Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την 28/06/2019


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1158/2017, δημοσιοποιείται κατάσταση φυσικών προσώπων με :

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 28/06/2019. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 28/06/2018, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 28/06/2019. Οι οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 06/2018 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση περιλαμβάνονται μόνο οφειλέτες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις περί δημοσιοποίησης, βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. και τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές φυσικών προσώπων προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.(άντληση στοιχείων 28/06/2019)

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Δημοσίου Σύνολο Δημοσίου Βασική οφειλή Ε.Φ.Κ.Α. Συνεισπραττόμενα Ε.Φ.Κ.Α. Σύνολο Ε.Φ.Κ.Α. Παρατηρήσεις
016071982 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ43.125.817,8787.759.715,96107.956.098,29238.841.632,12--- .
134457214 APOSTOLIDES PANAY ΔΗΜ24,60122.729.560,76112.531.650,67235.261.236,03--- .
024943278 ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ7.159.163,79118.325.018,9298.665.969,93224.150.152,64--- .
028470996 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ62.672.615,25-125.734.440,56188.407.055,81--- .
019779258 ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ6.832.338,2573.928.910,19103.573.172,66184.334.421,10--- .
132269705 KOSTA CHRIS ΓΕΩ-91.498.602,2884.741.971,91176.240.574,19--- .
031721346 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ136.902.413,75-34.122.900,65171.025.314,40--- .
015286461 ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ40.476.531,8934.958.017,4386.089.389,54161.523.938,86--- .
025875785 ΛΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ7.324,98117.134.952,9736.227.579,88153.369.857,83--- .
013938484 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ42.993.467,667.824.607,3899.904.765,15150.722.840,19--- .
106945913 ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΚΛΕ74.639.462,97-75.727.156,29150.366.619,26--- .
041571311 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΠΑΝ85.134.491,50-60.341.915,50145.476.407,00--- .
134643096 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ-75.486.758,3368.994.897,13144.481.655,46--- .
019230339 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ----79.164.501,2657.235.427,56136.399.928,82 .
050917778 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ769,8243.378.157,4569.544.630,10112.923.557,37--- .
035805613 ΠΑΓΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ-35.588.368,3768.827.770,10104.416.138,47--- .
045682131 ΚΟΚΚΙΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ31.725.463,99-57.490.697,5389.216.161,52--- .
040403502 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ2.833.059,8431.421.733,6853.937.691,6488.192.485,16--- .
008727072 ΚΛΑΨΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ39.053.843,32-49.049.239,2988.103.082,61--- .
046640310 ΣΤΡΟΝΓΚΟΛΙ ΣΕΡΤΖ ΣΑΛ-27.927.855,8255.220.292,9283.148.148,74--- .
029194645 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ28.397.363,113.489.822,9945.752.217,5777.639.403,67--- .
013355101 ΣΟΛΑΚΙΑΝ ΣΕΤΡΑ ΧΑΙ27.899.664,00355.192,6348.680.687,3976.935.544,02--- .
145600692 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΥΡ304,5435.637.022,6432.565.630,8968.202.958,07--- .
154330151 ΠΕΤΡΟΥ ΘΩΜΑΣ ΑΝΤ-54.017.815,9511.943.339,1065.961.155,05--- .
154324377 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΛ ΜΙΧ-54.007.145,9511.940.979,9765.948.125,92--- .
029966883 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ2.102,4526.116.915,5237.356.669,3663.475.687,33--- .
126082610 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ42,0731.792.591,8130.956.669,7462.749.303,62--- .
015107567 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑ ΝΙΚ9.577,6737.317.434,9924.783.600,8862.110.613,54--- .
131694134 ΚΙΟΥΛΕ ΑΛΕΞΑ ΑΡΝ48.237.796,01-12.945.954,5461.183.750,55--- .
007553137 ΡΕΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ13.963.756,797.182.767,0139.008.451,2560.154.975,05--- .
040130010 ΣΤΑΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛ ΝΑΠ50.536.266,68-9.251.003,4859.787.270,16--- .
042148021 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ200.375,2222.804.103,7836.186.218,9159.190.697,91--- .
116803598 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΛ-32.136.461,2526.417.241,4158.553.702,66--- .
019183487 ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ-28.451.030,8130.068.238,6558.519.269,46--- .
014192004 ΚΟΡΑΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ43.847.482,91-14.496.527,2958.344.010,20--- .
002411700 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΡΙ24.354.026,96-33.068.561,6157.422.588,57--- .
044005392 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ15.839.943,983.566.129,4037.667.685,7157.073.759,09--- .
042050110 ΛΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ34.628.761,09-21.693.733,4156.322.494,50--- .
025866125 ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΤΗΛΕΜ ΑΠΟ13.413.069,624.821.206,7036.729.636,0354.963.912,35--- .
009012586 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ30.362.582,15283.354,6922.573.709,3353.219.646,17--- .
027656418 ΧΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ16.236.464,244.418.795,3531.998.184,8252.653.444,41--- .
048106944 ΣΠΑΝΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ35.677.497,98-13.353.541,0649.031.039,04--- .
040881548 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΕ28.045.933,19-17.064.865,1345.110.798,32--- .
027482948 ΠΑΠΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ28.182,8818.032.901,1226.932.417,2044.993.501,20--- .
013615960 ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΡΙΣΤ ΓΕΩ17.482.421,8145.430,6325.608.425,0443.136.277,48--- .
050788903 ΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΚ20.115.837,32-19.277.196,4439.393.033,76--- .
149958435 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ-26.904.138,9310.662.110,2637.566.249,19--- .
074012702 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ18.139.175,20127.203,2918.971.154,9937.237.533,48--- .
043250154 ΧΛΙΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ-14.879.707,9322.056.722,7236.936.430,65--- .
035264552 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ28.497.204,51-5.458.286,9933.955.491,50--- .
031718968 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ11.528.425,47-22.393.928,6933.922.354,16--- .
044507830 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.800.436,36-21.637.308,1432.437.744,50--- .
103860069 ΣΑΑΝΤ ΑΛΙ ΜΑΧ-12.854.317,3319.196.858,0132.051.175,34--- .
042920003 ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ20.629.199,58-11.364.715,8031.993.915,38--- .
036913867 ΓΙΑΤΡΑ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ16.495.475,84-15.477.886,8531.973.362,69--- .
074592730 ΠΑΝΙΤΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.150,0022.562.161,929.037.317,0831.600.629,00--- .
040299337 ΚΑΝΑΤΑΣ ΤΙΜΟΛ ΑΘΑ10.455.385,95675,0020.291.367,3430.747.428,29--- .
042616160 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ12.027.796,86-17.979.465,0630.007.261,92--- .
003263641 ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΕ10.147.121,98-19.384.354,6729.531.476,65--- .
134643103 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΙΧΑΛ ΧΡΙ-15.162.130,6713.858.187,4429.020.318,11--- .
056998179 ΣΒΙΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ6.559,2515.162.130,6713.557.996,6128.726.686,53--- .
113960040 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΒΡ16.841.709,37-11.467.987,0428.309.696,41--- .
014066663 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ13.547.780,25-14.045.053,6527.592.833,90--- .
010495130 ΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ17.603.759,63-8.282.676,5725.886.436,20--- .
019092725 ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ6.961.478,372.260.097,9416.126.154,5225.347.730,83--- .
038502400 ΜΠΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ12.964,5012.854.317,3312.001.688,4724.868.970,30--- .
042719995 ΛΑΛΙΩΤΗ ΒΑΡΒΑ ΗΛΙ10.435.529,39-14.118.947,2624.554.476,65--- .
127455058 ΤΡΑΚΟΥΣΕΛΗΣ ΘΑΝΟΣ ΑΔΑ-10.513.265,3713.919.563,3524.432.828,72--- .
046304420 ΝΤΕΛΛΕΡΜΠΑ ΙΒΑΝ ΒΕΝ374.794,587.743.053,4316.286.611,8724.404.459,88--- .
042444541 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ8.004.201,48-16.168.689,7924.172.891,27--- .
148676667 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΜΙΧ200,0017.573.679,676.457.735,4024.031.615,07--- .
016667998 ΜΠΙΖΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑ ΝΙΚ7.981.140,44-16.021.640,9724.002.781,41--- .
031143775 ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ3.533.356,027.142.738,0013.295.878,9523.971.972,97--- .
026689949 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΙΣΜΑΗ ΤΖΕ15.770.147,60-5.515.786,9021.285.934,501.119.975,381.191.615,552.311.590,93 .
121609563 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ13,1111.682.063,0511.552.263,2923.234.339,45--- .
040351760 ΡΕΠΟΥΛΙΑ ΒΑΣΙΛ ΛΑΜ6.796.896,021.855.122,7114.483.299,0123.135.317,74--- .
123216751 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ11.264.492,10-11.604.867,7922.869.359,89--- .
031719117 ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ8.754.718,74-13.942.813,0422.697.531,78--- .
131836085 ΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ13.284.735,5333.769,729.141.929,3222.460.434,57--- .
006079486 ΤΕΜΠΕΡΕΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΟΣ7.347.421,34-14.693.981,5322.041.402,87161.771,28164.830,14326.601,42 .
038916576 ΓΕΩΡΓΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ10.711.455,3343.384,4411.549.464,0222.304.303,79--- .
042539100 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ15.047.143,88-7.115.369,1522.162.513,03--- .
045984090 ΜΟΡΦΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ8.521.981,91-13.581.833,7522.103.815,66--- .
034531267 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΤ9.683.739,09-12.371.249,2022.054.988,29--- .
042096867 ΠΟΥΛΗΣ ΕΠΑΜΕ ΜΙΧ7.424.230,85-14.624.440,8222.048.671,67--- .
003376371 ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ19.500.636,46-2.441.880,4221.942.516,88--- .
131969392 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ10.668.525,88-11.133.811,6621.802.337,54--- .
036015397 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ13.158.636,72-8.307.339,9921.465.976,71--- .
050775030 ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ3.650,0018.135.127,912.951.764,3621.090.542,27--- .
134613694 ΕΥΛΑΜΠΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΜΙΧ-18.135.127,922.950.585,3121.085.713,23--- .
027221644 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.659,6918.135.127,932.825.578,2920.964.365,91--- .
126139771 SHTRANTS IVAN ANT-9.485.835,6311.392.699,5420.878.535,17--- .
016004693 ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ11.080.725,03-9.757.668,6920.838.393,72--- .
017187767 ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ6.874.107,18-13.906.172,8420.780.280,02--- .
036620585 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ ΣΠΥ9.623.719,47-11.043.580,7420.667.300,21--- .
022669726 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ7.732.120,25-12.887.997,5720.620.117,82--- .
051379380 ΒΑΚΡΑΣ ΣΩΤΗΡ ΦΩΤ14.117.233,25-6.405.421,4520.522.654,70--- .
017145291 ΛΙΝΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ6.723.368,89-13.555.187,0020.278.555,89--- .
020884572 ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΜΑΡΟΥ ΠΕΤ1.599.253,995.046.783,1113.434.434,8220.080.471,92--- .
050750568 BATALIAS MICHA ΗΛΙ15.773.580,88-4.260.339,9020.033.920,78--- .
042546127 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ6.847.434,49-12.975.612,4519.823.046,94--- .
065297730 ΜΑΝΙΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚ ΒΑΣ9.651.333,97129.675,589.935.452,4919.716.462,04--- .
017979525 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ15.535.580,56-4.156.167,7919.691.748,35--- .
034759030 ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ7.464.147,02-12.216.624,0419.680.771,06--- .
043997090 ΒΟΜΒΑΣ ΜΑΡΙΝ ΚΩΝ6.365.984,96-12.884.189,1019.250.174,06--- .
044204006 ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ6.533.357,39-12.527.799,0319.061.156,42--- .
039750441 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ767,476.669.293,4811.564.839,5218.234.900,47--- .
076998816 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ-6.669.293,4811.564.554,8918.233.848,37--- .
034037799 ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ3.997.802,962.353.666,4411.529.929,3017.881.398,70--- .
027463983 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΡΙΠ ΕΥΑ9.416.968,80-8.364.199,8017.781.168,60--- .
064683391 ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ-5.875.020,5311.814.947,7217.689.968,25--- .
118388714 ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ8.271.225,82-8.857.575,9417.128.801,76--- .
118739217 ΘΑΜΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΑΒ7.974.647,15-9.151.957,6817.126.604,83--- .
037125025 ΝΟΥΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΣΠΥ6.232.292,67-10.884.716,2517.117.008,92--- .
074106976 ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ9.148.410,81-7.917.309,5917.065.720,40--- .
039819018 ΠΡΑΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤ ΜΑΡ6.615.866,65-10.422.958,9917.038.825,64--- .
042053566 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ5.684.574,37-11.106.342,7816.790.917,15--- .
038851819 ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΜΜ-5.782.704,5810.942.769,3016.725.473,88--- .
031631630 ΜΠΑΛΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ5.541.681,00-11.155.904,8616.697.585,86--- .
151426470 STAWART JONAT NIC11.021.335,04-5.616.033,8816.637.368,92--- .
105014371 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΕ ΚΑΛ-6.682.403,039.953.212,9316.635.615,96--- .
014806934 ΝΤΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ5.503.289,47351.031,9210.768.479,9816.622.801,37--- .
