Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την 28/06/2018


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1158/2017, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με :

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 28/06/2018. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 28/06/2017, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 28/06/2018. Οι οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 06/2017 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται μόνο οφειλέτες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις περί δημοσιοποίησης, βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. και τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.(άντληση στοιχείων 28/06/2018)

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Δημοσίου Σύνολο Δημοσίου Βασική οφειλή Ε.Φ.Κ.Α. Συνεισπραττόμενα Ε.Φ.Κ.Α. Σύνολο Ε.Φ.Κ.Α. Παρατηρήσεις
028584729 ΣΙΕΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ191.795.819,46-280.671.450,39472.467.269,85--- .
031721346 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ211.236.061,18-34.072.158,40245.308.219,58--- .
134457214 APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ24,60122.729.560,7697.804.101,21220.533.686,57--- .
028470996 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ62.671.715,25-125.292.022,87187.963.738,12--- .
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ6.797.250,6371.415.265,2592.576.409,58170.788.925,46--- .
132269705 KOSTA CHRIS ΓΕΩ-91.498.602,2873.762.139,63165.260.741,91--- .
069300035 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΓΡΗ61.393.856,07-90.784.815,16152.178.671,23--- .
013938484 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ42.993.467,667.460.480,4997.063.638,64147.517.586,79--- .
106945913 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ74.639.462,97-66.870.417,37141.509.880,34--- .
041571311 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΠΑΝ85.133.351,36-52.883.980,16138.017.331,52--- .
134643096 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ-75.486.758,3359.936.486,12135.423.244,45--- .
025875785 ΛΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ7.324,98109.058.202,9423.362.095,49132.427.623,41--- .
019230339 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ----72.767.306,1050.683.028,10123.450.334,20 .
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ40.471.705,3020.038.399,1855.560.822,49116.070.926,97--- .
035805613 ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ362,3635.589.887,6864.559.958,09100.150.208,13--- .
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ24.055.383,875.782.704,5857.648.403,2087.486.491,65--- .
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ31.723.513,99-54.358.801,8786.082.315,86--- .
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ2.832.207,5131.621.683,4951.085.299,8285.539.190,82--- .
008727072 ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ39.050.843,32-44.363.360,8383.414.204,15--- .
046640310 ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ-27.927.855,8254.490.849,2682.418.705,08--- .
029194645 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ28.396.596,033.489.822,9941.926.592,1373.813.011,15--- .
013355101 ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ27.899.664,00368.724,1345.460.789,1473.729.177,27--- .
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ300,0035.016.429,3537.312.375,8472.329.105,19--- .
043431832 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ35.461.263,35-30.507.733,5065.968.996,85--- .
043207059 ΤΕΦΤΕΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΝΙΚ42.485.723,86-21.775.163,1264.260.886,98--- .
145600692 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ304,5435.637.022,6428.289.155,8963.926.483,07--- .
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ1.975,7227.613.613,9936.183.071,0763.798.660,78--- .
007553137 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ13.964.132,998.736.153,5940.664.120,1463.364.406,72--- .
021119429 ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ37.257.076,98-24.511.237,7061.768.314,68--- .
154330151 ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ-54.017.815,957.211.378,4361.229.194,38--- .
154324377 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛ ΜΙΧ-54.007.145,957.209.953,9861.217.099,93--- .
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.965.525,1228.502.965,9529.148.013,3159.616.504,38--- .
126082610 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ42,0731.792.591,8127.141.553,6858.934.187,56--- .
052146557 ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ35.279.670,74-22.548.830,3957.828.501,13--- .
015107567 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑ ΝΙΚ8.971,3037.317.434,9920.304.619,6857.631.025,97--- .
042148021 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ199.438,0322.860.238,2834.302.793,3757.362.469,68--- .
131694134 ΚΙΟΥΛΕ ΑΛΕΞΑ ΑΡΝ48.237.796,01-8.720.323,5956.958.119,60--- .
044005392 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ15.839.250,063.566.171,4436.305.701,7955.711.123,29--- .
040130010 ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛ ΝΑΠ50.535.625,51-4.822.623,7555.358.249,26--- .
116803598 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΛ-32.136.461,2522.593.940,7954.730.402,04--- .
014192004 ΚΟΡΑΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ43.847.094,34-10.655.495,2854.502.589,62--- .
025866125 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ13.413.511,564.823.202,6536.198.843,9654.435.558,17--- .
042050110 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ34.604.801,02-18.065.750,1452.670.551,16--- .
068384333 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ29.990.616,20-21.476.868,8151.467.485,01--- .
027656418 ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ16.235.275,784.426.464,5930.423.423,5351.085.163,90--- .
071597386 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ29.157.130,33-20.985.380,3950.142.510,72--- .
048090745 ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ18.462.593,57-31.440.912,7949.903.506,36--- .
009012586 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ30.341.924,96-18.577.873,0948.919.798,05--- .
048106944 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ35.675.979,39-10.222.148,3345.898.127,72--- .
013615960 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ17.482.343,0145.430,6324.694.294,7342.222.068,37--- .
040881548 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΕ28.004.312,64-13.890.016,5941.894.329,23--- .
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ13.860.892,181.254.817,9326.309.828,7841.425.538,89--- .
047753283 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΑΔΑ16.569.117,25-23.446.572,9040.015.690,15--- .
036096918 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ22.114.710,91-15.938.541,6538.053.252,56--- .
050788903 ΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚ20.115.837,32-16.863.332,0936.979.169,41--- .
106580620 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ14.692.222,61-22.085.803,3136.778.025,92--- .
135758069 ΕΝΤΖΙΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ28.063.393,98-7.673.952,0535.737.346,03--- .
149958435 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ-26.904.138,938.305.307,6935.209.446,62--- .
043250154 ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ-14.879.722,9020.271.177,9835.150.900,88--- .
074012702 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ18.108.785,20127.203,2916.779.566,4635.015.554,95--- .
145625281 SCHEERER HARAL RUD16.950.104,47-16.413.703,9933.363.808,46--- .
036134386 ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ8.609.965,242.356.473,9622.095.406,3633.061.845,56--- .
031718968 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ11.527.775,59-21.037.620,9832.565.396,57--- .
044507830 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.800.436,36-21.269.075,8932.069.512,25--- .
072936546 ΤΙΜΟΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ14.596.416,06-16.610.297,5631.206.713,62--- .
044818839 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΥΛΤ ΙΩΑ12.506.586,796.710,5818.687.061,4431.200.358,81--- .
103860069 ΣΑΑΝΤ ΑΛΙ ΜΑΧ223,3712.854.317,3317.654.371,2830.508.911,98--- .
040299337 ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛ ΑΘΑ10.452.681,96675,0019.794.502,4030.247.859,36--- .
036913867 ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ16.495.541,98-13.498.565,9229.994.107,90--- .
042920003 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ20.628.534,49-9.247.821,7129.876.356,20--- .
101076498 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ17.927.860,73-11.870.176,1529.798.036,88--- .
074592730 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.150,0022.562.161,927.060.620,2929.623.932,21--- .
003263641 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ10.147.121,98-18.565.725,7928.712.847,77--- .
042616160 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ12.026.401,60-16.614.393,4528.640.795,05--- .
046815581 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜ ΧΡΗ10.527.900,257.482,5616.866.011,8127.401.394,62--- .
054277829 ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ10.148.530,38-17.224.125,0127.372.655,39--- .
134643103 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛ ΧΡΙ35,9215.162.130,6712.038.759,4127.200.926,00--- .
035264552 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ24.470.464,13-2.625.685,5127.096.149,64--- .
056998179 ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ6.559,2515.162.130,6711.737.866,6426.906.556,56--- .
014066663 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ13.547.680,25-12.424.048,9325.971.729,18--- .
114759815 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕ ΧΡΙ14.518.404,11-11.412.377,6025.930.781,71--- .
113960040 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΒΡ16.248.076,15-9.664.572,9125.912.649,06--- .
027482948 ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ22.805,2910.488.653,4114.131.992,3224.643.451,02--- .
046304420 ΝΤΕΛΛΕΡΜΠΑ ΙΒΑΝ ΒΕΝ374.772,267.743.053,4316.241.635,2624.359.460,95--- .
010495130 ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ17.602.978,04-6.729.776,0924.332.754,13--- .
101555934 ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΟΥ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ12.523.371,70-11.766.508,4824.289.880,18--- .
042444541 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ8.004.184,86-16.168.664,1524.172.849,01--- .
016667998 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ7.981.086,91-16.006.200,4123.987.287,32--- .
042868884 ΚΟΡΟΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ13.349.402,13-9.879.447,9023.228.850,03--- .
127455058 ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΔΑ-10.513.265,3712.657.971,5123.171.236,88--- .
031143775 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ3.533.356,027.142.738,0012.128.588,9022.804.682,92--- .
042719995 ΛΑΛΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑ ΗΛΙ10.233.928,26-12.487.525,4422.721.453,70--- .
148676667 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΜΙΧ200,0017.573.679,674.918.263,5522.492.143,22--- .
019092725 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ6.959.591,701.514.726,1813.985.420,8622.459.738,74--- .
006079486 ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΟΣ7.347.421,34-14.693.762,3322.041.183,67161.771,28156.195,04317.966,32 .
040351760 ΡΕΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜ6.796.827,221.855.122,7113.667.577,7522.319.527,68--- .
026689949 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗ ΤΖΕ15.766.441,36-4.132.782,8419.899.224,201.119.975,381.103.877,182.223.852,56 .
105569677 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ19.079.301,33-2.788.924,2121.868.225,54--- .
042096867 ΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕ ΜΙΧ7.424.230,85-14.349.503,2121.773.734,06--- .
031719117 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ8.754.662,29-12.892.290,0021.646.952,29--- .
123216751 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ11.263.892,10-10.253.818,3821.517.710,48--- .
045984090 ΜΟΡΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ8.521.981,91-12.581.811,8021.103.793,71--- .
038916576 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ10.711.445,9143.384,4410.258.913,3021.013.743,65--- .
034531267 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΤ9.684.071,33-11.211.693,4320.895.764,76--- .
017187767 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ6.874.107,18-13.904.493,6120.778.600,79--- .
131836085 ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ13.153.785,6833.769,727.535.270,2320.722.825,63--- .
042539100 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ15.046.476,85-5.669.583,8420.716.060,69--- .
046078029 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΥΡ11.837.902,04432.402,988.289.029,1520.559.334,17--- .
131969392 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ10.668.526,17-9.853.589,3520.522.115,52--- .
041334784 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΤΕ ΙΩΑ11.824.280,46432.402,988.104.268,1020.360.951,54--- .
017145291 ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ6.722.718,89-13.554.965,2620.277.684,15--- .
036015397 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ13.147.685,03-6.839.308,4919.986.993,52--- .
022669726 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ7.732.120,25-12.090.354,9019.822.475,15--- .
105014371 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ3.922.162,644.375.794,2111.501.374,0219.799.330,87--- .
126139771 SHTRANTS IVAN ANT-9.485.835,6310.265.307,6719.751.143,30--- .
020884572 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥ ΠΕΤ1.599.253,454.872.403,4013.086.846,2219.558.503,07--- .
036620585 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ ΣΠΥ9.623.721,04-9.888.740,1219.512.461,16--- .
016004693 ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ11.077.975,97-8.427.924,8919.505.900,86--- .
023853030 ΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ6.423.045,10-12.885.663,6419.308.708,74--- .
043997090 ΒΟΜΒΑΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ6.365.984,96-12.883.252,9919.249.237,95--- .
046642524 ΑΚΑΝΓΚ ΒΑΣΙΛ ΑΝΕ7.116.527,57-12.027.459,7719.143.987,34--- .
051379380 ΒΑΚΡΑΣ ΣΩΤΗΡ ΦΩΤ14.109.429,42-4.993.859,5619.103.288,98--- .
034759030 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ7.464.147,02-11.321.377,2418.785.524,26--- .
050750568 BATALIAS MICHA ΗΛΙ15.772.682,64-2.878.514,5818.651.197,22--- .
065297730 ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚ ΒΑΣ9.645.173,97129.675,588.764.056,5618.538.906,11--- .
017979525 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ15.534.885,62-2.794.831,2718.329.716,89--- .
013393930 ΤΣΑΛΤΑΣ ΠΟΛΥΧ ΒΑΣ7.237.746,52-10.631.001,1917.868.747,71--- .
034843400 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ3.556.462,903.793.412,0010.471.089,4017.820.964,30--- .
034037799 ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ3.993.006,052.353.666,4411.048.509,9917.395.182,48--- .
046436452 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ5.738.663,25-11.598.556,9317.337.220,18--- .
137061907 ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤ ΑΠΟ13.647.154,99-3.686.829,8917.333.984,88--- .
007188210 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧ ΣΠΥ8.705.907,97-8.448.547,1017.154.455,07--- .
037125025 ΝΟΥΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ6.232.117,67-10.650.809,8016.882.927,47--- .
024943278 ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ7.156.290,442.886.995,266.805.396,9716.848.682,67--- .
002866269 ΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΡΟ5.983.147,51-10.709.674,9716.692.822,48--- .
027463983 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΡΙΠ ΕΥΑ9.411.313,09-7.234.380,0616.645.693,15--- .
031631630 ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ5.541.681,00-10.935.169,5216.476.850,52--- .
042053566 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ5.684.574,37-10.784.003,1116.468.577,48--- .
039819018 ΠΡΑΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤ ΜΑΡ6.610.153,75-9.629.157,2516.239.311,00--- .
043319113 ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ5.379.525,23-10.851.638,8416.231.164,07--- .
003059920 ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΝΑ97.459,785.285.679,2510.843.340,8716.226.479,90--- .
118739217 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΑΒ7.974.647,15-8.195.000,0316.169.647,18--- .
118388714 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ8.271.225,82-7.867.020,3416.138.246,16--- .
011334251 ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ-5.332.257,8110.778.878,6216.111.136,43--- .
014806934 ΝΤΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ5.503.289,47351.031,9210.227.816,5616.082.137,95--- .
074106976 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ9.146.832,40-6.884.085,0916.030.917,49--- .
033429080 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΘ5.521.408,15186.950,5510.159.513,8215.867.872,52--- .
028071254 ΚΟΥΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑ ΗΛΙ5.337.545,56-10.509.744,7215.847.290,28--- .
151426470 STAWART JONAT NIC11.021.339,66-4.650.120,5815.671.460,24--- .
041900713 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ2.605.993,452.828.029,2410.042.232,4315.476.255,12--- .
016273230 ΣΚΟΛΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΜΙΧ9.494.243,47-5.868.282,1215.362.525,59--- .
104968064 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ990,949.946.945,415.412.547,0815.360.483,43--- .
031531599 ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΩΖΩΝ ΠΕΤ5.606.422,30-9.664.135,0415.270.557,34--- .
118520127 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ9.476.167,31-5.505.536,1814.981.703,49--- .
046911311 ΣΠΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ4.894.846,38-9.870.208,4614.765.054,84--- .
020180292 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΡΓ2.733.413,812.578.659,179.450.170,4514.762.243,43--- .
049885889 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ7.562.034,23-7.089.492,1814.651.526,41--- .
047526596 ΜΑΡΟΥΛΗ ΟΥΡΑΝ ΣΠΥ10.648.497,81-3.909.476,0914.557.973,90--- .
056490126 ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ10.863.141,98-3.632.278,6314.495.420,61--- .
078316504 ΒΟΛΚΟΒ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ9.660.751,95-4.829.240,9314.489.992,88--- .
077035573 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ7.712.322,12-6.661.555,4714.373.877,59--- .
050680156 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ710,005.061.648,199.163.276,3814.225.634,57--- .
012082391 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ4.546.464,86-9.653.984,2214.200.449,08--- .
072606188 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ4.850.455,14-9.307.382,8514.157.837,99--- .
046095628 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.645.192,71-9.382.808,9014.028.001,61--- .
122500426 ΑΝΑΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΟΣ7.648.070,87-6.268.153,8313.916.224,70--- .
004198800 ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ4.591.992,48-9.293.485,9913.885.478,47--- .
015196781 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ4.667.236,27-9.162.631,9313.829.868,20--- .
046947528 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ5.587.853,383.445.269,124.794.703,9413.827.826,44--- .
122209645 TOYRAPI ANGEL AND-6.167.655,197.487.533,4013.655.188,59--- .
045885604 ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΑ4.502.800,66-9.075.739,4613.578.540,12--- .
023276652 ΣΕΡΙΦΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ3.664.610,77887.465,979.021.383,5113.573.460,25--- .
045311290 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡ ΧΡΗ10.872,054.449.730,109.019.280,6813.479.882,83--- .
029496426 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ4.818.774,37-8.650.086,6113.468.860,98--- .
143956941 SINGH BHAGW SWA-12.079.277,851.348.047,4113.427.325,26--- .
012995051 ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ6.466.383,31-6.937.761,4713.404.144,78--- .
047578126 ΤΣΙΤΣΙΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕ ΒΑΣ5.512.814,57-7.871.484,9113.384.299,48--- .
051747562 ΖΟΥΓΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ5.340.279,33-8.041.919,2213.382.198,55--- .
042790935 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ4.559.924,07-7.023.432,8011.583.356,87754.930,071.036.854,111.791.784,18 .
036030708 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ4.189.078,09796.667,748.350.408,9313.336.154,76--- .
113309660 ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΛ-6.014.642,437.301.775,9113.316.418,34--- .
012299672 ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ8.145.021,73-5.156.355,8913.301.377,62--- .
043768270 ΔΟΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΡ4.370.176,85-8.828.027,8313.198.204,68--- .
045564476 ΜΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ7.868.838,66-5.110.724,1312.979.562,79--- .
052066035 ΧΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ8.036.680,67288.948,764.649.433,5212.975.062,95--- .
074477161 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ5.754.759,64-7.217.158,4012.971.918,04--- .
056608920 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ8.161.922,46-4.806.379,4412.968.301,90--- .
134531166 ΛΑΜΠΑΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ5.541,4511.418.126,601.529.518,9712.953.187,02--- .
146959010 ΚΙΣΣΟΠΟΔΑΣ ΙΑΚΩΒ ΓΕΩ19.309,626.463.877,666.441.802,8012.924.990,08--- .
044850680 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.640.834,69-8.228.752,5312.869.587,22--- .
025196819 ΤΣΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ5.779.796,111.413.007,225.662.255,4212.855.058,75--- .
046309870 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ4.906.466,21-7.731.596,4112.638.062,62--- .
040007634 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΣ4.263.649,84-8.355.191,4612.618.841,30--- .
013246222 ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ4.172.972,38-8.429.766,4112.602.738,79--- .
028073954 ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.231.868,95-8.366.414,8412.598.283,79--- .
014556690 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΛΕΟ3.245.317,321.116,549.343.292,2612.589.726,12--- .
045834512 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.725.554,861.932.772,716.923.866,6312.582.194,20--- .
002367063 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ3.367.719,10-9.206.122,8112.573.841,91--- .
048148394 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ-6.998.703,945.556.850,9312.555.554,87--- .
153883835 MAKHLOUF MOHAM AHM7.763.244,54-4.765.605,5212.528.850,06--- .
009581795 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ4.605.872,92356.949,447.546.001,0312.508.823,39--- .
025040087 ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕ4.335.030,29237.386,227.927.819,8112.500.236,32--- .
017584459 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ8.522.459,32-3.950.826,6912.473.286,01--- .
043119000 ΜΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ4.696.606,92-7.629.387,2112.325.994,13--- .
041173369 ΤΑΜΠΑΡΑ ΘΕΟΦΑ ΑΝΔ4.268.626,27-7.991.651,2712.260.277,54--- .
043735053 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ4.441.191,7214.552,747.721.243,8412.176.988,30--- .
037738040 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ-6.043.037,416.039.149,4212.082.186,83--- .
042197709 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΣ4.018.891,53-8.062.105,6812.080.997,21--- .
000189314 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ4.992.134,35-7.080.723,5912.072.857,94--- .
112518796 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ8.788.781,79-3.269.392,0412.058.173,83--- .
046349497 ΟΡΤΕΡ ΜΕΡΑΛ ΚΕΜ5.575.855,59-6.468.500,8512.044.356,44--- .
040216898 ΤΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΛΟΥ5.083.258,89-6.884.784,2411.968.043,13--- .
042264308 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ4.217.275,26-7.746.961,5211.964.236,78--- .
133450461 KIRO THEOD GEO8.487,6110.035.720,901.860.932,5511.905.141,06--- .
037708384 ΛΙΑΠΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΘΑ4.814.172,99-7.080.409,4011.894.582,39--- .
047820066 ΚΛΑΡΕΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ6.773.833,30-5.091.423,0311.865.256,33--- .
065227395 ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΟΥΓΚ ΑΝΑ2.802.559,672.789.111,106.232.564,7411.824.235,51--- .
107834203 ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.087.410,16-1.718.351,8811.805.762,04--- .
029444349 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ3.823.695,09-7.966.771,0411.790.466,13--- .
011446918 ΧΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ4.737.490,8053.527,756.997.138,0011.788.156,55--- .
050080704 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ6.300.277,55-5.468.886,9511.769.164,50--- .
045570471 ΚΑΡΑΦΑΝΤΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΕ8.212.848,62-3.529.959,2011.742.807,82--- .
027680547 ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΔ103.953,569.490.093,502.130.139,9711.724.187,03--- .
045408953 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΣ4.315.110,61-7.399.389,8911.714.500,50--- .
027972175 ΚΙΡΚΜΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙ ΘΕΟ10.808,209.490.106,302.173.760,0711.674.674,57--- .
101409090 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΝΑ5.846.846,67-5.759.019,1211.605.865,79--- .
040050335 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ4.012.032,47-7.533.655,8711.545.688,34--- .
043936336 ΚΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ6.146.802,99-5.396.158,0011.542.960,99--- .
173305356 YERYOMENKO MYKOL MYK-9.165.226,002.360.962,2111.526.188,21--- .
173305381 RYZHYLO ANDRI VAL-9.165.226,002.360.962,2111.526.188,21--- .
030871283 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ6.320.571,98-5.185.851,2511.506.423,23--- .
031136968 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ3.807.161,15-7.664.919,3811.472.080,53--- .
133382970 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΑΡΙ8.177.200,35-3.241.344,5211.418.544,87--- .
114041149 ΚΟΥΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ-8.757.006,002.644.615,8111.401.621,81--- .
044534498 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ6.269.136,72-5.128.347,4611.397.484,18--- .
012143470 ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ3.898.582,22-7.493.365,5711.391.947,79--- .
133754075 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ5.956.785,21-5.426.330,5411.383.115,75--- .
042693698 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ-4.259.726,427.022.462,5011.282.188,92--- .
029220201 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ3.775.671,69-7.472.845,1811.248.516,87--- .
038530342 ΣΙΦΙΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.590.188,80-6.654.264,2211.244.453,02--- .
116250809 GEORGIOU COSTA ΓΕΩ5.509.742,72-5.725.320,6811.235.063,40--- .
025882162 ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΕΛΟΠ ΑΝΔ4.124.455,51-7.091.937,2011.216.392,71--- .
045008042 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ3.836.160,31-7.359.911,1011.196.071,41--- .
059529633 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ5.890.932,61-5.282.644,0111.173.576,62--- .
044168680 ΤΣΙΡΟΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ4.525.027,42-6.567.584,7211.092.612,14--- .
042701224 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ3.871.285,25-7.194.824,8311.066.110,08--- .
046701516 ΣΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΜΙΧ3.961.913,8925.485,717.010.315,5210.997.715,12--- .
012440518 ΘΥΜΩΔΕΑΣ ΠΕΡΙΚ ΦΩΤ8.162.333,88-2.788.668,6210.951.002,50--- .
021558936 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ3.649.190,53-7.286.741,0010.935.931,53--- .
038365983 ΣΑΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΣΩΤ3.407.056,77387.140,287.126.334,4810.920.531,53--- .
032350817 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟ ΧΡΗ5.854.986,73-5.056.064,2310.911.050,96--- .
022335591 ΤΣΙΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3.813.170,94-7.088.448,3510.901.619,29--- .
145324158 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ882,409.779.710,111.091.623,3310.872.215,84--- .
016213337 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ4.103.681,36-6.750.035,4710.853.716,83--- .
047656620 ΚΟΛΛΑΡΑ ΣΩΤΗΡ ΕΥΑ4.008.467,50-6.837.353,4710.845.820,97--- .
046688784 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ3.880.607,73-6.941.748,7110.822.356,44--- .
043387122 ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚ ΑΘΑ4.995.261,77-5.814.942,7610.810.204,53--- .
029055749 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ3.587.197,98-7.209.953,0010.797.150,98--- .
073093284 ΦΥΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ3.430.063,28292.976,227.003.680,0210.726.719,52--- .
012435324 ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ4.130.024,83-6.571.290,0510.701.314,88--- .
018729964 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ2.331.405,702.044.876,006.316.815,4010.693.097,10--- .
022131926 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ4.419.063,36-6.232.770,4610.651.833,82--- .
059274607 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ3.853.805,12-6.695.505,9010.549.311,02--- .
020104928 ΚΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΦΙΛ7.243.116,69-3.286.563,5210.529.680,21--- .
106384590 ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ5.553.375,40-4.973.769,7310.527.145,13--- .
118411090 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ6.393.862,83-4.125.034,7210.518.897,55--- .
059412990 ΤΖΑΒΑΧΙΣΒΙΛΙ ΤΖΕΜΑ ΣΑΛ3.475.777,54-7.034.095,1810.509.872,72--- .
042652249 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ3.645.289,59-6.847.134,7310.492.424,32--- .
024694940 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ4.371.684,73-6.114.389,6010.486.074,33--- .
045511655 ΔΕΛΑΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ3.823.891,21-6.581.447,9210.405.339,13--- .
147855790 ΛΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ8.451.431,62-1.948.899,9010.400.331,52--- .
030565175 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ4.213.866,26-6.133.640,9010.347.507,16--- .
112079537 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ5.448.626,30-4.869.820,2810.318.446,58--- .
044433903 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ3.919.128,01-6.375.257,1610.294.385,17--- .
046704961 ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΣΤ ΓΡΗ3.765.874,5738.856,966.483.690,0710.288.421,60--- .
045593109 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ3.397.083,43-6.856.818,4710.253.901,90--- .
034565904 ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ4.560.866,27-5.689.035,9010.249.902,17--- .
047183964 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ4.193.740,47-6.048.670,1210.242.410,59--- .
035242500 ΧΑΤΖΗΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ3.450.787,39-6.742.305,7310.193.093,12--- .
033057463 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟ ΘΕΟ6.993.354,75-3.191.121,8710.184.476,62--- .
014706622 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ5.128.812,25-5.055.179,3610.183.991,61--- .
031567640 ΜΠΟΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ5.410.925,98-4.747.921,7810.158.847,76--- .
014744687 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.595.283,19-6.531.761,7310.127.044,92--- .
046248219 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΝ3.428.585,88-6.640.766,1610.069.352,04--- .
034820090 ΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ8.781.107,95-1.282.381,4210.063.489,37--- .
046869210 ΜΑΡΤΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ3.356.744,33-6.669.384,4310.026.128,76--- .
043491459 ΠΕΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ4.455.295,77-5.556.447,9210.011.743,69--- .
043742972 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ5.324.898,05-4.585.329,369.910.227,41--- .
028606437 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ3.921.123,34-5.966.956,649.888.079,98--- .
072490730 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕ4.934.154,49-4.927.498,669.861.653,15--- .
123322781 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΝΘ ΣΠΥ6.113.546,82-3.743.629,969.857.176,78--- .
039239233 ΤΣΙΤΗΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ7.580.228,58-2.243.781,279.824.009,85--- .
055544958 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗ ΝΙΚ7.101.193,16-2.704.420,079.805.613,23--- .
021162524 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.899.121,6896.694,376.797.233,779.793.049,82--- .
026034670 ΠΕΤΙΤ ΜΠΡΙΖ ΕΜΙ3.311.935,73-6.406.961,979.718.897,70--- .
010677446 ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ2.381.678,471.108.327,206.226.158,019.716.163,68--- .
041403512 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ4.906.694,84-4.795.911,299.702.606,13--- .
010895542 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.227.908,36-5.473.007,829.700.916,18--- .
126590848 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ5.526.596,08-4.155.439,329.682.035,40--- .
014944845 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ3.701.577,54-5.963.424,859.665.002,39--- .
044278310 ΜΠΟΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛ ΤΗΛ3.286.518,05-6.335.235,709.621.753,75--- .
045908695 ΙΜΠΡΙΟΣΙΑ ΦΡΑΝΚ ΣΑΒ3.697.412,94-5.860.666,249.558.079,18--- .
104750200 ΚΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ5.599.148,56-3.953.101,169.552.249,72--- .
032247390 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟ3.741.096,64-5.784.595,009.525.691,64--- .
028439471 ΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3.833.133,71-5.691.095,149.524.228,85--- .
070797990 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-4.169.507,605.353.647,769.523.155,36--- .
021422178 ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.172.615,41-6.343.638,939.516.254,34--- .
043337886 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ4.704.299,56-4.782.461,529.486.761,08--- .
024176780 ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ3.138.939,85-6.324.166,959.463.106,80--- .
047993659 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ3.604.701,12767,035.833.468,299.438.936,44--- .
043099972 ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ3.520.416,26-5.892.333,249.412.749,50--- .
046785062 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.115.135,28-6.288.509,309.403.644,58--- .
018283311 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΕΛ3.122.703,24-6.225.613,329.348.316,56--- .
111146279 ΛΟΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ4.903.792,64-4.443.498,899.347.291,53--- .
071476122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ3.791.960,96-5.542.501,959.334.462,91--- .
054016408 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡ ΑΘΑ3.508.538,71-5.823.076,739.331.615,44--- .
052598341 ΣΑΡΙΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ3.799.085,28-5.523.434,319.322.519,59--- .
038259480 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ7.673.297,76-1.640.255,449.313.553,20--- .
026468250 ΓΚΟΥΡΒΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΙΩΑ3.923.348,67-5.380.709,939.304.058,60--- .
026403442 ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ7.417.532,28-1.815.415,689.232.947,96--- .
044980068 ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ5.092.450,15-4.131.610,109.224.060,25--- .
044850796 ΜΑΡΓΙΟΥΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ3.363.631,32-5.826.490,829.190.122,14--- .
040187284 ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ3.678.936,20-5.487.708,119.166.644,31--- .
015454147 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ2.840.524,53179.524,626.120.276,729.140.325,87--- .
034330040 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ3.060.816,48-6.022.606,019.083.422,49--- .
067003820 ΤΣΒΙΑΤΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ5.643.964,47-3.430.933,369.074.897,83--- .
044211600 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.274.516,69-5.798.120,299.072.636,98--- .
027596405 ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ4.253.133,97-4.814.049,779.067.183,74--- .
050499750 ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ7.393.606,96-1.661.812,109.055.419,06--- .
044269705 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛ ΣΠΥ4.089.298,33-4.893.603,758.982.902,08--- .
102023767 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ4.124.981,99-4.855.006,878.979.988,86--- .
052742226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ ΙΩΑ4.868.302,25-4.107.840,838.976.143,08--- .
047501393 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.103.292,51275.043,515.583.109,078.961.445,09--- .
037573749 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ ΒΑΣ3.522.430,31-5.388.706,398.911.136,70--- .
059201824 ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ4.986.741,47-3.922.423,638.909.165,10--- .
030687271 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ5.536.573,94-3.347.072,148.883.646,08--- .
021520762 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ1.822.632,953.445.269,123.584.904,428.852.806,49--- .
046450460 ΦΛΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙ ΓΕΩ7.863.758,84-978.398,348.842.157,18--- .
027645035 ΣΑΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ4.867.752,43-3.972.710,948.840.463,37--- .
043252866 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.784.711,19-6.042.871,628.827.582,81--- .
134475649 ΜΕΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ7.239.659,49-1.531.892,128.771.551,61--- .
058963925 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ5.679.552,31-3.064.022,238.743.574,54--- .
153175843 CENGIZ UGUR SEV5.356.550,00-3.338.737,628.695.287,62--- .
127939919 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ5.660.229,36616.565,182.414.437,278.691.231,81--- .
127495486 SMITH GERAL HAR6.181.907,23-2.499.332,128.681.239,35--- .
047131457 ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ3.415.580,07-5.245.510,188.661.090,25--- .
044891430 ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΑΝ ΒΑΡΟΥ ΧΑΤ3.271.062,82-5.347.952,298.619.015,11--- .
079499732 ΤΙΡΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΑΠ3.159.647,70-5.458.028,218.617.675,91--- .
030522022 ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ4.363.250,78-4.252.672,068.615.922,84--- .
042614952 ΜΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ3.173.236,63-5.439.934,148.613.170,77--- .
012074803 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΣΑΒ2.846.287,75-5.749.255,888.595.543,63--- .
079994990 ΤΟΥΜΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΡΟ3.530.884,33-5.063.428,878.594.313,20--- .
038142161 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ6.339.940,78-2.237.153,388.577.094,16--- .
102318570 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ3.656.056,93-4.908.058,198.564.115,12--- .
031888830 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ2.951.790,50-5.590.373,828.542.164,32--- .
010799892 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.822.794,42-5.696.331,068.519.125,48--- .
112077810 HRYNEVYCH LARYS STE4.358.851,34-4.139.892,038.498.743,37--- .
026926935 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ3.469.850,80-4.973.599,318.443.450,11--- .
070870489 ΖΟΥΖΑ ΣΑΦΟΥ ΑΧΜ4.105.670,87-4.316.542,028.422.212,89--- .
051124961 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡ ΣΤΕ3.932.732,42-4.478.628,128.411.360,54--- .
141319110 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΩΤ6.695.366,80-1.680.474,618.375.841,41--- .
141319108 ΓΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΡ4.757.085,16-3.609.477,788.366.562,94--- .
131970460 ZHARKALLI NIKOL THO-3.918.710,704.443.817,938.362.528,63--- .
128636758 ΔΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩ ΙΩΣ-3.918.701,304.443.807,288.362.508,58--- .
033722977 ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ600,002.965.475,005.394.269,118.360.344,11--- .
024132920 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΓΕΩ5.328.473,89-3.009.723,468.338.197,35--- .
042053580 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.958.912,15-5.359.627,348.318.539,49--- .
075384151 ΑΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΑΒ6.960.794,06-1.344.272,178.305.066,23--- .
043129145 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ471,104.156.551,784.132.226,128.289.249,00--- .
042307000 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒ ΔΗΜ2.876.564,03-5.411.586,448.288.150,47--- .
043382950 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟ ΕΥΘ4.943.792,09-3.334.968,758.278.760,84--- .
144454938 ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΛΧΑ ΝΑΖ475,004.243.256,624.006.149,158.249.880,77--- .
037593240 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ3.213.599,61-4.108.068,447.321.668,05436.117,21466.478,24902.595,45 .
045818493 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ4.471.412,39-3.718.868,198.190.280,58--- .
100370388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ3.490,496.963.118,351.185.395,708.152.004,54--- .
036240797 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.713.685,1871.398,795.292.106,708.077.190,67--- .
115964102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ4.954.812,27-3.095.141,928.049.954,19--- .
075226855 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ4.127.238,01-3.915.573,218.042.811,22--- .
075072407 ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΤΑΝΙΑ ΧΡΗ4.178.563,14-3.855.862,638.034.425,77--- .
023119726 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥ1.162,362.732.346,005.298.672,008.032.180,36--- .
075480218 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΡΟΜΠΕ ΣΕΡ3.706.811,64-4.317.067,128.023.878,76--- .
003384310 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑ ΧΡΗ2.923.944,24-5.086.512,168.010.456,40--- .
033382710 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ4.405.791,59-3.581.942,777.987.734,36--- .
146707628 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟ ΝΙΚ4.487.658,32-3.496.978,197.984.636,51--- .
074114478 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡ1.993.252,29-5.979.571,177.972.823,46--- .
022256157 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ5.540.998,83-2.409.735,717.950.734,54--- .
013887770 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ4.017.602,91-3.924.768,127.942.371,03--- .
111528478 ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡ ΑΝΔ-3.347.296,134.592.289,647.939.585,77--- .
046491858 ΚΑΤΣΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ2.740.461,20-5.199.059,847.939.521,04--- .
075395398 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ6.541.290,92-1.395.041,297.936.332,21--- .
063819922 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡ ΘΕΟ211.360,952.422.574,835.291.367,377.925.303,15--- .
043276723 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ3.320.477,19-4.604.527,007.925.004,19--- .
025564608 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣ2.637.356,35-5.284.788,337.922.144,68--- .
040336731 ΚΑΒΑΖΗ ΑΛΕΞΑ ΣΠΥ3.847.295,30-4.074.083,427.921.378,72--- .
046959238 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ3.785.628,81-4.110.169,687.895.798,49--- .
042228451 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.723.573,75-5.166.773,077.890.346,82--- .
074372627 ΔΑΥΡΗ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ4.683.451,98-3.185.883,407.869.335,38--- .
134875079 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ6.538.427,14-1.323.318,427.861.745,56--- .
028584730 ΣΚΟΥΛΙΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΑ5.549.249,16-2.246.700,987.795.950,14--- .
047642602 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ3.870.322,23-3.918.671,657.788.993,88--- .
044874616 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ3.014.422,87-4.768.330,997.782.753,86--- .
078821766 ΧΑΦΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ2.673.396,79-5.083.452,077.756.848,86--- .
018114644 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ4.581.746,08-3.130.825,117.712.571,19--- .
028269914 ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ3.346.310,41-4.338.004,187.684.314,59--- .
078516932 ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ2.912.462,43-4.771.263,767.683.726,19--- .
045848516 ΓΛΑΡΕΛΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΑ2.832.267,89-4.828.279,227.660.547,11--- .
034895550 ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΗΛΙ4.234.860,01-3.415.912,197.650.772,20--- .
047171418 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ2.937.350,99-4.709.214,497.646.565,48--- .
020197551 ΠΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΣΠΥ4.079.148,24-3.564.714,557.643.862,79--- .
027924755 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ2.528.049,49-5.110.241,167.638.290,65--- .
102902749 ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑ ΓΡΗ3.105.903,83-4.532.233,227.638.137,05--- .
044774654 ΒΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ3.181.685,33-4.388.260,957.569.946,28--- .
075544243 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΛΑΜ5.079.058,70-2.490.519,317.569.578,01--- .
044524419 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ2.701.658,00-4.859.672,637.561.330,63--- .
040182530 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙ ΝΙΚ2.752.385,50-4.788.599,377.540.984,87--- .
018466545 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ2.490.407,95-5.013.860,157.504.268,10--- .
044634320 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΙΛΙΩ ΧΡΗ2.666.236,37-4.826.019,247.492.255,61--- .
050971501 ΣΕΧΑΤΑ ΑΧΜΕΤ ΙΜΠ3.092.344,10-4.399.318,407.491.662,50--- .
