ610.507,67-556.954,261.167.461,93--- .
055125280 ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΜΠΑ ΙΖΕ706.028,58-460.235,711.166.264,29--- .
111112461 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΑΚΩΒ ΟΔΥ740.453,12-425.752,711.166.205,83--- .
024929444 ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ431.809,90-733.759,641.165.569,54--- .
045676818 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ415.184,74-747.941,311.163.126,05--- .
116880997 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ530.895,22-631.595,541.162.490,76--- .
031651628 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ515.830,54-645.958,951.161.789,49--- .
068574651 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ446.300,11-350.115,65796.415,76230.388,27134.441,80364.830,07 .
025844110 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ----682.054,55479.094,791.161.149,34 .
045562587 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ458.613,56-702.143,351.160.756,91--- .
009960586 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ257.501,28-497.549,59755.050,87201.366,53204.113,21405.479,74 .
042065541 ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΑΚ736.151,33-423.925,661.160.076,99--- .
040127933 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΘΑ314.948,28-209.671,15524.619,43379.558,32255.007,11634.565,43 .
021376803 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΜΙΧ439.323,40-719.745,121.159.068,52--- .
014034874 ΜΠΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ436.320,78-722.078,201.158.398,98--- .
044850631 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ386.138,74-771.990,331.158.129,07--- .
047771344 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΦΩΤ1.030.157,23-127.715,581.157.872,81--- .
009000108 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ390.890,15-766.900,741.157.790,89--- .
047426075 ΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ498.830,47-658.909,631.157.740,10--- .
033343399 ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ518.103,15-639.459,391.157.562,54--- .
015876307 ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ495.714,00-661.778,191.157.492,19--- .
045294134 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ408.448,73-748.344,441.156.793,17--- .
047229958 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚ604.208,10-551.878,931.156.087,03--- .
025277607 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ442.481,72-713.238,551.155.720,27--- .
044542357 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓ ΚΩΝ487.894,37-667.689,961.155.584,33--- .
046249124 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝ ΓΕΩ741.388,75-413.544,921.154.933,67--- .
035018132 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ420.053,73-733.488,231.153.541,96--- .
029283838 ΚΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΤΡΙ796.193,90-357.311,491.153.505,39--- .
079889494 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΥ358.106,53-795.199,751.153.306,28--- .
100152489 ΤΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟ533.546,11-619.523,491.153.069,60--- .
078982955 ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ ΣΟΣ ΜΑΡ515.333,58-635.846,621.151.180,20--- .
075020908 ΛΙΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ478.663,81-671.905,131.150.568,94--- .
045042717 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ382.361,37-768.022,831.150.384,20--- .
012916250 ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ433.517,18-716.268,881.149.786,06--- .
053210791 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ749.291,17-400.450,901.149.742,07--- .
003884734 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ473.675,96-675.601,701.149.277,66--- .
022795602 ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ403.862,34-354.311,42758.173,76218.365,57172.286,81390.652,38 .
009007552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ429.258,32-718.575,951.147.834,27--- .
051191254 ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ544.600,98-602.929,931.147.530,91--- .
011390248 ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΔΗΜ ΓΕΡ----479.403,71668.043,011.147.446,72 .
021617719 ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΧ540.793,57-605.856,241.146.649,81--- .
030750018 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΟΡ820.199,11-325.654,981.145.854,09--- .
105157228 ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ389.838,19-249.147,74638.985,93294.141,38212.700,39506.841,77 .
051880686 ΖΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡ ΣΩΤ553.883,35-590.636,601.144.519,95--- .
035826252 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ----512.551,41631.958,661.144.510,07 .
041082797 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ423.427,34-264.505,70687.933,04250.478,93205.436,77455.915,70 .
050461654 ΜΠΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ807.000,84-336.702,481.143.703,32--- .
046190423 ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ646.555,68-497.105,931.143.661,61--- .
137294082 ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝ ΚΩΝ860.773,60-282.880,901.143.654,50--- .
043179683 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΑΝ1.037.819,54-105.804,931.143.624,47--- .
018030412 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ583.221,26-559.856,451.143.077,71--- .
130013821 BAKOPOULOS EPAMI ΑΡΙ727.593,79-414.801,221.142.395,01--- .
043483724 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ422.586,81-405.619,52828.206,33174.939,92139.115,13314.055,05 .
042316113 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ310.985,27-318.659,46629.644,73266.739,63245.396,17512.135,80 .
032529215 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΗΛΙ426.774,16-711.826,431.138.600,59--- .
039141900 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ313.659,19-824.910,971.138.570,16--- .
039341774 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ-402.364,32733.912,531.136.276,85--- .
112556611 ΓΕΡΟΥΔΑ ΡΩΞΑΝ ΕΥΑ----536.297,40599.977,331.136.274,73 .
034252739 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙ760.468,44-375.497,221.135.965,66--- .
020922998 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ815.092,67-320.646,101.135.738,77--- .
047234342 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ877.825,63-257.262,351.135.087,98--- .
028990559 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ798.400,59-336.046,951.134.447,54--- .
115051405 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑ ΒΑΙΑ ΝΙΚ638.087,70-495.749,621.133.837,32--- .
044843283 ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ277.629,08101.761,18754.289,351.133.679,61--- .
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ300,00403.245,14730.113,181.133.658,32--- .
046204641 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ338.165,04-231.895,73570.060,77330.135,31233.249,16563.384,47 .
045983093 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ491.093,31-641.404,321.132.497,63--- .
034409655 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ776.333,97-356.105,981.132.439,95--- .
044978583 ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ424.949,80-707.158,221.132.108,02--- .
045645020 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ674.009,19-457.275,461.131.284,65--- .
036204412 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑ ΒΑΣ282.870,85-848.286,551.131.157,40--- .
067552913 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΠΑΡΑΣ ΜΕΝ451.942,80-679.182,761.131.125,56--- .
010759894 ΚΡΙΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ386.875,36-295.347,40682.222,76283.582,25165.263,85448.846,10 .
041930164 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ333.793,9541.100,68755.448,541.130.343,17--- .
119353797 ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ546.011,87-583.497,271.129.509,14--- .
025568712 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ834.527,95-294.149,931.128.677,88--- .
009914293 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤ ΠΑΝ453.443,30-674.907,641.128.350,94--- .
072810347 ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ376.160,96-751.465,231.127.626,19--- .
037733786 ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ260.353,63-187.063,38447.417,01454.136,54224.690,54678.827,08 .
042769151 ΚΙΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΥ461.745,04-662.860,441.124.605,48--- .
066791190 ΚΟΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ438.091,09-685.154,141.123.245,23--- .
109778337 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.703,92631.412,29489.748,161.122.864,37--- .
019404866 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ615.472,13-506.434,291.121.906,42--- .
062474364 ΚΑΤΣΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛ ΧΡΗ642.169,54-479.475,191.121.644,73--- .
027448943 ΚΑΙΚΟΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΔΗΜ960.573,69-158.959,651.119.533,34--- .
123117890 ARITON LUCIA NEC-962.387,40156.580,431.118.967,83--- .
041832656 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ324.291,49-415.467,05739.758,54223.424,63155.524,07378.948,70 .
033771370 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ476.152,91-642.449,011.118.601,92--- .
044782574 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ370.729,45-747.618,241.118.347,69--- .
051353200 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ457.965,40-655.116,541.113.081,94--- .
017431720 ΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑ ΓΕΩ637.229,95-474.037,091.111.267,04--- .
045322985 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ411.913,55-698.722,401.110.635,95--- .
071662416 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ----617.309,68493.011,591.110.321,27 .
020819424 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ413.250,23-697.011,731.110.261,96--- .
037970480 ΚΟΥΡΕΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ355.115,82-333.770,26688.886,08227.060,04194.058,96421.119,00 .
075395398 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ672.093,71-437.212,371.109.306,08--- .
005471486 ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ396.993,70-711.762,971.108.756,67--- .
055540289 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜ ΗΛΙ506.686,03-358.678,95865.364,98156.098,7086.164,67242.263,37 .
026798240 ΠΡΕΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ706.146,10-399.327,801.105.473,90--- .
075872736 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ606.247,25-499.061,191.105.308,44--- .
106717850 ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΝΤ----696.850,51407.195,371.104.045,88 .
022618634 ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ534.124,40-569.387,921.103.512,32--- .
008989270 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΓ449,14364.656,40737.802,211.102.907,75--- .
046562536 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ-431.825,13671.056,251.102.881,38--- .
023075946 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ407.424,82-694.749,231.102.174,05--- .
042219024 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΩΦΙ ΑΝΑ387.860,14-714.181,471.102.041,61--- .
139534502 MANOLEV GUEOR STO488.911,51-613.095,041.102.006,55--- .
047742035 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ422.968,97-678.035,211.101.004,18--- .
024482090 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ706.976,24-393.350,261.100.326,50--- .
047330526 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ----529.206,62570.998,851.100.205,47 .
019302898 ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ754.933,77-345.139,011.100.072,78--- .
026398716 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ462.077,81-637.925,911.100.003,72--- .
046235224 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΟΔΥ----523.585,14576.347,591.099.932,73 .
058872578 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩ701.737,55-398.189,481.099.927,03--- .
070433449 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ650.988,21-448.936,311.099.924,52--- .
045292024 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣ ΕΜΜ622.325,18-476.905,221.099.230,40--- .
012727726 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΩΝ274.131,90-254.255,60528.387,50280.474,70289.744,90570.219,60 .
012260231 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ356.172,71-741.172,031.097.344,74--- .
024809502 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΣΑΒ466.057,70-303.900,59769.958,29239.351,0687.828,37327.179,43 .
038283340 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ672.447,39-423.641,861.096.089,25--- .
106620184 CHRYSOSTOMOU THEOD ΧΡΥ800.108,80-295.928,761.096.037,56--- .
107985619 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ862.592,35-232.808,541.095.400,89--- .
044525115 ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ439.187,55-655.952,741.095.140,29--- .
011767068 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ733.259,45-361.842,231.095.101,68--- .
009660368 ΧΑΡΙΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ411.646,10-683.199,631.094.845,73--- .
059814677 ΤΥΜΠΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ399.722,37-194.257,16593.979,53319.059,51181.085,16500.144,67 .
024862988 ΚΑΖΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ736.961,59-357.003,601.093.965,19--- .
132209087 ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΕ ΒΑΣ578.288,79-514.811,971.093.100,76--- .
035674356 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ----498.007,95594.484,551.092.492,50 .
013199310 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ----683.776,94408.341,811.092.118,75 .
013392495 ΚΑΨΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ377.303,29-714.650,631.091.953,92--- .
033016874 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΡΙ407.651,71-684.262,991.091.914,70--- .
052875729 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ480.503,13-610.725,011.091.228,14--- .
043537349 ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩ438.654,65-652.542,161.091.196,81--- .
135236220 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ524.161,28-566.322,081.090.483,36--- .
021625904 ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ560.089,89-529.658,531.089.748,42--- .
115470360 IQBAL ASHIF ABD918.797,23-170.365,311.089.162,54--- .
026398452 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ373.211,49-715.714,141.088.925,63--- .
043219568 ΠΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ487.823,93-600.711,261.088.535,19--- .
029056015 ΚΑΖΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ955.872,37-132.579,501.088.451,87--- .
136052267 ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ-631.351,65457.098,601.088.450,25--- .
036817044 ΓΚΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ473.410,01-614.767,811.088.177,82--- .
138572127 ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΙΚ ΖΑΧ531.328,35-556.403,191.087.731,54--- .
114634508 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ6.833,12616.579,33464.270,211.087.682,66--- .
004328230 ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ865.573,24-221.152,431.086.725,67--- .
046748527 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ482.308,18-603.976,731.086.284,91--- .
030277000 ΦΕΛΕΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ457.475,05-628.076,121.085.551,17--- .
045563467 ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΙΜ707.769,08-377.318,201.085.087,28--- .
044086359 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΥ329.012,81-755.685,521.084.698,33--- .
047504520 ΛΕΜΠΕΣΗ ΥΠΑΤΙ ΧΡΗ----530.364,15554.219,951.084.584,10 .
027134550 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ367.862,56-715.725,191.083.587,75--- .
032462380 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ279.564,35-234.609,91514.174,26342.300,87226.155,98568.456,85 .
102378738 ΖΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓ370.400,21-711.252,931.081.653,14--- .
070824290 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ803.669,91-277.869,381.081.539,29--- .
011051195 ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ307.354,95-177.043,12484.398,07333.051,34263.176,33596.227,67 .
033943079 ΣΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ441.972,59-638.482,941.080.455,53--- .
028681880 ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΩ357.071,17-722.617,031.079.688,20--- .
034131026 ΓΟΥΓΗΣ ΕΥΣΤΡ ΚΩΝ----475.803,16603.378,461.079.181,62 .
021398672 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ271.318,07-807.629,911.078.947,98--- .
033987410 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ376.859,36-701.876,651.078.736,01--- .
043184134 ΛΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ392.172,73-686.203,221.078.375,95--- .
031291538 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ395.074,81-683.067,041.078.141,85--- .
034954817 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΣΤΑ273.469,22-154.837,43428.306,65425.144,42224.148,52649.292,94 .
001818620 ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ359.679,82-717.720,311.077.400,13--- .
050848340 ΕΥΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ554.464,59600,00521.760,941.076.825,53--- .
032413488 BRYNIE ASSER FRE555.476,17-521.001,261.076.477,43--- .
078126769 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΓΕΩ738.216,96-337.909,611.076.126,57--- .
104716567 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ790.114,31-285.398,311.075.512,62--- .
024723706 ΜΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΥ----506.000,43569.299,511.075.299,94 .
045636901 ΛΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΑΓΓ618.241,22-455.997,241.074.238,46--- .
074893887 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΜΜ329.501,03-311.593,80641.094,83253.639,46179.035,20432.674,66 .
013797714 ΚΑΤΣΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΣ ΦΑΙ390.149,46-268.888,53659.037,99238.153,60176.264,79414.418,39 .
052939281 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΡΙ658.108,00-415.134,841.073.242,84--- .
033053138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ-615.192,51457.703,231.072.895,74--- .
045248271 ΜΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ676.855,28-106.180,82783.036,10169.933,01119.698,91289.631,92 .
075193383 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡ ΕΥΣ36.052,74801.239,82235.370,981.072.663,54--- .
056831785 ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΑΜΔΗ ΣΑΛ642.977,50-429.648,811.072.626,31--- .
041961614 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ354.736,36-717.356,111.072.092,47--- .
043678160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ357.341,48-713.626,661.070.968,14--- .
038115029 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΤΖΑΝΗ ΝΙΚ303.849,29-289.348,76593.198,05283.135,17194.630,88477.766,05 .
057455877 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ588.905,35-481.527,251.070.432,60--- .
076881386 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ-616.565,18452.535,501.069.100,68--- .
100761130 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-616.504,46452.492,391.068.996,85--- .
028626160 ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ264.617,45-133.278,77397.896,22388.913,85281.256,92670.170,77 .
015696136 ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ272.030,91-795.809,501.067.840,41--- .
030992799 ΓΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ484.954,39-581.939,831.066.894,22--- .
045145301 ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΛΕ190.740,15-150.570,82341.310,97389.586,85335.648,20725.235,05 .
021539196 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ597.454,52-468.678,391.066.132,91--- .
025678488 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΘΩΜ258.038,70-377.438,38635.477,08223.742,50206.506,83430.249,33 .
079452782 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ468.307,46-596.824,181.065.131,64--- .
034228045 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ13.868,55836.417,56213.742,091.064.028,20--- .
014069512 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ564.114,61-499.459,361.063.573,97--- .
012848782 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ353.975,62-708.103,501.062.079,12--- .
021987429 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ368.244,20-693.615,731.061.859,93--- .
033782452 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ344.897,16-232.902,87577.800,03281.681,12202.200,80483.881,92 .
105451036 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ395.774,34-236.974,15632.748,49267.168,86161.557,77428.726,63 .
127667184 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ176.928,22508.018,64376.427,231.061.374,09--- .
039805315 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ364.590,92-696.011,331.060.602,25--- .
070660591 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ353.457,23-706.914,461.060.371,69--- .
043817986 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΥΡ298.949,41-399.450,23698.399,64182.597,39178.684,69361.282,08 .
044832139 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ586.363,55-473.051,811.059.415,36--- .
008351562 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΘΑ703.251,45-356.007,661.059.259,11--- .
033052744 ΛΙΟΜΑΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ14.066,25610.371,57434.796,461.059.234,28--- .
045908959 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ447.485,99-610.902,631.058.388,62--- .
037987020 ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤ717.619,78-340.336,991.057.956,77--- .
048202747 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙ ΙΩΑ468.960,87-256.351,59725.312,46198.587,84131.628,15330.215,99 .
048057804 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ550.673,47-504.165,731.054.839,20--- .
047740367 ΖΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ313.139,05-250.764,26563.903,31253.594,62237.112,45490.707,07 .
046013639 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ311.678,0895.637,42647.184,531.054.500,03--- .
070966069 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ370.382,94-185.352,43555.735,37318.175,70180.089,18498.264,88 .
037228825 ΤΣΕΒΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΗΛΙ484.814,15-568.916,331.053.730,48--- .
045615524 ΒΑΤΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ840.819,98-212.842,311.053.662,29--- .
051069285 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛ ΒΑΣ351.190,23-702.109,751.053.299,98--- .
008861758 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ390.225,78-662.083,371.052.309,15--- .
037815417 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΩΔΟ ΧΑΡ654.164,18-397.572,521.051.736,70--- .
017896781 ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ439.639,39-611.947,951.051.587,34--- .
073710893 ΚΕΡΧΑΝΑΤΖΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΛΑΖ612.931,57-438.304,131.051.235,70--- .
039389616 ΜΑΝΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ366.405,14-684.828,901.051.234,04--- .
139108642 MORSHED ABDUL KHA----538.194,85512.480,361.050.675,21 .
118050764 ASCHIOPOAE ADRIA IOA690.086,74-360.401,461.050.488,20--- .
061393799 ΚΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΚ922.762,75-126.557,221.049.319,97--- .
066180838 BAKIR SALAH MAH354.064,50-117.308,31471.372,81283.399,90294.114,73577.514,63 .
062713202 ΧΑΤΖΗΚΙΡΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ492.398,71-556.442,161.048.840,87--- .
043910843 ΜΟΡΣΗΣ ΜΑΓΚΝ ΣΕΧ412.789,71-294.843,25707.632,96184.394,59156.758,29341.152,88 .
045824820 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡ608.581,71-440.145,641.048.727,35--- .
028564546 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ----457.912,39590.644,451.048.556,84 .
030961750 ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ302.952,30-745.408,521.048.360,82--- .
034228082 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ889,74836.417,56210.020,991.047.328,29--- .
079610383 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ365.287,61-293.817,30659.104,91230.641,25156.093,24386.734,49 .
100229565 ΚΟΛΕΣΟΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΛ-836.417,56209.355,561.045.773,12--- .
040242984 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡ ΓΕΩ153.209,86-310.261,86463.471,72246.209,98334.971,01581.180,99 .
044944280 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ348.721,14-695.780,491.044.501,63--- .
031103114 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ221.982,26-436.809,79658.792,05165.034,26220.060,73385.094,99 .
074777446 ΠΑΛΑΙΟΣ ΘΕΟΚΡ ΝΙΚ224.188,14-285.150,82509.338,96257.988,95276.030,69534.019,64 .
021050380 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ349.496,481.173,88692.446,871.043.117,23--- .
046383429 ΚΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ253.120,82-416.141,45669.262,27200.696,73172.993,95373.690,68 .
045539572 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑ683.068,72-359.659,601.042.728,32--- .
034340205 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ408.950,24-252.611,53661.561,77230.278,28150.735,74381.014,02 .
040480220 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ651.048,71-391.053,481.042.102,19--- .
035198010 ΚΟΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ493.774,96-546.815,641.040.590,60--- .
039906974 ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ----563.951,71476.604,411.040.556,12 .
047997751 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝ ΝΙΚ188.700,99161.797,09689.973,361.040.471,44--- .
040476254 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΤ482.268,29-285.274,86767.543,15175.615,9896.636,01272.251,99 .
041512403 ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ444.873,32-594.410,121.039.283,44--- .
061250973 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ450.989,31-318.394,72769.384,03153.192,64116.386,83269.579,47 .
011921212 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ346.070,32-692.750,221.038.820,54--- .
040286237 ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----492.569,95546.121,401.038.691,35 .
044642798 ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ346.138,44-692.313,511.038.451,95--- .
074808427 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ629.064,85-409.032,311.038.097,16--- .
122564391 KARYS LUDWI LOY704.108,19-330.717,301.034.825,49--- .
013824689 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ350.243,67-684.327,921.034.571,59--- .
046877350 ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ432.093,15-601.377,861.033.471,01--- .
003352545 ΛΕΒΗΣ ΛΕΩΝ ΣΑΒ636.114,71-396.732,781.032.847,49--- .
121369274 ΘΕΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΣΩΤ549.071,51-483.706,311.032.777,82--- .
030793530 ΤΖΟΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ501.349,63-531.280,881.032.630,51--- .
044194567 ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ443.611,40-588.691,861.032.303,26--- .
020494987 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΥΒ ΓΕΩ344.832,76-687.149,981.031.982,74--- .
033394260 ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ342.901,53-688.915,941.031.817,47--- .
017783946 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ494.065,55-179.645,51673.711,06261.288,4696.738,04358.026,50 .
016159107 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ417.432,58-614.193,331.031.625,91--- .
015498408 ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ286.107,20-419.462,05705.569,25158.934,26166.495,86325.430,12 .
025591414 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ262.479,98-768.091,601.030.571,58--- .
042920107 ΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ229.567,58-83.007,77312.575,35537.418,23179.885,49717.303,72 .
034422099 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΕΥΔΟΚ ΘΩΜ523.313,37-506.495,781.029.809,15--- .
078314420 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ509.011,03-519.128,121.028.139,15--- .
068385772 ΤΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙ ΓΡΗ209.622,58-200.882,13410.504,71364.512,60252.360,15616.872,75 .
045140888 ΤΣΑΡΑΓΚΛΗ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ594.190,52-433.151,621.027.342,14--- .
014550635 ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓ ΒΑΣ548.738,88-477.402,831.026.141,71--- .
046090184 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝ339.260,40-686.459,971.025.720,37--- .
034843588 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ204.340,21319.989,49501.139,751.025.469,45--- .
052276155 ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ----462.868,94561.834,921.024.703,86 .
017069474 ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ502.328,98-521.900,401.024.229,38--- .
047345214 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΤΖΕΜΑ ΗΛΙ406.474,63-617.625,601.024.100,23--- .
042744760 ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ----431.773,35592.127,931.023.901,28 .
016401281 ΚΑΛΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----523.439,92500.275,751.023.715,67 .
021622268 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ435.419,87-588.124,831.023.544,70--- .
113325474 ΠΛΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ241.154,12-171.590,35412.744,47403.541,83207.190,78610.732,61 .
052052370 ΤΣΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΡ----625.947,57397.524,871.023.472,44 .
047202123 ΔΙΚΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ----503.073,46519.988,461.023.061,92 .
025215261 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΑΒ230.394,31108.681,15683.236,831.022.312,29--- .
135946253 DAUMAS AUREL PAS178.933,70-189.923,13368.856,83332.010,20321.177,90653.188,10 .
036626786 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ576.141,48-445.112,031.021.253,51--- .
040823914 ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ29.226,34791.219,99200.181,621.020.627,95--- .
024754500 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙ ΝΙΚ342.880,78-677.461,771.020.342,55--- .
047731727 ΒΙΤΣΟΡΟΓΛΟΥ ΚΡΗΣΤ ΔΗΜ292.639,14-137.008,79429.647,93390.542,28199.160,62589.702,90 .
012719818 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ319.769,14-217.334,23537.103,37267.544,15214.637,38482.181,53 .
043209920 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΡΟ595.986,92-423.241,131.019.228,05--- .
075982925 ΠΑΠΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ345.962,23-672.971,841.018.934,07--- .
034869010 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΒ383.311,77-635.162,521.018.474,29--- .
042777300 ΧΝΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΩΚ417.585,25-600.641,941.018.227,19--- .
016004503 ΤΣΙΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΘΩΜ670.637,74-347.185,101.017.822,84--- .
118289712 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΧΡΗ596.684,21-420.678,941.017.363,15--- .
045480557 ΒΟΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΜ362.993,64-653.935,971.016.929,61--- .
018194302 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ813.064,98-203.666,911.016.731,89--- .
039644564 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ587.986,21-428.268,991.016.255,20--- .
011109533 ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ687.216,38-328.638,351.015.854,73--- .
007768658 ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΠΡΟ230.393,59-259.786,09490.179,68236.524,04288.875,49525.399,53 .
047432113 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟ ΜΙΧ476.778,11-138.508,76615.286,87200.524,98199.492,84400.017,82 .
068723022 GJOJDESHI MARGA BEK645.632,00-369.430,631.015.062,63--- .
037969166 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ493.513,90-520.846,911.014.360,81--- .
046171955 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΤΙΜΟΛ ΧΡΗ493.918,73-202.727,96696.646,69231.074,0286.596,62317.670,64 .
016264245 ΛΕΒΗΣ ΣΙΜΟΝ ΧΑΙ429.180,35-585.080,711.014.261,06--- .
118664147 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ590.550,88-423.504,881.014.055,76--- .
036451030 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ ΘΕΜ344.267,13-669.668,831.013.935,96--- .
015265754 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΧΡΙ337.926,74-675.105,711.013.032,45--- .
045870314 ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ407.864,01-604.664,681.012.528,69--- .
033466418 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡ ΗΛΙ451.203,96-561.148,281.012.352,24--- .
044565715 ΚΑΤΡΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ336.614,86-675.341,051.011.955,91--- .
063527730 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ733.621,83-277.905,601.011.527,43--- .
027596939 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ169.760,97-102.590,09272.351,06315.050,16423.416,12738.466,28 .
037308272 ΚΑΙΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΡΗ662.966,53-347.764,271.010.730,80--- .
140842796 ΜΑΡΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΑΝ212.565,76-73.565,30286.131,06467.211,36257.170,27724.381,63 .
102497149 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ18.362,42761.032,44229.682,921.009.077,78--- .
053345384 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕΡ437.390,18-571.413,541.008.803,72--- .
046437067 MAJ WIOLE FRA----497.063,56511.689,801.008.753,36 .
120776460 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ651.381,31-357.266,891.008.648,20--- .
011533694 ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ254.424,03-754.099,731.008.523,76--- .
037244390 ΛΙΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ646.248,15-360.328,891.006.577,04--- .
127216860 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ322.912,18-290.270,80613.182,98256.563,59135.419,26391.982,85 .
046310308 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ301.174,23-229.753,14530.927,37246.228,58227.990,69474.219,27 .
035939559 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ472.276,32-532.644,021.004.920,34--- .
019766080 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΡΗ332.568,07-672.185,651.004.753,72--- .
046816203 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑ ΠΑΥ710,00331.897,48671.905,771.004.513,25--- .
071914360 ΚΙΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ-251.611,89752.674,781.004.286,67--- .
001145352 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ33.037,66467.812,63503.423,711.004.274,00--- .
025362015 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ426.347,08-262.427,35688.774,43219.887,6695.509,20315.396,86 .
021409064 ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ273.322,59-200.726,88474.049,47255.443,73274.207,80529.651,53 .
029218520 ΔΡΙΤΣΑ ΑΦΡΟΔ ΓΕΩ224.060,50-407.106,49631.166,99166.154,59206.322,25372.476,84 .
046655243 ΚΡΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ ΧΑΡ341.252,45-204.522,14545.774,59242.229,80214.752,37456.982,17 .
148300166 ΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ870.056,31-132.473,171.002.529,48--- .
077322088 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑ ΙΑΣ255.196,22-77.863,57333.059,79396.121,04273.159,02669.280,06 .
027426127 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΕΣ396.271,63-606.036,821.002.308,45--- .
073805095 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ324.370,98-677.610,981.001.981,96--- .
035890840 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ742.601,30-259.029,771.001.631,07--- .
031280665 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ246.660,03-243.657,04490.317,07266.488,81244.271,78510.760,59 .
018838253 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ359.310,22-253.006,26612.316,48237.666,14151.014,98388.681,12 .
045597692 ΓΚΙΝΤΑ ΜΕΧΜΕ ΧΑΣ335.372,80-665.522,291.000.895,09--- .
054233009 ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ499.500,82-501.076,001.000.576,82--- .
021029252 ΚΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ538.203,99-461.279,33999.483,32--- .
044226207 ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ461.141,07-538.102,16999.243,23--- .
027299484 ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ613.388,69-384.566,76997.955,45--- .
052010200 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ454.459,78-542.611,74997.071,52--- .
039461249 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ329.206,58-147.616,46476.823,04379.370,83139.759,65519.130,48 .
030008205 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ454.645,30-540.733,66995.378,96--- .
046745482 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ561.581,05-433.451,78995.032,83--- .
050267071 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ763.066,0062.230,12169.395,49994.691,61--- .
075296882 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΕΡ-532.979,91461.710,66994.690,57--- .
007932082 ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ365.571,65-628.716,23994.287,88--- .
052275588 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ683.873,1536.529,70273.371,01993.773,86--- .
010244874 ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ405.483,86-587.770,49993.254,35--- .
045672383 ΞΕΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΓΕΡ167.041,3866.586,68295.135,46528.763,52220.950,91243.122,22464.073,13 .
001211697 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ----416.982,86575.823,60992.806,46 .
061535573 ΣΑΝΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ432.556,42-560.022,23992.578,65--- .
103837005 ΖΑΧΡΑ ΜΟΧΑΜ ΑΧΜ523.714,89-468.658,25992.373,14--- .
011568922 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ308.548,39-282.468,88591.017,27180.047,89220.922,17400.970,06 .
052166716 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ269.862,9485.197,74636.060,22991.120,90--- .
031947403 ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ444.836,40-545.227,52990.063,92--- .
047164925 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜ ΣΠΥ175.763,28-201.095,41376.858,69283.602,83329.470,67613.073,50 .
009118737 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΥ344.151,03-645.361,97989.513,00--- .
025966738 ΣΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ----685.036,30303.285,68988.321,98 .
059848318 ΜΠΕΡΤΙΝΙ ΚΑΡΟΛ ΑΡΤ412.928,01-574.757,85987.685,86--- .
024694706 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ383.033,18-206.910,54589.943,72209.653,78187.631,95397.285,73 .
061442412 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ153.516,90-101.464,50254.981,40414.432,76317.715,04732.147,80 .
026049589 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ318.005,31-668.035,08986.040,39--- .
043237168 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ210.334,9474.767,06699.920,80985.022,80--- .
130759274 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞ ΓΕΩ745.677,30-238.769,28984.446,58--- .
029619271 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ329.223,48-654.557,57983.781,05--- .
023639732 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙ ΔΗΜ----591.613,33391.075,57982.688,90 .
024850234 ΠΑΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΑ693.891,80-288.357,25982.249,05--- .
029388998 ΓΕΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ400.729,78-581.309,05982.038,83--- .
027489372 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ720.196,86-261.782,84981.979,70--- .
035712433 ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ343.841,69-211.547,85555.389,54284.162,63142.136,09426.298,72 .
042217290 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ774.022,63-207.552,78981.575,41--- .
115986038 SABAGHIE MOHAM YAS----476.141,14505.135,50981.276,64 .
044427712 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ616.782,47-363.895,97980.678,44--- .
069411301 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΗ ΘΕΟ88.213,61361.594,03529.587,27979.394,91--- .
042094653 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡ ΣΤΥ326.165,63-653.183,49979.349,12--- .
030867012 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ625.508,93-352.246,94977.755,87--- .
046063538 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝ ΠΑΝ534.496,06-442.376,75976.872,81--- .
009675935 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ200.722,76-253.712,17454.434,93284.225,46238.134,58522.360,04 .
024953524 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒ ΜΙΧ433.423,91-285.773,34719.197,25158.106,3599.428,41257.534,76 .
040252326 ΖΑΡΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ375.075,61-601.519,58976.595,19--- .
003278605 ΚΟΝΤΟΣ ΒΛΑΣΙ ΒΑΣ329.369,66-647.222,17976.591,83--- .
020365169 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ324.871,79-651.293,35976.165,14--- .