104968064 ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ990,949.946.945,416.606.294,4316.554.230,78--- .
018492540 ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ2.423.872,615.829.098,328.263.623,6216.516.594,55--- .
043319113 ΜΗΛΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ5.379.525,23-10.852.006,4016.231.531,63--- .
003059920 ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΝΑ97.440,035.281.768,7910.835.505,1416.214.713,96--- .
033429080 ΤΥΛΙΓΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΘ5.521.408,15186.950,5510.499.354,1316.207.712,83--- .
118520127 ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ9.476.109,79-6.642.585,5716.118.695,36--- .
028071254 ΚΟΥΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑ ΗΛΙ5.338.531,17-10.762.362,5116.100.893,68--- .
031531599 ΧΑΛΑΡΗΣ ΣΩΖΩΝ ΠΕΤ5.606.422,30-10.243.019,5915.849.441,89--- .
041900713 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ2.605.993,452.828.029,2410.311.901,7315.745.924,42--- .
049885889 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ7.562.918,59-7.996.890,3615.559.808,95--- .
077035573 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ7.724.201,65-7.587.966,9615.312.168,61--- .
020180292 ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΡΓ2.733.733,812.578.659,179.915.090,9615.227.483,94--- .
122500426 ΑΝΑΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΟΣ7.648.188,84-7.185.925,9414.834.114,78--- .
050680156 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ-5.061.648,199.770.238,3014.831.886,49--- .
059412990 ΤΖΑΒΑΧΙΣΒΙΛΙ ΤΖΕΜΑ ΣΑΛ3.475.777,542.156.247,499.136.764,2314.768.789,26--- .
047048649 ΣΕΡΠΕΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ-12.620.553,062.145.494,0214.766.047,08--- .
046947528 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ5.588.503,373.445.269,125.608.029,7714.641.802,26--- .
012116847 ΡΗΓΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ216.869,294.616.489,669.757.175,3214.590.534,27--- .
143956941 SINGH BHAGW SWA-12.079.277,852.406.192,1514.485.470,00--- .
122209645 TOYRAPI ANGEL AND-6.167.655,198.227.652,0214.395.307,21--- .
012299672 ΜΠΑΛΑΚΕΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ8.144.450,46-6.131.510,8514.275.961,31--- .
067437265 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΓΕΩ-6.669.233,477.456.166,0514.125.399,52--- .
042790935 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ4.619.267,99-7.643.807,6012.263.075,59754.930,071.091.404,861.846.334,93 .
113309660 ΠΑΠΑΖΩΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΛ-6.014.642,438.023.533,0014.038.175,43--- .
046095628 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.645.914,13-9.383.141,3714.029.055,50--- .
134531166 ΛΑΜΠΑΟΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ5.612,5111.418.126,602.530.393,1513.954.132,26--- .
056608920 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ8.162.158,02-5.785.733,7213.947.891,74--- .
029496426 ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥ ΝΙΚ4.818.628,25-9.120.036,5613.938.664,81--- .
045564476 ΜΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ7.877.444,84-6.048.098,2713.925.543,11--- .
015196781 ΣΑΛΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ4.667.236,27-9.235.107,4513.902.343,72--- .
004198800 ΜΠΕΤΣΙΜΕΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ4.591.992,48-9.293.547,9213.885.540,40--- .
072606188 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ4.596.092,30-9.272.569,6913.868.661,99--- .
036030708 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ4.189.178,09796.667,748.846.223,5813.832.069,41--- .
052066035 ΧΑΧΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ8.038.081,98288.948,765.439.122,9413.766.153,68--- .
023276652 ΣΕΡΙΦΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ3.664.505,89885.633,809.201.784,9713.751.924,66--- .
105595867 ΤΣΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛ ΕΡΜ11.715.180,57-2.024.417,1613.739.597,73--- .
051747562 ΖΟΥΓΡΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ5.340.279,33-8.386.884,5213.727.163,85--- .
025196819 ΤΣΟΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ5.779.796,011.413.006,106.524.729,2113.717.531,32--- .
146959010 ΚΙΣΣΟΠΟΔΑΣ ΙΑΚΩΒ ΓΕΩ19.309,626.463.877,667.219.785,2813.702.972,56--- .
074477161 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ5.755.009,64-7.907.740,7113.662.750,35--- .
045311290 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡ ΧΡΗ20.683,054.449.730,109.023.758,1113.494.171,26--- .
044850680 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.640.834,69-8.784.949,9713.425.784,66--- .
048148394 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ-6.998.703,946.396.695,4113.395.399,35--- .
017584459 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ8.523.709,32-4.828.816,6413.352.525,96--- .
045834512 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.725.554,081.932.772,717.602.613,0413.260.939,83--- .
046309870 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ4.906.546,21-8.320.384,0413.226.930,25--- .
012103888 ΜΕΡΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ-5.746.843,557.470.858,8313.217.702,38--- .
029306555 ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ-5.746.930,627.453.769,0113.200.699,63--- .
002367063 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ3.517.299,1313.914,169.536.694,7813.067.908,07--- .
025040087 ΛΑΔΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΛΕ4.335.090,29237.386,228.405.958,1412.978.434,65--- .
043119000 ΜΙΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ4.696.606,92-8.192.323,3112.888.930,23--- .
037738040 ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ-6.043.018,156.764.730,8912.807.749,04--- .
009581795 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ4.605.697,22356.949,447.840.269,9012.802.916,56--- .
133450461 KIRO THEOD GEO9.687,6110.035.720,902.741.221,2212.786.629,73--- .
040007634 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΣ4.263.649,84-8.450.338,9812.713.988,82--- .
046349497 ΟΡΤΕΡ ΜΕΡΑΛ ΚΕΜ5.575.880,68-7.137.606,1212.713.486,80--- .
107834203 ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ10.087.996,52-2.603.051,4812.691.048,00--- .
000189314 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ4.992.134,35-7.679.718,5012.671.852,85--- .
028073954 ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.232.518,95-8.431.906,1112.664.425,06--- .
016123960 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΟΣ9.407.141,44-3.255.806,5012.662.947,94--- .
027680547 ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΝΔ121.030,839.490.093,502.973.691,4012.584.815,73--- .
040216898 ΤΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΛΟΥ5.083.307,11-7.490.835,6912.574.142,80--- .
027972175 ΚΙΡΚΜΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙ ΘΕΟ12.834,389.490.106,303.006.439,9212.509.380,60--- .
037708384 ΛΙΑΠΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ ΑΘΑ4.814.172,99-7.658.103,7112.472.276,70--- .
114041149 ΚΟΥΤΣΟΓΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ-8.757.006,003.695.456,5312.452.462,53--- .
173305356 YERYOMENKO MYKOL MYK-9.165.226,003.163.836,0112.329.062,01--- .
173305381 RYZHYLO ANDRI VAL-9.165.226,003.163.836,0112.329.062,01--- .
041173369 ΤΑΜΠΑΡΑ ΘΕΟΦΑ ΑΝΔ4.269.166,80-8.052.493,6812.321.660,48--- .
101409090 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΝΑ5.847.369,80-6.453.973,1612.301.342,96--- .
030871283 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ6.320.571,98-5.943.989,5912.264.561,57--- .
011446918 ΧΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ4.773.338,7344.519,897.446.418,4512.264.277,07--- .
031123893 ΚΕΚΙΛΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔ ΦΙΛ10.723.190,68-1.534.139,2912.257.329,97--- .
045408953 ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΣ4.315.110,61-7.917.203,1612.232.313,77--- .
044534498 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ6.269.149,09-5.880.662,4012.149.811,49--- .
133754075 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ5.956.785,21-6.140.809,4312.097.594,64--- .
042197709 ΣΑΚΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΣ4.018.891,53-8.062.105,6812.080.997,21--- .
044286498 ΓΑΛΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ4.547.393,38-7.521.869,0712.069.262,45--- .
116250809 GEORGIOU COSTA ΓΕΩ5.509.742,71-6.386.439,8311.896.182,54--- .
029444349 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ3.825.095,09-8.016.234,8711.841.329,96--- .
042693698 ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ-4.264.419,127.541.579,0811.805.998,20--- .
038530342 ΣΙΦΙΝΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ4.590.140,89-7.204.954,9411.795.095,83--- .
016213337 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ4.466.020,61-7.297.383,2811.763.403,89--- .
145324158 ΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ882,069.779.710,111.948.403,1111.728.995,28--- .
025882162 ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΕΛΟΠ ΑΝΔ4.124.479,32-7.586.794,0511.711.273,37--- .
040050335 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ4.012.032,47-7.687.777,0211.699.809,49--- .
012440518 ΘΥΜΩΔΕΑΣ ΠΕΡΙΚ ΦΩΤ8.162.222,65-3.503.708,4111.665.931,06--- .
156190784 TOPALOV MARTI BAS9.871.615,10-1.766.387,2711.638.002,37--- .
032350817 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΚΟ ΧΡΗ5.854.986,73-5.712.847,4711.567.834,20--- .
045008042 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΤ3.836.240,31-7.706.157,1611.542.397,47--- .
046869210 ΜΑΡΤΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ3.864.064,03-7.641.022,0911.505.086,12--- .
046701516 ΣΑΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΜΙΧ3.961.913,8925.485,717.485.670,1411.473.069,74--- .
043387122 ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΠΕΡΙΚ ΑΘΑ4.995.261,77-6.414.373,5511.409.635,32--- .
059443745 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-10.113.061,131.242.357,3911.355.418,52--- .
059392060 ΠΕΛΑΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡ ΧΡΗ2.491.451,185.583.079,623.249.803,8511.324.334,65--- .
118411090 ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ6.400.020,12-4.891.137,0611.291.157,18--- .
025863657 ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΜ9.667.975,18-1.530.721,7611.198.696,94--- .
106384590 ΑΝΝΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛ ΛΟΥ5.553.375,40-5.640.140,6811.193.516,08--- .
022131926 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ4.419.063,36-6.762.889,5211.181.952,88--- .
020104928 ΚΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΦΙΛ7.243.166,97-3.921.245,5611.164.412,53--- .
147855790 ΛΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ8.451.604,98-2.689.689,3811.141.294,36--- .
038365983 ΣΑΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΣΩΤ3.407.056,77387.140,287.335.580,5211.129.777,57--- .
074387604 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ-9.924.514,981.180.024,8311.104.539,81--- .
046688784 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ3.880.607,73-7.085.852,5110.966.460,24--- .
024694940 ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ4.373.293,73-6.578.999,1210.952.292,85--- .
112079537 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ5.448.702,62-5.491.613,4510.940.316,07--- .
021558936 ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ3.649.268,69-7.287.800,8010.937.069,49--- .
123322781 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΝΘ ΣΠΥ6.435.430,91-4.486.229,4910.921.660,40--- .
012435324 ΠΑΦΥΛΛΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ4.131.174,37-6.777.885,1110.909.059,48--- .
033057463 ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟ ΘΕΟ7.023.688,16-3.872.704,9410.896.393,10--- .
030565175 ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ4.214.088,40-6.639.295,0610.853.383,46--- .
034820090 ΔΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ8.782.678,54-2.051.819,6110.834.498,15--- .
029055749 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ3.587.197,98-7.222.916,1210.810.114,10--- .
031567640 ΜΠΟΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ5.411.285,83-5.397.246,7410.808.532,57--- .
014706622 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ5.128.286,79-5.669.591,6210.797.878,41--- .
034565904 ΚΟΥΠΑΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ4.560.866,27-6.236.261,8710.797.128,14--- .
044433903 ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ3.919.128,01-6.839.634,2210.758.762,23--- .
073093284 ΦΥΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ3.430.063,28209.121,407.114.983,3410.754.168,02--- .
046704961 ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΡΙΣΤ ΓΡΗ3.765.874,5738.856,966.822.968,5610.627.700,09--- .
043491459 ΠΕΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ4.455.295,77-6.090.844,6510.546.140,42--- .
043742972 ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ5.310.695,79-5.203.031,5510.513.727,34--- .
046861708 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ3.478.741,20-7.015.965,9910.494.707,19--- .
072490730 ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΥ ΑΝΝΑ ΕΛΕ4.934.648,61-5.518.838,1710.453.486,78--- .
055544958 ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΔΑΝΙΗ ΝΙΚ7.101.193,16-3.344.484,0010.445.677,16--- .
015454147 ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ3.792.605,65246.631,106.402.531,4210.441.768,17--- .
035242500 ΧΑΤΖΗΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ3.450.787,39-6.865.655,8610.316.443,25--- .
041403512 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ4.936.318,34-5.373.017,7410.309.336,08--- .
014744687 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.595.283,19-6.682.732,3410.278.015,53--- .
045593109 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ3.397.083,43-6.856.830,3710.253.913,80--- .
010895542 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.227.844,70-5.979.241,3410.207.086,04--- .
044853910 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΡΓΙ ΧΡΗ3.708.385,07-6.457.169,5010.165.554,57--- .
043337886 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ4.706.722,3653.174,725.404.342,2210.164.239,30--- .
046248219 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟ ΠΑΝ3.429.235,88-6.679.688,0610.108.923,94--- .
014944845 ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ3.701.577,54-6.399.776,6910.101.354,23--- .
070797990 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ-4.169.507,605.853.988,6710.023.496,27--- .
038259480 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ7.677.999,37-2.312.820,609.990.819,97--- .