046248152 ΜΟΥΡΑΜΠΙΤΟ ΦΙΛΙΠ ΤΖΙ2.538.972,23-4.944.390,517.483.362,74--- .
046013166 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ2.553.141,08-4.889.766,807.442.907,88--- .
029612429 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.539.173,55-3.878.408,227.417.581,77--- .
059422610 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.585.425,92183.119,603.643.498,827.412.044,34--- .
067360859 ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ3.592.549,58-3.807.403,587.399.953,16--- .
045829759 ΚΕΛΕΣΕΝΛΗΣ ΟΔΥΣΣ ΙΩΑ3.151.118,79-4.239.070,317.390.189,10--- .
114276080 ΠΗΓΑΔΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΑΝ3.701.079,40-3.670.781,027.371.860,42--- .
045510799 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ2.934.827,21-4.434.200,357.369.027,56--- .
021958563 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ2.447.101,26-4.920.661,807.367.763,06--- .
006514532 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΕΥΑ2.661.859,95-4.689.974,187.351.834,13--- .
013786877 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑ ΑΘΑ4.119.575,71-3.223.181,997.342.757,70--- .
041711350 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.437.620,16-4.856.733,607.294.353,76--- .
038323076 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ5.059.677,62-2.232.929,457.292.607,07--- .
044875594 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ2.777.436,77-4.512.816,307.290.253,07--- .
047235873 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.267.030,75-4.016.717,317.283.748,06--- .
061036784 ΚΟΥΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ3.756.658,36-3.516.069,407.272.727,76--- .
079907836 ΚΑΡΤΑΛΙΑ ΤΡΙΑΝ ΚΩΝ3.257.681,19-4.005.529,567.263.210,75--- .
028803132 ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ2.409.052,89-4.851.597,197.260.650,08--- .
045597803 ΡΟΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΔΥ2.397.201,50-4.851.557,877.248.759,37--- .
047655609 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ3.088.110,41-4.158.674,977.246.785,38--- .
141397880 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.734.276,92-2.506.435,497.240.712,41--- .
018441041 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΒΡ2.707.654,95-4.532.992,487.240.647,43--- .
047613526 ΜΕΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ4.354.037,84-2.882.295,597.236.333,43--- .
045313245 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ4.349.931,29-2.881.408,937.231.340,22--- .
026286325 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ2.459.502,28-4.763.329,957.222.832,23--- .
016414805 ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΗΛ----4.170.323,693.045.197,977.215.521,66 .
046846047 ΚΡΙΤΣΑΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ2.397.588,97-4.803.959,677.201.548,64--- .
035637300 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΡΗ3.874.710,62-3.313.654,657.188.365,27--- .
044054522 ΒΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡ ΒΟΥ2.916.863,86-4.267.988,057.184.851,91--- .
115635656 TODICA ELENA DMI4.241.522,62-2.922.408,537.163.931,15--- .
019373074 ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝ2.416.775,71-4.737.245,947.154.021,65--- .
046158122 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΕΟ2.679.773,88-4.462.452,117.142.225,99--- .
023539315 ΚΑΓΗΣ ΧΑΡΙΛ ΧΡΗ2.367.092,61-4.762.841,927.129.934,53--- .
121054713 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ21.736,923.956.333,703.150.727,667.128.798,28--- .
021430013 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΘΑ502.018,391.896.276,974.727.429,767.125.725,12--- .
042603986 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.405.588,46-4.719.523,827.125.112,28--- .
024378433 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ2.916.079,85-4.200.171,577.116.251,42--- .
026768559 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙ ΑΝΤ3.029.747,11-4.085.687,537.115.434,64--- .
044716190 ΜΠΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ3.867.205,74-3.246.475,197.113.680,93--- .
011305937 ΜΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.354.045,85-4.758.970,587.113.016,43--- .
047244869 ΣΒΑΡΤΣ ΓΙΟΥΡ ΜΑΝ2.890.496,15-4.216.363,447.106.859,59--- .
046298710 ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΠΥΡΟ ΑΘ2.597.336,21-4.506.818,387.104.154,59--- .
045922099 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑ ΙΩΑ4.384.719,65-2.711.694,977.096.414,62--- .
040289079 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ2.383.320,01-4.706.280,507.089.600,51--- .
011104771 ΤΣΑΚΟΥΡΗΣ ΠΡΙΑΜ ΕΜΜ4.982.461,68-2.104.954,887.087.416,56--- .
043704840 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.295.945,56-3.779.694,457.075.640,01--- .
039221402 ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΡ3.515.513,40-3.538.023,347.053.536,74--- .
054374709 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΑ4.072.986,39-2.946.231,097.019.217,48--- .
047637235 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ3.076.128,63-3.942.163,237.018.291,86--- .
042610861 ΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ2.998.786,82-3.975.481,086.974.267,90--- .
032040667 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ2.303.086,35143.133,704.517.551,276.963.771,32--- .
024101862 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ2.517.715,43-3.766.319,656.284.035,08290.624,92388.457,55679.082,47 .
044743689 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ2.320.393,00-4.640.552,676.960.945,67--- .
015898834 ΠΡΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΣ2.620.271,86-4.325.222,736.945.494,59--- .
047489812 ΚΑΝΔΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ19.312,822.342.254,004.573.149,016.934.715,83--- .
114006160 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ-3.127.614,063.796.923,476.924.537,53--- .
046506679 ΤΣΑΛΤΑ ΕΙΡΗΝ ΠΟΛ2.721.329,71-4.179.754,966.901.084,67--- .
114270272 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ3.605.284,86-3.283.444,406.888.729,26--- .
042401880 ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ2.821.394,83-4.061.605,416.883.000,24--- .
037484187 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ3.406.854,24-3.116.417,846.523.272,08175.626,59162.740,55338.367,14 .
114158733 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑ4.992.082,05-1.856.075,106.848.157,15--- .
027721602 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΙΑΚ2.471.020,74-4.362.415,116.833.435,85--- .
043826530 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ5.440.693,14-1.384.189,556.824.882,69--- .
044525047 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ2.960.106,15-3.850.091,746.810.197,89--- .
043258625 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚ ΒΑΣ2.424.253,76-4.337.483,996.761.737,75--- .
075826129 ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ-4.766.172,361.993.213,286.759.385,64--- .
006804897 ΒΙΓΛΗΣ ΒΑΡΔΗ ΑΝΔ2.591.223,42-4.154.245,226.745.468,64--- .
037028170 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ2.710.128,00-4.029.094,576.739.222,57--- .
025829105 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΥΚ3.459.011,76-3.272.623,406.731.635,16--- .
127314089 ΚΟΤΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΑΛΕ4.297.392,20-2.425.520,776.722.912,97--- .
101403902 KHORSHED ALAM ALI2.794.586,18-3.918.123,156.712.709,33--- .
054560150 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΝ2.490,562.238.108,154.464.374,096.704.972,80--- .
036541324 ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ2.733.953,41-3.952.966,476.686.919,88--- .
046685470 ΤΣΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ2.407.231,15-4.261.351,296.668.582,44--- .
019207430 ΚΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.433.355,22-4.234.929,766.668.284,98--- .
043127011 ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ4.769.866,96-1.886.993,636.656.860,59--- .
019240449 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ2.521.042,74-4.135.750,936.656.793,67--- .
006556768 ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ3.814.227,93-2.813.970,576.628.198,50--- .
019820075 ΤΖΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.024.188,37323.799,534.270.667,186.618.655,08--- .
069035966 ΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ2.971.563,44-3.141.837,426.113.400,86248.896,53247.457,11496.353,64 .
045131609 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ5.449.813,22-1.133.260,856.583.074,07--- .
120317488 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ3.254.976,93-3.317.226,756.572.203,68--- .
019750517 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΗ2.798.539,92-3.756.094,616.554.634,53--- .
141134600 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.498.790,00-3.018.290,315.517.080,31529.123,12506.879,031.036.002,15 .
155564198 ΜΠΟΥΛΤΑΔΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ4.142.013,38-2.409.144,456.551.157,83--- .
059339192 ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.396.060,44-2.145.478,686.541.539,12--- .
014779583 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ3.515.482,15-3.017.979,846.533.461,99--- .
131023142 ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΓΩΝ ΓΕΩ3.738.338,81-2.793.492,766.531.831,57--- .
043065852 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ4.158.867,20-2.365.034,766.523.901,96--- .
052095610 ΧΑΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ2.407.260,33-4.114.030,086.521.290,41--- .
031228088 PANSINI FOTIO GIO2.631.564,81-3.885.111,776.516.676,58--- .
015386994 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.366.677,5631.075,804.106.862,996.504.616,35--- .
030089180 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ-2.152.355,054.351.866,746.504.221,79--- .
001932704 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ2.380.307,01-4.120.381,006.500.688,01--- .
028466079 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ3.475.857,85-3.024.276,736.500.134,58--- .
102041017 ΚΕΜΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚ2.636.970,61-3.827.762,806.464.733,41--- .
078873241 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΛΕ3.168.399,69-3.295.615,286.464.014,97--- .
013080291 ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ2.231.848,81-4.212.968,966.444.817,77--- .
034473376 ΠΡΟΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡ2.412.311,33-4.019.751,296.432.062,62--- .
066020124 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ2.841.393,58-3.582.220,056.423.613,63--- .
130760840 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ3.869.351,40-2.545.154,836.414.506,23--- .
035139808 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.291.454,84-4.120.149,396.411.604,23--- .
018761294 ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.201.699,25-4.181.944,906.383.644,15--- .
028251357 ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ ΘΕΜ2.318.733,54-4.064.825,466.383.559,00--- .
045923822 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦ ΠΑΥ2.580.306,29-3.798.629,366.378.935,65--- .
044308538 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΩΝ3.548.090,59-2.829.899,366.377.989,95--- .
016635510 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ3.906.455,75-2.437.009,896.343.465,64--- .
157557420 NIKOLAEV RUMEN VES-4.955.811,901.385.149,436.340.961,33--- .
059177045 ΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ4.111.811,05-2.211.524,366.323.335,41--- .
046252640 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ3.147.881,59-3.172.610,876.320.492,46--- .
021508355 ΔΙΠΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΥ2.574.687,64-3.739.550,586.314.238,22--- .
114747816 ZEINEDDINE KHALI IBR3.855.516,41-2.450.287,866.305.804,27--- .
019734345 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.143.640,431.079,194.155.675,956.300.395,57--- .
038387268 ΚΑΡΑΝΕΣΤΩΡ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ5.429.029,45-869.681,816.298.711,26--- .
044359551 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ2.835.927,52-3.455.005,196.290.932,71--- .
065337455 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ200,002.916.128,943.365.243,476.281.572,41--- .
039290616 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΕΟ64.983,894.364.462,581.842.410,366.271.856,83--- .
069301265 ΠΑΣΣΙΣΗ ΕΥΤΕΡ ΠΑΝ2.563.624,52-3.707.180,726.270.805,24--- .
030612605 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ3.386.289,53-2.878.116,986.264.406,51--- .
058046834 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥ2.977.752,03-3.276.782,326.254.534,35--- .
051820167 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ2.260.303,93-3.993.480,236.253.784,16--- .
070919173 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ3.855.544,59-2.383.483,466.239.028,05--- .
047041415 ΤΣΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ2.292.875,19-3.941.481,846.234.357,03--- .
024063632 ΗΛΙΑΔΗ ΒΕΝΕΤ ΕΥΣ2.352.847,18-3.879.078,986.231.926,16--- .
136098731 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ3.833.217,55-2.387.002,266.220.219,81--- .
026526860 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΚΟΣ4.961.359,85-1.242.492,706.203.852,55--- .
008087863 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ2.439.708,4237.968,403.703.545,266.181.222,08--- .
046613215 ΚΡΑΛΛΗ ΑΡΓΥΡ ΑΡΙ2.397.996,29-3.768.350,316.166.346,60--- .
078767849 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.389.198,24-1.772.469,146.161.667,38--- .
044789784 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.601.332,93-3.552.026,146.153.359,07--- .
043753986 BODECKER FRIED FRI2.615.759,88-3.527.562,556.143.322,43--- .
008808369 ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ2.519.350,72-3.602.926,546.122.277,26--- .
027716677 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΧΙ62.032,793.361.610,662.675.782,696.099.426,14--- .
030330720 ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.211.415,78-3.868.242,896.079.658,67--- .
073569727 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΖΑΧ4.849.483,90-1.225.773,666.075.257,56--- .
052178881 ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ2.929.378,42-3.145.454,616.074.833,03--- .
050413969 ΦΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ2.310.128,86-3.748.164,456.058.293,31--- .
047615114 ΜΑΙΕΡ ΑΝΔΡ ΦΡΑ-2.003.251,504.054.581,046.057.832,54--- .
065890015 OPARCIK MIROS AND4.228.657,96-1.826.477,046.055.135,00--- .
064093286 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ3.695,784.908.250,841.127.110,046.039.056,66--- .
046639913 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ2.051.737,17-3.975.709,446.027.446,61--- .
041220117 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕ ΘΩΜ3.495.821,16-2.531.343,676.027.164,83--- .
012238802 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ2.467.427,82-3.550.675,666.018.103,48--- .
040409703 ΓΑΡΔΕΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝ ΙΩΑ4.983.786,33-1.029.482,526.013.268,85--- .
043734369 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ3.772.209,84-2.235.441,596.007.651,43--- .
028109482 ΚΥΤΤΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓ3.029.532,12-2.964.689,885.994.222,00--- .
046491717 ΓΡΙΣΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΜ2.091.501,54-3.897.317,745.988.819,28--- .
067551560 ERACLEOUS AVRAA IRA2.284.198,49-3.698.639,045.982.837,53--- .
045901319 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΣΤΟ ΑΡΓ2.935.467,42-3.040.271,345.975.738,76--- .
051875688 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ-2.704.507,703.256.227,275.960.734,97--- .
011269473 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ319.612,902.127.369,893.505.421,825.952.404,61--- .
123927710 ΩΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΘΡΑ2.975.533,14-2.967.050,785.942.583,92--- .
045098516 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟ ΦΩΤ2.307.096,11-3.233.508,605.540.604,71182.248,04202.022,64384.270,68 .
043153249 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ2.783.339,02-3.128.205,325.911.544,34--- .
070225716 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ3.571.582,37-2.328.513,705.900.096,07--- .
046666208 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ2.044.631,34-3.848.792,745.893.424,08--- .
023412814 ΔΡΑΚΟΣ ΦΟΥΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.695.351,98-4.193.587,115.888.939,09--- .
046253856 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ1.950.138,41-3.936.852,065.886.990,47--- .
040607989 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚ4.932.401,01-954.199,035.886.600,04--- .
068009521 ΤΡΙΨΑΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΑ1.367.095,361.932.330,412.586.558,725.885.984,49--- .
013256701 ΣΟΦΙΟΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙ ΜΙΧ3.824.004,59-2.053.517,595.877.522,18--- .
037744033 ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ3.275.882,81767.208,821.826.659,985.869.751,61--- .
033832724 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ2.111.933,95-3.756.158,165.868.092,11--- .
044539316 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΟΘΩΝ ΠΑΝ2.115.493,60-3.749.673,225.865.166,82--- .
101762100 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ2.816.902,57-3.032.375,445.849.278,01--- .
025851081 ΚΑΠΑΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.906.537,32-2.931.423,135.837.960,45--- .
046271512 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕ ΝΙΚ2.012.949,61-3.823.781,095.836.730,70--- .
075048980 ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΑ2.553.367,42-3.257.230,855.810.598,27--- .
036122800 ΒΑΛΟΓΙΑΝ ΣΑΡΚΙ ΓΙΕ3.711.166,39-2.096.479,645.807.646,03--- .
027403359 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΛΕ3.209.910,49-2.596.803,355.806.713,84--- .
047703974 ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.141.015,68-2.652.555,665.793.571,34--- .
042247011 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜ1.981.636,06223.297,443.579.144,425.784.077,92--- .
041330590 ΔΕΣΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.955.637,67-3.816.109,725.771.747,39--- .
072874158 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ-2.651.376,303.112.715,795.764.092,09--- .
009233715 ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘ ΑΝΤ2.306.188,13-3.436.220,315.742.408,44--- .
024109189 ΚΑΠΕΛΕΡΗ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ3.905.579,76-1.831.977,975.737.557,73--- .
044532536 ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ-2.338.352,343.397.058,665.735.411,00--- .
025376554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.259.617,54-3.475.335,035.734.952,57--- .
048089838 ΖΑΡΓΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ2.145.633,38-3.565.801,885.711.435,26--- .
056325655 ΙΜΑΜ ΙΣΑ ΣΙΑ4.268.452,36-1.442.691,395.711.143,75--- .
015269789 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ3.249.530,08-472.904,703.722.434,78859.969,751.124.198,191.984.167,94 .
057037970 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ3.475.032,74-2.219.524,945.694.557,68--- .
047788627 ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ2.612.583,54-3.064.182,245.676.765,78--- .
016812069 ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ3.003.693,11-2.671.978,375.675.671,48--- .
042299150 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΑΡ2.073.099,35-3.601.937,095.675.036,44--- .
002910088 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ1.324.301,441.004.196,003.343.308,365.671.805,80--- .
014057574 ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ2.516.963,37-3.151.731,065.668.694,43--- .
034075153 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ3.227.649,66-2.419.578,195.647.227,85--- .
109429900 DANEN MARIN GER2.517.619,44-2.497.884,755.015.504,19286.077,11342.453,27628.530,38 .
103399720 ΑΣΘΕΝΙΔΟΥ ΕΥΦΗΜ ΑΡΙ4.275.094,14-1.354.540,935.629.635,07--- .
024284809 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΙΟ2.250.128,99-3.374.680,765.624.809,75--- .
030484897 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ2.607.401,69-3.016.358,395.623.760,08--- .
044876530 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.745.967,27-1.537.604,125.283.571,39179.423,51136.784,74316.208,25 .
041483568 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ4.377.843,56-1.220.658,755.598.502,31--- .
047644251 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.169.304,92-3.420.639,665.589.944,58--- .
046265394 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.886.340,45-3.699.906,825.586.247,27--- .
045131333 ΣΑΚΚΑ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.705.886,41-2.415.618,165.121.504,57246.677,23208.640,65455.317,88 .
103351459 ΓΑΝΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ2.548.211,59-3.027.057,805.575.269,39--- .
026294398 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.849.073,39-3.722.412,685.571.486,07--- .
051121290 ΤΣΒΕΤΑΝΩΦ ΕΜΜΑΝ ΚΛΗ1.676.311,051.647.554,982.244.787,235.568.653,26--- .
052101080 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ2.012.580,30-3.555.271,415.567.851,71--- .
059646192 ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ18.550,563.982.650,001.557.161,915.558.362,47--- .
124401051 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙ ΘΕΟ2.546.229,17-3.010.727,645.556.956,81--- .
127821512 ILTCHENKO ROMAN ALE-1.869.959,523.681.950,305.551.909,82--- .
047777902 ΔΙΔΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓ ΘΩΜ2.221.979,25-3.319.564,045.541.543,29--- .
148269853 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΡΟΛ4.174.433,52-1.350.083,345.524.516,86--- .
033944193 ΓΡΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑ ΑΡΣ1.852.800,72-3.669.856,545.522.657,26--- .
137618216 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΜΕΝ2.725.027,23-2.794.900,235.519.927,46--- .
025663973 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.463.175,97-1.054.411,185.517.587,15--- .
007716188 ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ596.576,87-348.780,98945.357,852.157.128,372.407.284,434.564.412,80 .
047630897 ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ2.124.752,39-3.383.573,715.508.326,10--- .
044440629 ΒΑΡΙΑΛΕ ΡΑΦΑΕ ΤΖΙ2.236.103,72-3.256.002,275.492.105,99--- .
031398041 ΤΣΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.870.442,73-3.191.218,955.061.661,68170.808,83245.705,66416.514,49 .
045409490 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ1.863.024,06-3.614.857,275.477.881,33--- .
051234930 ΠΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΑΝΑ3.361.526,07-2.115.791,935.477.318,00--- .
049760442 ΤΡΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ3.330.625,78-2.135.382,015.466.007,79--- .
009540371 ΝΕΜΨΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ-3.220.629,552.235.116,915.455.746,46--- .
041536947 ΛΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ4.471.869,25-976.975,155.448.844,40--- .
044154103 ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ1.693.228,34-3.274.793,124.968.021,46196.547,97281.385,47477.933,44 .
047228730 ΧΛΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ2.284.703,14-3.160.127,945.444.831,08--- .
130866160 ΓΙΑΝΝΙΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ3.262.308,37-2.182.185,345.444.493,71--- .
008912947 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΖΑΡ2.911.034,77-2.523.115,695.434.150,46--- .
044145954 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ2.997.888,02-2.404.506,995.402.395,01--- .
028710394 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΝΕΣΤ ΙΩΑ2.113.511,09-3.288.281,895.401.792,98--- .
014071950 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒ ΑΛΕ1.924.086,3814.817,143.461.329,065.400.232,58--- .
024072850 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.018.542,89-3.370.027,145.388.570,03--- .
077385481 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΑΛΙΚ ΕΥΣ1.781.427,37-3.603.090,205.384.517,57--- .
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ731,841.978.169,213.402.540,215.381.441,26--- .
045682192 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ1.777.792,89-3.593.431,455.371.224,34--- .
029888380 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΡΗ928.182,84927.417,003.512.432,545.368.032,38--- .
010796435 ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ828.744,68-1.656.755,262.485.499,94958.902,971.913.176,332.872.079,30 .
025897556 ΣΤΑΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ28.403,493.403.473,811.923.292,665.355.169,96--- .
043083360 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.823.533,35-3.525.359,945.348.893,29--- .
063433761 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ2.538.080,31-2.805.751,285.343.831,59--- .
027300280 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟ ΛΕΩ----2.826.102,332.514.782,925.340.885,25 .
065884543 ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑ ΝΕΣ1.764.843,46-3.572.043,165.336.886,62--- .
028903930 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΔ1.827.737,45-3.490.815,975.318.553,42--- .
057286113 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ1.214.888,072.712.165,051.376.966,765.304.019,88--- .
040086215 ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ2.015.211,34-3.284.079,535.299.290,87--- .
041760969 ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ8.128,812.972.930,522.305.591,375.286.650,70--- .
010045420 ΒΟΥΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ4.087.955,45-1.195.738,625.283.694,07--- .
046905851 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ4.348.055,68-931.397,575.279.453,25--- .
037542042 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΛ2.303.477,81-2.965.388,215.268.866,02--- .
049406717 ΛΟΥΠΗΣ ΝΙΚΗΤ ΙΩΑ2.697.279,29-2.559.560,315.256.839,60--- .
032668159 ΠΑΧΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ2.462.168,88-2.791.232,925.253.401,80--- .
153645650 AHMED NURI ALI4.256.429,11-988.115,745.244.544,85--- .
031132134 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ ΓΕΩ1.927.663,85-3.310.680,945.238.344,79--- .
114969867 ΠΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΣΥΜ12.049,244.181.616,631.039.032,295.232.698,16--- .
068307733 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.827.751,91-2.695.070,124.522.822,03298.410,70401.892,85700.303,55 .
043114052 ΧΑΒΑΛΕΣ ΜΕΝΕΛ ΙΩΑ2.193.536,00-3.024.886,135.218.422,13--- .
037755533 ΜΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ2.591.570,35-2.621.722,045.213.292,39--- .
102323186 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.476.575,83-2.732.766,175.209.342,00--- .
007423355 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ1.779.523,59-1.816.273,193.595.796,78711.107,38899.684,011.610.791,39 .
036793540 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ2.967.627,85-2.238.273,665.205.901,51--- .
033138552 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΑ18.206,334.232.662,20729.858,704.980.727,23208.773,5216.045,76224.819,28 .
046637551 ΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.904.285,0818.662,123.275.619,525.198.566,72--- .
019243697 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΟΥ3.024.876,10-2.167.445,555.192.321,65--- .
043712899 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.845.244,49-3.345.483,815.190.728,30--- .
046826626 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ1.770.055,38-3.418.895,625.188.951,00--- .
115167082 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΙ2.179.295,56-3.005.248,565.184.544,12--- .
047353970 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ2.233.724,62-2.949.724,425.183.449,04--- .
013643160 ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ3.219.588,39-1.957.073,195.176.661,58--- .
018492540 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ2.423.950,45-2.748.609,465.172.559,91--- .
069874805 ΚΟΥΡΠΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ100,004.181.639,25978.805,265.160.544,51--- .
013878907 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.753.824,894.346,822.400.667,635.158.839,34--- .
046159710 ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.905.642,52-3.247.674,605.153.317,12--- .
051993503 ΤΟΦΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛ ΑΝΔ2.200.070,33-2.946.296,345.146.366,67--- .
021094547 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ2.098.035,67-3.045.478,465.143.514,13--- .
037567779 ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΚΩΝ1.756.169,76-3.384.086,375.140.256,13--- .
029493669 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ1.902.497,31-3.226.683,515.129.180,82--- .
042789070 ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΚΑΤΙΝ ΙΩΑ1.973.464,15-3.155.682,655.129.146,80--- .
016231564 ΚΡΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.955.648,68-3.168.331,085.123.979,76--- .
046027030 ΒΙΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΒΑΡ1.697.996,40-3.423.918,035.121.914,43--- .
045099758 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΔΙΟ2.613.233,03-2.494.664,345.107.897,37--- .
133091515 ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ2.782.897,61-2.324.659,165.107.556,77--- .
073118258 ΤΣΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕ ΒΑΣ2.480.477,59-2.626.472,415.106.950,00--- .
046566990 ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ5,862.888.749,432.207.005,315.095.760,60--- .
107650764 ΠΕΡΙΔΑΚΙΣ ΣΟΦΥ ΝΙΚ2.494,712.196.649,502.888.891,325.088.035,53--- .
019730868 ΝΤΑΗΣ ΕΠΑΜΕ ΙΩΑ1.915.504,60-3.169.123,325.084.627,92--- .
043165236 ΑΙΒΑΖΙΑΝ ΖΙΡΑΙ ΓΕΤ1.698.233,59-3.382.067,655.080.301,24--- .
045238020 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ1.682.193,79-3.395.008,545.077.202,33--- .
023293520 ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.064.171,46-2.989.494,215.053.665,67--- .
073923456 ΑΞΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ4.515.015,50-538.132,715.053.148,21--- .
031030848 ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ2.832.410,74-2.217.572,765.049.983,50--- .
035260590 ΙΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.311.784,80-733.875,055.045.659,85--- .
030782840 ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.572.571,00-1.464.730,975.037.301,97--- .
021569361 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.716.411,69-2.364.448,594.080.860,28398.911,11550.568,80949.479,91 .
046798057 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ1.668.005,09-3.336.024,285.004.029,37--- .
039213950 ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙ ΑΣΤ3.460.515,65-1.542.389,685.002.905,33--- .
108577056 ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ2.635.583,72-2.355.515,074.991.098,79--- .
051243894 ΜΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.699.525,13-3.267.549,764.967.074,89--- .
044541300 ΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖ ΧΡΗ1.714.238,83-3.251.834,214.966.073,04--- .
044644116 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ1.891.472,68-3.071.482,174.962.954,85--- .
043685518 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΖ1.455.405,92-3.505.599,564.961.005,48--- .
040076897 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ1.928.067,97-3.024.920,324.952.988,29--- .
011042358 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ3.079.179,07-1.856.147,134.935.326,20--- .
059577133 ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟ ΙΩΑ1.633.057,62-3.300.291,984.933.349,60--- .
057575525 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΛΕ1.654.546,26-3.270.086,614.924.632,87--- .
031934677 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.683.783,98-3.232.575,744.916.359,72--- .
026651185 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.927.712,01-2.987.512,114.915.224,12--- .
042678425 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΙΚ2.398.720,36-2.515.105,494.913.825,85--- .
023365440 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙ ΧΡΗ1.748.471,63-2.102.772,283.851.243,91474.124,17576.010,251.050.134,42 .
047013717 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓ2.261.527,12-2.639.055,334.900.582,45--- .
069356043 ZAMAR ALAA MAR2.133.638,00-2.057.240,874.190.878,87342.517,40364.562,72707.080,12 .
043640979 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.029.078,73-2.860.445,744.889.524,47--- .
063846360 ΖΩΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.184.159,59649.339,593.049.877,974.883.377,15--- .
046736320 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.729.559,48-3.149.445,904.879.005,38--- .
054407099 ΤΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΙΩΑ1.610.078,77-3.258.799,434.868.878,20--- .
052036971 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ2.325.222,35-2.191.440,784.516.663,13178.528,54165.791,03344.319,57 .
023390018 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ1.872.648,01-2.985.167,484.857.815,49--- .
045210902 ΠΕΤΡΟΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΡΟ1.649.174,65-3.207.688,074.856.862,72--- .
032601936 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.965.622,27-1.890.078,734.855.701,00--- .
042788638 ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ900.985,63-1.284.595,562.185.581,191.178.642,481.480.035,982.658.678,46 .
059733030 ΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ2.567.056,63-2.277.083,834.844.140,46--- .
027162037 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.558.916,32-2.279.268,104.838.184,42--- .
047243615 ΓΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ2.092.513,27-2.742.241,924.834.755,19--- .
047369992 ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.744.407,54179.649,042.903.940,754.827.997,33--- .
075499488 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.775.306,87-3.050.259,384.825.566,25--- .
029149858 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ ΛΑΖ2.972.269,83-1.850.996,004.823.265,83--- .
020995849 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ3.486.295,77-915.217,474.401.513,24283.595,01135.214,91418.809,92 .
101182037 ΜΠΑΧΑ ΦΩΤΕΙ ΙΩΑ2.082.403,71-2.737.076,974.819.480,68--- .
053103764 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ2.746.171,48-2.069.859,634.816.031,11--- .
145911680 LEONTIOU ANDRE VAS3.521.624,98-1.293.100,074.814.725,05--- .
059160929 ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΑΥ3.006.314,17-1.807.418,804.813.732,97--- .
114264277 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΙ3.432.454,63-1.377.788,614.810.243,24--- .
010434910 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.195.691,73-3.613.899,724.809.591,45--- .
105367521 ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜ3.608.659,60-1.197.016,574.805.676,17--- .
011598940 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΒΑΣ ΙΩΑ1.260.057,99393.024,003.150.698,894.803.780,88--- .
067892342 ΚΟΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ3.953.454,67-846.012,584.799.467,25--- .
131564444 CHRYSOS CHRYS CHR113,162.199.845,062.595.761,614.795.719,83--- .
119880260 ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ2.693.046,05-2.099.620,764.792.666,81--- .
107990316 ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ85,002.152.712,592.638.676,924.791.474,51--- .
043255531 ΜΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ2.692.686,90-2.073.702,374.766.389,27--- .
020998460 ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.564.196,47-2.635.250,034.199.446,50236.364,69325.557,37561.922,06 .
078359530 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΟΛ3.442.170,50-1.316.327,184.758.497,68--- .
123398787 ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΙΚ2.684.150,74-2.068.494,904.752.645,64--- .
069120429 MARKU DONIK GIO2.785.280,93-1.966.323,934.751.604,86--- .
015387419 ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ1.575.199,19-3.166.861,454.742.060,64--- .
059392060 ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡ ΧΡΗ2.491.451,79-2.246.271,974.737.723,76--- .
047330864 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣ3.815.855,96-911.813,654.727.669,61--- .
044204400 ΣΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ1.805.875,41-2.917.492,974.723.368,38--- .
059012750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ1.978.440,25-2.743.349,964.721.790,21--- .
012001835 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ2.067.482,36-2.636.612,874.704.095,23--- .
028927221 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.820.754,17-1.881.620,544.702.374,71--- .
032776459 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΤ1.624.292,27-3.074.348,474.698.640,74--- .
024114060 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ1.913.507,00-2.783.861,264.697.368,26--- .
048315385 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ1.831.522,04-2.862.327,504.693.849,54--- .
076635140 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΠΑΝ3.777.447,19-914.083,584.691.530,77--- .
147752751 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ-3.358.572,001.331.002,094.689.574,09--- .
034158470 ΝΑΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.907.914,47-2.773.942,424.681.856,89--- .
046885896 ΛΙΤΣΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ2.286.373,68-2.381.667,214.668.040,89--- .
102190674 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΝ2.488.527,17-2.173.393,924.661.921,09--- .
141570907 ΝΙΚΟΛΑ ΑΒΡΑΑ ΗΡΑ3.632.452,60-1.026.474,724.658.927,32--- .
102949122 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ6.000,002.244.414,592.407.764,934.658.179,52--- .
127658360 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕ2.375.858,43-2.281.643,734.657.502,16--- .
062498257 ΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ-4.135.535,31521.904,564.657.439,87--- .
066749400 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑ2.518.719,12-2.132.574,224.651.293,34--- .
044972763 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.660.219,06-2.988.504,694.648.723,75--- .
003818952 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.321.802,03563,473.324.287,334.646.652,83--- .
024557496 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ2.389.430,90-2.254.107,524.643.538,42--- .
013277917 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΒΑΣ1.631.148,51-3.003.218,864.634.367,37--- .
116865540 ΜΙΧΑ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ2.784.177,21-1.845.138,494.629.315,70--- .
044806078 ΛΙΟΝΤΑ ΝΑΤΑΛ ΝΙΚ1.731.927,57-2.887.902,744.619.830,31--- .
012730663 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΑΒΡ-2.475.956,772.142.594,204.618.550,97--- .
006352747 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜ ΝΙΚ1.821.823,97-2.795.020,164.616.844,13--- .
043161041 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ1.683.017,68-2.931.871,784.614.889,46--- .
032401336 ΦΙΔΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ1.966.630,18-2.645.991,014.612.621,19--- .
103856702 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.302.674,86-2.301.853,244.604.528,10--- .
067739624 ΧΟΥΣΣΕΙΝ ΑΧΜΕΝ ΣΑΤ2.290.048,17-2.313.054,084.603.102,25--- .
101235601 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΒΑΤΟΥ ΓΕΩ1.136.558,68875.344,652.590.492,834.602.396,16--- .
040586989 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ2.566.618,21-2.032.586,604.599.204,81--- .
108620677 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ1.825.945,70-2.754.152,704.580.098,40--- .
115188170 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ2.154.643,71-2.415.688,474.570.332,18--- .
039346284 ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ3.971.902,37-597.826,744.569.729,11--- .
059855518 ΜΙΣΤΡΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩ3.130.613,76-1.423.899,304.554.513,06--- .
072367959 ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ2.655.336,78-1.082.790,303.738.127,08359.264,28451.416,79810.681,07 .
046731754 ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ21.258,942.416.749,972.107.237,524.545.246,43--- .
001266440 ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΓΡΗΓΟ ΔΗΜ1.835.248,93-2.705.135,584.540.384,51--- .
046761899 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΡ3.291.503,14-1.244.272,874.535.776,01--- .
041670294 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.552.498,84-2.979.155,494.531.654,33--- .
059022987 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ36.984,882.333.406,462.161.061,544.531.452,88--- .
103493474 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΚ ΔΗΜ1.978.642,21-2.536.429,034.515.071,24--- .
028108203 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ1.422.349,81-2.277.638,513.699.988,32370.981,03442.921,59813.902,62 .
044941805 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ2.299.989,55-2.210.084,924.510.074,47--- .
132703110 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ657,311.542.062,972.944.087,654.486.807,93--- .
043464826 ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ ΤΣΕΖΑ ΣΤΕ1.743.342,49-2.741.907,704.485.250,19--- .
020089748 ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.473.467,72-2.008.529,214.481.996,93--- .
043984623 ΓΙΩΡΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.477.743,35-3.003.534,294.481.277,64--- .
045361384 ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ1.629.294,21-2.849.075,294.478.369,50--- .
028511092 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ1.562.282,07-2.911.366,284.473.648,35--- .
046158668 ΠΑΡΝΟΥ ΑΡΓΥΡ ΣΠΥ1.813.425,77-2.658.215,164.471.640,93--- .
125765089 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΜΑΚ3.154.749,71-1.305.326,394.460.076,10--- .
021148959 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ580.375,97-3.871.506,164.451.882,13--- .
029838989 ΠΟΘΑΚΟΣ ΝΙΚ ΑΛΕ3.453.327,56-995.336,184.448.663,74--- .
034448712 ΡΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ3.258,932.547.917,191.881.822,344.432.998,46--- .
054870902 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.976.632,33-2.051.413,244.028.045,57174.212,46224.427,02398.639,48 .
119878842 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟ ΛΑΖ2.057.438,55-2.366.337,964.423.776,51--- .
016123960 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΟΣ2.224.476,11-2.194.945,164.419.421,27--- .
103723862 ΚΡΟΜΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΙΚ2.584.203,60-1.827.608,684.411.812,28--- .
035420320 ΦΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ3.300.227,72-1.104.658,674.404.886,39--- .
036135278 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.806.029,44-1.664.790,013.470.819,45518.981,03411.027,87930.008,90 .
047180950 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.890.975,37-2.499.935,114.390.910,48--- .
031443250 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ-3.445.269,12937.802,264.383.071,38--- .
104180639 ΠΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ-3.445.269,12937.802,264.383.071,38--- .
036009890 ΓΡΑΨΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ3.484.546,70-897.807,854.382.354,55--- .
024625184 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΣΠΥ2.457.731,80-1.914.474,974.372.206,77--- .
035353770 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ1.766.983,46-2.599.087,574.366.071,03--- .
028027673 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΥΩΑ2.098.544,82-2.262.957,394.361.502,21--- .
044500827 ΧΥΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΕΤ1.673.207,12-2.681.661,284.354.868,40--- .
047751019 MOHAMED ZAGHL AHM3.458,403.667.337,34679.642,484.350.438,22--- .
119369802 BABURI MAGDA SPI3.002.813,94-1.343.858,834.346.672,77--- .
103527297 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕ ΝΙΚ2.341.176,68-1.999.300,754.340.477,43--- .
137456794 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΕΜΜ3.120.418,41-1.206.528,714.326.947,12--- .
014818785 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.926.428,66-2.365.974,764.292.403,42--- .
051228946 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.961.962,00-1.472.095,843.434.057,84404.742,27447.623,47852.365,74 .
016526380 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛ ΙΩΑ1.419.759,24-2.853.680,844.273.440,08--- .
031010167 ΜΑΝΤΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΩΥΣΗ ΛΑΖ1.735.136,47-2.535.956,534.271.093,00--- .
018436227 ΦΟΡΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ1.643.305,99-2.617.940,124.261.246,11--- .
118923506 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ2.429.643,81-1.823.896,434.253.540,24--- .