014158521 ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡ ΠΕΤ352.388,70-623.603,18975.991,88--- .
028136797 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ360.338,67-615.248,99975.587,66--- .
128136659 ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ13.796,21786.069,92175.372,83975.238,96--- .
077276497 ΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘ163.911,55-215.939,14379.850,69274.830,73319.503,34594.334,07 .
030970678 ΚΟΥΤΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ363.676,11-610.314,76973.990,87--- .
014604273 ΜΩΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣ ΦΩΤ397.314,60-576.104,52973.419,12--- .
025984191 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟ ΑΝΤ547.390,05-425.903,56973.293,61--- .
139632833 MIRIANASHVILI MERAB GUR----613.213,70358.278,98971.492,68 .
025089159 ΖΕΡΒΑ ΡΟΖΑ ΝΙΚ----528.302,43442.438,79970.741,22 .
007629019 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ171.895,45-129.920,37301.815,82336.865,65331.946,05668.811,70 .
018171097 ΧΗΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΔ278.188,22-692.145,98970.334,20--- .
100965300 ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ595.784,76-373.605,68969.390,44--- .
032441242 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ238.731,05-311.444,47550.175,52213.235,92203.704,54416.940,46 .
117467535 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΑΝ473.433,21-492.765,98966.199,19--- .
025548516 ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ342.782,03-623.135,44965.917,47--- .
025207629 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ229.122,24-379.634,29608.756,53151.532,58205.409,79356.942,37 .
042608054 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΛΑΣΚΑ ΜΙΧ----496.673,34468.994,98965.668,32 .
114726464 ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΔΗΜΗΤ ΣΙΜ558.177,75-174.514,72732.692,47193.052,4639.791,68232.844,14 .
004976429 ΚΙΟΥΤΕΛΙΑΝ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡ197.534,98-242.462,24439.997,22258.328,82266.969,62525.298,44 .
023245522 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ624.744,72-340.368,07965.112,79--- .
034938450 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ187.286,93-118.677,82305.964,75406.704,05252.058,88658.762,93 .
003142984 ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ795.624,65-168.613,02964.237,67--- .
041317230 ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ364.400,75-599.710,58964.111,33--- .
104140918 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ792.326,87-170.636,41962.963,28--- .
034683552 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΡΟ-343.910,49619.038,90962.949,39--- .
046639102 ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ539.966,89-422.087,19962.054,08--- .
042676002 ΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ325.349,95-635.792,22961.142,17--- .
048067594 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ459.059,59-502.058,20961.117,79--- .
014036100 ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ260.097,93-328.675,08588.773,01200.737,67171.357,43372.095,10 .
021266602 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ432.648,95-528.043,92960.692,87--- .
044763965 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ401.897,26-558.586,03960.483,29--- .
041565760 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ331.549,50-628.904,21960.453,71--- .
052419080 ΚΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ379.562,93-580.778,12960.341,05--- .
020147050 ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ531.722,95-428.288,08960.011,03--- .
056166050 ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ541.296,57-418.251,82959.548,39--- .
046079075 ΤΣΙΛΕΓΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ200.460,82-278.574,85479.035,67228.085,83252.298,36480.384,19 .
145001204 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞΙ ΘΕΟ----734.320,76224.989,90959.310,66 .
046235630 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΦΩΦΩ ΧΡΙ348.134,28-610.086,27958.220,55--- .
041816109 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ316.798,45-641.121,22957.919,67--- .
022120790 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ ΣΠΥ239.539,67-718.188,25957.727,92--- .
014237874 ΒΥΝΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ-353.201,71604.496,89957.698,60--- .
046657920 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ487.380,78-470.213,34957.594,12--- .
018699200 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ406.664,87-550.809,91957.474,78--- .
037754481 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ395.587,59-561.825,58957.413,17--- .
016184779 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΑ633.556,88-323.461,02957.017,90--- .
044235486 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ317.920,59-637.791,37955.711,96--- .
047610364 ΜΠΟΣ ΙΛΕΡ VIL188.457,24-256.901,49445.358,73265.675,27243.840,93509.516,20 .
047809154 ΚΕΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ142.743,94264.797,47547.130,49954.671,90--- .
016619939 ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ336.534,55-303.833,58640.368,13182.238,07132.034,54314.272,61 .
102532120 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΥ44.231,83692.261,52217.750,43954.243,78--- .
026715100 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ25.331,27326.932,29601.620,43953.883,99--- .
036787140 ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ278.317,40-367.914,18646.231,58155.045,55152.352,14307.397,69 .
017119156 ΖΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ595.214,24-358.359,81953.574,05--- .
102717808 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΚΙΜ547.960,26-404.946,64952.906,90--- .
032054868 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ353.065,02-599.832,13952.897,15--- .
035064610 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡ ΔΑΜ651.622,01-301.090,18952.712,19--- .
046773040 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ571.870,52-380.672,10952.542,62--- .
043983104 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ380.830,77-571.351,59952.182,36--- .
044329731 ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ401.944,96-550.157,88952.102,84--- .
027395700 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----505.386,24446.487,53951.873,77 .
043578147 ΝΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡ187.897,10-89.299,01277.196,11381.487,57291.017,64672.505,21 .
010200287 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ562.445,81-387.001,81949.447,62--- .
014812340 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ655.714,75-293.252,33948.967,08--- .
045284073 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ754.927,06-193.901,88948.828,94--- .
042288910 ΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ----411.841,03536.978,62948.819,65 .
042449419 ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΑΝ----531.669,35416.885,94948.555,29 .
045885481 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΡΗ581.917,05-366.302,55948.219,60--- .
073105134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ164.926,45312.673,59470.546,59948.146,63--- .
042126016 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΒΕ599.355,52-348.406,49947.762,01--- .
062660333 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΑΡ399.432,68-209.160,92608.593,60259.493,0878.770,75338.263,83 .
029628060 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ659.236,21-286.688,57945.924,78--- .
042817718 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ----424.475,06521.412,80945.887,86 .
034808918 ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΡΙ2.582,41579.710,12363.212,18945.504,71--- .
041049997 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ234.923,33-710.073,10944.996,43--- .
078315335 ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ612.534,32-331.012,65943.546,97--- .
019643804 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΡ402.274,48-540.992,22943.266,70--- .
155151367 ΛΑΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ478.855,77-464.331,35943.187,12--- .
065888660 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ445.667,80-193.857,32639.525,12181.914,27121.276,10303.190,37 .
023869316 ΜΟΥΣΤΑΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑ ΙΩΑ----433.890,02508.780,29942.670,31 .
047177411 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ414.245,95-528.385,69942.631,64--- .
012531987 ΓΙΑΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔ ΑΛΕ400.696,73-541.618,97942.315,70--- .
046786218 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ395.325,56-546.687,29942.012,85--- .
032539534 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ203.310,13-132.180,15335.490,28312.384,52294.109,14606.493,66 .
044441976 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΛΗΜΗ ΠΡΟ314.076,84-627.897,08941.973,92--- .
042525365 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ229.958,35-279.818,68509.777,03222.103,98209.808,18431.912,16 .
015390891 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑ ΙΩΑ254.636,45-684.376,06939.012,51--- .
019279774 ΚΡΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ234.731,73-703.967,34938.699,07--- .
040267794 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΤ391.889,75-546.804,15938.693,90--- .
012997112 ΒΙΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΟΔ492.688,39-445.340,10938.028,49--- .
045977800 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΝΕΣ443.082,85-494.789,13937.871,98--- .
059918061 ΕΛΤΑΝΤΑΟΥΙ ΟΣΑΜΑ ΕΛΑ386.826,23-550.846,99937.673,22--- .
006956475 ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ559.791,74-377.807,07937.598,81--- .
034597975 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ536.639,97-400.879,38937.519,35--- .
032904517 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ230.200,46-273.606,38503.806,84203.233,71230.431,07433.664,78 .
036639630 ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ ΚΩΝ608.609,01-328.755,17937.364,18--- .
047017488 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ324.656,91-612.047,13936.704,04--- .
045388206 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ580.335,83-356.185,66936.521,49--- .
045818745 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ----448.006,61488.090,44936.097,05 .
024891740 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΡΙ571.981,10-363.489,47935.470,57--- .
067633031 LOKA EDMIR ABA705.955,05-228.841,61934.796,66--- .
033463613 VITOLO LUCIA PAS450.315,38-229.223,64679.539,02162.477,2392.252,02254.729,25 .
047360776 ΜΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ360.720,01-573.341,69934.061,70--- .
016016077 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΙΧ625.937,17-307.541,94933.479,11--- .
139534495 MERDJANOV NEDIA VLA413.918,10-519.053,30932.971,40--- .
046519896 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΙΚ376.861,61-555.840,19932.701,80--- .
010318277 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ310.883,60-621.782,66932.666,26--- .
042362443 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ578.527,68-353.805,19932.332,87--- .
008107461 ΑΠΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ255.684,42-676.121,77931.806,19--- .
036681818 ΓΙΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ----459.849,98471.878,45931.728,43 .
032752486 ΒΑΘΥΠΕΤΡΟΥ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ845.191,75-86.378,59931.570,34--- .
019152204 ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑ ΜΙΧ445.760,76-485.600,33931.361,09--- .
026138107 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ269.281,56-236.632,44505.914,00232.709,28192.586,62425.295,90 .
026896430 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ324.593,0957.252,47549.086,59930.932,15--- .
129968357 ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΑΛΛΙ ΑΝΔ288.454,06-168.492,97456.947,03272.684,98200.638,29473.323,27 .
020099477 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΣΤ309.056,74-620.707,62929.764,36--- .
025832644 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ699.049,31-230.458,16929.507,47--- .
034668099 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ486.523,30-442.938,53929.461,83--- .
009560007 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤ495.490,59-433.747,31929.237,90--- .
029304906 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ534.859,01-393.933,42928.792,43--- .
051733926 ΠΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ336.339,22-592.006,92928.346,14--- .
147810967 ΒΙΤΣΑΚΗ ΑΔΑΜΑ ΣΤΑ----580.093,89348.056,34928.150,23 .
024118162 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ----418.661,91509.222,39927.884,30 .
032033246 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ217.354,06-98.515,85315.869,91400.882,00211.112,79611.994,79 .
023247318 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ369.744,42-558.079,86927.824,28--- .
042742231 ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ575.394,80-352.071,65927.466,45--- .
011006974 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ309.331,64-617.296,58926.628,22--- .
018108533 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ411.980,95-514.186,91926.167,86--- .
018524922 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΟΡ ΚΩΝ343.827,04-581.637,00925.464,04--- .
046032967 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑ----532.905,56392.472,50925.378,06 .
011684195 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΣ346.883,07-330.402,91677.285,98161.573,1186.411,36247.984,47 .
024183980 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ541.953,60-383.084,56925.038,16--- .
042574765 ΜΠΡΑΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ515.047,86-409.266,55924.314,41--- .
063513238 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ233.240,58-690.667,99923.908,57--- .
109462306 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ774.674,22-149.031,51923.705,73--- .
077485615 ΧΟΥΜΟΣ ΧΡΥΣΟ ΛΑΜ----482.424,87440.722,03923.146,90 .
015593516 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ364.916,77-557.743,13922.659,90--- .
070614390 ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ568.179,60-353.840,84922.020,44--- .
052106770 ΓΑΒΡΑΣ ΙΣΑΑΚ ΠΑΝ-813.418,86108.591,43922.010,29--- .
127983617 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡ189.290,95-190.718,61380.009,56281.880,09260.034,52541.914,61 .
030804793 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΔΕΣΠΟ ΓΕΩ577.375,00-344.532,28921.907,28--- .
031980252 ΧΛΕΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ356.672,91-565.196,10921.869,01--- .
044490701 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ404.250,62-517.247,51921.498,13--- .
016457184 ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙ ΘΕΟ425.208,36-226.697,99651.906,35175.431,1593.615,66269.046,81 .
039761283 ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ307.082,63-613.737,82920.820,45--- .
028149500 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ450.651,15-470.103,87920.755,02--- .
017502679 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ419.724,64-500.772,32920.496,96--- .
037409685 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----519.902,99400.540,06920.443,05 .
115534697 ΤΣΑΜΙΛΗ ΑΜΑΛΙ ΠΑΝ254.818,80-196.300,43451.119,23223.185,67244.915,10468.100,77 .
069189421 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ280.636,47-205.344,24485.980,71237.908,88195.324,70433.233,58 .
020725155 ΧΛΕΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ271.842,27-205.257,56477.099,83248.805,32193.045,96441.851,28 .
023532676 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ323.990,97-265.766,89589.757,86203.443,45125.533,49328.976,94 .
028113004 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ536.103,46-382.494,47918.597,93--- .
032715325 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ----421.787,40496.787,95918.575,35 .
043401760 ΛΗΜΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ494.137,15-424.140,03918.277,18--- .
050118030 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜ405.403,87-512.826,12918.229,99--- .
117164862 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ18.326,29292.881,06606.424,52917.631,87--- .
029605310 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ----473.516,33442.237,80915.754,13 .
046457202 ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ572.288,99-343.288,47915.577,46--- .
041452600 ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ389.431,99-526.054,46915.486,45--- .
044367890 ΝΤΑΡΟΥΙΣ ΜΑΧΜΟ ΑΜΠ711.965,28-203.270,45915.235,73--- .
042667400 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ223.212,12-291.363,74514.575,86191.567,67209.075,24400.642,91 .
116900718 ΤΣΑΛΜΑΝΖΑΣ ΣΩΤΗΡ ΣΕΡ757.955,09-156.505,30914.460,39--- .
034482489 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΗΛΙ615.575,58-298.682,27914.257,85--- .
102761580 SAOUKAT IBRAH ABR362.280,76-131.221,96493.502,72205.879,61214.538,01420.417,62 .
014275891 ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ303.440,66-610.297,46913.738,12--- .
107683863 ΦΛΟΥΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ163.780,92-116.672,84280.453,76360.713,23272.205,58632.918,81 .
002643812 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ156.647,67-458.980,46615.628,13154.843,55142.591,53297.435,08 .
041724590 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΡΓ467.732,6559.994,77385.157,62912.885,04--- .
032831860 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ516.980,23-395.781,18912.761,41--- .
035326663 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ198.614,94104.515,40608.977,99912.108,33--- .
053995252 ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚ ΓΕΩ399.039,05-513.049,51912.088,56--- .
043342085 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ333.618,17-285.197,35618.815,52175.154,22117.867,36293.021,58 .
043936895 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ592.109,93-319.591,72911.701,65--- .
073529139 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ382.924,35-528.773,00911.697,35--- .
007013089 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ165.316,80-232.417,99397.734,79254.954,18258.829,37513.783,55 .
024258910 ΡΑΡΗ ΤΑΣΙΑ ΠΕΤ----487.972,93423.148,73911.121,66 .
045790800 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ403.213,91-507.822,42911.036,33--- .
004629874 ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΣΠΥ434.723,80-476.299,82911.023,62--- .
020369691 ΑΣΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ535.176,23-375.577,46910.753,69--- .
023222822 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ353.674,00-556.466,12910.140,12--- .
017648933 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΤ303.364,00-606.172,48909.536,48--- .
037471235 ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ303.151,93-191.477,08494.629,01213.308,63201.597,41414.906,04 .
112250369 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΣΑΜΠ ΜΙΧ631.160,09-277.298,64908.458,73--- .
036053550 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛ408.165,92-498.701,68906.867,60--- .
019600945 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ463.326,53-442.778,57906.105,10--- .
022150640 ΡΙΣΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ226.713,23-679.326,34906.039,57--- .
019271893 ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ----436.264,57469.326,46905.591,03 .
050434500 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ321.136,49-584.271,06905.407,55--- .
020607697 ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΓ497.670,14-407.143,28904.813,42--- .
021748770 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙ ΗΛΙ609.186,04-295.265,40904.451,44--- .
028313327 ΔΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ520.411,33-383.584,20903.995,53--- .
072493349 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ306.185,55-597.613,87903.799,42--- .
019269166 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ301.357,57-602.336,21903.693,78--- .
019966090 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ294.945,01-608.164,38903.109,39--- .
128364122 ΒΑΦΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΑΠΟ226.296,63-676.800,26903.096,89--- .
017113477 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΥΣ301.318,70-601.716,68903.035,38--- .
045626970 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----384.810,90517.780,91902.591,81 .
070351339 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΡ215.128,62-124.215,36339.343,98283.023,84280.091,81563.115,65 .
043315280 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕΤ442.941,52-459.226,07902.167,59--- .
045066217 ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ----452.170,00449.945,96902.115,96 .
026599784 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΛΑΜ559.054,40-342.926,73901.981,13--- .
076575229 ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ373,92499.865,23401.664,82901.903,97--- .
013354454 ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ----386.427,95515.001,03901.428,98 .
068436137 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ300.342,25-600.667,28901.009,53--- .
046661747 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡ439.589,05-460.876,19900.465,24--- .
050083337 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧ ΕΥΤ584.699,89-315.588,01900.287,90--- .
008550460 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΜΙΛΤ ΦΩΤ333.265,12-566.906,97900.172,09--- .
078854656 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜ ΣΠΥ323.799,36-178.181,07501.980,43235.435,36162.749,72398.185,08 .
059832609 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ281.143,19-252.001,47533.144,66194.759,62171.386,81366.146,43 .
028350231 ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----410.635,94488.513,55899.149,49 .
043856096 ΞΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ295.243,08-139.456,55434.699,63318.461,04144.962,19463.423,23 .
045194934 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ306.995,60-590.823,47897.819,07--- .
014253745 ΚΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ266.567,68-232.942,61499.510,29297.289,52100.524,43397.813,95 .
047490860 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ391.625,22-505.111,28896.736,50--- .
027072622 ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ296.404,98-599.923,68896.328,66--- .
004892676 ΠΟΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ337.164,35-558.773,70895.938,05--- .
042432486 ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ----452.002,96443.811,35895.814,31 .
014920417 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΑΝΔ53.613,25490.339,94351.679,92895.633,11--- .
077472889 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ372.232,12-156.175,89528.408,01200.985,18166.045,05367.030,23 .
045186240 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ339.712,30-555.719,22895.431,52--- .
132425480 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ417.368,90-201.341,93618.710,83219.633,7556.162,64275.796,39 .
113638398 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ319.781,43-227.100,09546.881,52209.538,55138.046,32347.584,87 .
054092153 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ347.821,76-216.934,88564.756,64203.775,36125.512,84329.288,20 .
073914306 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ737.452,73-156.514,16893.966,89--- .
046329462 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ669.225,84-224.144,59893.370,43--- .
121940655 ΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕ ΛΑΖ272.072,53-273.272,81545.345,34199.851,43148.096,62347.948,05 .
034086801 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-787.117,18105.473,70892.590,88--- .
044849158 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ295.420,62-596.833,06892.253,68--- .
031944702 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ453.678,61-438.298,86891.977,47--- .
026844260 ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ424.927,50-466.876,79891.804,29--- .
043823458 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΠΑΝ350.395,92-540.918,06891.313,98--- .
128287253 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ361.395,00-529.399,59890.794,59--- .
018732458 ΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ531.393,98-359.390,96890.784,94--- .
050632400 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ448.899,75-441.543,01890.442,76--- .
044023902 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ334.507,00-555.168,34889.675,34--- .
020290456 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ403.510,58-486.108,33889.618,91--- .
069533758 ΒΡΑΤΣΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ702.518,26-186.968,18889.486,44--- .
061022221 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΧΙΛΛ ΠΑΝ549.960,82-339.338,47889.299,29--- .
022033750 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΛΕΩ458.598,36-430.127,73888.726,09--- .
100320834 REICH WERNE ALB296.147,11-592.294,22888.441,33--- .
006575771 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ328.540,41-559.891,09888.431,50--- .
075917377 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑ468.409,97-419.487,55887.897,52--- .
047655935 ΑΡΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙ ΗΛΙ426.837,94-461.056,51887.894,45--- .
019004188 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΧΙ----435.033,31452.605,14887.638,45 .
013858240 ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ532.598,94-355.033,13887.632,07--- .
041872261 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΑΘΑ295.416,67-591.444,56886.861,23--- .
059741122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΑ427.166,38-458.773,74885.940,12--- .
100548539 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ398.094,80-487.717,55885.812,35--- .
032744610 ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ198.152,36-127.168,99325.321,35370.361,80189.852,73560.214,53 .
039359102 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ----425.229,09460.226,83885.455,92 .
300487376 BRATOV EMIL IVA779.731,72-105.625,66885.357,38--- .
119426721 DOBRIN MARIA DIM724.264,91-161.046,71885.311,62--- .
053099899 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ344.693,86-540.500,32885.194,18--- .
007484350 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ427.350,86-457.420,59884.771,45--- .
051887872 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝ ΝΙΚ1.231,83389.548,55493.960,56884.740,94--- .
047076151 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ315.329,30-568.452,59883.781,89--- .
011198168 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ352.652,66-529.903,78882.556,44--- .
010413895 ΦΟΥΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥ----409.237,51473.207,77882.445,28 .
010347783 ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ364.406,99-516.765,85881.172,84--- .
034961046 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ249.346,15-631.819,89881.166,04--- .
040835998 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ441.875,47-438.374,10880.249,57--- .
079046245 ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑ ΘΕΟ----603.186,80276.725,21879.912,01 .
040024090 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΠΟΛΥΞ ΑΘΑ----382.380,07496.642,53879.022,60 .
062091562 ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙ253.107,28-246.927,02500.034,30193.926,76184.951,61378.878,37 .
015359875 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ159.149,71-86.003,19245.152,90350.637,17282.853,04633.490,21 .
010946085 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ290.799,73-587.338,57878.138,30--- .
046912497 ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΧΑΡ382.618,10-495.366,25877.984,35--- .
024869781 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ231.372,60-646.589,12877.961,72--- .
035241330 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ311.426,43-566.171,60877.598,03--- .
019236184 ΜΑΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ367.862,17-509.533,46877.395,63--- .
119607532 ΜΠΑΛΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ368.817,15-508.353,64877.170,79--- .
053759950 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ367.972,87-508.715,46876.688,33--- .
023480048 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ347.331,52-529.224,95876.556,47--- .
020307209 ΓΚΟΛΕΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ387.042,21-488.743,77875.785,98--- .
047654637 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΗΣ ΒΑΣ365.572,91-509.970,21875.543,12--- .
023468477 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ383.032,78-492.392,08875.424,86--- .
043150548 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ507.829,06-367.548,61875.377,67--- .
048136278 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ762.206,11-113.022,59875.228,70--- .
012191466 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ----400.864,79473.780,07874.644,86 .
023746617 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑ ΣΠΥ299.030,94-575.363,90874.394,84--- .
021078246 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ513.951,02-360.239,60874.190,62--- .
046310880 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ540.153,01300,00333.546,45873.999,46--- .
045909077 ΒΑΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ362.516,09-511.483,03873.999,12--- .
005348712 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΛΕΩ291.751,15-582.230,56873.981,71--- .
054462250 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΦΡΕΙΔ ΓΕΩ542.986,44-330.228,29873.214,73--- .
028076759 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΡ265.343,73-329.794,94595.138,67156.162,50121.886,15278.048,65 .
128996776 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ253.083,64-205.235,60458.319,24250.061,78164.464,87414.526,65 .
051248515 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ293.784,44-577.405,27871.189,71--- .
014180632 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ311.280,47-559.824,88871.105,35--- .
075488646 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ511.130,75-359.526,37870.657,12--- .
046306159 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ371.737,80-498.885,76870.623,56--- .
028993642 ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΜ326.105,55-544.460,60870.566,15--- .
024877222 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ291.992,10-578.542,55870.534,65--- .
019315730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚ ΚΩΝ288.309,27-582.055,00870.364,27--- .
005870239 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ312.623,26-556.797,61869.420,87--- .
017531718 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ335.082,57-533.828,06868.910,63--- .
030372875 ΚΑΡΑΤΕΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ287.535,38-581.353,40868.888,78--- .
001249706 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΩΜ----414.201,69454.271,89868.473,58 .
052844704 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ577.226,92-290.393,81867.620,73--- .
034046329 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ315.544,18-551.874,63867.418,81--- .
040324271 FERNANDO SIYAG SOM291.601,76-177.696,38469.298,14279.895,50116.989,48396.884,98 .
054612612 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ230.942,49412.451,71222.620,40866.014,60--- .
032190958 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ741.960,86-124.049,06866.009,92--- .
119787551 ΠΕΤΡΙΝΑ ΑΝΤΡΗ ΛΟΙ----372.057,02493.696,07865.753,09 .
106921675 ΝΙΑΒΗ ΠΑΡΑΣ ΑΛΕ408.933,61-456.418,97865.352,58--- .
033869060 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ293.299,70-140.619,64433.919,34289.801,10141.415,60431.216,70 .
027487618 ΡΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ----449.934,77414.364,94864.299,71 .
044598814 ΜΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ----477.933,21386.187,17864.120,38 .
044433128 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ477.789,74-385.452,02863.241,76--- .
048138850 ΜΠΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ390.474,39-472.658,18863.132,57--- .
024251145 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ467.058,00-396.023,80863.081,80--- .
078690553 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΚΩΝ200.069,46-247.500,45447.569,91200.434,01214.655,76415.089,77 .
014617780 ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ244.164,90-137.837,83382.002,73255.434,65224.494,89479.929,54 .
019355474 ΚΟΕΝ ΛΕΩΝ ΜΙΧ459.476,22-402.168,60861.644,82--- .
078185886 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΑΝΟΣ ΔΗΜ292.968,93117.367,00451.042,44861.378,37--- .
047755528 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ413.038,85-134.653,78547.692,63218.441,9195.151,14313.593,05 .
044178021 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ304.867,69-556.104,49860.972,18--- .
000824338 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ384.013,31-476.848,37860.861,68--- .
116278382 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑ ΜΗΝ462.578,42-398.136,81860.715,23--- .
006469439 ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ-300.000,00560.700,00860.700,00--- .
059692934 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΤΗΛ165.000,04-137.790,24302.790,28297.761,85259.941,28557.703,13 .
039593688 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ577.766,13-282.610,41860.376,54--- .
065744386 ΚΑΒΟΥΡΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝ309.439,51-228.615,60538.055,11169.943,11151.992,29321.935,40 .
041872353 ΠΛΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛ ΚΩΝ250.109,32-123.014,54373.123,86277.876,48208.830,04486.706,52 .
011181008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ267.594,91-592.067,57859.662,48--- .
023497368 ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ307.494,27-552.110,70859.604,97--- .
024437253 ΠΑΠΑΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----643.038,70216.329,33859.368,03 .
017271500 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΓΑΠΗ ΕΥΘ364.230,13-494.865,26859.095,39--- .
017911832 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ287.449,51-571.457,14858.906,65--- .
036744103 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΑΘΑ517.949,72-340.395,82858.345,54--- .
130520911 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΥ472.382,66-385.629,54858.012,20--- .
003199466 ΓΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ269.455,43-588.448,18857.903,61--- .
009411179 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ ΙΩΑ287.581,71-569.822,77857.404,48--- .
030190717 ΒΙΣΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ291.450,82-565.632,07857.082,89--- .
025428371 ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ574.667,74-282.353,29857.021,03--- .
008331970 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ399.701,86-457.283,43856.985,29--- .
029516208 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑ ΔΗΜ332.930,88-523.980,07856.910,95--- .
044799704 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΡΟΔΟΛ ΝΙΚ334.672,81-522.181,58856.854,39--- .
041942986 ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ ΑΛΟΙΣ ΝΙΚ482.559,41-374.181,13856.740,54--- .
033719868 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟ374.312,55-481.858,22856.170,77--- .
024574991 ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ406.404,25-97.289,66503.693,91223.022,22129.030,40352.052,62 .
139534458 HEESEN WILHE GOD379.534,06-475.935,71855.469,77--- .
071582951 ΧΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ413.593,37-441.697,80855.291,17--- .
039398822 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ299.851,34-555.158,49855.009,83--- .
004993070 ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ346.483,16-131.670,96478.154,12211.220,65165.620,52376.841,17 .
054404731 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑ284.226,5315.268,50555.320,49854.815,52--- .
029153988 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΙ552.858,27-301.514,99854.373,26--- .
059810494 ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑ ΑΘΑ696.248,40-157.613,09853.861,49--- .
033649917 ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ----469.355,16384.487,08853.842,24 .
000194220 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----358.101,58495.436,83853.538,41 .
032892827 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ213.313,33-132.130,48345.443,81312.140,11195.365,52507.505,63 .
026586125 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΤΑ284.897,05-567.256,52852.153,57--- .
043878875 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ527.170,45-324.744,32851.914,77--- .
046760332 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----387.333,19464.521,39851.854,58 .
028811052 ΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ520.030,48-331.677,65851.708,13--- .
053139552 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ----561.107,08290.257,04851.364,12 .
044210688 ΚΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ323.640,40-527.602,12851.242,52--- .
149789280 BATAH IBRAH ABD----501.987,31349.072,71851.060,02 .
046411273 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ389.158,44-461.274,16850.432,60--- .
033429921 ΜΠΙΖΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ554.421,16-295.520,31849.941,47--- .
033434586 ΓΡΙΒΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΩΑ304.732,05-543.983,77848.715,82--- .
064989564 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛ ΓΕΩ227.139,70-621.335,20848.474,90--- .
017288394 ΚΟΛΙΑΜΒΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ458.590,41-388.633,93847.224,34--- .
051532538 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ289.444,82-557.519,14846.963,96--- .
009639881 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ275.516,28-188.047,61463.563,89240.790,20142.030,16382.820,36 .
030221495 ΜΙΝΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘ ΣΤΑ573.423,41-272.955,57846.378,98--- .
006006814 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ278.717,65-567.500,02846.217,67--- .
044978872 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ299.600,80-546.402,35846.003,15--- .
013219188 ΔΡΟΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡ298.504,65-147.947,07446.451,72204.168,17195.110,97399.279,14 .
046936366 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑ330.412,68-515.229,25845.641,93--- .
109942615 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ284.033,71-561.605,33845.639,04--- .
041531571 ΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ345.745,56-499.880,19845.625,75--- .
014457999 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ367.841,37-477.503,55845.344,92--- .
034737558 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ555.451,16-289.739,51845.190,67--- .
025297655 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ536.377,14-307.887,54844.264,68--- .
042897714 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ274.329,64-569.575,72843.905,36--- .
020188799 ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ637.826,92-205.981,71843.808,63--- .
102004810 ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ----513.350,68329.839,42843.190,10 .
019726185 ΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ280.561,01-562.291,77842.852,78--- .
057794642 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ296.376,46-546.072,39842.448,85--- .
037975806 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑ----410.935,74431.424,26842.360,00 .
061571848 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ632.199,98-209.408,38841.608,36--- .
049855873 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ-433.431,56407.800,94841.232,50--- .
015932309 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΙΑΜΑ ΑΧΙ316.376,80-523.907,43840.284,23--- .
030719120 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ227.589,01-250.771,12478.360,13197.084,15164.775,55361.859,70 .
022665309 ΚΟΚΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ560.796,84-279.318,98840.115,82--- .
044373293 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ400.910,46-439.198,26840.108,72--- .
013637478 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ536.785,03-303.239,49840.024,52--- .
014218835 ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ393.320,37-446.480,46839.800,83--- .
133420500 ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ538.864,49-300.501,92839.366,41--- .
045197900 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ----424.476,51414.375,11838.851,62 .
016905932 ΠΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ276.913,09-561.663,98838.577,07--- .
074317270 ΜΑΛΟΥΧΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΙΟ531.922,86-306.650,26838.573,12--- .
155151320 ΤΣΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ548.437,76-290.129,39838.567,15--- .
036874296 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦ ΔΙΟ260.354,01-250.096,25510.450,26188.012,88139.772,18327.785,06 .
119966805 ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ617.613,79-220.421,51838.035,30--- .
027044395 ΝΙΚΟΛΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ249.858,3129.347,03558.781,87837.987,21--- .
069945280 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥ476.338,47-361.445,48837.783,95--- .
123318221 MOLLA ASADU ABD----490.540,43347.149,79837.690,22 .
040333323 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ281.360,81-556.300,57837.661,38--- .
021508576 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ745.205,15-92.236,84837.441,99--- .
123081458 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ618.231,98-218.958,43837.190,41--- .
040167482 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ560.832,59-275.025,43835.858,02--- .
064207177 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ ΓΕΩ355.337,415.707,41474.709,48835.754,30--- .