026034670 ΠΕΤΙΤ ΜΠΡΙΖ ΕΜΙ3.311.935,73-6.667.760,569.979.696,29--- .
069633014 ILIEV DOBRO MIN272.964,857.674.248,362.027.959,569.975.172,77--- .
028439471 ΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3.833.133,71-6.133.131,129.966.264,83--- .
010677446 ΣΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ2.381.240,731.108.327,206.468.401,489.957.969,41--- .
111146279 ΛΟΙΖΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ4.903.792,64-5.031.954,049.935.746,68--- .
047993659 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΔΙΟΝΥ ΠΑΝ3.604.701,12767,036.266.121,469.871.589,61--- .
044980068 ΓΙΟΚΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ5.092.450,15-4.742.518,839.834.968,98--- .
021162524 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.899.051,4696.694,376.798.816,249.794.562,07--- .
071476122 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ3.791.960,96-5.993.546,779.785.507,73--- .
054016408 ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΡΓΥΡ ΑΘΑ3.515.224,91-6.238.708,279.753.933,18--- .
050499750 ΜΥΣΙΡΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ7.395.961,01-2.313.154,069.709.115,07--- .
067003820 ΤΣΒΙΑΤΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡ5.643.962,87-4.044.577,659.688.540,52--- .
026403442 ΓΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ7.210.655,05-2.446.257,449.656.912,49--- .
040187284 ΛΑΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ3.679.586,20-5.929.240,209.608.826,40--- .
042307000 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΗΝΟΒ ΔΗΜ3.298.805,50-6.280.345,619.579.151,11--- .
052742226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ ΙΩΑ4.868.302,25-4.691.960,819.560.263,06--- .
021422178 ΕΛΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.173.071,73-6.344.311,069.517.382,79--- .
046450460 ΦΛΩΡΟΥ ΛΟΥΚΙ ΓΕΩ7.839.133,36-1.657.327,229.496.460,58--- .
044269705 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛ ΣΠΥ4.089.298,33-5.374.479,989.463.778,31--- .
024176780 ΠΑΠΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ3.138.939,85-6.324.183,049.463.122,89--- .
027645035 ΣΑΓΙΑΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ4.867.735,59-4.556.666,799.424.402,38--- .
044211600 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.274.852,69-6.134.219,669.409.072,35--- .
046785062 ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.115.135,28-6.288.516,789.403.652,06--- .
018283311 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑ ΠΕΛ3.122.697,62-6.272.581,029.395.278,64--- .
021520762 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ1.822.632,153.445.269,124.105.424,759.373.326,02--- .
030687271 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ5.537.942,34-3.834.001,519.371.943,85--- .
037573749 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ ΒΑΣ3.522.922,31-5.810.915,569.333.837,87--- .
044716190 ΜΠΟΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ5.363.012,82-3.907.167,919.270.180,73--- .
058963925 ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ5.681.223,67-3.562.431,699.243.655,36--- .
075395398 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ6.544.420,92314.767,852.348.161,399.207.350,16--- .
047501393 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ3.103.292,51275.043,515.803.311,109.181.647,12--- .
034330040 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ3.061.466,48-6.118.742,939.180.209,41--- .
030522022 ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ4.364.750,72-4.771.614,039.136.364,75--- .
038142161 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ6.341.976,72-2.792.748,709.134.725,42--- .
165459610 BRZOSTOWSKI MATEU SKA7.279.616,36-1.847.427,499.127.043,85--- .
102318570 ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ3.656.706,93-5.346.884,679.003.591,60--- .
079499732 ΤΙΡΙΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΑΠ3.159.663,83-5.837.204,108.996.867,93--- .
141319110 ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΩΤ6.695.366,80-2.267.157,858.962.524,65--- .
075384151 ΑΡΤΣΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΣΑΒ6.961.173,88-1.963.149,108.924.322,98--- .
024132920 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΛΚΙΒ ΓΕΩ5.343.710,72-3.557.014,218.900.724,93--- .
070870489 ΖΟΥΖΑ ΣΑΦΟΥ ΑΧΜ4.105.803,47-4.764.108,778.869.912,24--- .
026926935 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ3.469.850,78-5.389.176,658.859.027,43--- .
131970460 ZHARKALLI NIKOL THO-3.918.710,704.914.063,218.832.773,91--- .
128636758 ΔΑΜΕΛΗΣ ΣΥΜΕΩ ΙΩΣ-3.918.701,304.914.051,448.832.752,74--- .
043252866 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.784.711,19-6.042.945,368.827.656,55--- .
042614952 ΜΑΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚ3.173.236,63-5.652.164,308.825.400,93--- .
043382950 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΥΛΟ ΕΥΘ4.943.792,09-3.869.634,438.813.426,52--- .
043129145 ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΔΗΜ471,104.156.551,784.631.068,848.788.091,72--- .
100370388 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ3.600,496.963.118,351.795.720,008.762.438,84--- .
144454938 ΔΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΛΧΑ ΝΑΖ475,004.243.256,624.515.396,948.759.128,56--- .
031888830 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ2.951.195,54-5.787.601,148.738.796,68--- .
037593240 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ3.213.599,61-4.493.681,387.707.280,99436.117,21495.931,99932.049,20 .
047423282 ΜΙΝΕΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ3.552.661,201.401,045.041.571,638.595.633,87--- .
012074803 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΣΑΒ2.846.287,75-5.749.258,918.595.546,66--- .
115964102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ4.955.769,61-3.634.111,148.589.880,75--- .
075226855 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ4.127.238,01-4.410.841,778.538.079,78--- .
075072407 ΚΟΡΟΜΗΝΑ ΤΑΝΙΑ ΧΡΗ4.179.165,97-4.356.971,018.536.136,98--- .
010799892 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.822.761,30-5.698.547,068.521.308,36--- .
033382710 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ4.405.791,59-4.110.637,808.516.429,39--- .
042053580 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.960.670,57-5.506.369,298.467.039,86--- .
022256157 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥ ΙΩΑ5.556.141,24-2.897.883,448.454.024,68--- .
032757236 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΥΡ377,846.995.186,821.425.865,758.421.430,41--- .
074372627 ΔΑΥΡΗ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ4.683.775,55-3.723.751,208.407.526,75--- .
018114644 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ4.704.524,65-3.653.629,408.358.154,05--- .
046959238 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ3.785.641,21-4.564.318,778.349.959,98--- .
003384310 ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑ ΧΡΗ2.923.824,73-5.420.396,478.344.221,20--- .
111528478 ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡ ΑΝΔ-3.347.296,134.993.965,238.341.261,36--- .
043276723 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ3.320.477,19-4.995.458,908.315.936,09--- .
023119726 ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗ ΣΤΥ1.255,952.732.346,005.531.061,888.264.663,83--- .
047642602 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ3.870.322,23-4.383.097,488.253.419,71--- .
036240797 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.713.685,1871.398,795.418.732,028.203.815,99--- .
042228451 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.723.573,73-5.457.254,508.180.828,23--- .
034895550 ΠΑΝΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΗΛΙ4.235.592,74-3.924.082,568.159.675,30--- .
044874616 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ3.014.421,93-5.119.894,488.134.316,41--- .
020197551 ΠΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙ ΣΠΥ4.082.155,91-4.045.897,858.128.053,76--- .
046491858 ΚΑΤΣΑΝΤΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΘ2.740.461,20-5.363.545,278.104.006,47--- .
011104771 ΤΣΑΚΟΥΡΗΣ ΠΡΙΑΜ ΕΜΜ5.761.551,98-2.309.632,028.071.184,00--- .
078516932 ΑΥΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ2.912.462,43-5.117.830,878.030.293,30--- .
028269914 ΧΑΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ3.346.910,41-4.672.754,408.019.664,81--- .
102902749 ΤΖΙΜΟΥΛΗ ΒΑΡΒΑ ΓΡΗ3.106.553,49-4.897.687,008.004.240,49--- .
045848516 ΓΛΑΡΕΛΗ ΧΡΥΣΑ ΕΥΑ2.832.917,89-5.168.178,138.001.096,02--- .
078821766 ΧΑΦΟΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ2.673.396,79-5.308.025,587.981.422,37--- .
074114478 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΜΑΡ1.992.925,22-5.978.589,967.971.515,18--- .
025564608 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΣ2.635.636,74-5.282.616,127.918.252,86--- .
063819922 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡ ΘΕΟ211.360,952.403.803,315.269.073,677.884.237,93--- .
059422610 ΓΡΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.585.425,92183.119,604.095.724,317.864.269,83--- .
050971501 ΣΕΧΑΤΑ ΑΧΜΕΤ ΙΜΠ3.092.344,10-4.770.394,087.862.738,18--- .
040182530 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙ ΝΙΚ2.753.035,50-5.108.569,527.861.605,02--- .
038323076 ΔΑΡΔΑΜΑΝΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ5.072.830,02-2.768.620,807.841.450,82--- .
029612429 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ3.539.173,55-4.302.015,687.841.189,23--- .
013786877 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑ ΑΘΑ4.120.266,85-3.717.412,507.837.679,35--- .
067360859 ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ3.592.749,58-4.238.521,097.831.270,67--- .
141397880 ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ4.744.887,26-3.080.557,207.825.444,46--- .
044634320 ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΦΙΛΙΩ ΧΡΗ2.666.295,89-5.145.693,257.811.989,14--- .
044524419 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ2.701.658,00-5.098.569,847.800.227,84--- .
042247011 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜ1.981.636,06823.089,104.984.296,787.789.021,94--- .
045313245 ΜΠΕΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΓΕΩ4.349.925,80-3.403.357,847.753.283,64--- .
061036784 ΚΟΥΤΣΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ3.757.258,36-3.966.888,997.724.147,35--- .
045510799 ΜΠΟΦΙΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ2.934.827,21-4.783.938,167.718.765,37--- .
046013166 ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ2.553.141,08-5.102.960,717.656.101,79--- .
035637300 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΡΗ3.874.842,30-3.778.586,027.653.428,32--- .
006514532 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ2.659.896,77-4.986.436,587.646.333,35--- .
027924755 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑ ΧΡΗ2.528.700,69-5.111.235,507.639.936,19--- .
044875594 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ2.778.213,97-4.841.728,447.619.942,41--- .
121054713 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ22.099,623.956.333,703.627.574,097.606.007,41--- .
018441041 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΑΒΡ2.707.654,95-4.850.101,167.557.756,11--- .
034843400 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ3.556.426,41-3.997.609,877.554.036,28--- .
016414805 ΚΥΡΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΗΛ----4.170.323,693.378.328,837.548.652,52 .
044054522 ΒΕΚΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡ ΒΟΥ2.917.468,66-4.616.488,217.533.956,87--- .
046248152 ΜΟΥΡΑΜΠΙΤΟ ΦΙΛΙΠ ΤΖΙ2.538.972,23-4.994.075,767.533.047,99--- .
047235873 ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.267.110,75-4.262.111,037.529.221,78--- .
039221402 ΓΑΛΑΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΕΡ3.551.757,99-3.964.031,977.515.789,96--- .
054374709 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΑ4.072.984,79-3.434.635,497.507.620,28--- .
018466545 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ2.490.407,95-5.015.669,667.506.077,61--- .
006995010 ΠΑΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ2.648.496,79-4.841.051,957.489.548,74--- .
026768559 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙ ΑΝΤ3.030.126,25-4.448.732,867.478.859,11--- .
046158122 ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΕΟ2.679.773,88-4.782.736,537.462.510,41--- .
024378433 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ2.917.389,85-4.536.826,537.454.216,38--- .
047244869 ΣΒΑΡΤΣ ΓΙΟΥΡ ΜΑΝ2.890.496,15-4.563.222,937.453.719,08--- .
043704840 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.295.945,56-4.156.746,197.452.691,75--- .
026286325 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ2.459.502,28-4.983.118,457.442.620,73--- .
036950119 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.345,072.676.786,414.720.068,387.398.199,86--- .
047637235 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΣΤΑ3.076.128,63-4.311.296,767.387.425,39--- .
021958563 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ2.447.100,56-4.920.792,577.367.893,13--- .
114158733 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑ4.992.082,05-2.365.486,457.357.568,50--- .
042610861 ΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ2.998.705,23-4.334.356,797.333.062,02--- .
114270272 ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ3.605.888,45-3.715.365,547.321.253,99--- .
043826530 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ5.441.356,68-1.861.268,887.302.625,56--- .
041711350 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.439.408,31-4.862.425,557.301.833,86--- .
114006160 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ-3.127.614,064.172.237,167.299.851,22--- .
019373074 ΨΑΡΡΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΝ2.416.775,71-4.878.629,757.295.405,46--- .
037484187 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ3.418.535,31-3.512.889,606.931.424,91175.626,59175.278,17350.904,76 .
028803132 ΜΕΡΖΙΩΤΗΣ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ2.406.565,01-4.870.545,847.277.110,85--- .
024101862 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ2.518.997,63-4.044.996,486.563.994,11290.624,92410.943,26701.568,18 .
015898834 ΠΡΙΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΣ2.620.125,23-4.639.199,317.259.324,54--- .
045597803 ΡΟΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΟΔΥ2.398.101,86-4.851.649,897.249.751,75--- .
046846047 ΚΡΙΤΣΑΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ2.397.588,97-4.843.957,367.241.546,33--- .