063704610 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤ ΧΡΗ2.174.066,62-2.077.834,514.251.901,13--- .
015354702 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.328.438,08175.854,322.739.832,874.244.125,27--- .
041604174 ΜΠΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.598.032,97-2.643.218,134.241.251,10--- .
054378260 ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ-2.220.124,672.017.823,144.237.947,81--- .
034008189 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ3.288.580,33-948.549,434.237.129,76--- .
065750288 ΑΧΛΑΔΗ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ2.274.583,04-1.953.521,654.228.104,69--- .
044948855 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.400.395,58-2.826.675,104.227.070,68--- .
010930180 ΕΦΕΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡ ΙΟΡ1.623.967,39-2.594.023,744.217.991,13--- .
067146032 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.397.809,87-1.818.985,104.216.794,97--- .
119656888 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ2.438.007,25-1.768.773,034.206.780,28--- .
140959730 ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ2.814.857,04-1.384.252,764.199.109,80--- .
040925040 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤ ΠΕΤ1.709.205,68-2.488.992,094.198.197,77--- .
139530379 IBRISHIMOV BOYKO BLA1.739.030,24-2.458.946,704.197.976,94--- .
106962264 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ3.069.954,18-1.121.201,244.191.155,42--- .
043858606 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ1.841.663,59-964.886,322.806.549,91767.149,13615.901,171.383.050,30 .
046328059 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ1.811.376,30-2.374.681,144.186.057,44--- .
022059310 ΝΤΑΜΠΟΥ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.693.923,56-2.463.278,114.157.201,67--- .
046823949 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ ΠΑΝ2.058.214,62-2.097.741,374.155.955,99--- .
043520080 ΓΙΟΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ2.079.610,89-2.060.749,774.140.360,66--- .
048136936 ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ2.683.488,54-1.456.725,954.140.214,49--- .
045330217 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΑΜΟ ΘΕΟ1.533.899,43-2.602.884,224.136.783,65--- .
021284712 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ2.097.431,77-2.027.823,504.125.255,27--- .
020674034 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ15.112,691.348.798,832.751.445,874.115.357,39--- .
111852659 ΤΟΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥ ΒΑΣ2.367.158,30-1.747.762,694.114.920,99--- .
045728475 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ1.451.291,09-2.621.230,964.072.522,05--- .
070227168 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ2.307.397,20-1.753.326,144.060.723,34--- .
022412945 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.506.893,27-2.553.071,294.059.964,56--- .
137319401 MAYRIDOY ISKRA STO2.105.001,29-1.953.057,094.058.058,38--- .
034430026 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.009.087,88-3.027.232,604.036.320,48--- .
037564427 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛ ΝΙΚ2.036.043,65-1.990.845,834.026.889,48--- .
014557810 ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ1.388.627,5154.795,782.581.531,214.024.954,50--- .
069225290 ΚΟΡΟΖΑΛ ΝΤΑΝΙ ΚΩΝ913.725,77726.707,812.376.373,154.016.806,73--- .
113519730 HALAUCA ADRIA CON913.553,82726.707,812.376.218,394.016.480,02--- .
035960778 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΦΩΤ294.084,311.030.064,602.675.128,313.999.277,22--- .
046473122 ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.380.110,24-2.604.262,233.984.372,47--- .
019310874 ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ----1.811.321,532.166.680,833.978.002,36 .
156189017 PETROV VASIL IVA3.321.705,91-654.740,263.976.446,17--- .
026098953 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΒΡ1.807.238,41-2.164.763,083.972.001,49--- .
027520889 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.374.940,98-2.596.876,213.971.817,19--- .
068516217 ΠΕΡΙΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤ3.232.522,32-736.857,903.969.380,22--- .
010738512 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙ1.456.949,84-2.509.226,293.966.176,13--- .
042977831 ΜΠΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ1.279.262,94318.469,612.361.871,573.959.604,12--- .
032371407 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ1.290.113,57-2.668.406,293.958.519,86--- .
120861875 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡ ΧΡΣ2.005.992,56-1.949.145,653.955.138,21--- .
012189378 ΣΠΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.461.771,87-2.475.048,023.936.819,89--- .
046157254 ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΗΡΑΚΛ ΑΝΑ1.391.889,79-2.530.801,423.922.691,21--- .
026946565 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ1.359.679,12-2.562.594,483.922.273,60--- .
072711425 ΔΑΝΙΗΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ2.057.341,88-1.863.063,663.920.405,54--- .
012776388 ΠΑΤΚΟΣ ΛΑΖΑΡ ΘΕΟ2.234.270,64-1.675.298,683.909.569,32--- .
010267039 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ2.298.471,38-1.607.973,383.906.444,76--- .
028110794 ΠΕΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ1.576.139,83-2.328.798,003.904.937,83--- .
009930096 ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΣΑΚΕΛ ΓΕΩ3.387.082,20-516.489,563.903.571,76--- .
034146297 ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ1.583.473,45-2.319.145,343.902.618,79--- .
044785146 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.478.104,92-2.415.347,823.893.452,74--- .
045310894 ΚΑΣΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.403.443,53-2.486.467,153.889.910,68--- .
067653816 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ3.031.340,83-850.139,373.881.480,20--- .
050046711 ΜΙΝΩΣ ΠΟΛΥΖ ΑΝΤ1.642.458,8322,181.607.678,603.250.159,61295.060,80322.254,28617.315,08 .
044236249 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ1.648.147,87-2.215.411,683.863.559,55--- .
020790600 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.090.745,46-2.030.693,093.121.438,55317.842,65417.421,99735.264,64 .
043915410 ΚΙΟΡΠΕΣ ΝΙΚΟΛ ΙΟΡ1.420.069,03-2.434.866,963.854.935,99--- .
045637332 ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ1.426.079,41-2.425.895,713.851.975,12--- .
065509903 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ2.096.386,90-1.754.790,053.851.176,95--- .
102571944 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΠΟ1.904.255,08-1.942.375,943.846.631,02--- .
031657450 ΣΤΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ773.988,121.368.619,891.680.040,613.822.648,62--- .
045899461 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ1.736.622,25-2.082.978,373.819.600,62--- .
055627832 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ2.063,423.229.161,15585.993,403.817.217,97--- .
075372096 ΜΑΓΓΛΗ ΔΑΝΑΗ ΝΙΚ3.370.729,83-442.767,423.813.497,25--- .
134785916 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ4.236,121.966.162,111.837.055,113.807.453,34--- .
041498361 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.851.042,54-1.956.366,863.807.409,40--- .
155250216 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ-1.965.330,201.835.618,403.800.948,60--- .
119415282 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ3.301.790,04-489.538,723.791.328,76--- .
045777107 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.281.329,98-2.504.706,513.786.036,49--- .
069045462 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΟΛ ΙΣΜ2.497.221,74-751.406,593.248.628,33299.952,78231.984,12531.936,90 .
040160500 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ2.856,781.650.779,142.115.908,003.769.543,92--- .
025488890 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΠΗ203.896,85-341.946,29545.843,141.510.013,061.713.450,053.223.463,11 .
044285465 ΑΥΔΗΣ ΕΠΑΜΕ ΕΥΣ1.286.823,91-2.479.585,133.766.409,04--- .
047524007 ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΞΕΝ2.225.031,38-1.532.367,753.757.399,13--- .
044259240 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ1.242.535,76-2.510.137,323.752.673,08--- .
044283355 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.302.890,15-2.447.253,793.750.143,94--- .
145308773 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΝ ΔΗΜ3.239.475,17-504.787,493.744.262,66--- .
043633779 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ1.176.653,51-1.038.757,342.215.410,85870.088,80651.980,451.522.069,25 .
029151829 ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΠΑ1.262.756,36-2.471.567,503.734.323,86--- .
032700324 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΡΣ2.993.007,05-736.919,893.729.926,94--- .
040878279 ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥ1.853.027,69-1.871.614,153.724.641,84--- .
050743055 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΡΜ52,331.333.172,002.382.347,913.715.572,24--- .
131051085 ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.199.123,83-1.496.016,383.695.140,21--- .
024435710 ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.501.201,04-2.191.038,983.692.240,02--- .
112616593 CUKA CLIRI ΜΠΕ3.248.900,63-439.560,343.688.460,97--- .
126182331 ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ2.320.155,00-1.365.122,353.685.277,35--- .
034914414 ΛΙΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟ ΠΕΤ2.233.669,90-1.444.378,643.678.048,54--- .
041464591 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΠΕΤ2.218.690,48-1.448.098,683.666.789,16--- .
034677860 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ2.749.359,59-915.720,703.665.080,29--- .
041113489 ΖΩΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ2.033.867,32-1.630.131,313.663.998,63--- .
043539748 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.296.384,08-2.365.644,583.662.028,66--- .
156671280 DUMITRUV IOAN KRI2.091.114,07-1.566.206,433.657.320,50--- .
035795990 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.271.294,69-2.383.962,173.655.256,86--- .
105580528 ΠΡΑΣΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΑΚ322,432.730.050,22922.600,443.652.973,09--- .
075230973 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΑΛΕ1.261.687,241.722.832,41660.803,733.645.323,38--- .
066030652 LIKA ALTIN MEM1.581.179,09-2.060.727,723.641.906,81--- .
047775435 ΚΟΥΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΓΕΩ910.692,25-2.731.174,293.641.866,54--- .
103344930 ΚΑΝ ΜΟΥΝΙ ΜΟΥ1.931.998,93-784.140,532.716.139,46463.445,38458.131,75921.577,13 .
033328140 ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.707.341,82-1.568.535,593.275.877,41183.447,06176.218,86359.665,92 .
034131500 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΒΑΣ1.900.559,39-1.728.039,673.628.599,06--- .
029316677 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΓΝ ΣΤΑ1.366.578,78-2.251.921,583.618.500,36--- .
073683106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ-1.983.170,601.634.132,573.617.303,17--- .
108222884 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ1.205.422,77-2.410.845,543.616.268,31--- .
052571377 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩ1.599.589,54-2.013.822,013.613.411,55--- .
029075343 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ2.384.508,18-1.227.409,983.611.918,16--- .
020743020 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΔΗΜ1.383.389,96-1.803.310,233.186.700,19199.300,14225.752,89425.053,03 .
043123663 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ1.643.506,90-1.966.227,033.609.733,93--- .
019823700 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.766.563,15-1.834.539,083.601.102,23--- .
014622790 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.441.692,80-2.152.318,623.594.011,42--- .
042250642 ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.317.111,57-2.273.641,663.590.753,23--- .
024059876 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΣ1.183.490,11-1.434.286,602.617.776,71477.088,46495.372,15972.460,61 .
007121710 ΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ2.401.097,92-1.186.523,483.587.621,40--- .
006734100 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ----1.643.676,051.930.009,273.573.685,32 .
045686340 ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.533.593,51-2.039.436,743.573.030,25--- .
125385345 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑ ΑΝΔ2.189.742,26-1.378.117,303.567.859,56--- .
023742968 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ1.303.571,88-2.263.203,563.566.775,44--- .
045972994 ΜΠΑΝΤΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.354.179,99-2.211.125,503.565.305,49--- .
017185497 ΓΟΥΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.356.434,69-2.206.773,603.563.208,29--- .
077208568 ΦΙΜΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΕΥΣ-1.840.512,571.719.038,743.559.551,31--- .
059760714 ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΓΙΛΜΑ ΑΚΗ2.140.830,87-1.417.375,573.558.206,44--- .
045244272 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ1.458.554,22-2.099.212,133.557.766,35--- .
039664483 ΒΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ708.308,67708.332,852.134.536,023.551.177,54--- .
031141954 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡ1.452.663,10-2.098.295,443.550.958,54--- .
038759241 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕ1.190.058,23-2.354.236,383.544.294,61--- .
107160081 ΔΕΔΕΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ1.792.142,49-1.749.562,323.541.704,81--- .
031629695 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ2.522.874,7247.528,76971.030,043.541.433,52--- .
153459514 MARINOV KIRIL IVA2.568.571,12-971.689,723.540.260,84--- .
117167759 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ1.783.557,91-1.754.014,553.537.572,46--- .
031403713 ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ1.805.752,36-1.728.527,723.534.280,08--- .
042362178 ΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ1.182.428,81-2.345.928,963.528.357,77--- .
022056565 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ1.258.011,75-2.268.266,413.526.278,16--- .
066767895 ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ2.517.676,17-1.006.576,773.524.252,94--- .
023394091 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.218.784,59-2.304.020,423.522.805,01--- .
107999058 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ1.867.773,21-1.649.353,983.517.127,19--- .
045634028 ΚΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ677.125,70709.754,192.124.539,473.511.419,36--- .
078947559 ΦΕΡΚΟ ΛΕΟΝΑ ΤΟΜ2.118.127,15-1.393.088,263.511.215,41--- .
016338214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ1.204.685,87-2.304.877,973.509.563,84--- .
031138661 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ813.377,69-1.531.724,522.345.102,21501.257,16663.076,911.164.334,07 .
035085680 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ1.176.031,87-2.330.593,443.506.625,31--- .
058750410 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ2.884.179,39-619.305,173.503.484,56--- .
040780400 ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ3.152.015,2395,38350.098,383.502.208,99--- .
011272115 ΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ1.707.299,69-1.790.682,363.497.982,05--- .
000219083 ΛΙΒΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ----1.510.527,421.983.452,373.493.979,79 .
052305040 ΣΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ1.785.750,91-1.703.175,473.488.926,38--- .
040613879 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ1.192.331,84-2.296.536,263.488.868,10--- .
063222195 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ2.157.890,16-1.330.452,633.488.342,79--- .
105088741 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.043.650,77-1.444.225,013.487.875,78--- .
148256998 ALAHMED IBRAH MOH2.295.457,04-1.188.563,413.484.020,45--- .
047627856 ΟΜΠΡΙΣΚΑ ΘΕΟΔ ΙΟΝ1.396.364,68-2.081.249,743.477.614,42--- .
023646182 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ2.170.308,92-1.306.374,743.476.683,66--- .
063130891 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.469.263,54-1.003.100,363.472.363,90--- .
075889571 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΑ1.646.897,57-1.823.160,513.470.058,08--- .
019145981 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΑΒ1.200.922,87-1.752.855,912.953.778,78238.475,53272.761,67511.237,20 .
046130395 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ1.688.042,43-1.776.788,753.464.831,18--- .
142378493 ΛΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.119.899,88-343.350,083.463.249,96--- .
034429783 ΤΑΛΗΚΡΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ3.104.839,10-355.743,843.460.582,94--- .
036920139 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ1.170.923,15-2.288.172,003.459.095,15--- .
105957350 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ2.131.628,25-1.316.650,463.448.278,71--- .
043592861 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.272.555,31-2.171.565,953.444.121,26--- .
044933958 ΘΥΜΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΟ ΕΜΜ1.337.579,52-2.102.241,673.439.821,19--- .
118384790 INAYAT NAVEE MOH2.300.055,53-1.139.064,713.439.120,24--- .
044951245 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ635.895,45649.247,582.148.366,053.433.509,08--- .
045329685 ΒΕΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΧΑΡ1.179.675,82-2.246.004,793.425.680,61--- .
031941435 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ1.853.099,38-1.572.313,193.425.412,57--- .
045922211 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.021.592,53-1.399.377,953.420.970,48--- .
061707690 ΠΑΥΛΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.333.795,72-2.086.621,843.420.417,56--- .
044448770 ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΛ2.234.268,25-1.185.213,803.419.482,05--- .
036653567 ΣΙΩΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΘΑ1.030.663,27-2.385.753,433.416.416,70--- .
024650090 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ1.190.005,92-2.224.811,483.414.817,40--- .
154896320 HRISTOV DANAI BOY-2.580.039,51834.126,783.414.166,29--- .
154896306 HRISTOV BOYCH HRI-2.580.039,51834.126,783.414.166,29--- .
054989600 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖ1.402.077,22-1.999.075,433.401.152,65--- .
117277703 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.570.787,48-827.485,033.398.272,51--- .
046012981 ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.227.607,39-2.168.472,033.396.079,42--- .
043330559 ΣΟΦΡΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΠΑΡ1.207.824,21-2.186.793,643.394.617,85--- .
004725075 ΤΑΜΠΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ1.135.478,55-2.256.122,123.391.600,67--- .
032875068 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ1.470.647,35-1.437.663,852.908.311,20235.384,60244.929,58480.314,18 .
020505251 ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜ ΑΛΕ1.485.065,80-951.512,052.436.577,85512.798,93439.133,14951.932,07 .
135274653 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ2.084.731,08-1.299.168,813.383.899,89--- .
017753512 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑ ΓΕΩ1.081.776,1037.817,972.262.061,733.381.655,80--- .
062293264 ΚΕΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ1.081.154,0137.817,972.262.033,813.381.005,79--- .
050589207 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΗΛΙ1.081.672,1437.817,972.260.694,313.380.184,42--- .
045626890 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΕΥΔΟΚ ΙΟΡ1.374.102,24-2.003.407,353.377.509,59--- .
079808754 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠ1.158.332,3814.041,672.205.078,053.377.452,10--- .
046467270 ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.422.802,60-1.951.386,853.374.189,45--- .
054334380 ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΥΜ1.917.749,08-1.455.600,483.373.349,56--- .
046948838 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.123.355,62-2.246.745,313.370.100,93--- .
068154214 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΛΕ1.649.190,04-1.709.181,263.358.371,30--- .
039259742 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΩΤ1.680.765,60-1.677.081,003.357.846,60--- .
070240953 MANSSUR VICTO GER1.475.588,19-1.879.204,803.354.792,99--- .
136164449 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ545,002.955.450,07394.615,583.350.610,65--- .
129067820 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΣΙΔΩ ΓΕΩ2.646.469,09-696.665,003.343.134,09--- .
042646335 ΛΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ1.278.634,84-2.060.131,963.338.766,80--- .
040443192 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.181.894,57-2.156.790,943.338.685,51--- .
074413731 ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ3.978,871.951.203,891.381.729,613.336.912,37--- .
040594848 ΚΟΛΥΡΟΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝ ΝΙΚ1.698.129,13-1.637.035,713.335.164,84--- .
022427497 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ2.130.318,39-1.202.536,073.332.854,46--- .
039923589 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ2.045.665,65-1.286.613,383.332.279,03--- .
042326167 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ2.133.176,89-1.198.662,793.331.839,68--- .
111529358 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΧΡΙ100,191.397.841,881.931.847,783.329.789,85--- .
021072936 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ862.461,39-504.235,911.366.697,30965.951,31995.948,271.961.899,58 .
044515171 ΖΟΥΜΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ-2.255.694,081.072.855,983.328.550,06--- .
047106239 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΚΑΣΙΑ ΧΡΗ1.315.432,00-2.008.234,693.323.666,69--- .
135405356 ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕ ΚΩΣ2.642.223,73-678.834,853.321.058,58--- .
023401479 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.206.404,55-2.113.771,873.320.176,42--- .
148315493 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.820.507,70-1.490.978,723.311.486,42--- .
013141006 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.129.017,96-1.639.971,862.768.989,82238.163,83296.852,10535.015,93 .
038280926 ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ-1.847.102,551.448.128,403.295.230,95--- .
043495514 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡ1.280.991,82-2.010.706,763.291.698,58--- .
007537776 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΞΕΝ1.335.829,30-1.955.775,083.291.604,38--- .
020650509 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.267.547,82-2.018.672,073.286.219,89--- .
023252943 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ1.087.921,81-2.195.537,103.283.458,91--- .
126060930 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑ ΜΙΧ1.632.143,85-1.648.218,733.280.362,58--- .
028140750 ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ1.614.903,80-1.656.831,913.271.735,71--- .
013321379 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ24.074,611.070.606,432.176.898,233.271.579,27--- .
046430251 ΧΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ1.226.130,76-2.040.732,503.266.863,26--- .
045662389 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕ ΜΙΧ2.042.952,77-1.219.954,943.262.907,71--- .
042445550 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟ ΒΑΣ1.177.910,22-2.084.708,263.262.618,48--- .
046772459 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ1.105.978,356.116,002.149.305,693.261.400,04--- .
046282667 ΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΗΔ1.500.548,01-1.758.969,673.259.517,68--- .
030991613 ΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑ ΑΘΑ2.097.224,79-1.152.349,573.249.574,36--- .
041447975 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚ1.343.136,01-1.900.821,653.243.957,66--- .
051694865 ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ2.422.402,41-814.287,413.236.689,82--- .
046880409 ΛΙΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ1.172.137,73-2.056.133,023.228.270,75--- .
030416286 ΚΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ247.153,80-394.588,98641.742,781.296.028,011.289.636,252.585.664,26 .
028632105 ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤ ΠΕΤ1.231.407,06-1.991.066,743.222.473,80--- .
124769877 ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ44.623,291.629.914,771.544.791,173.219.329,23--- .
023075252 ΚΟΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.944.058,14-1.274.906,253.218.964,39--- .
144449800 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ2.795.846,48-419.792,293.215.638,77--- .
105658348 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.395.227,65-1.811.777,833.207.005,48--- .
046761710 ΜΟΥΖΑΦΙΑΡΟΒΑ ΙΟΥΛΙ ΚΟΥ1.800.079,86-1.403.988,153.204.068,01--- .
016479730 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.909.447,87-1.294.032,553.203.480,42--- .
013633941 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ862.041,94-2.340.134,513.202.176,45--- .
163840609 TURBEDAROGLU CAGLA ABD1.996.860,00-1.200.911,603.197.771,60--- .
030041380 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝ ΧΑΡ1.147.345,87-2.047.936,553.195.282,42--- .
050603741 ΠΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ2.057.820,85-1.135.974,903.193.795,75--- .
038558037 ΛΕΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ4.803,591.937.554,951.250.495,463.192.854,00--- .
045682966 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.322.200,19-1.869.177,323.191.377,51--- .
116854285 ΖΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.504.774,30-1.686.399,273.191.173,57--- .
005827711 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΛ1.359.847,23-1.830.574,143.190.421,37--- .
065471459 ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.529.059,33-1.659.843,353.188.902,68--- .
102141864 ΓΡΙΒΑ ΚΑΣΣΙ ΜΙΧ1.964.580,83-1.224.167,903.188.748,73--- .
041578637 ΚΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.548.237,75-1.632.046,743.180.284,49--- .
047190710 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ1.255.276,09-1.912.336,553.167.612,64--- .
005536679 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.676.558,13-1.490.710,483.167.268,61--- .
052793226 ΖΛΑΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ1.187.094,58-1.969.694,293.156.788,87--- .
020006032 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ1.402.593,32-1.748.420,263.151.013,58--- .
032633006 ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ ΠΑΝ368.103,88-356.241,99724.345,871.202.459,081.223.141,422.425.600,50 .
063513202 ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ798.670,90-2.346.385,713.145.056,61--- .
021294662 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ890.350,10-272.169,081.162.519,18982.970,34998.970,851.981.941,19 .
106613297 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ2.398.717,10-281.594,052.680.311,15223.683,81239.103,98462.787,79 .
010856473 ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ920.668,766.133,942.208.926,283.135.728,98--- .
130722430 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑ1.769.604,51-1.362.417,263.132.021,77--- .
078491263 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑ ΜΕΤ-1.112.462,502.008.553,223.121.015,72--- .
047832434 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΜΙΧ1.756.485,34-665.689,612.422.174,95286.179,28410.661,70696.840,98 .
012442470 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΕΥΣ1.028.132,01-2.090.037,943.118.169,95--- .
115853518 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡ ΑΘΑ1.944.669,90-1.170.064,243.114.734,14--- .
133292720 ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ1.767.678,37-1.346.889,133.114.567,50--- .
059070623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΤΡΙ1.233.377,08-1.879.666,673.113.043,75--- .
008022822 ΤΣΙΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.107.541,09-2.002.001,803.109.542,89--- .
039094586 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΝ2.232.606,93-872.141,733.104.748,66--- .
028111951 ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ1.010.149,92-2.091.161,373.101.311,29--- .
117356398 BOZZATO OLIND EDE1.885.691,97-1.209.596,173.095.288,14--- .
029247133 ΠΑΡΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.218.210,36-1.607.036,472.825.246,83177.006,7490.051,90267.058,64 .
052077258 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛ ΖΗΣ2.682.732,27-397.745,963.080.478,23--- .
115755052 ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ1.670.645,95-1.399.782,693.070.428,64--- .
042091675 ΨΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ1.116.737,81-1.951.914,033.068.651,84--- .
148636830 CHIKALOV IVAN VLA1.815,752.327.880,48736.276,043.065.972,27--- .
046270158 ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.612.806,14-1.451.533,203.064.339,34--- .
110431204 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.809.897,77-1.249.230,843.059.128,61--- .
020722952 ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ1.673.818,21-1.384.085,893.057.904,10--- .
036578016 ΦΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.723.635,98-333.772,243.057.408,22--- .
059631916 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟ263,511.886.541,001.158.403,083.045.207,59--- .
014885748 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.015.527,28-1.593.521,152.609.048,43211.443,49222.259,60433.703,09 .
050077724 ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΡΙΑΝ ΣΤΕ1.226.806,43-1.799.833,133.026.639,56--- .
002971198 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ412.741,86122,93570.924,97983.789,76846.181,911.193.810,392.039.992,30 .
021433795 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ1.100.280,20-1.915.592,443.015.872,64--- .
024669212 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.000.743,02-2.005.482,353.006.225,37--- .
121282783 NADDY WILLI WIL27.731,382.180.339,02789.639,622.997.710,02--- .
047442604 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ2.470.861,50-510.231,132.981.092,63--- .
116271516 ΛΟΥΤΑΣ ΒΛΑΣΙ ΝΙΚ1.238.737,01-1.429.920,662.668.657,67158.469,95142.303,10300.773,05 .
118033000 ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ-1.285.132,991.680.696,902.965.829,89--- .
040295768 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ857.389,48-2.107.645,872.965.035,35--- .
026486403 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΔΑ1.811.953,62-1.152.847,592.964.801,21--- .
046115171 ΛΑΦΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΙ ΚΩΝ1.120.299,59-1.842.472,662.962.772,25--- .
047631998 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΚΩΝ1.455.287,43-1.498.870,262.954.157,69--- .
046845364 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ1.605.264,58-1.345.435,182.950.699,76--- .
045741645 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.099.312,71-1.850.393,452.949.706,16--- .
009797293 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΛΕΩ844.831,88-2.101.284,032.946.115,91--- .
040526587 ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ2.307.107,75-629.198,132.936.305,88--- .
101435912 HOWLADER ABDUL MOH1.984.203,04-673.246,532.657.449,57189.508,7487.929,99277.438,73 .
023031347 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑ ΕΜΜ1.186.184,91-1.745.444,022.931.628,93--- .
027981252 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟ1.340.664,53-1.590.153,212.930.817,74--- .
076685953 ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΥΘ2.178.635,71-751.660,942.930.296,65--- .
042788000 ΖΑΚΑΣ ΒΙΚΤΩ ΙΩΑ156.188,69845.468,751.928.410,412.930.067,85--- .
059631977 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ-1.816.087,231.106.566,212.922.653,44--- .
010090346 ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.067.467,24-1.849.124,052.916.591,29--- .
119917510 ΓΙΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΝ1.560.925,81-1.354.967,622.915.893,43--- .
041655555 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΑΓΗ1.298.976,13-1.616.378,262.915.354,39--- .
139934313 BORDIGATO VITTO ALF1.598.868,66-1.314.558,072.913.426,73--- .
111845343 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝ675.072,70-207.813,98882.886,681.336.827,32692.676,922.029.504,24 .
039731776 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ1.924.627,51-983.008,372.907.635,88--- .
034803136 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ1.511.797,49-1.395.452,872.907.250,36--- .
012386699 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ2.134.839,57-768.115,282.902.954,85--- .
042328290 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.043.581,11-1.858.825,682.902.406,79--- .
028990861 ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓ ΕΥΑ2.489.789,984.542,03406.487,922.900.819,93--- .
057433953 ΦΛΑΜΜΙΝΙ ΦΑΜΠΡ ΑΝΤ1.715.647,57-1.182.290,242.897.937,81--- .
061590390 ΚΑΙΠΗ ΣΟΥΛΤ ΜΙΧ1.715.564,04-1.182.287,682.897.851,72--- .
046478676 ΧΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΚΛΕ1.084.636,76-1.813.193,732.897.830,49--- .
044664625 ΣΑΜΠΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.189.151,52-1.698.541,062.887.692,58--- .
035044266 ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΓΕΩ1.048.584,21-1.830.232,892.878.817,10--- .
037452571 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.711.592,28-1.160.843,962.872.436,24--- .
034458625 ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.383.985,27-1.487.733,502.871.718,77--- .
023822434 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.397.323,31-1.473.800,852.871.124,16--- .
032745993 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ436,341.221.876,601.648.373,212.870.686,15--- .
046609797 ΚΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.639.458,69-1.227.032,662.866.491,35--- .
055072164 ΒΟΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.849.089,92-1.014.881,522.863.971,44--- .
051352080 ΧΟΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ2.062.930,41-794.673,172.857.603,58--- .
007468336 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ1.578.510,69-1.276.096,902.854.607,59--- .
002737287 ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡ ΣΥΜ214.878,161.755.500,72883.307,032.853.685,91--- .
040362306 ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΚ343,952.463.950,97383.054,632.847.349,55--- .
018700516 ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.011.670,78-446.441,501.458.112,281.078.256,06310.863,511.389.119,57 .
043820653 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.049.467,08-1.795.532,132.844.999,21--- .
028190648 ΜΠΑΛΕΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ932,602.296.173,16546.195,102.843.300,86--- .
009328114 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ472.549,99-419.187,68891.737,67950.905,961.000.470,681.951.376,64 .
122224464 ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ1.490.658,95-1.348.165,272.838.824,22--- .
044090698 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΑΡ1.004.153,88-860.373,841.864.527,72496.879,28467.727,26964.606,54 .
028512680 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.038.047,58-1.788.361,652.826.409,23--- .
019722174 ΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝ197.546,90-370.644,87568.191,771.017.580,921.237.997,562.255.578,48 .
044882296 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ2.388.896,49-431.257,502.820.153,99--- .
032574548 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.629.471,26-1.190.184,022.819.655,28--- .
021835876 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ966.218,59-1.844.511,292.810.729,88--- .
045557320 ΒΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ933.403,29-1.871.472,722.804.876,01--- .
017665500 ΜΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.100.295,69-1.703.369,842.803.665,53--- .
042136882 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ953.786,75-1.848.958,772.802.745,52--- .
046349682 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.027.938,00-770.406,532.798.344,53--- .
075419211 ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ1.868.365,23-928.560,032.796.925,26--- .
054302609 ΧΑΛΑΚ ΑΛΟΥΑΝ ΦΑΧΕΝ ΝΑΤ----1.194.269,321.601.474,082.795.743,40 .
014771388 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΠΑ698.310,91-2.094.726,132.793.037,04--- .
071430144 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ2.005.214,63-786.516,532.791.731,16--- .
047009581 ΓΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ1.589.501,54-1.199.194,922.788.696,46--- .
028368688 ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ ΦΑΝΟΥ ΕΥΑ521.402,32-392.490,59913.892,911.020.243,53854.107,091.874.350,62 .
043691261 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ2.086.320,78-699.427,872.785.748,65--- .
029203401 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ947.642,11-1.837.819,662.785.461,77--- .
042487682 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.377.950,00-1.397.811,062.775.761,06--- .
063422120 ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ693.379,81-2.080.160,552.773.540,36--- .
045489343 ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ1.103.057,39-1.036.051,132.139.108,52305.281,20329.128,91634.410,11 .
031654700 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑ ΜΑΡ1.974.768,20-791.324,742.766.092,94--- .
100878958 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒ ΝΙΚ-1.158.053,161.606.199,102.764.252,26--- .
047702500 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ375.764,16-245.496,44621.260,601.251.979,61886.583,662.138.563,27 .
043130887 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΗ ΕΙΡΗΝ ΑΡΙ912.731,16-1.844.583,922.757.315,08--- .
040347390 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΡΗ1.021.193,33-1.732.847,042.754.040,37--- .
031169999 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ1.765.741,11-987.694,762.753.435,87--- .
118528149 ΡΑΠΟ ΣΤΕΦΑ ΜΑΤ1.816.718,12-933.998,972.750.717,09--- .
046861905 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡ947.209,34-1.797.503,992.744.713,33--- .
026850696 ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ687.509,96-2.056.528,442.744.038,40--- .
112316916 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ1.555.702,95-1.185.418,042.741.120,99--- .
108056380 ΦΟΥΡΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥ13.520,261.004.196,001.721.481,002.739.197,26--- .
030476418 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ22.764,32888.157,711.826.046,242.736.968,27--- .
053374828 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ1.471.188,48-1.263.963,442.735.151,92--- .
015392050 ΙΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ1.750.112,62-564.492,192.314.604,81209.203,39209.634,88418.838,27 .
073879490 ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΩΤ347.917,121.669.873,17715.218,562.733.008,85--- .
039611902 ΚΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ1.715.206,76-658.997,282.374.204,04188.719,66162.526,50351.246,16 .
020615728 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ1.123.814,55198,481.595.124,332.719.137,36--- .
043356065 ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.108.905,23-1.608.310,032.717.215,26--- .
072375960 ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ1.110.248,85-1.606.400,982.716.649,83--- .
042981149 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ1.344.374,91-1.368.563,892.712.938,80--- .
020486000 ΜΠΟΓΑΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΧΙ2.047.147,52-665.190,962.712.338,48--- .
013325145 ΜΠΟΥΡΝΗΣ ΕΥΤΥΧ ΧΑΡ1.527.962,53-1.178.831,512.706.794,04--- .
046653298 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ956.235,07-1.746.563,362.702.798,43--- .
041820565 ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ1.463.493,76-708.087,112.171.580,87373.064,70157.012,92530.077,62 .
034525992 ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ1.054.089,31-1.641.820,532.695.909,84--- .
016868317 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ2.213.683,31-482.141,792.695.825,10--- .
009550296 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΑΛΕ1.093.549,04-1.602.146,932.695.695,97--- .
005524619 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΠΥ693.461,49-1.993.953,752.687.415,24--- .
117389400 NAGUIB NADI SHA2.110.152,63-576.014,512.686.167,14--- .
036537010 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΑΝΙΗ ΠΑΝ2.050.648,63-634.168,282.684.816,91--- .
143127284 KLJAJIC STANK RAN901.655,85-1.781.977,632.683.633,48--- .
030862458 ΤΟΠΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ928.294,57-1.754.870,952.683.165,52--- .
045543690 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ908.242,64-597.382,231.505.624,87683.311,99493.552,011.176.864,00 .
045923778 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΛΑΖ1.694.830,17-985.058,162.679.888,33--- .
045645111 ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ968.051,56-1.710.184,002.678.235,56--- .
015452234 ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.612.549,59-1.060.712,942.673.262,53--- .
077110854 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΘΑ1.077.370,79-1.595.274,142.672.644,93--- .
053697550 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.687.241,88-980.979,162.668.221,04--- .
105081592 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ1.785.015,10-880.992,002.666.007,10--- .
011080824 ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝ ΘΩΜ372.142,27-727.683,461.099.825,73699.077,64865.943,921.565.021,56 .
045530701 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ991.134,58-1.271.863,862.262.998,44179.270,90221.628,01400.898,91 .
111599188 NANI CRIST VIO1.342,071.701.817,39960.053,892.663.213,35--- .
057732676 DERVISHEV ALBEN YOS973.377,03580.908,381.102.501,142.656.786,55--- .
047589050 ΚΡΟΝΤΙΡΑ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ1.013.348,28-1.279.437,942.292.786,22175.184,52184.708,41359.892,93 .
059208038 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ876.662,66-1.773.451,982.650.114,64--- .
059393018 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.407.418,37-1.241.777,022.649.195,39--- .
014778598 ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.906.080,02-384.785,492.290.865,51203.363,99149.546,59352.910,58 .
046808461 ΝΤΑΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ1.888.580,67-754.101,992.642.682,66--- .
042224335 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ885.335,68-1.754.061,662.639.397,34--- .
045629079 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑ ΙΩΑ1.860.078,37-774.619,212.634.697,58--- .
030561023 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥ ΑΛΕ981.347,10-1.653.307,942.634.655,04--- .
046597769 ΓΟΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓ ΑΝΑ1.139.399,84-1.493.711,682.633.111,52--- .
017022414 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜ ΦΩΤ1.953.093,75-676.985,622.630.079,37--- .
042898538 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ968.339,01-1.661.150,592.629.489,60--- .
007116527 ΜΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟ ΠΑΝ1.007.498,91-1.618.942,712.626.441,62--- .
104974728 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΓΥΡ ΤΙΜ269.973,431.115.476,641.234.200,252.619.650,32--- .
003322910 ΠΑΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑ ΧΑΡ1.727.596,30-887.326,792.614.923,09--- .
136022656 ΤΑΞΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ2.241.838,58-369.059,812.610.898,39--- .
126649598 FILOTE ADRIA CON-1.701.817,39908.770,492.610.587,88--- .
078756282 ΖΑΡΔΟΝ ΜΙΛΤΙ ΑΝΤ594.381,20599,70226.522,98821.503,881.112.907,96666.787,711.779.695,67 .
078782110 ΜΑΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ242.429,83907.011,251.450.928,282.600.369,36--- .
030287320 ΚΟΛΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΣ1.629.797,70-970.204,422.600.002,12--- .
017952709 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ965.586,19-1.634.030,342.599.616,53--- .
016591846 ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ932.825,05-1.666.546,502.599.371,55--- .
100818206 ΚΑΡΑΚΙΔΟΥ ΕΛΕΟΝ ΧΑΡ1.160.235,95-1.434.046,482.594.282,43--- .
026691969 ΣΑΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ906.635,00-1.405.479,732.312.114,73155.711,45126.452,85282.164,30 .
079559340 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ1.100.918,57-1.487.806,312.588.724,88--- .
028625636 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟ ΧΑΡ1.118.426,48-608.391,521.726.818,00621.837,81232.400,64854.238,45 .
030855511 ΚΟΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ918.556,79-1.660.201,702.578.758,49--- .
024007056 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ645.147,72-1.933.504,902.578.652,62--- .
065131023 ΣΗΝΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ1.868.689,04-708.146,772.576.835,81--- .
024950177 ΚΑΙΡΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΘ424.505,41713.593,951.436.464,642.574.564,00--- .
037306346 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.331.765,13-1.228.537,402.560.302,53--- .
017365380 ΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ938.284,73-1.610.762,312.549.047,04--- .
073512380 ΑΒΖΙΕΦ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ1.266.991,60-1.274.808,942.541.800,54--- .
047017488 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ864.144,68-1.675.652,282.539.796,96--- .