011582387 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΓΕ ΑΧΙ292.270,51-543.361,28835.631,79--- .
059446380 ΚΟΡΤΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ737.643,33-97.100,96834.744,29--- .
028264598 ΛΥΧΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛ ΛΑΜ670.790,12-163.782,86834.572,98--- .
012371649 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΗΛΙ429.659,60-404.909,65834.569,25--- .
124821205 EDRIS MOHAM YAS364.518,15-469.103,78833.621,93--- .
028631606 ΠΑΝΤΕΧΟΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ----439.718,27393.561,41833.279,68 .
039877869 ΚΑΡΝΤΑΓΛΙ ΧΟΥΣΣ ΜΟΧ----541.724,47291.079,72832.804,19 .
009713249 ΤΣΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ291.649,95-540.881,68832.531,63--- .
043569901 ΜΑΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ603.990,31-228.492,71832.483,02--- .
039047087 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΝΙΚ730.639,16-101.816,81832.455,97--- .
113480382 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ269.531,03-243.082,54512.613,57174.784,63144.929,36319.713,99 .
073000428 ΚΙΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ433.126,02-399.109,70832.235,72--- .
035680387 ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ359.437,67-51.521,78410.959,45271.554,29149.614,38421.168,67 .
052565684 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ578.055,83-253.710,94831.766,77--- .
045784805 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ277.701,80-553.882,46831.584,26--- .
075743244 ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΥΚ1.293,90322.058,47508.026,37831.378,74--- .
014221330 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΛΕ310.386,89-520.558,19830.945,08--- .
027998523 ΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ491.392,34-339.482,42830.874,76--- .
070323039 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ233.876,74-151.924,73385.801,47294.179,13149.763,32443.942,45 .
071729258 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ548.274,01-280.964,19829.238,20--- .
126495279 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ408.505,93-420.696,28829.202,21--- .
078423696 ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΩΝΗ ΗΡΑ393.395,23-435.618,15829.013,38--- .
038100170 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ411.935,07-416.686,25828.621,32--- .
028022512 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ446.975,80-381.514,29828.490,09--- .
046699147 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΜ435.980,88-391.522,96827.503,84--- .
043700502 ΜΕΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ642.859,07-184.481,55827.340,62--- .
300206718 ΚΑΡΑΦΛΑ ΓΕΩΡΓ ΤΡΙ538.390,63-288.914,83827.305,46--- .
025581586 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΜΑΡ361.962,28-465.304,20827.266,48--- .
043329223 ΑΓΓΕΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ346.729,18-480.216,41826.945,59--- .
059173833 ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ569.911,37-256.981,32826.892,69--- .
052964382 ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ318.016,35-508.424,24826.440,59--- .
043066455 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑ ΑΝΑ393.337,27-432.525,33825.862,60--- .
016955437 ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ320.294,59-505.344,79825.639,38--- .
018826229 ΜΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ483.271,90-342.239,75825.511,65--- .
044838297 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ284.512,33-170.418,08454.930,41236.111,12134.176,02370.287,14 .
025917572 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧ271.648,95-206.165,57477.814,52211.441,63135.916,71347.358,34 .
077928511 SABANI VIKTO ARG----474.849,69350.152,47825.002,16 .
053271735 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ441.237,54-383.367,25824.604,79--- .
066810238 ΝΤΟΓΚΟΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ475.717,20-348.866,82824.584,02--- .
045281845 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΛΕΩ490.596,54-333.898,36824.494,90--- .
028505614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ278.192,49-545.659,11823.851,60--- .
047669988 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΘ293.001,51-530.834,16823.835,67--- .
026395173 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΟΥ330.462,65-493.306,92823.769,57--- .
010215749 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑ ΑΛΕ414.556,02-408.911,71823.467,73--- .
047831867 ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ562.156,15-261.178,98823.335,13--- .
007186161 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ----444.276,98378.340,18822.617,16 .
009888326 ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ314.111,30-508.359,05822.470,35--- .
017226933 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣ ΠΑΡ269.619,29-552.124,32821.743,61--- .
041416949 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΡΗ505.118,95-316.570,78821.689,73--- .
145981644 ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ523.870,87-297.597,86821.468,73--- .
014405708 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ293.740,63-527.364,58821.105,21--- .
064768429 ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ513.363,36-307.599,91820.963,27--- .
030506231 ΜΑΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ457.352,45-363.005,10820.357,55--- .
015148224 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΓΕΩ393.991,07-426.106,44820.097,51--- .
009961165 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ----381.614,26438.295,49819.909,75 .
035287172 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ204.970,76-614.912,28819.883,04--- .
109844228 RUBINSTEIN ROBER KEN320.144,81-499.464,77819.609,58--- .
014008254 ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----355.539,27463.899,20819.438,47 .
033604752 ΠΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΘΕΜ314.562,11-504.797,31819.359,42--- .
014965816 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ306.129,43-512.924,67819.054,10--- .
077608078 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ243.372,84-575.490,68818.863,52--- .
050301450 ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ450.314,12-368.456,36818.770,48--- .
013121959 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛ ΓΕΩ299.706,91-518.872,10818.579,01--- .
015225340 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΓΓ567.837,67-250.739,73818.577,40--- .
042981635 ΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ253.457,98-565.103,74818.561,72--- .
036031637 ΠΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΛΑΖ429.886,22-388.571,82818.458,04--- .
050169286 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ235.747,44-147.901,98383.649,42270.646,55163.837,32434.483,87 .
047381827 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΥΠ ΙΩΑ259.127,51-133.940,35393.067,86278.965,75145.844,07424.809,82 .
023924579 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟ ΧΑΡ514.642,69-302.743,50817.386,19--- .
028637635 ΑΝΤΩΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΞΕΝ398.615,99-418.604,97817.220,96--- .
034894030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ362.116,45-455.028,98817.145,43--- .
043208566 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ486.238,92-330.716,29816.955,21--- .
045465787 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ270.117,29-546.659,59816.776,88--- .
028072110 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ305.174,80-511.471,94816.646,74--- .
038091802 ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΑ352.798,86-463.826,28816.625,14--- .
027476470 ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ430.960,85-385.649,81816.610,66--- .
046910930 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ366.253,65-450.295,82816.549,47--- .
003821237 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜ226.282,00-590.115,70816.397,70--- .
016837090 ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ303.596,88-512.021,18815.618,06--- .
051994825 ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ263.025,48-183.120,17446.145,65192.750,83176.592,15369.342,98 .
027164307 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑ ΠΑΝ----461.500,02353.654,16815.154,18 .
007700990 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤ ΓΕΩ299.446,82-209.356,36508.803,18176.771,27129.551,18306.322,45 .
052294310 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΚΑΛ330.961,16-483.637,98814.599,14--- .
030297594 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ679.732,37-134.792,87814.525,24--- .
113171837 ΝΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ245.411,23-137.498,04382.909,27216.819,82214.687,39431.507,21 .
014523043 ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ271.541,51-542.840,62814.382,13--- .
045905724 ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ445.333,02-368.988,30814.321,32--- .
047397327 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ431.397,19-382.779,88814.177,07--- .
046853745 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ348.885,40-464.843,48813.728,88--- .
047795342 ELKADI AYMAN ELS----402.402,51411.088,41813.490,92 .
059787900 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΙΟ179.770,63-247.763,60427.534,23188.036,50197.354,38385.390,88 .
043701989 ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ----431.550,48380.786,58812.337,06 .
052203870 ΓΕΝΝΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ465.754,38-346.516,61812.270,99--- .
076113569 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥΑΓΓ ΣΤΕ269.253,33-160.890,88430.144,21258.919,05123.049,47381.968,52 .
029249138 ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ270.044,94-542.023,55812.068,49--- .
026514180 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ292.511,61-519.362,68811.874,29--- .
024334621 ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΝΔΡ ΑΘΑ306.925,27-504.789,83811.715,10--- .
011369306 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ329.326,16-482.170,17811.496,33--- .
034515114 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ657.454,09-153.889,33811.343,42--- .
023572416 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ213.753,55-162.773,05376.526,60204.288,15230.395,85434.684,00 .
022769276 ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ393.310,03-417.849,12811.159,15--- .
041971576 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ319.805,11-490.939,83810.744,94--- .
053457740 TSAKALIAN ANTRA ΜΙΣ506.900,13-303.631,49810.531,62--- .
105501855 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ----469.354,88341.131,90810.486,78 .
027585716 ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ335.488,08-474.989,82810.477,90--- .
020658593 ΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ516.258,59-293.823,93810.082,52--- .
139618015 FRANCISKO ALBER FRE----418.109,97391.830,98809.940,95 .
115498203 HOWLADER MD NA MD----806.153,673.560,17809.713,84 .
128304936 ΒΡΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ487.395,24-322.130,82809.526,06--- .
047223179 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ304.512,35-258.972,22563.484,57165.756,4080.089,63245.846,03 .
022660013 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ355.652,31-453.501,55809.153,86--- .
014765806 ΓΑΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ519.721,77-289.416,72809.138,49--- .
022438531 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ475.231,64-333.132,31808.363,95--- .
025383594 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜ442.269,02-365.711,76807.980,78--- .
046261186 ΚΑΨΑΛΑ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ407.168,76-400.270,48807.439,24--- .
028362082 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ574.161,91-233.136,75807.298,66--- .
114963040 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ691.103,54-116.105,36807.208,90--- .
134856620 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ----409.081,66397.621,57806.703,23 .
001342187 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ----337.110,09469.490,28806.600,37 .
029049362 ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΤ680.513,97-124.357,81804.871,78--- .
117761632 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ423.321,04-381.272,53804.593,57--- .
034008270 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ----403.042,41401.418,09804.460,50 .
010886766 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ338.247,92-466.168,35804.416,27--- .
046554849 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΛ457.467,95-346.700,98804.168,93--- .
012820160 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ381.710,32-422.204,31803.914,63--- .
045029420 ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΠΑΡ284.642,71-518.805,27803.447,98--- .
031837841 ΠΑΛΑΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ----470.236,35333.062,72803.299,07 .
075208444 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ----750.322,1752.857,55803.179,72 .
034709210 ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ566.000,22-236.606,53802.606,75--- .
052114941 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕ ΦΩΤ337.225,00-464.621,22801.846,22--- .
013359702 ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ423.787,42-377.994,16801.781,58--- .
041405658 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜ ΔΗΜ457.286,16-344.352,36801.638,52--- .
030373233 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ288.639,36-512.704,46801.343,82--- .
010407041 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ206.043,76200,0094.227,15300.470,91333.512,10167.098,72500.610,82 .
129134916 OLIVA GATET RAF373.039,73-427.654,59800.694,32--- .
029789038 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ462.086,569.689,09328.636,27800.411,92--- .
044706504 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΡΟ270.152,82-530.034,35800.187,17--- .
123412960 ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ328.477,92-136.589,07465.066,99256.365,3678.724,96335.090,32 .
037054300 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ525.359,40-274.770,28800.129,68--- .
030856359 ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥ288.755,40-511.185,33799.940,73--- .
015210614 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ322.681,02-476.975,52799.656,54--- .
070874280 MUNSHI MD SH MD----797.268,222.231,52799.499,74 .
015213432 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ374.477,40-424.612,59799.089,99--- .
075557122 ΤΣΙΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΕΩ557.320,15-241.537,22798.857,37--- .
028406126 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ595.450,38-203.343,67798.794,05--- .
115914713 THOMAJ SPIRO ΔΗΜ700.729,79-97.117,77797.847,56--- .
077279125 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ----384.074,19413.332,13797.406,32 .
040008157 ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ265.731,55-530.942,56796.674,11--- .
041375490 ΚΑΝΕΛΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΚΩΝ313.184,30-483.436,50796.620,80--- .
059937745 ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΠΕΤ625.854,36-170.323,85796.178,21--- .
047217161 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ234.113,57-141.099,37375.212,94277.860,56143.022,88420.883,44 .
144350511 AHMED JMAL SAD660.455,15-135.248,32795.703,47--- .
111102191 TAHAN M ADI A B----390.585,71405.114,05795.699,76 .
027657335 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ647.709,12-147.936,76795.645,88--- .
145297975 GRINDVOLD JOAKI CEN290.645,28160.326,19344.670,87795.642,34--- .
010170125 ΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ344.315,98-451.231,41795.547,39--- .
029732821 ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ324.744,32-470.764,09795.508,41--- .
040153940 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΛΟΙΖΟ ΓΕΩ414.426,27-380.594,06795.020,33--- .
029351053 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ----380.798,87413.482,69794.281,56 .
045536256 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ291.208,35-502.933,14794.141,49--- .
070691266 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩ ΒΙΚ365.336,98-428.635,37793.972,35--- .
025706640 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ268.937,62-524.724,28793.661,90--- .
063479056 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ220.950,08-572.595,88793.545,96--- .
015630450 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ264.088,12-528.807,86792.895,98--- .
023317189 ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ296.419,44-150.025,29446.444,73226.910,68119.337,00346.247,68 .
043775849 ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ296.069,68-496.500,40792.570,08--- .
059377713 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑ ΡΕΝ----339.127,73453.285,44792.413,17 .
031905995 ΜΠΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ----372.553,14419.840,35792.393,49 .
046252012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡ----418.481,85373.824,70792.306,55 .
025618781 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ370.118,70-422.005,68792.124,38--- .
022942110 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟ325.313,75-466.314,64791.628,39--- .
003196452 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ216.268,43-141.973,51358.241,94284.583,18148.283,03432.866,21 .
050580330 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----377.991,29413.075,73791.067,02 .
039791392 ΓΙΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ301.761,61-489.126,59790.888,20--- .
030260392 ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΡΑ148.576,26103.274,97538.547,60790.398,83--- .
027687665 ΚΑΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ334.109,72-455.888,89789.998,61--- .
021406640 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΓΗ506.856,86-282.559,11789.415,97--- .
058576765 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ485.866,15-303.540,90789.407,05--- .
046429031 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΦΩΤΙΟ ΣΩΚ318.131,00-471.099,02789.230,02--- .
021464981 ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ276.677,13-240.732,02517.409,15162.354,63109.060,59271.415,22 .
104346576 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ----452.490,67335.392,46787.883,13 .
032552894 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ262.568,24-524.795,02787.363,26--- .
035352933 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΕΤ432.634,4012.060,92342.526,28787.221,60--- .
053103788 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΝΙΚ308.871,40-478.271,71787.143,11--- .
038247905 ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ163.620,30-91.575,02255.195,32294.942,62236.613,20531.555,82 .
021802138 ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ514.588,68-272.006,62786.595,30--- .
013372460 ΝΤΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ294.764,92-491.543,46786.308,38--- .
022956703 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ449.258,88-336.365,61785.624,49--- .
015437403 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣ293.050,184.656,25487.846,85785.553,28--- .
008386330 ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΑ257.733,58-527.547,72785.281,30--- .
024378482 ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ513.561,75-271.276,99784.838,74--- .
031296210 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΦΩΤ483.314,80-301.250,12784.564,92--- .
025470898 ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ646.583,08-137.892,00784.475,08--- .
035278060 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ161.604,33-210.196,25371.800,58189.497,97223.166,84412.664,81 .
059084260 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ93.477,76234.774,26455.639,31783.891,33--- .
053398330 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛ ΚΩΝ----367.572,75416.113,37783.686,12 .
042011920 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΠΟ233.516,41-128.094,26361.610,67260.643,34161.355,09421.998,43 .
145303913 ΛΙΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ466.752,01-316.414,74783.166,75--- .
052548190 ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ701,25554.442,04227.006,59782.149,88--- .
140348192 ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΥΣΟ ΓΕΩ691.157,67-90.573,42781.731,09--- .
036562713 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ628.479,00-153.107,12781.586,12--- .
016454772 ΗΛΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ269.122,89-512.423,83781.546,72--- .
072815263 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕ273.423,75-508.112,39781.536,14--- .
103871521 ΧΡΙΤΑΝΙ ΑΜΠΝΤ ΜΟΧ497.713,98-283.254,20780.968,18--- .
005929291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ342.163,72-437.624,92779.788,64--- .
043933125 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ ΧΑΡ290.881,86-488.116,52778.998,38--- .
044828071 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ515.142,38-263.554,36778.696,74--- .
021228972 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ347.329,39-431.031,96778.361,35--- .
046137199 ΧΙΛΙΑΣ ΦΙΛΑΡ ΒΑΣ489.751,78-288.425,15778.176,93--- .
011177228 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ308.082,65-200.985,36509.068,01151.907,26116.922,66268.829,92 .
056453420 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ344.137,90-433.444,11777.582,01--- .
057899279 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡ ΣΩΦ211.201,21-232.220,36443.421,57188.399,70145.738,11334.137,81 .
046824669 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ460.977,02-316.427,67777.404,69--- .
061540478 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΠΕΣΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΤΡΙ9.820,04330.650,66436.857,49777.328,19--- .
040617159 ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ632.687,63-144.521,11777.208,74--- .
010309742 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΛΣΑ ΝΙΚ----365.536,44411.027,75776.564,19 .
075778914 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΝΕΡΜΙ ΤΖΙ468.707,75-307.566,41776.274,16--- .
023556858 ΖΕΜΠΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓ150.284,18293.092,11332.676,26776.052,55--- .
074490539 ΣΙΝ ΦΕΙ Σ ΤΣΙ487.547,89-288.260,76775.808,65--- .
003504938 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ457.091,44-318.164,44775.255,88--- .
025199569 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ171.197,6430.355,34573.540,19775.093,17--- .
035378198 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ325.393,71-449.517,54774.911,25--- .
042937439 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟ ΜΙΧ258.520,88-516.239,26774.760,14--- .
059259886 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΔΡΙ ΑΛΕ----518.286,79256.468,22774.755,01 .
028888018 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ179.321,45-184.764,58364.086,03229.595,04180.768,54410.363,58 .
027059464 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ277.515,26-496.835,53774.350,79--- .
031033838 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ255.683,05-517.986,31773.669,36--- .
111244838 ΠΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙ ΒΑΣ420.639,95-352.934,62773.574,57--- .
021197616 ΧΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ178.143,33-218.484,66396.627,99186.377,37190.521,74376.899,11 .
047245196 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΓΓΕΛ ΧΡΗ169.001,42-93.270,87262.272,29335.099,53176.131,34511.230,87 .
051033184 ΦΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ174.119,63-71.860,52245.980,15279.419,11248.091,32527.510,43 .
045298551 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ320.310,51-452.822,32773.132,83--- .
010923152 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ467.770,60-305.278,93773.049,53--- .
027614697 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ258.233,66-514.789,71773.023,37--- .
025376671 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ356.022,12-416.961,53772.983,65--- .
130444264 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----402.742,57369.597,67772.340,24 .
019588466 ΣΑΛΟΥΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ258.145,10-513.580,12771.725,22--- .
038269123 ΧΕΛΜΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΜΜ231.266,85121.714,88417.955,06770.936,79--- .
010205130 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΛΕΩ180.590,5016.950,18572.503,18770.043,86--- .
075272534 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ ΣΑΒ284.417,46-178.904,95463.322,41198.558,73107.899,32306.458,05 .
030387089 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ492.936,67-276.562,04769.498,71--- .
050157251 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟ ΔΙΟ398.038,61-371.074,64769.113,25--- .
124378123 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ451.366,21-317.727,55769.093,76--- .
008521438 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΘΩΜ292.686,02-476.060,23768.746,25--- .
015455250 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟ ΚΩΝ269.505,87-190.692,46460.198,33165.307,42143.219,96308.527,38 .
110496480 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣ ΜΑΤ665.103,29-103.616,05768.719,34--- .
040132666 ΣΩΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΡ570.813,16-197.906,18768.719,34--- .
044179017 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ222.985,776.514,89186.973,95416.474,61199.161,39152.958,62352.120,01 .
024073416 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ205.900,3677.018,46485.313,12768.231,94--- .
031171577 ΤΣΙΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ256.414,32-511.614,37768.028,69--- .
061021052 ΠΑΦΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΠ189.243,16-120.221,18309.464,34287.495,58171.027,99458.523,57 .
045945316 ΣΙΜΟΝΟΒΙΤΣ ΣΛΑΒΚ ΠΕΤ306.946,50-460.960,57767.907,07--- .
143291926 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ246.271,46-114.101,58360.373,04388.508,7018.918,78407.427,48 .
133427076 JENK JUSTI JOR349.749,60-417.034,80766.784,40--- .
043547109 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ281.897,80-484.876,00766.773,80--- .
040400075 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ354.093,87-412.605,06766.698,93--- .
114549191 ΜΑΡΤΕΛΛΟ ΕΙΡΗΝ ΠΙΕ-596.650,61169.448,77766.099,38--- .
044850526 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤ ΕΥΑ483.388,27-282.681,88766.070,15--- .
045222520 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ361.991,68-403.622,50765.614,18--- .
034639516 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ185.028,16-159.373,83344.401,99229.387,11191.230,94420.618,05 .
113171118 MILNE DOUGL JAM411.402,21-353.368,92764.771,13--- .
037528220 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ640.146,80-124.610,97764.757,77--- .
140341596 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΝΙ ΑΝΑ8.201,07634.899,36121.224,37764.324,80--- .
043350952 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ286.297,12-477.809,83764.106,95--- .
035114992 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ320.337,98-443.759,26764.097,24--- .
042637627 ΖΑΖΑ ΑΠΟΣΤ ΑΜΠ252.404,87-131.888,18384.293,05298.495,0781.307,95379.803,02 .
003338514 ΚΑΤΙΦΕΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑ236.114,15-163.831,04399.945,19242.759,30120.741,94363.501,24 .
034426930 ΣΑΡΑΙΧΑ ΣΑΜΙΡ ΙΜΠ435.693,38-327.652,94763.346,32--- .
045665275 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ504.456,51-257.694,91762.151,42--- .
006691708 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΧΑΡ313.022,36-449.006,76762.029,12--- .
041051618 ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΦΩΤΕΙ ΕΥΑ421.328,73-340.565,11761.893,84--- .
053099421 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ236.054,85-250.014,24486.069,09154.293,46121.297,98275.591,44 .
012871134 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ----333.833,67427.263,85761.097,52 .
044080748 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ276.146,23-175.760,64451.906,87214.268,3394.736,13309.004,46 .
035005216 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ509.472,48-251.428,23760.900,71--- .
021100546 ΚΥΡΟΜΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΜ210.939,27-119.867,91330.807,18253.986,00175.657,28429.643,28 .
005167913 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΚΡ ΓΕΩ153.006,45-182.981,26335.987,71190.783,80233.641,26424.425,06 .
047747203 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ----511.780,43248.555,49760.335,92 .
042026240 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ295.230,45-464.650,26759.880,71--- .
059518618 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΤ393.821,20-366.041,07759.862,27--- .
030869134 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΑΡΥΦ ΓΕΩ194.363,48-171.499,99365.863,47249.239,54144.599,47393.839,01 .
039364394 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ197.491,172.146,13194.255,11393.892,41198.801,85166.934,26365.736,11 .
029528834 ΤΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΙΔ230.055,36-142.224,74372.280,10265.635,60121.369,56387.005,16 .
026620203 ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ257.033,14-502.154,76759.187,90--- .
117236167 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΙ98.147,19265.326,85395.415,80758.889,84--- .
101661442 JANI ANDRE SAL431.778,69-326.092,47757.871,16--- .
020537826 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΟΥΛΟ ΓΕΩ6.310,05331.941,00418.358,73756.609,78--- .
046430957 ΚΑΝΤΖΑΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ----337.540,62418.747,32756.287,94 .
046919578 ΠΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ501.995,98-253.926,62755.922,60--- .
034121868 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ296.848,61-457.993,77754.842,38--- .
042774683 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ211.004,16-74.121,03285.125,19355.422,06114.156,53469.578,59 .
050866043 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΑΜΕ ΚΩΝ603.620,81-150.740,81754.361,62--- .
009091388 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΑΣ ΠΕΤ442.080,12-312.191,98754.272,10--- .
021272436 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ285.265,20-468.841,61754.106,81--- .
044084004 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ370.992,72-382.791,20753.783,92--- .
044805961 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ434.955,19-318.463,70753.418,89--- .
008073902 ΚΩΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ310.705,83-442.670,05753.375,88--- .
059519904 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΘΑ178.762,15-181.751,20360.513,35210.185,50182.671,60392.857,10 .
116524468 ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ379.118,30-374.132,46753.250,76--- .
020453446 ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑ ΘΕΟ418.818,22-333.918,56752.736,78--- .
054475164 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ299.256,07-453.081,57752.337,64--- .
102681893 ΤΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟ ΚΩΝ----337.267,01414.955,20752.222,21 .
046652972 ΑΡΜΠΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ309.927,32-442.148,32752.075,64--- .
027876821 ΧΑΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΓΝ451.318,41-300.632,37751.950,78--- .
120434700 ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ276.150,44143.240,62331.698,77751.089,83--- .
067149882 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ481.444,17-269.182,54750.626,71--- .
039396877 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ216.288,01208.142,76326.150,81750.581,58--- .
036803722 ΚΡΑΣΤΕΦ ΑΣΕΝ ΜΑΡ656.886,72-93.627,70750.514,42--- .
126398770 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ----444.858,91305.644,78750.503,69 .
014371750 ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΝΔ471.409,17-278.866,84750.276,01--- .
047949010 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ529.908,75-219.531,10749.439,85--- .
044311070 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΕΥΣ265.032,97-484.397,91749.430,88--- .
046303839 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ190.926,12-108.322,33299.248,45283.347,60166.831,14450.178,74 .
037716267 ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----348.147,11401.225,44749.372,55 .
014279724 ΠΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ----453.385,46295.873,80749.259,26 .
003224627 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ----318.331,76430.749,56749.081,32 .
035640826 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ161.085,08-127.259,43288.344,51251.072,69209.471,38460.544,07 .
043307870 ΣΩΜΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔ162.412,99-199.101,13361.514,12248.983,28138.294,83387.278,11 .
050633536 ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ391.553,53-357.203,04748.756,57--- .
106502500 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ314.176,54-434.363,96748.540,50--- .
027092159 ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ331.836,58-416.531,56748.368,14--- .
042579921 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ371.233,33-376.950,95748.184,28--- .
027070782 ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ248.898,89-499.244,08748.142,97--- .
005975258 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΙΔ502.968,99-244.314,77747.283,76--- .
115492014 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΝΑ19.127,00323.237,21404.841,16747.205,37--- .
047849268 ΝΑΤΟΛΙ ΕΛΓΚΑ ΑΝΤ384.343,81-362.736,13747.079,94--- .
023315577 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ----419.673,42327.088,26746.761,68 .
046071888 ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦ ΧΡΗ23.631,43556.281,47166.337,64746.250,54--- .
031659731 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΛΑΖ251.810,23-494.372,46746.182,69--- .
041487070 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩ399.024,41-347.130,48746.154,89--- .
045888643 ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ209.945,6046.955,25489.078,31745.979,16--- .
022152436 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ463.173,51-282.707,72745.881,23--- .
024166450 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ267.986,20-477.799,33745.785,53--- .
041409055 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΑΛΕ442.944,82-302.739,66745.684,48--- .
003810179 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ297.716,35-191.991,35489.707,70200.060,0655.766,83255.826,89 .
043798899 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ188.583,22-91.232,01279.815,23315.340,15150.241,62465.581,77 .
105829547 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ296.135,41-448.938,41745.073,82--- .
011582399 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΦΡΑ289.946,16-455.011,63744.957,79--- .
105098469 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ451.712,62-292.854,59744.567,21--- .
015620387 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ358.492,25-385.187,23743.679,48--- .
029270818 ΜΕΞΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ258.418,33-485.062,37743.480,70--- .
128000050 BURUIANA GALIN ΙΒΑ670.087,00-73.374,53743.461,53--- .
026546729 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ----449.648,16293.746,89743.395,05 .
048044476 ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ185.833,54-557.413,02743.246,56--- .
102748730 ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ373.548,66-369.425,94742.974,60--- .
040003229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ272.987,932.696,37466.222,60741.906,90--- .
043050918 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΡ412.069,40-329.807,77741.877,17--- .
131944103 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟ ΧΡΗ280.000,00-461.820,00741.820,00--- .
028760336 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚ ΝΙΚ290.813,29-134.809,65425.622,94205.284,52110.536,02315.820,54 .
018176124 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ338.317,71-403.035,55741.353,26--- .
058822004 ΒΑΓΙΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----380.309,89361.007,28741.317,17 .
020715149 ΠΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ213.094,80110.474,61417.372,81740.942,22--- .
009396694 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣ ΧΡΙ490.616,34-249.825,56740.441,90--- .
003692160 ΣΑΜΑΝΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΗΝ491.478,05-248.006,24739.484,29--- .
076346039 ΠΟΥΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ244.472,27-494.811,87739.284,14--- .
041608683 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ246.204,35-492.899,90739.104,25--- .
055242366 ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ462.543,07-276.329,22738.872,29--- .
111528454 PEKRI CHRIS ΙΩΣ79,21318.344,81420.026,52738.450,54--- .
041967422 ΠΑΠΑΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ253.308,53-485.101,80738.410,33--- .
046232953 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ362.213,89-375.751,58737.965,47--- .
041338826 ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ430.109,49-307.826,25737.935,74--- .
157776664 ZHELEV KIRCH NAY497.749,75-239.046,49736.796,24--- .
035573324 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ276.580,44-460.212,87736.793,31--- .
053075460 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ656.676,47-79.758,61736.435,08--- .
025363558 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ291.374,70-444.429,56735.804,26--- .
005333618 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----307.187,82428.453,02735.640,84 .
075094774 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩ469.401,68-265.918,16735.319,84--- .
018105635 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ327.250,68-407.773,85735.024,53--- .
008337101 ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ151.476,075.525,77142.510,61299.512,45246.868,49188.032,89434.901,38 .
005432135 ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ253.990,71-480.287,67734.278,38--- .
013379264 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ284.756,21-449.180,01733.936,22--- .
020540714 ΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ353.815,57-380.062,35733.877,92--- .
104159316 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΝ204.622,89-97.795,12302.418,01320.461,38110.850,78431.312,16 .
120456102 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ----448.269,15285.194,24733.463,39 .
133395191 ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΠΕΤ456.765,98-275.528,50732.294,48--- .
040617750 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓ ΓΡΗ243.276,75-488.978,33732.255,08--- .
046611989 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ297.775,21-434.401,12732.176,33--- .
049489440 ΓΕΜΟΣ ΑΝΔΡΕ ΕΥΑ243.686,47-488.049,29731.735,76--- .
027727526 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ308.818,98-422.885,71731.704,69--- .
023120461 ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ382.668,61-348.718,03731.386,64--- .
140088457 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ387.186,12-344.076,33731.262,45--- .
063600790 ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ374.699,39-355.648,58730.347,97--- .
039778462 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΘΕΟ623.430,75-106.516,15729.946,90--- .
070606144 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡ552.411,31-177.275,42729.686,73--- .
015765459 ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑ ΚΩΝ428.673,80-300.623,70729.297,50--- .
009762778 ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ244.399,55-135.401,80379.801,35245.033,36104.003,82349.037,18 .
073718577 ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΠΑ165.018,49-206.110,47371.128,96178.817,68178.589,73357.407,41 .
045822039 ΒΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛ ΧΡΗ356.547,82-371.868,17728.415,99--- .
021743588 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ370.836,60-356.728,62727.565,22--- .
054488368 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ224.821,80-166.776,61391.598,41203.970,71131.767,48335.738,19 .
139980170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ302.014,42-84.695,96386.710,38281.784,7558.580,59340.365,34 .
043768489 ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ----310.566,38415.917,68726.484,06 .
056775513 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΕΜΜ315.315,09-410.891,01726.206,10--- .
046838613 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ308.170,76-153.523,61461.694,37202.822,7961.401,57264.224,36 .
019022981 ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ307.646,27-418.014,45725.660,72--- .
042703150 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΜΑΡ377.326,19-348.288,44725.614,63--- .
043920861 ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΒΑΣ240.143,25-485.238,06725.381,31--- .
047546939 ΤΣΑΝΝΕΛ ΜΠΕΝΤ ΣΤΗ250.652,30-474.633,49725.285,79--- .
126563521 ΜΑΝΩΛΑ ΝΙΚΗ ΝΙΚ----362.693,86362.417,99725.111,85 .
044386553 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΡΙ292.050,20-432.960,64725.010,84--- .