046506679 ΤΣΑΛΤΑ ΕΙΡΗΝ ΠΟΛ2.721.329,71-4.506.314,547.227.644,25--- .
032040667 ΠΥΡΠΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ2.301.987,96143.133,704.773.512,887.218.634,54--- .
043153249 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ3.211.505,43-4.000.862,457.212.367,88--- .
042401880 ΡΑΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ2.822.229,81-4.383.386,167.205.615,97--- .
033442598 ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ6.186.531,20-998.507,407.185.038,60--- .
075826129 ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ-4.766.172,362.410.729,987.176.902,34--- .
021430013 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΘΑ502.018,391.896.276,974.775.655,557.173.950,91--- .
044525047 ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ2.960.106,15-4.204.589,777.164.695,92--- .
025829105 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΛΥΚ3.458.987,04-3.687.514,247.146.501,28--- .
040289079 ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ2.385.777,72-4.748.059,857.133.837,57--- .
023539315 ΚΑΓΗΣ ΧΑΡΙΛ ΧΡΗ2.367.092,61-4.763.024,817.130.117,42--- .
027721602 ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΙΑΚ2.471.670,74-4.646.200,367.117.871,10--- .
011305937 ΜΟΡΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.354.113,18-4.759.528,917.113.642,09--- .
036134386 ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ-2.356.473,964.712.947,927.069.421,88--- .
045131609 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ5.450.797,59-1.610.610,917.061.408,50--- .
145999101 IVANOV ZHELY IVA4.254.678,011.085.746,421.715.348,947.055.773,37--- .
037028170 ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ2.710.128,00-4.340.640,867.050.768,86--- .
006804897 ΒΙΓΛΗΣ ΒΑΡΔΗ ΑΝΔ2.591.223,42-4.459.523,707.050.747,12--- .
101403902 KHORSHED ALAM ALI2.794.586,18-4.252.407,877.046.994,05--- .
043127011 ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ4.740.738,87-2.286.620,077.027.358,94--- .
043065852 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ4.158.867,19-2.864.091,017.022.958,20--- .
036541324 ΣΜΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ2.733.953,41-4.280.785,937.014.739,34--- .
010045420 ΒΟΥΡΓΑΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ5.643.825,08-1.363.143,017.006.968,09--- .
006556768 ΣΤΑΥΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ3.813.991,42-3.179.270,276.993.261,69--- .
044743689 ΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ2.320.393,00-4.640.579,826.960.972,82--- .
019207430 ΚΕΦΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.433.842,98-4.524.575,886.958.418,86--- .
069035966 ΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ2.972.158,61-3.471.563,496.443.722,10248.896,53265.042,48513.939,01 .
059339192 ΠΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.396.143,77-2.561.093,656.957.237,42--- .
014779583 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΒΑΣ3.515.199,01-3.439.435,786.954.634,79--- .
019240449 ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ2.517.707,40-4.432.420,286.950.127,68--- .
046685470 ΤΣΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ2.406.981,15-4.542.287,046.949.268,19--- .
028466079 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ3.475.857,85-3.441.331,756.917.189,60--- .
141134600 ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.498.790,00-3.318.145,115.816.935,11529.123,12547.847,601.076.970,72 .
019750517 ΜΠΑΣΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΗ2.798.932,92-4.091.900,686.890.833,60--- .
130760840 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ3.872.228,84-2.992.512,446.864.741,28--- .
019820075 ΤΖΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.024.188,37317.342,464.497.670,076.839.200,90--- .
134570862 ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.607,234.659.349,952.158.657,836.819.615,01--- .
019965909 ΝΙΚΟΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ2.256.619,73-4.561.696,836.818.316,56--- .
016635510 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ3.907.115,11-2.900.946,386.808.061,49--- .
042299150 ΦΡΑΔΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΑΡ2.851.144,25-3.952.080,616.803.224,86--- .
102041017 ΚΕΜΟΥΡΤΖΗ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚ2.636.970,61-4.144.192,806.781.163,41--- .
157557420 NIKOLAEV RUMEN VES-4.955.811,901.819.278,556.775.090,45--- .
114969867 ΠΑΛΑΝΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΣΥΜ12.049,245.223.379,651.530.669,186.766.098,07--- .
059177045 ΟΡΓΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ4.181.501,17-2.581.534,216.763.035,38--- .
066020124 ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ2.841.971,34-3.920.883,546.762.854,88--- .
015386994 ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.366.593,5431.075,804.357.442,326.755.111,66--- .
065227395 ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΗΣ ΝΟΥΓΚ ΑΝΑ-2.789.111,103.943.803,096.732.914,19--- .
013080291 ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ2.235.035,02-4.469.893,106.704.928,12--- .
054560150 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΝ-2.238.108,154.465.584,586.703.692,73--- .
114747816 ZEINEDDINE KHALI IBR3.899.498,46-2.797.368,606.696.867,06--- .
070919173 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ3.859.031,10-2.837.511,866.696.542,96--- .
046252640 ΣΦΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ3.150.634,95-3.545.524,846.696.159,79--- .
045923822 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦ ΠΑΥ2.580.306,29-4.106.492,126.686.798,41--- .
030612605 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ3.393.712,39-3.285.202,166.678.914,55--- .
028251357 ΚΟΝΤΟΖΟΥΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ ΘΕΜ2.319.383,54-4.343.033,166.662.416,70--- .
039290616 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΕΟ64.983,894.364.462,582.230.469,276.659.915,74--- .
034473376 ΠΡΟΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡ2.412.311,33-4.226.382,116.638.693,44--- .
026526860 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΚΟΣ4.961.343,95-1.677.169,906.638.513,85--- .
018761294 ΡΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.201.699,25-4.434.988,226.636.687,47--- .
052095610 ΧΑΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ2.407.260,33-4.224.552,146.631.812,47--- .
044359551 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ2.836.527,53-3.795.266,506.631.794,03--- .
065337455 ΖΙΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ-2.916.128,943.715.148,286.631.277,22--- .
027910787 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ5.544.787,3415.529,721.028.453,866.588.770,92--- .
069301265 ΠΑΣΣΙΣΗ ΕΥΤΕΡ ΠΑΝ2.563.624,52-4.011.224,946.574.849,46--- .
078767849 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.391.464,33-2.157.379,966.548.844,29--- .
035139808 ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.291.454,84-4.234.485,576.525.940,41--- .
051820167 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ2.260.390,93-4.261.915,976.522.306,90--- .
030089180 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ-2.152.355,054.351.866,746.504.221,79--- .
073569727 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΖΑΧ4.851.211,69-1.651.147,406.502.359,09--- .
046890359 ΚΟΥΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΣΤΥ2.188.596,52133.419,854.179.882,576.501.898,94--- .
047041415 ΤΣΙΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ2.292.875,19-4.207.819,716.500.694,90--- .
027716677 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΑΧΙ61.665,053.361.610,663.076.873,476.500.149,18--- .
039731776 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ4.879.877,68-1.616.528,816.496.406,49--- .
008087863 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ2.439.708,4237.968,404.000.833,306.478.510,12--- .
064093286 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ3.695,784.908.250,841.557.238,716.469.185,33--- .
044789784 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ2.601.332,93-3.864.186,126.465.519,05--- .
040409703 ΓΑΡΔΕΡΑΚΗ ΗΛΙΑΝ ΙΩΑ4.987.292,47-1.474.141,956.461.434,42--- .
024063632 ΗΛΙΑΔΗ ΒΕΝΕΤ ΕΥΣ2.352.565,33-4.105.433,216.457.998,54--- .
043753986 BODECKER FRIED FRI2.615.759,88-3.841.434,216.457.194,09--- .
008808369 ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ2.520.449,67-3.905.175,856.425.625,52--- .
019734345 ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ2.140.465,151.079,194.277.415,296.418.959,63--- .
041220117 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕ ΘΩΜ3.493.632,71-2.920.952,076.414.584,78--- .
052178881 ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ2.930.520,55-3.477.776,336.408.296,88--- .
043734369 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ3.772.690,06-2.629.207,416.401.897,47--- .
028109482 ΚΥΤΤΑΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΓΓ3.033.531,69-3.328.567,306.362.098,99--- .
040607989 ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚ4.949.698,28-1.389.159,366.338.857,64--- .
030330720 ΜΠΑΛΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ2.211.415,78-4.126.155,446.337.571,22--- .
050413969 ΦΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΕ2.310.778,37-4.025.245,916.336.024,28--- .
070225716 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ3.571.582,37-2.757.103,436.328.685,80--- .
045901319 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΝΕΣΤΟ ΑΡΓ2.935.467,42-3.392.289,816.327.757,23--- .
123927710 ΩΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΘΡΑ2.975.533,14-3.324.114,816.299.647,95--- .
051875688 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ604,002.704.507,703.580.840,946.285.952,64--- .
023855465 ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ419.184,891.654.671,154.193.823,756.267.679,79--- .
067551560 ERACLEOUS AVRAA IRA2.284.198,49-3.972.742,826.256.941,31--- .
036122800 DOKMECI ORHAN EGU3.711.696,39-2.541.887,286.253.583,67--- .
011269473 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ320.375,302.133.113,323.791.516,336.245.004,95--- .
045098516 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟ ΦΩΤ2.307.096,11-3.490.098,145.797.194,25182.248,04216.188,12398.436,16 .
027403359 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΛΕ3.211.520,49-2.982.197,756.193.718,24--- .
101762100 ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ2.816.902,57-3.370.395,636.187.298,20--- .
046639913 ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ2.051.737,17-4.126.696,496.178.433,66--- .
047703974 ΚΑΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.142.966,00-3.029.044,546.172.010,54--- .
044154103 ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ2.197.332,10-3.464.879,015.662.211,11196.547,97296.964,77493.512,74 .
119858610 ΚΙΤΣΙΚΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡ ΙΖΡ2.933,844.240.256,621.898.285,726.141.476,18--- .
108819547 ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙ ΓΕΩ978,184.240.256,621.898.006,596.139.241,39--- .
165408879 VALKOV GEORG HRI-5.379.694,26757.460,966.137.155,22--- .
033832724 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΩΝ2.113.651,95-4.007.931,776.121.583,72--- .
075048980 ΚΙΟΛΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΝΑ2.553.181,70-3.558.447,796.111.629,49--- .
057037970 ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ3.475.168,21-2.636.410,076.111.578,28--- .
046731754 ΦΑΝΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.147.576,982.416.749,972.541.936,766.106.263,71--- .
046666208 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ2.044.631,34-4.046.427,746.091.059,08--- .
072874158 ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ500,002.651.376,303.430.932,046.082.808,34--- .
046491717 ΓΡΙΣΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΑΜ2.091.501,54-3.986.576,146.078.077,68--- .
015269789 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ3.252.792,15-764.784,114.017.576,26859.969,751.192.196,342.052.166,09 .
047615114 ΜΑΙΕΡ ΑΝΔΡ ΦΡΑ-2.003.251,504.054.581,046.057.832,54--- .
044539316 ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΟΘΩΝ ΠΑΝ2.116.480,55-3.903.229,176.019.709,72--- .
009233715 ΣΗΦΑΚΗ ΕΛΕΥΘ ΑΝΤ2.306.188,13-3.712.962,896.019.151,02--- .
044532536 ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ-2.338.352,343.677.660,936.016.013,27--- .
034075153 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ3.231.213,66-2.776.251,546.007.465,20--- .
025376554 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.259.617,54-3.745.206,946.004.824,48--- .
041483568 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ4.373.878,66-1.617.737,885.991.616,54--- .
047788627 ΦΕΛΕΜΕΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ2.612.583,54-3.377.330,235.989.913,77--- .
044876530 ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ3.747.394,67-1.908.999,825.656.394,49179.423,51151.262,39330.685,90 .
014057574 ΦΕΡΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ2.517.563,34-3.453.653,995.971.217,33--- .
109429900 DANEN MARIN GER2.517.619,44-2.799.995,525.317.614,96286.077,11364.089,22650.166,33 .
105749511 ΤΣΕΚΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜ ΝΙΚ4.657.073,83-1.281.189,005.938.262,83--- .
045131333 ΣΑΚΚΑ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ2.715.592,32-2.740.872,065.456.464,38246.677,23227.417,32474.094,55 .
046271512 ΤΑΡΑΤΣΑΣ ΕΠΑΜΕ ΝΙΚ2.012.949,90-3.900.783,805.913.733,70--- .
059646192 ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ20.622,973.982.650,001.908.276,635.911.549,60--- .
025663973 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ4.463.375,97-1.445.747,455.909.123,42--- .
030484897 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ2.607.401,69-3.300.854,865.908.256,55--- .
028903930 ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΝΔ1.827.737,45201.368,263.863.744,675.892.850,38--- .
046253856 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ1.951.438,41-3.937.176,275.888.614,68--- .
023412814 ΔΡΑΚΟΣ ΦΟΥΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.695.124,57-4.192.904,885.888.029,45--- .
017872341 ΤΣΟΥΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.932.648,54-2.950.382,715.883.031,25--- .
124082465 PETRITAJ MALIQ VEL84,142.652.681,093.228.389,455.881.154,68--- .
051234930 ΠΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΑΝΑ3.359.301,90-2.515.830,935.875.132,83--- .
049760442 ΤΡΥΠΟΥ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ3.330.625,78-2.534.970,185.865.595,96--- .