042599827 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ851.968,14-1.685.257,882.537.226,02--- .
043684128 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ846.275,68-1.689.392,412.535.668,09--- .
032490353 ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΥΓ992.155,02-1.542.422,662.534.577,68--- .
030492260 ΚΟΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.078.446,16-1.455.898,612.534.344,77--- .
023323100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗ ΦΩΤ683.650,78-380.555,641.064.206,42906.091,67556.021,311.462.112,98 .
120714734 ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.260.981,06-261.830,382.522.811,44--- .
006425977 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ775.000,36-1.745.849,922.520.850,28--- .
112273137 ΤΣΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ1.774.914,30-739.177,022.514.091,32--- .
042752562 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝ ΗΛΙ769.193,51-161.104,11930.297,62724.939,66858.555,401.583.495,06 .
040344085 ΔΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ831.361,59-1.674.305,682.505.667,27--- .
021125473 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ1.808.687,63-695.925,902.504.613,53--- .
073106536 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ851.263,00-1.652.911,432.504.174,43--- .
073702033 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ-1.107.742,451.392.342,672.500.085,12--- .
010580403 ΜΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΥΡ2.163.112,87-331.434,522.494.547,39--- .
042622940 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ1.076.270,33-1.414.336,052.490.606,38--- .
015370498 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΣ----1.187.492,011.302.418,082.489.910,09 .
006513572 ΜΠΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ908.292,42-1.581.043,062.489.335,48--- .
140552861 ΜΠΕΛΙΟΣ ΠΛΑΤΩ ΔΗΜ1.997.018,27-488.099,382.485.117,65--- .
046370840 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ1.316.664,18-1.165.866,722.482.530,90--- .
012380321 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ897.239,864.000,001.575.889,362.477.129,22--- .
063771774 ΒΑΡΡΙΑΛΕ ΛΟΥΤΣ ΠΑΥ922.228,72-1.544.315,852.466.544,57--- .
037616188 ΣΧΙΖΑΣ ΑΛΕΞΙ ΣΤΑ1.264.496,87-1.198.997,822.463.494,69--- .
025281344 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΛΟ1.842.839,68-619.750,142.462.589,82--- .
027258220 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.447.854,04-1.013.497,832.461.351,87--- .
053102153 ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗΣΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ817.922,02-1.641.958,242.459.880,26--- .
021895117 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.525.349,15-922.196,232.447.545,38--- .
020657178 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΛΕ231.909,05-97.080,66328.989,711.190.828,96926.640,512.117.469,47 .
065372408 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ1.064,851.069.983,241.374.156,902.445.204,99--- .
053874522 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ804.638,37-325.106,421.129.744,79774.379,44537.309,911.311.689,35 .
038274840 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.626.855,58-813.367,622.440.223,20--- .
034033832 ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ-1.320.059,941.116.999,002.437.058,94--- .
021125240 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ608.824,27-1.825.681,232.434.505,50--- .
120060814 ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΑΛΕ17.549,162.007.773,30405.684,812.431.007,27--- .
042446718 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.678.403,49-443.342,792.121.746,28153.642,01153.572,51307.214,52 .
142103670 MBORJA ILIRJ PEL1.827.818,15-601.067,242.428.885,39--- .
040718063 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ909.469,65-1.518.978,482.428.448,13--- .
042684296 ΠΥΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ1.747.270,67-679.541,232.426.811,90--- .
034146261 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛ1.462.039,42-960.973,492.423.012,91--- .
073278010 ΚΩΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ11.694,402.007.773,30402.225,252.421.692,95--- .
046744842 ΑΛΑΤΖΑ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.287.031,56-1.131.924,202.418.955,76--- .
047201650 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΣΑΡΑΝ ΕΜΜ6.354,962.007.490,65402.757,972.416.603,58--- .
046378390 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΑΠΦΩ ΠΑΝ790.593,05-1.324.760,442.115.353,49155.572,87145.075,32300.648,19 .
040383652 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞ ΚΛΕ494.002,19-952.666,851.446.669,04424.064,03542.564,10966.628,13 .
063052050 ΧΥΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΜΜ1.877.995,81-535.099,492.413.095,30--- .
040656241 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑ1.459.712,69-952.928,782.412.641,47--- .
021125227 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ599.626,75-1.812.994,722.412.621,47--- .
046329959 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΘΕΟΧΑ ΔΗΜ1.261.046,67-1.150.094,072.411.140,74--- .
020724195 ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡ ΜΙΧ1.987.933,33-421.742,352.409.675,68--- .
027460852 ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ1.329.503,86-1.074.326,182.403.830,04--- .
017799606 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΝΔΡ ΚΑΛ1.434.516,99-967.278,502.401.795,49--- .
052895163 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ794.088,38-1.606.956,672.401.045,05--- .
016158080 ΝΤΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ801.493,04-1.596.627,202.398.120,24--- .
040284637 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ1.221.633,01-1.175.703,362.397.336,37--- .
062018082 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.866.188,94-530.208,792.396.397,73--- .
079782433 ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚ ΑΓΓ1.454.412,00-941.824,152.396.236,15--- .
021061043 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ75.442,061.022.433,191.297.078,272.394.953,52--- .
025237173 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ154.552,98645.361,351.594.062,212.393.976,54--- .
007568765 ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ916.320,14-1.475.967,232.392.287,37--- .
047286756 ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ989.371,32-1.398.916,952.388.288,27--- .
128222875 ΜΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ ΠΑΣ1.083.430,73-1.288.164,862.371.595,59--- .
033542641 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ874.721,91-1.495.430,502.370.152,41--- .
047666372 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ1.248.501,49-1.119.970,862.368.472,35--- .
056978353 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.381.557,08-986.204,552.367.761,63--- .
045720570 ΜΑΓΓΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ941.965,37-1.423.445,852.365.411,22--- .
027193179 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ554.396,24-420.965,83975.362,07792.121,16595.231,241.387.352,40 .
103340090 YEAKVB MD SUL1.727.227,16-633.534,342.360.761,50--- .
020040547 ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ906.641,48-1.451.971,152.358.612,63--- .
047543857 ΓΚΟΒΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΑ1.008.268,27-1.348.956,492.357.224,76--- .
029461659 ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.001.373,34-1.353.327,742.354.701,08--- .
012693847 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----1.699.577,89654.455,542.354.033,43 .
019008175 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ748.208,3837.429,011.566.645,422.352.282,81--- .
042718570 ΣΥΝΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ904.896,48-1.443.083,132.347.979,61--- .
051112532 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ1.042.840,37-1.302.021,212.344.861,58--- .
044951940 ΣΙΑΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ968.011,52-1.376.502,162.344.513,68--- .
025567254 ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ1.335.171,18-1.002.266,382.337.437,56--- .
008762953 ΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛ ΘΕΟ592.750,32-1.743.436,822.336.187,14--- .
066190912 ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓ ΗΡΑ989.277,59-1.345.779,122.335.056,71--- .
045065362 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ1.008.869,78-606.003,791.614.873,57483.886,21233.420,66717.306,87 .
022017564 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ789.523,75-1.147.214,111.936.737,86193.273,04201.764,14395.037,18 .
045889098 ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ787.622,49-1.541.943,432.329.565,92--- .
009377711 ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ5.376,981.045.834,271.276.154,712.327.365,96--- .
140979438 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟ ΕΥΘ1.671.942,98-654.859,742.326.802,72--- .
059452999 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΣΤΥ1.216.142,16-1.103.594,312.319.736,47--- .
034036047 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.322.498,34-995.834,842.318.333,18--- .
019432158 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑ769.952,73-1.546.963,872.316.916,60--- .
153184182 BESER MURAT DUR2.017.550,00-298.799,162.316.349,16--- .
031971845 ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΜΙΛ ΔΗΜ1.320.558,71-687.066,622.007.625,33158.427,08150.149,96308.577,04 .
020965600 ΤΣΑΙΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ941.126,19-1.373.841,082.314.967,27--- .
042961292 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΑΝΑ1.860.926,63-453.974,662.314.901,29--- .
018413982 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ1.457.311,38-857.152,562.314.463,94--- .
046525565 ΛΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ305.309,15-409.646,72714.955,87777.114,78820.877,121.597.991,90 .
038561933 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----2.037.785,68272.348,872.310.134,55 .
126768410 ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΖ1.407.026,66-901.253,252.308.279,91--- .
133173858 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΝ-1.231.637,171.076.450,882.308.088,05--- .
039974701 ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.803.861,12-496.630,812.300.491,93--- .
047172581 ΚΟΖΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ790.739,62-1.508.731,682.299.471,30--- .
032332885 ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ823.657,84-1.474.104,042.297.761,88--- .
039555266 ΣΑΛΩΦ ΒΙΚΤΩ ΝΙΚ936.353,84-1.360.162,822.296.516,66--- .
028898466 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ822.580,81-1.473.207,692.295.788,50--- .
024045675 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.181.270,39-1.112.404,042.293.674,43--- .
032448138 SAMAHA GEORG ASS2.024.141,19-265.409,462.289.550,65--- .
047688769 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΤΙΜ1.829,601.187.525,441.092.911,912.282.266,95--- .
029013433 ΔΙΔΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟ ΘΩΜ1.045.196,58-1.235.492,512.280.689,09--- .
009756213 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ809.941,11-1.468.754,522.278.695,63--- .
011591335 ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ900.050,56-1.377.905,732.277.956,29--- .
010108090 ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ822.169,07-532.146,871.354.315,94590.382,84332.181,23922.564,07 .
072921650 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ755.905,67-1.519.392,702.275.298,37--- .
044729173 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ836.874,43-1.437.256,052.274.130,48--- .
029619271 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ329.440,14330.022,631.305.798,521.965.261,29150.692,39157.147,06307.839,45 .
066586783 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ1.218.278,37-689.616,571.907.894,94238.185,05118.286,77356.471,82 .
124330649 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ1.791.293,32-470.518,112.261.811,43--- .
018759434 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ1.667.153,81-592.883,222.260.037,03--- .
044043962 ΠΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΘ820.520,63-1.439.214,232.259.734,86--- .
045076247 ΝΑΚΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ510.331,80-866.025,211.376.357,01430.753,26452.616,46883.369,72 .
039364394 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.506.040,832.146,13377.078,451.885.265,41198.801,85175.576,44374.378,29 .
014965146 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ1.355.948,87-899.211,722.255.160,59--- .
044873472 ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ880.718,55-1.372.560,792.253.279,34--- .
051486161 ΓΚΑΛΝΤΕΜΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.303.790,02-949.089,122.252.879,14--- .
013597403 ΦΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ988.038,51-1.260.471,462.248.509,97--- .
027004637 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΦΙ ΘΕΜ1.110.646,19-1.130.909,862.241.556,05--- .
044507435 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ1.812.878,68-427.252,082.240.130,76--- .
078212832 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟ ΣΠΥ1.030.486,58-1.209.093,672.239.580,25--- .
025035968 ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ219.821,51-262.961,51482.783,02804.703,26951.531,701.756.234,96 .
018406849 ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.200.541,50-1.033.740,302.234.281,80--- .
042849520 ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ1.546.690,50-687.541,742.234.232,24--- .
046091132 ΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ942.179,46-1.290.704,392.232.883,85--- .
006006408 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ742.592,53-1.487.497,652.230.090,18--- .
017375951 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ1.077.558,31-1.151.790,432.229.348,74--- .
022128006 ΒΑΛΩΖΟΥ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗ829.807,96-1.399.085,722.228.893,68--- .
047354745 ΝΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ783.276,37-1.445.052,062.228.328,43--- .
047044061 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝ ΚΟΣ68.226,60824.436,451.335.475,002.228.138,05--- .
034779906 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.345.501,19-882.604,602.228.105,79--- .
003715188 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.299.074,99-928.007,712.227.082,70--- .
036893065 YASMINE WAHIB ΡΕΝ908.171,88-1.317.125,372.225.297,25--- .
069093066 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ1.840,00797.331,001.423.477,242.222.648,24--- .
010127020 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ1.267.729,93-951.320,252.219.050,18--- .
042226851 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΥΓ740.331,29-1.474.986,302.215.317,59--- .
047011644 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.194.986,61-723.250,681.918.237,29177.858,95118.025,99295.884,94 .
027598496 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ840.022,93-589.610,541.429.633,47446.593,57336.368,78782.962,35 .
142127888 RITIVOIU IOAN GHE-1.205.539,591.005.420,022.210.959,61--- .
031971360 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΑΝ846.539,94-1.362.658,622.209.198,56--- .
045509555 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ803.419,94-1.403.689,252.207.109,19--- .
041344532 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ895.865,88-1.305.891,662.201.757,54--- .
023483604 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ575.964,78-1.625.244,592.201.209,37--- .
047434794 ΚΑΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ592.946,76-1.014.151,831.607.098,59335.928,08255.443,58591.371,66 .
106416843 ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ1.567.193,86-630.207,432.197.401,29--- .
004934070 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ896.049,89-1.300.742,292.196.792,18--- .
043267241 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.104.057,18-1.092.501,462.196.558,64--- .
022436629 ΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ1.227.932,36-967.548,792.195.481,15--- .
046396660 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΕΜΜ969.896,75-1.222.473,272.192.370,02--- .
044854250 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ805.297,74-1.385.554,912.190.852,65--- .
131757997 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΥΘ544.659,92-1.644.531,762.189.191,68--- .
044502034 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟ ΧΑΡ1.122.517,01-1.063.777,322.186.294,33--- .
079507146 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ601.588,75-1.583.989,602.185.578,35--- .
076603210 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ-1.127.231,891.052.834,592.180.066,48--- .
047208270 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΗΜ1.337.967,46-841.138,842.179.106,30--- .
015533384 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ1.143.184,10-1.035.206,352.178.390,45--- .
032760161 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΟΡ898.637,26-1.276.617,562.175.254,82--- .
009872410 ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-1.205.523,32967.539,432.173.062,75--- .
040377713 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.654.616,57-514.475,522.169.092,09--- .
042966890 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΔΗΜ667.848,36-1.500.264,032.168.112,39--- .
023563155 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ1.005.922,41-1.161.624,372.167.546,78--- .
043139323 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ1.290.712,22-871.227,062.161.939,28--- .
069768793 THEN MICHA HAN569.162,39-391.839,73961.002,12717.936,01480.316,151.198.252,16 .
045238900 ΑΜΠΝΤΕΛ ΟΥΑΧΑΜΠ ΟΥΑΓΚ ΦΑΡ16.166,68743.780,001.396.813,942.156.760,62--- .
014373779 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ----1.078.865,571.073.207,512.152.073,08 .
052454321 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.204.159,54-946.935,392.151.094,93--- .
129968357 ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΑΛΛΙ ΑΝΔ938.726,72-725.215,901.663.942,62273.363,76213.366,79486.730,55 .
039927982 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣ ΧΑΡ686.231,28183.686,071.280.667,582.150.584,93--- .
029893470 ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ930.243,071.332,511.215.345,932.146.921,51--- .
038091076 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.078.072,643.653,991.063.514,752.145.241,38--- .
055615661 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΓΕ ΠΡΟ1.027.693,42-643.755,231.671.448,65270.736,40202.981,54473.717,94 .
047180544 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ982.850,91-672.331,121.655.182,03297.873,87191.040,69488.914,56 .
047104001 ΣΧΟΙΝΑ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ710.653,91-1.430.193,102.140.847,01--- .
029028563 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ1.001.978,68-617.372,841.619.351,52281.935,79239.363,99521.299,78 .
029493276 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ960.725,57-1.177.764,312.138.489,88--- .
023040356 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ711.172,03-1.426.898,682.138.070,71--- .
050614429 ΤΣΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ784.259,94-1.351.035,282.135.295,22--- .
047337681 ΣΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ727.230,69-1.404.204,512.131.435,20--- .
055230668 ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ531.344,18-1.594.045,082.125.389,26--- .
113851806 ΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ1.341.355,81-390.304,021.731.659,83226.783,27164.536,68391.319,95 .
037190044 ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.370.914,35-751.907,452.122.821,80--- .
038747162 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛ ΝΙΚ995.064,72-1.126.650,532.121.715,25--- .
026169471 ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ701.011,81-1.420.620,942.121.632,75--- .
059244399 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΟΡ701.805,46-1.419.570,222.121.375,68--- .
024458236 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ1.284.510,15-834.160,782.118.670,93--- .
102102408 ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝ ΕΥΘ1.390.512,25-726.719,512.117.231,76--- .
021953414 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ1.041.844,80-1.071.479,502.113.324,30--- .
024187573 ΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ617.892,13-1.492.200,032.110.092,16--- .
069908192 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑ ΣΤΑ1.215.761,44-893.946,042.109.707,48--- .
078676104 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ993.191,20-1.116.346,912.109.538,11--- .
023584845 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΧΡΗ530.865,35-1.576.814,662.107.680,01--- .
032357044 ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ751.628,23-1.353.747,482.105.375,71--- .
008783094 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΥΡ1.006.401,62-1.098.912,132.105.313,75--- .
031144298 ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ582.835,79-637.131,661.219.967,45427.042,49456.962,02884.004,51 .
114919495 ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΟ997.950,96-1.103.933,812.101.884,77--- .
045688055 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ ΜΙΧ695.728,40-1.402.756,282.098.484,68--- .
033898448 ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΠΑΠ609.299,79-1.487.815,122.097.114,91--- .
009935516 ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ888.334,44-1.208.134,842.096.469,28--- .
009943450 ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑ ΠΑΝ805.062,44-818.327,201.623.389,64210.512,41261.785,67472.298,08 .
118940877 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ893.737,71-1.197.159,132.090.896,84--- .
045339605 ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.586.934,19-503.643,072.090.577,26--- .
022803213 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΕΥΑ714.310,51-1.375.150,172.089.460,68--- .
017702376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ694.450,97-1.394.890,532.089.341,50--- .
122644317 CROITORU TAMAR ALE1.644.555,03-442.763,682.087.318,71--- .
035901453 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ225.718,00498.428,581.361.067,432.085.214,01--- .
044120308 ΤΖΑΧΑΝΗ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ914.221,82-404.196,881.318.418,70542.407,22222.854,65765.261,87 .
006557568 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟ ΠΡΟ731.577,74-1.350.928,322.082.506,06--- .
046465552 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ732.750,72-1.348.477,872.081.228,59--- .
034013034 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΑ497.647,30193.787,561.388.282,052.079.716,91--- .
041224350 ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ759.640,15-1.319.833,012.079.473,16--- .
102108634 ΣΑΚΙΣΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ1.854.873,79-224.159,932.079.033,72--- .
029096584 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ839.517,53-1.238.252,562.077.770,09--- .
043766748 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ1.590.696,29-485.202,962.075.899,25--- .
015077811 ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ5,20903.119,441.168.637,572.071.762,21--- .
042832132 ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΧΡΥΣΟ ΑΧΙ691.297,39-1.380.227,382.071.524,77--- .
024078290 ΝΙΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΣ1.073.100,08-352.348,821.425.448,90424.101,07221.232,98645.334,05 .
030624296 ΑΣΙΑΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ688.719,85-1.012.867,321.701.587,17164.990,78200.982,39365.973,17 .
045966999 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ823.570,36-1.243.414,742.066.985,10--- .
078802094 ESHAK MEDHA ZAK310.622,661.296.519,02458.553,532.065.695,21--- .
069872178 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.020.342,89-1.043.473,802.063.816,69--- .
028449083 ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ773.688,16-1.289.141,782.062.829,94--- .
044730020 ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ----909.558,421.153.186,412.062.744,83 .
045493424 ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ750.742,30-1.310.105,412.060.847,71--- .
044167922 EL KADY MOHAM EL175.478,88767.520,83767.073,371.710.073,08156.350,32192.596,75348.947,07 .
032408687 ΤΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ965.349,64-1.092.272,142.057.621,78--- .
042729153 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΑΘΑ680.118,95-1.374.966,152.055.085,10--- .
112768750 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩ1.243.062,32-804.173,232.047.235,55--- .
077100904 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ868.726,42-1.178.265,782.046.992,20--- .
039175896 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ861.732,62-1.184.267,122.045.999,74--- .
021384981 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ833.996,73-1.210.944,582.044.941,31--- .
018130042 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ676.651,74146,741.366.579,842.043.378,32--- .
024918349 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ730.917,57-1.311.355,532.042.273,10--- .
006774540 ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ1.483.875,95-552.797,442.036.673,39--- .
003348476 ΖΑΡΔΟΝ ΑΝΤΩΝ ΒΑΤ699.411,58-655.223,741.354.635,32316.733,63363.270,56680.004,19 .
114924481 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.287.675,69-745.081,292.032.756,98--- .
028242705 ΜΟΚ ΓΙΟΥΝ ΜΟΥ577.112,345.938,951.061.784,651.644.835,94189.130,85198.437,99387.568,84 .
047271915 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ780.396,80-1.247.261,442.027.658,24--- .
135264844 ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ-1.628.991,00397.473,802.026.464,80--- .
026657349 ΔΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ1.178.759,19-846.740,522.025.499,71--- .
021085907 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.039.159,41-985.769,712.024.929,12--- .
026369259 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ ΒΑΣ1.034.002,14-990.629,472.024.631,61--- .
019528863 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.229.210,3120.756,19774.591,792.024.558,29--- .
012349864 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ823.880,82-1.197.944,542.021.825,36--- .
044226465 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ922.444,86-733.267,931.655.712,79205.531,75159.797,59365.329,34 .
047746102 ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.153.901,46-864.844,022.018.745,48--- .
046078318 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ93.731,821.037.767,12412.663,011.544.161,95234.669,59237.112,30471.781,89 .
009287508 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤ504.252,23-1.511.143,122.015.395,35--- .
012395291 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΚ876.125,00-650.637,181.526.762,18251.709,47235.209,74486.919,21 .
009097880 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ609.855,95-1.013.966,111.623.822,06172.190,61215.123,68387.314,29 .
021538403 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ568.939,41-1.441.728,662.010.668,07--- .
043352539 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.134.375,55217.754,82657.022,532.009.152,90--- .
035690473 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ1.071.832,24-935.722,082.007.554,32--- .
104592136 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤ ΗΛΙ1.613.133,46-393.575,142.006.708,60--- .
028156711 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ679.407,16-918.791,071.598.198,23182.068,60224.092,32406.160,92 .
074773761 ΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ1.576.772,17-425.838,302.002.610,47--- .
116761124 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.505.029,89-497.518,312.002.548,20--- .
000637698 ΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ667.032,37-728.027,981.395.060,35299.770,13305.579,43605.349,56 .
024298851 ΖΟΛΩΤΑΣ ΚΥΡΙΑ ΣΤΕ1.393.958,51-605.195,261.999.153,77--- .
044413418 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ768.030,37-1.228.088,891.996.119,26--- .
071626546 ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙ ΝΕΝ903.273,85-1.089.646,851.992.920,70--- .
045251202 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΕΥΑ643.745,74-910.661,061.554.406,80223.425,85211.337,45434.763,30 .
046049925 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ1.132.509,87-855.673,171.988.183,04--- .
050526190 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑ ΙΓΝ1.092.980,22-894.135,601.987.115,82--- .
027460330 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΛΑΖ1.067.286,41-919.778,711.987.065,12--- .
136072900 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ1.244.936,33-741.037,911.985.974,24--- .
043758066 ΣΒΙΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ694.823,90-1.290.950,741.985.774,64--- .
015677539 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡ ΝΙΚ693.036,61-1.292.287,961.985.324,57--- .
022582946 ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΔΙΟ755.219,43-1.228.891,881.984.111,31--- .
044890690 ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ682.628,35241.355,381.057.270,571.981.254,30--- .
047130239 ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΥΓΗ ΣΩΤ1.606.972,51-372.320,761.979.293,27--- .
012260372 ΣΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.587.110,38-389.705,851.976.816,23--- .
107823028 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑ ΚΥΡ1.022.915,38-953.453,051.976.368,43--- .
011503604 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.099.751,81836,89874.315,191.974.903,89--- .
136229065 ΛΑΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΜΙΧ-1.200.375,56773.041,861.973.417,42--- .
047915159 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝ ΣΤΕ1.269.304,91-703.775,621.973.080,53--- .
118664147 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.415.243,35-557.719,441.972.962,79--- .
004719879 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ707.608,22-1.265.112,621.972.720,84--- .
033832982 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ673.853,91-1.296.876,291.970.730,20--- .
112927033 ΝΙΚΟΛΟΥΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ1.048.868,93-921.760,281.970.629,21--- .
004493296 ΔΗΓΙΑΚΟΜΟΣ ΜΑΡΙΟ ΒΑΣ645.047,06-1.325.542,931.970.589,99--- .
027321606 ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΚΥΡ654.659,44-1.313.372,721.968.032,16--- .
118340720 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ1.014.360,01-952.200,281.966.560,29--- .
040135994 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΩΗ626.190,7333,35792.542,921.418.767,00267.366,75278.552,43545.919,18 .
029246959 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟ ΓΕΩ719.174,20-1.242.016,111.961.190,31--- .
008644451 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ660.984,83-1.298.589,051.959.573,88--- .
016471941 ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ778.173,02-1.181.120,681.959.293,70--- .
036333800 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑ956.858,67-1.001.679,671.958.538,34--- .
142100298 HELAL NAHED HAN1.263.432,16-693.501,851.956.934,01--- .
015275262 ΚΟΥΡΤΕΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΜΙΛ805.309,53-1.151.129,361.956.438,89--- .
013856478 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ722.358,20-1.233.963,761.956.321,96--- .
043619299 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ774.757,89-1.180.821,401.955.579,29--- .
047230355 ΞΙΦΑΡΑ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ----1.065.040,87886.418,021.951.458,89 .
029678615 ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ1.276.229,43-669.449,151.945.678,58--- .
053195629 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ944.091,66-1.000.982,651.945.074,31--- .
032994125 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ928.367,14-788.959,061.717.326,20179.495,4147.920,65227.416,06 .
112577932 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΟΛΓΑ ΣΤΥ1.647.782,66-296.899,521.944.682,18--- .
042839772 ΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.049.612,64-894.228,521.943.841,16--- .
013852707 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ355.132,00-889.375,681.244.507,68348.459,71350.772,19699.231,90 .
042384588 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ701.332,99-1.238.891,261.940.224,25--- .
010181416 ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ814.552,00-1.122.591,081.937.143,08--- .
074403196 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ1.179.054,43-755.720,681.934.775,11--- .
050400199 ΠΟΥΛΙΑΓΚΟΣ ΑΝΑΡΓ ΒΑΣ977.174,46-957.065,011.934.239,47--- .
059329997 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.143.891,32-789.016,301.932.907,62--- .
053624270 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ591.658,01-871.824,461.463.482,47232.404,38232.835,93465.240,31 .
023355422 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ373.202,70-240.170,29613.372,99757.262,99557.430,421.314.693,41 .
121381830 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ7.405,12651.421,591.268.653,261.927.479,97--- .
132167669 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ980.460,24-944.832,151.925.292,39--- .
045061756 ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ744.295,81-1.177.827,861.922.123,67--- .
121495045 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.606.950,48-313.685,421.920.635,90--- .
023916819 ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΖΗΣ450.634,74-706.992,651.157.627,39324.610,17436.655,63761.265,80 .
038434587 ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ229.887,02-176.470,68406.357,70848.165,11662.772,231.510.937,34 .
077534546 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΡΗ1.170.541,09-746.439,351.916.980,44--- .
035303115 ΝΤΙΚΑ ΕΛΠΙΔ ΑΝΤ1.535.916,16-379.446,731.915.362,89--- .
022603670 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.064.551,56-847.713,311.912.264,87--- .
022924385 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ562.832,76-1.348.710,901.911.543,66--- .
017984326 ΨΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ511.113,76-873.160,221.384.273,98242.455,24283.902,98526.358,22 .
013296090 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ820.860,52-1.087.175,201.908.035,72--- .
018910311 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘ ΔΗΜ854.160,42-1.050.634,201.904.794,62--- .
023542645 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑ380.914,50-580.274,52961.189,02443.737,11496.475,58940.212,69 .
027111074 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.177.492,42-722.472,951.899.965,37--- .
005467055 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ634.600,96-1.263.609,131.898.210,09--- .
013243047 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ634.376,82-1.263.477,851.897.854,67--- .
101727607 ZHULATI ANDRE NIK851.186,96-456.032,191.307.219,15510.177,5179.795,99589.973,50 .
044279772 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ815.304,93-1.077.927,301.893.232,23--- .
078081890 ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΕΜΜ----1.030.164,94861.608,591.891.773,53 .
046111608 ΣΟΦΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ766.165,82-1.125.497,571.891.663,39--- .
026788208 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ924.457,40-966.473,241.890.930,64--- .
053633923 ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ982.944,88-907.631,531.890.576,41--- .
041370039 ΣΙΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ1.023.309,58-865.524,191.888.833,77--- .
043237967 ΑΛΙΜΠΡΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ651.145,27-628.595,521.279.740,79317.198,27291.087,61608.285,88 .
022113110 ΛΑΒΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ1.469.003,50-418.667,091.887.670,59--- .
045273974 ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΟΛΥΞ ΔΗΜ305.141,06-370.909,96676.051,02561.018,32649.050,901.210.069,22 .
044241512 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ633.893,56-1.250.693,201.884.586,76--- .
030802879 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ626.477,90-1.256.599,211.883.077,11--- .
023512272 ΙΓΓΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ920.895,14-961.987,211.882.882,35--- .
046073255 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ713.574,85-1.168.720,311.882.295,16--- .
031863650 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ606.307,22-1.274.475,761.880.782,98--- .
024897510 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ846.953,37-1.033.060,591.880.013,96--- .
029048261 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ649.206,41-1.230.318,961.879.525,37--- .
009948690 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ614.077,08-1.263.992,531.878.069,61--- .
031189292 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ976.760,11-900.387,211.877.147,32--- .
076192697 ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ847.647,63-1.027.522,301.875.169,93--- .
028645358 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ----1.113.146,60760.769,281.873.915,88 .
037043820 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΓΕΩ871.752,28-1.001.332,691.873.084,97--- .
052342728 ΤΖΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ422.718,06-344.401,90767.119,96552.001,12553.910,941.105.912,06 .
019558820 ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ703.815,03-1.167.796,671.871.611,70--- .
072889621 ΤΣΑΓΚΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΟΥ277.583,88-329.643,22607.227,10642.029,76620.365,971.262.395,73 .
066293661 RAIES RAFIK ABD834.005,31-1.034.050,541.868.055,85--- .
030438660 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ643.955,20-1.221.617,761.865.572,96--- .
043055404 ΡΗΓΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ276.053,55-383.890,35659.943,90530.331,66674.747,721.205.079,38 .
042031039 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ762.148,96-1.102.585,451.864.734,41--- .
053503194 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜ929.136,83-934.747,251.863.884,08--- .
101162585 ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ637.014,82-1.226.180,031.863.194,85--- .
075053417 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ953.101,49-909.986,281.863.087,77--- .
028309690 ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΝΕΣΤ ΚΩΝ1.169.640,16-692.596,431.862.236,59--- .
013760143 ΖΕΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΟΡ538.522,32-908.022,241.446.544,56169.357,21243.317,57412.674,78 .
047655474 ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ686.568,16-1.172.040,581.858.608,74--- .
029172801 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ625.998,14-1.232.121,871.858.120,01--- .
026988950 ΠΑΠΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ557.959,24-810.975,281.368.934,52233.837,07252.756,67486.593,74 .
003344373 ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----967.575,52886.265,551.853.841,07 .
043601470 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ634.888,10-1.218.842,651.853.730,75--- .
034734661 ΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ616.721,74-1.232.531,281.849.253,02--- .
040260720 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ679.770,29-1.167.731,111.847.501,40--- .
005078965 ΤΖΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ294.264,91639.847,70912.144,981.846.257,59--- .
019592049 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ756.237,71-1.089.855,541.846.093,25--- .
046499358 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ919.651,00-925.363,681.845.014,68--- .
028684058 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡ ΟΔΥ873.235,39-682.878,491.556.113,88150.071,00138.452,33288.523,33 .
021560606 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΛΕ687.426,05-1.156.507,981.843.934,03--- .
037486200 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ554.206,19376.572,66912.874,821.843.653,67--- .
022809543 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ62.620,21561.833,851.218.868,221.843.322,28--- .
145999101 IVANOV ZHELY IVA-1.078.913,63763.803,721.842.717,35--- .
026166131 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ654.777,50-1.187.824,941.842.602,44--- .
018795088 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ652.897,99-1.187.379,001.840.276,99--- .
075481436 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.177.360,55-661.195,071.838.555,62--- .
034426930 ΣΑΡΑΙΧΑ ΣΑΜΙΡ ΙΜΠ1.365.778,03-468.677,801.834.455,83--- .
019219882 ΤΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ1.075.141,98-756.719,001.831.860,98--- .
029905890 ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ910.863,89-919.996,841.830.860,73--- .
008969638 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ747.331,70-1.081.750,101.829.081,80--- .
112241139 ΖΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.433.216,03-390.821,341.824.037,37--- .
028456793 ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ1.329.746,78-493.407,561.823.154,34--- .
041451903 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΖ1.125.546,00155.108,54537.109,871.817.764,41--- .
019757402 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ767.254,91-1.050.466,641.817.721,55--- .
020819608 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ597.936,45-476.107,241.074.043,69437.294,38306.351,93743.646,31 .
027870853 ΓΙΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ920.616,65-895.868,741.816.485,39--- .
046468253 ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ743.140,57-1.072.787,661.815.928,23--- .
050194399 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΠΥ917.741,09-895.557,921.813.299,01--- .
036611712 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.532.276,76-280.179,711.812.456,47--- .
033225149 ΑΣΚΗΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΑΛΕ1.562.517,6613.599,04235.342,041.811.458,74--- .
029283838 ΚΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΤΡΙ1.327.842,66-482.757,801.810.600,46--- .
053439628 ΤΖΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ1.040.630,25-768.177,521.808.807,77--- .
028890550 ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ-614.976,551.192.439,531.807.416,08--- .
061917458 ΜΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ818.696,02-988.104,571.806.800,59--- .
045123959 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΚΥΡ1.422.391,42-383.846,651.806.238,07--- .
122404807 ΚΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ743.432,00-1.062.646,761.806.078,76--- .
037880830 ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ785.889,39-1.020.181,531.806.070,92--- .
019744615 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΩΜ740.077,44-1.064.713,421.804.790,86--- .
124405258 ALAM MOHAM KHA1.079.817,39-399.542,721.479.360,11189.726,55134.308,78324.035,33 .
132996460 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΔ1.454.661,80-348.173,341.802.835,14--- .
135657351 ΠΛΑΚΟΠΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ826.175,33-976.584,421.802.759,75--- .
041358296 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟ952.893,50-847.108,111.800.001,61--- .
015707211 ΝΤΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ707.732,28-1.091.351,051.799.083,33--- .
078901140 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ686.212,12-1.112.437,071.798.649,19--- .
017861178 ΝΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ953.396,42-843.655,511.797.051,93--- .
122051420 ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ950.975,10-845.071,311.796.046,41--- .
065163893 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ725.205,71-1.069.963,111.795.168,82--- .
023125708 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΡ638.540,86-1.155.225,511.793.766,37--- .
009478560 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.017.348,98-775.477,641.792.826,62--- .
046110612 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙ ΕΔΙ701.943,51-1.090.782,151.792.725,66--- .
033186758 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.244.094,78-545.953,631.790.048,41--- .
034961187 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ-600.963,431.188.956,251.789.919,68--- .
045776713 ΔΗΛΑΝΑ ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ870.348,10-918.846,401.789.194,50--- .
119410298 ΜΟΚΑ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ1.571.659,03-216.977,031.788.636,06--- .
063106829 ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ1.422.362,64-365.376,611.787.739,25--- .
112080296 ΖΗΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ176,531.395.009,38392.157,221.787.343,13--- .
046589745 ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ728.223,6223.410,501.034.577,031.786.211,15--- .
007480800 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.041.175,85-743.970,871.785.146,72--- .
078850798 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ886.693,97-898.354,461.785.048,43--- .
047069829 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ508.728,86128.850,171.146.464,501.784.043,53--- .
016347155 ΚΟΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ634.507,171.087,971.147.342,561.782.937,70--- .
053685030 ΣΑΡΡΗΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ840.241,34-503.900,831.344.142,17227.939,19210.046,89437.986,08 .
061504812 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ849.592,74-931.664,401.781.257,14--- .
035883989 ΚΑΖΑΡΑΝΟ ΟΤΑΒΙ ΑΝΤ646.310,10-1.134.360,081.780.670,18--- .
041890309 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΑΝΔ355.884,2212.838,83564.370,46933.093,51358.879,05487.979,91846.858,96 .
045743743 ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟ ΤΡΥ825.179,75-953.348,841.778.528,59--- .
026876964 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΤΡΙ502.489,21-739.366,151.241.855,36247.431,66288.626,64536.058,30 .
040345008 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ638.327,24-483.705,391.122.032,63363.357,02292.181,86655.538,88 .
045062138 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ491.398,48-245.731,65737.130,13689.543,33348.710,341.038.253,67 .
067584112 ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ586.657,65-1.187.308,171.773.965,82--- .
040071700 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ697.857,88-1.075.714,701.773.572,58--- .
016205073 ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ753.881,73-1.015.596,821.769.478,55--- .
034188203 ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ1.363.871,63-405.536,921.769.408,55--- .
140344457 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ-1.390.813,44378.579,421.769.392,86--- .
003896167 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ583.059,77-1.185.281,941.768.341,71--- .
064089918 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ520.244,02-1.246.096,691.766.340,71--- .
059911453 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ-582.605,651.178.811,701.761.417,35--- .
104492924 ΙΝΑΛΙΔΗΣ ΜΕΡΑΜ ΓΚΙ3.670,08858.638,37898.272,131.760.580,58--- .
078631067 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ595.064,29-1.165.331,561.760.395,85--- .
040262805 ΚΙΣΣΑ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ493.717,61-377.008,34870.725,95459.133,35429.194,18888.327,53 .
040161220 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑ ΑΝΑ593.690,68-863.918,331.457.609,01158.003,82143.277,66301.281,48 .
015068224 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ464.947,73-915.504,711.380.452,44191.069,09185.980,08377.049,17 .
021403127 ΖΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ823.200,33-932.496,561.755.696,89--- .
018481106 ΜΠΟΜΠΑΣ ΔΗΜ ΠΑΝ754.399,31-999.752,641.754.151,95--- .
032535246 ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.074.849,33-675.048,531.749.897,86--- .
021752585 ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛ ΘΕΟ785.989,34-621.368,391.407.357,73194.998,95146.814,17341.813,12 .
009112063 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ773.714,88-972.851,721.746.566,60--- .
037032134 ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΘΑ917.158,08-827.133,971.744.292,05--- .
043839327 ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗ ΡΟΔΟΠ ΕΥΣ583.053,29-1.160.405,241.743.458,53--- .