029446619 ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ482.272,69-242.584,66724.857,35--- .
023588856 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ224.675,66-96.524,49321.200,15226.575,78177.070,26403.646,04 .
043700747 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ184.085,55-168.485,29352.570,84196.507,11175.629,50372.136,61 .
026753706 ΧΑΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛ ΙΓΝ433.363,82-291.150,65724.514,47--- .
041752380 ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ336.641,23-387.679,54724.320,77--- .
040558512 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ378.605,14-345.429,45724.034,59--- .
034017727 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ293.961,07-429.841,40723.802,47--- .
121640290 ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΦΩΤ415.703,11-307.931,63723.634,74--- .
034752525 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤ ΗΛΙ420.905,24-302.308,05723.213,29--- .
033947110 ΤΣΙΤΤΕΡΟΣ ΜΙΧ ΠΑΝ166.085,14-118.697,30284.782,44221.652,35216.195,51437.847,86 .
003513843 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----350.697,71371.522,96722.220,67 .
021885020 ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΝΤΙΝ ΓΕΩ----333.892,75388.263,52722.156,27 .
044967507 ΚΡΕΟΥΖΗ ΚΛΕΑΝ ΔΗΜ464.039,61-257.895,21721.934,82--- .
025330275 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ295.914,39-425.548,38721.462,77--- .
024638677 ΤΗΡΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----341.565,22379.866,26721.431,48 .
108228194 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟ ΛΑΖ447.963,29-273.348,76721.312,05--- .
051241772 ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΗ387.700,28-333.230,05720.930,33--- .
135989820 KAJO TAULA ILI631.820,00-88.981,27720.801,27--- .
038622931 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ485.647,91-235.004,31720.652,22--- .
051818264 ΤΣΙΡΚΑ ΙΟΥΛΙ ΚΩΝ269.357,20-150.653,20420.010,40227.719,6272.318,10300.037,72 .
053978925 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΘ222.599,46-140.390,73362.990,19188.215,92168.675,12356.891,04 .
042467020 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ272.755,41-447.125,28719.880,69--- .
009752299 ΚΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ266.067,81-453.595,78719.663,59--- .
132153942 ΜΑΓΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ----378.911,12340.350,56719.261,68 .
110161040 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ197.810,60-227.348,10425.158,70156.819,06137.206,76294.025,82 .
055786658 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----687.468,4831.336,47718.804,95 .
035959976 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΘ263.687,48-454.677,39718.364,87--- .
021909685 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ403.448,96-314.701,31718.150,27--- .
039078119 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ449.721,07-268.308,78718.029,85--- .
067921354 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΕΡ301.564,37-416.162,55717.726,92--- .
007655455 ΣΤΡΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ484.586,96-232.257,73716.844,69--- .
100326390 HUTTER OTTO JOS236.913,06-479.512,03716.425,09--- .
028436500 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ317.613,47-398.637,97716.251,44--- .
032869744 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛ ΘΕΟ314.549,75-401.640,32716.190,07--- .
044497818 ΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ----585.836,69130.283,84716.120,53 .
000262245 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ355.059,76-361.021,26716.081,02--- .
006898013 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΣΤ----306.429,88409.533,95715.963,83 .
010454970 ΚΑΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ303.539,26-412.015,83715.555,09--- .
041364440 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ236.502,32-478.680,76715.183,08--- .
061170819 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ----319.767,08395.356,54715.123,62 .
077854486 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ403.153,18-311.722,21714.875,39--- .
042863483 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ244.539,89-469.708,78714.248,67--- .
027104728 ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ236.647,28-477.397,70714.044,98--- .
047428658 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ450.779,98-263.212,22713.992,20--- .
040524293 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ194.222,69-213.993,28408.215,97154.472,88151.051,76305.524,64 .
027309918 ΤΣΑΙΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ235.615,56-477.407,48713.023,04--- .
058297266 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ435.008,03-277.416,34712.424,37--- .
047187060 ΓΚΟΥΤΖΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕ THE326.803,83-152.463,77479.267,60160.891,4771.955,64232.847,11 .
018375082 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ298.262,74-413.603,45711.866,19--- .
021212384 ΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ552.814,29-158.725,35711.539,64--- .
053421625 ΝΤΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ250.659,99-460.847,37711.507,36--- .
042713200 ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----450.041,45260.725,34710.766,79 .
029039610 ΖΑΡΖΑΒΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ196.984,33-513.619,96710.604,29--- .
047418051 ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ----408.533,46301.666,07710.199,53 .
046192508 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ351.960,75-358.189,55710.150,30--- .
006439238 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ389.995,65-320.112,90710.108,55--- .
035619472 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ580.372,71-129.570,37709.943,08--- .
044974707 ΙΣΠΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚ291.707,56-417.954,57709.662,13--- .
025704253 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ435.623,86-273.560,05709.183,91--- .
015689803 ΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ335.438,25-373.633,47709.071,72--- .
045489202 ΚΑΦΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ198.877,75-120.453,73319.331,48252.560,29136.983,71389.544,00 .
041212873 ΝΑΖΙΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ----370.525,83338.119,85708.645,68 .
021903251 ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ309.314,07-399.237,12708.551,19--- .
046796389 ΜΠΕΣΚΟΥ ΕΥΓΕΝ ΙΩΑ277.177,91-430.876,69708.054,60--- .
126780367 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΙΝΑ ΓΕΩ1.179,97591.560,14114.093,29706.833,40--- .
126843893 LYON SIFI MAR----316.427,48390.320,79706.748,27 .
074272179 ΜΙΧΕΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ298.364,56-408.062,55706.427,11--- .
070501611 ΣΤΡΑΓΚΑ ΣΤΑΜΑ ΑΓΓ229.814,85-131.889,18361.704,03238.805,72105.664,50344.470,22 .
026766150 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΤΙΜ268.052,40-129.189,27397.241,67191.829,51117.087,97308.917,48 .
046429749 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ327.536,48-377.994,67705.531,15--- .
066192708 ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ-330.901,63374.612,15705.513,78--- .
013754449 ΕΞΑΡΧΟΣ ΖΗΣΙΜ ΓΕΩ398.468,12-306.876,93705.345,05--- .
100400430 ΠΛΕΓΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ387.238,09-317.704,20704.942,29--- .
021535277 ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ442.952,72-261.502,12704.454,84--- .
001731212 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ397.988,772.645,99303.624,98704.259,74--- .
006274570 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ181.207,63-523.041,68704.249,31--- .
045031520 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑ ΔΗΜ292.371,53-411.721,41704.092,94--- .
054679437 ΑΚΛΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ294.900,47-408.294,25703.194,72--- .
132754225 ΧΟΥΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ396.034,24-306.098,25702.132,49--- .
038007842 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ299.772,60-402.158,32701.930,92--- .
014829554 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙ473.244,01-228.123,67701.367,68--- .
052325025 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ461.219,27-239.996,65701.215,92--- .
078564689 ΚΑΠΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ336.195,05-364.961,87701.156,92--- .
053324653 ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΝΤ460.941,50-240.159,06701.100,56--- .
300747431 ΜΠΟΖΙΔΗΣ ΣΠΑΡΤ ΝΙΚ-591.560,14109.202,00700.762,14--- .
119124675 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΑΝΝΑ ΓΕΩ-591.548,89109.199,93700.748,82--- .
038677432 ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ80.346,67199.999,95420.347,80700.694,42--- .
124752084 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ425.983,11-274.467,66700.450,77--- .
032209729 ΧΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ----363.079,38337.348,94700.428,32 .
068794819 ΧΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΩΝ376.866,03-322.630,58699.496,61--- .
023056643 ΚΥΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ202.481,63-41.233,12243.714,75227.786,31227.818,37455.604,68 .
000426914 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΛΟΥΚΑ ΣΠΥ389.711,582.072,66307.350,26699.134,50--- .
020783054 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΡ----328.490,65370.435,44698.926,09 .
044547537 ΜΠΕΖΑΤΗ ΑΡΓΥΡ ΕΥΣ258.559,63-100.515,96359.075,59275.643,7863.909,36339.553,14 .
023486643 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ246.067,50-112.485,02358.552,52187.652,93152.321,13339.974,06 .
046503745 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ163.904,23-81.308,26245.212,49324.743,79128.050,33452.794,12 .
013939980 ΦΙΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ230.819,40-466.414,14697.233,54--- .
022159413 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟ ΓΕΩ278.716,40-418.311,16697.027,56--- .
015079171 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ269.264,14-427.718,86696.983,00--- .
035922100 ΚΟΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ414.979,46-281.920,74696.900,20--- .
037510996 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ258.237,81-438.406,93696.644,74--- .
040144980 ΣΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ269.336,27-427.142,96696.479,23--- .
009625667 ΤΕΡΖΗ ΛΟΥΙΖ ΚΥΡ----475.153,83220.856,41696.010,24 .
032069231 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ402.921,37-292.913,62695.834,99--- .
035241065 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ----345.880,43349.565,50695.445,93 .
046266089 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ247.334,99-448.012,74695.347,73--- .
026586280 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ379.308,80-315.748,61695.057,41--- .
069677404 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒ ΠΕΤ303.514,10-391.523,45695.037,55--- .
053105548 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΟΝ ΓΕΩ342.278,42-352.368,33694.646,75--- .
042665976 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ214.643,34-149.938,51364.581,85169.234,13160.805,89330.040,02 .
016573299 ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ333.562,24-361.052,19694.614,43--- .
045443586 ΔΟΥΜΠΟΣ ΙΩΣΗΦ ΣΤΕ281.697,93-412.387,64694.085,57--- .
045641726 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΦΩΤ287.995,08-405.239,09693.234,17--- .
046933192 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑ ΓΕΩ159.458,60-152.556,44312.015,04213.533,76167.624,89381.158,65 .
017644670 ΑΡΤΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ----384.856,48308.051,75692.908,23 .
025030278 ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ312.031,90-380.467,66692.499,56--- .
023572270 ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ582.061,44-110.435,76692.497,20--- .
045636741 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑ ΕΥΑ367.875,08-324.219,03692.094,11--- .
046555256 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ276.914,52-415.102,45692.016,97--- .
011729814 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ391.585,45-300.326,64691.912,09--- .
044064761 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤ ΙΩΑ483.434,89-208.276,27691.711,16--- .
005696522 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΣΠΗΛΙ ΔΗΜ229.159,31-462.098,62691.257,93--- .
067024262 ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΛΕΩ513.334,44-177.872,57691.207,01--- .
029112656 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΓΡΗ353.361,40-337.789,01691.150,41--- .
009112980 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ----441.910,21248.568,98690.479,19 .
120072200 DIMTSO MARKO IOR228.327,54-462.134,94690.462,48--- .
121274795 ABU TAHER MIA----681.865,208.499,65690.364,85 .
033446040 ΓΙΟΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ446.877,20-243.115,00689.992,20--- .
014723108 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ259.491,11-430.459,52689.950,63--- .
003710598 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑ----345.829,77344.075,29689.905,06 .
009024407 ΜΙΤΖΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ175.857,22-28.080,78203.938,00401.192,1584.725,67485.917,82 .
044875822 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ288.747,28-401.064,27689.811,55--- .
123062339 MOWLA GOLAM WAZ----687.933,891.856,49689.790,38 .
050378047 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ492.243,68-197.316,06689.559,74--- .
042561327 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ483.766,14-205.762,03689.528,17--- .
046101209 ΒΑΤΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΓΕΩ412.024,80-277.503,14689.527,94--- .
040821921 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣ258.672,12-430.758,13689.430,25--- .
029286670 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ----337.791,17351.464,68689.255,85 .
026158456 ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ344.367,24-344.774,18689.141,42--- .
071910545 ΤΣΙΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ232.243,05-456.818,03689.061,08--- .
027104716 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ----352.359,83336.453,09688.812,92 .
042133290 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ315.459,84-372.502,78687.962,62--- .
045284104 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΡΗ275.418,04-412.076,62687.494,66--- .
007778850 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ228.627,69-458.663,24687.290,93--- .
059112121 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ228.430,55-458.834,42687.264,97--- .
043405550 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ----540.975,08146.200,39687.175,47 .
003561527 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ264.412,33-422.359,81686.772,14--- .
022461571 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ386.506,34-299.843,92686.350,26--- .
017677178 ΠΗΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ464.146,54-222.175,53686.322,07--- .
037844007 ΓΚΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ179.509,28469,40159.707,65339.686,33202.966,31143.461,00346.427,31 .
067146253 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑ421.973,08-264.110,73686.083,81--- .
031965771 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ283.926,84-402.008,81685.935,65--- .
044920072 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΛ----342.919,65342.923,27685.842,92 .
037186701 ΠΕΣΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ288.380,62-397.349,27685.729,89--- .
059609669 ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ472.282,96-213.220,43685.503,39--- .
047628158 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----292.522,08392.542,26685.064,34 .
038821329 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ431.278,70-253.753,85685.032,55--- .
041803187 ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓ ΔΗΜ228.246,91-456.533,43684.780,34--- .
050458742 ΤΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ400.459,13-284.142,95684.602,08--- .
048109541 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΚΩΝ436.156,37-247.293,61683.449,98--- .
044010304 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ394.879,12-288.485,48683.364,60--- .
073524678 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑ----322.780,63360.582,01683.362,64 .
046914349 ΤΣΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣ ΧΡΙ----345.099,08338.121,76683.220,84 .
018305553 ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ266.579,69-416.348,69682.928,38--- .
145382266 ΒΑΤΑΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ522.342,14-160.359,46682.701,60--- .
033429785 ΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ----454.300,12228.200,92682.501,04 .
053158437 ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ292.488,75-389.900,73682.389,48--- .
059382618 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ160.929,1373.055,72448.314,88682.299,73--- .
063227615 ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ----318.753,22363.533,81682.287,03 .
023927270 ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ186.815,51-93.680,67280.496,18229.766,94171.970,97401.737,91 .
042327846 ΜΑΡΚΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ478.870,63-203.166,92682.037,55--- .
029349868 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΠΟ291.409,22-390.461,67681.870,89--- .
042444160 ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ291.775,35-390.074,85681.850,20--- .
045564962 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ225.385,18-456.179,66681.564,84--- .
301517580 SARI SEYHA HAS288.269,22-393.130,06681.399,28--- .
058793981 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟ ΝΙΚ431.947,12-248.795,76680.742,88--- .
033494362 ΖΩΧΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΣ249.898,75-430.427,40680.326,15--- .
046806850 ΠΑΤΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ85.164,32303.775,05291.382,99680.322,36--- .
046889489 ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ437.552,03-242.261,65679.813,68--- .
043405525 ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ326.379,22-353.413,02679.792,24--- .
078128230 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ294.330,62-385.391,37679.721,99--- .
036538067 ΦΟΥΚΑΛΑ ΕΥΑΓΓ ΦΩΤ----291.804,88387.513,17679.318,05 .
023873286 ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ ΕΥΣΤΑ ΠΑΝ161.995,20-80.567,58242.562,78239.070,37197.664,96436.735,33 .
019888647 ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΖΩΗ457.013,62-222.261,34679.274,96--- .
033640450 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡ27.963,65311.149,39340.100,90679.213,94--- .
013268804 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ277.439,06-401.708,70679.147,76--- .
035536795 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ381.663,95-297.227,13678.891,08--- .
078196890 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑ244.125,28-127.936,56372.061,84257.091,0649.551,45306.642,51 .
047183546 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΑΡΜΠΑΤΟΥ ΠΟΥΛΧ ΑΝΑ309.827,43-368.281,10678.108,53--- .
052371736 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ380.791,81-296.925,98677.717,79--- .
047331572 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ312.031,70-365.061,60677.093,30--- .
045938560 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑ ΝΙΚ325.911,48-351.156,63677.068,11--- .
044345177 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑ485.486,31-191.539,44677.025,75--- .
010701346 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΛΕΑΝ ΕΥΑ327.003,91-349.980,86676.984,77--- .
061386575 ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΔΗΜ224.823,14-452.069,48676.892,62--- .
041408267 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΟΔΥ235.995,18-440.678,62676.673,80--- .
045537136 ΤΕΛΙΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ224.288,17-452.252,58676.540,75--- .
131758564 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ495.877,17-180.545,21676.422,38--- .
068005595 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ245.182,71-431.003,71676.186,42--- .
021092960 ΝΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ527.564,93-148.408,80675.973,73--- .
100454013 ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤ ΘΕΟ281.395,64-394.429,48675.825,12--- .
039460112 ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩ ΘΕΟ439.960,39-235.853,89675.814,28--- .
045312433 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΟΥΡ ΒΛΑ223.361,24-451.913,03675.274,27--- .
043453720 ΜΑΝΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ----440.193,81234.505,08674.698,89 .
050526823 ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ307.638,75-366.258,28673.897,03--- .
103849317 ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ192.709,48-175.283,85367.993,33174.709,08131.179,21305.888,29 .
040121584 ΠΑΠΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΘΕΟ233.216,55-440.202,37673.418,92--- .
070358586 ΚΡΑΝΙΑ ΑΜΑΛΙ ΑΛΚ576.528,52-96.770,91673.299,43--- .
123615682 POLISI GENCI SHA493.013,04-179.731,00672.744,04--- .
040182147 ΚΕΡΒΗΣ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣ49.408,12205.415,34417.881,60672.705,06--- .
067074867 ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ449.118,27-223.427,29672.545,56--- .
011558130 ΕΛΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ----312.775,44359.659,83672.435,27 .
011538303 ΚΟΚΑΛΑΣ ΚΩΝ ΧΡΗ244.126,0812.106,24416.067,26672.299,58--- .
043228516 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤ ΕΜΜ379.504,31-292.247,32671.751,63--- .
109573135 ΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ429.994,39-241.722,89671.717,28--- .
040123196 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΖΗΣ ΝΙΚ254.036,24-417.584,85671.621,09--- .
030823285 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΑΙΜΙΛ ΓΡΗ3.312,52458.305,65209.989,58671.607,75--- .
022509104 ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑ----388.789,56282.729,17671.518,73 .
046736786 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ468.888,98-202.138,16671.027,14--- .
042387609 ΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ394.568,09-276.432,34671.000,43--- .
073155137 ΣΑΓΗΡ ΝΕΤΖΑ ΧΑΣ376.207,43-294.622,02670.829,45--- .
042817859 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ277.396,06-392.754,22670.150,28--- .
046513726 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ222.516,57-446.715,25669.231,82--- .
043629300 ΒΕΡΓΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ579.183,17-89.362,83668.546,00--- .
040648265 ΦΑΒΙΟΣ ΑΔΑΜΑ ΧΡΗ364.931,60-303.408,31668.339,91--- .
014671445 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΩΜ226.168,86-442.134,70668.303,56--- .
024468868 ΠΟΛΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΜ----308.501,27359.787,60668.288,87 .
042938737 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ----395.870,29272.392,72668.263,01 .
022125354 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ481.156,72-186.982,03668.138,75--- .
040006570 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΔΙΟ256.840,28-411.013,69667.853,97--- .
114856770 KARMOUTI CHAHE BAK260.826,48-406.851,59667.678,07--- .
039105704 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ501.784,86-165.249,81667.034,67--- .
046299754 ΒΑΛΒΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ250.498,35-416.001,25666.499,60--- .
028295606 ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΛΕ226.566,95-439.365,08665.932,03--- .
042041567 ΧΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛ ΔΗΜ229.360,97-435.935,10665.296,07--- .
053966139 ΜΠΑΡΜΠΕΡ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ246.740,84-418.426,64665.167,48--- .
057847719 ΓΥΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ257.705,41-407.346,08665.051,49--- .
000000614 ΚΑΛΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ432.545,64-232.455,32665.000,96--- .
065453210 ΦΩΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ166.272,60-498.427,12664.699,72--- .
066398968 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ471.096,26-193.304,44664.400,70--- .
029379260 ΧΑΖΑΠΗ ΕΥΓΕΝ ΜΙΧ179.079,35-222.551,49401.630,84171.364,4891.399,24262.763,72 .
042443894 ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ269.051,37-395.095,23664.146,60--- .
011015725 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ458.898,89-205.210,16664.109,05--- .
043853580 ΠΑΤΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ189.447,09-159.878,76349.325,85175.828,87138.947,89314.776,76 .
063099084 PAPA VASIL JOR477.060,56-186.824,83663.885,39--- .
044850133 ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ447.925,58-215.842,94663.768,52--- .
027062677 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ221.190,04-442.374,70663.564,74--- .
059556070 ΚΑΡΑΤΖΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ214.764,55-132.851,46347.616,01209.034,39106.138,57315.172,96 .
040513137 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ220.853,72-441.868,61662.722,33--- .
020463730 ΑΛΕΞΑΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ249.192,74-413.468,69662.661,43--- .
031532500 ΠΟΥΣΝΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΟΛ281.719,95-380.554,59662.274,54--- .
028448836 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧ412.898,44-249.315,16662.213,60--- .
074831178 ΠΑΠΑΖΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ400.085,00-262.066,46662.151,46--- .
011538745 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ211.706,68-138.022,62349.729,30171.740,10140.559,07312.299,17 .
044121182 ΜΑΥΡΟΥΔΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟ ΠΑΥ258.719,40-402.965,59661.684,99--- .
025341333 ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ496.509,60-165.107,73661.617,33--- .
113571280 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑ ΕΥΑ289.009,99-372.332,65661.342,64--- .
029496696 ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ345.327,12-315.948,18661.275,30--- .
015300877 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ165.513,93-495.641,20661.155,13--- .
026728642 ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ202.064,14-93.899,12295.963,26275.038,6590.107,00365.145,65 .
028639327 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ214.328,67-446.706,63661.035,30--- .
009708018 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛ ΛΟΥ-219.575,99441.293,85660.869,84--- .
029240709 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΦΙΛ433.788,23-226.724,53660.512,76--- .
044184734 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ----419.614,23240.873,87660.488,10 .
044600250 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ219.139,56-441.295,87660.435,43--- .
041655973 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΖΩΓΡΑ ΣΤΑ179.245,00-481.140,91660.385,91--- .
010377277 ΓΑΒΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΤ250.014,63-409.985,70660.000,33--- .
006811262 ΒΟΥΡΟΣ ΝΑΟΥΜ ΘΩΜ211.677,87-448.305,35659.983,22--- .
012679158 ΚΟΥΖΕΛΕΑ ΕΙΡΗΝ ΔΗΜ----314.811,74345.066,68659.878,42 .
065409824 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΣΤΥ299.518,61-360.058,78659.577,39--- .
028996681 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ394.014,34-265.282,25659.296,59--- .
042677059 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΚΟΣ210.238,258.795,76440.246,98659.280,99--- .
014913647 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΛΕΩ----351.527,55307.749,38659.276,93 .
044853111 ΛΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΑΝΑ219.121,15-439.926,14659.047,29--- .
015183910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ313.508,97-345.352,75658.861,72--- .
044634473 ΤΣΙΒΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ272.292,94-386.516,43658.809,37--- .
059526920 ΣΙΟΥΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ295.930,76-362.727,30658.658,06--- .
046441437 ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ246.736,65-411.824,03658.560,68--- .
047612462 ΧΑΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ247.607,63-410.736,68658.344,31--- .
025983446 ΠΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ----485.825,10172.429,87658.254,97 .
025221581 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΜΙΧ239.637,2210.678,03407.760,37658.075,62--- .
046270171 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ227.573,52-430.455,34658.028,86--- .
118452648 STATHOPOULOS ANDRE PAN567.016,90-90.963,61657.980,51--- .
053329403 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝ ΗΛΙ312.692,59-345.174,54657.867,13--- .
042429943 ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ220.014,55-437.708,81657.723,36--- .
160024705 KARAKOSTOV ILIYA ASP420.250,00-237.021,00657.271,00--- .
043032704 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ406.593,60-250.671,99657.265,59--- .
039033925 ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑ376.541,54-280.522,98657.064,52--- .
120466666 ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙ ΘΕΟ303.304,52-353.274,23656.578,75--- .
014749855 ΜΗΝΑΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ1.012,06318.302,24336.993,72656.308,02--- .
072830659 ΜΑΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ417.134,90-239.161,24656.296,14--- .
042509605 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ367.387,03-288.891,32656.278,35--- .
042109401 ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΥΜ267.194,58-389.074,97656.269,55--- .
041590755 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ363.053,70-293.064,07656.117,77--- .
067131798 ΤΖΙΟΜΑΚΗ ΦΕΓΓΟ ΠΑΥ599.208,82-56.864,92656.073,74--- .
012116847 ΡΗΓΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ213.794,62-442.191,93655.986,55--- .
122515697 ΚΑΟΥΣΛΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΚΩΝ282.742,31-373.219,85655.962,16--- .
142188716 ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ562.679,32-93.050,72655.730,04--- .
019273026 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ445.247,45-210.307,50655.554,95--- .
035856416 ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΣ ΓΕΩ479.470,74-175.795,73655.266,47--- .
033033300 ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ288.158,30-366.974,98655.133,28--- .
139638665 ABDEL GHAFOUR YASIN MOH----335.776,05319.265,49655.041,54 .
047191687 ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΛΕ255.183,58-399.808,90654.992,48--- .
016285241 ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΔ412.325,92-242.467,48654.793,40--- .
047042067 ΑΓΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ399.998,57-254.658,55654.657,12--- .
043953081 ΠΕΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ572.300,41-82.278,85654.579,26--- .
024466064 ΚΟΡΔΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ198.884,22-455.687,44654.571,66--- .
115454845 HIZAN AHMAD HAS382.405,78-271.864,27654.270,05--- .
039363637 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ192.721,30-461.548,58654.269,88--- .
047876781 ΚΛΗΜΟΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ236.829,16-417.327,44654.156,60--- .
052908140 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ354.521,21-299.212,41653.733,62--- .
024141337 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ----431.485,55221.828,82653.314,37 .
017320282 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙ ΧΑΡ216.729,11-436.314,06653.043,17--- .
045299431 ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡ ΑΝΑ334.624,99-318.184,82652.809,81--- .
061469946 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ226.459,47-426.094,30652.553,77--- .
075040920 ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤ ΘΟΥ271.919,36-380.388,00652.307,36--- .
003843506 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΠΟ----278.059,54374.066,03652.125,57 .
028681150 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤ ΚΟΣ212.255,72-439.696,12651.951,84--- .
030887822 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΡΗΓΟ ΣΤΑ283.383,33-368.448,62651.831,95--- .
028675130 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ155.242,94-110.962,92266.205,86202.147,64183.324,78385.472,42 .
006768095 ΧΑΒΙΑΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ217.379,51-434.260,18651.639,69--- .
037198841 ΤΡΕΓΚΑ ΓΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ357.273,80-294.269,46651.543,26--- .
026139903 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ304.998,14-346.458,11651.456,25--- .
045162309 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟ ΘΕΟ188.701,54-100.026,64288.728,18230.560,91132.126,76362.687,67 .
047660503 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝ----298.910,23352.379,67651.289,90 .
003709305 ΠΑΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟ ΑΛΕ225.489,18-425.414,68650.903,86--- .
021793924 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝ ΙΩΑ401.914,65-248.537,51650.452,16--- .
045927650 ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΤΗΛΕΜ ΚΩΝ244.137,06-406.251,06650.388,12--- .
013859524 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ----343.938,43306.244,82650.183,25 .
044179202 ΝΤΙΚΕΥ ΒΕΡΑ ΒΑΣ249.983,44-400.003,91649.987,35--- .
024759518 ΧΡΥΣΑΙΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ281.237,65-368.553,80649.791,45--- .
015229595 ΚΑΡΜΑΝ ΦΙΛΙΠ ΒΙΚ----392.805,49256.966,59649.772,08 .
025950636 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ355.706,82-294.062,70649.769,52--- .
037397590 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ----439.040,99210.674,11649.715,10 .
122517365 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ216.603,28-432.981,76649.585,04--- .
010802110 ΜΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----311.605,73337.813,80649.419,53 .
044790758 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝ222.171,21-427.060,38649.231,59--- .
014512680 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ386.286,25-262.808,32649.094,57--- .
032887589 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ279.600,10-369.442,72649.042,82--- .
040352349 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΡ231.767,15-417.009,41648.776,56--- .
006161304 ΚΑΡΑΘΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ328.425,43-320.175,99648.601,42--- .
037723105 ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΛΕ----341.432,68307.039,41648.472,09 .
065992530 ALI MOHAM MD----640.208,727.942,58648.151,30 .
047722927 HERTZ VICKI MIC272.842,86-375.043,11647.885,97--- .
043277467 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΑΝΔ----334.749,65313.049,96647.799,61 .
111592187 HOQUE MD RO MD----641.299,836.470,35647.770,18 .
027123706 ΡΟΔΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ227.655,03-419.795,67647.450,70--- .
040355665 ΦΥΤΑΝΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡ ΠΕΤ----322.417,20324.704,76647.121,96 .
050513110 ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ350.980,51-295.928,44646.908,95--- .
046596576 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡ ΚΑΝ174.444,53-96.712,19271.156,72213.987,34161.034,33375.021,67 .
041496042 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ282.838,03-363.310,83646.148,86--- .
126363990 CENAJ REZAR LEF213.753,42-432.386,90646.140,32--- .
042784793 ΜΑΤΡΑΚΑ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ238.943,29-407.190,15646.133,44--- .
119925952 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ189.587,51-456.101,53645.689,04--- .
023518621 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ271.637,33-111.957,18383.594,51186.742,1874.897,81261.639,99 .
024721737 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ193.646,08-150.427,42344.073,50159.827,79141.282,89301.110,68 .
053877862 ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----373.317,06271.463,37644.780,43 .
008605984 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ276.025,01-368.710,50644.735,51--- .
053787174 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΟΙ-345.870,00298.831,68644.701,68--- .
029571420 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ225.370,00-115.870,50341.240,50205.444,4497.258,51302.702,95 .
050924419 ΤΕΝΕΖΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ327.335,24-316.385,25643.720,49--- .
044727420 ΤΖΙΒΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΙΜ----339.335,26304.151,41643.486,67 .
025921849 ΧΑΜΠΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ209.341,51-119.717,80329.059,31265.268,2148.924,59314.192,80 .
117859278 ΤΟΠΧΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ224.860,00-418.239,60643.099,60--- .
014778598 ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ163.682,19-134.978,59298.660,78203.363,99140.924,42344.288,41 .
006466751 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧ----272.394,19370.290,58642.684,77 .
022653753 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ298.169,61-344.468,72642.638,33--- .
103647990 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ214.176,76-428.326,50642.503,26--- .
001229977 ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΗΜΗ ΕΛΕ-161.071,19480.894,45641.965,64--- .
008003334 ΚΕΦΑΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ160.766,43-480.666,18641.432,61--- .
042957137 ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ213.772,57-427.450,89641.223,46--- .
024170622 ΔΗΜΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ258.934,24-382.243,13641.177,37--- .
047446953 ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ276.425,53-364.627,54641.053,07--- .
035372213 ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ----588.157,4352.855,48641.012,91 .
023741032 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ----333.471,03307.512,47640.983,50 .
043860177 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ457.246,32-183.395,71640.642,03--- .
043291241 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΥΡ273.996,65-365.798,65639.795,30--- .
025978381 ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ----404.799,99234.791,66639.591,65 .
112631431 ΤΣΙΓΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ260.098,56-379.441,78639.540,34--- .
017919436 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ281.815,36-357.536,57639.351,93--- .
041048835 ΓΙΑΧΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ224.624,09-414.543,17639.167,26--- .
020710260 ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙ214.992,86-424.141,12639.133,98--- .
068570013 ΤΑΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ331.507,27-307.462,45638.969,72--- .
031138359 ΚΑΡΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ175.114,14-103.519,77278.633,91260.346,0599.828,93360.174,98 .
075526471 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ487.955,79-150.491,89638.447,68--- .
032287904 ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΣ581.123,31-57.285,20638.408,51--- .
043337327 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ282.694,32-355.237,76637.932,08--- .
018663530 ΡΙΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ----297.517,68340.338,77637.856,45 .
024638247 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ295.872,46-341.796,97637.669,43--- .
005584444 ΔΕΛΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ260.475,32-377.121,07637.596,39--- .
011669296 ΣΑΛΤΑΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ225.505,45-412.062,38637.567,83--- .
079842631 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΑΛΕΙ ΧΑΡ368.487,95-269.078,24637.566,19--- .