124401051 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΩΤΕΙ ΘΕΟ2.546.229,17-3.316.272,675.862.501,84--- .
137618216 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΜΕΝ2.725.027,14-3.121.903,415.846.930,55--- .
045371297 ΠΑΙΖΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΚΛΕ-2.200.165,033.642.194,505.842.359,53--- .
009540371 ΝΕΜΨΑΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ-3.220.629,552.621.592,455.842.222,00--- .
147753700 TURAN YESIM TUR-5.048.587,68784.550,525.833.138,20--- .
047644251 ΞΕΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.169.304,92-3.659.951,935.829.256,85--- .
052101080 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ2.012.580,30-3.795.835,715.808.416,01--- .
047777902 ΔΙΔΙΛΗΣ ΣΤΕΡΓ ΘΩΜ2.221.979,25-3.586.199,645.808.178,89--- .
041330590 ΔΕΣΠΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.955.567,97-3.829.629,415.785.197,38--- .
008912947 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΖΑΡ2.914.780,68-2.859.322,675.774.103,35--- .
024284809 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΙΟ2.250.064,56-3.520.072,575.770.137,13--- .
025897556 ΣΤΑΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ28.935,743.403.473,812.334.267,125.766.676,67--- .
007716188 ΖΩΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ626.277,00-403.749,931.030.026,932.157.128,372.579.129,034.736.257,40 .
044440629 ΒΑΡΙΑΛΕ ΡΑΦΑΕ ΤΖΙ2.236.103,72-3.524.334,685.760.438,40--- .
044145954 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ2.997.843,94-2.752.749,915.750.593,85--- .
057286113 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΗΛΙ1.214.762,742.712.165,051.808.808,785.735.736,57--- .
047228730 ΧΛΕΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ2.284.703,14-3.434.286,505.718.989,64--- .
031398041 ΤΣΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.870.442,73-3.415.672,095.286.114,82170.881,25259.313,45430.194,70 .
046265394 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.886.340,45-3.817.812,315.704.152,76--- .
031167030 ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ-2.305.198,963.384.157,125.689.356,08--- .
069148229 PAPA VASIL JOR4.990.372,02-680.459,185.670.831,20--- .
127821512 ILTCHENKO ROMAN ALE-1.869.959,523.784.798,075.654.757,59--- .
063433761 ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ2.538.080,31-3.110.285,515.648.365,82--- .
041760969 ΜΗΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ9.067,172.972.930,522.663.141,255.645.138,94--- .
024072850 ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ2.018.308,68-3.608.244,155.626.552,83--- .
020864597 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ-1.978.169,213.639.831,345.618.000,55--- .
014071950 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒ ΑΛΕ1.923.708,4614.817,143.654.749,765.593.275,36--- .
033138552 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΑ19.718,434.232.662,201.102.730,145.355.110,77209.439,2019.205,39228.644,59 .
049406717 ΛΟΥΠΗΣ ΝΙΚΗΤ ΙΩΑ2.697.479,29-2.883.240,195.580.719,48--- .
026294398 ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.849.073,39-3.724.323,015.573.396,40--- .
068307733 ΓΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.928.046,69-2.917.063,364.845.110,05298.789,39422.944,01721.733,40 .
027300280 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟ ΛΕΩ----2.826.102,332.736.931,905.563.034,23 .
013643160 ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ3.219.588,39-2.343.411,445.562.999,83--- .
036793540 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ2.968.049,79-2.594.397,755.562.447,54--- .
032668159 ΠΑΧΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ2.464.112,21-3.086.806,875.550.919,08--- .
033944193 ΓΡΑΝΑΣ ΣΤΕΦΑ ΑΡΣ1.852.797,73-3.697.335,885.550.133,61--- .
037542042 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΛ2.303.527,81-3.241.155,135.544.682,94--- .
069874805 ΚΟΥΡΠΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ100,004.181.639,251.345.125,625.526.864,87--- .
102323186 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ2.476.575,83-3.029.955,225.506.531,05--- .
019243697 ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΟΥ3.024.462,41-2.471.580,495.496.042,90--- .
169500522 BILLOR VELI HYS4.831.800,00-645.055,735.476.855,73--- .
169751636 ALPARSLAN MEHME ORH4.831.550,00-645.011,935.476.561,93--- .
013878907 ΣΧΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.753.824,894.346,822.717.478,655.475.650,36--- .
031132134 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ ΓΕΩ1.936.492,43-3.529.524,785.466.017,21--- .
047353970 ΡΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ2.234.374,62-3.216.226,545.450.601,16--- .
073923456 ΑΞΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ4.515.873,34-933.835,015.449.708,35--- .
115167082 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΙ2.179.295,56-3.266.764,055.446.059,61--- .
046566990 ΧΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ5,862.888.749,432.553.655,755.442.411,04--- .
133091515 ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ2.782.897,61-2.658.526,695.441.424,30--- .
035260590 ΙΛΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΕΝ4.312.803,11-1.111.846,395.424.649,50--- .
045099758 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩ ΔΙΟ2.613.284,93-2.808.217,785.421.502,71--- .
051993503 ΤΟΦΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛ ΑΝΔ2.202.059,45-3.210.540,365.412.599,81--- .
039213950 ΔΑΜΙΑΛΗΣ ΜΙΛΤΙ ΑΣΤ3.504.620,52-1.906.570,475.411.190,99--- .
073118258 ΤΣΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕ ΒΑΣ2.480.477,59-2.924.129,725.404.607,31--- .
021094547 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ2.099.630,69-3.295.197,555.394.828,24--- .
077385481 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΣΑΛΙΚ ΕΥΣ1.781.427,37-3.603.508,005.384.935,37--- .
046159710 ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.905.642,52-3.476.349,805.381.992,32--- .
045682192 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ1.777.792,89-3.602.301,765.380.094,65--- .
043083360 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.823.533,35-3.544.032,535.367.565,88--- .
030782840 ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ3.572.854,84-1.783.724,655.356.579,49--- .
107650764 ΠΕΡΙΔΑΚΙΣ ΣΟΦΥ ΝΙΚ2.494,712.196.649,503.152.785,575.351.929,78--- .
043712899 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.845.244,49-3.504.173,945.349.418,43--- .
016231564 ΚΡΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.955.808,68-3.393.188,405.348.997,08--- .
046826626 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ1.770.055,38-3.578.629,175.348.684,55--- .
065884543 ΔΕΔΕΣ ΑΛΕΞΑ ΝΕΣ1.764.843,46-3.572.043,165.336.886,62--- .
029493669 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ1.902.497,31-3.426.547,775.329.045,08--- .
046637551 ΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.904.285,0818.662,123.393.168,625.316.115,82--- .
069281409 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ-1.757.703,603.557.592,085.315.295,68--- .
108577056 ΑΛΕΞΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ2.635.583,72-2.671.784,695.307.368,41--- .
042789070 ΜΠΑΛΤΙΜΑ ΚΑΤΙΝ ΙΩΑ1.973.224,31-3.331.675,415.304.899,72--- .
019730868 ΝΤΑΗΣ ΕΠΑΜΕ ΙΩΑ1.916.850,22-3.385.583,215.302.433,43--- .
023293520 ΣΕΡΕΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.064.384,28-3.237.193,165.301.577,44--- .
053633923 ΒΕΖΑΚΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ3.878.060,87-1.422.194,185.300.255,05--- .
011042358 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ3.082.098,25-2.215.265,515.297.363,76--- .
105367521 ΚΑΜΠΕΡ ΑΘΗΝΑ ΕΜΜ3.670.491,48-1.604.726,765.275.218,24--- .
078872533 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ4.221.856,60-1.052.805,765.274.662,36--- .
037567779 ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΚΩΝ1.755.735,88-3.475.819,675.231.555,55--- .
018729964 ΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ2.331.405,70-2.876.954,645.208.360,34--- .
022866863 ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ2.320.531,46-2.883.311,415.203.842,87--- .
042678425 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΝΙΚ2.399.382,76-2.802.961,595.202.344,35--- .
044644116 ΜΙΡΙΝΤΖΟΣ ΓΡΗΓΟ ΑΛΕ1.891.472,68-3.298.458,395.189.931,07--- .
040076897 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ1.928.067,97-3.256.288,505.184.356,47--- .
069356043 ZAMAR ALAA MAR2.133.638,00-2.313.065,094.446.703,09342.517,40392.020,47734.537,87 .
047013717 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓ2.261.527,12-2.909.258,915.170.786,03--- .
020995849 ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ3.486.612,37-1.220.651,614.707.263,98301.859,84158.572,96460.432,80 .
052036971 ΚΟΚΑΡΙΔΑ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ2.326.615,85-2.470.468,074.797.083,92178.528,54180.148,08358.676,62 .
114264277 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΧΡΙ3.433.704,63-1.715.276,355.148.980,98--- .
026651185 ΓΟΤΟΥΧΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ1.930.214,39-3.218.645,975.148.860,36--- .
067892342 ΚΟΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ3.955.278,92-1.192.618,135.147.897,05--- .
053103764 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΑΡ2.746.171,48-2.399.400,195.145.571,67--- .
059733030 ΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ2.567.760,63-2.573.941,125.141.701,75--- .
023365440 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙ ΧΡΗ1.761.371,63-2.292.601,644.053.973,27474.124,17612.866,371.086.990,54 .
051243894 ΜΟΥΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.699.525,13-3.436.213,415.135.738,54--- .
043640979 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ2.029.078,73-3.103.935,145.133.013,87--- .
145911680 LEONTIOU ANDRE VAS3.521.624,98-1.601.605,425.123.230,40--- .
046027030 ΒΙΓΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΒΑΡ1.698.646,40-3.424.407,795.123.054,19--- .
032601936 ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.963.493,445.679,322.153.350,565.122.523,32--- .
119880260 ΣΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ2.695.178,10-2.422.946,585.118.124,68--- .
059160929 ΚΑΛΑΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΑΥ3.006.314,17-2.106.165,265.112.479,43--- .
027162037 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ2.558.932,11-2.538.937,675.097.869,78--- .
031934677 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.745.441,92-3.350.267,565.095.709,48--- .
046736320 ΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ1.730.409,48-3.357.048,575.087.458,05--- .
042752562 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑΝΝ ΗΛΙ1.719.508,88-1.731.136,523.450.645,40724.939,66911.617,931.636.557,59 .
047243615 ΓΚΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ2.092.671,57-2.991.445,555.084.117,12--- .
029149858 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑ ΛΑΖ2.972.252,77-2.111.355,055.083.607,82--- .
043165236 ΑΙΒΑΖΙΑΝ ΖΙΡΑΙ ΓΕΤ1.698.233,59-3.383.560,825.081.794,41--- .
045238020 ΤΟΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ1.682.193,79-3.399.182,935.081.376,72--- .
046328059 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ1.850.412,77227.238,902.993.347,655.070.999,32--- .
101182037 ΜΠΑΧΑ ΦΩΤΕΙ ΙΩΑ2.082.403,71-2.986.964,815.069.368,52--- .
078359530 ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΟΛ3.449.375,50-1.619.314,505.068.690,00--- .
023390018 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ1.873.295,54-3.191.843,445.065.138,98--- .
131564444 CHRYSOS CHRYS CHR113,162.199.845,062.859.753,535.059.711,75--- .
047369992 ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.744.407,54179.649,043.134.228,505.058.285,08--- .
107990316 ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ85,002.152.712,592.897.012,645.049.810,23--- .
069120429 MARKU DONIK GIO2.785.280,93-2.259.268,555.044.549,48--- .
123398787 ΧΑΝΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΙΚ2.684.150,66-2.358.092,525.042.243,18--- .
042788638 ΦΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ902.835,63-1.392.870,602.295.706,231.178.642,481.564.700,232.743.342,71 .
044541300 ΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΙΖ ΧΡΗ1.714.238,83-3.318.713,925.032.952,75--- .
076635140 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΠΑΝ3.777.876,06-1.248.955,035.026.831,09--- .
062498257 ΠΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ-4.137.379,77884.426,095.021.805,86--- .
046798057 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΠΑΝ1.668.005,09-3.336.024,285.004.029,37--- .
047630897 ΠΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΠΥ1.813.803,33-3.184.060,584.997.863,91--- .
147752751 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ250,003.358.572,001.625.251,324.984.073,32--- .
141570907 ΝΙΚΟΛΑ ΑΒΡΑΑ ΗΡΑ3.632.452,41-1.345.026,814.977.479,22--- .
063846360 ΖΩΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.184.159,59649.339,593.142.759,864.976.259,04--- .
020998460 ΚΟΥΡΙΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.564.196,47-2.819.694,264.383.890,73236.364,69343.085,97579.450,66 .
102190674 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΦΑΝΗ ΠΑΝ2.489.207,26-2.472.024,624.961.231,88--- .
043685518 ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΖ1.455.405,92-3.505.602,994.961.008,91--- .
022665309 ΚΟΚΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΑΘΑ560.896,732.345.411,762.046.688,274.952.996,76--- .
011598940 ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΗΣ ΒΑΣ ΙΩΑ1.260.099,28393.024,003.298.683,914.951.807,19--- .
012001835 ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΙΟ2.067.482,23-2.882.944,194.950.426,42--- .