037457310 ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ538.484,1685.054,001.119.507,851.743.046,01--- .
045182818 ΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΓΕΩ121.115,24760.243,20857.972,811.739.331,25--- .
105249657 CHIRICIOIU SIMON VAL1.047.974,8311.908,86678.070,451.737.954,14--- .
062142714 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ571.157,29-1.161.919,181.733.076,47--- .
038052978 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ1.340.515,54-391.783,691.732.299,23--- .
016717877 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ230.557,45-328.005,40558.562,85534.951,04638.690,621.173.641,66 .
029055332 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ1.077.397,30-651.575,701.728.973,00--- .
014840915 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ428.643,36-1.295.790,801.724.434,16--- .
015739663 ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ713.961,52-638.099,331.352.060,85223.410,78148.238,79371.649,57 .
008410787 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ677.928,93-574.921,861.252.850,79304.737,07165.166,33469.903,40 .
036093781 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ996.390,69-726.162,831.722.553,52--- .
041792642 ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΟΥΛΙ ΔΗΜ571.456,00304,451.147.778,011.719.538,46--- .
044861111 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.162.231,22-556.061,131.718.292,35--- .
041959692 ΖΗΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛ ΣΩΚ606.977,34-1.110.204,121.717.181,46--- .
013817465 ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡ ΕΜΜ831.102,89-885.231,081.716.333,97--- .
009076742 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ684.780,72-401.501,521.086.282,24312.179,32314.395,54626.574,86 .
015958362 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ782.481,17-435.011,911.217.493,08301.282,66193.200,11494.482,77 .
070975750 GHETAU DAN G MIR-726.707,81983.962,371.710.670,18--- .
036093418 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ457.329,43-704.166,921.161.496,35265.688,73280.225,50545.914,23 .
023415552 ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΝΑΟΥΜ ΔΗΜ717.397,70-986.360,451.703.758,15--- .
002922745 ΒΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣ692.725,90-1.008.445,061.701.170,96--- .
016620822 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩ ΦΩΤ864.861,31-835.013,901.699.875,21--- .
045567663 ΤΖΩΡΤΖΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ952.644,16-747.075,301.699.719,46--- .
024962152 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ-762.366,79936.263,101.698.629,89--- .
024399164 ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΘ1.137.581,25-560.322,091.697.903,34--- .
009304012 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΥ566.208,12-1.130.990,171.697.198,29--- .
072767691 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΕΩ579.884,64-1.117.282,611.697.167,25--- .
044797329 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΛΟΥ744.298,72-682.395,201.426.693,92151.550,72118.451,03270.001,75 .
045584010 ΕΣΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ566.042,78-1.129.542,671.695.585,45--- .
017252729 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ523.061,74-641.412,681.164.474,42263.035,20266.467,07529.502,27 .
125541174 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ800.613,14-527.637,641.328.250,78171.829,97193.104,29364.934,26 .
047070183 ΜΟΡΦΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ264.424,56-389.411,78653.836,34508.602,44529.723,161.038.325,60 .
031110965 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ611.266,28-1.077.658,471.688.924,75--- .
169280613 JAMAL MD ABD1.507.240,28-181.548,841.688.789,12--- .
039538811 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ1.407.638,33-274.877,261.682.515,59--- .
051026887 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ1.159.277,62-237.349,581.396.627,20157.531,87127.555,86285.087,73 .
075877260 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ929.628,57-750.730,681.680.359,25--- .
022004034 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΜΕΝ204.340,11-75.013,62279.353,73705.024,54693.910,141.398.934,68 .
047321775 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ544.175,46-489.413,111.033.588,57326.600,75317.820,72644.421,47 .
021934805 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ607.658,70-1.068.658,901.676.317,60--- .
039245621 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.031.408,42-644.604,621.676.013,04--- .
039983341 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ8.569,19545.600,671.120.702,231.674.872,09--- .
151750705 TSOKANIS MATTH CON935.213,61-739.414,521.674.628,13--- .
009937510 ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚ1.213.057,42-459.598,941.672.656,36--- .
043718228 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓ600.069,65-1.071.682,561.671.752,21--- .
044592035 ΚΙΜΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ608.869,32-461.567,731.070.437,05349.408,91250.929,20600.338,11 .
015087110 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ951.932,48-718.557,811.670.490,29--- .
003739426 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ621.259,16-1.045.720,571.666.979,73--- .
038224676 ΛΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ680.825,34-984.964,311.665.789,65--- .
045042348 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ608.886,37236.207,90820.682,191.665.776,46--- .
029741553 ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ240.497,73-101.091,19341.588,92850.107,78471.440,321.321.548,10 .
036476141 ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ326.925,72-254.690,43581.616,15514.279,77566.367,381.080.647,15 .
013700343 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΡ617.847,12-1.042.665,041.660.512,16--- .
053314672 ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΕΛΛΑΔ ΑΘΑ-1.399.310,73259.114,181.658.424,91--- .
022328772 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΜΙΧ553.734,54-1.103.977,701.657.712,24--- .
022931585 ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΣΠΥ642.011,34-1.014.087,181.656.098,52--- .
024980378 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΤ683.161,77-972.131,841.655.293,61--- .
045008877 ΤΣΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ-1.157.691,14496.146,781.653.837,92--- .
013712981 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ1.101.028,58-551.686,371.652.714,95--- .
009959803 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.066.634,64-585.002,511.651.637,15--- .
039180765 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ986.365,51-663.872,121.650.237,63--- .
028053678 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ657.620,80-990.750,731.648.371,53--- .
046847100 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ544.500,47-1.098.708,461.643.208,93--- .
028718619 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ297.067,05-362.047,62659.114,67494.368,29488.434,85982.803,14 .
006298702 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΠΟ609.930,00-1.031.440,841.641.370,84--- .
040881665 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ677.632,49-963.172,801.640.805,29--- .
052415725 ΜΠΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ749.847,42-890.484,801.640.332,22--- .
027363449 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ248.866,53-415.609,70664.476,23410.280,53565.172,73975.453,26 .
037094148 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ1.005.123,05-634.313,191.639.436,24--- .
046523977 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ594.482,83-1.042.461,091.636.943,92--- .
044855767 ΤΖΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ593.150,48-1.042.529,621.635.680,10--- .
008197996 ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ408.179,99-1.224.833,411.633.013,40--- .
014223403 ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ762.184,08-868.946,491.631.130,57--- .
014006039 ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ658.163,12-972.264,241.630.427,36--- .
030980309 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ1.007.366,11-622.587,001.629.953,11--- .
043259959 ΦΩΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----852.098,90777.763,651.629.862,55 .
045202858 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΛΥ861.474,24-767.469,481.628.943,72--- .
030987163 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ545.207,25-1.082.539,471.627.746,72--- .
071731684 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤ ΘΕΟ1.237.869,33-388.184,741.626.054,07--- .
076920320 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----766.358,87859.668,901.626.027,77 .
109836972 ΓΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ809.395,92-816.602,701.625.998,62--- .
037312120 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ668.531,53-956.471,391.625.002,92--- .
010278644 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ735.874,45-888.750,951.624.625,40--- .
030671680 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ815.743,11-808.225,251.623.968,36--- .
138227670 ΧΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ1.282.951,86-339.926,451.622.878,31--- .
059766430 ΤΥΡΑΚ ΣΙΑΜΠ ΚΙΑ57.789,36738.659,24824.925,261.621.373,86--- .
022164160 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ688.735,05-930.641,081.619.376,13--- .
028613000 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ671.281,50-947.498,071.618.779,57--- .
112839531 ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ200,00701.756,71916.631,271.618.587,98--- .
020597558 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ----810.700,61806.231,521.616.932,13 .
113325474 ΠΛΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ754.992,23-235.726,11990.718,34403.541,83221.776,65625.318,48 .
059482795 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ1.252.964,87-362.839,661.615.804,53--- .
003995919 ΣΤΑΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ538.534,58-1.075.495,081.614.029,66--- .
019354060 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ672.333,37-941.690,091.614.023,46--- .
047484576 ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ965.174,97-648.766,771.613.941,74--- .
044719929 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΧΑΡ538.822,67-1.074.879,091.613.701,76--- .
009684587 ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ176.824,63-232.514,56409.339,19613.176,49588.269,191.201.445,68 .
111878165 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ308.460,89-370.880,38679.341,27423.146,18507.543,94930.690,12 .
023706797 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ830.584,55283,36779.123,401.609.991,31--- .
030685020 ΓΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ889.573,12-337.219,931.226.793,05285.082,2496.804,80381.887,04 .
014727918 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ618.060,89-989.976,171.608.037,06--- .
005759887 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ551.082,17-1.055.912,771.606.994,94--- .
073125618 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΖΩΙ369.106,48-628.131,19997.237,67339.911,99268.476,59608.388,58 .
033661224 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ494.117,75-427.787,91921.905,66392.469,49291.069,56683.539,05 .
046053059 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛ ΚΩΝ1.065.236,94-536.344,481.601.581,42--- .
026354129 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.114.562,83-486.437,471.601.000,30--- .
122964165 ΚΑΝΤΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙ ΠΑΥ903.052,79-694.376,871.597.429,66--- .
041949778 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ579.346,39-1.017.557,531.596.903,92--- .
128930683 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕ ΔΗΜ700.544,00-895.611,431.596.155,43--- .
025070252 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ604.706,16-989.631,741.594.337,90--- .
028763572 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ984.402,76-240.945,831.225.348,59205.529,83162.337,78367.867,61 .
044971244 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ527.522,36-1.064.750,671.592.273,03--- .
034773164 ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ568.546,36-457.510,141.026.056,50356.593,19209.386,08565.979,27 .
046180546 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ990.191,30-600.625,931.590.817,23--- .
100295661 ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.413.136,89-177.461,191.590.598,08--- .
024715000 ΦΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ700.263,39-398.356,281.098.619,67303.337,18185.700,76489.037,94 .
026224789 ΖΑΡΖΑΒΑΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ690.209,19-896.341,861.586.551,05--- .
027090547 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ715.205,78-870.502,631.585.708,41--- .
069275556 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ490.856,83-618.762,821.109.619,65216.244,95258.337,73474.582,68 .
073408760 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ1.227.834,19-356.319,211.584.153,40--- .
032541959 ΒΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΣ ΝΕΟ----772.606,31810.654,021.583.260,33 .
040850897 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑ ΙΑΚ681.289,37-898.715,061.580.004,43--- .
043708327 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡ ΘΕΟ791.846,96-788.109,241.579.956,20--- .
046416477 ΣΤΟΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.271.238,66-307.835,951.579.074,61--- .
105218668 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ944.432,80-633.942,281.578.375,08--- .
078901809 ΔΑΙΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ1.032.220,85-545.232,931.577.453,78--- .
023914562 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝ ΔΑΜ472.280,56-1.105.084,411.577.364,97--- .
008494026 ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ547.112,45-1.029.203,781.576.316,23--- .
069624392 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ24.591,83826.752,22724.075,481.575.419,53--- .
034140164 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ640.905,05-933.898,541.574.803,59--- .
025214725 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ946.143,58-628.203,961.574.347,54--- .
027962747 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ972.701,56-600.345,051.573.046,61--- .
029811074 ΜΑΝΤΖΙΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ1.279.375,48-293.520,151.572.895,63--- .
022551761 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ835.750,45-736.637,851.572.388,30--- .
153925542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ800.890,77-771.485,161.572.375,93--- .
074725124 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ678.438,76-893.504,581.571.943,34--- .
071386221 ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ7.224,381.214.839,63349.398,301.571.462,31--- .
047431859 ΕΛΣΑΜΑΛΙ ΜΟΧΑΜ GAL909,29735.067,05835.266,521.571.242,86--- .
046565305 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ534.715,15-1.036.064,861.570.780,01--- .
029635639 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ663.969,18-457.185,691.121.154,87310.537,76138.912,70449.450,46 .
004449574 ΛΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ526.485,84-1.043.749,931.570.235,77--- .
023759385 ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ521.996,84-1.047.946,091.569.942,93--- .
047153056 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ ΗΛΙ880.313,18-689.016,521.569.329,70--- .
009036824 ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ701.507,30-867.786,581.569.293,88--- .
030709650 ΠΑΤΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΕΤ745.733,12-823.248,791.568.981,91--- .
044032935 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ611.311,85-956.877,151.568.189,00--- .
050687551 ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΤΡΙ746.494,40-819.460,331.565.954,73--- .
041232478 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚ----641.901,76922.564,661.564.466,42 .
008930930 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ718.903,16-845.513,371.564.416,53--- .
028894676 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ427.486,6711.593,95307.541,93746.622,55343.609,27474.110,67817.719,94 .
032226228 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ676.330,32-886.429,491.562.759,81--- .
022159437 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ----819.761,23740.669,251.560.430,48 .
030800585 ΔΑΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣ ΑΝΤ1.332.935,74-227.004,131.559.939,87--- .
021191925 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΤΡΙ707.300,34-851.686,911.558.987,25--- .
043146836 ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ974.192,47-583.999,651.558.192,12--- .
047203630 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ979.358,56-311.102,901.290.461,46159.156,96107.928,21267.085,17 .
074960683 ΞΑΜΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΥΑ2.254,121.214.839,63340.178,161.557.271,91--- .
009336937 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ546.176,75-1.010.582,481.556.759,23--- .
015307020 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕ ΕΥΘ631.781,48-923.259,481.555.040,96--- .
039551138 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ0,011.214.839,64339.547,691.554.387,34--- .
039019851 ΤΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-1.214.800,65339.536,781.554.337,43--- .
021150851 ΚΟΡΚΟΒΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤ ΦΩΤ----854.721,94699.086,521.553.808,46 .
006388117 ΤΣΙΒΡΑΣ ΓΕΡΑΣ ΠΑΝ755.498,87-265.586,261.021.085,13385.873,79145.167,45531.041,24 .
035883129 ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ315.563,60-284.319,77599.883,37593.867,82356.153,75950.021,57 .
047272242 ΠΕΤΡΟΥ ΒΙΟΛΕ ΓΕΩ847.712,84-701.914,171.549.627,01--- .
011128615 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ675.669,52-872.623,331.548.292,85--- .
046459268 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΔΑΜ ΠΑΥ1.087.735,69-459.913,731.547.649,42--- .
028990559 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ1.149.120,52-397.652,001.546.772,52--- .
115462464 ANGHEL VIORE ΙΟΝ941.169,23-601.514,611.542.683,84--- .
022739223 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ519.577,36-720.626,781.240.204,14155.236,25146.376,48301.612,73 .
046218645 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ626.498,43-915.312,371.541.810,80--- .
123347799 JANKOVIC CVETI DRA934.596,58-606.863,051.541.459,63--- .
078836602 ΧΑΤΖΗΝΤΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3,04826.752,22714.314,351.541.069,61--- .
039812590 ΣΑΝΤΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ440.002,54-377.998,28818.000,82383.309,71339.184,68722.494,39 .
031543666 ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ1.130.926,00-407.575,001.538.501,00--- .
021209865 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ777.921,66-499.219,481.277.141,14175.056,9285.387,27260.444,19 .
020690962 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΡΟ436.692,81-457.603,60894.296,41358.687,53282.992,78641.680,31 .
031304606 ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ558.096,06-977.671,471.535.767,53--- .
052635273 ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ663.924,80-871.839,781.535.764,58--- .
043053320 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ620.267,47-913.356,431.533.623,90--- .
062106487 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟ ΧΡΗ654.869,36-877.196,561.532.065,92--- .
043437885 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ624.807,16-590.194,751.215.001,91174.593,42141.783,16316.376,58 .
070466585 ALAM MD SH ALI850.086,49-679.752,091.529.838,58--- .
043980476 ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ489.055,24-245.838,07734.893,31572.722,97221.771,34794.494,31 .
059562920 ΤΖΕΜΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠ ΤΖΕ545.141,58-983.709,721.528.851,30--- .
004819910 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ570.265,48-958.484,271.528.749,75--- .
155858649 ALHAJ AHMAD ABD1.365.725,00-162.649,091.528.374,09--- .
022334176 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΓΓ----662.222,15863.454,931.525.677,08 .
034210910 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ800.825,14-724.406,041.525.231,18--- .
046519896 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΙΚ609.241,42-915.624,831.524.866,25--- .
054794218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ ΣΤΑ----889.237,88635.065,841.524.303,72 .
002961261 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ----675.958,49848.250,281.524.208,77 .
037613280 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΗΛΙ507.957,91-536.205,191.044.163,10236.066,64240.524,81476.591,45 .
103760440 ΜΑΛΑΜΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ923.356,07-595.167,721.518.523,79--- .
026950401 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ460.535,28-634.953,941.095.489,22212.652,32210.237,19422.889,51 .
044542610 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ803.711,41-710.436,441.514.147,85--- .
032031112 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΓΝ391.292,80-446.637,64837.930,44336.709,31337.985,60674.694,91 .
063615568 ABDULLAH MOHAM ΜΠΑ820.344,19-691.559,591.511.903,78--- .
045948877 ΣΚΙΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ571.027,92-940.822,661.511.850,58--- .
075171121 ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΣ ΒΑΣ763.691,62-747.225,741.510.917,36--- .
052242662 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΤΕ125.785,82445.150,31937.743,871.508.680,00--- .
034351510 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΠΑ502.762,85-1.003.912,661.506.675,51--- .
045245190 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΘΑ500.454,61-1.006.036,671.506.491,28--- .
023583105 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ761.463,46-743.676,831.505.140,29--- .
045886729 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΑ502.286,15-1.001.752,311.504.038,46--- .
018225448 ΒΑΛΑΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ503.494,94-1.000.021,241.503.516,18--- .
044285397 ΜΠΟΤΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ495.240,56-1.006.286,081.501.526,64--- .
025487334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ644.878,22-855.486,761.500.364,98--- .
022670516 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ573.426,9179.781,19846.228,221.499.436,32--- .
101281297 ΜΗΤΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ506.479,42-604.180,061.110.659,48183.013,48205.357,05388.370,53 .
000175635 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ375.590,09-1.122.698,791.498.288,88--- .
023286842 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ403.412,08119.919,16972.906,371.496.237,61--- .
079855349 ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.207.361,321.476,25287.219,931.496.057,50--- .
019025448 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.074.207,54-421.457,031.495.664,57--- .
059937745 ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΠΕΤ1.209.040,03-285.727,311.494.767,34--- .
014629790 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΝΤ600.350,68-894.252,131.494.602,81--- .
038565680 ΣΙΤΖΙΛΛΟ ΒΙΝΤΣ ΑΝΤ371.407,01-571.934,59943.341,60257.599,55292.264,48549.864,03 .
047047260 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΠΟΣΤ ΕΥΘ666.262,06-826.817,711.493.079,77--- .
023594654 ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΛ376.689,53-736.745,111.113.434,64191.619,98186.476,25378.096,23 .
006738005 ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗ ΓΕΩ440.351,86-1.050.979,051.491.330,91--- .
026992188 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ550.942,68-940.125,021.491.067,70--- .
027769634 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ486.365,558.361,89995.939,821.490.667,26--- .
037665700 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΠΥ719.711,36-770.019,001.489.730,36--- .
054972980 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.007.981,55-480.227,231.488.208,78--- .
053085834 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ700,00826.958,23658.812,421.486.470,65--- .
042196657 ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΕΥΑ588.508,17-897.944,851.486.453,02--- .
011635361 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ327.825,85-416.022,74743.848,59370.894,90371.226,46742.121,36 .
042608668 ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ537.558,87-947.904,891.485.463,76--- .
047546755 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ566.891,85-918.316,301.485.208,15--- .
116910306 SHALHAWI AHMAD ASA750.492,78-734.699,761.485.192,54--- .
042958411 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ623.408,10-861.239,531.484.647,63--- .
046427406 ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ544.223,36-939.417,311.483.640,67--- .
050096580 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ539.678,59-939.997,471.479.676,06--- .
053475295 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ891.273,74-244.955,471.136.229,21183.125,08160.080,36343.205,44 .
116858327 ΣΦΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ1.157.823,06-320.814,931.478.637,99--- .
042424702 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦ ΝΙΚ745.524,94-732.686,611.478.211,55--- .
001536105 ΦΑΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΑΚ----658.135,52820.010,231.478.145,75 .
033051692 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ538.558,66-938.157,751.476.716,41--- .
030506231 ΜΑΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ457.767,24353.610,78664.810,201.476.188,22--- .
045508282 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ489.721,59-985.930,251.475.651,84--- .
035976696 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ591.495,40-883.386,511.474.881,91--- .
001958234 ΜΠΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΡ537.736,79-936.642,861.474.379,65--- .
030274937 ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ422.346,46-291.022,33713.368,79444.470,05316.250,66760.720,71 .
000027012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΟΦ370.202,05-1.103.535,341.473.737,39--- .
041948978 ΛΕΟΥ ΕΛΕΥΘ ΒΗΣ966.002,12-506.676,401.472.678,52--- .
047327640 ΠΕΝΙΣΙ ΚΑΡΜΕ ΚΑΜ768.986,94-703.634,371.472.621,31--- .
022423959 ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ316.258,37-345.450,90661.709,27414.748,86394.847,67809.596,53 .
102284549 CHAND MD KA MOH604.376,16-190.256,28794.632,44465.209,30211.385,45676.594,75 .
021035431 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ858.174,84-612.517,681.470.692,52--- .
026713260 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΔΙΟ606.858,86-862.793,831.469.652,69--- .
009088570 ΠΙΤΟΣΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ1.323.290,10-146.307,011.469.597,11--- .
041065440 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΔΟΚ ΓΕΩ487.824,65-980.662,121.468.486,77--- .
005984568 ΜΠΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ982.200,89-485.435,761.467.636,65--- .
021985031 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΦΙΛ345.572,84-410.091,81755.664,65415.802,00295.850,06711.652,06 .
031943385 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ555.448,14-911.659,781.467.107,92--- .
074844198 ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ627.555,21-839.481,211.467.036,42--- .
042716759 ΜΠΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΑΡ496.547,83-163.073,88659.621,71481.518,96325.225,85806.744,81 .
045493100 ΚΑΣΟΣ ΧΡΗΣΙ ΔΗΜ535.520,423.528,73926.004,111.465.053,26--- .
112687371 UDDIN MD NA ABD----1.425.850,9738.486,691.464.337,66 .
135917835 HANRE MCHAE STI458.856,07-250.893,59709.749,66353.069,04400.807,69753.876,73 .
034601342 ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ----877.365,74585.437,681.462.803,42 .
043990549 ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΕΥΑ480.416,21-980.757,641.461.173,85--- .
037725196 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----690.459,37769.994,571.460.453,94 .
006426280 ΚΟΚΚΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ666.462,49-793.158,311.459.620,80--- .
047234342 ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.119.619,17-339.875,761.459.494,93--- .
014818830 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ1.138.451,52-320.720,221.459.171,74--- .
028363355 ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΣΑΜΗ ΧΑΣ----619.173,20838.283,241.457.456,44 .
045594708 ΜΙΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΘ709.019,59-748.283,351.457.302,94--- .
043179683 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΑΝ1.053.726,42-161.305,131.215.031,55178.256,6862.472,19240.728,87 .
031432120 ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΑ482.494,09-972.925,741.455.419,83--- .
019030053 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ484.529,28-970.180,521.454.709,80--- .
040028863 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΙΑΝΝ ΡΑΛ476.715,61-976.881,861.453.597,47--- .
021435659 ΜΠΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ205.911,36-214.141,41420.052,77481.728,04550.592,131.032.320,17 .
042120859 ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΛΑ----870.118,25582.191,641.452.309,89 .
029526017 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ428.451,63-234.199,95662.651,58445.582,60343.424,71789.007,31 .
111550160 ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙ ΙΑΚ280,001.209.000,78241.798,251.451.079,03--- .
112131319 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘ ΚΩΝ481.430,37-271.731,19753.161,56481.336,48214.254,30695.590,78 .
033581758 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΠΟ----746.222,40701.352,541.447.574,94 .
051977183 ΠΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ572.511,05-874.800,051.447.311,10--- .
013072900 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ320.344,63-257.114,40577.459,03385.079,39484.519,75869.599,14 .
045241398 ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΑΧΜΕΤ ΜΟΥ805.361,73-641.590,561.446.952,29--- .
006315101 ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ ΝΙΚ919.352,13-527.422,091.446.774,22--- .
014621430 ΜΠΑΡΜΠΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΗΛΙ362.146,16-1.083.622,491.445.768,65--- .
021218352 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ413.155,84-185.620,96598.776,80582.328,53264.473,03846.801,56 .
035266207 ΜΠΙΜΠΕΡ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥ741.779,51-702.572,161.444.351,67--- .
024370472 ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ865.584,44-578.445,411.444.029,85--- .
126127735 LYTVYNENKO INNA NIK1.204.525,18-238.603,691.443.128,87--- .
028210480 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΛΟΥΚΑ ΠΑΝ708.155,27-734.196,621.442.351,89--- .
042618348 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ476.788,39-962.881,661.439.670,05--- .
040182750 ΧΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓ ΦΙΛ337.543,44198.085,54903.391,161.439.020,14--- .
020787121 ΚΟΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ529.647,19-907.673,601.437.320,79--- .
046686127 ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ476.174,953.640,20957.195,381.437.010,53--- .
008345499 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΕΤ527.759,48-907.113,571.434.873,05--- .
075417912 ΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΙΩΑ2.856,46636.683,90793.709,631.433.249,99--- .
007986059 ΤΣΕΒΑΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ615.225,04-817.226,661.432.451,70--- .
020664981 ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΜΕΛ674.432,46-484.595,181.159.027,64180.105,8193.248,61273.354,42 .
037427248 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ529.307,93-902.354,511.431.662,44--- .
070828202 ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ644.904,52-785.114,671.430.019,19--- .
023284129 ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ502.284,14-295.250,10797.534,24420.209,55211.707,40631.916,95 .
120456102 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ565.599,85-112.023,65677.623,50448.269,15302.413,18750.682,33 .
127761756 ΤΣΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ9.963,23597.501,30819.899,801.427.364,33--- .
073464917 MANEKA PAVLL JAN555.105,16-564.970,281.120.075,44162.101,50145.156,34307.257,84 .
034774173 ΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ534.116,20-892.338,261.426.454,46--- .
028648510 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ815.359,03-610.941,511.426.300,54--- .
007061051 ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ493.188,41-932.801,811.425.990,22--- .
032498351 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙ ΝΙΚ420.350,19-573.121,72993.471,91221.321,93211.154,81432.476,74 .
014237757 ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΕΥΑ484.472,29-941.335,091.425.807,38--- .
075543480 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ----752.761,71673.016,531.425.778,24 .
127957882 ΔΟΣΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ585.876,73-838.975,461.424.852,19--- .
044769343 ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ519.423,93-904.171,481.423.595,41--- .
058791139 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΤΙΜ107.395,69531.736,19784.296,661.423.428,54--- .
127074599 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ563.655,76-858.983,471.422.639,23--- .
042449419 ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΑΝ250.925,56-198.834,70449.760,26531.669,29441.138,15972.807,44 .
113040665 ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ419.218,14-1.003.162,231.422.380,37--- .
008121707 ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ322.101,52-646.611,80968.713,32190.189,44262.508,58452.698,02 .
043444329 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ342.759,90-651.644,33994.404,23216.434,95209.271,19425.706,14 .
025941326 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙ ΜΑΡ991.308,10-427.312,351.418.620,45--- .
024112920 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ688.916,07-725.974,261.414.890,33--- .
035571195 ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ670.916,61-743.687,421.414.604,03--- .
031803512 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡ ΜΙΧ769.490,03-645.021,581.414.511,61--- .
026655473 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.620,45543.541,49867.512,601.413.674,54--- .
077872479 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ782.559,68-630.106,621.412.666,30--- .
044225628 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΒΑΣ479.803,27-932.773,271.412.576,54--- .
063686451 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ543.738,83-866.293,381.410.032,21--- .
026002007 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤ746.100,64-663.349,401.409.450,04--- .
029594419 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ555.899,61-543.655,621.099.555,23181.045,78128.639,73309.685,51 .
016381591 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ548.327,70-860.899,791.409.227,49--- .
034269605 ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.160.525,78-248.620,681.409.146,46--- .
133221130 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ827.519,47-580.565,261.408.084,73--- .
069985020 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΙΟ523.465,12-470.462,27993.927,39248.654,87164.226,02412.880,89 .
110464315 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ558.678,18-848.087,261.406.765,44--- .
053875703 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ610.353,61-459.242,661.069.596,27165.448,39171.203,42336.651,81 .
072707774 ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ1.253.657,18-152.131,481.405.788,66--- .
040333323 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ543.613,03-860.893,041.404.506,07--- .
034053702 ΠΕΡΑΜΑΤΖΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ47.020,98707.635,87649.839,171.404.496,02--- .
040249334 ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΩ ΚΥΡ962.206,41-441.013,241.403.219,65--- .
115852097 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ463.890,07-938.765,811.402.655,88--- .
034319533 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ351.388,87-438.749,83790.138,70362.690,39249.531,70612.222,09 .
041818336 ΜΥΡΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΛΕΩ474.161,00-926.469,141.400.630,14--- .
069227614 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ645.898,861.379,75752.771,351.400.049,96--- .
025485248 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥ ΕΥΘ467.250,11-932.714,991.399.965,10--- .
004423466 ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ601.567,28-798.229,091.399.796,37--- .
037814758 ΤΣΙΚΛΗΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ514.715,44-883.057,881.397.773,32--- .
030328298 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ177.556,48-135.208,86312.765,34681.416,60403.282,011.084.698,61 .
059304837 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ761.157,42-636.118,391.397.275,81--- .
070967804 ΘΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡ ΣΤΥ324.369,88-472.235,94796.605,82272.959,63326.975,29599.934,92 .
046523049 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ552.168,14-844.326,501.396.494,64--- .
040573830 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ368.584,02-1.027.649,711.396.233,73--- .
019334165 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛ ΓΕΩ----733.183,80662.233,281.395.417,08 .
061767612 ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ708.560,97-686.558,121.395.119,09--- .
026138433 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ505.949,75-448.899,78954.849,53231.721,08208.281,07440.002,15 .
145024008 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ1.018.058,76-375.785,881.393.844,64--- .
043907390 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ460.527,63-930.001,741.390.529,37--- .
052153340 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ732.804,60-248.293,49981.098,09212.539,89196.686,63409.226,52 .
035754067 ΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ542.203,87-845.650,091.387.853,96--- .
044717600 ΜΠΕΜΠΗ ΕΥΓΕΝ ΑΚΡ558.385,12-829.283,281.387.668,40--- .
033850510 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ976.961,89-406.498,861.383.460,75--- .
122806741 ΤΣΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ845.371,70-537.991,491.383.363,19--- .
132603620 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ106.033,56909.405,54367.728,491.383.167,59--- .
128518430 DOROFEJEV VLADI VLA-495.876,00887.122,161.382.998,16--- .
003687310 ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ691.415,51-691.003,481.382.418,99--- .
041792680 ΑΣΠΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡ ΝΙΚ329.915,30-571.179,77901.095,07258.651,92221.752,43480.404,35 .
021970472 ΤΣΑΧΡΕΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ527.738,29-853.221,771.380.960,06--- .
004221150 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ571.458,48-808.915,951.380.374,43--- .
044369476 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ1.077.829,46-301.208,911.379.038,37--- .
042832304 ΣΚΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ508.341,21-869.052,391.377.393,60--- .
040623406 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ616.326,79-759.704,591.376.031,38--- .
043848453 ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ760.365,01-615.044,351.375.409,36--- .
029203787 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ383.601,50-638.137,201.021.738,70163.361,95189.502,20352.864,15 .
040268268 ΚΗΠΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ538.858,85-408.419,32947.278,17260.644,43165.437,66426.082,09 .
051402399 ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕΔΕΩ ΣΩΤ726.914,51-645.938,841.372.853,35--- .
032340511 ΠΙΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ701.205,93-670.688,121.371.894,05--- .
106448226 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ6.491,681.211.679,86151.257,561.369.429,10--- .
036751850 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΙΚΗΤ ΒΑΣ1.069.092,65-298.811,411.367.904,06--- .
008535340 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ652.519,00-715.226,471.367.745,47--- .
047721586 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ558.651,07-807.833,111.366.484,18--- .
116492859 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΣ787.973,17-578.232,041.366.205,21--- .
031909066 ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ311.843,48-591.391,21903.234,69238.882,67222.529,19461.411,86 .
040325335 ΤΣΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ414.847,14-375.689,24790.536,38289.495,44284.498,78573.994,22 .
046772195 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑ ΝΑΙ562.120,44-802.214,181.364.334,62--- .
043524110 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ451.629,16-912.645,611.364.274,77--- .
038255905 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ453.338,86-910.386,171.363.725,03--- .
032747058 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ502.120,11-861.201,021.363.321,13--- .
025336126 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ406.312,96-577.804,66984.117,62188.067,50190.027,07378.094,57 .
008104090 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----792.516,33569.519,741.362.036,07 .
137294082 ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝ ΚΩΝ1.015.279,33-345.368,291.360.647,62--- .
072959732 ΡΕΤΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ1.089.065,73-270.847,471.359.913,20--- .
044850618 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩ166.131,72-329.796,60495.928,32406.304,83457.461,29863.766,12 .
046424361 ΤΣΙΠΡΑ ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ492.365,20-480.523,75972.888,95169.001,90217.162,35386.164,25 .
033411770 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ666.254,59-691.915,281.358.169,87--- .
046492855 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΓΑΡΥΦ ΕΜΜ508.250,06-849.663,331.357.913,39--- .
052036288 ΠΟΛΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ575.256,65-781.242,161.356.498,81--- .
047762869 ΝΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ168.490,00-241.925,39410.415,39462.623,91483.430,68946.054,59 .
125031948 ΚΑΠΑΘΑΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝ ΑΘΑ2.257,95761.326,02591.919,611.355.503,58--- .
105468067 ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ297.606,56-218.548,15516.154,71438.775,35399.548,55838.323,90 .
024060617 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ----762.060,98592.134,781.354.195,76 .
100945465 KAISIS VASIL ΓΕΩ820.414,45-533.304,121.353.718,57--- .
047000802 ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑ ΑΛΕ291.816,88-277.131,33568.948,21414.247,32370.232,37784.479,69 .
028603921 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ657.226,84-695.128,741.352.355,58--- .
156944156 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ820.888,63-530.856,521.351.745,15--- .
118894870 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ287.117,55-370.472,86657.590,41320.549,50373.421,46693.970,96 .
045298551 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ546.590,32-804.944,911.351.535,23--- .
042684352 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ1.044.109,77-306.152,111.350.261,88--- .
059278796 ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ827.766,30-522.110,281.349.876,58--- .
024349277 ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡ ΣΚΛ451.695,49-897.951,851.349.647,34--- .
022363798 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ839.907,22-509.262,651.349.169,87--- .
054177204 ΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ465.064,41-602.474,891.067.539,30153.769,54127.823,62281.593,16 .
057162270 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΕΤ994.930,44-354.076,131.349.006,57--- .
050618521 ΒΡΥΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΑ337.583,97-1.011.283,711.348.867,68--- .
067305791 JANI SIDHE MAN947.184,98-401.216,721.348.401,70--- .
043561872 ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΞΑΝΘΙ ΔΗΜ509.883,83-838.038,241.347.922,07--- .
042894700 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠ ΙΩΑ500.473,21-847.155,621.347.628,83--- .
042184498 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ729.049,16-183.009,31912.058,47217.362,27216.350,82433.713,09 .
040055724 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ244.804,31-175.415,17420.219,48480.734,09444.171,46924.905,55 .
121013177 ΤΣΙΡΟΒ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ66.359,91715.717,26563.029,711.345.106,88--- .
045222624 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ465.913,1859.769,61819.060,621.344.743,41--- .
040790792 ΤΡΥΠΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ1.050.281,65-293.553,721.343.835,37--- .
022101018 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ252.617,19-453.474,41706.091,60279.876,58357.437,00637.313,58 .
046627428 ΚΟΛΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ487.338,43-855.872,951.343.211,38--- .
105451036 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ483.938,71-274.625,72758.564,43343.356,08240.992,38584.348,46 .
075479115 OPARCIK MARIU AND1.075.022,91-267.274,321.342.297,23--- .
068308348 MAWIA SBAAH ABD896.066,46-191.234,101.087.300,56226.091,8128.649,94254.741,75 .
016914990 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΜ478.044,69-863.384,261.341.428,95--- .
072541769 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.199.827,98-141.479,821.341.307,80--- .
109066961 ΤΕΝ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ----971.832,01368.820,531.340.652,54 .
017254803 ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ556.753,68-782.879,971.339.633,65--- .
046305741 ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ261.660,97-229.641,62491.302,59459.522,32387.897,17847.419,49 .
042751971 ΣΚΑΓΙΑΣ ΦΡΑΓΚ ΜΑΡ399.759,39-122.573,72522.333,11519.462,20296.542,34816.004,54 .
066510592 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ779.893,46-558.076,051.337.969,51--- .
044482227 ΣΤΡΑΒΟΜΥΤΗΣ ΛΟΥΚΑ ΒΑΣ522.764,87-815.163,561.337.928,43--- .
053075460 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ656.427,49361.557,86319.599,641.337.584,99--- .
046404116 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ674.783,09-662.183,361.336.966,45--- .
108591862 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝ709.131,0158.945,45568.654,081.336.730,54--- .
047210737 ΦΟΥΣΚΑ ΑΓΓΕΛ ΒΑΡ----602.055,64731.057,321.333.112,96 .
007387604 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ730.850,66-601.888,561.332.739,22--- .
040409186 ΓΚΛΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ563.811,18-767.044,731.330.855,91--- .
052132610 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ-850.908,69479.912,491.330.821,18--- .
007765109 ΒΛΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙ ΧΑΡ495.049,33-835.501,021.330.550,35--- .
047098339 ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ245.174,81-353.482,03598.656,84358.433,70373.202,37731.636,07 .
026752261 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΑ471.542,26-239.055,72710.597,98449.823,91169.476,58619.300,49 .
041712100 ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ577.924,26-751.150,791.329.075,05--- .
032370620 ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ541.689,31-786.663,461.328.352,77--- .
014857854 ΓΙΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ508.903,05-818.933,841.327.836,89--- .
025201000 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.134.281,44-190.445,861.324.727,30--- .
047100075 ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ----581.070,40743.154,811.324.225,21 .
033796014 ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ711.844,55-611.461,681.323.306,23--- .
040259991 ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣ ΣΠΥ642.229,0716.604,97663.656,191.322.490,23--- .
024127908 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ662.799,11-659.085,321.321.884,43--- .
045635824 ΛΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ409.394,02-328.308,59737.702,61279.577,74304.104,68583.682,42 .
118653330 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ834.481,14-485.968,481.320.449,62--- .
031473881 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ437.322,98-882.894,001.320.216,98--- .