019052322 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ383.819,75-253.710,30637.530,05--- .
075191680 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ345.051,95-291.965,40637.017,35--- .
025783725 ΚΩΝΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ206.262,63-138.336,29344.598,92173.485,35118.503,85291.989,20 .
032585028 ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ8.994,44203.897,07423.591,67636.483,18--- .
034780745 ΚΑΒΒΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟ ΧΡΗ397.890,70-238.348,42636.239,12--- .
037121247 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΔΗΜ350.226,18-285.774,95636.001,13--- .
049618197 ΓΡΙΒΑ ΝΙΚΗ ΜΙΧ----265.089,02370.631,38635.720,40 .
018105973 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ255.006,05-380.681,78635.687,83--- .
072017228 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ18.099,62301.393,32316.140,91635.633,85--- .
062827010 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ471.203,63-164.228,33635.431,96--- .
019951155 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΒ212.401,96-423.024,65635.426,61--- .
021863906 ΒΟΖΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΙΟ195.940,28-144.985,31340.925,59178.990,96115.399,42294.390,38 .
106670704 ΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ268.655,38-366.600,42635.255,80--- .
034619413 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ402.005,32-233.236,52635.241,84--- .
126583255 ΠΙΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ392.467,32-242.406,60634.873,92--- .
014425559 ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΑΒΡ276.362,10-358.165,57634.527,67--- .
047711243 ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΑΡ229.745,49-404.484,35634.229,84--- .
025467810 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΛΑΖ167.358,25-192.467,55359.825,80239.917,5634.388,90274.306,46 .
010433439 ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ267.664,19-366.432,81634.097,00--- .
012934520 ΜΑΥΡΟΦΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚ ΝΙΚ469.033,30-165.002,38634.035,68--- .
113213359 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ560.051,55-73.543,17633.594,72--- .
125464140 ACHOUR AHMAD HUS----317.694,36315.595,56633.289,92 .
015630288 ΚΕΦΑΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ158.634,65-474.426,76633.061,41--- .
036011835 ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ362.557,88-270.376,88632.934,76--- .
047440912 ΔΡΟΥΚΑ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ----276.144,95356.568,53632.713,48 .
034875826 ΤΖΟΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠ ΔΙΟ349.204,66-283.329,00632.533,66--- .
030610925 ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ251.661,01-380.849,54632.510,55--- .
127469710 MINAKOVA YULIA VLA560.157,87-72.313,66632.471,53--- .
046997095 ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑ ΒΙΟΛΕ ΘΕΟ215.625,171.144,53415.249,05632.018,75--- .
036714694 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ333.217,21-49.116,74382.333,95218.472,6030.913,64249.386,24 .
048363868 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ169.332,5742.020,83419.977,95631.331,35--- .
036086347 ΧΑΤΖΗΒΑΚΑΛΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ168.245,66-117.350,71285.596,37220.412,52125.280,17345.692,69 .
046684761 ΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ306.888,74-323.952,53630.841,27--- .
065865762 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΛΕΩ285.273,86-345.514,89630.788,75--- .
031423195 ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΛΕ222.062,26-407.983,59630.045,85--- .
140331517 KANWAL MUHAM DIN405.143,52-224.854,36629.997,88--- .
022100071 ΔΡΟΥΖΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----382.737,21247.043,74629.780,95 .
051087776 ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ427.811,90-201.929,89629.741,79--- .
046978112 ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΓΕΡΑΣ ΕΥΑ312.468,40-317.245,56629.713,96--- .
057698365 ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ320.818,02-308.656,41629.474,43--- .
012972492 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ207.001,19-422.451,18629.452,37--- .
112622446 ΚΙΠΤΗ ΑΜΕΤ-ΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΖΕ270.382,64-358.909,76629.292,40--- .
040122163 ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΑΓΟΡΙ ΝΙΚ403.656,13-225.322,58628.978,71--- .
135871318 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ224.477,18-154.100,63378.577,81157.136,5492.495,61249.632,15 .
100824434 ΣΜΙΡΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ436.945,16-191.158,88628.104,04--- .
113485039 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑ ΚΩΝ207.901,61-420.075,73627.977,34--- .
012065580 ΚΑΛΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ209.100,26-418.837,68627.937,94--- .
032785898 ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ372.487,28-254.983,94627.471,22--- .
021025591 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΚΥΡ211.871,23-415.479,73627.350,96--- .
051766318 ΚΟΥΡΤΖΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝ ΙΑΚ454.388,22-172.753,88627.142,10--- .
072859063 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ543.665,99-83.344,00627.009,99--- .
127631311 ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ100,00298.838,97327.993,74626.932,71--- .
019292391 ΠΑΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ----293.442,32333.092,89626.535,21 .
046301778 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ233.753,32-392.763,57626.516,89--- .
038017245 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ478.852,49-147.189,13626.041,62--- .
037669305 ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ12.281,76380.818,97232.838,27625.939,00--- .
064762007 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΓΕΩ-521.852,70103.953,05625.805,75--- .
051477594 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ548.595,58-77.178,74625.774,32--- .
013392956 ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ232.484,63-393.235,60625.720,23--- .
047521226 ΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ311.258,81-314.419,77625.678,58--- .
023496581 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ361.105,16-264.351,91625.457,07--- .
044382880 ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ547.110,72-77.717,62624.828,34--- .
015272801 ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΕΩ ΑΝΑ377.705,66-247.026,61624.732,27--- .
035489427 ΣΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ362.538,55-262.144,94624.683,49--- .
064542951 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ440.602,85-183.808,59624.411,44--- .
061116458 ΧΝΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ297.602,89-326.791,04624.393,93--- .
015355839 ΛΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ----276.741,93347.528,77624.270,70 .
013554581 ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ434.613,42-189.622,62624.236,04--- .
042956128 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ230.979,53-393.188,23624.167,76--- .
078848060 ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΧΡΗ156.139,79-81.029,85237.169,64234.684,85152.292,62386.977,47 .
025244834 ΖΑΧΕΙΛΑΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ440.226,70-183.673,90623.900,60--- .
027298008 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΙ516.630,73-106.976,84623.607,57--- .
046910511 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ235.161,05-388.337,45623.498,50--- .
013610687 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΕΩ214.250,15-409.198,14623.448,29--- .
036887600 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ569.315,37-54.028,02623.343,39--- .
011820345 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ207.237,21-415.517,13622.754,34--- .
051132438 ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ206.213,71-416.500,20622.713,91--- .
041335584 ΠΑΓΟΥΡΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΩΤ284.217,37-338.374,71622.592,08--- .
027097769 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΜΜ398.249,83-224.316,98622.566,81--- .
010384489 ΓΙΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ206.487,30-416.071,76622.559,06--- .
043764823 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ295.782,5218.092,17308.493,72622.368,41--- .
040839101 ΠΑΠΑΤΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΑΛΕ276.480,12-345.861,84622.341,96--- .
021834450 ΔΕΛΛΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ265.533,98-356.558,43622.092,41--- .
045038612 ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ231.421,95-390.631,68622.053,63--- .
029525426 ΝΤΑΓΚΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ207.600,94-414.335,55621.936,49--- .
043345260 ΓΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ210.647,67-410.696,10621.343,77--- .
021525180 ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ207.479,89-413.573,64621.053,53--- .
029448416 ΕΡΕΜΠΑΚΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ312.436,60-308.417,16620.853,76--- .
027989201 ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΜΙΧ277.418,20-343.389,13620.807,33--- .
106762440 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ370.933,19-249.813,65620.746,84--- .
115855444 ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΓΝ17.962,00284.645,21318.080,34620.687,55--- .
033479696 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝ ΗΛΙ----291.468,35328.719,46620.187,81 .
026778762 ΜΠΕΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΕΥΑ282.123,48-337.842,17619.965,65--- .
036212645 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΝΕΣΤΩ ΚΩΝ265.274,74-354.603,15619.877,89--- .
065254140 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ256.065,10-363.449,05619.514,15--- .
036339496 ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΑΡΙ437.122,55-182.352,80619.475,35--- .
073346685 ΣΧΙΖΑ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ269.980,76-349.306,50619.287,26--- .
045455689 ΜΕΤΣΟΒΙΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΣΠΥ415.142,30-204.068,76619.211,06--- .
068813064 ΤΣΟΜΠΑΝΗ ΤΡΙΑΝ ΔΗΜ326.921,43-292.226,08619.147,51--- .
067361900 ΣΚΙΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ157.998,47-105.812,27263.810,74174.247,34180.884,52355.131,86 .
006004452 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΦΛΩΡΟ ΒΑΣ163.369,82-455.526,51618.896,33--- .
019838908 ΛΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ----325.278,72293.496,67618.775,39 .
018434768 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ256.704,12-361.806,02618.510,14--- .
004141807 ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ375.993,05-242.191,46618.184,51--- .
045008367 ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ4.241,42532.162,1281.608,80618.012,34--- .
126273740 MIROFOROV NIKOL ΘΕΟ-331.539,16286.449,83617.988,99--- .
028467863 ΤΣΙΤΣΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ249.314,85-368.669,44617.984,29--- .
027396721 ΜΗΝΑΡΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ158.253,00-129.080,93287.333,93183.447,24147.113,20330.560,44 .
029212803 ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ220.049,50-397.739,49617.788,99--- .
023592163 ΣΙΔΕΡΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----297.178,08320.538,16617.716,24 .
045814328 ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ204.285,17-412.495,10616.780,27--- .
023421823 ΓΩΓΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ253.618,87-362.965,91616.584,78--- .
044536836 ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝ ΓΕΩ230.580,56-385.961,50616.542,06--- .
044748857 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ203.844,46-412.581,20616.425,66--- .
018165620 ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ263.145,55-353.234,03616.379,58--- .
052743837 ΚΑΠΟΛΑ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ257.072,34-359.217,87616.290,21--- .
045090592 ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ228.282,27-387.804,49616.086,76--- .
021133320 ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟ ΙΩΑ203.692,24-412.146,68615.838,92--- .
078060280 ΤΣΑΤΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ389.099,19-226.639,64615.738,83--- .
041960470 ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΑΚΡΙΤ ΔΗΜ----284.267,77331.426,28615.694,05 .
028186113 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ395.434,78-220.227,99615.662,77--- .
109416953 ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ----325.975,81289.305,61615.281,42 .
101058468 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ285.691,19987,50328.514,89615.193,58--- .
007608116 ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΕΩ221.799,25-392.793,30614.592,55--- .
045768909 ΤΑΓΔΑΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ399.020,16-215.551,92614.572,08--- .
021122201 ΜΑΤΑΤΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ354.613,02-259.922,36614.535,38--- .
059675403 ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ2.415,21486.154,34125.931,01614.500,56--- .
028781135 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ----307.721,93306.716,20614.438,13 .
046005500 ΝΙΑΡΟΥ ΘΕΩΝΗ ΑΝΔ283.866,67-330.527,70614.394,37--- .
041977870 ΠΑΝΑΟΥΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΤΕ----306.503,37307.878,52614.381,89 .
046639808 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜ271.107,13-343.189,37614.296,50--- .
013013309 ΛΥΡΩΝΗΣ ΧΑΡΙΔ ΑΝΤ204.580,25-409.573,24614.153,49--- .
019018316 ΧΗΡΑ ΠΑΡΘΕ ΔΗΜ----325.845,24287.925,04613.770,28 .
000205158 ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΑΝΔΡ ΠΑΝ228.950,60-384.653,79613.604,39--- .
015994453 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ342.919,13-270.544,80613.463,93--- .
024692276 ΚΟΥΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ351.334,58-262.074,28613.408,86--- .
047328696 ΛΑΓΟΥΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ315.136,33-298.237,25613.373,58--- .
025696410 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ----281.888,90331.221,67613.110,57 .
020433656 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ204.472,16-408.604,76613.076,92--- .
062681680 ΤΟΛΙΑ ΑΛΕΞΑ ΜΟΥ373.344,85-239.723,09613.067,94--- .
047407720 ΦΙΚΑ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ380.739,38-232.214,74612.954,12--- .
004809690 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ209.100,76-403.458,74612.559,50--- .
300316618 GHEORGHE VALEN CON419,49331.539,16279.892,54611.851,19--- .
025142669 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ196.427,13-415.406,24611.833,37--- .
039854070 ΓΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΚΛΕ----372.294,74239.453,02611.747,76 .
113394547 ΑΣΙΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ263.102,10-347.762,96610.865,06--- .
050397720 ΧΟΝΔΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΕ345.423,44-265.355,28610.778,72--- .
070762940 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ317.684,45-293.094,07610.778,52--- .
042899627 ΠΑΘΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ185.715,68-425.025,42610.741,10--- .
033812960 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ----288.604,35322.079,77610.684,12 .
016448488 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ368.184,10-242.337,51610.521,61--- .
033782949 ΡΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ316.999,67-293.418,72610.418,39--- .
047187940 ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΘ221.293,50-389.055,10610.348,60--- .
010394538 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ----270.774,22339.178,57609.952,79 .
045042594 ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ203.307,71-406.615,42609.923,13--- .
030355461 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ----354.123,05254.771,77608.894,82 .
143710793 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ362.756,99-246.124,38608.881,37--- .
007784996 ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ----290.718,48318.107,78608.826,26 .
019273040 ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ324.064,98-284.708,92608.773,90--- .
016373880 ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ383.724,84-224.852,60608.577,44--- .
025156164 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ229.151,51-379.390,21608.541,72--- .
107412184 ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΧΑΡ320.247,11-288.170,59608.417,70--- .
037564151 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ----284.922,76323.485,70608.408,46 .
131037110 RAMIREZ KOVEOU CARLO ANT350.195,97-257.854,23608.050,20--- .
044914760 ΒΙΓΛΙΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΣ400.972,16-207.015,47607.987,63--- .
020252347 ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ237.388,44-370.581,10607.969,54--- .
071296159 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ529.662,88-78.287,19607.950,07--- .
052966222 ΚΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΦΙΛΙΠ ΓΕΩ205.579,16-402.348,97607.928,13--- .
028681056 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΑΒ----347.248,47260.332,68607.581,15 .
025161567 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ399.870,70-207.683,42607.554,12--- .
047539868 ΣΙΡΓΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΕ----300.430,44307.115,56607.546,00 .
048094326 ΚΑΚΑΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ258.286,14-348.857,53607.143,67--- .
024066542 ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΑ260.740,39-346.374,33607.114,72--- .
016596854 ΠΡΟΔΡΟΜΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΧΡΗ258.097,29-348.892,85606.990,14--- .
061697040 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ284.295,80-322.593,92606.889,72--- .
041037384 ΤΣΙΜΙΚΑΛΗ ΚΛΕΟΠ ΠΑΝ201.951,36-404.744,20606.695,56--- .
005863064 ΠΑΤΣΟΥΦΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΤ178.093,46-126.984,36305.077,82174.573,42126.868,26301.441,68 .
068511930 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ ΣΤΑ373.933,85-232.461,25606.395,10--- .
141235411 TABATADZE MARIA TRI----605.392,45981,45606.373,90 .
112245372 ΜΠΑΣΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ273.680,93-332.553,02606.233,95--- .
020610980 ΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ228.761,59-377.009,37605.770,96--- .
031372928 ΠΑΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΛΟΥ335.267,62-270.291,97605.559,59--- .
046979864 ΤΣΕΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΧΙ351.771,43-253.780,69605.552,12--- .
061379399 ΑΛΕΞΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ----275.381,58330.112,46605.494,04 .
045426111 ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ377.177,001.445,04226.464,65605.086,69--- .
044494681 ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΩΡ ΔΗΜ----396.872,52208.186,58605.059,10 .
031042731 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ213.597,23-391.300,89604.898,12--- .
044440015 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ312.595,72-291.964,41604.560,13--- .
045273335 ΓΟΛΙΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΘΕΟ349.130,21-255.055,84604.186,05--- .
016496566 ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ243.676,97-360.476,56604.153,53--- .
072630809 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΕ264.743,48-339.318,08604.061,56--- .
051209366 ΜΠΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ----326.053,86277.811,92603.865,78 .
029934559 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ224.712,71-378.743,69603.456,40--- .
137256907 ΙΣΣΑΡΗ ΓΑΡΥΦ ΝΙΚ381.970,21-221.315,71603.285,92--- .
045524595 ΠΑΡΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ246.025,26-356.933,35602.958,61--- .
010991019 ΜΕΛΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ313.519,43-289.327,74602.847,17--- .
040065834 ΚΕΡΑΣΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ365.400,46-237.257,21602.657,67--- .
047236255 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ258.468,64-343.934,85602.403,49--- .
025554688 ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ278.549,77-323.791,89602.341,66--- .
024528279 ΤΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣ ΓΕΩ358.572,70-243.694,86602.267,56--- .
018491310 ΠΑΦΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ158.184,61-122.460,38280.644,99186.358,74135.028,79321.387,53 .
029674980 ΜΠΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ261.795,66-340.097,45601.893,11--- .
024026206 ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ373.717,33-227.984,48601.701,81--- .
127982252 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ279.434,1031.126,1773.519,97384.080,24200.036,6817.017,82217.054,50 .
051190571 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΦΩΤ259.635,86-341.145,32600.781,18--- .
078301134 CROSSLAND JANET BAR541.128,82-59.319,21600.448,03--- .
017139315 ΚΕΡΑΣΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ360.005,95-240.284,74600.290,69--- .
023360794 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ179.818,94369,51420.047,23600.235,68--- .
062722849 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----398.082,99201.588,13599.671,12 .
053799892 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ200.644,69-160.160,28360.804,97155.106,8283.217,78238.324,60 .
050637260 ΜΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ397.228,66-201.899,40599.128,06--- .
038154504 ΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ356.770,03-242.314,95599.084,98--- .
014045157 ΜΠΟΥΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ298.323,51-300.619,81598.943,32--- .
044718620 ΜΟΥΧΑΝΗΣ ΛΑΖΑΡ ΘΕΟ212.981,60-385.887,55598.869,15--- .
112252443 BORROMEO ALEXI LOU318.160,79-280.393,12598.553,91--- .
045049282 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΡΑΛΛΟ ΚΥΡ----306.909,63291.099,92598.009,55 .
004439648 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡ ΒΑΣ442.142,71-155.663,51597.806,22--- .
114400102 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΝΑΝΤΙ ΜΠΟ393.193,44-204.606,94597.800,38--- .
127068894 ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΧΡΥΣΑ ΚΩΝ328.361,62-269.298,78597.660,40--- .
123405980 FARUQ HOSSAIN MOHAM MOH----594.434,503.203,84597.638,34 .
046993350 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝ411.431,20-185.845,50597.276,70--- .
103318870 ΣΟΦΡΑ ΑΘΑΝΑ ΑΝΔ162.597,16-434.190,86596.788,02--- .
023615863 ΒΙΓΛΑΣ ΑΝΔΡΕ ΑΝΤ410.144,73-186.009,77596.154,50--- .
040001316 ΚΟΥΣΟΥΛΗ ΕΥΤΥΧ ΘΕΟ203.254,86-392.581,27595.836,13--- .
017661525 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡ114.321,02156.585,50324.859,41595.765,93--- .
052112622 ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ ΓΡΗΓΟ ΣΑΡ2.949,28195.343,21397.204,00595.496,49--- .
131206721 ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΠΗΝΕΛ ΙΩΑ----313.871,93281.340,76595.212,69 .
035638763 ΤΣΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ198.566,16-396.397,86594.964,02--- .
039424360 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ ΠΗΝΕΛ ΝΙΚ262.241,90-332.508,64594.750,54--- .
032599788 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ456.412,32-138.227,44594.639,76--- .
008845642 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΕ202.798,93-391.828,14594.627,07--- .
045706827 ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ251.846,51-342.497,82594.344,33--- .
044076735 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑ335.074,04-259.244,42594.318,46--- .
008349150 ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ----319.523,08274.402,76593.925,84 .
029443328 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΣ307.651,70-285.766,26593.417,96--- .
039893845 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ178.507,53-140.169,96318.677,49161.074,51113.311,25274.385,76 .
042421620 ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ226.091,52-366.804,04592.895,56--- .
018758032 ΚΟΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ282.068,20-310.463,77592.531,97--- .
021910174 ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ397.170,02-195.205,62592.375,64--- .
030887742 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ241.332,08-350.950,02592.282,10--- .
046398688 ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ----291.011,53301.075,82592.087,35 .
044325812 ΚΟΜΗ ΑΣΗΜΟ ΓΕΩ----271.457,01320.416,90591.873,91 .
016270854 ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕ347.135,14-244.493,53591.628,67--- .
032116156 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΑ ΑΝΑ----382.610,76208.982,02591.592,78 .
036744188 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ85.270,9566.484,7685.908,16237.663,87224.360,37129.465,19353.825,56 .
030886002 ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗ ΠΕΡΣ ΕΥΘ269.472,13-321.917,30591.389,43--- .
043110876 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΕΜΜ255.455,40-335.867,34591.322,74--- .
044032843 ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ233.118,81-358.019,63591.138,44--- .
132600863 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΕΙΡΗΝ ΠΑΥ347.619,18-243.360,77590.979,95--- .
069250482 ΤΑΡΑΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ----323.854,43267.046,40590.900,83 .
030478239 ΤΣΟΛΕΡΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑ ΝΙΚ252.751,04-338.039,91590.790,95--- .
121218773 MASTELA PAWEL PAW495.620,06-95.138,77590.758,83--- .
033468528 ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ179.462,74-117.842,27297.305,01204.413,7688.606,97293.020,73 .
058572754 ΜΙΜΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ250.061,37-340.165,04590.226,41--- .
079754667 ΖΑΝΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ359.852,69-230.150,83590.003,52--- .
043750148 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΙΩΑ266.517,15-323.393,31589.910,46--- .
043784300 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ303.012,5416.525,25270.325,12589.862,91--- .
042771146 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ217.115,72-372.732,77589.848,49--- .
050329970 ΒΑΛΑΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ305.392,00-284.169,17589.561,17--- .
021029805 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ194.932,86-394.266,76589.199,62--- .
044376781 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ196.556,16-392.283,54588.839,70--- .
076823057 ΚΑΛΛΙΑΓΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----331.194,29257.465,14588.659,43 .
079862445 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ492.779,61-95.741,37588.520,98--- .
020149227 ΖΑΝΝΙΑΣ ΠΑΡΑΣ ΒΑΣ217.246,98-371.158,35588.405,33--- .
032274910 ΓΙΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ----397.700,73190.610,28588.311,01 .
017649456 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ204.231,78-383.815,10588.046,88--- .
043048947 ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΗΛΙ254.360,00-333.669,46588.029,46--- .
031206397 ΣΤΑΘΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ312.869,08-275.127,84587.996,92--- .
140365545 ΖΑΦΕΙΡΗ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ347.042,89-240.886,91587.929,80--- .
047453030 ΓΙΑΚΚΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ265.866,05-321.973,50587.839,55--- .
139967805 ΤΣΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ259.444,17-328.234,79587.678,96--- .
073040451 ΚΩΝΣΤΑΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ195.134,95-392.535,23587.670,18--- .
123202119 ΚΙΖΙΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ272.882,01-314.645,51587.527,52--- .
047234194 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ372.906,71-214.554,98587.461,69--- .
015663260 ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ----299.468,30287.778,63587.246,93 .
044492478 ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑ202.910,04-384.333,93587.243,97--- .
042464724 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ285.886,96-300.982,73586.869,69--- .
046505173 ΤΡΙΓΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ283.047,59-303.636,27586.683,86--- .
003046880 ΨΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ191.409,89-395.254,80586.664,69--- .
041468608 ΛΙΒΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝ----262.211,80324.392,93586.604,73 .
027376341 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ319.884,99-266.401,88586.286,87--- .
046886033 ΣΑΜΨΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ266.890,42-319.324,67586.215,09--- .
030092865 ΣΙΩΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΟΥ252.573,84-333.619,65586.193,49--- .
043159162 ΤΣΑΜΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΙΛ----441.677,39144.344,34586.021,73 .
019329223 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑ ΔΗΜ180.794,42-405.100,78585.895,20--- .
055069092 ΤΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΡΗ182.699,15-118.693,01301.392,16187.711,4196.565,94284.277,35 .
045619732 ΦΟΥΦΛΙΑ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ295.045,77-290.453,90585.499,67--- .
077022854 ΚΙΤΣΑΤΗΣ ΖΗΣΗΣ ΘΕΟ122.835,20200.556,91262.066,62585.458,73--- .
111429648 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ367.341,67-217.838,29585.179,96--- .
115580665 ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤ ΠΑΥ600,00284.645,21299.863,77585.108,98--- .
038492818 ΡΟΥΠΗ ΡΟΖΑ ΑΛΜ164.982,47-73.973,40238.955,87219.587,05126.478,12346.065,17 .
111886927 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΘΕΟ309.075,72-275.864,75584.940,47--- .
031668137 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ266.075,66-318.459,68584.535,34--- .
030948844 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ471.079,08-113.298,84584.377,92--- .
065211256 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ----344.933,17239.380,44584.313,61 .
063939587 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΥ-284.645,21299.573,37584.218,58--- .
070879761 ΑΖΙΖΙ ΜΑΧΜΟ ΜΟΧ440.265,51-143.943,18584.208,69--- .
059728935 ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ----357.798,90226.026,29583.825,19 .
033963830 ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ193.374,19-390.089,26583.463,45--- .
009604518 ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ398.626,03-184.834,67583.460,70--- .
026129891 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΣΕΡ257.690,47-325.732,40583.422,87--- .
025538560 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ492.830,73-90.578,12583.408,85--- .
039006726 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΝ----398.881,22184.069,90582.951,12 .
023568102 ΤΖΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ193.260,79-389.608,33582.869,12--- .
074209105 ΣΚΥΡΛΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ----267.489,72315.306,92582.796,64 .
022740178 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ192.851,76-389.869,69582.721,45--- .
029345974 ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΕΥΓΕΝ ΚΩΝ197.042,44-385.480,00582.522,44--- .
020423294 ΜΑΡΚΟΥ ΧΑΡΙΛ ΑΓΓ273.567,34-308.750,64582.317,98--- .
046330657 ΘΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡ ΠΕΡ310.677,43-271.510,47582.187,90--- .
127401136 ΠΟΛΥΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΜ416.635,64-165.465,69582.101,33--- .
047637390 ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ274.987,05-306.986,38581.973,43--- .
046029312 ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΕΡΩ----249.589,02332.338,35581.927,37 .
032667661 ΚΑΙΤΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ368.052,81-213.762,96581.815,77--- .
079500502 ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ----371.577,09209.605,94581.183,03 .
058510358 ΕΛΕΟΥΑ ΝΕΒΙΝ ΖΑΚ399.618,01-181.557,94581.175,95--- .
010183330 ΖΕΡΒΑ ΘΕΩΝΗ ΙΩΑ----268.322,48312.690,25581.012,73 .
039229227 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΧΡΙ450.058,21-130.943,05581.001,26--- .
019945923 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ313.705,28-267.135,39580.840,67--- .
029898937 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΜΙΛ221.735,66-359.060,45580.796,11--- .
034995406 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΚΟ ΓΕΩ----304.991,78275.584,74580.576,52 .
046438783 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ197.724,829.694,26373.128,94580.548,02--- .
018497350 ΚΙΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ171.604,60-408.833,65580.438,25--- .
016730200 ΜΟΥΡ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ174.161,96-406.229,38580.391,34--- .
044933725 ΔΕΡΒΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ258.226,29-322.026,51580.252,80--- .
124988122 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ915,95284.645,21294.422,93579.984,09--- .
023122638 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ----291.651,37288.211,39579.862,76 .
053016202 ΣΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ193.648,54-386.207,60579.856,14--- .
033301612 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ244.699,30-335.101,02579.800,32--- .
042063117 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ410.350,33-169.300,54579.650,87--- .
037146021 ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ430.991,29-148.537,32579.528,61--- .
020519937 ΚΟΤΣΑΥΤΗΣ ΑΛΕΞΙ ΣΠΥ302.544,04-276.799,80579.343,84--- .
023759662 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ265.728,46-313.466,99579.195,45--- .
040937837 ΤΣΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ320.938,69-258.230,84579.169,53--- .
109138414 ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΚΩΝ262.428,14-316.578,36579.006,50--- .
055647634 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ219.097,42-359.377,13578.474,55--- .
020046564 ΡΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ332.601,99-245.851,84578.453,83--- .
043448887 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΥΜ225.496,69-352.876,62578.373,31--- .
015947650 ΜΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΚΛΕΑΡ ΕΜΜ343.330,382.185,72232.842,75578.358,85--- .
008111530 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ275.843,4174.846,88227.615,16578.305,45--- .
015176757 ΑΝΑΙΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ223.233,19-354.931,06578.164,25--- .
067187628 KANAWATI MAHMO MOH278.668,36-299.302,52577.970,88--- .
035413758 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΕΩ194.693,29-382.697,04577.390,33--- .
042411491 ΤΣΟΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ----331.506,03245.799,86577.305,89 .
072549743 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ----341.573,98235.731,80577.305,78 .
020986122 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ195.993,62-381.286,77577.280,39--- .
050683830 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ244.651,05-332.310,77576.961,82--- .
130456160 ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΑΡΧΙΜ ΓΕΩ174.290,21-78.851,08253.141,29245.137,1478.213,40323.350,54 .
027663970 ΓΚΑΙΔΑΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ150.813,35-62.842,45213.655,80274.198,0388.632,12362.830,15 .
035070340 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ244.741,87-331.728,87576.470,74--- .
037809590 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ214.353,906.176,42355.784,18576.314,50--- .
024250081 ΤΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ----326.499,74249.599,30576.099,04 .
021124187 ΓΕΩΡΓΑΣ ΕΜΜΑΝ ΣΠΥ192.090,68-383.976,88576.067,56--- .
047224613 ΚΑΘΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠ ΓΕΩ----263.313,73312.650,05575.963,78 .
028652706 ΚΑΙΜΑΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ239.387,26-336.566,69575.953,95--- .
043358311 ΚΑΓΚΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ196.611,00-378.999,48575.610,48--- .
125672008 ΔΙΠΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ----432.370,87143.130,57575.501,44 .
008430786 ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ----276.745,62298.585,62575.331,24 .
135914060 JULIENNE LAURE JEA----277.381,69297.838,29575.219,98 .
054262670 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ427.550,01-147.666,24575.216,25--- .
056202016 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤ243.847,54-331.365,01575.212,55--- .
052604930 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ----305.735,32269.475,53575.210,85 .
036501989 ΚΟΥΤΑΝΤΟΥ ΕΥΡΙΔ ΝΙΚ----275.789,47299.308,93575.098,40 .
102761487 ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤ ΣΩΤ----385.041,89189.884,07574.925,96 .
102767627 BEGUM NASRE YAG255.343,07-319.514,79574.857,86--- .
043486228 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ192.795,22-381.974,53574.769,75--- .
009672367 ΚΑΤΣΑΜΠΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΛΠ222.686,83-352.042,88574.729,71--- .
066693306 ΣΙΑΓΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΡΟ----275.416,23299.143,95574.560,18 .
047241093 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΦΡΑΓΚ ΕΜΜ----266.607,73307.928,72574.536,45 .
046131030 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ226.913,75-347.525,45574.439,20--- .
006835630 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ----304.112,09270.276,68574.388,77 .
005857383 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΚΑ ΑΘΑ329.903,94-244.388,31574.292,25--- .
044249478 ΒΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ127.705,13191.945,79254.537,59574.188,51--- .
047578857 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ163.595,33-410.285,55573.880,88--- .
044970468 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ231.150,28-342.465,12573.615,40--- .
059299546 ΚΟΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ219.003,39-354.569,79573.573,18--- .
047820540 ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ183.162,93-390.392,06573.554,99--- .
030670910 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ----325.281,60248.249,24573.530,84 .
022106628 ΣΔΟΥΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ293.028,46-280.481,60573.510,06--- .
066414008 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ262.529,71-310.856,26573.385,97--- .
114011121 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ456.911,00-116.428,63573.339,63--- .
003626929 ΚΑΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛ ΒΑΣ190.838,27-382.489,09573.327,36--- .
072377768 ΤΕΛΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΑΡΙ----257.011,48316.196,90573.208,38 .