127658360 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕ2.375.858,43-2.566.743,514.942.601,94--- .
066749400 ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡ ΙΩΑ2.518.719,12-2.415.784,244.934.503,36--- .
059577133 ΚΟΚΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟ ΙΩΑ1.633.057,62-3.300.321,984.933.379,60--- .
057575525 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΧΡΙΣΤ ΑΛΕ1.654.170,25-3.277.739,834.931.910,08--- .
102949122 ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ6.000,002.244.414,592.677.620,284.928.034,87--- .
024114060 ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ1.913.659,65-3.011.541,804.925.201,45--- .
039346284 ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ3.972.899,54-947.197,524.920.097,06--- .
024557496 ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ2.390.677,03-2.525.905,944.916.582,97--- .
059855518 ΜΙΣΤΡΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩ3.177.220,19-1.736.941,994.914.162,18--- .
034158470 ΝΑΙΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.908.567,47-3.002.923,714.911.491,18--- .
115565926 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ-2.592.443,012.291.719,624.884.162,63--- .
043123663 ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ2.603.834,70-2.278.624,084.882.458,78--- .
103856702 ΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ2.302.674,86-2.576.114,994.878.789,85--- .
067739624 ΧΟΥΣΣΕΙΝ ΑΧΜΕΝ ΣΑΤ2.290.048,17-2.587.859,884.877.908,05--- .
044204400 ΣΜΗΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ1.805.875,41-3.069.438,344.875.313,75--- .
040586989 ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ2.567.321,85-2.307.974,624.875.296,47--- .
054407099 ΤΟΥΓΚΕΛΙΔΗΣ ΣΕΡΓΙ ΙΩΑ1.610.078,77-3.258.799,434.868.878,20--- .
115188170 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ2.184.345,03-2.677.656,914.862.001,94--- .
059012750 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ1.978.440,25-2.882.748,104.861.188,35--- .
032401336 ΦΙΔΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ1.966.629,06-2.881.696,174.848.325,23--- .
101235601 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΒΑΤΟΥ ΓΕΩ1.136.749,19875.344,652.831.615,124.843.708,96--- .
012730663 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΑΒΡ-2.474.637,422.366.931,174.841.568,59--- .
006352747 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜ ΝΙΚ1.826.823,84-3.012.242,254.839.066,09--- .
044806078 ΛΙΟΝΤΑ ΝΑΤΑΛ ΝΙΚ1.731.927,57-3.095.717,214.827.644,78--- .
046761899 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΡ3.291.503,14-1.532.608,464.824.111,60--- .
036335020 ΓΙΟΝΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΖ-1.594.501,003.227.270,024.821.771,02--- .
043161041 ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ1.689.763,50-3.127.674,234.817.437,73--- .
013277917 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΒΑΣ1.630.615,26-3.185.069,724.815.684,98--- .
010434910 ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.195.707,60-3.613.922,444.809.630,04--- .
072367959 ΑΛΒΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ2.652.417,88-1.314.266,153.966.684,03359.264,28480.104,89839.369,17 .
059022987 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ37.184,882.330.341,162.438.130,554.805.656,59--- .
108620677 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ1.825.945,70-2.969.777,444.795.723,14--- .
032776459 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΤ1.624.294,47-3.165.832,604.790.127,07--- .
044941805 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ2.300.476,62-2.484.834,054.785.310,67--- .
020089748 ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.473.137,53-2.304.173,544.777.311,07--- .
103493474 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΚ ΔΗΜ1.978.764,40-2.773.844,544.752.608,94--- .
015387419 ΓΙΟΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΑ1.575.199,13-3.166.861,334.742.060,46--- .
034448712 ΡΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ4.722,332.547.917,192.188.107,244.740.746,76--- .
125765089 ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΜΑΚ3.154.749,71-1.585.040,244.739.789,95--- .
036135278 ΣΤΑΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΕΥΑ1.896.043,48-1.859.404,533.755.448,01519.441,03451.678,46971.119,49 .
044972763 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.660.219,06-3.053.843,274.714.062,33--- .
035420320 ΦΑΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ3.300.809,43-1.393.957,724.694.767,15--- .
043464826 ΜΠΕΡΝΑΤΣΚΙ ΤΣΕΖΑ ΣΤΕ1.743.426,92-2.951.220,604.694.647,52--- .
028108203 ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ1.422.349,81-2.426.834,603.849.184,41370.974,05470.291,56841.265,61 .
036009890 ΓΡΑΨΙΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ3.484.546,70-1.203.075,204.687.621,90--- .
104180639 ΠΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ-3.445.269,121.239.607,834.684.876,95--- .
031443250 ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ-3.445.269,121.239.607,834.684.876,95--- .
054870902 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.977.232,33-2.287.204,934.264.437,26174.212,46237.468,17411.680,63 .
047751019 MOHAMED ZAGHL AHM3.458,403.667.337,341.001.316,244.672.111,98--- .
119878842 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟ ΛΑΖ2.057.438,18-2.613.218,454.670.656,63--- .
132703110 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ657,311.542.062,973.121.482,484.664.202,76--- .
041670294 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.552.651,64-3.108.845,734.661.497,37--- .
062313138 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.286,434.137.318,14522.603,374.661.207,94--- .
003818952 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.321.817,90563,473.326.142,964.648.524,33--- .
046468253 ΚΑΤΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ1.693.818,57-2.930.329,354.624.147,92--- .
103527297 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΔΙΟΓΕ ΝΙΚ2.341.376,68-2.280.248,314.621.624,99--- .
028027673 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΥΩΑ2.099.030,71-2.514.775,394.613.806,10--- .
137456794 ΜΠΡΟΤΖΑΚΗ ΑΛΙΚΗ ΕΜΜ3.122.168,41-1.480.112,624.602.281,03--- .
024625184 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΣΠΥ2.457.246,78-2.139.167,124.596.413,90--- .
021148959 ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ580.709,15-4.007.892,044.588.601,19--- .
035353770 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ1.766.983,46-2.807.729,304.574.712,76--- .
068516217 ΠΕΡΙΧΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤ3.449.014,45-1.118.342,794.567.357,24--- .
051228946 ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ1.963.212,00-1.706.761,333.669.973,33404.742,27477.691,01882.433,28 .
028511092 ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ1.562.282,07-2.986.073,414.548.355,48--- .
118923506 ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ2.430.393,81-2.115.380,384.545.774,19--- .
044500827 ΧΥΤΗΡΗΣ ΠΑΝΤΕ ΠΕΤ1.673.207,12-2.858.892,974.532.100,09--- .
034008189 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ3.290.692,45-1.240.086,154.530.778,60--- .
014818785 ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ1.926.428,66-2.595.594,064.522.022,72--- .
140959730 ΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ2.814.857,04-1.694.408,494.509.265,53--- .
054378260 ΤΗΓΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΙΩΑ700,002.220.124,672.284.329,364.505.154,03--- .
067146032 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ2.398.246,03-2.106.777,914.505.023,94--- .
119656888 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ2.437.638,75-2.061.206,284.498.845,03--- .
048315385 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ1.676.225,93-2.822.328,744.498.554,67--- .
026158456 ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ369.319,303.316.221,24810.115,634.495.656,17--- .
027856650 ΜΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛ ΙΩΑ1.681.113,09-2.804.571,584.485.684,67--- .
065750288 ΑΧΛΑΔΗ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ2.267.680,18-2.215.363,754.483.043,93--- .
043984623 ΓΙΩΡΤΖΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.477.743,35-3.003.550,094.481.293,44--- .
031010167 ΜΑΝΤΕΤΖΟΓΛΟΥ ΜΩΥΣΗ ΛΑΖ1.735.136,47-2.742.181,564.477.318,03--- .
043858606 ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ1.850.470,10-1.158.304,113.008.774,21778.019,78679.690,351.457.710,13 .
048136936 ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ2.683.884,58497,641.779.069,464.463.451,68--- .
041604174 ΜΠΙΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.598.032,97-2.831.086,764.429.119,73--- .
010930180 ΕΦΕΔΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡ ΙΟΡ1.623.967,39-2.784.175,344.408.142,73--- .
139530379 IBRISHIMOV BOYKO BLA1.739.030,24-2.667.629,284.406.659,52--- .
040925040 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΤ ΠΕΤ1.710.220,47-2.693.857,444.404.077,91--- .
021284712 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ2.102.431,71-2.277.721,914.380.153,62--- .
015354702 ΧΑΧΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.328.741,31175.854,322.863.261,464.367.857,09--- .
031030848 ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ2.454.237,39-1.889.517,924.343.755,31--- .
046938396 ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΟΥΡΑΝ ΠΑΝ2.047.729,044.395,852.283.464,894.335.589,78--- .
062772226 ΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΑΝ ΓΕΩ315,602.156.247,492.178.090,114.334.653,20--- .
070227168 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ2.307.671,10-2.023.095,404.330.766,50--- .
045330217 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΔΑΜΟ ΘΕΟ1.533.899,43-2.786.952,174.320.851,60--- .
137319401 MAYRIDOY ISKRA STO2.105.096,34-2.205.575,094.310.671,43--- .
016526380 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛ ΙΩΑ1.418.767,43-2.851.199,604.269.967,03--- .
156189017 PETROV VASIL IVA3.321.601,68-945.692,014.267.293,69--- .
024073416 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ-1.507.035,502.754.250,814.261.286,31--- .
040781408 ΞΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΝΙΚ-1.692.465,902.555.623,514.248.089,41--- .
022412945 ΚΟΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.506.949,84-2.733.559,494.240.509,33--- .
044948855 ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.400.495,58-2.826.852,664.227.348,24--- .
069225290 ΚΟΡΟΖΑΛ ΝΤΑΝΙ ΚΩΝ913.725,77726.707,812.573.225,184.213.658,76--- .
120861875 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡ ΧΡΣ2.005.992,56-2.189.864,734.195.857,29--- .
045728475 ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΤ1.450.862,15-2.738.620,284.189.482,43--- .
026098953 ΙΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΒΡ1.807.574,41-2.381.626,824.189.201,23--- .
010267039 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ2.298.471,38-1.876.323,354.174.794,73--- .
072711425 ΔΑΝΙΗΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ2.057.341,88-2.109.929,504.167.271,38--- .
046473122 ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.383.780,16-2.770.707,354.154.487,51--- .
120674744 ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΣ3.320.169,25-828.945,014.149.114,26--- .
010738512 ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙ1.456.949,84-2.684.058,674.141.008,51--- .
153883835 MAKHLOUF MOHAM AHM2.422.583,66-1.699.442,444.122.026,10--- .
019310874 ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ----1.811.321,532.309.185,144.120.506,67 .
021125227 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ599.626,75426.592,473.092.786,184.119.005,40--- .
020674034 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ15.762,691.348.798,832.753.316,674.117.878,19--- .
065509903 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ2.096.386,90-2.006.204,534.102.591,43--- .
055627832 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΒΑΣ2.486,023.229.161,15869.117,724.100.764,89--- .
034146297 ΔΡΥΓΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΛ1.583.473,45-2.508.709,644.092.183,09--- .
028110794 ΠΕΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ1.576.199,29-2.514.942,844.091.142,13--- .
031170507 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΛΕ1.157.361,10-2.933.494,374.090.855,47--- .
050046711 ΜΙΝΩΣ ΠΟΛΥΖ ΑΝΤ1.643.958,3222,181.804.727,403.448.707,90295.060,80344.532,92639.593,72 .
012189378 ΣΠΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.461.781,34-2.616.020,214.077.801,55--- .
102571944 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙ ΑΠΟ1.904.255,08-2.170.877,884.075.132,96--- .
012776388 ΠΑΤΚΟΣ ΛΑΖΑΡ ΘΕΟ2.240.314,65-1.825.497,614.065.812,26--- .
043633779 ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ1.271.203,20-1.193.795,132.464.998,33870.088,80717.969,381.588.058,18 .
134785916 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ4.863,211.966.162,112.073.466,494.044.491,81--- .
031657450 ΣΤΑΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ770.510,221.368.619,891.903.514,354.042.644,46--- .
042977831 ΜΠΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚ1.279.262,94318.469,612.442.456,644.040.189,19--- .
155250216 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ-1.965.330,202.071.458,034.036.788,23--- .
034430026 ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.009.087,88-3.027.278,344.036.366,22--- .
026946565 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ1.360.201,40-2.674.124,034.034.325,43--- .
045899461 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΓΕΩ1.736.872,25-2.291.407,814.028.280,06--- .
145308773 ΣΑΜΠΑΝΗ ΜΑΡΙΝ ΔΗΜ3.239.561,97-788.618,614.028.180,58--- .
047524007 ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΞΕΝ2.229.048,67-1.798.085,574.027.134,24--- .
069045462 ΧΑΤΖΗΝΤΕΛΗ ΧΑΣΑΝ ΣΕΝΟΛ ΙΣΜ2.498.555,87-971.647,213.470.203,08299.952,78255.090,71555.043,49 .
045637332 ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ1.426.504,48-2.597.058,054.023.562,53--- .
045310894 ΚΑΣΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.404.093,53-2.608.875,324.012.968,85--- .
041792642 ΚΟΚΚΙΝΗ ΙΟΥΛΙ ΔΗΜ1.334.284,88304,452.673.435,774.008.025,10--- .
020790600 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.090.745,22-2.158.522,753.249.267,97317.842,65438.858,73756.701,38 .