036306348 ΔΑΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΝΤ846.734,69-473.293,461.320.028,15--- .
027255217 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ402.303,14-916.969,141.319.272,28--- .
030409535 ΛΟΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ563.445,20-755.227,321.318.672,52--- .
062258298 ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ961.140,36-356.193,021.317.333,38--- .
050731112 ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ501.835,92-815.485,591.317.321,51--- .
016747974 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ573.333,79-379.113,23952.447,02219.900,89144.059,57363.960,46 .
068723163 NAKA ΠΑΡΘΕ ΣΠΥ534.079,30-781.738,381.315.817,68--- .
036335020 ΓΙΟΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΖ620.156,89-694.522,241.314.679,13--- .
044080054 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ488.184,82-824.666,911.312.851,73--- .
038034870 ΖΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ517.444,89-438.983,16956.428,05195.986,24159.371,68355.357,92 .
040124341 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ553.475,80-758.279,651.311.755,45--- .
021622256 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ433.352,63-875.896,261.309.248,89--- .
044183370 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ674.416,92-634.822,261.309.239,18--- .
038189762 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ----627.585,17681.643,811.309.228,98 .
022831840 ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ686.989,79-621.290,051.308.279,84--- .
007330870 ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΥ326.995,35-980.986,051.307.981,40--- .
044843283 ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ277.738,70157.565,89872.206,671.307.511,26--- .
046329671 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ625.775,71-681.198,851.306.974,56--- .
043329087 ΚΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ613.556,17-410.530,731.024.086,90204.615,6977.507,74282.123,43 .
030880058 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΕΩ-1.024.119,13282.017,601.306.136,73--- .
028459605 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ457.731,06-382.085,26839.816,32310.650,96155.575,76466.226,72 .
046391510 ΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ424.516,69-479.858,65904.375,34189.512,58211.850,31401.362,89 .
136037227 FIOCCHI DARIO IVA871.009,50-434.362,541.305.372,04--- .
015092598 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ326.521,67-978.530,011.305.051,68--- .
015227854 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ566.651,57-738.069,771.304.721,34--- .
040937444 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ661.675,66-642.877,621.304.553,28--- .
102729715 ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ719.242,48-582.332,601.301.575,08--- .
104964618 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ923.691,82-377.499,841.301.191,66--- .
015052748 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑ ΝΙΚ815.604,33-485.357,481.300.961,81--- .
028086452 ΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΕΤ671.689,38-628.598,981.300.288,36--- .
017980376 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ205.474,64-127.610,90333.085,54598.513,75368.138,29966.652,04 .
045510867 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ444.946,3085.515,13768.935,581.299.397,01--- .
042329840 ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ301.976,44254.867,35740.779,501.297.623,29--- .
044833787 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ727.668,31-569.788,411.297.456,72--- .
106497755 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ558.304,12-738.974,201.297.278,32--- .
046659463 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ439.261,67-857.199,811.296.461,48--- .
115566787 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ770.897,48-250.990,551.021.888,03163.725,50110.232,69273.958,19 .
021191060 ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΕ451.633,34-842.607,501.294.240,84--- .
022873368 ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ860.177,24-433.187,811.293.365,05--- .
025662349 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ824.355,14-468.669,581.293.024,72--- .
026252310 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜ ΒΑΣ230.010,21241.312,75821.486,061.292.809,02--- .
026357826 ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ770.747,35-520.796,171.291.543,52--- .
023534934 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ279.565,57755,45527.685,69808.006,71235.154,84247.994,17483.149,01 .
044047475 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤ ΕΜΜ525.846,22-759.935,871.285.782,09--- .
024849131 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ679.244,73-605.875,151.285.119,88--- .
018864025 ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ425.467,06-859.371,601.284.838,66--- .
050570601 ΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ----549.984,33734.282,891.284.267,22 .
046925099 ΤΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----636.248,61647.754,161.284.002,77 .
007759489 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ331.518,37-251.209,81582.728,18446.774,96254.119,88700.894,84 .
028994405 ΖΩΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ615.143,82-667.861,271.283.005,09--- .
026894865 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ379.418,49-499.854,55879.273,04200.075,06203.250,80403.325,86 .
037164837 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΑΝΔ638.631,84-643.554,611.282.186,45--- .
058737553 ΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ654.157,39-627.951,371.282.108,76--- .
027073089 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ427.437,75-469.544,88896.982,63208.800,46174.997,22383.797,68 .
027067570 ΣΤΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ461.829,44-818.701,041.280.530,48--- .
046893952 ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ----608.087,56672.138,851.280.226,41 .
035205670 ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ689.075,21-589.880,671.278.955,88--- .
030597935 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ640.747,83-638.092,441.278.840,27--- .
026753706 ΧΑΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛ ΙΓΝ891.011,71-385.647,631.276.659,34--- .
027267437 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ440.370,63-836.015,141.276.385,77--- .
042206380 ΨΩΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ983.921,18-291.246,441.275.167,62--- .
139437660 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ541.166,63-732.631,531.273.798,16--- .
141034176 MOORE STUAR STU610.343,38-396.352,041.006.695,42197.564,4968.826,73266.391,22 .
010448072 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ482.869,32-789.284,741.272.154,06--- .
135542375 ΚΑΖΠΟΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ839.510,05-432.231,291.271.741,34--- .
033353436 ΧΑΧΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ΔΗΜ344.594,46-212.470,61557.065,07397.214,40314.432,23711.646,63 .
117188130 ΚΛΗΜΟΥ ΚΑΛΥΨ ΚΩΝ513.022,80-753.943,351.266.966,15--- .
025917062 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ453.798,09-302.802,26756.600,35318.727,50190.409,18509.136,68 .
020608645 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΡΗ334.154,52-931.529,521.265.684,04--- .
010001028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΟΣ----634.666,81629.728,851.264.395,66 .
123585730 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ780.697,53-483.235,561.263.933,09--- .
025834902 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ983.271,05-280.233,151.263.504,20--- .
042532762 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ583.927,33-679.529,471.263.456,80--- .
023855465 ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ419.184,89-844.255,271.263.440,16--- .
048154260 ΜΠΑΚΛΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ1.063.256,49-198.926,671.262.183,16--- .
027641294 ΞΥΝΟΓΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΦΩΤ958.386,93-303.199,891.261.586,82--- .
101193642 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ619.597,35-639.533,211.259.130,56--- .
078995809 GRUNDMANN REINH WAL615.551,08-643.249,901.258.800,98--- .
065746933 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ663.562,80-592.999,311.256.562,11--- .
043256945 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ377.732,56-878.408,211.256.140,77--- .
123107104 NAEEM SULTA MOH776.155,63-479.436,701.255.592,33--- .
014677900 ΠΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ429.877,8920.164,52805.012,701.255.055,11--- .
013199310 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ----758.680,12496.278,571.254.958,69 .
052437717 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ----676.316,74578.290,441.254.607,18 .
030244828 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ690.205,26-564.055,911.254.261,17--- .
014153920 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ416.738,92-836.443,781.253.182,70--- .
023100880 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ492.705,31-759.706,181.252.411,49--- .
011042893 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ----622.176,91628.975,051.251.151,96 .
001329964 ΚΩΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ----605.631,30644.454,941.250.086,24 .
018399946 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ459.199,51-790.609,901.249.809,41--- .
061330291 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ490.971,24-319.790,12810.761,36242.091,33194.614,72436.706,05 .
044776623 ΧΟΛΕΒΑΣ ΒΛΑΣΙ ΖΑΧ----701.261,10545.434,211.246.695,31 .
149455543 BURNARD GRAHA GOF757.019,62-489.595,841.246.615,46--- .
019638879 ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ174.465,27-160.169,36334.634,63461.523,31450.356,24911.879,55 .
022820105 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΟΥΛΗ ΙΩΑ387.022,76-859.424,161.246.446,92--- .
043604540 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ263.891,89-173.796,77437.688,66461.273,89347.094,49808.368,38 .
040124574 ΜΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ490.024,59-755.810,891.245.835,48--- .
156190784 TOPALOV MARTI BAS778.831,12-466.710,251.245.541,37--- .
044931770 ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ1.057.028,57-188.243,951.245.272,52--- .
034848707 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ549.642,86-693.864,091.243.506,95--- .
103876356 ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ ΑΝΑ374.798,92-868.450,061.243.248,98--- .
050553653 ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-775.759,08465.455,451.241.214,53--- .
105098181 ΦΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ759.122,59-481.858,781.240.981,37--- .
018452701 ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΛΕΩ422.856,24-817.948,261.240.804,50--- .
028889979 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ463.976,34-774.455,891.238.432,23--- .
015914550 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ646.796,91-589.663,591.236.460,50--- .
066227055 ABDELAAL ALY KHALE AMI681,08797.113,43434.003,911.231.798,42--- .
074956774 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΧΑΡ657.181,18-574.354,431.231.535,61--- .
065002803 ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡ589.683,04-319.027,69908.710,73261.055,3761.571,41322.626,78 .
100413276 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡ ΟΔΥ569.882,34-661.316,071.231.198,41--- .
017799968 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑ ΙΩΑ692.495,639.858,23528.303,811.230.657,67--- .
061899774 ΧΑΛΗΛ ΙΜΡΑΝ ΜΟΥ----572.612,03657.094,791.229.706,82 .
067271605 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ254,48551.922,95676.070,181.228.247,61--- .
011957663 ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ572.626,14-653.788,751.226.414,89--- .
036309351 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ307.529,54-243.015,07550.544,61387.140,09287.776,98674.917,07 .
122453979 ΚΑΤΣΙΜΕΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝ ΑΓΓ349.472,08-310.108,85659.580,93272.753,95292.319,89565.073,84 .
036803722 ΚΡΑΣΤΕΦ ΑΣΕΝ ΜΑΡ654.347,58282.985,02284.846,141.222.178,74--- .
046266514 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ426.423,51-175.785,48602.208,99260.936,79358.559,62619.496,41 .
044608098 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΙΧ882.442,14-339.158,561.221.600,70--- .
004341670 ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΝΙΚ432.513,232.228,16786.721,041.221.462,43--- .
025321310 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ167.355,41-335.625,83502.981,24345.867,68372.487,01718.354,69 .
037733786 ΤΣΑΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ295.206,53-209.955,62505.162,15470.497,17245.588,83716.086,00 .
034252739 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙ794.360,78-425.737,581.220.098,36--- .
014594982 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----515.247,24704.775,901.220.023,14 .
045299431 ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡ ΑΝΑ819.916,46-399.448,821.219.365,28--- .
019395078 ΚΙΖΗΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΡΗ406.477,67-812.695,641.219.173,31--- .
059814677 ΤΥΜΠΑΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ442.683,32-223.204,07665.887,39355.070,02197.646,35552.716,37 .
029672900 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ-769.109,19449.159,761.218.268,95--- .
078809556 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ658.437,29-559.783,721.218.221,01--- .
111112461 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΑΚΩΒ ΟΔΥ740.498,50-477.586,481.218.084,98--- .
115586971 ΤΣΑΚΛΟΒΑ ΝΙΛΑ ΙΣΑ-402.603,08814.868,631.217.471,71--- .
067581411 ΤΣΑΚΛΩΒ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ-402.603,08814.868,631.217.471,71--- .
065184920 VITOS DHIMI VAS601.740,76-614.913,661.216.654,42--- .
055125280 ΚΑΡΑ ΧΟΥΣΕΙΝ ΣΑΜΠΑ ΙΖΕ706.353,59-509.741,471.216.095,06--- .
036526609 ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΡ470.557,67-284.075,98754.633,65300.255,54160.939,69461.195,23 .
102682736 ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ787.184,81-427.407,531.214.592,34--- .
046103713 ΒΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ871.686,69-342.734,591.214.421,28--- .
073985366 ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ432.689,50-780.234,191.212.923,69--- .
047771344 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΦΩΤ1.031.431,44-181.164,171.212.595,61--- .
030469821 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΥΜ611.287,44-599.683,301.210.970,74--- .
040348072 ΒΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ77,38458.661,41751.100,581.209.839,37--- .
059148246 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ428.983,71-780.616,901.209.600,61--- .
011241624 ΤΣΑΠΑΛΗΡΑ ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ411.567,95-797.799,701.209.367,65--- .
068574651 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ447.676,94-385.543,62833.220,56230.388,27144.897,19375.285,46 .
121055052 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ549.043,50-658.651,051.207.694,55--- .
003900578 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ400.396,22-805.893,071.206.289,29--- .
042905233 ΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑ346.812,89-315.892,08662.704,97279.969,47263.593,86543.563,33 .
014905242 ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ398.997,89-807.088,891.206.086,78--- .
043151650 SCHLEMBACH HANS HAN721.504,80-484.543,821.206.048,62--- .
013560514 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΒΡ496.993,06-708.707,801.205.700,86--- .
020922998 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ835.126,76-368.848,391.203.975,15--- .
028295760 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ398.071,44-805.435,671.203.507,11--- .
042065541 ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΑΚ738.136,54-464.365,921.202.502,46--- .
053210791 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ749.501,05-452.715,421.202.216,47--- .
116880997 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ530.895,22-668.758,191.199.653,41--- .
022572732 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ417.986,51-781.194,131.199.180,64--- .
046249124 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝ ΓΕΩ741.728,99-456.985,911.198.714,90--- .
047229958 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚ604.208,10-594.157,781.198.365,88--- .
031651628 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ516.247,21-682.050,191.198.297,40--- .
043748024 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ301.487,65-895.953,061.197.440,71--- .
021969332 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ233.279,80-624.975,87858.255,67163.886,90174.506,46338.393,36 .
040127933 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΘΑ315.387,87-229.247,66544.635,53379.558,32271.835,44651.393,76 .
011793707 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ412.942,6038.027,71744.987,441.195.957,75--- .
024929444 ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ431.809,90-763.984,011.195.793,91--- .
027086767 ΜΑΣΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ400.353,96-795.000,331.195.354,29--- .
010759894 ΚΡΙΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ402.906,27-322.440,62725.346,89290.238,09178.683,77468.921,86 .
100152489 ΤΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟ536.453,70-657.144,701.193.598,40--- .
033343399 ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ518.103,15-675.390,441.193.493,59--- .
045562587 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ458.613,56-734.236,641.192.850,20--- .
047426075 ΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ498.903,82-693.788,191.192.692,01--- .
045676818 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ415.819,85-776.775,101.192.594,95--- .
040293413 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ394.528,40-797.957,911.192.486,31--- .
035842123 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ400.025,47-791.810,981.191.836,45--- .
030750018 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΟΡ821.153,47-370.601,061.191.754,53--- .
043182626 ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ203.314,41-314.426,61517.741,02295.562,96376.590,88672.153,84 .
044542357 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓ ΚΩΝ487.894,37-701.816,181.189.710,55--- .
050461654 ΜΠΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ807.298,17-382.103,901.189.402,07--- .
022795602 ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ403.891,88-382.539,34786.431,22218.365,57182.580,78400.946,35 .
078982955 ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ ΣΟΣ ΜΑΡ515.436,17-671.824,361.187.260,53--- .
051191254 ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ545.682,65-641.120,551.186.803,20--- .
014034874 ΜΠΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ436.856,32-749.799,491.186.655,81--- .
011767068 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ773.918,81-411.738,151.185.656,96--- .
021617719 ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΧ541.772,31-643.162,231.184.934,54--- .
045563467 ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΙΜ761.048,99-423.884,931.184.933,92--- .
032190958 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ989.134,58-195.610,581.184.745,16--- .
105157228 ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ390.496,50-273.805,01664.301,51294.141,38225.675,27519.816,65 .
045294134 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ408.708,42-775.163,391.183.871,81--- .
025844110 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ----682.054,55501.644,801.183.699,35 .
018030412 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ583.094,60-600.587,441.183.682,04--- .
073710893 ΚΕΡΧΑΝΑΤΖΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΛΑΖ691.529,00-492.020,961.183.549,96--- .
003884734 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ474.290,96-708.518,071.182.809,03--- .
051880686 ΖΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡ ΣΩΤ553.883,24-628.706,271.182.589,51--- .
041082797 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ427.818,19-287.119,96714.938,15250.478,92217.165,07467.643,99 .
043483724 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ425.222,22-434.052,00859.274,22174.939,92146.834,17321.774,09 .
012916250 ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ433.480,56-746.591,631.180.072,19--- .
035018132 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ420.053,73-759.725,481.179.779,21--- .
115051405 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑ ΒΑΙΑ ΝΙΚ638.762,98-540.279,071.179.042,05--- .
045645020 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ674.051,11-504.442,761.178.493,87--- .
034409655 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ776.867,31-401.552,001.178.419,31--- .
009007552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ429.258,32-748.196,361.177.454,68--- .
042316113 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ311.049,86-340.046,98651.096,84266.739,53257.866,49524.606,02 .
025277607 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ442.698,39-732.566,981.175.265,37--- .
025568712 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ835.127,95-336.878,791.172.006,74--- .
054097671 ΠΑΤΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ730.642,62-440.576,211.171.218,83--- .
043605941 ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜ ΠΑΝ940.555,36-230.579,181.171.134,54--- .
009960586 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ257.501,28-500.480,35757.981,63201.366,53211.116,54412.483,07 .
106717850 ΔΕΡΜΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙ ΑΝΤ----730.141,06440.214,401.170.355,46 .
011390248 ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΔΗΜ ΓΕΡ----479.403,71690.409,501.169.813,21 .
021067441 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ390.400,01-779.169,051.169.569,06--- .
024569679 ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ356.167,11-812.625,411.168.792,52--- .
021376803 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΜΙΧ439.323,40-729.239,561.168.562,96--- .
035826252 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ----512.551,41655.940,941.168.492,35 .
123117890 ARITON LUCIA NEC-962.387,40205.758,431.168.145,83--- .
119353797 ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ546.011,87-621.714,321.167.726,19--- .
062474364 ΚΑΤΣΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛ ΧΡΗ642.941,04-524.638,691.167.579,73--- .
109778337 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.703,92631.412,29534.066,291.167.182,50--- .
045983093 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ491.093,31-675.304,871.166.398,18--- .
079889494 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΥ358.106,53-807.771,291.165.877,82--- .
055540289 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜ ΗΛΙ517.344,17-397.792,97915.137,14156.128,7393.289,01249.417,74 .
027448943 ΚΑΙΚΟΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΔΗΜ957.156,58-207.321,581.164.478,16--- .
039341774 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ-402.364,32762.078,031.164.442,35--- .
046204641 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ339.873,34-248.151,75588.025,09329.113,10247.279,59576.392,69 .
019404866 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ615.472,13-548.659,191.164.131,32--- .
067552913 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΠΑΡΑΣ ΜΕΝ451.924,78-710.796,441.162.721,22--- .
044978583 ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ424.949,80-736.703,211.161.653,01--- .
009000108 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ392.252,64-768.941,261.161.193,90--- .
112556611 ΓΕΡΟΥΔΑ ΡΩΞΑΝ ΕΥΑ----536.297,40624.879,701.161.177,10 .
051353200 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ492.337,18-667.751,081.160.088,26--- .
102025750 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣ ΑΡΓ994.859,09-164.574,191.159.433,28--- .
078126769 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΓΕΩ769.708,29-389.632,921.159.341,21--- .
118548308 ΡΑΠΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ1.017.570,50-141.137,031.158.707,53--- .
009914293 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤ ΠΑΝ452.926,04-705.690,911.158.616,95--- .
113861511 ΓΚΟΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ637.241,65-521.315,341.158.556,99--- .
044850631 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ386.138,74-772.013,861.158.152,60--- .
026798240 ΠΡΕΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ709.981,00-448.052,821.158.033,82--- .
106620184 CHRYSOSTOMOU THEOD ΧΡΥ814.536,61-342.666,961.157.203,57--- .
017431720 ΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑ ΓΕΩ637.229,95-518.639,711.155.869,66--- .
066791190 ΚΟΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ438.091,09-715.820,511.153.911,60--- .
102097260 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ635.441,66-517.416,791.152.858,45--- .
044832139 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ632.508,54-519.715,831.152.224,37--- .
045042717 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΓΕΩ382.361,37-768.358,991.150.720,36--- .
033771370 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ476.199,86-674.262,541.150.462,40--- .
024482090 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ707.373,54-442.832,141.150.205,68--- .
041832656 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ325.284,12-437.207,30762.491,42223.424,63163.885,05387.309,68 .
011448832 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΣΩΤ700.471,24-449.258,661.149.729,90--- .
075872736 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ607.541,41-541.604,031.149.145,44--- .
042769151 ΚΙΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΥ461.745,04-687.355,161.149.100,20--- .
058872578 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩ701.737,55-447.270,831.149.008,38--- .
011051195 ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ338.139,63-198.598,31536.737,94333.051,34277.191,57610.242,91 .
032462380 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ303.908,57-258.510,75562.419,32342.300,87242.088,38584.389,25 .
045292024 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣ ΕΜΜ623.540,58-521.862,261.145.402,84--- .
037970480 ΚΟΥΡΕΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ356.641,33-356.628,02713.269,35227.060,04204.012,63431.072,67 .
019302898 ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ754.933,77-389.307,501.144.241,27--- .
038283340 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ672.436,65-470.705,661.143.142,31--- .
107985619 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ862.592,35-279.145,181.141.737,53--- .
022618634 ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ534.307,16-606.633,041.140.940,20--- .
017783946 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ542.389,13-210.576,49752.965,62278.739,74108.914,93387.654,67 .
071662416 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ----617.309,68521.760,421.139.070,10 .
040476254 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΤ530.987,39-321.842,78852.830,17181.888,91104.266,68286.155,59 .
039141900 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ313.659,19-824.937,021.138.596,21--- .
047236114 ΜΠΕΜΠΟΝΗ ΓΙΑΝΝ ΝΙΚ994.463,45-142.384,571.136.848,02--- .
020819424 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ412.399,79-724.372,051.136.771,84--- .
005471486 ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ396.993,70-739.546,881.136.540,58--- .
139534502 MANOLEV GUEOR STO488.911,51-647.318,841.136.230,35--- .
070433449 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ651.914,44-484.194,951.136.109,39--- .
115470360 IQBAL ASHIF ABD918.669,47-217.201,841.135.871,31--- .
135236220 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ531.469,45-603.499,981.134.969,43--- .
132209087 ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΕ ΒΑΣ578.288,79-555.291,951.133.580,74--- .
077322088 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑ ΙΑΣ330.871,94-100.699,40431.571,34409.958,63292.007,47701.966,10 .
046562536 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ-431.825,13701.284,011.133.109,14--- .
136052267 ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ32,24631.351,65501.296,271.132.680,16--- .
026398716 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ462.075,78-669.754,941.131.830,72--- .
004328230 ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ865.805,39-265.403,441.131.208,83--- .
036204412 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑ ΒΑΣ282.870,85-848.296,051.131.166,90--- .
114634508 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ6.833,12616.579,33507.749,361.131.161,81--- .
012727726 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΩΝ274.131,90-273.444,85547.576,75280.474,70302.888,55583.363,25 .
047742035 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ422.968,97-707.637,391.130.606,36--- .
045322985 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ412.130,21-718.457,051.130.587,26--- .
041930164 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ333.793,9541.100,68755.616,221.130.510,85--- .
025383594 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜ442.269,02-396.639,26838.908,28195.345,4395.914,13291.259,56 .
021625904 ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ560.089,89-568.861,841.128.951,73--- .
023075946 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ407.424,82-720.640,451.128.065,27--- .
072810347 ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ375.115,25-751.625,371.126.740,62--- .
052939281 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΡΙ664.923,15-461.688,951.126.612,10--- .
044525115 ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ439.404,21-686.668,131.126.072,34--- .
036817044 ΓΚΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ477.796,18-647.601,261.125.397,44--- .
033053138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ7.925,97615.192,51501.862,451.124.980,93--- .
138572127 ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΙΚ ΖΑΧ531.328,35-593.418,931.124.747,28--- .
047330526 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ----529.206,62595.514,631.124.721,25 .
052875729 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ480.503,13-644.035,511.124.538,64--- .
038115029 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΤΖΑΝΗ ΝΙΚ325.979,71-304.595,30630.575,01286.438,51206.029,21492.467,72 .
070824290 ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ803.669,91-318.953,501.122.623,41--- .
009660368 ΧΑΡΙΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ410.966,95-710.550,001.121.516,95--- .
046235224 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΟΔΥ----523.585,14597.045,901.120.631,04 .
033016874 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΡΙ407.664,11-712.683,981.120.348,09--- .
046748527 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ482.524,84-637.731,101.120.255,94--- .
043537349 ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩ438.654,63-681.538,251.120.192,88--- .
045636901 ΛΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΑΓΓ620.604,87-499.229,571.119.834,44--- .
044782574 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ370.729,45-747.654,771.118.384,22--- .
030277000 ΦΕΛΕΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ457.765,61-660.104,741.117.870,35--- .
056831785 ΚΑΝΤΟΥΧΑΡ ΧΑΜΔΗ ΣΑΛ642.627,69-474.291,061.116.918,75--- .
011109533 ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ737.848,81-378.904,421.116.753,23--- .
104716567 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ790.218,47-326.273,261.116.491,73--- .
013392495 ΚΑΨΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ377.303,29-738.939,111.116.242,40--- .
050848340 ΕΥΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ554.681,25600,00560.613,221.115.894,47--- .
035674356 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ----498.007,95617.867,181.115.875,13 .
034954817 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΣΤΑ273.728,51-173.099,02446.827,53425.144,42243.759,49668.903,91 .
070966069 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ382.255,58-211.056,80593.312,38326.410,58195.160,16521.570,74 .
075193383 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡ ΕΥΣ36.052,74801.239,82277.204,951.114.497,51--- .
076881386 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ-616.565,18495.695,061.112.260,24--- .
100761130 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-616.504,46495.647,691.112.152,15--- .
057455877 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ588.994,01-522.748,331.111.742,34--- .
011329799 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ678.963,27-430.693,271.109.656,54--- .
127667184 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ177.141,55508.018,64424.387,521.109.547,71--- .
013797714 ΚΑΤΣΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΣ ΦΑΙ390.149,46-293.803,78683.953,24238.153,60187.350,85425.504,45 .
033782452 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ356.895,52-256.684,41613.579,93281.480,29214.357,44495.837,73 .
047504520 ΛΕΜΠΕΣΗ ΥΠΑΤΙ ΧΡΗ----530.364,15578.932,301.109.296,45 .
037987020 ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤ717.836,45-390.565,891.108.402,34--- .
047679619 ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝ ΚΩΝ475.481,64-632.597,111.108.078,75--- .
034228045 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ13.908,86836.417,56257.221,971.107.548,39--- .
047731727 ΒΙΤΣΟΡΟΓΛΟΥ ΚΡΗΣΤ ΔΗΜ321.147,18-157.954,31479.101,49410.959,85217.458,21628.418,06 .
033943079 ΣΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ442.508,81-664.296,581.106.805,39--- .
048202747 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙ ΙΩΑ477.324,52-287.186,81764.511,33200.584,51140.974,00341.558,51 .
031291538 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ395.074,81-710.095,601.105.170,41--- .
033987410 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ376.859,36-728.256,801.105.116,16--- .
043184134 ΛΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ392.247,61-712.554,561.104.802,17--- .
008351562 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΘΑ712.410,53-391.910,401.104.320,93--- .
014069512 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ564.941,95-538.922,611.103.864,56--- .
021539196 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ597.454,68-506.117,351.103.572,03--- .
118050764 ASCHIOPOAE ADRIA IOA694.080,31-409.229,251.103.309,56--- .
030992799 ΓΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ486.000,79-617.198,211.103.199,00--- .
024486260 ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑ986.470,60-116.538,031.103.008,63--- .
008989270 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΓ449,14364.656,40737.804,761.102.910,30--- .
026398452 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ373.029,10-729.561,821.102.590,92--- .
122564391 KARYS LUDWI LOY722.890,59-379.324,071.102.214,66--- .
042219024 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΩΦΙ ΑΝΑ387.860,14-714.205,531.102.065,67--- .
006466751 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧ150.034,88-296.543,83446.578,71272.394,19382.866,50655.260,69 .
028626160 ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ265.455,89-147.723,02413.178,91388.913,85299.431,33688.345,18 .
034131026 ΓΟΥΓΗΣ ΕΥΣΤΡ ΚΩΝ----475.803,16625.391,011.101.194,17 .
061393799 ΚΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΚ923.056,37-177.891,501.100.947,87--- .
032413488 BRYNIE ASSER FRE548.552,31-552.355,481.100.907,79--- .
012059074 ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ282.499,14-176.721,26459.220,40420.667,01219.970,04640.637,05 .
045145301 ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΛΕ191.356,81-163.957,78355.314,59389.586,85353.819,79743.406,64 .
027134550 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ367.862,56-730.351,431.098.213,99--- .
024862988 ΚΑΖΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ708.533,08-389.539,091.098.072,17--- .
079452782 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ468.318,00-629.601,301.097.919,30--- .
024723706 ΜΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΥ----506.000,43591.620,351.097.620,78 .
012260231 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ356.172,71-741.173,621.097.346,33--- .
037815417 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΩΔΟ ΧΑΡ654.164,18-442.734,441.096.898,62--- .
045615524 ΒΑΤΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ840.839,32-255.846,591.096.685,91--- .
028072110 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ532.133,05-563.169,511.095.302,56--- .
048057804 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ552.050,93-542.641,861.094.692,79--- .
027438544 ΦΛΩΡΟΚΑΠΗΣ ΣΤΕΡΓ ΙΩΑ774.860,33-319.700,321.094.560,65--- .
025678488 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΘΩΜ258.038,70-395.495,02653.533,72223.742,50215.200,65438.943,15 .
042920107 ΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ251.372,88-97.135,43348.508,31537.418,23204.918,08742.336,31 .
045824820 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΡ608.665,11-482.053,431.090.718,54--- .
102319289 HOSSAIN SOHRA RUF----1.086.116,204.508,481.090.624,68 .
033052744 ΛΙΟΜΑΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ3.621,73610.371,57476.583,031.090.576,33--- .
034228082 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ970,34836.417,56252.828,831.090.216,73--- .
045908959 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ447.485,99-642.211,271.089.697,26--- .
043817986 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΥΡ299.416,08-420.411,12719.827,20182.597,39187.205,56369.802,95 .
045539572 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑ687.628,50-401.930,131.089.558,63--- .
025362015 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ473.489,57-289.945,77763.435,34219.887,66105.813,44325.701,10 .
100229565 ΚΟΛΕΣΟΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΛ-836.417,56252.096,731.088.514,29--- .
047740367 ΖΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ313.288,43-272.657,92585.946,35253.594,62248.576,35502.170,97 .
037228825 ΤΣΕΒΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΗΛΙ485.158,19-602.805,291.087.963,48--- .
044086359 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΥ329.012,81-755.700,221.084.713,03--- .
108666864 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΣΤ874.641,50-209.276,871.083.918,37--- .
040480220 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ653.668,30-429.582,021.083.250,32--- .
079610383 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ366.510,85-319.244,57685.755,42230.641,25166.765,65397.406,90 .
074808427 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ629.623,88-453.098,821.082.722,70--- .
017896781 ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ439.639,39-642.276,821.081.916,21--- .
034340205 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ409.906,31-280.589,63690.495,94230.278,28161.104,04391.382,32 .
066180838 BAKIR SALAH MAH354.064,50-135.406,02489.470,52283.399,90307.246,53590.646,43 .
028681880 ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΩ357.090,99-722.628,211.079.719,20--- .
003352545 ΛΕΒΗΣ ΛΕΩΝ ΣΑΒ641.979,48-437.691,811.079.671,29--- .
039831646 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ559.946,51-519.661,161.079.607,67--- .
043910843 ΜΟΡΣΗΣ ΜΑΓΚΝ ΣΕΧ413.206,38-318.639,52731.845,90184.394,59162.909,47347.304,06 .
021398672 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ271.318,07-807.688,651.079.006,72--- .
061250973 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ452.181,67-350.001,56802.183,23153.192,64123.399,39276.592,03 .
001818620 ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ359.679,82-717.789,921.077.469,74--- .
035198010 ΚΟΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ494.931,82-581.399,781.076.331,60--- .
046013639 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ311.678,0895.637,42669.002,001.076.317,50--- .
139108642 MORSHED ABDUL KHA----538.194,85537.621,041.075.815,89 .
030793530 ΤΖΟΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ517.458,60-557.744,011.075.202,61--- .
116453698 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟ903.928,99-168.585,601.072.514,59--- .
044465440 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΣΩΤ-591.212,82481.247,241.072.460,06--- .
041961614 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ354.736,36-717.533,541.072.269,90--- .
034482489 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΗΛΙ700.176,37-371.969,071.072.145,44--- .
043678160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ357.341,48-714.287,821.071.629,30--- .
041512403 ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ445.523,32-625.612,931.071.136,25--- .
074777446 ΠΑΛΑΙΟΣ ΘΕΟΚΡ ΝΙΚ224.648,13-300.193,77524.841,90257.988,95287.548,65545.537,60 .
045140888 ΤΣΑΡΑΓΚΛΗ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ596.243,84-472.310,081.068.553,92--- .
015696136 ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ271.761,29-796.130,631.067.891,92--- .
034422099 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΕΥΔΟΚ ΘΩΜ524.080,09-542.825,401.066.905,49--- .
039906974 ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ----563.966,15502.885,361.066.851,51 .
046383429 ΚΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ253.464,93-431.798,16685.263,09200.696,70179.853,79380.550,49 .
028564546 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ----457.912,39607.844,431.065.756,82 .
021987429 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ368.244,20-697.326,841.065.571,04--- .
039805315 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ364.677,74-700.330,551.065.008,29--- .
016004503 ΤΣΙΡΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΘΩΜ670.962,74-394.022,931.064.985,67--- .
031103114 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ221.982,26-449.551,14671.533,40165.034,26227.429,83392.464,09 .
078314420 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ509.209,96-554.765,621.063.975,58--- .
014550635 ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓ ΒΑΣ548.239,73-515.345,351.063.585,08--- .
044194567 ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ443.611,40-619.655,581.063.266,98--- .
040823914 ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ29.774,95791.219,99242.092,401.063.087,34--- .
034843588 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ205.112,47319.989,49537.719,401.062.821,36--- .
012848782 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ353.975,62-708.552,671.062.528,29--- .
046877350 ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ432.093,15-629.898,971.061.992,12--- .
039389616 ΜΑΝΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ366.405,14-695.441,431.061.846,57--- .
036626786 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ576.141,48-485.435,491.061.576,97--- .
040286237 ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----492.569,95568.392,741.060.962,69 .
021748770 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙ ΗΛΙ693.085,47-367.748,331.060.833,80--- .
070660591 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ353.457,23-706.914,461.060.371,69--- .
017069474 ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ503.086,87-557.044,041.060.130,91--- .
016159107 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ417.432,58-642.015,111.059.447,69--- .
068385772 ΤΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙ ΓΡΗ210.083,25-215.520,15425.603,40364.512,60269.223,34633.735,94 .
118289712 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΧΡΗ596.684,21-462.365,281.059.049,49--- .
015498408 ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ286.467,24-439.381,28725.848,52158.934,26173.926,30332.860,56 .
018194302 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ813.077,38-245.510,481.058.587,86--- .
045284073 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ783.063,85-274.878,151.057.942,00--- .
067633031 LOKA EDMIR ABA782.854,10-274.934,611.057.788,71--- .
037308272 ΚΑΙΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΡΗ663.166,53-394.179,511.057.346,04--- .
040242984 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡ ΓΕΩ153.209,86-310.261,86463.471,72246.209,98346.302,89592.512,87 .
037244390 ΛΙΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ648.499,28-405.682,321.054.181,60--- .
021622268 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ435.410,20-618.588,541.053.998,74--- .
051069285 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛ ΒΑΣ351.190,23-702.129,971.053.320,20--- .
012719818 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ319.969,14-238.175,61558.144,75267.544,15227.196,10494.740,25 .
047997751 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝ ΝΙΚ188.719,84161.797,09702.249,571.052.766,50--- .
047345214 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΤΖΕΜΑ ΗΛΙ406.474,63-646.078,831.052.553,46--- .
043209920 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΡΟ595.986,92-456.382,051.052.368,97--- .
148300166 ΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ870.056,31-181.819,911.051.876,22--- .
046655243 ΚΡΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ ΧΑΡ342.938,54-227.966,53570.905,07248.953,93230.889,15479.843,08 .
102497149 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ18.961,89761.439,96269.883,921.050.285,77--- .
052052370 ΤΣΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΡ----625.947,57424.289,961.050.237,53 .
135946253 DAUMAS AUREL PAS178.933,70-202.448,50381.382,20332.010,20336.643,07668.653,27 .
047432113 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟ ΜΙΧ476.778,11-164.042,57640.820,68200.524,98208.574,14409.099,12 .
024694706 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ405.051,88-233.542,78638.594,66213.545,68197.087,61410.633,29 .
063527730 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ733.621,83-315.393,771.049.015,60--- .
030961750 ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ303.250,90-745.646,911.048.897,81--- .
016401281 ΚΑΛΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ----523.439,92524.720,931.048.160,85 .
140842796 ΜΑΡΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΠΑΝ240.703,10-88.012,06328.715,16453.416,57265.134,37718.550,94 .
035890840 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ747.537,11-299.468,681.047.005,79--- .
047202123 ΔΙΚΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ----503.073,46543.051,411.046.124,87 .
042777300 ΧΝΟΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΣΩΚ417.579,50-628.462,661.046.042,16--- .
052276155 ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ----462.905,64582.820,671.045.726,31 .
034869010 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΒ383.311,77-662.045,781.045.357,55--- .
120776460 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ651.536,65-393.663,621.045.200,27--- .
029628060 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ710.141,53-334.691,971.044.833,50--- .
033466418 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡ ΗΛΙ451.646,96-592.750,831.044.397,79--- .
042744760 ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ----431.773,35612.278,401.044.051,75 .
039461249 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ329.324,35-167.797,12497.121,47389.692,74156.371,09546.063,83 .
016264245 ΛΕΒΗΣ ΣΙΜΟΝ ΧΑΙ429.670,35-612.276,971.041.947,32--- .
021050380 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ349.496,48-691.985,851.041.482,33--- .
045870314 ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ407.880,13-633.054,571.040.934,70--- .
018838253 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ362.450,41-278.104,78640.555,19237.654,71162.199,99399.854,70 .
011921212 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ345.969,08-693.595,441.039.564,52--- .
053345384 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕΡ437.462,60-602.039,091.039.501,69--- .
127216860 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ323.155,52-312.223,67635.379,19256.563,59147.284,28403.847,87 .
037969166 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ494.265,56-544.953,131.039.218,69--- .
050267071 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ763.948,7362.230,12212.947,731.039.126,58--- .
045792080 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ520.984,49-517.841,181.038.825,67--- .
044642798 ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ346.138,44-692.313,511.038.451,95--- .
021029252 ΚΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ538.420,30-498.842,671.037.262,97--- .