026308567 ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ----282.746,53289.638,78572.385,31 .
059191248 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ241.949,67-330.382,22572.331,89--- .
069251362 ANADANI MOHAM AHM----270.597,94301.540,52572.138,46 .
035411335 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ398.124,19-173.900,94572.025,13--- .
045222218 ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ212.203,15-88.502,64300.705,79196.473,2174.539,58271.012,79 .
046110998 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ----301.274,11269.910,69571.184,80 .
050214194 ΜΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ322.249,74-248.901,75571.151,49--- .
067972110 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----322.643,97248.283,17570.927,14 .
037388685 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΥ336.644,33-234.220,82570.865,15--- .
040391652 ΚΑΜΑΔΗ ΕΥΑΝΘ ΑΘΑ195.700,64-375.107,00570.807,64--- .
030755038 ΣΑΡΜΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ----312.416,51258.362,07570.778,58 .
043424122 ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΕΤΡΟ ΧΡΗ217.665,00-352.900,54570.565,54--- .
113670221 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΥ----310.135,33260.422,87570.558,20 .
028894719 ΖΗΖΗΣ ΔΙΑΜΑ ΖΑΧ191.187,17-379.169,74570.356,91--- .
035774251 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ304.553,79-265.619,37570.173,16--- .
130558231 ΣΕΡΔΑΡΗ ΔΕΣΠΟ ΑΧΙ209.183,60-360.813,94569.997,54--- .
025455557 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΟ174.379,43-395.433,83569.813,26--- .
042720299 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ207.516,02-361.977,34569.493,36--- .
030500527 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜ ΙΩΑ185.853,76-383.571,16569.424,92--- .
023193397 ΣΑΜΟΥΡΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ289.937,87-279.365,21569.303,08--- .
047379740 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΑΝ342.841,06-226.402,01569.243,07--- .
046251433 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛ ΠΑΝ291.727,40-277.321,41569.048,81--- .
018331687 ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΑ154.307,94-63.061,77217.369,71218.920,91132.652,90351.573,81 .
045637320 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΦΡΕΙΔ ΓΕΩ233.451,7375.702,26259.651,11568.805,10--- .
029112724 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ370.361,01-198.311,10568.672,11--- .
013981289 ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ358.014,52-210.536,01568.550,53--- .
042577626 ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ220.886,11-347.653,56568.539,67--- .
045492520 KIOUTELIAN STAVR ILI248.427,29-320.104,57568.531,86--- .
036590392 ΑΛΜΑΛΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ ΠΑΥ----250.204,77318.243,42568.448,19 .
066510752 ΠΛΙΑΠΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ333.522,33-234.726,40568.248,73--- .
139558420 KULO AJDHO LEF188.427,20-379.718,08568.145,28--- .
023066570 ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ450.518,27-117.593,03568.111,30--- .
036602070 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ412.076,46-155.974,38568.050,84--- .
028068108 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩ210.365,47-357.602,82567.968,29--- .
102815433 ΤΑΒΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ268.472,53-299.370,86567.843,39--- .
076015921 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ171.135,40-396.706,61567.842,01--- .
027129679 ΣΥΜΕΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΓΑΒ216.738,791.488,75349.560,66567.788,20--- .
020529120 ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ188.312,10-379.211,74567.523,84--- .
052123102 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ368.607,23-198.648,29567.255,52--- .
037040908 ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ252.157,19-314.790,30566.947,49--- .
012084821 ΜΕΛΕΜΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ429.525,48-137.210,31566.735,79--- .
037549971 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ361.390,41-205.248,39566.638,80--- .
019344226 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ320.171,07-246.208,31566.379,38--- .
013584364 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ196.063,43-369.933,62565.997,05--- .
042764026 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΝΕΣ170.631,83-117.726,79288.358,62187.930,1289.358,73277.288,85 .
015263054 ΜΠΑΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΕΛ283.081,78-282.556,12565.637,90--- .
044315204 ΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ----300.698,53264.764,59565.463,12 .
038844447 ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΕΞΑ ΘΩΜ----190.457,10374.795,38565.252,48 .
113677688 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΘΑ272.898,78-292.195,75565.094,53--- .
008620011 ΚΟΕΝ ΧΑΙΜ ΙΩΣ393.436,88-171.476,67564.913,55--- .
019494972 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ406.998,72-157.718,48564.717,20--- .
015645032 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ334.373,07-230.335,50564.708,57--- .
142920725 FERNANDEZ GARCIA DARIO EST460.466,14-104.215,44564.681,58--- .
013692965 ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑ ΚΩΝ----386.930,60177.317,55564.248,15 .
043314050 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΥΛΟ ΤΑΞ284.696,57-279.473,14564.169,71--- .
038492726 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ----284.760,68279.383,31564.143,99 .
045199628 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ205.468,42-358.583,57564.051,99--- .
044143280 ΚΑΡΑΜΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ231.044,31-332.545,61563.589,92--- .
040897990 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ185.691,10-377.829,46563.520,56--- .
037837784 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ188.075,44-375.254,16563.329,60--- .
046772700 ΚΟΤΖΙΑ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ----261.496,06301.831,16563.327,22 .
030535472 ΜΑΝΤΖΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ228.535,37-334.580,17563.115,54--- .
035030065 ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ108.060,68106.621,63348.072,55562.754,86--- .
042251915 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----296.900,57265.770,49562.671,06 .
019008163 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΛΕΩ343.980,73-218.685,89562.666,62--- .
007622252 ΤΖΙΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ193.257,05-369.362,52562.619,57--- .
056158467 ΣΚΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙ ΕΜΜ172.308,82-390.156,55562.465,37--- .
079880230 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ-460.598,50101.838,32562.436,82--- .
018971722 ΚΟΝΔΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑ ΙΟΡ197.010,69-365.365,63562.376,32--- .
040002640 ΔΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤ ΒΑΣ----312.144,94250.092,34562.237,28 .
024381658 ΚΩΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ181.453,21-380.591,51562.044,72--- .
045570970 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΙΟ354.442,58-207.471,99561.914,57--- .
053233048 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣ ΓΕΩ-460.017,07101.709,77561.726,84--- .
028585068 ΚΑΛΟΧΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ223.157,98-338.391,40561.549,38--- .
047441183 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΡΟ229.606,94-331.941,94561.548,88--- .
046422080 ΜΠΟΤΟΖΗ ΣΕΒΑΣ ΝΙΚ193.122,68-368.424,79561.547,47--- .
032074333 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟ ΚΩΝ201.532,51-359.984,27561.516,78--- .
038875485 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ----312.367,87249.136,58561.504,45 .
029305800 ΝΤΑΓΚΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ----311.076,13250.190,97561.267,10 .
058100081 ΜΑΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝ ΕΠΑ187.536,87-373.334,52560.871,39--- .
040481577 ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ273.800,63-287.028,99560.829,62--- .
116900282 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ-248.434,33312.373,71560.808,04--- .
139530668 VELEV KOSTA NIK240.300,76-320.453,78560.754,54--- .
046915715 ΓΟΥΖΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ344.707,29-215.954,33560.661,62--- .
073870145 ΜΠΕΧΛΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ174.601,17-95.621,69270.222,86198.052,3192.267,81290.320,12 .
045635326 ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΕ----416.453,47144.012,82560.466,29 .
044095356 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑ ΦΩΤ470.623,00-89.677,04560.300,04--- .
044160080 ΚΟΤΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ330.326,57-229.767,41560.093,98--- .
012994700 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ341.703,14-218.345,37560.048,51--- .
031082199 ΚΥΡΕΚΙΑΝ ΒΑΡΟΥ ΠΙΕ231.641,00-328.091,94559.732,94--- .
020675701 ΣΑΚΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΣΩΤ185.416,52-374.093,11559.509,63--- .
024738420 ΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΕΩ216.762,31-342.637,43559.399,74--- .
021959062 ΠΕΤΣΑΣ ΙΣΙΔΩ ΜΗΝ192.521,91-366.840,65559.362,56--- .
041771345 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓ185.569,93-373.583,24559.153,17--- .
026707622 ΜΟΣΚΑΧΛΑΙΔΗ ΚΑΛΛΙ ΕΥΘ249.971,86-309.165,65559.137,51--- .
022597959 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΕΑ462.184,62-96.880,43559.065,05--- .
036537810 ΚΡΙΝΗΣ ΑΣΗΜΑ ΔΗΜ----344.389,39214.665,59559.054,98 .
006802820 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ444.472,31-114.563,78559.036,09--- .
020688653 ΚΑΛΠΑΞΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΗΛΙ351.565,56-207.423,68558.989,24--- .
013914622 ΚΟΣΙΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΓΓ----302.689,22256.208,03558.897,25 .
024735871 ΤΡΙΧΑΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ190.068,66-124.191,98314.260,64159.198,3685.420,21244.618,57 .
009994448 ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ----262.673,10296.088,35558.761,45 .
044172330 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΡ276.758,52-281.969,49558.728,01--- .
045230730 ΣΦΑΚΙΑΝΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ263.269,71-295.231,62558.501,33--- .
004106694 ΛΕΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ151.860,34-406.512,44558.372,78--- .
016381228 ΠΑΧΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΡΙ301.237,40-257.075,81558.313,21--- .
119979481 ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ368.455,07-189.726,47558.181,54--- .
020515926 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΠΟ281.858,04-276.202,47558.060,51--- .
105502888 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ286.374,16-271.683,82558.057,98--- .
106506431 ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΗ ΑΝΔΡΙ ΘΩΜ233.961,16-323.993,62557.954,78--- .
039363557 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ176.954,25-380.984,80557.939,05--- .
041702991 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΦΩΤ175.216,91-84.432,73259.649,64219.211,4078.929,34298.140,74 .
046945965 ΦΟΥΤΡΗ ΕΥΑΓΓ ΑΡΙ----281.904,80275.733,26557.638,06 .
041483292 ΠΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ184.367,83-373.160,48557.528,31--- .
006384002 ΤΡΙΓΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ167.350,86-389.984,92557.335,78--- .
044985875 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ191.142,06-366.129,97557.272,03--- .
023349728 ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΗΝ418.375,48-138.624,91557.000,39--- .
013741509 ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ380.686,99-176.250,40556.937,39--- .
044287090 ΣΤΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ294.710,06-262.054,48556.764,54--- .
033528609 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ366.083,41-190.489,23556.572,64--- .
001374333 ΠΟΚΑΜΙΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΓΡΗ239.109,04-317.236,41556.345,45--- .
047081020 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝ ΘΕΟ233.979,17-322.362,70556.341,87--- .
044631968 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΣΤΕΡΓ ΓΕΩ352.645,61-203.591,35556.236,96--- .
021052280 ΜΠΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ197.179,84-110.901,81308.081,65153.719,6194.039,47247.759,08 .
064299866 ΧΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡ ΕΥΑ291.874,55-263.919,29555.793,84--- .
037744309 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΛΕ310.664,15-245.090,06555.754,21--- .
077415533 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ370.230,98-184.850,53555.081,51--- .
044991556 ΤΣΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΟΡ----362.873,69192.149,07555.022,76 .
029426528 ΛΑΣΠΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ163.627,1020.396,19370.820,70554.843,99--- .
033028406 ΣΚΛΑΒΟΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ388.388,08-166.178,09554.566,17--- .
028330336 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ191.783,32-107.310,31299.093,63175.280,9179.930,17255.211,08 .
063218110 ΚΟΥΜΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ330.942,54-222.726,44553.668,98--- .
043650383 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΟΡΔΑ ΔΗΜ227.067,58-326.528,79553.596,37--- .
042769360 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ329.770,46-223.745,84553.516,30--- .
027825347 ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΝΑ ΚΩΝ347.462,29-205.777,45553.239,74--- .
045139804 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ251.379,11-301.767,50553.146,61--- .
025202241 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΙΟΡΔΑ ΔΙΟ184.404,43-368.401,61552.806,04--- .
027388782 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΡΗ424.085,04-128.582,22552.667,26--- .
019141030 ΒΡΥΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ210.969,36-341.240,36552.209,72--- .
010639221 ΤΣΑΚΙΛΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ229.569,67-322.476,20552.045,87--- .
045476765 LEONTIADIS EMELI ΛΕΩ----307.182,12244.778,13551.960,25 .
114790136 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ246.679,13-304.946,57551.625,70--- .
041408427 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ269.908,58-281.673,94551.582,52--- .
028811783 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΓΝ343.038,13-208.012,12551.050,25--- .
053179120 ΓΑΡΝΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ254.500,80-296.503,56551.004,36--- .
053443236 ΔΕΛΗΘΑΝΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ174.731,23-94.671,74269.402,97204.166,7077.141,87281.308,57 .
036578004 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛ ΑΝΑ----386.699,96163.956,04550.656,00 .
047832723 ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ318.153,96-232.474,10550.628,06--- .
025649665 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ412.894,65-137.581,81550.476,46--- .
015200880 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΓΑ ΙΩΑ166.165,88-384.285,35550.451,23--- .
031739779 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΛ----365.787,99184.624,82550.412,81 .
106594684 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ΑΘΑ232.566,06-88.236,69320.802,75183.674,5845.901,55229.576,13 .
039194837 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ396.281,23-153.994,52550.275,75--- .
040402609 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ297.902,27-252.300,62550.202,89--- .
074343970 ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΧΙ228,20490.254,4259.437,09549.919,71--- .
027027362 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΛΥΚ316.698,91-233.013,04549.711,95--- .
101221880 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΜΠΟΡΙ ΛΑΖ181.822,09-367.871,69549.693,78--- .
023063787 ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ178.251,28-68.070,79246.322,07224.732,6078.585,55303.318,15 .
052719180 ΓΙΑΝΝΑΚΟΒΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ338.057,72-211.162,91549.220,63--- .
115515425 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ239.287,04-309.890,69549.177,73--- .
021270129 ΜΑΓΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ234.590,10-314.566,92549.157,02--- .
030859706 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ188.776,44-360.168,09548.944,53--- .
030967336 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ44.390,19412.451,7291.883,91548.725,82--- .
006876069 ΦΑΜΕΛΗΣ ΜΑΡΚΟ ΙΑΚ----255.721,18292.879,57548.600,75 .
059927414 ΤΣΙΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ366.344,17-182.167,39548.511,56--- .
046545797 ΣΑΚΑΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΑΝΔ205.056,69-343.254,67548.311,36--- .
038622642 ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ199.058,62-348.966,46548.025,08--- .
040033074 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΒΕ ΘΕΟ181.981,53-366.032,74548.014,27--- .
061585564 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΘΕΜΙΣ ΣΤΑ284.206,62-263.695,12547.901,74--- .
075039945 ΑΥΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝ182.784,56-365.094,43547.878,99--- .
021159335 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----263.940,48283.684,64547.625,12 .
051149691 ΖΩΡΤΑΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ303.956,64-243.658,52547.615,16--- .
018585675 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΩΑ----281.170,40266.226,55547.396,95 .
023131278 ΦΟΡΤΟΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΡ----281.749,19265.415,62547.164,81 .
042464620 ΤΖΙΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΣΙ184.729,61-362.210,96546.940,57--- .
034242795 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙ ΦΙΛ293.010,33-253.899,13546.909,46--- .
044567917 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ----266.768,50280.115,51546.884,01 .
017097079 ΜΙΚΑΛΕΦ ΓΟΥΛΙ ΣΠΥ243.713,32-303.139,86546.853,18--- .
014896401 ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ390.469,15-156.216,88546.686,03--- .
032377067 ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΑΙΜΙΛ ΦΩΤ314.467,52-232.101,28546.568,80--- .
128929242 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ----279.009,88267.445,43546.455,31 .
046748496 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ208.539,83-337.901,90546.441,73--- .
104546156 ΚΥΡΙΑΚΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟ ΚΥΡ281.508,62-264.901,79546.410,41--- .
077856652 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΑΒ-217.814,28328.540,03546.354,31--- .
001078520 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ288.761,90-257.500,93546.262,83--- .
044685762 ΚΟΥΡΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ238.881,37-307.366,77546.248,14--- .
073064528 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ202.825,49-343.305,68546.131,17--- .
029680402 ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟ468.122,43-77.993,58546.116,01--- .
038378407 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ----272.408,76273.426,50545.835,26 .
019330848 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ180.102,95-365.716,78545.819,73--- .
059854128 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ466.432,59-79.328,25545.760,84--- .
044248814 ΚΟΝΣΟΛΙΔΟΥ ΑΓΑΠΙ ΔΗΜ231.031,21-314.670,04545.701,25--- .
014871848 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΙΟ491.776,10-53.857,88545.633,98--- .
041670233 ΤΟΣΚΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΒΑΣ370.924,50-174.647,09545.571,59--- .
053996906 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ277.050,12-268.349,33545.399,45--- .
047272506 ΓΙΕΧΙΑ ΜΑΧΕΡ ΜΟΥ232.384,36-312.834,96545.219,32--- .
020657098 ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΝ243.690,37-301.325,93545.016,30--- .
015837134 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ326.475,0915.946,11202.590,81545.012,01--- .
044002875 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ333.037,59-211.845,88544.883,47--- .
064821534 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΚΩΝ267.803,43-277.049,34544.852,77--- .
041449772 ΛΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛ ΘΩΜ235.913,55-308.855,22544.768,77--- .
045131321 ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ467.131,47-77.430,24544.561,71--- .
027412370 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΔ205.149,84-339.323,72544.473,56--- .
035447541 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ292.578,18-251.882,63544.460,81--- .
030835364 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΥΡ275.208,42-269.159,57544.367,99--- .
018148893 ΤΣΙΚΡΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΟΛ167.018,40-377.283,15544.301,55--- .
126502240 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ196.744,95-347.332,33544.077,28--- .
021904653 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΑΡΙ444.388,91-99.420,81543.809,72--- .
028370499 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΑΒ185.158,51-358.522,00543.680,51--- .
008924633 ΚΥΛΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ187.491,28-356.135,82543.627,10--- .
031826039 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ195.609,20-347.987,69543.596,89--- .
022856673 ΠΑΡΙΝΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ339.752,07-203.582,15543.334,22--- .
043275740 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΑΣΠΑΣ ΔΗΜ183.699,67-359.197,41542.897,08--- .
101037264 ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ ΚΑΛΛΙ ΘΕΟ----289.475,37253.258,42542.733,79 .
025953270 ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΔΑ153.267,72-73.162,42226.430,14211.343,47104.768,89316.112,36 .
046348544 ΘΗΒΑΙΟΣ ΒΛΑΔΙ ΕΥΑ198.699,96-343.643,45542.343,41--- .
079780790 ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΦΩΤΙΟ ΒΑΣ208.448,88-333.774,21542.223,09--- .
104984680 ΚΑΛΛΕΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ----471.779,3470.437,37542.216,71 .
047546337 ΚΑΡΑΓΙΑΚΟΥΜΠΙΑΝ ΧΟΣΕΠ ΑΣΤ242.631,58-299.249,88541.881,46--- .
035028487 ΧΟΥΜΑΣ ΛΑΜΠΡ ΜΙΧ153.210,25-94.731,10247.941,35153.792,63140.052,34293.844,97 .
047221149 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΧΑΡΙΛ ΑΡΙ200.290,60-341.295,18541.585,78--- .
018071271 ΔΕΛΑΡΟΥΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ----226.147,55315.075,52541.223,07 .
131456273 ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ----447.161,9193.955,64541.117,55 .
051209502 ΨΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΜΙΧ250.424,65-290.517,55540.942,20--- .
028839720 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ223.461,78-317.374,43540.836,21--- .
029367548 ΤΖΟΥΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΥ288.092,91-252.293,20540.386,11--- .
011861677 ΦΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ225.347,68-314.952,51540.300,19--- .
029249439 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ----287.284,17252.872,40540.156,57 .
046912135 ΛΑΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ359.830,51-180.248,51540.079,02--- .
023184886 ΜΕΣΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ272.001,52-268.067,81540.069,33--- .
027235220 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΥΛΟ ΣΤΑ271.748,99-268.252,60540.001,59--- .
015152458 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ186.185,05-353.436,80539.621,85--- .
026830507 ΚΩΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΤΖΑ----305.419,17234.173,51539.592,68 .
042926806 ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΠΡΟΔΡ ΜΗΝ267.783,82-271.743,22539.527,04--- .
110432250 ΑΛΗΟΓΛΟΥ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ334.988,38-204.262,88539.251,26--- .
135676039 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ201.328,31-45.764,82247.093,13257.611,8334.424,79292.036,62 .
014959489 ΚΑΤΩΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ178.574,91-360.478,95539.053,86--- .
051111535 ΚΑΜΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ348.985,88-189.957,39538.943,27--- .
038565680 ΣΙΤΖΙΛΛΟ ΒΙΝΤΣ ΑΝΤ----257.599,55280.863,29538.462,84 .
029158530 ΛΑΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΝΕΣ307.349,53-230.954,64538.304,17--- .
047307351 ΤΣΙΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ286.882,54-251.368,05538.250,59--- .
033472542 ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡ175.766,09-362.274,95538.041,04--- .
045401755 ΚΟΥΚΟΥΜΕΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ339.686,31-198.352,80538.039,11--- .
027547921 ΜΠΑΡΜΠΑΓΕΩΡΓΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΑ212.942,01-324.834,11537.776,12--- .
046401636 ΒΙΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ186.945,20-350.800,56537.745,76--- .
030333352 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ269.203,02-268.536,35537.739,37--- .
031069478 ΛΙΜΠΑΝΤΣΗ ΑΙΜΙΛ ΝΙΚ374.660,88-163.065,55537.726,43--- .
028909123 ΠΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ367.155,92-170.332,97537.488,89--- .
009624738 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ207.535,38-329.892,36537.427,74--- .
054785873 ΚΟΛΕΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ272.418,49-264.895,97537.314,46--- .
015220785 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ182.406,67-354.886,87537.293,54--- .
019791470 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ162.331,8019.241,74355.714,15537.287,69--- .
020664907 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ313.230,86-223.932,48537.163,34--- .
020355810 ΝΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΡ----261.614,99275.452,26537.067,25 .
051019546 ΚΑΛΟΠΙΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ----260.420,87276.552,54536.973,41 .
041440753 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΖ ΣΠΥ180.078,17-356.889,03536.967,20--- .
043247506 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ177.809,37-359.108,45536.917,82--- .
113136626 ΝΤΟΓΚΟΣΗ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑ316.540,46-220.346,28536.886,74--- .
041686102 ΜΠΙΤΣΩΡΗ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ155.803,76-381.012,55536.816,31--- .
075379048 ΚΑΛΑΜΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ238.302,91-298.072,33536.375,24--- .
138849563 ΜΑΛΓΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ378.964,66-157.406,56536.371,22--- .
045471087 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΤ312.505,59-223.461,51535.967,10--- .
045917563 ΜΗΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ179.386,15-356.499,68535.885,83--- .
075825993 ΞΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓ ΑΘΑ----335.429,05200.334,74535.763,79 .
065883097 ΧΑΡΙΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ296.613,46-239.071,49535.684,95--- .
045025131 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙ ΓΕΩ184.768,67-350.758,03535.526,70--- .
006366881 ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΦΙΛ187.933,93-347.509,63535.443,56--- .
039768665 ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ209.471,73-325.966,69535.438,42--- .
108774144 ΤΖΙΒΕΝΗ ΠΗΝΕΛ ΠΑΝ343.221,71-192.149,67535.371,38--- .
041180569 ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ267.392,10-267.858,22535.250,32--- .
028776820 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ ΧΡΗ334.633,45-200.604,61535.238,06--- .
035363230 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ266.489,85-268.559,44535.049,29--- .
031089430 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ----314.484,72220.556,90535.041,62 .
124848451 ΜΑΤΖΟΥΚΑ ΔΕΣΠΟ ΕΛΕ261.052,51-273.901,45534.953,96--- .
043145053 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕ178.295,24-356.412,17534.707,41--- .
119351350 DANI ARBEN NAZ288.816,26-245.428,61534.244,87--- .
068580227 ΤΣΙΚΛΟΥ ΑΡΤΕΜ ΗΛΙ233.297,58-300.858,14534.155,72--- .
020620591 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΣ307.591,46-226.484,54534.076,00--- .
071653929 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΡΙ318.972,05-215.084,19534.056,24--- .
049499905 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΡΓ317.035,54-216.709,76533.745,30--- .
031755896 ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ----266.128,10267.582,93533.711,03 .
028896866 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΠΑΝ----263.619,24270.016,48533.635,72 .
043638345 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ176.731,00-356.903,06533.634,06--- .
042994784 ΔΗΜΑΡΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ282.677,63-250.932,58533.610,21--- .
028906330 ΣΒΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΑΜ346.930,89-186.630,74533.561,63--- .
046414797 ΔΟΥΛΓΚΕΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥ219.372,77-314.166,67533.539,44--- .
149916390 COHEN ABOLNIK JOSE MOR372.991,03-160.289,96533.280,99--- .
013971721 ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ----282.517,18250.614,81533.131,99 .
012691079 ΤΡΑΚΑΔΑ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ363.499,81-169.542,20533.042,01--- .
035924085 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ176.590,00-356.276,98532.866,98--- .
044107685 ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ134.309,2142.237,08356.302,78532.849,07--- .
028169903 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ174.809,98-357.994,93532.804,91--- .
046491649 ΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ206.715,02-326.011,69532.726,71--- .
052287852 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ----372.154,31160.468,61532.622,92 .
021929487 ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕ ΣΠΥ----275.468,26256.829,30532.297,56 .
031070115 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΘΕΟ273.400,35-258.881,24532.281,59--- .
079577671 ΠΙΛΑΒΙΔΗΣ ΒΑΛΕΡ ΘΕΟ175.874,38-355.969,75531.844,13--- .
046955830 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΠΑΝ293.625,05-238.031,05531.656,10--- .
047724527 ΚΑΤΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ----262.593,64269.019,19531.612,83 .
006753973 ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚ191.266,40-340.127,14531.393,54--- .
075280036 ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----275.484,27255.366,79530.851,06 .
133864774 ΚΟΛΥΡΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛ ΣΑΡ429.582,85-101.222,54530.805,39--- .
000343807 ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ----319.193,72211.575,76530.769,48 .
135921406 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟ ΣΤΕ----408.513,18122.241,43530.754,61 .
021985553 ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ325.110,28-205.589,44530.699,72--- .
015590305 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ345.331,17-185.359,46530.690,63--- .
000625012 ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΚΑ173.430,69-357.175,87530.606,56--- .
062833421 ΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ329.363,90-201.105,47530.469,37--- .
046789478 ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ----322.369,82207.932,44530.302,26 .
026832722 ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ182.233,36-348.045,51530.278,87--- .
024441008 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ306.290,58-223.963,55530.254,13--- .
104558260 ΦΩΚΑΣ ΑΝΕΣΤ ΙΩΑ-233.820,55296.413,07530.233,62--- .
019270583 ΜΑΤΖΟΥΛΑΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΝ----230.382,85299.736,71530.119,56 .
031143818 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ174.499,71-355.313,86529.813,57--- .
118003370 MARTYNIUK IVAN WAS----262.130,52267.642,83529.773,35 .
021960208 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΒΡ170.236,624.867,20354.666,65529.770,47--- .
008691612 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----233.906,42295.763,53529.669,95 .
030610901 ΜΕΣΚΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧ190.033,66-339.622,98529.656,64--- .
059117571 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΣΤΥ279.944,08-249.608,55529.552,63--- .
046556173 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ464.703,01-64.839,24529.542,25--- .
112094866 ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ----231.974,37297.219,92529.194,29 .
147812230 KOBICZ KONIE JAN----310.245,09218.926,37529.171,46 .
067318147 KRISTIDHIS STAVR JAN288.527,56-240.632,00529.159,56--- .
068589897 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΤΥ285.324,96-243.691,08529.016,04--- .
038169831 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ336.841,54-191.610,51528.452,05--- .
044269938 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ175.194,20-353.060,92528.255,12--- .
039511221 ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ198.523,17-329.131,20527.654,37--- .
020484933 ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ301.779,53-225.794,77527.574,30--- .
036283736 ΚΟΥΦΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ311.359,87-216.145,97527.505,84--- .
040575951 ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠ ΑΘΑ----244.054,61283.309,20527.363,81 .
062686270 ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΣΤΕΦΑ ΝΙΚ222.173,56-305.133,66527.307,22--- .
118530016 ΤΣΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΝΙΚ313.759,65-213.396,43527.156,08--- .
040912542 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ182.718,41-344.305,52527.023,93--- .
045877143 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΣΤΡ ΗΛΙ195.759,05-99.708,36295.467,41157.666,7873.521,86231.188,64 .
027705208 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΒΛΑ172.564,74-353.960,30526.525,04--- .
059836610 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜ316.405,23-209.748,17526.153,40--- .
037057602 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΣΠΥ----257.413,60268.605,04526.018,64 .
027530404 ΚΕΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡ ΕΥΡ265.030,75-260.920,12525.950,87--- .
029286712 ΜΠΑΡΤΣΑΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ146.454,6364.254,92315.009,60525.719,15--- .
005905698 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ346.349,59-179.207,71525.557,30--- .
075158020 ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ312.976,17-212.520,35525.496,52--- .
027993773 ΠΑΠΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ175.342,41-349.985,06525.327,47--- .
027783120 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ191.258,43-334.001,88525.260,31--- .
027131640 ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ297.740,30-227.344,10525.084,40--- .
031069509 ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ364.241,65-160.633,95524.875,60--- .
106428450 ΑΓΓΕΛΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΟΛ-384.442,72140.417,89524.860,61--- .
042973660 ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩ206.186,27-318.654,70524.840,97--- .
028109525 ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ212.108,56-97.248,16309.356,72150.885,9764.438,42215.324,39 .
056480342 ΑΡΝΑΟΥΤ ΙΣΜΕΤ ΑΧΜ391.635,03-133.041,35524.676,38--- .
100409029 ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ222.151,43-302.463,10524.614,53--- .
017509411 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ263.417,63-261.040,87524.458,50--- .
021615820 ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ220.329,34-304.030,91524.360,25--- .
031823652 ΑΛΕΥΡΑ ΚΥΡΙΑ ΜΑΡ----258.215,95266.115,34524.331,29 .
018215180 ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ253.282,76-271.044,91524.327,67--- .
059144757 ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ292.043,24-232.235,62524.278,86--- .
061144629 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ277.629,58-246.526,76524.156,34--- .
136112846 ΚΑΛΕΜΚΕΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ429.218,75-94.799,88524.018,63--- .
032872656 ΜΥΤΣΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ443.964,21-79.870,31523.834,52--- .
045971010 ΚΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ194.711,47-328.884,24523.595,71--- .
102717138 ΠΟΠΟΒΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ214.226,61-309.303,68523.530,29--- .
052122941 ΓΡΙΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ319.209,14-204.272,26523.481,40--- .
041244729 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛ ΠΟΛ----271.640,13251.822,65523.462,78 .
077374177 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ232.546,68-290.891,43523.438,11--- .
004109776 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ419.358,32-104.047,47523.405,79--- .
026807762 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΡΑ294.434,63-228.885,18523.319,81--- .
040772682 ΤΣΙΑΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ----336.937,54186.181,20523.118,74 .
004332882 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΓ177.244,85-345.745,63522.990,48--- .
061527099 ΚΑΛΗΝ ΜΕΜΕΤ ΜΕΜΕΤ ΡΑΜ101.240,3253.420,63368.302,99522.963,94--- .
025131526 ΜΠΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ----266.071,66256.844,86522.916,52 .
141428337 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠ428.250,24-94.551,10522.801,34--- .
104807361 ΗΛΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ ΑΡΙ289.462,90-233.316,02522.778,92--- .
025786950 ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ204.101,93-318.639,13522.741,06--- .
067093175 ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΤΕΛΛ ΚΩΝ----254.950,49267.788,59522.739,08 .
053075552 ΚΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ----298.360,77224.317,90522.678,67 .
024498117 ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ293.435,19-229.163,40522.598,59--- .
043298579 ΜΗΤΣΚΟΛΑΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ260.076,34-262.359,88522.436,22--- .