035960778 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΦΩΤ294.084,311.030.064,602.675.135,723.999.284,63--- .
032700324 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑ ΑΡΣ2.993.277,38-1.003.475,823.996.753,20--- .
026252310 ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜ ΒΑΣ229.599,581.130.279,162.628.699,523.988.578,26--- .
044236249 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ1.648.147,87-2.331.906,293.980.054,16--- .
043915410 ΚΙΟΡΠΕΣ ΝΙΚΟΛ ΙΟΡ1.420.236,32-2.554.590,493.974.826,81--- .
040160500 ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ2.856,781.650.779,142.314.288,883.967.924,80--- .
126182331 ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ2.321.758,63-1.643.525,443.965.284,07--- .
034677860 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ2.780.133,14-1.180.652,043.960.785,18--- .
059482795 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ3.210.255,68-749.384,923.959.640,60--- .
032371407 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ1.290.421,57-2.668.883,543.959.305,11--- .
131051085 ΓΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ2.199.124,03-1.753.389,273.952.513,30--- .
044491838 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑ ΧΑΡ3.361.477,68-589.782,163.951.259,84--- .
041498361 ΓΚΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.849.943,32-2.100.610,643.950.553,96--- .
117277703 ΜΙΝΤΣΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.811.018,55-1.128.835,273.939.853,82--- .
063106829 ΚΩΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ3.130.758,01-804.073,783.934.831,79--- .
041464591 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΠΕΤ2.219.042,47-1.714.016,833.933.059,30--- .
040878279 ΔΟΜΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥ1.852.967,34-2.068.511,123.921.478,46--- .
030135704 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ-1.448.622,052.459.013,883.907.635,93--- .
075230973 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΑΛΕ1.261.402,091.722.832,41922.110,823.906.345,32--- .
025488890 ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΣΠΗ206.946,85-353.852,36560.799,211.510.013,061.832.856,203.342.869,26 .
041113489 ΖΩΤΟΥ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ2.033.965,35-1.862.608,323.896.573,67--- .
105580528 ΠΡΑΣΑΔΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΑΚ749,282.730.050,221.162.273,693.893.073,19--- .
044285465 ΑΥΔΗΣ ΕΠΑΜΕ ΕΥΣ1.286.823,91-2.593.900,213.880.724,12--- .
033328140 ΛΕΒΕΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.729.025,32-1.776.968,393.505.993,71183.447,06189.414,04372.861,10 .
050743055 ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΡΜ52,331.333.172,002.542.333,143.875.557,47--- .
024435710 ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.501.201,04-2.371.183,113.872.384,15--- .
073683106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ-1.983.170,601.872.113,043.855.283,64--- .
015739663 ΤΖΙΟΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ728.453,99728.439,832.004.047,393.460.941,21223.410,78166.137,01389.547,79 .
028997444 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥ3.316.827,31-533.475,613.850.302,92--- .
103344930 ΚΑΝ ΜΟΥΝΙ ΜΟΥ1.932.061,88-956.013,842.888.075,72463.445,38493.441,69956.887,07 .
034914414 ΛΙΑΠΠΑΣ ΦΩΤΙΟ ΠΕΤ2.219.703,90-1.616.919,923.836.623,82--- .
066030652 LIKA ALTIN MEM1.581.179,09-2.250.462,433.831.641,52--- .
125385345 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΛΕΞΑ ΑΝΔ2.189.742,26-1.640.885,313.830.627,57--- .
044283355 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.302.890,15-2.521.277,933.824.168,08--- .
045777107 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.281.329,98-2.538.169,603.819.499,58--- .
059760714 ΕΜΙΝΟΓΛΟΥ ΓΙΛΜΑ ΑΚΗ2.142.141,61-1.674.371,123.816.512,73--- .
052571377 ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ ΓΕΩ1.606.212,54-2.206.739,793.812.952,33--- .
007121710 ΝΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ2.401.080,96-1.409.075,963.810.156,92--- .
019823700 ΣΔΡΑΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.766.563,15-2.043.093,903.809.657,05--- .
042326167 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ2.283.775,80-1.502.179,153.785.954,95--- .
031629695 ΣΠΑΓΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ2.537.661,7247.528,761.200.701,973.785.892,45--- .
077208568 ΦΙΜΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΕΥΣ-1.840.512,571.939.900,253.780.412,82--- .
040780400 ΚΑΡΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ3.153.764,1695,38626.553,043.780.412,58--- .
119032455 ΤΣΟΥΓΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑ ΒΑΣ5.395,103.371.481,14402.367,013.779.243,25--- .
020743020 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΔΗΜ1.383.389,96-1.954.270,713.337.660,67199.300,14241.481,61440.781,75 .
029316677 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΓΝ ΣΤΑ1.362.231,61-2.408.978,463.771.210,07--- .
024059876 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΣ1.184.662,02-1.575.445,652.760.107,67477.088,45533.595,761.010.684,21 .
058750410 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ2.884.878,95-884.447,843.769.326,79--- .
033581758 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΠΟ1.984.319,11-287.015,872.271.334,98746.222,40749.833,061.496.055,46 .
014622790 ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.441.692,80-2.323.326,033.765.018,83--- .
043539748 ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.296.380,25-2.467.859,353.764.239,60--- .
045686340 ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.533.593,51-2.223.133,393.756.726,90--- .
044259240 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΘΑ1.242.535,76-2.510.187,593.752.723,35--- .
117167759 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΦΩΤ1.783.757,91-1.968.067,783.751.825,69--- .
042250642 ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ1.317.111,57-2.431.658,923.748.770,49--- .
031403713 ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ1.806.402,36-1.942.089,563.748.491,92--- .
006734100 ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ----1.677.844,502.070.247,403.748.091,90 .
045244272 ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ1.461.375,62-2.283.752,543.745.128,16--- .
148256998 ALAHMED IBRAH MOH2.295.548,80-1.446.711,393.742.260,19--- .
142378493 ΛΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ3.123.985,51-617.337,913.741.323,42--- .
107999058 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ1.867.788,97-1.873.467,443.741.256,41--- .
023646182 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ2.170.308,60-1.566.811,593.737.120,19--- .
105088741 ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.044.480,16-1.678.068,253.722.548,41--- .
031141954 ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΡ1.452.663,09-2.268.554,703.721.217,79--- .
039664483 ΒΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ708.308,67708.332,852.304.530,003.721.171,52--- .
023742968 ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΗΜ1.303.571,88-2.414.660,103.718.231,98--- .
058706029 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ3.231.727,18-480.527,013.712.254,19--- .
105957350 ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ2.131.628,25-1.572.250,613.703.878,86--- .
022128006 ΒΑΛΩΖΟΥ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗ1.291.670,10-2.405.571,243.697.241,34--- .
078947559 ΦΕΡΚΟ ΛΕΟΝΑ ΤΟΜ2.118.127,15-1.578.636,193.696.763,34--- .
063130891 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ2.469.335,95-1.220.277,913.689.613,86--- .
045972994 ΜΠΑΝΤΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.354.179,90-2.320.706,903.674.886,80--- .
075889571 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΤΑ1.648.147,57-2.020.966,533.669.114,10--- .
046130395 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑ ΔΗΜ1.688.042,43-1.978.994,833.667.037,26--- .
128138063 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ11.526,062.065.839,471.587.090,373.664.455,90--- .
045922211 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ2.021.592,53-1.641.941,943.663.534,47--- .
068009521 ΤΡΙΨΑΣ ΘΕΟΔΩ ΑΝΑ-1.922.500,521.729.201,163.651.701,68--- .
065714204 ΜΠΑΤΙΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΑΚ-2.065.839,431.584.498,823.650.338,25--- .
140479352 ΚΟΡΤΖΑΤΖΕ ΝΤΑΒΙ ΖΑΟ3,442.065.839,471.578.302,313.644.145,22--- .
031941435 ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ1.853.099,38-1.789.667,093.642.766,47--- .
047775435 ΚΟΥΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΓΕΩ910.692,25-2.731.218,313.641.910,56--- .
118384790 INAYAT NAVEE MOH2.300.048,39-1.340.544,523.640.592,91--- .
154896306 HRISTOV BOYCH HRI-2.580.039,511.060.138,243.640.177,75--- .
154896320 HRISTOV DANAI BOY-2.580.039,511.060.138,243.640.177,75--- .
046266089 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ1.259.693,92-2.377.980,993.637.674,91--- .
058046834 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΛΟΥ1.628.488,04-2.008.054,253.636.542,29--- .
019145981 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΑΒ1.203.271,36-1.897.159,243.100.430,60238.475,53290.893,17529.368,70 .
020690962 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΡΟ2.046.087,11-804.216,802.850.303,91445.067,71321.578,60766.646,31 .
108222884 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΑΠΟ1.205.422,77-2.410.845,543.616.268,31--- .
044448770 ΛΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΟΛ2.234.269,95-1.381.083,913.615.353,86--- .
020505251 ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜ ΑΛΕ1.488.720,28-1.129.171,802.617.892,08512.856,72480.073,54992.930,26 .
136164449 ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ1.562,592.955.450,07653.731,353.610.744,01--- .
000219083 ΛΙΒΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ----1.510.527,422.098.545,973.609.073,39 .
016338214 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ1.206.639,55-2.399.920,063.606.559,61--- .
054334380 ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΥΜ1.917.749,08-1.685.730,383.603.479,46--- .
044933958 ΘΥΜΝΙΩΤΗ ΘΕΟΔΟ ΕΜΜ1.337.695,23-2.262.257,703.599.952,93--- .
017185497 ΓΟΥΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.351.276,19-2.242.529,563.593.805,75--- .
045634028 ΚΑΡΜΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ728.367,88709.754,192.150.079,133.588.201,20--- .
061707690 ΠΑΥΛΟΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.333.795,72-2.246.677,293.580.473,01--- .
039923589 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ2.045.665,65-1.532.077,273.577.742,92--- .
032875068 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ1.470.561,80-1.613.546,433.084.108,23235.384,60258.136,83493.521,43 .
040613879 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΝΤ1.192.331,84-2.384.494,693.576.826,53--- .
074413731 ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ4.749,921.951.231,541.616.381,963.572.363,42--- .
054989600 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖ1.402.077,22-2.164.458,783.566.536,00--- .
031138661 ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΜΜ813.377,66-1.548.168,912.361.546,57501.251,72703.055,901.204.307,62 .
022427497 ΦΟΥΣΚΕΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΑΠΟ2.131.353,44-1.428.867,943.560.221,38--- .
068154214 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΛΕ1.650.440,04-1.907.138,873.557.578,91--- .
039259742 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΩΤ1.681.855,60-1.875.190,643.557.046,24--- .
023394091 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.218.784,59-2.334.694,283.553.478,87--- .
135405356 ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΔΡΕ ΚΩΣ2.642.324,91-910.307,693.552.632,60--- .
038759241 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΛΕ1.190.071,43-2.361.755,623.551.827,05--- .
043592861 ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΠΥ1.273.521,99-2.276.786,013.550.308,00--- .
042362178 ΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ1.183.398,81-2.365.264,943.548.663,75--- .
046012981 ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.227.607,39-2.315.782,213.543.389,60--- .
045626890 ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΕΥΔΟΚ ΙΟΡ1.375.425,87-2.167.720,423.543.146,29--- .
040594848 ΚΟΛΥΡΟΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝ ΝΙΚ1.698.129,13-1.840.759,183.538.888,31--- .
024650090 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ1.190.080,92-2.342.493,993.532.574,91--- .
148315493 ΔΡΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.820.507,70-1.709.435,333.529.943,03--- .
021072936 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ872.040,16-604.727,461.476.767,62977.075,771.075.122,682.052.198,45 .
043766748 ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ2.635.207,47-882.825,183.518.032,65--- .
038280926 ΤΕΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ-1.847.102,551.669.780,703.516.883,25--- .
044951245 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ637.577,32649.247,582.226.801,563.513.626,46--- .
035085680 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ1.176.031,87-2.333.879,233.509.911,10--- .
046467270 ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.422.799,26-2.079.138,843.501.938,10--- .
030991613 ΔΗΜΑΣ ΕΥΣΤΑ ΑΘΑ2.097.273,79-1.404.003,013.501.276,80--- .
111529358 ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΧΡΙ725,411.397.841,882.099.655,273.498.222,56--- .
020650509 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.352.255,96-2.143.224,853.495.480,81--- .
059467221 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΕΥΣ2.761.576,05271.487,42457.578,463.490.641,93--- .
047106239 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΚΑΣΙΑ ΧΡΗ1.315.438,05-2.165.894,653.481.332,70--- .
079808754 ΖΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΜΠ1.158.416,7010.688,842.310.572,743.479.678,28--- .
045662389 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΥΜΕ ΜΙΧ2.045.753,14-1.430.499,943.476.253,08--- .
017364973 ΣΟΣΟΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΙΜ1.220.688,56-2.255.503,193.476.191,75--- .
036920139 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ1.171.769,49-2.303.485,993.475.255,48--- .
126060930 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΧΑ ΜΙΧ1.632.143,85-1.842.569,333.474.713,18--- .
028140750 ΓΕΝΕΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ1.617.020,20-1.850.779,053.467.799,25--- .