007768658 ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΠΡΟ230.393,59-274.515,67504.909,26236.524,04295.330,27531.854,31 .
027596939 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ169.760,97-114.080,33283.841,30315.050,16437.519,72752.569,88 .
046745482 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ563.791,88-472.379,731.036.171,61--- .
046310308 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ301.434,04-248.965,11550.399,15246.228,58239.288,68485.517,26 .
013824689 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ349.010,00-686.486,311.035.496,31--- .
031280665 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ247.505,66-260.422,90507.928,56270.500,13256.767,67527.267,80 .
024754500 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙ ΝΙΚ343.544,14-691.497,151.035.041,29--- .
145001204 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞΙ ΘΕΟ----776.906,14258.120,781.035.026,92 .
003350910 ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ509.280,4916.850,12506.506,051.032.636,66--- .
011568922 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ319.773,48-303.408,50623.181,98180.047,89229.324,82409.372,71 .
052275588 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ683.809,6936.529,70312.094,091.032.433,48--- .
020494987 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΥΒ ΓΕΩ344.832,76-687.349,881.032.182,64--- .
024953524 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒ ΜΙΧ452.774,64-314.493,90767.268,54158.106,35106.798,10264.904,45 .
033394260 ΓΙΑΣΕΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ342.901,53-688.940,541.031.842,07--- .
044226207 ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ461.360,65-570.390,571.031.751,22--- .
075296882 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΕΡ-532.979,91498.756,041.031.735,95--- .
043307870 ΣΩΜΗΡΑΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΔ396.288,75-236.357,40632.646,15251.811,23146.471,35398.282,58 .
025591414 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ262.479,98-768.172,911.030.652,89--- .
027299484 ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ614.444,59-416.188,391.030.632,98--- .
001145352 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ33.653,38463.682,63532.960,181.030.296,19--- .
027426127 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΕΣ396.172,53-633.757,051.029.929,58--- .
052010200 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ454.459,78-574.422,281.028.882,06--- .
030008205 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ455.266,63-572.502,091.027.768,72--- .
045480557 ΒΟΛΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΜ362.993,64-664.132,191.027.125,83--- .
046437067 MAJ WIOLE FRA----497.063,15529.975,721.027.038,87 .
105749511 ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜ ΝΙΚ445.131,45-581.553,631.026.685,08--- .
003142984 ΠΙΣΣΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ814.703,52-211.405,411.026.108,93--- .
130759274 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞ ΓΕΩ746.150,25-279.809,341.025.959,59--- .
046090184 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝ339.260,40-686.474,701.025.735,10--- .
061535573 ΣΑΝΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ432.773,08-590.255,251.023.028,33--- .
027489372 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ720.669,85-301.870,291.022.540,14--- .
025215261 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΑΒ230.394,31108.681,15683.277,251.022.352,71--- .
042217290 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ774.259,71-248.086,221.022.345,93--- .
010244874 ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ406.553,18-615.106,961.021.660,14--- .
075982925 ΠΑΠΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ347.217,92-674.258,911.021.476,83--- .
030867012 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ625.444,21-395.974,321.021.418,53--- .
025966738 ΣΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ----685.036,30335.129,971.020.166,27 .
007932082 ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ365.571,65-653.810,911.019.382,56--- .
045672383 ΞΕΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΓΕΡ167.041,3866.586,68311.475,14545.103,20220.950,91253.151,75474.102,66 .
029218520 ΔΡΙΤΣΑ ΑΦΡΟΔ ΓΕΩ223.851,79-414.592,49638.444,28166.154,59214.134,14380.288,73 .
024850234 ΠΑΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΑ692.458,53-325.318,671.017.777,20--- .
035712433 ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ344.114,92-234.284,94578.399,86284.162,63154.826,12438.988,75 .
128136659 ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ14.720,72786.069,92216.518,841.017.309,48--- .
059848318 ΜΠΕΡΤΙΝΙ ΚΑΡΟΛ ΑΡΤ412.928,01-603.661,571.016.589,58--- .
061442412 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ154.635,97-111.676,84266.312,81414.432,76335.525,19749.957,95 .
021092960 ΝΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ527.591,83-175.347,65702.939,48156.212,95156.879,36313.092,31 .
036451030 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ ΘΕΜ344.267,13-671.241,861.015.508,99--- .
047164925 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜ ΣΠΥ175.763,28-212.965,32388.728,60283.602,83342.765,30626.368,13 .
025791239 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΝ ΝΙΚ900.367,29-114.294,771.014.662,06--- .
025984191 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟ ΑΝΤ548.992,26-465.555,091.014.547,35--- .
046063538 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝ ΠΑΝ534.496,06-479.748,951.014.245,01--- .
100965300 ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ597.947,54-415.455,611.013.403,15--- .
052166716 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ269.862,9485.197,74658.165,601.013.226,28--- .
132425480 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ465.580,55-232.455,18698.035,73247.881,3067.139,98315.021,28 .
044565715 ΚΑΤΡΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ337.048,20-675.671,131.012.719,33--- .
044427712 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ616.999,13-395.374,011.012.373,14--- .
001211697 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ----416.982,86594.997,851.011.980,71 .
029388998 ΓΕΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ400.729,78-609.360,101.010.089,88--- .
069411301 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΗ ΘΕΟ88.213,61361.594,03559.742,001.009.549,64--- .
023639732 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙ ΔΗΜ----591.970,45416.629,141.008.599,59 .
011533694 ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ254.424,03-754.099,731.008.523,76--- .
009118737 ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΥ344.251,03-664.150,151.008.401,18--- .
016184779 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΑ639.383,07-368.380,841.007.763,91--- .
121369274 ΘΕΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΣΩΤ520.991,96-485.603,211.006.595,17--- .
046816203 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑ ΠΑΥ1.255,37331.897,48672.017,711.005.170,56--- .
102311095 ΓΚΑΖΕΛΗ ΠΥΡΟ ΚΩΝ666.617,13-338.476,961.005.094,09--- .
019766080 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΡΗ332.568,07-672.351,651.004.919,72--- .
043856096 ΞΥΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ303.703,54-159.350,63463.054,17356.838,50184.864,64541.703,14 .
023245522 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ626.121,77-377.504,651.003.626,42--- .
115986038 SABAGHIE MOHAM YAS----476.141,14527.369,561.003.510,70 .
104140918 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ792.346,21-211.144,891.003.491,10--- .
009675935 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ200.827,53-267.594,00468.421,53284.225,41250.719,49534.944,90 .
102532120 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΥ53.437,44692.669,04256.885,801.002.992,28--- .
040252326 ΖΑΡΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ375.075,61-627.774,881.002.850,49--- .
073805095 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ324.365,40-677.599,331.001.964,73--- .
114726464 ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΔΗΜΗΤ ΣΙΜ558.482,91-203.068,35761.551,26191.396,4048.513,76239.910,16 .
045597692 ΓΚΙΝΤΑ ΜΕΧΜΕ ΧΑΣ335.574,57-665.812,471.001.387,04--- .
103162126 ΚΩΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΥΡ812.684,41-188.404,771.001.089,18--- .
014604273 ΜΩΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣ ΦΩΤ397.531,28-603.550,181.001.081,46--- .
117467535 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΑΝ474.659,87-525.546,761.000.206,63--- .
046639102 ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ539.966,89-459.862,17999.829,06--- .
030970678 ΚΟΥΤΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ363.676,11-635.750,86999.426,97--- .
041338826 ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ430.648,88-337.652,22768.301,10154.523,1475.695,10230.218,24 .
077276497 ΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘ163.911,55-227.263,15391.174,70274.830,73332.408,53607.239,26 .
034938450 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ187.681,35-130.985,01318.666,36408.704,05270.959,19679.663,24 .
012109205 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ-231.465,75335.757,83567.223,58178.446,75252.004,50430.451,25 .
056166050 ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ541.296,57-456.118,64997.415,21--- .
007629019 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ171.706,76-140.845,04312.551,80336.865,65347.626,34684.491,99 .
014158521 ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡ ΠΕΤ352.388,70-643.170,81995.559,51--- .
077472889 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ373.508,2559.236,98186.649,71619.394,94201.663,96174.358,41376.022,37 .
032441242 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ239.858,51-328.251,04568.109,55213.235,92213.642,35426.878,27 .
014036100 ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ263.530,42-346.231,03609.761,45203.192,22180.832,84384.025,06 .
035064610 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡ ΔΑΜ659.218,77-334.335,38993.554,15--- .
025089159 ΖΕΡΒΑ ΡΟΖΑ ΝΙΚ----528.802,43464.493,77993.296,20 .
014812340 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ656.006,35-336.803,49992.809,84--- .
046773040 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ572.636,11-420.163,25992.799,36--- .
048067594 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ459.247,87-533.384,94992.632,81--- .
139632833 MIRIANASHVILI MERAB GUR----613.213,70378.922,71992.136,41 .
046657920 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ487.380,78-504.277,89991.658,67--- .
127983617 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡ228.430,06-209.629,11438.059,17281.880,09271.496,01553.376,10 .
102717808 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΚΙΜ547.960,26-443.135,19991.095,45--- .
078315335 ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ618.096,42-372.845,79990.942,21--- .
041317230 ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ365.173,27-625.020,22990.193,49--- .
042126016 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΑΒΕ599.772,18-390.277,87990.050,05--- .
004976429 ΚΙΟΥΤΕΛΙΑΝ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡ197.953,08-256.172,05454.125,13258.328,82277.555,88535.884,70 .
147810967 ΒΙΤΣΑΚΗ ΑΔΑΜΑ ΣΤΑ----580.093,89408.966,19989.060,08 .
042608054 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΛΑΣΚΑ ΜΙΧ----496.673,34492.162,54988.835,88 .
021266602 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ432.648,95-555.591,53988.240,48--- .
045885481 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΡΗ581.917,05-406.306,71988.223,76--- .
028136797 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ360.440,10-627.587,13988.027,23--- .
052419080 ΚΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ379.562,93-607.142,94986.705,87--- .
026049589 ΝΙΚΟΛΟΒΓΕΝΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ318.005,62-668.431,11986.436,73--- .
034808918 ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΡΙ2.582,41579.710,12403.922,01986.214,54--- .
036639630 ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ ΚΩΝ615.760,23-370.321,33986.081,56--- .
043237168 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ210.334,9474.767,06700.027,20985.129,20--- .
047809154 ΚΕΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ142.743,94264.797,47575.576,21983.117,62--- .
015293673 ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΑΣΥΛΑ ΚΩΝ702.562,08-280.143,68982.705,76--- .
016619939 ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ336.534,55-322.359,04658.893,59182.768,58140.586,94323.355,52 .
042094653 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡ ΣΤΥ326.165,63-655.558,52981.724,15--- .
025207629 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ229.743,60-387.762,58617.506,18151.532,58212.257,92363.790,50 .
036787140 ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ278.659,51-387.393,53666.053,04155.045,55159.578,74314.624,29 .
044329731 ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ401.944,96-578.277,13980.222,09--- .
034683552 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΡΟ331,47343.910,49635.979,51980.221,47--- .
025832644 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ712.377,50-267.607,13979.984,63--- .
043578147 ΝΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡ188.298,20-101.255,37289.553,57381.487,57308.558,77690.046,34 .
065888660 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ446.154,63-221.478,44667.633,07181.914,27129.747,00311.661,27 .
047610364 ΜΠΟΣ ΙΛΕΡ VIL188.457,24-269.326,24457.783,48265.675,27255.531,98521.207,25 .
073105134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ164.926,45312.673,59500.861,47978.461,51--- .
043983104 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ380.588,77-597.831,97978.420,74--- .
006956475 ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ560.166,60-418.160,29978.326,89--- .
045388206 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ581.227,01-396.878,87978.105,88--- .
003278605 ΚΟΝΤΟΣ ΒΛΑΣΙ ΒΑΣ329.772,59-648.236,48978.009,07--- .
020365169 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ326.210,91-651.650,20977.861,11--- .
034597975 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ538.838,12-438.419,74977.257,86--- .
155151367 ΛΑΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ478.855,77-497.851,26976.707,03--- .
024891740 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΡΙ572.102,80-402.822,59974.925,39--- .
027395700 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----505.386,24469.437,87974.824,11 .
016457184 ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙ ΘΕΟ444.516,01-252.149,03696.665,04176.212,83101.789,04278.001,87 .
033463613 VITOLO LUCIA PAS450.863,30-259.628,99710.492,29162.477,2399.861,89262.339,12 .
032539534 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ206.158,42-145.508,74351.667,16312.384,52308.646,29621.030,81 .
021409064 ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ280.357,51-219.811,93500.169,44223.659,15248.834,07472.493,22 .
030804793 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΔΕΣΠΟ ΓΕΩ587.587,09-384.969,76972.556,85--- .
019643804 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΡ402.740,17-569.090,07971.830,24--- .
047177411 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ414.245,95-557.380,48971.626,43--- .
012997112 ΒΙΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΟΔ492.192,61-479.345,39971.538,00--- .
045051486 ΚΑΠΑΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ835.726,16-135.357,01971.083,17--- .
032054868 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ349.325,70-621.316,26970.641,96--- .
041565760 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ331.808,46-638.631,70970.440,16--- .
012531987 ΓΙΑΜΑΡΗ ΑΦΡΟΔ ΑΛΕ400.696,73-569.641,35970.338,08--- .
025548516 ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ342.782,03-627.454,23970.236,26--- .
029304906 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ540.982,72-429.131,12970.113,84--- .
059072120 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ39.634,95782.821,64147.366,48969.823,07--- .
045977800 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΝΕΣ443.334,16-525.679,36969.013,52--- .
046786218 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ396.001,17-572.991,08968.992,25--- .
042288910 ΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ----411.841,03554.866,18966.707,21 .
019152204 ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑ ΜΙΧ449.174,80-516.086,54965.261,34--- .
042817718 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ----424.475,06540.204,50964.679,56 .
042362443 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ580.776,28-383.855,03964.631,31--- .
020725155 ΧΛΕΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ282.953,99-225.118,87508.072,86251.872,79204.100,59455.973,38 .
024183980 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ542.814,67-421.064,25963.878,92--- .
042676002 ΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ326.667,47-636.922,44963.589,91--- .
052106770 ΓΑΒΡΑΣ ΙΣΑΑΚ ΠΑΝ-813.418,86150.157,13963.575,99--- .
034668099 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ486.523,30-476.995,01963.518,31--- .
046235630 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΦΩΦΩ ΧΡΙ348.271,74-614.721,83962.993,57--- .
042742231 ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ574.550,99-388.209,90962.760,89--- .
059918061 ΕΛΤΑΝΤΑΟΥΙ ΟΣΑΜΑ ΕΛΑ386.826,23-575.853,70962.679,93--- .
042525365 ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ230.157,59-290.042,65520.200,24222.103,83220.196,16442.299,99 .
139534495 MERDJANOV NEDIA VLA413.918,10-548.027,57961.945,67--- .
076882499 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ746.211,77-215.666,59961.878,36--- .
032904517 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ230.200,46-288.387,59518.588,05203.346,15239.819,30443.165,45 .
023869316 ΜΟΥΣΤΑΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑ ΙΩΑ----433.890,02527.839,38961.729,40 .
040324271 FERNANDO SIYAG SOM314.839,98-197.746,00512.585,98321.122,64127.532,51448.655,15 .
026138107 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ269.521,56-255.500,30525.021,86232.709,28203.446,40436.155,68 .
009560007 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤ496.667,06-463.899,53960.566,59--- .
042574765 ΜΠΡΑΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ515.047,86-445.108,82960.156,68--- .
047360776 ΜΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ360.936,67-598.565,28959.501,95--- .
061022221 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΧΙΛΛ ΠΑΝ579.152,37-379.757,54958.909,91--- .
070614390 ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ569.599,69-389.163,06958.762,75--- .
051733926 ΠΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ342.535,01-616.070,60958.605,61--- .
041816109 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ316.792,80-641.140,69957.933,49--- .
022120790 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ ΣΠΥ239.539,67-718.213,83957.753,50--- .
028113004 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ537.529,97-420.108,63957.638,60--- .
011684195 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΣ347.397,19-354.132,03701.529,22161.573,1192.972,75254.545,86 .
045818745 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ----448.006,61507.794,64955.801,25 .
044235486 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ317.920,59-637.847,75955.768,34--- .
116900718 ΤΣΑΛΜΑΝΖΑΣ ΣΩΤΗΡ ΣΕΡ757.955,09-195.236,82953.191,91--- .
018108533 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ411.953,11-541.032,22952.985,33--- .
028149500 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ450.976,15-501.652,17952.628,32--- .
040267794 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΤ391.889,75-560.634,54952.524,29--- .
032831860 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ520.705,23-431.786,31952.491,54--- .
043936895 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ592.109,93-359.900,36952.010,29--- .
044367890 ΝΤΑΡΟΥΙΣ ΜΑΧΜΟ ΑΜΠ711.965,28-239.900,20951.865,48--- .
043342085 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ340.491,09-308.932,45649.423,54175.154,22126.056,56301.210,78 .
026896430 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ325.057,0554.719,54570.783,53950.560,12--- .
069189421 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ281.259,27-224.588,47505.847,74237.908,88206.489,88444.398,76 .
018524922 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΟΡ ΚΩΝ344.451,70-605.745,42950.197,12--- .
046032967 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑ----533.516,11416.598,95950.115,06 .
024258910 ΡΑΡΗ ΤΑΣΙΑ ΠΕΤ----502.118,83447.868,93949.987,76 .
044490701 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ404.250,62-545.224,66949.475,28--- .
036681818 ΓΙΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ----459.863,87489.161,93949.025,80 .
032033246 ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ245.142,95-115.450,93360.593,88397.252,01190.814,41588.066,42 .
017502679 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ419.824,64-528.599,36948.424,00--- .
041724590 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΡΓ468.055,2959.909,60419.593,36947.558,25--- .
024118162 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ----418.661,91528.500,18947.162,09 .
050118030 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜ405.403,87-541.204,38946.608,25--- .
075488646 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ543.354,18-402.591,34945.945,52--- .
014253745 ΚΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ270.025,87-251.448,60521.474,47309.622,20114.798,55424.420,75 .
046457202 ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ572.788,99-372.867,83945.656,82--- .
115534697 ΤΣΑΜΙΛΗ ΑΜΑΛΙ ΠΑΝ254.806,66-214.017,45468.824,11223.185,67253.409,89476.595,56 .
077485615 ΧΟΥΜΟΣ ΧΡΥΣΟ ΛΑΜ----482.424,87462.740,98945.165,85 .
015593516 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ364.916,77-580.221,46945.138,23--- .
041049997 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ234.949,62-710.085,61945.035,23--- .
112250369 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΣΑΜΠ ΜΙΧ633.881,77-310.999,10944.880,87--- .
053995252 ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚ ΓΕΩ402.182,30-541.145,46943.327,76--- .
037409685 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----519.902,99423.202,82943.105,81 .
041452600 ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ389.834,51-553.174,94943.009,45--- .
107683863 ΦΛΟΥΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ165.174,63-128.211,96293.386,59360.713,23288.744,80649.458,03 .
042667400 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ225.672,62-307.167,98532.840,60191.567,67217.631,44409.199,11 .
044441976 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΛΗΜΗ ΠΡΟ314.076,84-627.937,08942.013,92--- .
102761580 SAOUKAT BRAHI ABO362.264,26-149.982,03512.246,29205.879,61223.396,89429.276,50 .
044895360 ΚΑΤΣΑΝΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑ659.514,39-281.330,19940.844,58--- .
026599784 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΛΑΜ559.054,40-381.529,94940.584,34--- .
028313327 ΔΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ520.411,33-419.676,33940.087,66--- .
045790800 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ404.040,97-535.742,64939.783,61--- .
020607697 ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΓ497.670,14-441.978,89939.649,03--- .
015390891 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑ ΙΩΑ254.853,11-684.635,76939.488,87--- .
037471235 ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ303.151,93-211.422,58514.574,51213.308,63211.580,95424.889,58 .
073529139 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ383.652,12-555.679,96939.332,08--- .
050083337 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧ ΕΥΤ585.877,26-353.375,40939.252,66--- .
019279774 ΚΡΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ234.731,73-703.974,51938.706,24--- .
045343041 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ312.885,65-625.746,99938.632,64--- .
019600945 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ463.326,53-474.756,02938.082,55--- .
029605310 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ----473.516,33464.202,46937.718,79 .
032715325 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ----421.787,40514.071,10935.858,50 .
034737558 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ603.225,61-332.607,25935.832,86--- .
076575229 ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ386,32499.865,23435.556,76935.808,31--- .
016016077 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΙΧ615.182,35-320.299,50935.481,85--- .
036053550 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛ408.165,92-527.105,57935.271,49--- .
014920417 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΑΝΔ55.013,55490.339,94389.900,26935.253,75--- .
023222822 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ354.556,97-580.283,91934.840,88--- .
033869060 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ315.981,322.547,01162.756,10481.284,43300.140,37153.160,94453.301,31 .
007013089 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ165.789,51-243.630,63409.420,14254.954,18270.181,21525.135,39 .
054092153 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ353.039,05-240.094,96593.134,01206.560,19134.844,49341.404,68 .
047755528 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤ ΓΕΩ435.401,16-160.956,94596.358,10232.040,40105.248,00337.288,40 .
010318277 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ311.164,22-622.239,71933.403,93--- .
043315280 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕΤ443.158,18-490.238,00933.396,18--- .
022653753 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ530.074,71-402.994,57933.069,28--- .
073914306 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ738.142,12-194.893,72933.035,84--- .
009112980 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ152.722,53-73.880,00226.602,53441.910,21263.390,32705.300,53 .
008107461 ΑΠΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ255.684,42-676.124,11931.808,53--- .
034548526 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΣ805.074,90-126.590,20931.665,10--- .
046661747 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡ439.589,05-491.647,43931.236,48--- .
018732458 ΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ533.324,50-396.731,83930.056,33--- .
020099477 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΣΤ309.056,74-620.842,83929.899,57--- .
022956703 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ550.464,98-377.896,77928.361,75--- .
113480382 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ332.239,06-268.543,46600.782,52174.784,63152.768,56327.553,19 .
015225340 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΓΓ634.249,38-294.006,11928.255,49--- .
043980728 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΝΝΑ ΕΥΑ795.704,88-132.417,89928.122,77--- .
078854656 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜ ΣΠΥ322.578,24-197.032,26519.610,50235.435,36172.887,55408.322,91 .
046329462 ΚΩΣΤΟΓΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ669.225,84-258.511,32927.737,16--- .
059832609 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ281.759,83-271.673,70553.433,53194.519,77179.426,28373.946,05 .
011006974 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ309.331,64-617.529,58926.861,22--- .
113638398 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ320.789,46-249.101,84569.891,30209.538,55147.327,48356.866,03 .
070351339 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΡ215.101,86-135.206,52350.308,38283.023,84293.315,90576.339,74 .
028350231 ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----415.362,75510.267,07925.629,82 .
019271893 ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ----436.264,57489.060,21925.324,78 .
300487376 BRATOV EMIL IVA779.731,72-145.469,93925.201,65--- .
031944702 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ454.278,61-470.106,27924.384,88--- .
047490860 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ391.841,88-532.522,37924.364,25--- .
063513238 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ233.240,58-690.714,80923.955,38--- .
064542951 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ603.685,14-320.188,29923.873,43--- .
119426721 DOBRIN MARIA DIM724.636,97-198.114,51922.751,48--- .
143291926 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ280.934,55-131.727,25412.661,80487.157,8122.852,65510.010,46 .
073219360 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΝ4.001,31787.117,18131.242,41922.360,90--- .
050632400 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ448.943,31-472.968,27921.911,58--- .
050434500 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ321.136,49-600.459,91921.596,40--- .
034086801 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-787.117,18133.809,92920.927,10--- .
039761283 ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ307.082,63-613.750,08920.832,71--- .
121940655 ΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕ ΛΑΖ272.105,76-291.537,77563.643,53199.851,43157.326,14357.177,57 .
022033750 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΛΕΩ458.598,37-462.221,11920.819,48--- .
035293953 ΝΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ799.548,60-120.210,14919.758,74--- .
045626970 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----384.810,90534.880,83919.691,73 .
051477594 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ781.162,09-138.389,65919.551,74--- .
079046245 ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑ ΘΕΟ----612.360,42307.101,26919.461,68 .
041932317 ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ569.913,70-349.463,83919.377,53--- .
020290456 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ409.686,70-509.639,46919.326,16--- .
117164862 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ18.503,76292.881,06607.650,76919.035,58--- .
013354454 ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ----386.427,95532.502,50918.930,45 .
013858240 ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ532.868,50-385.730,93918.599,43--- .
032744610 ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ202.840,59-140.070,75342.911,34370.361,61205.149,77575.511,38 .
047655935 ΑΡΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙ ΗΛΙ427.254,60-490.934,86918.189,46--- .
045066217 ΧΑΡΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ----452.170,00466.013,58918.183,58 .
045186240 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ339.712,30-578.348,03918.060,33--- .
002643812 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ156.647,67-458.983,74615.631,41154.843,55147.353,34302.196,89 .
040835998 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ446.996,67-469.932,89916.929,56--- .
040167482 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ601.972,06-314.460,98916.433,04--- .
026844260 ΚΟΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ421.939,79-494.411,62916.351,41--- .
128287253 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ361.395,00-554.693,27916.088,27--- .
043823458 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΠΑΝ350.395,92-565.445,77915.841,69--- .
059741122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΑ427.166,38-488.671,17915.837,55--- .
009639881 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ278.742,79-207.045,56485.788,35265.689,99164.196,80429.886,79 .
008550460 ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΜΙΛΤ ΦΩΤ333.265,12-581.857,71915.122,83--- .
048136278 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ762.862,77-152.236,20915.098,97--- .
039778462 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΘΕΟ758.310,06-156.681,61914.991,67--- .
007484350 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ427.565,14-487.358,15914.923,29--- .
028741936 ΤΑΤΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑ826.794,10-87.576,41914.370,51--- .
014275891 ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ303.440,40-610.447,47913.887,87--- .
100548539 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ398.094,80-515.584,16913.678,96--- .
051887872 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝ ΝΙΚ2.410,76389.548,55521.430,43913.389,74--- .
042432486 ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ----452.002,96461.225,75913.228,71 .
044023902 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ334.753,87-578.470,62913.224,49--- .
035326663 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ198.759,86104.515,40609.163,83912.439,09--- .
054462250 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΦΡΕΙΔ ΓΕΩ543.925,33-368.318,26912.243,59--- .
004629874 ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΣΠΥ423.736,28-488.228,27911.964,55--- .
046310880 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ540.753,01300,00370.888,64911.941,65--- .
124185190 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΗΝ775.241,99-136.283,80911.525,79--- .
024574991 ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ419.621,86-120.561,12540.182,98231.427,42139.649,07371.076,49 .
043150548 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ508.095,72-403.086,53911.182,25--- .
036744103 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΑΘΑ535.101,72-375.282,60910.384,32--- .
021078246 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ513.951,02-396.167,12910.118,14--- .
017648933 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΤ303.364,00-606.260,19909.624,19--- .
053099899 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ344.703,86-563.698,55908.402,41--- .
052844704 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ577.226,92-330.797,08908.024,00--- .
019004188 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΧΙ----435.033,31472.921,92907.955,23 .
019966090 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ296.639,65-610.489,89907.129,54--- .
011198168 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ353.192,47-553.220,07906.412,54--- .
022150640 ΡΙΣΒΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ226.713,23-679.350,39906.063,62--- .
006575771 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ329.680,41-576.179,18905.859,59--- .
015359875 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ161.388,32-96.094,65257.482,97350.637,17297.640,01648.277,18 .
047076151 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ315.341,70-590.056,72905.398,42--- .
010347783 ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ364.406,99-540.700,44905.107,43--- .
046912497 ΚΑΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΧΑΡ382.618,10-521.371,52903.989,62--- .
072493349 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ305.787,68-598.170,47903.958,15--- .
128364122 ΒΑΦΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΑΠΟ226.874,13-677.049,05903.923,18--- .
062091562 ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙ253.107,28-264.039,99517.147,27193.926,76192.668,89386.595,65 .
019269166 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ301.357,57-602.362,27903.719,84--- .
039359102 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ----425.174,85478.235,11903.409,96 .
047831867 ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ601.148,28-302.254,23903.402,51--- .
045194934 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ307.286,96-596.065,41903.352,37--- .
017113477 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΥΣ301.318,47-601.771,65903.090,12--- .
128996776 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ253.083,64-223.820,85476.904,49250.061,78176.115,35426.177,13 .
119607532 ΜΠΑΛΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ368.817,15-534.170,82902.987,97--- .
019236184 ΜΑΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ368.078,83-534.884,37902.963,20--- .
020307209 ΓΚΟΛΕΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ387.042,21-515.810,38902.852,59--- .
054612612 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ231.375,83412.451,71258.815,43902.642,97--- .
053759950 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ367.972,87-534.473,59902.446,46--- .
004993070 ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ361.789,78-153.757,26515.547,04211.220,65175.466,62386.687,27 .
023468477 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ383.032,78-518.830,91901.863,69--- .
028076759 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΡ265.359,86-348.097,41613.457,27159.206,94129.184,18288.391,12 .
010413895 ΦΟΥΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΠΥ----409.237,51492.025,73901.263,24 .
068436137 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ300.342,25-600.671,79901.014,04--- .
023480048 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ347.585,77-553.363,22900.948,99--- .
047654637 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΗΣ ΒΑΣ365.572,91-535.234,45900.807,36--- .
026715100 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ-326.932,29573.521,04900.453,33--- .
045909077 ΒΑΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ362.516,09-536.830,87899.346,96--- .
025428371 ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ574.667,74-322.547,92897.215,66--- .
044433128 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ478.284,29-418.922,91897.207,20--- .
046306159 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ371.737,79-524.753,93896.491,72--- .
027072622 ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ296.404,98-599.923,68896.328,66--- .
040024090 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΠΟΛΥΞ ΑΘΑ----382.380,07512.959,59895.339,66 .
019355474 ΚΟΕΝ ΛΕΩΝ ΜΙΧ459.840,30-434.634,12894.474,42--- .
116278382 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑ ΜΗΝ463.268,23-430.582,37893.850,60--- .
106921675 ΝΙΑΒΗ ΠΑΡΑΣ ΑΛΕ409.150,27-484.639,75893.790,02--- .
039593688 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ579.543,85-313.512,99893.056,84--- .
012191466 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ----400.864,79491.993,48892.858,27 .
044849158 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ295.420,62-596.901,71892.322,33--- .
017531718 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ335.068,82-557.197,57892.266,39--- .
014617780 ΣΠΥΡΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ246.020,65-150.804,09396.824,74258.116,04236.480,25494.596,29 .
065744386 ΚΑΒΟΥΡΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝ311.038,98-250.381,29561.420,27169.943,11159.880,54329.823,65 .
035241330 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ311.643,09-579.539,04891.182,13--- .
059810494 ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑ ΑΘΑ696.448,40-193.920,52890.368,92--- .
014180632 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ311.280,47-578.991,94890.272,41--- .
024251145 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ467.058,00-422.723,68889.781,68--- .
030221495 ΜΙΝΟΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘ ΣΤΑ577.108,44-312.671,16889.779,60--- .
048138850 ΜΠΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ390.474,39-499.172,72889.647,11--- .
041872353 ΠΛΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛ ΚΩΝ252.262,50-137.860,23390.122,73277.876,48221.407,59499.284,07 .
032892827 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ217.330,33-146.754,99364.085,32314.832,22210.027,01524.859,23 .
033429921 ΜΠΙΖΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ554.421,16-334.318,84888.740,00--- .
044598814 ΜΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ----484.635,31403.964,82888.600,13 .
047453249 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΙΜ463.266,86-115.753,37579.020,23177.795,87131.681,64309.477,51 .
027487618 ΡΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ----454.198,36434.264,78888.463,14 .
100320834 REICH WERNE ALB296.147,11-592.294,22888.441,33--- .
030373233 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ359.891,31-528.271,90888.163,21--- .
028811052 ΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ520.030,48-368.078,98888.109,46--- .
041942986 ΣΑΡΓΟΛΟΓΟΣ ΑΛΟΙΣ ΝΙΚ481.068,55-406.531,09887.599,64--- .
005870239 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ312.623,26-574.477,99887.101,25--- .
001249706 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΩΜ----414.201,69472.888,24887.089,93 .
130520911 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΥ472.932,19-413.288,66886.220,85--- .
059692934 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΤΗΛ165.242,04-149.308,09314.550,13297.761,85273.485,70571.247,55 .
078690553 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΚΩΝ200.069,70-261.496,81461.566,51200.434,01223.365,61423.799,62 .
024026206 ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ381.775,48-254.511,31636.286,79167.339,5381.194,79248.534,32 .
017271500 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΓΑΠΗ ΕΥΘ364.324,37-520.334,09884.658,46--- .
071582951 ΧΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ415.005,92-469.288,17884.294,09--- .
119787551 ΠΕΤΡΙΝΑ ΑΝΤΡΗ ΛΟΙ----372.057,02511.026,29883.083,31 .
000824338 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ384.013,31-498.658,69882.672,00--- .
008331970 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ402.951,28-479.606,27882.557,55--- .
139534458 HEESEN WILHE GOD379.534,06-502.503,09882.037,15--- .
025297655 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ536.310,21-345.676,66881.986,87--- .
006469439 ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ-300.000,00581.700,00881.700,00--- .
029153988 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΙ553.156,11-328.353,91881.510,02--- .
034961046 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ249.346,15-632.056,82881.402,97--- .
029296047 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ291.303,10-589.728,69881.031,79--- .
074317270 ΜΑΛΟΥΧΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΙΟ541.402,86-339.189,47880.592,33--- .
017288394 ΚΟΛΙΑΜΒΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ459.758,65-420.736,09880.494,74--- .
033719868 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟ374.312,55-505.933,74880.246,29--- .
043878875 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ527.584,65-352.355,25879.939,90--- .
021508576 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ745.551,44-134.365,17879.916,61--- .
024869781 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ231.397,40-648.499,06879.896,46--- .
020188799 ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ639.466,77-239.724,43879.191,20--- .
029516208 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑ ΔΗΜ333.634,50-545.292,72878.927,22--- .
010946085 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ291.737,52-587.158,22878.895,74--- .
061571848 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ632.750,79-245.383,72878.134,51--- .
046411273 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ389.358,44-488.496,62877.855,06--- .
069945280 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥ482.974,94-394.756,71877.731,65--- .
053139552 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ----561.107,08316.219,52877.326,60 .
155151320 ΤΣΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ548.437,76-328.518,18876.955,94--- .
005425863 ΤΣΟΜΠΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ790.199,10-86.526,79876.725,89--- .
028264598 ΛΥΧΡΙΤΗΣ ΑΧΙΛΛ ΛΑΜ674.747,371.528,13200.428,60876.704,10--- .
034046329 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ315.760,84-560.892,25876.653,09--- .
023746617 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑ ΣΠΥ299.030,94-577.435,78876.466,72--- .
072956940 ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ΣΤΑ572.580,05-303.206,38875.786,43--- .
033649917 ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ----469.355,16406.119,45875.474,61 .
030719120 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ231.729,74-266.422,64498.152,38203.623,38173.582,19377.205,57 .
010215749 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑ ΑΛΕ431.123,23-443.580,32874.703,55--- .
005348712 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΛΕΩ291.751,15-582.657,36874.408,51--- .
059446380 ΚΟΡΤΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ739.240,78-135.015,34874.256,12--- .
044210688 ΚΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ324.418,74-549.823,35874.242,09--- .
023497368 ΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ307.494,27-566.400,26873.894,53--- .
149789280 BATAH IBRAH ABD----501.987,31371.331,89873.319,20 .
128058710 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΟΣ785.410,78-87.331,13872.741,91--- .
051248515 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ293.784,44-578.392,41872.176,85--- .
044178021 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ304.867,69-567.289,90872.157,59--- .
049855873 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ-433.431,56438.281,88871.713,44--- .
013637478 ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ533.147,80-338.446,08871.593,88--- .
044373293 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ403.988,83-467.543,95871.532,78--- .
119966805 ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ618.688,80-252.639,14871.327,94--- .
014457999 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ368.689,84-502.597,70871.287,54--- .
041531571 ΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ348.235,22-522.449,27870.684,49--- .
022036900 ΣΤΡΑΒΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ361.136,40-509.455,39870.591,79--- .
019315730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚ ΚΩΝ288.309,27-582.104,14870.413,41--- .
000194220 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----358.101,58511.965,20870.066,78 .
046760332 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----387.333,19482.620,65869.953,84 .
043700502 ΜΕΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ651.417,76-218.498,52869.916,28--- .
018373918 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ442.015,61-427.841,27869.856,88--- .
302200537 MEHMETAJ JETNO ΣΕΦ777.379,24-92.426,95869.806,19--- .
039398822 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ299.851,34-569.866,30869.717,64--- .
033434586 ΓΡΙΒΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΩΑ305.958,92-563.721,12869.680,04--- .
014765806 ΓΑΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ547.288,58-322.133,07869.421,65--- .
036714694 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ490.950,47-119.725,97610.676,44218.472,6039.944,70258.417,30 .
030372875 ΚΑΡΑΤΕΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ287.687,11-581.325,57869.012,68--- .
123081458 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ618.231,98-250.629,47868.861,45--- .
013219188 ΔΡΟΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡ307.283,77-153.665,71460.949,48204.168,17203.675,44407.843,61 .
024437253 ΠΑΠΑΖΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----643.038,70225.302,55868.341,25 .
071729258 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ548.274,01-319.333,90867.607,91--- .
012371649 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΗΛΙ434.264,04-433.192,31867.456,35--- .
022665309 ΚΟΚΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ560.796,84-306.586,84867.383,68--- .
028022512 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ454.520,42-412.734,62867.255,04--- .
014218835 ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ394.126,73-473.119,01867.245,74--- .
044978872 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ299.977,46-567.145,34867.122,80--- .
133420500 ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ538.864,49-328.209,96867.074,45--- .
102004810 ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ----513.350,68353.621,18866.971,86 .
043569901 ΜΑΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ606.936,66-259.906,73866.843,39--- .
015210699 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝ523.992,41-342.277,14866.269,55--- .
300206718 ΚΑΡΑΦΛΑ ΓΕΩΡΓ ΤΡΙ538.902,09-326.603,69865.505,78--- .
036874296 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦ ΔΙΟ260.875,16-268.150,54529.025,70188.012,88147.902,87335.915,75 .
035680387 ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ359.651,62-70.386,40430.038,02271.554,29161.993,62433.547,91 .
046936366 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑ330.412,68-533.034,86863.447,54--- .
027998523 ΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ493.372,17-369.805,96863.178,13--- .
052565684 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ578.085,59-284.810,31862.895,90--- .
073000428 ΚΙΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ433.265,26-429.314,44862.579,70--- .