022127765 ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΛΑΖ224.929,34-297.304,50522.233,84--- .
140842514 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΤΡΙ273.559,65-248.419,02521.978,67--- .
047299739 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝ ΔΗΜ310.191,43-211.636,66521.828,09--- .
047064000 ΖΕΥΚΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ235.340,35-286.062,15521.402,50--- .
128651080 VELIAJ PANAJ HAS321.122,30-200.150,19521.272,49--- .
010219576 ΜΠΑΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΡΙ322.160,93-199.043,33521.204,26--- .
011616881 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ142.578,2542.163,66336.278,96521.020,87--- .
042276577 ΚΥΡΑΤΣΟΥ ΕΥΔΟΚ ΑΛΕ222.515,85-298.358,32520.874,17--- .
147947530 MIFTARI FEMI BAJ176.094,47-344.683,01520.777,48--- .
046332896 ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ340.690,41-179.924,47520.614,88--- .
014932637 ΖΑΝΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ256.147,41-264.312,27520.459,68--- .
041793522 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΛΕ286.830,08-233.564,91520.394,99--- .
075942706 ΡΗΓΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ229.437,11-290.928,42520.365,53--- .
034965230 ΚΑΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ----343.070,48177.176,80520.247,28 .
003769756 ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ213.948,02-306.265,89520.213,91--- .
020146298 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ224.233,62-295.966,26520.199,88--- .
070875400 ΚΟΦΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ221.747,24-298.365,68520.112,92--- .
045783476 ΕΡΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ266.217,73-253.867,11520.084,84--- .
027179542 ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΠΟ343.429,45-176.280,87519.710,32--- .
021456876 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΙ289.997,80-229.704,03519.701,83--- .
023762090 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ175.171,29-344.062,23519.233,52--- .
052743388 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝ ΜΑΡ----301.945,99217.207,73519.153,72 .
029538839 ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ----228.717,89290.423,60519.141,49 .
002065638 ΠΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΑΚ193.947,46-325.106,78519.054,24--- .
046154368 ΣΙΤΑΡΑ ΑΡΓΥΡ ΑΛΕ224.557,85-294.455,45519.013,30--- .
104899969 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ311.563,52-207.288,95518.852,47--- .
064201308 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ325.073,48-193.623,50518.696,98--- .
029580439 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ170.405,94-347.901,92518.307,86--- .
050043500 ΒΟΥΚΑΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ255.183,00-262.891,11518.074,11--- .
101434718 BALASHI ARJAN SAB----318.663,14199.359,52518.022,66 .
028409012 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ241.989,28-275.773,24517.762,52--- .
073702623 ΠΑΓΚΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ----308.756,94208.877,72517.634,66 .
006406219 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΑΒ----259.180,98258.428,05517.609,03 .
047821296 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡ ΕΜΜ228.595,88-288.986,67517.582,55--- .
019029773 ΑΛΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ193.400,29-324.116,83517.517,12--- .
047710885 ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΝΤ352.089,65-164.981,54517.071,19--- .
076003448 ΛΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ185.535,71-54.885,58240.421,29209.933,2566.442,28276.375,53 .
056685568 ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ903,72244.741,58270.993,15516.638,45--- .
024974311 ΛΙΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ208.011,85-308.575,54516.587,39--- .
145529404 MANGIAROTI ROBER CLE335.864,80-180.636,61516.501,41--- .
046416477 ΣΤΟΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ320.609,41-195.823,38516.432,79--- .
037777918 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ299.172,32-217.175,20516.347,52--- .
046873271 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ----240.469,54275.857,35516.326,89 .
040692910 ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ43.707,01166.996,67305.564,11516.267,79--- .
045697605 ΜΠΕΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ220.566,31-295.539,26516.105,57--- .
023557401 ΖΗΡΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ325.973,54-190.128,57516.102,11--- .
046586061 ΡΕΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ227.886,09-288.046,31515.932,40--- .
034032860 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΗΛΙ226.862,12-288.981,72515.843,84--- .
061594481 ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΝΤΟ ΓΕΩ----283.201,02232.549,00515.750,02 .
139782362 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ----325.884,46189.715,95515.600,41 .
061185199 DIMASHI KOSTA KRI331.420,18-184.161,91515.582,09--- .
070879957 ΑΛΟΥΣ ΜΟΧΑΜ ΧΑΜ337.898,25-177.465,92515.364,17--- .
006579991 ΣΥΛΙΒΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚ ΓΕΩ----237.565,73277.684,30515.250,03 .
113874600 AL HATIMI HAZEM SHI270.911,60-244.336,20515.247,80--- .
045747649 ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ271.773,47-243.168,18514.941,65--- .
040401508 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ-173.144,01341.786,28514.930,29--- .
045465799 ΑΛΑΦΑΚΗ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ214.975,06-299.902,98514.878,04--- .
037595902 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ286.149,83-228.521,19514.671,02--- .
034867642 ΜΠΛΕΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΩΑ----299.388,03215.157,50514.545,53 .
050062090 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ295.199,46-219.296,79514.496,25--- .
035757254 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ288.381,44-226.075,10514.456,54--- .
107523308 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΕΚΤΑ ΙΩΑ281.679,24-232.747,41514.426,65--- .
028356721 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ----250.054,97264.369,14514.424,11 .
044578262 ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ312.659,16-201.657,60514.316,76--- .
044566460 ΔΗΜΟΚΡΑΣΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ----311.417,75202.856,92514.274,67 .
043443695 ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ334.529,33-179.524,35514.053,68--- .
046840983 ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΠΑΝ320.181,08-193.868,40514.049,48--- .
045179039 ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣ ΣΠΥ190.163,48-323.883,67514.047,15--- .
029834898 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ330.950,44-183.054,52514.004,96--- .
066351540 ΧΑΣΑΠΗ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ396.969,66-117.011,95513.981,61--- .
026060190 ΣΦΗΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΥ283.346,54-230.542,26513.888,80--- .
024118900 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ215.924,65-297.963,33513.887,98--- .
070665261 MAL MOHAM RAS----511.142,472.734,38513.876,85 .
041096034 ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ163.858,30-349.902,20513.760,50--- .
038777873 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΚ196.481,40-317.062,71513.544,11--- .
017385458 ΜΠΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΔΑ213.997,47-299.325,01513.322,48--- .
036460063 ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΛΕ----299.660,98213.629,42513.290,40 .
043956403 ΚΑΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ----303.245,44210.034,58513.280,02 .
045957120 ΚΟΥΤΣΑΛΕΔΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΚΩΝ249.535,94-263.697,10513.233,04--- .
041534825 ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΑΛΕ312.840,99-200.383,06513.224,05--- .
013273469 ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ171.072,61-341.907,45512.980,06--- .
121037199 ΝΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ169.683,69-343.183,22512.866,91--- .
043000024 ΚΑΛΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ----306.127,04206.667,37512.794,41 .
146880369 PEIL ROLF PET230.560,40-282.196,65512.757,05--- .
137919013 ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΒΑΙΑ ΑΝΑ----308.444,51204.273,76512.718,27 .
102283227 AMIN NUR MON----428.268,8984.380,17512.649,06 .
069267034 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ260.459,07-251.887,30512.346,37--- .
013225969 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ156.514,09-355.692,88512.206,97--- .
051262325 ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ234.665,79-277.519,49512.185,28--- .
041267386 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ156.602,37-98.590,52255.192,89174.123,9082.635,60256.759,50 .
031946953 ΚΩΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ211.726,19-300.088,63511.814,82--- .
036787293 ΛΕΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ----242.844,85268.792,72511.637,57 .
047027525 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ ΚΩΝ322.931,97-188.458,84511.390,81--- .
064847330 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΥ237.098,45-274.104,19511.202,64--- .
031301155 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΦΩΤ395.342,73-115.571,54510.914,27--- .
040348072 ΒΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ-182.655,41328.190,52510.845,93--- .
051423870 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ258.231,00-252.593,32510.824,32--- .
019321993 ΞΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟ315.291,92-195.045,67510.337,59--- .
047465598 ΚΙΟΥΤΕΛΙΑΝ ΔΕΣΠΟ ΗΛΙ----247.673,93262.655,84510.329,77 .
008893209 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΑΒΡ----213.352,67296.947,33510.300,00 .
004231745 ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ438.445,33-71.711,31510.156,64--- .
110915063 ΑΝΕΣΤΗ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ348.118,59-162.029,78510.148,37--- .
034746506 ΒΑΡΒΑΖΑΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ210.924,30-299.201,93510.126,23--- .
046039298 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝ ΓΕΩ252.699,14-257.393,14510.092,28--- .
136315533 ΠΙΣΩΚΑ ΧΑΡΙΚ ΕΥΑ----362.337,95147.746,06510.084,01 .
026892988 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΜΙΧ195.937,47-314.094,28510.031,75--- .
047748979 ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑ ΓΕΩ150.862,34-78.699,94229.562,28216.668,1763.728,97280.397,14 .
044775036 ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ345.306,57-164.395,90509.702,47--- .
050085982 ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ265.922,51-243.717,90509.640,41--- .
043665022 ΓΚΕΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ203.019,07-306.577,54509.596,61--- .
046156743 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΧΡΙ209.975,72-299.173,90509.149,62--- .
138332918 ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤ ΓΟΥ----503.709,685.132,54508.842,22 .
034076082 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ162.838,14114.825,99231.150,65508.814,78--- .
008656370 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ----239.720,82269.088,80508.809,62 .
117210404 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΤ246.549,60-262.243,54508.793,14--- .
050561733 ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕΤ169.816,34-338.913,05508.729,39--- .
049137931 MIHA MD MA NUR----298.205,15210.132,56508.337,71 .
020932410 ΚΡΟΥΕΖΑ ΑΓΓΕΛ ΑΛΕ324.413,45-183.900,82508.314,27--- .
040254356 ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝ171.066,73-337.144,58508.211,31--- .
131113830 ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΗΜ241.372,14-266.801,39508.173,53--- .
041322171 ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ243.424,71-264.722,24508.146,95--- .
021818972 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑ ΧΑΡ167.933,78-339.897,97507.831,75--- .
035621050 ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑ----270.455,93237.348,09507.804,02 .
040790767 ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ----229.752,23277.998,63507.750,86 .
074094727 ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ262.850,48-244.772,51507.622,99--- .
047375396 ΜΠΑΛΜΠΙΝΟΤ ΝΤΙΕΓ ΤΖΙ278.897,31-228.149,09507.046,40--- .
079568232 ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ ΔΩΡΟΘ ΒΑΣ169.378,98-337.514,86506.893,84--- .
070815624 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ161.445,46-107.264,84268.710,30152.142,5785.840,30237.982,87 .
027464003 ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑ ΠΑΝ300.649,98-205.937,86506.587,84--- .
050992791 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ188.050,73-318.186,43506.237,16--- .
040972815 ΚΑΛΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ----228.968,36277.260,34506.228,70 .
010213037 ΒΗΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ20.117,02216.901,36269.163,66506.182,04--- .
046516415 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΣΤΑΥΡ ΗΛΙ188.707,00-317.435,34506.142,34--- .
113141163 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ232.921,54-273.134,92506.056,46--- .
027019050 ΖΑΝΝΕΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ197.767,35120.895,02187.366,40506.028,77--- .
046848201 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ----288.119,24217.875,06505.994,30 .
029448730 ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΠΡΟΔΡ ΑΡΓ38.104,59247.218,55220.592,85505.915,99--- .
038179768 ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ172.089,11-333.681,87505.770,98--- .
021577717 ΤΣΙΤΣΙΛΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ----319.082,38186.365,76505.448,14 .
011950176 ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑ ΛΑΖ224.487,51-280.609,39505.096,90--- .
026507267 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----276.433,30228.639,14505.072,44 .
059748701 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑ ΣΤΑ----272.525,35232.161,96504.687,31 .
079409522 ΝΟΔΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ166.829,06-337.620,53504.449,59--- .
040339296 ΛΑΡΔΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ----248.311,93256.095,61504.407,54 .
028555802 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ----253.409,57250.969,20504.378,77 .
008753317 ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΑΡΤΕΜ ΔΗΜ264.709,19-239.604,15504.313,34--- .
033471508 ΠΑΥΛΗ ΕΛΕΥΘ ΣΠΥ----277.355,39226.849,87504.205,26 .
127467703 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘ ΧΡΗ318.713,84-185.220,95503.934,79--- .
029104804 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΝΑΠΟΛ ΘΩΜ293.741,08-210.114,77503.855,85--- .
016891843 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ----290.219,07213.618,53503.837,60 .
101026380 ΣΦΕΤΣΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ278.628,78-225.148,40503.777,18--- .
112092930 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ264.663,66-239.029,96503.693,62--- .
029233386 ΡΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕ240.447,93-263.176,74503.624,67--- .
030109587 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ263.438,54-240.044,26503.482,80--- .
045782965 ΕΡΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ210.883,61-292.420,78503.304,39--- .
007019844 ΧΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΑ153.678,65-349.393,52503.072,17--- .
045622804 ΦΥΤΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ389.295,01-113.719,51503.014,52--- .
046128314 ΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΙ188.936,06-313.848,34502.784,40--- .
000421980 ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ167.163,59-335.582,06502.745,65--- .
044100961 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ305.541,86-197.063,72502.605,58--- .
073834877 ΖΕΒΛΕΚΑΡΗΣ ΠΡΙΑΜ ΝΙΚ----418.661,4683.868,08502.529,54 .
042380880 ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ280.844,87-221.603,92502.448,79--- .
063293378 ΦΡΑΓΓΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΕΡ----265.508,39236.821,20502.329,59 .
059939566 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ----290.915,60211.368,07502.283,67 .
050897124 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ277.189,05-225.081,69502.270,74--- .
028939717 ΜΑΓΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ330.650,05-171.361,53502.011,58--- .
048058340 ΙΣΜΑΗΛ ΑΝΑΣΤ ΧΑΣ-218.832,61283.169,39502.002,00--- .
011865615 ΜΠΑΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ248.605,32-253.228,74501.834,06--- .
016830432 ΜΟΥΡΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ----309.732,99191.701,05501.434,04 .
038004342 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟ313.125,86-188.221,14501.347,00--- .
037575177 ΚΟΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑ ΒΑΣ----306.574,16194.763,19501.337,35 .
043131374 ΛΑΙΝΑ ΑΝΝΑ ΕΥΣ159.513,40-341.599,47501.112,87--- .
043425339 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΣΠΥΡΙ ΘΕΟ----252.353,66248.615,19500.968,85 .
026566821 ΡΥΖΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ----237.128,01263.691,89500.819,90 .
043174417 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ186.338,68-314.402,46500.741,14--- .
047252950 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΥΞ ΝΙΚ337.715,79-162.979,21500.695,00--- .
006178476 ΜΕΤΖΙΔΙΕΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΣ331.721,67-168.920,93500.642,60--- .
014164195 ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ222.685,62-277.748,46500.434,08--- .
007260734 ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΟΠΤΩΝ ΔΗΜ265.390,88-234.786,55500.177,43--- .
043105553 ΤΡΙΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ----243.958,18256.078,10500.036,28 .
113727868 ΡΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ159.267,02-64.073,05223.340,07193.054,6683.489,13276.543,79 .
027410756 ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣ ΧΡΗ----386.455,14113.294,98499.750,12 .
032261102 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ215.488,49-284.243,68499.732,17--- .
046637680 ΚΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ199.011,49-300.490,46499.501,95--- .
051688324 ΖΕΜΠΕΡΛΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΕΤ----246.305,97253.189,36499.495,33 .
020843020 ΛΑΙΒΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ423.088,53-75.760,91498.849,44--- .
043619712 ΛΑΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ165.950,34-332.876,61498.826,95--- .
045508571 ΤΣΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ----299.745,78198.743,73498.489,51 .
043750100 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ161.654,72-87.726,38249.381,10181.731,4867.307,49249.038,97 .
018960977 ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΑΥΡΗΛ ΣΤΥ187.641,02-310.741,19498.382,21--- .
067468580 PISTJA GJOVA PJE315.279,17-182.849,69498.128,86--- .
059917470 ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΜΑΛΙ ΠΑΝ167.746,74-38.129,95205.876,69168.043,58124.182,87292.226,45 .
050225424 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ182.559,09-315.398,89497.957,98--- .
044356303 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ252.223,39-245.620,57497.843,96--- .
021319882 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΛΙ442.566,74-55.269,80497.836,54--- .
079484269 ΓΑΙΤΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ321.807,43-176.025,91497.833,34--- .
014846700 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ442.810,66-54.952,80497.763,46--- .
015161098 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΙ267.802,618.402,95221.314,89497.520,45--- .
028092458 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ----331.239,92166.023,35497.263,27 .
123900794 AHMAD TANVE MOH----494.635,301.715,46496.350,76 .
044271160 ΤΣΟΥΚΑΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ227.914,56-268.129,38496.043,94--- .
019340288 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩ18.949,60325.341,99151.714,20496.005,79--- .
035730230 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ330.608,36-165.248,49495.856,85--- .
029699776 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ367.883,01-127.888,07495.771,08--- .
033553065 ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ244.380,93-251.351,36495.732,29--- .
008594302 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ----209.682,28285.989,43495.671,71 .
044361546 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΩΣΙΠ ΝΙΚ274.903,65-220.575,19495.478,84--- .
047412636 ΒΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ223.422,80-271.890,73495.313,53--- .
013979398 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΥΡΩΔ ΕΜΠ110.164,4747.936,32336.964,59495.065,38--- .
034001975 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----271.794,26223.259,45495.053,71 .
053534411 ΜΠΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ321.427,92-173.534,86494.962,78--- .
043286777 ΨΩΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ----250.443,64244.071,98494.515,62 .
038340104 HAGOPIAN ROSTO AWA----272.984,55221.457,94494.442,49 .
011377668 ΚΥΡΙΜΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ----339.087,79155.286,31494.374,10 .
006356168 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ-339.497,73154.787,32494.285,05--- .
015004609 ΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ438.801,80-55.481,59494.283,39--- .
073984517 ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡ ΔΗΜ240.675,38-253.540,51494.215,89--- .
006591027 ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ259.109,68-234.679,76493.789,44--- .
011404269 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΜΗΝΑΣ ΥΠΑ272.624,61-221.121,59493.746,20--- .
073507645 ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ----275.806,53217.637,33493.443,86 .
041423690 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ183.637,31-309.647,75493.285,06--- .
020088592 ΠΛΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ217.896,54-275.329,21493.225,75--- .
038106463 ΓΚΑΣΔΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΗΛ315.316,61-177.569,15492.885,76--- .
039206982 ΡΕΚΑΣ ΠΟΛΥΧ ΑΝΑ256.466,11-236.419,22492.885,33--- .
012343257 ΣΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ271.919,38-220.549,57492.468,95--- .
062369503 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΗΛΙ248.525,03-243.895,44492.420,47--- .
052734656 ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ308.033,41-184.324,54492.357,95--- .
041437392 ΘΕΡΜΟΥ ΜΠΕΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝ ΕΥΑ250.321,20-242.007,78492.328,98--- .
014371590 ΣΚΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΩΤ282.250,16-210.015,64492.265,80--- .
041835394 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ263.563,51-228.688,75492.252,26--- .
064025923 ΡΕΤΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤ ΗΛΙ312.450,89-179.708,89492.159,78--- .
005789020 ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ155.070,19-336.949,26492.019,45--- .
005276910 ΠΟΘΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ322.982,53-169.008,09491.990,62--- .
037973757 ΛΙΑΠΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ317.224,29-174.635,89491.860,18--- .
027538807 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΜΜ260.466,92-231.266,13491.733,05--- .
045758363 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΙΟ313.189,70-178.517,33491.707,03--- .
031007673 ΤΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ192.972,4311.119,90287.564,89491.657,22--- .
047171326 ΚΑΣΕΖΕ ΜΙΣΕΛ ΑΝΤ-194.609,71297.040,50491.650,21--- .
044339877 ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ----234.107,73257.247,04491.354,77 .
041488830 ΑΓΙΟΥΜΠ ΙΣΣΑΜ ΙΣΣ207.426,30-283.854,51491.280,81--- .
106531950 ΡΕΙΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ297.822,56-193.388,71491.211,27--- .
044894928 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ190.504,98-300.575,16491.080,14--- .
144983720 YAKLYUSHINA NATAL NIK----487.152,303.882,79491.035,09 .
033023607 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΕΩ426.529,89-64.354,45490.884,34--- .
059075286 ΓΙΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ260.000,21-230.844,98490.845,19--- .
133799333 HANSCHE SVEN UDO414.790,81-76.001,39490.792,20--- .
009023380 ΠΑΠΑΔΟΣΗΦΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΡΟ166.750,64-323.971,29490.721,93--- .
047141346 ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΕΟΧΑ ΠΑΝ289.605,48-200.946,24490.551,72--- .
047092439 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ302.835,53-187.681,50490.517,03--- .
033399383 ΚΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΖΑΧ357.919,58-132.410,95490.330,53--- .
059884655 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ Ν ΒΑΣ347.292,50-142.964,10490.256,60--- .
024481215 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ196.544,17-293.607,89490.152,06--- .
050478845 ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΖΑΧ148.807,803.259,93337.977,46490.045,19--- .
044178832 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ275.361,76-214.654,04490.015,80--- .
047744121 ΣΕΙΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ----233.828,70256.144,74489.973,44 .
153503093 SPINOULA LEAND JOH334.582,64-155.254,19489.836,83--- .
043548388 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ312.036,99-177.742,11489.779,10--- .
030961805 ΟΚΤΑΠΟΔΑΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ----345.132,13144.490,60489.622,73 .
038753605 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----294.503,18194.960,24489.463,42 .
027450822 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ151.258,68-338.028,71489.287,39--- .
025814442 ΜΠΙΜΠΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ346.307,43-142.979,89489.287,32--- .
044403578 ΜΠΟΣΤΑΝΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥ ΒΑΙ300.146,05-188.901,11489.047,16--- .
103318125 ΖΑΧΡΑΝ ΜΑΧΜΟ ΧΑΣ392.028,27-96.941,85488.970,12--- .
022064934 ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ273.166,86-215.801,82488.968,68--- .
108561519 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ----447.291,7941.315,53488.607,32 .
035403243 ΜΑΜΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ306.320,69-181.972,58488.293,27--- .
123718007 ΣΟΥΡΛΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----469.129,0219.156,19488.285,21 .
134755985 ΚΑΚΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΙΧ295.222,87-193.045,23488.268,10--- .
130405539 ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΕΡ401.047,50-87.132,63488.180,13--- .
014178440 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΘΕΟ173.174,674.986,46309.935,23488.096,36--- .
074873317 ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΡ----254.306,67233.701,35488.008,02 .
152720680 DRIVAS KRASI JEA207.060,29-48.710,59255.770,88217.053,0415.000,32232.053,36 .
079611275 ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΕΛ196.033,568.624,32283.094,85487.752,73--- .
056066315 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΩΜ219.431,10-268.317,20487.748,30--- .
025308871 ΤΣΙΚΡΑ ΘΕΛΞΙ ΒΑΣ161.955,67-325.704,71487.660,38--- .
051581594 ΔΙΑΜΠΑΣΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΣΠΥ245.795,687.622,79234.156,66487.575,13--- .
024260603 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜ ΙΩΑ34.505,84193.496,80259.570,50487.573,14--- .
021657336 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ325.057,64-162.414,67487.472,31--- .
047033673 ΠΙΠΙΛΙΟΥ ΛΙΛΙΚ ΣΠΥ----264.199,30223.261,00487.460,30 .
014653046 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ161.588,74-325.865,51487.454,25--- .
008014441 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ197.360,66-290.080,75487.441,41--- .
028004358 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΥΛΟ ΝΙΚ354.240,57-132.929,11487.169,68--- .
042108649 ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΣ----225.399,84261.706,89487.106,73 .
032815778 ΜΠΕΣΚΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ191.857,55-295.102,88486.960,43--- .
043361120 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΩΤ225.293,14-261.513,48486.806,62--- .
037471468 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΓΗΣΙ ΝΙΚ----260.840,05225.923,40486.763,45 .
027439725 ΨΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ226.244,96-260.204,68486.449,64--- .
117838260 GAO CUILI JIA----255.224,71231.184,38486.409,09 .
112349112 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡ----287.371,08199.017,59486.388,67 .
047630756 ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ201.219,46-285.050,67486.270,13--- .
018019223 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΧΑΡΙΛ ΒΑΣ313.642,24-172.542,57486.184,81--- .
041641747 ΑΣΤΡΑΙΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΡΓ187.052,31-298.885,19485.937,50--- .
047542664 ΓΙΟΥΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙ ΚΩΝ202.639,61-283.278,72485.918,33--- .
025237820 ΚΟΥΖΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ381.181,11-104.714,29485.895,40--- .
035844000 ΣΕΜΠΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΙ ΓΕΩ----299.340,18186.548,67485.888,85 .
028806318 ΚΑΡΑΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ285.442,12-200.377,69485.819,81--- .
128777057 NAVARRA FRANC LUI213.629,81-272.158,66485.788,47--- .
051488664 ΡΕΦΕΝΕΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ195.724,60-290.051,17485.775,77--- .
121208189 JOVANOVIC SLAVINSKI STANI PET251.623,88-233.934,59485.558,47--- .
125052305 MATBER SHIDD ANW----473.480,6111.727,23485.207,84 .
043986616 ΜΠΟΥΜΠΑΡΔΑΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ182.777,5412.688,67289.727,22485.193,43--- .
043892570 ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ----230.697,58254.425,19485.122,77 .
032747869 ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ317.393,99-167.639,28485.033,27--- .
075411286 ΣΑΜΨΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ318.142,55-166.741,99484.884,54--- .
010544256 ΚΑΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ243.341,20-241.411,13484.752,33--- .
066830250 ΦΙΡΜΠΑ ΔΙΑΜΑ ΚΩΝ----227.844,06256.625,20484.469,26 .
129050131 SULIDHI RAFAE ZIS465,94160.002,96323.908,71484.377,61--- .
014471122 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ253.656,66-230.693,73484.350,39--- .
052406650 ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ311.801,74-172.355,89484.157,63--- .
032499476 ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ344.416,23-139.631,85484.048,08--- .
059876919 ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΙΩΑ157.783,79-93.439,48251.223,27160.218,0572.602,78232.820,83 .
078886906 ΤΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΡΑ281.837,67-202.202,06484.039,73--- .
026605328 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΙΟ314.059,55-169.906,86483.966,41--- .
036908199 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ304.622,21-179.257,73483.879,94--- .
023777250 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡ----268.693,12215.142,12483.835,24 .
011097806 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ----288.027,22195.795,76483.822,98 .
023459500 ΓΑΒΑΛΑ ΑΝΘΗ ΘΕΟ----299.134,12184.521,66483.655,78 .
071374500 ΣΑΛΤΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ307.235,12-176.186,42483.421,54--- .
037866558 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ332.081,00-150.768,56482.849,56--- .
047720866 ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ226.791,77-255.986,30482.778,07--- .
009913825 ΒΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ184.485,69-298.215,75482.701,44--- .
027087739 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΜΜ330.047,18-152.631,92482.679,10--- .
074971476 ΒΑΡΔΑΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ262.734,01-219.853,65482.587,66--- .
043895085 ΤΟΤΟΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΔΗΜ160.259,05-322.187,03482.446,08--- .
023358541 ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ284.201,90-197.993,43482.195,33--- .
025437748 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ319.876,78-162.294,02482.170,80--- .
064847015 ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ ΚΥΡΙΑ ΙΩΑ239.123,5125.646,60217.394,65482.164,76--- .
063715010 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ----270.766,17211.249,83482.016,00 .
121023005 ΠΟΖΝΤΝΙΑΚΟΒΑ ΒΑΛΕΝ ΑΛΕ----240.828,58240.964,99481.793,57 .
046272127 ΚΑΣΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ172.500,80-309.235,98481.736,78--- .
043026377 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ317.951,16-163.764,11481.715,27--- .
047131470 ΧΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ185.862,95-295.672,95481.535,90--- .
040842074 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ170.122,07-311.074,64481.196,71--- .
026243374 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ----216.049,01265.057,90481.106,91 .
065369510 ΚΟΡΟΜΗΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ310.774,60-170.281,52481.056,12--- .
046652044 ΧΑΙΡΕΔΙΝΟΓΛΟΥ ΕΓΚΙΝ ΙΡΦ----223.470,71257.424,97480.895,68 .
047639308 ΒΑΣΣΙΟΥ ΣΟΥΛΤ ΚΩΝ299.861,56-181.011,87480.873,43--- .
062929130 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜ176.968,61-303.797,56480.766,17--- .
102718450 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ296.374,67-184.158,03480.532,70--- .
042617757 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ ΧΡΗ323.491,65-157.022,89480.514,54--- .
038267283 ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ247.216,99-233.252,94480.469,93--- .
003573827 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ178.802,04-301.564,42480.366,46--- .
066659000 ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΓΡΗ----236.565,47243.627,54480.193,01 .
026089803 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ305.472,35-174.718,84480.191,19--- .
028031152 ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΣΚΟ300.460,05-179.648,48480.108,53--- .
032851998 ΜΑΧΜΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΟΥΑΤ ΡΕΦ333.179,20-146.909,42480.088,62--- .
030776427 ΚΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ205.955,21-274.071,75480.026,96--- .
025794217 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ----234.688,06245.002,76479.690,82 .
062939196 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΗΝ161.281,9033.136,70285.258,36479.676,96--- .
012775005 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ173.403,00-306.264,69479.667,69--- .
073270428 SOLIDAKIS EMANU ΝΙΚ----222.167,34257.418,05479.585,39 .
004550210 ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ160.220,72-319.349,70479.570,42--- .
045595698 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ----235.882,81243.564,04479.446,85 .
050168867 ΜΑΡΚΟΥ ΑΣΤΕΡ ΔΗΜ210.066,40-269.264,74479.331,14--- .
017660450 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ241.509,01-237.787,94479.296,95--- .
074780021 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ172.969,42-306.160,17479.129,59--- .
045982397 ΔΕΝΑΞΑΣ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ249.987,57-228.915,03478.902,60--- .
042448761 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ175.457,18-303.396,03478.853,21--- .
030262649 ΖΕΒΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ287.551,46-191.141,12478.692,58--- .
025531626 ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ309.873,42-168.659,61478.533,03--- .
038240965 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟ ΟΡΕ156.854,92-321.624,71478.479,63--- .
035321090 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ167.082,39-86.248,78253.331,17157.031,9468.089,69225.121,63 .
008984224 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ299.318,13-178.794,57478.112,70--- .
045023334 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ----249.786,34228.253,60478.039,94 .
040637110 ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΡ299.065,99-178.631,10477.697,09--- .
033903113 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑ ΜΑΡ158.121,18-319.434,46477.555,64--- .
020818360 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ249.339,22-228.215,61477.554,83--- .
009802500 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ282.584,13-194.951,73477.535,86--- .
100571125 ΜΠΟΣΤΑΝΙΔΟΥ ΜΙΝΑΡ ΜΩΥ244.871,67-232.638,81477.510,48--- .
073257492 ΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ----267.551,80209.507,23477.059,03 .
067059747 KELBAS BOHDA ZIN325.873,11-151.037,38476.910,49--- .
027931341 ΡΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ374.777,17-102.125,64476.902,81--- .
016816763 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΣΤΑ304.277,69-172.453,44476.731,13--- .
016457577 ΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟ ΔΗΜ246.787,0927.242,91202.685,34476.715,34--- .
041283558 ΡΙΓΓΑ ΡΑΛΛΟ ΙΩΑ180.715,85-295.988,15476.704,00--- .
015488998 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ----219.978,09256.643,44476.621,53 .
121285066 ΜΟΥΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘ ΛΑΖ290.054,72-186.533,98476.588,70--- .
027204242 ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ240.218,26-236.366,89476.585,15--- .
041083991 ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΕΥΘ----220.620,08255.809,46476.429,54 .
037454042 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΕ230.505,35-245.920,78476.426,13--- .
027330500 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΩΑ183.875,58-292.471,72476.347,30--- .