051983362 ΚΙΤΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝ ΚΩΝ707.928,38-153.939,70861.868,08--- .
064207177 ΣΕΛΑΛΜΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝ ΓΕΩ355.987,415.707,41500.082,25861.777,07--- .
070323039 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ233.876,74-167.465,45401.342,19297.691,41162.717,81460.409,22 .
037975806 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑ----410.935,74450.600,13861.535,87 .
007700990 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤ ΓΕΩ313.702,47-232.522,00546.224,47176.771,27137.880,04314.651,31 .
017911832 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ287.449,51-573.144,79860.594,30--- .
011181008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ267.480,82-592.930,56860.411,38--- .
018826229 ΜΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ483.988,56-375.894,81859.883,37--- .
041416949 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΡΗ508.153,19-351.484,04859.637,23--- .
124821205 EDRIS MOHAM YAS364.518,15-494.620,04859.138,19--- .
123318221 MOLLA ASADU ABD----490.540,43368.305,88858.846,31 .
054404731 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑ284.586,9215.268,50558.948,16858.803,58--- .
053271735 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ444.118,01-414.641,35858.759,36--- .
145981644 ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ523.870,87-334.827,34858.698,21--- .
045281845 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΛΕΩ490.596,54-367.870,84858.467,38--- .
046699147 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΜ436.105,22-422.029,68858.134,90--- .
039877869 ΚΑΡΝΤΑΓΛΙ ΧΟΥΣΣ ΜΟΧ----541.724,47316.195,47857.919,94 .
030190717 ΒΙΣΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ291.461,56-566.452,67857.914,23--- .
003199466 ΓΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ269.455,43-588.448,18857.903,61--- .
126495279 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ408.505,93-449.291,70857.797,63--- .
109942615 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ284.032,95-573.230,27857.263,22--- .
015932309 ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΔΙΑΜΑ ΑΧΙ316.376,80-540.881,80857.258,60--- .
057794642 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ296.376,46-560.848,21857.224,67--- .
064768429 ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ514.837,89-341.997,12856.835,01--- .
078423696 ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΩΝΗ ΗΡΑ393.445,55-463.143,96856.589,51--- .
009411179 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ ΙΩΑ286.840,89-568.766,95855.607,84--- .
045197900 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ----424.476,51430.830,51855.307,02 .
148989360 ΜΠΑΡΕΚΑ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜ290.858,96-168.594,21459.453,17282.715,13113.005,02395.720,15 .
025917572 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧ272.480,14-224.665,02497.145,16211.441,63145.797,46357.239,09 .
075743244 ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΥΚ1.553,90322.058,47530.646,97854.259,34--- .
038100170 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ411.935,07-441.893,73853.828,80--- .
009024407 ΜΙΤΖΟΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ287.554,015.400,0051.429,19344.383,20405.240,75103.404,82508.645,57 .
028362082 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ580.923,10-272.076,01852.999,11--- .
059173833 ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ566.690,91-286.280,57852.971,48--- .
026586125 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΤΑ284.897,05-568.005,09852.902,14--- .
028631606 ΠΑΝΤΕΧΟΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ----439.707,04412.297,84852.004,88 .
076113569 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥΑΓΓ ΣΤΕ278.638,64-179.357,16457.995,80258.919,05134.768,62393.687,67 .
025581586 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΜΑΡ362.443,85-488.863,59851.307,44--- .
050301450 ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ451.066,30-400.036,83851.103,13--- .
043208566 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ486.238,92-364.753,03850.991,95--- .
052964382 ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ320.616,35-530.305,91850.922,26--- .
023317189 ΤΡΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ323.565,47-172.025,25495.590,72227.524,06127.278,08354.802,14 .
047381827 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΥΠ ΙΩΑ262.999,31-149.138,81412.138,12279.923,43158.237,36438.160,79 .
045857525 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ422.693,06-426.965,32849.658,38--- .
036031637 ΠΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΛΑΖ430.952,55-418.600,50849.553,05--- .
037054300 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ546.479,98-302.065,47848.545,45--- .
051532538 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ289.444,82-559.037,86848.482,68--- .
064989564 ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛ ΓΕΩ227.139,70-621.335,20848.474,90--- .
016955437 ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ320.779,08-527.603,70848.382,78--- .
032679487 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ ΙΩΑ----542.524,42305.838,28848.362,70 .
038523387 ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ245.605,94-602.541,86848.147,80--- .
077928511 SABANI VIKTO ARG----474.849,69372.378,20847.227,89 .
026395173 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΟΥ330.504,18-516.443,86846.948,04--- .
050169286 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ236.107,32-163.521,05399.628,37270.646,55176.250,66446.897,21 .
034515114 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ657.570,84-188.890,94846.461,78--- .
044838297 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ285.193,71-187.347,70472.541,41237.844,54136.035,10373.879,64 .
006006814 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ278.717,65-567.536,43846.254,08--- .
047223179 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ304.283,95-280.854,95585.138,90165.756,4094.738,80260.495,20 .
045905724 ΒΕΝΕΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ445.333,02-400.150,24845.483,26--- .
023924579 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟ ΧΑΡ515.713,06-329.539,90845.252,96--- .
009888326 ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ314.643,60-530.362,47845.006,07--- .
052203870 ΓΕΝΝΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ465.754,38-379.119,42844.873,80--- .
047669988 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΘ293.001,51-551.339,29844.340,80--- .
114963040 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ692.330,05-151.586,30843.916,35--- .
019726185 ΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ280.777,67-562.597,77843.375,44--- .
011582387 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΓΕ ΑΧΙ292.270,51-550.912,30843.182,81--- .
022438531 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ477.734,50-365.315,26843.049,76--- .
042897714 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ274.109,14-568.916,16843.025,30--- .
043066455 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑ ΑΝΑ393.337,26-449.447,70842.784,96--- .
047397327 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ430.486,14-412.270,05842.756,19--- .
034894030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ362.154,86-480.376,21842.531,07--- .
075557122 ΤΣΙΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΕΩ564.506,86-277.823,26842.330,12--- .
028406126 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ604.999,15-237.295,35842.294,50--- .
046910930 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ366.253,65-475.930,58842.184,23--- .
038091802 ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΑ353.440,63-488.536,65841.977,28--- .
007186161 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ----444.276,98397.664,02841.941,00 .
109844228 RUBINSTEIN ROBER KEN320.144,81-521.780,46841.925,27--- .
113171837 ΝΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΑΡ245.411,23-154.363,60399.774,83216.819,82224.804,01441.623,83 .
033604752 ΠΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΘΕΜ314.562,11-526.810,83841.372,94--- .
046261186 ΚΑΨΑΛΑ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ412.693,57-428.277,81840.971,38--- .
029049362 ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΤ681.247,40-159.706,55840.953,95--- .
029528834 ΤΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΙΔ232.913,51-156.919,75389.833,26305.995,58144.973,88450.969,46 .
043405421 ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ695.119,31-145.153,61840.272,92--- .
014965816 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ306.129,43-534.104,28840.233,71--- .
014221330 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΛΕ310.394,84-529.588,47839.983,31--- .
027044395 ΝΙΚΟΛΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ250.392,2729.347,03560.159,02839.898,32--- .
020658593 ΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ516.258,00-323.397,89839.655,89--- .
009713249 ΤΣΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ292.170,86-547.446,35839.617,21--- .
010200287 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ476.205,96-362.933,37839.139,33--- .
022769276 ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ393.496,03-445.271,37838.767,40--- .
016905932 ΠΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ276.913,09-561.763,58838.676,67--- .
046554849 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΛ462.167,38-376.471,83838.639,21--- .
010407041 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ215.586,87200,00106.783,13322.570,00333.512,10182.511,09516.023,19 .
013121959 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛ ΓΕΩ300.566,91-537.520,63838.087,54--- .
046853745 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ350.066,97-487.809,88837.876,85--- .
032253126 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ463.417,24-374.315,68837.732,92--- .
052294310 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΚΑΛ331.021,70-506.096,64837.118,34--- .
027164307 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑ ΠΑΝ----461.500,02375.161,04836.661,06 .
027476470 ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ432.300,85-404.048,81836.349,66--- .
023572416 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ214.527,47-177.679,15392.206,62204.288,15239.509,77443.797,92 .
014008254 ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----355.539,27479.441,82834.981,09 .
022660013 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ355.652,31-478.397,20834.049,51--- .
025237820 ΚΟΥΖΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ675.333,51-158.567,94833.901,45--- .
041405658 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜ ΔΗΜ457.531,09-376.311,54833.842,63--- .
059787900 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΙΟ179.770,63-259.996,48439.767,11188.036,50205.532,29393.568,79 .
009961165 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ----381.565,00451.432,69832.997,69 .
014405708 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ295.287,31-537.237,08832.524,39--- .
041971576 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ319.805,11-512.570,85832.375,96--- .
024334621 ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΝΔΡ ΑΘΑ306.925,27-525.398,65832.323,92--- .
144350511 AHMED JMAL SAD661.489,35-170.636,87832.126,22--- .
021406640 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΓΗ514.403,45-317.717,92832.121,37--- .
034709210 ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ566.455,55-265.575,62832.031,17--- .
013359702 ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ424.372,06-407.480,92831.852,98--- .
045784805 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ277.728,34-554.113,45831.841,79--- .
028505614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ278.423,91-552.623,32831.047,23--- .
032274910 ΓΙΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ172.485,06-56.363,45228.848,51398.051,97204.056,04602.108,01 .
117761632 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ423.333,44-407.531,03830.864,47--- .
012820160 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ381.682,41-448.854,19830.536,60--- .
021802138 ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ522.959,54-307.549,10830.508,64--- .
047795342 ELKADI AYMAN ELS----402.402,51427.561,89829.964,40 .
105457563 ΔΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΧ ΝΙΚ379.250,84-135.613,25514.864,09230.324,1084.143,16314.467,26 .
139618015 FRANCISKO ALBER FRE----418.109,97411.171,57829.281,54 .
072549743 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ157.650,67-70.444,19228.094,86351.588,52249.124,89600.713,41 .
027657335 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ647.709,12-181.034,70828.743,82--- .
010886766 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ338.395,47-489.805,85828.201,32--- .
105501855 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ----469.255,76358.816,09828.071,85 .
026514180 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ292.583,79-535.481,48828.065,27--- .
043701989 ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ----431.550,48396.384,62827.935,10 .
145297975 GRINDVOLD JOAKI CEN290.645,28160.326,19376.238,63827.210,10--- .
040153940 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΛΟΙΖΟ ΓΕΩ417.649,95-409.477,94827.127,89--- .
042011920 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΠΟ246.604,54-143.590,31390.194,85263.634,89173.293,41436.928,30 .
029057221 ΝΙΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ685.658,19-141.443,84827.102,03--- .
129134916 OLIVA GATET RAF373.039,73-453.765,63826.805,36--- .
011369306 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ327.079,28-499.318,86826.398,14--- .
047217161 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ236.739,54-155.795,42392.534,96277.900,74155.529,25433.429,99 .
052114941 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕ ΦΩΤ337.225,00-488.226,97825.451,97--- .
015213432 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ374.505,67-450.777,13825.282,80--- .
031837841 ΠΑΛΑΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ----470.236,35354.881,94825.118,29 .
115914713 THOMAJ SPIRO ΔΗΜ697.347,78-127.714,48825.062,26--- .
029789038 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ462.117,069.689,09352.930,02824.736,17--- .
010728623 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ708.766,35-115.843,51824.609,86--- .
134856620 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ----409.081,66415.197,28824.278,94 .
027585716 ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ337.564,10-486.648,89824.212,99--- .
042637627 ΖΑΖΑ ΑΠΟΣΤ ΑΜΠ283.115,03-150.513,24433.628,27298.495,0791.819,05390.314,12 .
058576765 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ486.160,38-337.573,30823.733,68--- .
045029420 ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΠΑΡ284.642,71-538.534,33823.177,04--- .
003196452 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ219.615,24-157.315,07376.930,31284.583,18161.378,18445.961,36 .
036340262 ΧΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ739.590,79-83.176,01822.766,80--- .
001342187 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ----337.110,09485.214,67822.324,76 .
034008270 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ----403.042,41419.227,38822.269,79 .
035352933 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΕΤ437.164,8212.060,92373.021,03822.246,77--- .
017226933 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣ ΠΑΡ269.835,95-552.392,63822.228,58--- .
024378482 ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ513.791,42-307.235,01821.026,43--- .
044080748 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ292.334,83-194.850,77487.185,60229.441,55104.154,43333.595,98 .
075208444 ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ----757.833,6862.741,05820.574,73 .
015071265 ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ427.376,75-393.125,87820.502,62--- .
030856359 ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥ288.752,60-531.393,65820.146,25--- .
035287172 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ204.970,76-614.912,28819.883,04--- .
015210614 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ322.681,02-497.168,63819.849,65--- .
010170125 ΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ344.267,87-475.291,05819.558,92--- .
070691266 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩ ΒΙΚ365.336,98-454.205,18819.542,16--- .
011177228 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ320.182,18-223.291,75543.473,93151.907,26123.980,07275.887,33 .
123412960 ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ321.610,67-150.514,38472.125,05256.365,3690.545,62346.910,98 .
077608078 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ243.412,93-575.499,89818.912,82--- .
042981635 ΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ253.450,20-565.091,83818.542,03--- .
025618781 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ370.273,30-447.923,82818.197,12--- .
041375490 ΚΑΝΕΛΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΚΩΝ313.184,30-504.942,31818.126,61--- .
025470898 ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ646.583,08-171.299,94817.883,02--- .
140348192 ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΥΣΟ ΓΕΩ691.360,98-126.194,28817.555,26--- .
003821237 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜ226.273,28-590.467,24816.740,52--- .
029732821 ΜΗΤΡΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ324.763,80-491.191,31815.955,11--- .
145303913 ΛΙΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ466.833,19-349.097,19815.930,38--- .
103871521 ΧΡΙΤΑΝΙ ΑΜΠΝΤ ΜΟΧ497.713,98-318.090,55815.804,53--- .
045465787 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ269.722,54-545.844,43815.566,97--- .
021464981 ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ275.645,61-258.103,79533.749,40164.830,63116.755,90281.586,53 .
077279125 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ----384.074,19431.210,60815.284,79 .
046252012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡ----421.375,21393.466,12814.841,33 .
059556070 ΚΑΡΑΤΖΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ325.378,31-160.544,65485.922,96213.385,73115.508,63328.894,36 .
046137199 ΧΙΛΙΑΣ ΦΙΛΑΡ ΒΑΣ491.694,77-322.919,69814.614,46--- .
022942110 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟ325.313,75-488.902,34814.216,09--- .
111102191 TAHAN M ADI A B----390.585,71423.349,01813.934,72 .
036562713 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ628.537,45-185.370,16813.907,61--- .
075272534 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ ΣΑΒ300.142,68-197.646,89497.789,57198.058,73117.038,47315.097,20 .
038247905 ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ165.823,80-101.619,52267.443,32294.942,62249.915,72544.858,34 .
029249138 ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ270.044,94-542.043,99812.088,93--- .
110496480 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣ ΜΑΤ668.720,14-143.303,85812.023,99--- .
039791392 ΓΙΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ301.761,61-510.249,88812.011,49--- .
014523043 ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ270.733,57-541.257,38811.990,95--- .
045536256 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ291.208,35-520.372,85811.581,20--- .
029351053 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ----380.798,87430.775,95811.574,82 .
043775849 ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ296.069,68-515.374,27811.443,95--- .
047245196 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΓΓΕΛ ΧΡΗ175.995,07-103.363,80279.358,87340.292,70191.750,99532.043,69 .
124378123 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ463.003,77-348.289,77811.293,54--- .
046824669 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ462.380,28-348.657,03811.037,31--- .
040617159 ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ633.689,85-176.983,10810.672,95--- .
115498203 HOWLADER MD NA MD----806.153,674.349,08810.502,75 .
034639516 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ186.744,58-171.788,37358.532,95250.885,02200.947,86451.832,88 .
052548190 ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ858,76553.380,72255.989,03810.228,51--- .
031296210 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΦΩΤ483.314,80-325.947,51809.262,31--- .
031905995 ΜΠΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ----372.553,14436.706,18809.259,32 .
053103788 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΝΙΚ308.871,40-499.784,04808.655,44--- .
046429031 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΦΩΤΙΟ ΣΩΚ318.144,55-490.191,72808.336,27--- .
114549191 ΜΑΡΤΕΛΛΟ ΕΙΡΗΝ ΠΙΕ-596.650,61211.214,32807.864,93--- .
059084260 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ94.094,18234.774,26478.713,18807.581,62--- .
104346576 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ----452.490,67355.008,62807.499,29 .
059377713 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑ ΡΕΝ----339.127,73468.302,27807.430,00 .
003504938 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ457.315,90-350.077,44807.393,34--- .
044828071 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ515.142,38-291.945,33807.087,71--- .
023556858 ΖΕΜΠΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓ150.284,18293.065,17363.633,31806.982,66--- .
009396694 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣ ΧΡΙ522.593,07-284.003,79806.596,86--- .
013372460 ΝΤΡΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ294.764,92-511.673,36806.438,28--- .
015437403 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣ293.050,184.656,25507.837,83805.544,26--- .
050580330 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----377.991,29427.423,31805.414,60 .
035278060 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ161.604,33-221.508,58383.112,91189.497,97231.781,70421.279,67 .
005929291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ342.421,08-460.928,02803.349,10--- .
030387089 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΑΡ493.444,47-309.715,96803.160,43--- .
111244838 ΠΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙ ΒΑΣ420.639,95-382.341,78802.981,73--- .
045162309 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟ ΘΕΟ303.144,16-126.777,42429.921,58230.560,91141.573,91372.134,82 .
028888018 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ183.173,96-197.563,03380.736,99229.595,04191.542,51421.137,55 .
056453420 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ344.315,51-457.543,33801.858,84--- .
021228972 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ347.711,10-454.005,79801.716,89--- .
044706504 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΡΟ270.152,82-531.301,33801.454,15--- .
061540478 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΠΕΣΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΤΡΙ9.820,04330.650,66460.690,46801.161,16--- .
074490539 ΣΙΝ ΦΕΙ Σ ΤΣΙ487.826,33-313.213,07801.039,40--- .
053398330 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛ ΚΩΝ----367.572,75433.207,82800.780,57 .
044850526 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤ ΕΥΑ484.094,13-316.550,69800.644,82--- .
057899279 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡ ΣΩΦ211.733,12-246.600,59458.333,71188.399,70153.805,94342.205,64 .
070874280 MUNSHI MD SH MD----797.268,222.882,49800.150,71 .
010923152 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ467.795,40-332.278,65800.074,05--- .
023094555 ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.654,61312.993,70485.137,81799.786,12--- .
050157251 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟ ΔΙΟ400.744,32-398.920,23799.664,55--- .
040132666 ΣΩΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΡ571.312,01-228.253,01799.565,02--- .
043933125 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ ΧΑΡ290.881,86-508.478,27799.360,13--- .
075778914 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΝΕΡΜΙ ΤΖΙ463.369,51-335.807,82799.177,33--- .
044497818 ΡΟΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ537.871,19-261.124,43798.995,62--- .
047747203 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ----525.669,74273.008,44798.678,18 .
104159316 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΝ219.849,03-112.876,53332.725,56341.467,33124.438,55465.905,88 .
003338514 ΚΑΤΙΦΕΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑ240.748,83-180.579,10421.327,93245.216,91132.029,86377.246,77 .
025376671 ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ356.022,12-441.883,08797.905,20--- .
025706640 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ268.937,62-528.911,19797.848,81--- .
035378198 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ325.393,71-472.278,65797.672,36--- .
037528220 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ640.146,80-157.322,46797.469,26--- .
040008157 ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ265.731,55-531.636,33797.367,88--- .
042774683 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ229.522,47-83.138,85312.661,32354.659,11129.985,01484.644,12 .
140341596 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΝΙ ΑΝΑ8.201,07634.899,36154.127,93797.228,36--- .
035005216 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ509.809,53-287.085,87796.895,40--- .
059259886 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΔΡΙ ΑΛΕ----518.286,79278.443,67796.730,46 .
051033184 ΦΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ174.183,12-82.085,64256.268,76279.419,11260.824,20540.243,31 .
038269123 ΧΕΛΜΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΜΜ232.050,58121.714,88442.734,91796.500,37--- .
052287852 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ172.183,04-45.601,21217.784,25399.314,06178.611,82577.925,88 .
063479056 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ220.950,08-574.493,96795.444,04--- .
113171118 MILNE DOUGL JAM412.481,39-382.227,70794.709,09--- .
135024420 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ521.341,61-273.292,41794.634,02--- .
015455250 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟ ΚΩΝ269.046,01-209.124,49478.170,50165.307,42150.436,84315.744,26 .
014371750 ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΝΔ482.789,12-310.956,47793.745,59--- .
021197616 ΧΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ178.143,33-230.750,88408.894,21186.377,37198.382,58384.759,95 .
061021052 ΠΑΦΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΠ190.287,39-131.889,86322.177,25287.488,70183.759,98471.248,68 .
015630450 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ264.088,12-529.191,21793.279,33--- .
044179017 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ222.998,176.514,89203.030,47432.543,53199.161,39161.189,23360.350,62 .
029082414 ΜΠΕΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ623.025,31-169.265,09792.290,40--- .
046919578 ΠΕΤΣΗ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ502.743,12-289.068,86791.811,98--- .
059500178 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----371.981,15419.695,69791.676,84 .
040400075 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ354.027,00-437.304,23791.331,23--- .
133427076 JENK JUSTI JOR349.749,60-441.511,99791.261,59--- .
045222520 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ361.991,68-428.961,93790.953,61--- .
130444264 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----402.742,57388.067,71790.810,28 .
046838613 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ331.150,64-174.263,05505.413,69213.900,4071.439,59285.339,99 .
045665275 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ503.699,91-286.908,53790.608,44--- .
101661442 JANI ANDRE SAL434.170,94-355.978,40790.149,34--- .
043798899 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ198.542,15-104.733,10303.275,25321.618,49165.092,06486.710,55 .
045945316 ΣΙΜΟΝΟΒΙΤΣ ΣΛΑΒΚ ΠΕΤ306.946,50-482.446,81789.393,31--- .
021100546 ΚΥΡΟΜΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΜ212.474,55-134.619,78347.094,33253.986,00187.534,26441.520,26 .
120434700 ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ278.502,61150.306,71359.292,04788.101,36--- .
021995835 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ491.681,66-296.306,99787.988,65--- .
008521438 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΘΩΜ292.275,33-495.672,46787.947,79--- .
059518618 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΤ393.921,10-393.112,56787.033,66--- .
047949010 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ530.362,23-256.644,27787.006,50--- .
032552894 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ262.439,94-524.523,21786.963,15--- .
035114992 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ320.736,22-466.204,32786.940,54--- .
027059464 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ277.879,92-508.850,33786.730,25--- .
006691708 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΧΑΡ315.527,05-470.920,53786.447,58--- .
030869134 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΑΡΥΦ ΓΕΩ195.746,51-185.185,44380.931,95249.239,54156.269,34405.508,88 .
038167813 ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΕΥΓ557.708,61-228.216,64785.925,25--- .
044805961 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ438.081,14-347.683,54785.764,68--- .
053099421 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ236.367,21-266.479,21502.846,42154.293,46128.535,42282.828,88 .
072815263 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕ273.423,75-511.987,13785.410,88--- .
003810179 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ299.552,11-212.889,27512.441,38207.574,7065.301,92272.876,62 .
026546729 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ----470.699,11314.604,87785.303,98 .
009091388 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΑΣ ΠΕΤ442.320,55-342.975,94785.296,49--- .
008386330 ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΑ257.733,58-527.555,63785.289,21--- .
028950795 ΠΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ447.718,45-337.562,45785.280,90--- .
117236167 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΙ98.394,82265.326,85420.838,26784.559,93--- .
050866043 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΑΜΕ ΚΩΝ603.200,20-181.232,03784.432,23--- .
067149882 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ481.474,45-302.887,25784.361,70--- .
044991243 ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----410.645,12373.669,81784.314,93 .
024073416 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ205.900,3677.018,46501.266,49784.185,31--- .
043350952 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ286.309,52-497.847,59784.157,11--- .
050443913 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ693.772,17-89.915,67783.687,84--- .
027876821 ΧΑΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΓΝ451.318,41-332.224,62783.543,03--- .
043547109 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ281.897,80-501.455,46783.353,26--- .
020453446 ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑ ΘΕΟ420.137,13-362.366,19782.503,32--- .
046303839 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ195.963,81-121.671,87317.635,68286.362,57178.085,11464.447,68 .
139980170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ325.121,54-105.061,82430.183,36281.784,7569.938,46351.723,21 .
022152436 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ465.857,41-315.105,85780.963,26--- .
042026240 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ295.230,45-485.316,39780.546,84--- .
079496428 ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΝΙΚΗ ΚΩΝ470.151,41-310.273,41780.424,82--- .
020537826 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΟΥΛΟ ΓΕΩ6.310,05331.941,00441.977,30780.228,35--- .
044084004 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ371.139,18-408.760,26779.899,44--- .
116524468 ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ379.237,10-400.642,88779.879,98--- .
052110782 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ465.941,02-313.291,27779.232,29--- .
044064761 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤ ΙΩΑ533.823,39-245.204,20779.027,59--- .
126398770 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ----455.408,35322.928,28778.336,63 .
128000050 BURUIANA GALIN ΙΒΑ670.087,00-107.615,98777.702,98--- .
039396877 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ216.288,01208.142,76353.186,06777.616,83--- .
005167913 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΚΡ ΓΕΩ153.184,61-193.246,94346.431,55190.783,80240.217,10431.000,90 .
010309742 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΛΣΑ ΝΙΚ----352.740,16424.111,34776.851,50 .
012871134 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ----333.833,67442.872,03776.705,70 .
105098469 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ452.912,62-323.087,10775.999,72--- .
045718887 ΤΣΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ563.046,63-212.862,14775.908,77--- .
047153437 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ598.710,07-177.053,26775.763,33--- .
034121868 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ296.848,61-478.773,14775.621,75--- .
041409055 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΑΛΕ443.899,31-331.640,87775.540,18--- .
021272436 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ286.383,95-488.890,94775.274,89--- .
025199569 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ171.197,6430.355,34573.559,89775.112,87--- .
050633536 ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ388.755,60-386.147,80774.903,40--- .
042937439 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟ ΜΙΧ258.520,88-516.372,58774.893,46--- .
032050581 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΓΕΩ327.454,90-447.351,90774.806,80--- .
134027287 RASHED KHLLE JAL360,00610.969,01163.295,19774.624,20--- .
041487070 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩ399.216,48-375.072,95774.289,43--- .
046071888 ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦ ΧΡΗ21.134,73556.881,47196.251,03774.267,23--- .
042579921 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ371.233,33-402.936,59774.169,92--- .
007655455 ΣΤΡΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ511.319,13-262.631,11773.950,24--- .
019588466 ΣΑΛΟΥΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ258.374,16-515.429,46773.803,62--- .
031033838 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ255.683,05-517.997,81773.680,86--- .
054475164 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ299.256,07-474.015,32773.271,39--- .
027614697 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ258.253,57-514.985,95773.239,52--- .
031171577 ΤΣΙΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ256.414,32-516.818,03773.232,35--- .
008073902 ΚΩΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ310.689,16-462.413,43773.102,59--- .
059519904 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΘΑ176.895,49-193.664,47370.559,96210.185,50192.303,10402.488,60 .
035640826 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ161.811,26-138.557,52300.368,78251.067,95220.542,77471.610,72 .
157776664 ZHELEV KIRCH NAY497.927,11-273.897,86771.824,97--- .
027092159 ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ331.725,54-439.544,57771.270,11--- .
047849268 ΝΑΤΟΛΙ ΕΛΓΚΑ ΑΝΤ385.261,61-385.796,98771.058,59--- .
115492014 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΝΑ19.127,00323.237,21428.468,80770.833,01--- .
106502500 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ314.397,59-456.029,58770.427,17--- .
010205130 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΛΕΩ180.590,5016.950,18572.574,92770.115,60--- .
028760336 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚ ΝΙΚ291.685,42-152.756,06444.441,48205.326,65120.158,75325.485,40 .
014279724 ΠΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ----453.409,76316.097,57769.507,33 .
043050918 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΡ413.970,50-355.183,36769.153,86--- .
102748730 ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ373.548,66-395.523,54769.072,20--- .
051818264 ΤΣΙΡΚΑ ΙΟΥΛΙ ΚΩΝ282.910,28-168.525,39451.435,67236.835,4580.502,87317.338,32 .
015620387 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ358.492,25-410.281,68768.773,93--- .
047492355 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ340.616,88-428.139,05768.755,93--- .
055242366 ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ462.593,02-305.980,05768.573,07--- .
044311070 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΕΥΣ265.032,97-502.941,27767.974,24--- .
028708859 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΣΥΜ151.096,43-258.040,23409.136,66196.121,43162.631,21358.752,64 .
009762778 ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ254.018,59-152.434,01406.452,60245.306,68115.472,78360.779,46 .
017677178 ΠΗΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ510.027,01-257.154,07767.181,08--- .
041642180 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ445.891,66-320.729,30766.620,96--- .
102681893 ΤΑΤΣΗ ΧΡΥΣΟ ΚΩΝ----337.267,01428.936,09766.203,10 .
105829547 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ296.135,41-469.667,88765.803,29--- .
018176124 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ338.467,03-426.704,61765.171,64--- .
037716267 ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----348.147,11416.615,37764.762,48 .
024166450 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ267.986,20-496.558,38764.544,58--- .
011582399 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΦΡΑ290.082,16-473.899,37763.981,53--- .
003224627 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ----318.331,76445.504,74763.836,50 .
126563521 ΜΑΝΩΛΑ ΝΙΚΗ ΝΙΚ----378.531,34384.327,30762.858,64 .
014829554 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙ503.628,41-259.143,97762.772,38--- .
046232953 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ362.226,29-400.048,32762.274,61--- .
070606144 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡ554.139,54-208.055,95762.195,49--- .
075094774 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩ471.450,49-290.172,11761.622,60--- .
026620203 ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ257.033,14-504.547,13761.580,27--- .
131944103 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟ ΧΡΗ280.000,00-481.420,00761.420,00--- .
020715149 ΠΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ213.094,80110.474,61437.779,01761.348,42--- .
111528454 PEKRI CHRIS ΙΩΣ79,21318.344,81442.314,69760.738,71--- .
063600790 ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ378.134,39-382.313,15760.447,54--- .
018105635 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ330.694,75-429.739,10760.433,85--- .
029446619 ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ483.689,35-276.417,40760.106,75--- .
040003229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ272.987,932.696,37483.766,15759.450,45--- .
133395191 ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΠΕΤ454.808,80-304.265,04759.073,84--- .
058822004 ΒΑΓΙΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----380.309,89378.457,73758.767,62 .
140088457 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ387.444,36-371.064,06758.508,42--- .
025363558 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ291.591,36-464.820,63756.411,99--- .
023120461 ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ382.562,25-373.837,77756.400,02--- .
035573324 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ276.580,44-479.527,28756.107,72--- .
040558512 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ383.479,75-372.091,75755.571,50--- .
015765459 ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑ ΚΩΝ429.923,55-325.600,75755.524,30--- .
022125354 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ532.320,51-222.609,14754.929,65--- .
026728642 ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ248.445,22-111.014,02359.459,24292.490,19102.951,17395.441,36 .
121640290 ΧΑΔΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΦΩΤ417.749,97-337.075,62754.825,59--- .
031659731 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΛΑΖ251.810,23-502.905,36754.715,59--- .
047232508 ΘΕΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ176.685,85-125.939,95302.625,80315.311,18136.231,00451.542,18 .
127982252 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ339.969,9631.126,1797.519,77468.615,90265.651,3519.852,53285.503,88 .
026766150 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΤΙΜ285.386,33-148.067,22433.453,55194.465,66126.126,02320.591,68 .
038622931 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ491.867,63-262.017,65753.885,28--- .
045822039 ΒΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛ ΧΡΗ356.968,72-396.820,42753.789,14--- .
021743588 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ371.140,24-382.257,51753.397,75--- .
108228194 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟ ΛΑΖ448.596,96-304.606,32753.203,28--- .
027727526 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ308.761,50-444.374,52753.136,02--- .
135989820 KAJO TAULA ILI631.820,00-121.267,28753.087,28--- .
011729814 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ415.044,50-338.018,99753.063,49--- .
046611989 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ297.775,21-455.239,17753.014,38--- .
054488368 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ225.743,21-181.892,02407.635,23203.970,71141.221,99345.192,70 .
017399101 ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ153.594,18-148.729,14302.323,32256.261,07193.769,16450.030,23 .
046503745 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ187.135,22-92.460,31279.595,53329.175,09143.398,04472.573,13 .
141235411 TABATADZE MARIA TRI----744.522,386.483,76751.006,14 .
039078119 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ450.529,17-299.823,85750.353,02--- .
042703150 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΜΑΡ377.783,00-372.541,33750.324,33--- .
045888643 ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ209.945,6046.955,25493.305,11750.205,96--- .
005333618 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----307.187,82442.754,60749.942,42 .
030863850 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΣΤ266.590,58-483.338,02749.928,60--- .
042327846 ΜΑΡΚΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ513.604,02-236.307,54749.911,56--- .
029270818 ΜΕΞΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ258.649,01-491.107,88749.756,89--- .
039460112 ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩ ΘΕΟ478.239,32-271.290,43749.529,75--- .
042561327 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ514.665,03-234.778,70749.443,73--- .
009625667 ΤΕΡΖΗ ΛΟΥΙΖ ΚΥΡ----504.647,90243.883,98748.531,88 .
056775513 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΕΜΜ315.315,09-432.957,20748.272,29--- .
027070782 ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ248.898,89-499.343,70748.242,59--- .
045142102 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ317.050,02-431.131,82748.181,84--- .
005432135 ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ253.990,71-494.110,93748.101,64--- .
073718577 ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΠΑ165.018,49-217.581,76382.600,25178.817,68186.395,02365.212,70 .
051241772 ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΗ388.317,10-359.294,88747.611,98--- .
041752380 ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ336.550,82-410.956,17747.506,99--- .
023588856 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ225.389,66-110.069,51335.459,17226.575,78185.167,27411.743,05 .
058297266 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ438.433,02-308.109,38746.542,40--- .
042713200 ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----463.869,73281.999,77745.869,50 .
044386553 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΡΙ292.115,89-453.395,85745.511,74--- .
077854486 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ404.599,07-340.401,84745.000,91--- .
074009389 ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ618.002,55-126.982,33744.984,88--- .
047187060 ΓΚΟΥΤΖΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕ THE331.968,44-171.975,85503.944,29160.891,4779.462,56240.354,03 .
043700747 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ184.302,21-179.448,52363.750,73196.507,11183.921,36380.428,47 .
019888647 ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΖΩΗ488.610,44-255.565,12744.175,56--- .
047428658 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ451.160,79-292.957,63744.118,42--- .
008337101 ΡΙΖΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ152.184,455.525,77153.371,25311.081,47237.629,34195.132,26432.761,60 .
033947110 ΤΣΙΤΤΕΡΟΣ ΜΙΧ ΠΑΝ166.085,14-130.187,47296.272,61221.742,62225.672,79447.415,41 .
044578262 ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ497.139,80-246.184,87743.324,67--- .
048044476 ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ185.833,54-557.413,02743.246,56--- .
019022981 ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ308.562,98-434.501,32743.064,30--- .
035619472 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ581.329,59-161.672,62743.002,21--- .
021909685 ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ403.448,96-339.396,00742.844,96--- .
035922100 ΚΟΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ433.045,98-309.689,29742.735,27--- .
027410756 ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣ ΧΡΗ----592.133,19150.179,00742.312,19 .
053978925 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΘ223.211,85-153.024,97376.236,82188.215,92177.164,99365.380,91 .
034017727 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ294.166,99-447.160,76741.327,75--- .
000262245 ΤΣΙΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ355.112,25-385.876,10740.988,35--- .
043768489 ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ----310.566,38430.236,67740.803,05 .
041967422 ΠΑΠΑΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ253.394,53-487.368,51740.763,04--- .
025330275 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ296.131,05-443.941,80740.072,85--- .
110161040 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ198.027,27-241.158,98439.186,25156.819,06143.684,08300.503,14 .
041608683 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ246.478,29-493.146,35739.624,64--- .
021212384 ΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ552.459,35-186.876,61739.335,96--- .
076346039 ΠΟΥΣΚΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ244.472,27-494.811,87739.284,14--- .
053856589 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙ244.455,85-494.229,05738.684,90--- .
044547537 ΜΠΕΖΑΤΗ ΑΡΓΥΡ ΕΥΣ270.417,90-116.657,05387.074,95275.641,8075.910,70351.552,50 .
067921354 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΕΡ301.564,37-437.027,77738.592,14--- .
028436500 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ317.613,47-420.604,84738.218,31--- .
032869744 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛ ΘΕΟ314.549,75-423.656,21738.205,96--- .
010454970 ΚΑΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ304.448,38-433.293,94737.742,32--- .
034677963 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣ ΣΠΥ----365.019,21372.650,28737.669,49 .
045489202 ΚΑΦΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ205.138,10-133.655,19338.793,29252.472,36146.209,16398.681,52 .
006439238 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ389.995,65-347.386,41737.382,06--- .
024638677 ΤΗΡΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----341.564,42395.652,67737.217,09 .
079497610 ΛΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ183.474,73-553.741,79737.216,52--- .
126780367 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΙΝΑ ΓΕΩ1.179,97591.560,14144.400,45737.140,56--- .
009752299 ΚΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ266.667,81-470.159,57736.827,38--- .
025704253 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ439.930,86-296.648,88736.579,74--- .
042467020 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ275.741,16-460.793,67736.534,83--- .
017644670 ΑΡΤΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ----417.008,10319.486,63736.494,73 .
132153942 ΜΑΓΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ----378.911,12357.507,78736.418,90 .
103383200 ΚΡΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ317.246,33-101.816,92419.063,25204.000,98113.157,96317.158,94 .
013754449 ΕΞΑΡΧΟΣ ΖΗΣΙΜ ΓΕΩ401.068,12-335.038,26736.106,38--- .
001731212 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ402.176,082.645,99331.243,88736.065,95--- .
046192508 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ352.560,75-382.785,91735.346,66--- .
021885020 ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΝΤΙΝ ΓΕΩ----333.892,75401.225,69735.118,44 .
035959976 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΘ262.942,84-471.798,88734.741,72--- .
102718450 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ506.781,73-227.884,02734.665,75--- .
040524293 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ194.439,35-227.586,14422.025,49154.472,88157.894,31312.367,19 .
008111530 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ400.419,6974.846,88258.906,60734.173,17--- .
003513843 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----348.875,06385.075,38733.950,44 .
015689803 ΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ336.629,01-397.140,09733.769,10-