107175893 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ272.735,37-203.586,75476.322,12--- .
011205096 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΚΩΝ ΝΙΚ262.488,92-213.784,13476.273,05--- .
004587854 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ228.128,00-248.090,65476.218,65--- .
035253680 ΣΤΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΔΗΜ----227.597,85248.555,14476.152,99 .
034009371 ΠΑΛΤΕΖΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤ218.309,87-257.778,13476.088,00--- .
043019386 ΚΑΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ370.783,28-105.142,04475.925,32--- .
113695290 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ249.315,43-226.584,32475.899,75--- .
013851169 ΛΙΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ----324.343,12151.543,60475.886,72 .
042859691 ΟΥΑΜΕΡ ΡΑΜΠΑ ΜΩΧ199.116,41-276.723,49475.839,90--- .
033024260 ΠΑΠΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ201.927,68-273.739,98475.667,66--- .
059818375 ΜΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥ ΣΠΥ----244.941,55230.687,51475.629,06 .
043621873 ΔΕΠΑΣΤΑ ΓΙΑΝΝ ΠΑΝ178.950,65-93.186,34272.136,99153.479,4749.939,72203.419,19 .
023648808 ΣΕΡΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ197.573,13-277.958,06475.531,19--- .
009633692 ΓΟΥΔΟΥΣΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙ ΣΩΤ158.545,33-316.884,67475.430,00--- .
070834480 ΓΡΙΒΕΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔ----215.759,75259.634,65475.394,40 .
038053176 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ342.021,62-133.292,39475.314,01--- .
127484969 ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ181.515,64-293.759,16475.274,80--- .
040153570 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ214.569,49-260.697,66475.267,15--- .
012395291 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΚ----251.710,61223.420,66475.131,27 .
026121346 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ315.124,16-160.001,86475.126,02--- .
054351014 ΓΑΛΕΡΟΥ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ----330.688,78144.206,00474.894,78 .
016484499 ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ213.055,41-261.798,23474.853,64--- .
148267743 MAHMO AHMAD ISM----258.459,04216.313,62474.772,66 .
019609509 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΛΕ182.988,06-291.574,51474.562,57--- .
003595881 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ201.709,20-272.786,39474.495,59--- .
035730997 ΤΙΚΟΖΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ201.264,87-273.202,58474.467,45--- .
070636437 ΤΣΩΝΗ ΒΑΣΙΛ ΓΡΗ250.269,31-224.138,13474.407,44--- .
019088435 ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ829,27156.269,17317.261,42474.359,86--- .
035203651 ΣΒΙΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΡΗ160.613,34-313.617,13474.230,47--- .
036677645 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ----242.572,12231.491,37474.063,49 .
021155000 ΣΩΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ192.380,57-281.593,19473.973,76--- .
004167024 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ171.215,78-37.223,02208.438,80186.286,3579.199,80265.486,15 .
033126725 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----274.839,29198.944,77473.784,06 .
014721430 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ263.115,92-210.657,38473.773,30--- .
047567425 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ202.730,93-270.986,44473.717,37--- .
062369540 ΓΙΑΝΝΙΩΣΗ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ312.220,69-161.331,24473.551,93--- .
116942494 SALI HAFIZ SAL295.788,87-177.470,21473.259,08--- .
042029610 ΤΟΡΕΣ ΚΑΝΑΚΗ ΣΕΛΒΙ ΕΥΑ----244.153,01229.021,00473.174,01 .
052273896 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ242.273,76-230.812,82473.086,58--- .
025443024 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ----247.682,63225.398,16473.080,79 .
078161133 ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ245.264,48-227.771,32473.035,80--- .
105853492 ΜΟΡΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ201.353,49-271.612,10472.965,59--- .
021997828 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ248.109,16-224.850,56472.959,72--- .
035700932 ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ259.335,69-213.504,13472.839,82--- .
021426800 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΡΑΛ----213.214,78259.613,83472.828,61 .
075267468 ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΔΙΟ183.413,93-289.380,53472.794,46--- .
059372508 ΧΟΥΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ308.236,22-164.474,85472.711,07--- .
042029173 ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΜΟΣΧΑ ΓΕΡ246.932,74-225.776,02472.708,76--- .
118814500 ΑΘΗΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ303.944,42-168.628,81472.573,23--- .
019316909 ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΗΛΙ-156.269,17316.288,80472.557,97--- .
059485693 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ230.051,06-242.449,26472.500,32--- .
040895725 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ164.039,86-64.034,65228.074,51198.236,5346.156,58244.393,11 .
103117376 ΜΠΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ----234.411,58237.944,78472.356,36 .
043491367 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ233.903,63-238.059,39471.963,02--- .
062707348 ΜΠΕΚΗΡ ΙΣΜΑΗΛ ΙΣΜΑΗ ΧΑΣ----394.493,2577.422,79471.916,04 .
027898419 ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΜ302.874,25-168.754,49471.628,74--- .
044528455 ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ----271.022,95200.518,17471.541,12 .
022804793 ΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ205.688,43-265.683,73471.372,16--- .
007180250 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ----285.244,87186.121,84471.366,71 .
125070765 ZHAO CHONG ZHA373.862,1213.033,6284.299,26471.195,00--- .
047622664 VAN MEEUWEN HILDE ERN----248.153,21223.011,25471.164,46 .
045005760 ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΑΤΟ ΓΕΩ160.913,63-310.184,70471.098,33--- .
009866010 ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ186.457,84-284.432,12470.889,96--- .
041019317 ΚΟΥΚΗ ΑΝΝΕΤ ΓΕΩ259.214,23-211.667,31470.881,54--- .
071283244 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΔΗΜ211.152,96-259.677,47470.830,43--- .
026906856 ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ212.749,31-257.573,11470.322,42--- .
031635628 ΚΕΜΕΝΤΖΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΕΟ299.847,89-170.374,72470.222,61--- .
135353160 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΕ203.571,28-266.574,85470.146,13--- .
126410240 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ331.507,10-138.530,56470.037,66--- .
014913936 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ279.570,05-190.464,30470.034,35--- .
025624277 ΓΙΟΥΝΑΣ ΑΧΙΛΛ ΔΗΜ196.550,35-273.410,02469.960,37--- .
047328278 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ178.404,59-291.428,01469.832,60--- .
047567775 ΜΑΤΖΙΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ170.493,977.866,00291.428,93469.788,90--- .
020630603 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑ313.552,02-155.959,77469.511,79--- .
074167017 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ----260.475,50208.984,29469.459,79 .
030730007 ΣΚΟΥΦΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ156.871,10-69.050,50225.921,60182.696,0960.680,54243.376,63 .
053338909 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ286.911,13-182.071,78468.982,91--- .
020699970 ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ----156.321,35312.642,70468.964,05 .
034538000 ΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ----327.343,37141.598,52468.941,89 .
120674744 ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΣ257.402,66-211.405,86468.808,52--- .
072939051 ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙ ΚΩΝ289.390,96-179.167,44468.558,40--- .
043330584 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----267.380,11201.163,36468.543,47 .
016450392 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ12.293,43231.086,40224.969,93468.349,76--- .
044864985 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΘΕΟ354.785,01-113.549,91468.334,92--- .
021633234 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΝΑΟΥΜ ΝΑΟ192.524,02-275.801,89468.325,91--- .
026733559 ΧΑΡΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ281.648,95-186.624,80468.273,75--- .
022129212 ΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ----258.200,18210.027,94468.228,12 .
025871290 ΧΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ207.343,28-260.763,13468.106,41--- .
015304735 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ181.566,20-286.505,20468.071,40--- .
041376911 ΜΟΣΧΟΥ ΧΑΡΙΛ ΔΗΜ161.950,99-67.260,09229.211,08172.893,0765.762,94238.656,01 .
033915230 ΒΕΡΓΗΣ ΦΩΚΙΩ ΜΙΧ175.337,39-292.448,15467.785,54--- .
126715256 BEQARI PANAJ KEZ211.234,86-256.435,49467.670,35--- .
055260206 ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ----223.074,75244.406,18467.480,93 .
059934294 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΜΑ ΕΥΑ----239.286,05228.084,40467.370,45 .
100366375 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΙΛ----245.901,48221.448,13467.349,61 .
073463066 ΔΟΥΤΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ318.039,59-149.002,90467.042,49--- .
047123052 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΜΕΛ ΚΩΝ199.251,83-267.788,06467.039,89--- .
021909009 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑ----213.104,95253.841,13466.946,08 .
027470022 ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ180.205,38-286.335,40466.540,78--- .
023509882 ΘΑΝΑΗΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ----214.457,05251.866,14466.323,19 .
037381217 ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑ ΝΙΚ----244.419,22221.869,05466.288,27 .
039848757 ΤΣΑΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ408.835,71-57.427,59466.263,30--- .
034993070 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ159.680,88-306.542,40466.223,28--- .
038202149 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ----266.948,36199.270,97466.219,33 .
074985099 ΜΠΑΝΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ271.438,74-194.731,30466.170,04--- .
021287382 ΔΟΞΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ160.888,86-305.162,95466.051,81--- .
033478480 ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ355.690,15-110.283,13465.973,28--- .
130323480 ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΟΒ ΜΙΚΗΣ ΝΙΚ24.755,70337.593,08103.357,86465.706,64--- .
029382644 ΣΚΟΡΔΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ286.203,24-179.426,58465.629,82--- .
069066838 ZEMANAJ FESTI SEL217.120,03-248.302,28465.422,31--- .
014585672 ΤΡΑΓΑΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ----213.964,80251.356,85465.321,65 .
044379734 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ296.082,70-168.737,94464.820,64--- .
114524436 ΚΑΡΛΙΑΜΠΑ ΧΡΥΣΑ ΚΩΝ----250.427,05214.357,55464.784,60 .
038003831 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΝΤ316.667,24-148.035,30464.702,54--- .
072318314 ΜΗΤΚΟΣ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ288.351,30-176.346,35464.697,65--- .
025139481 ΠΟΛΥΠΟΡΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΔ----261.991,11202.586,04464.577,15 .
136913127 LOPES JOSE HER----231.093,85233.428,39464.522,24 .
043872938 ΜΥΛΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ286.560,98-177.794,31464.355,29--- .
022156318 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ----241.370,56222.942,60464.313,16 .
020673824 ΒΗΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ215.203,88-248.972,37464.176,25--- .
013048948 ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΛ357.329,41-106.773,15464.102,56--- .
146850076 SHABANEJ JASMI BAJ----463.932,9023,06463.955,96 .
038256557 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ----214.356,03249.396,69463.752,72 .
009820960 ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ----254.943,31208.737,38463.680,69 .
045287862 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ----279.446,12184.008,20463.454,32 .
045510787 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ153.576,80-309.663,49463.240,29--- .
051803134 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ212.926,67-250.111,29463.037,96--- .
051700030 ΖΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΦΩΤ340.722,33-122.164,04462.886,37--- .
022333653 ΝΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ279.915,186.400,03176.269,92462.585,13--- .
040897651 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ ΕΙΡΗΝ ΣΤΑ165.432,45-296.836,53462.268,98--- .
027193200 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΙΑΚΩΒ ΓΕΩ244.964,43-217.286,52462.250,95--- .
023589066 ΣΑΜΠΡΟΚΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----239.245,84222.928,11462.173,95 .
028604930 ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΦΙΛ258.991,53-203.176,08462.167,61--- .
042150422 ΚΑΤΣΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ----214.774,01247.369,35462.143,36 .
031454450 ΤΣΙΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ----234.166,73227.953,42462.120,15 .
046732806 ΖΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ222.451,69-239.595,05462.046,74--- .
026707702 ΜΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ155.991,55-305.867,74461.859,29--- .
046208050 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ239.194,92-222.570,82461.765,74--- .
028782992 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΥ201.593,87-260.043,38461.637,25--- .
125060514 SORHAB MD MD----458.606,082.959,48461.565,56 .
047643600 ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΔΙΟΓΕ ΗΡΑ----221.183,85240.315,06461.498,91 .
047546269 ΜΟΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ165.728,58-295.664,64461.393,22--- .
019205160 ΓΟΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΣ----216.372,77245.019,94461.392,71 .
047597884 ΧΑΝΖΑΡΑ ΑΔΑΜΑ ΒΑΣ246.052,68-215.300,76461.353,44--- .
110120291 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΧΡΟ272.516,95-188.506,10461.023,05--- .
005030030 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΕΥΡΙΠ ΓΕΩ321.541,92-139.472,73461.014,65--- .
046078318 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ----234.669,59226.266,82460.936,41 .
009801700 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ156.541,54-303.970,04460.511,58--- .
040334006 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ147.288,919.218,76303.986,86460.494,53--- .
052236380 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ187.083,12-273.410,11460.493,23--- .
062969902 MD ALI HOSSA ABU----455.094,055.387,19460.481,24 .
042395241 ΚΑΣΝΑΦΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ206.234,82-254.218,37460.453,19--- .
007419723 ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ155.462,53-304.704,53460.167,06--- .
075594129 ΣΤΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΘΙΜ ΑΧΙ235.117,21-224.942,56460.059,77--- .
059992851 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ----320.923,44139.130,24460.053,68 .
020011865 ΣΚΟΥΝΤΗ ΜΠΕΛΜΠΑ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ----197.142,77262.828,93459.971,70 .
004320072 ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ----203.838,37256.098,34459.936,71 .
036403321 ΚΟΤΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ344.555,31-115.201,62459.756,93--- .
064721720 ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΙΦΙΓΕ ΚΥΡ----243.704,40216.005,16459.709,56 .
112094288 GUBARENKOV ALEXA IVA281.843,56-177.818,15459.661,71--- .
050494570 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ152.100,48-307.537,02459.637,50--- .
013607671 ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΖΑΝΝΗ ΓΕΩ153.301,04-306.310,55459.611,59--- .
047722190 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ----341.012,55118.586,41459.598,96 .
078517479 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΕΥΑ----228.184,56230.911,97459.096,53 .
033030125 ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ321.143,55-137.703,13458.846,68--- .
038790742 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ175.276,82-283.495,90458.772,72--- .
047709468 ΚΑΣΠΙΡΗ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ----205.455,83253.231,60458.687,43 .
018491241 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ168.999,46-289.642,54458.642,00--- .
047644367 ΔΟΣΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ----256.135,57202.502,50458.638,07 .
037524208 ΝΤΡΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΩΤ----243.338,10215.289,19458.627,29 .
073347541 ΣΠΗΛΙΩΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ285.175,26-173.391,09458.566,35--- .
001424088 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ158.575,72-299.975,40458.551,12--- .
100021674 PAPATHANASIOU JAMES ΣΤΑ313.911,15-144.624,47458.535,62--- .
043638554 ΛΑΤΣΗ ΛΕΥΚΟ ΓΕΩ203.589,64-254.476,66458.066,30--- .
008046021 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ176.528,26-281.306,71457.834,97--- .
008777143 ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ272.060,36-185.760,04457.820,40--- .
015945194 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ264.238,43-193.561,12457.799,55--- .
039050854 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ246.575,07-210.844,08457.419,15--- .
017985292 ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ247.478,68-209.879,12457.357,80--- .
069316280 MALAJ NIAZI ENB323.623,49-133.684,27457.307,76--- .
059502590 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ223.020,1757.087,74177.047,76457.155,67--- .
046309868 ΣΤΑΘΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ----243.321,50213.699,87457.021,37 .
039852040 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ194.896,36-261.928,57456.824,93--- .
036673646 ΠΑΥΛΑΤΟΣ ΕΡΩΤΟ ΧΡΗ196.106,41-260.685,79456.792,20--- .
035238221 ΒΑΘΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----215.868,24240.686,53456.554,77 .
042991980 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ----287.662,66168.845,33456.507,99 .
046338090 ΤΖΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ365.907,43-90.458,91456.366,34--- .
141612221 MAVROMUSTAKU SVITL VLA399.782,46-56.498,40456.280,86--- .
038563914 ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΒΡ-211.526,62244.704,10456.230,72--- .
045314230 ΒΗΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ169.987,68-286.241,32456.229,00--- .
106437979 DAHDAH NAZIH GEO293.159,69-163.059,35456.219,04--- .
046866777 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ242.596,71-213.566,25456.162,96--- .
041526407 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΠΑΥ245.190,82-210.961,37456.152,19--- .
029560268 ΤΖΩΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ----237.967,26218.035,00456.002,26 .
046972537 ΚΑΖΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ304.170,38-151.677,41455.847,79--- .
127820275 SIMONI GENTJ WIL169.111,72-286.644,37455.756,09--- .
053536324 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ1.231,21161.040,08293.355,74455.627,03--- .
008410787 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ----304.737,07150.758,93455.496,00 .
018645596 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ234.395,48-221.053,35455.448,83--- .
041925098 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ216.223,45-238.966,04455.189,49--- .
044059818 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ256.471,86-198.687,31455.159,17--- .
030760104 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ----284.106,29170.879,82454.986,11 .
019189873 ΒΑΖΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ186.625,44-268.256,77454.882,21--- .
012732080 ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ313.823,62-141.025,83454.849,45--- .
047684168 ΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ297.078,97-157.746,67454.825,64--- .
118703988 ΧΟΥΜΑ ΔΕΣΠΟ ΑΘΑ251.217,55-203.567,03454.784,58--- .
014777288 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ151.613,96-303.169,11454.783,07--- .
059746222 ΓΡΙΒΕΑ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ187.909,16-266.762,85454.672,01--- .
004970787 ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ171.121,42-283.528,21454.649,63--- .
039732828 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ215.847,58-238.779,47454.627,05--- .
063069100 ΚΟΚΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ223.862,04-230.527,59454.389,63--- .
073356170 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ----259.526,14194.833,09454.359,23 .
042368994 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ125.477,1935.342,58293.409,08454.228,85--- .
041817040 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΣΩΤ----212.957,51241.159,96454.117,47 .
063368123 ΒΑΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΛΕ221.669,05-232.386,18454.055,23--- .
059420511 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΒΡ65.961,79171.403,02216.465,72453.830,53--- .
023559234 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ----232.288,89221.499,31453.788,20 .
011802980 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ279.231,81-174.512,02453.743,83--- .
028117389 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ197.965,86-255.711,79453.677,65--- .
045386631 ΡΑΜΜΟΥ ΔΕΣΠΟ ΙΩΑ259.447,89-194.220,87453.668,76--- .
058650054 ΑΥΦΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ257.680,80-195.815,99453.496,79--- .
013772062 ΚΑΖΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ----355.928,8297.494,43453.423,25 .
047441122 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΖΑΦΕΙ ΔΗΜ170.369,63-282.975,47453.345,10--- .
117671990 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ270.718,09-182.467,97453.186,06--- .
035928115 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ181.748,03-271.308,93453.056,96--- .
069291600 ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ----219.514,75233.523,61453.038,36 .
017323573 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ192.635,42-260.402,30453.037,72--- .
042858983 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΣΤΕ----190.357,18262.656,69453.013,87 .
040150715 ΧΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ271.026,22-181.757,75452.783,97--- .
036587178 ΘΗΣΕΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ320.780,92-131.963,06452.743,98--- .
106613297 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ----223.683,81228.931,31452.615,12 .
059875437 ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΠΕΤ248.889,32-203.590,11452.479,43--- .
019186207 ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΧΑΡ----200.619,87251.829,11452.448,98 .
046121720 ΔΑΓΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ----188.991,86263.327,90452.319,76 .
039254193 ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ203.136,80-249.078,78452.215,58--- .
075898531 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΧΡΗ180.973,09-271.200,16452.173,25--- .
046280791 ΣΤΑΧΤΙΑΡΗ ΖΩΗ ΧΑΡ224.683,68-227.478,60452.162,28--- .
043498092 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ188.667,37-263.432,64452.100,01--- .
016246055 ΦΛΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ241.941,24-210.142,25452.083,49--- .
112157464 ΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ150.655,26-301.310,52451.965,78--- .
077921687 ΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ----150.692,36301.257,75451.950,11 .
047241787 ΜΠΕΡΓΕΛΕΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΥ----295.915,75156.003,15451.918,90 .
069708711 ΠΡΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ192.251,60-259.514,26451.765,86--- .
074031925 ΝΤΗΛΙΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----241.591,62209.932,81451.524,43 .
077014485 ΝΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ251.741,76-199.759,42451.501,18--- .
030803526 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ231.480,72-220.019,68451.500,40--- .
044261431 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ----220.876,30230.484,02451.360,32 .
045911964 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ232.517,08-218.638,30451.155,38--- .
007339620 ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝ ΕΜΜ----189.442,72261.503,41450.946,13 .
026004387 ΜΠΟΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ282.268,64-168.593,89450.862,53--- .
039145738 ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ152.998,43-297.852,23450.850,66--- .
045445358 ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ151.142,74-299.634,91450.777,65--- .
113216190 ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΕΥΡΙΠ ΓΕΩ298.345,01-152.316,48450.661,49--- .
041148545 ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ ΕΥΠΡΑ ΔΗΜ191.869,32-258.736,87450.606,19--- .
013858029 ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΠΟ294.782,45-155.767,99450.550,44--- .
047290757 ΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ----297.190,21153.359,51450.549,72 .
121158723 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΩΡΖ ΝΙΚ293.671,38-156.710,59450.381,97--- .
046216720 ΧΡΟΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ265.388,29-184.986,02450.374,31--- .
019505597 ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΤ71.128,4299.370,18279.847,84450.346,44--- .
003227470 ΜΑΡΟΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΖΑΧ181.551,44-268.659,75450.211,19--- .
116250698 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ324.338,57-125.827,27450.165,84--- .
015660281 ΤΖΗΜΗΤΡΕΑΣ ΑΣΤΕΡ ΔΗΜ246.072,20-204.037,34450.109,54--- .
075696122 ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΕΜΜΑΝ ΗΛΙ----244.943,79205.134,48450.078,27 .
135917398 STAVRO TIMO JAN368.596,42-81.476,56450.072,98--- .
079981262 ΡΕΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ201.615,66-248.350,18449.965,84--- .
022068527 ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ244.513,06-205.104,41449.617,47--- .
025893902 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ263.944,86-185.667,64449.612,50--- .
043247764 ΤΖΗΡΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ----341.366,91108.147,05449.513,96 .
124388208 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ----244.833,40204.600,22449.433,62 .
047838715 ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΑΣΗΜΙ ΑΣΑ----255.453,13193.956,52449.409,65 .
011660185 ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ101.295,9682.708,20265.308,18449.312,34--- .
032094135 ΜΙΝΟΠΕΤΡΟΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ201.623,98-247.438,78449.062,76--- .
059334946 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛ ΙΑΚ----255.686,46193.285,98448.972,44 .
024503144 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΑΣΗΜΩ ΚΩΝ----254.734,56194.207,85448.942,41 .
045174449 ΝΟΥΝΙΕΣ ΝΤΕ ΛΟΣ ΣΑΝΤΟΣ ΠΑΟΛΑ ΝΕΡ----225.358,00223.455,75448.813,75 .
040182111 ΓΙΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΡΡ272.950,30-175.804,49448.754,79--- .
045087110 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ236.893,61-211.664,11448.557,72--- .
063172046 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ202.207,32-246.300,66448.507,98--- .
033077333 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΛ----208.582,22239.760,41448.342,63 .
038680958 ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΞΕΝΟΦ ΧΡΗ----254.193,10193.962,73448.155,83 .
064565189 ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ----335.871,08111.975,60447.846,68 .
076882499 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ308.818,60-138.983,69447.802,29--- .
137684397 SAMAOUI DEVID LOV----242.331,87205.468,42447.800,29 .
047355115 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ324.000,41-123.693,38447.693,79--- .
042192880 ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ191.424,82-256.263,72447.688,54--- .
038592910 ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩ252.220,46-195.377,74447.598,20--- .
143089183 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΡΙ49.766,07182.873,75214.735,98447.375,80--- .
074219750 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ----253.241,08193.938,33447.179,41 .
043121020 ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ----238.189,70208.889,16447.078,86 .
045516313 ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΙΦΙΓΕ ΧΡΗ----248.270,80198.768,84447.039,64 .
027323199 ΚΟΦΦΑΣ ΞΕΝΟΦ ΓΕΩ188.198,34-258.736,18446.934,52--- .
079342998 ΤΑΓΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ221.862,13-225.030,37446.892,50--- .
117996224 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΧΑΡ312.655,44-134.103,72446.759,16--- .
078180147 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΥ375.989,31-70.749,48446.738,79--- .
002940738 ΜΑΙΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ----197.841,38248.766,99446.608,37 .
123754288 ΚΑΨΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΒ253.915,91-192.688,04446.603,95--- .
040867880 ΡΑΦΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓ----274.824,72171.685,43446.510,15 .
069692874 HAFFAR AHMAD ADE202.999,41-243.507,16446.506,57--- .
053010258 SON YOUNG DON257.371,64-188.972,57446.344,21--- .
059488197 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ----255.401,64190.736,87446.138,51 .
046376819 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΕΡ----228.359,02217.444,24445.803,26 .
044345429 ΣΥΣΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΜΜ235.217,12-210.524,88445.742,00--- .
029397203 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓ ΣΠΥ168.109,87-277.575,00445.684,87--- .
046450157 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ220.616,80-224.920,45445.537,25--- .
044356721 ΜΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ227.250,64-218.214,75445.465,39--- .
045854363 ΝΕΜΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ304.069,84-141.392,48445.462,32--- .
042614130 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΣΗΜΑ ΓΕΩ151.343,75-294.108,87445.452,62--- .
101207190 ΣΙΡΙΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ209.906,52-235.542,12445.448,64--- .
006342103 ΑΡΓΥΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ----187.647,73257.757,88445.405,61 .
021703879 ΘΩΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΚ274.710,28-170.644,81445.355,09--- .
043017381 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ197.380,59-247.825,85445.206,44--- .
047328543 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΡΑΝ ΠΑΝ171.712,88-273.463,56445.176,44--- .
037757944 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ208.124,73-236.959,19445.083,92--- .
146893285 CANIGIANI VINCI PRI205.480,40-239.172,67444.653,07--- .
041966671 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ----241.076,28203.529,74444.606,02 .
053507887 ΚΟΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΛΕ210.426,86-234.097,58444.524,44--- .
047221740 ΒΥΖΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ286.132,05-158.317,69444.449,74--- .
124800953 ABDUR RAZZA NAD----227.552,09216.802,64444.354,73 .
017584320 ΔΟΜΟΥΞΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑ249.475,44-194.851,67444.327,11--- .
047200904 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΠΥ----223.180,41221.116,71444.297,12 .
101532343 ΦΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΠΑΣΧΑ ΕΜΜ204.126,25-240.006,88444.133,13--- .
013186699 ΜΠΡΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ243.681,04-200.171,99443.853,03--- .
012930427 ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΜ153.525,65-290.194,00443.719,65--- .
028752084 ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ----354.581,4889.104,56443.686,04 .
042677914 ΜΠΟΥΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤ278.875,16-164.777,24443.652,40--- .
073785608 ΚΑΤΤΗ ΜΕΛΠΟ ΣΩΚ----235.614,71207.938,74443.553,45 .
032684516 ΣΚΟΝΔΡΑ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ339.713,05-103.724,76443.437,81--- .
066013514 ΜΗΤΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕ ΑΝΑ----189.564,11253.608,74443.172,85 .
045984378 ΤΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ208.255,88-234.815,82443.071,70--- .
046453485 ΣΤΟΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ255.378,732.400,00185.254,55443.033,28--- .
107176588 ΦΑΧΜΙ ΕΜΜΑΝ ΦΩΤ----211.728,91231.277,50443.006,41 .
073659794 ΛΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕΤ182.733,53-259.748,60442.482,13--- .
077199790 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΙΩΑ-158.324,05284.033,35442.357,40--- .
044257988 ΧΟΛΟΓΚΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ208.078,39-234.158,17442.236,56--- .
125052108 MADBOR MD ID ABD----433.590,858.539,89442.130,74 .
107687813 ALI MATIN SAT----229.472,02212.478,25441.950,27 .
044800209 ΤΣΙΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ165.845,56-276.075,12441.920,68--- .
038977569 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ183.128,01-258.706,36441.834,37--- .
031174010 ΚΑΝΑΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΘΩΜ185.516,26-256.169,58441.685,84--- .
022595211 ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ167.436,19-274.234,94441.671,13--- .
041219849 ΑΣΗΜΑΚΙΔΟΥ ΓΑΡΟΥ ΧΡΗ204.230,60-237.224,94441.455,54--- .
024582390 ΝΤΟΚΟΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ157.015,82-284.433,07441.448,89--- .
029553996 ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΑΡ318.571,46-122.647,61441.219,07--- .
020475383 ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΥΛΟ ΣΠΥ----221.834,93219.348,74441.183,67 .
021917255 ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΡΙΣΤ ΔΗΜ----212.636,36228.514,31441.150,67 .
013327163 ΜΠΑΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΘΩΜ180.049,26-261.092,48441.141,74--- .
102356330 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ257.965,84-183.164,64441.130,48--- .
020759620 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ189.821,72-251.249,03441.070,75--- .
033970310 ΣΥΡΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ227.997,08-213.060,56441.057,64--- .
069214108 ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΧΡΥ237.117,51-203.800,11440.917,62--- .
045275537 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ185.885,16-254.965,28440.850,44--- .
037388821 ΚΟΥΤΣΟΝΟΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑ ΜΙΧ180.822,16-259.996,08440.818,24--- .
041060086 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ156.308,85-284.426,11440.734,96--- .
041922441 ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ253.487,50-187.240,05440.727,55--- .
052734496 ΠΑΜΠΕΡΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ188.863,70-251.810,24440.673,94--- .
110184956 ΚΑΣΑΜΠΑ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ329.159,01-111.494,59440.653,60--- .
013629990 ΣΑΡΙΔΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ175.541,39-264.931,13440.472,52--- .
115194059 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ277.895,89-162.436,84440.332,73--- .
033873000 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ380.686,14-59.631,33440.317,47--- .
104865038 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ183.850,83-256.454,54440.305,37--- .
045051289 ΚΛΗΣΑΡΗ ΜΑΡΙΝ ΣΩΤ269.597,46-170.706,60440.304,06--- .
055722050 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΣ215.815,07-224.447,45440.262,52--- .
037659361 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΠΟΛ----249.943,36190.214,43440.157,79 .
022655955 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ----395.042,4944.936,21439.978,70 .
030914318 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ266.516,31-173.377,70439.894,01--- .
053703120 ΧΑΤΖΗΜΕΛΕΤΗ ΑΙΚΑΤ ΝΙΚ----223.975,97215.917,20439.893,17 .
025953811 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ312.228,39-127.439,01439.667,40--- .
040544789 ΒΟΥΤΣΑΣ ΜΑΡΙΟ ΕΛΕ177.022,17-262.480,37439.502,54--- .
043882409 ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ247.480,14-191.940,63439.420,77--- .
016342983 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΜΩΚΙΟ ΔΙΟ232.694,13-206.481,09439.175,22--- .
046636831 ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΕΛΙΣΣ ΜΙΧ----212.459,57226.670,59439.130,16 .
010258553 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----241.132,14197.967,32439.099,46 .
044836140 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----304.904,27134.050,24438.954,51 .
032640661 ΣΚΟΡΔΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ----267.979,87170.909,66438.889,53 .
105237702 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ325.843,93-112.870,75438.714,68--- .
002648174 ΝΤΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ209.372,11-229.283,12438.655,23--- .
040193790 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ204.042,17-234.563,56438.605,73--- .
024607406 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ274.618,60-163.489,46438.108,06--- .
037672518 ΚΑΤΕΒΑ ΜΑΛΑΜ ΚΩΝ197.085,98-240.885,38437.971,36--- .
100021686 PAPATHANASIOU DENIS ΣΤΑ301.004,51-136.963,07437.967,58--- .
040531874 ΠΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ154.223,51-283.702,69437.926,20--- .
028565752 ΛΑΔΙΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΤ269.734,07-168.166,14437.900,21--- .
042527997 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ264.100,50-173.667,84437.768,34--- .
115578854 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΙ12.164,19194.491,34231.092,73437.748,26--- .
043454243 ΠΕΠΟΝΑΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ--<