144449800 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ2.796.161,74-665.006,943.461.168,68--- .
013141006 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.129.017,57-1.775.408,802.904.426,37238.163,83315.901,60554.065,43 .
023401479 ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.206.644,55-2.245.934,603.452.579,15--- .
023075252 ΚΟΚΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.944.250,32-1.508.194,373.452.444,69--- .
051694865 ΚΟΛΕΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ2.422.400,25-1.027.258,003.449.658,25--- .
007537776 ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΞΕΝ1.335.829,30-2.111.207,753.447.037,05--- .
046282667 ΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΗΔ1.501.748,01-1.936.994,043.438.742,05--- .
040443192 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.181.894,57-2.249.103,433.430.998,00--- .
124769877 ΑΡΓΥΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ45.665,871.629.914,771.745.586,463.421.167,10--- .
036653567 ΣΙΩΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΘΑ1.033.984,67-2.386.693,953.420.678,62--- .
046761710 ΜΟΥΖΑΦΙΑΡΟΒΑ ΙΟΥΛΙ ΚΟΥ1.800.080,69-1.619.984,593.420.065,28--- .
042684296 ΠΥΡΙΛΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑ2.434.667,68-978.419,013.413.086,69--- .
050603741 ΠΑΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ2.059.035,54-1.351.741,813.410.777,35--- .
042445550 ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΘΗΝΟ ΒΑΣ1.177.910,22-2.226.055,603.403.965,82--- .
046430251 ΧΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ1.226.130,76-2.176.220,943.402.351,70--- .
043495514 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΟΡ1.282.203,68-2.116.546,363.398.750,04--- .
004725075 ΤΑΜΠΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ1.135.478,55-2.260.124,853.395.603,40--- .
164695100 KHARCHENKO HENNA NIK9.500,003.000.356,25383.172,673.393.028,92--- .
106613297 ΜΙΧΑΛΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ2.405.845,41-504.792,642.910.638,05223.683,81256.543,32480.227,13 .
005536679 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.694.992,69-1.691.324,003.386.316,69--- .
017753512 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΚΟΣΜΑ ΓΕΩ1.081.776,1037.817,972.262.357,913.381.951,98--- .
062293264 ΚΕΣΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΙΩΑ1.081.153,9837.817,972.262.305,103.381.277,05--- .
050589207 ΚΟΥΙΜΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΗΛΙ1.081.672,1437.817,972.261.000,293.380.490,40--- .
173305307 BOYKO YEVHE GEO-3.000.356,22378.644,953.379.001,17--- .
173305332 RADCHENKO LEONI GRI-3.000.356,22378.644,953.379.001,17--- .
173305319 GAYSIN FARID TAL-3.000.356,22378.644,953.379.001,17--- .
173305290 SYDORENKO ILLYA VAL-3.000.356,22378.644,953.379.001,17--- .
173305264 YADZEVYCH HENNA HEN-3.000.356,22378.644,953.379.001,17--- .
173305276 ROMANOV ANDRI LEI-3.000.356,22378.644,953.379.001,17--- .
105658348 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.395.877,65-1.979.135,743.375.013,39--- .
115853518 ΖΑΓΓΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡ ΑΘΑ1.969.586,52-1.403.665,193.373.251,71--- .
116854285 ΖΑΜΠΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.504.774,17-1.866.971,983.371.746,15--- .
046948838 ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.123.355,62-2.246.745,313.370.100,93--- .
016479730 ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.906.459,88-1.458.106,783.364.566,66--- .
102141864 ΓΡΙΒΑ ΚΑΣΣΙ ΜΙΧ1.964.561,29-1.396.274,223.360.835,51--- .
028632105 ΤΣΑΓΓΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤ ΠΕΤ1.232.156,96-2.125.260,493.357.417,45--- .
005827711 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΛ1.360.398,73-1.991.454,983.351.853,71--- .
130722430 ΨΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣ ΑΝΑ1.768.887,12-1.574.081,603.342.968,72--- .
045682966 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.322.200,19-2.020.301,823.342.502,01--- .
030416286 ΚΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ247.153,80-424.247,42671.401,221.296.028,011.372.980,992.669.009,00 .
046880409 ΛΙΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ1.172.787,67-2.158.499,213.331.286,88--- .
020006032 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΒΑΣ1.411.656,71-1.916.748,643.328.405,35--- .
117356398 BOZZATO OLIND EDE1.885.691,97-1.435.626,573.321.318,54--- .
078271278 ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ-1.386.908,761.933.350,833.320.259,59--- .
047190710 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ1.255.276,09-2.062.969,683.318.245,77--- .
052077258 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛ ΖΗΣ2.683.299,81-632.491,073.315.790,88--- .
047832434 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕ ΜΙΧ1.756.485,34-829.777,062.586.262,40293.784,94434.529,20728.314,14 .
061590390 ΚΑΙΠΗ ΣΟΥΛΤ ΜΙΧ1.891.811,65-1.418.764,943.310.576,59--- .
030041380 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝ ΧΑΡ1.147.670,84-2.160.489,173.308.160,01--- .
052793226 ΖΛΑΤΑΝΗΣ ΦΙΛΙΠ ΝΙΚ1.195.296,80-2.111.442,283.306.739,08--- .
133292720 ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ1.767.678,37-1.537.945,823.305.624,19--- .
039094586 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΕΝ2.233.700,07-1.067.646,423.301.346,49--- .
032633006 ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΛΕΩΝΙ ΠΑΝ369.413,88-400.432,23769.846,111.202.459,081.318.441,892.520.900,97 .
075569330 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΥ2.543.565,85-392.916,312.936.482,16180.178,37169.897,82350.076,19 .
046772459 ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ1.106.003,546.116,002.174.356,133.286.475,67--- .
023252943 ΜΑΡΑΘΩΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ1.087.921,81-2.197.526,803.285.448,61--- .
110431204 ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.809.916,62-1.466.414,973.276.331,59--- .
018700516 ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ1.177.230,60-565.024,321.742.254,921.134.583,29399.398,621.533.981,91 .
013321379 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ24.259,121.070.606,432.178.955,933.273.821,48--- .
047702500 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ470.744,14-288.189,60758.933,741.545.080,94968.123,782.513.204,72 .
059631916 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΘΕΟ122,941.886.541,001.384.738,143.271.402,08--- .
044515171 ΖΟΥΜΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ-2.240.969,531.029.910,913.270.880,44--- .
148636830 CHIKALOV IVAN VLA1.815,752.327.880,48940.379,793.270.076,02--- .
019198300 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ-1.082.546,342.182.663,873.265.210,21--- .
059070623 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΤΡΙ1.234.877,08-2.027.926,923.262.804,00--- .
046111608 ΣΟΦΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ1.261.908,29-2.000.645,323.262.553,61--- .
046270158 ΓΕΩΡΓΑΝΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.612.806,14-1.645.069,943.257.876,08--- .
078491263 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΕΚΤΑ ΜΕΤ-1.112.462,502.142.048,733.254.511,23--- .
020722952 ΣΤΡΟΥΓΓΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ1.671.316,48-1.582.550,283.253.866,76--- .
024655601 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ----1.382.746,741.867.218,653.249.965,39 .
119917510 ΓΙΟΥΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΝ1.682.763,13-1.561.513,883.244.277,01--- .
161364120 STAROSTIN VOLOD BOR22.800,002.685.756,26535.551,843.244.108,10--- .
028626160 ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ2.123.438,41-392.072,332.515.510,74388.913,85330.587,50719.501,35 .
021294662 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ858.814,72-326.006,951.184.821,67978.866,371.070.401,152.049.267,52 .
008022822 ΤΣΙΒΡΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.107.541,09-2.115.398,233.222.939,32--- .
121282783 NADDY WILLI WIL27.755,682.180.339,021.009.930,903.218.025,60--- .
112080296 ΖΗΡΙΝΗΣ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ1.141.780,561.394.096,37672.247,743.208.124,67--- .
042091675 ΨΑΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΤΑ1.116.737,81-2.085.892,523.202.630,33--- .
103191202 ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ ΕΛΠΙΣ ΣΠΥ2.812.217,71-369.525,413.181.743,12--- .
050077724 ΤΣΑΚΙΡΗ ΤΡΙΑΝ ΣΤΕ1.226.555,73-1.944.723,413.171.279,14--- .
021433795 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ1.100.280,20-2.045.259,193.145.539,39--- .
063513202 ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ798.670,90-2.346.386,963.145.057,86--- .
059631977 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ-1.816.101,491.323.692,063.139.793,55--- .
040526587 ΜΠΟΥΣΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ2.307.622,94-831.702,823.139.325,76--- .
029653092 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΑΡΙ110.050,47928.923,872.097.426,523.136.400,86--- .
010856473 ΓΕΩΡΓΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ920.187,446.133,942.207.940,973.134.262,35--- .
116271516 ΛΟΥΤΑΣ ΒΛΑΣΙ ΝΙΚ1.243.154,49-1.578.388,132.821.542,62158.469,95153.849,66312.319,61 .
047631998 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑ ΚΩΝ1.457.057,43-1.673.143,343.130.200,77--- .
002971198 ΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ412.741,86122,93610.332,991.023.197,78846.181,911.260.050,722.106.232,63 .
076685953 ΚΑΝΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΥΘ2.179.079,99-942.596,933.121.676,92--- .
002910088 ΦΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΩΤ1.325.235,34-1.796.113,523.121.348,86--- .
028990861 ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΣΤΕΡΓ ΕΥΑ2.491.089,964.542,03625.337,873.120.969,86--- .
118033000 ΧΑΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ-1.285.132,991.834.912,863.120.045,85--- .
101435912 HOWLADER ABDUL MOH1.984.256,11-847.089,352.831.345,46189.508,7498.339,21287.847,95 .
012442470 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΕΥΣ1.028.132,01-2.090.405,343.118.537,35--- .
057433953 ΦΛΑΜΜΙΝΙ ΦΑΜΠΡ ΑΝΤ1.717.445,18-1.388.308,913.105.754,09--- .
028111951 ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ1.011.421,90-2.094.205,013.105.626,91--- .
111845343 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΚΩΝ692.827,39-271.194,64964.022,031.343.111,08796.467,692.139.578,77 .
139934313 BORDIGATO VITTO ALF1.598.868,66-1.504.073,503.102.942,16--- .
046115171 ΛΑΦΙΩΤΟΥ ΘΩΜΑΙ ΚΩΝ1.120.949,59-1.974.953,933.095.903,52--- .
028190648 ΜΠΑΛΕΡΜΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ932,602.339.782,09754.836,063.095.550,75--- .
027981252 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΔΙΟ1.340.664,53-1.751.026,473.091.691,00--- .
012386699 ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ2.136.315,57-955.328,363.091.643,93--- .
034803136 ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΤ1.514.204,73-1.577.037,723.091.242,45--- .
055072164 ΒΟΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.849.227,89-1.236.754,863.085.982,75--- .
014885748 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.016.168,36-1.621.069,492.637.237,85211.443,49234.780,47446.223,96 .
045741645 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ1.099.312,71-1.982.255,003.081.567,71--- .
037452571 ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.713.093,72-1.366.047,713.079.141,43--- .
041655555 ΦΩΤΕΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΑΓΗ1.298.976,13-1.772.235,263.071.211,39--- .
046609797 ΚΑΛΕΑ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ1.640.149,08-1.423.838,993.063.988,07--- .
040362306 ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΚ343,952.463.950,97598.926,863.063.221,78--- .
051121290 ΤΣΒΕΤΑΝΩΦ ΕΜΜΑΝ ΚΛΗ-1.640.722,191.416.314,613.057.036,80--- .
023822434 ΨΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ1.413.516,45-1.642.870,253.056.386,70--- .
046063784 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΡΗ401.140,212.236.930,68406.631,953.044.702,84--- .
007468336 ΚΑΛΚΑΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ1.579.174,72-1.465.002,823.044.177,54--- .
034458625 ΔΗΜΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.384.635,27-1.653.817,633.038.452,90--- .
044882296 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ2.390.131,17-641.403,663.031.534,83--- .
044664625 ΣΑΜΠΑΤΑΚΗ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.189.151,52-1.840.386,513.029.538,03--- .
010090346 ΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.067.531,72-1.956.499,343.024.031,06--- .
046478676 ΧΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΚΛΕ1.084.652,88-1.939.161,623.023.814,50--- .
032745993 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ387,851.221.876,601.794.878,413.017.142,86--- .
044090698 ΝΤΑΦΛΟΥ ΕΥΓΕΝ ΧΑΡ1.036.361,26-979.943,922.016.305,18496.879,28502.854,16999.733,44 .
135752391 ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟ ΓΕΩ2.571.413,45-439.100,393.010.513,84--- .
043691261 ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ2.087.280,85-912.498,862.999.779,71--- .
045377935 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ1.349.369,60-1.639.455,962.988.825,56--- .
035044266 ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΓΕΩ1.045.036,82-1.942.574,452.987.611,27--- .
046349682 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ2.027.950,88-956.373,222.984.324,10--- .
032574548 ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ1.633.156,31-1.349.430,512.982.586,82--- .
047009581 ΓΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ1.589.751,54-1.389.854,112.979.605,65--- .
040295768 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ857.389,48-2.117.221,862.974.611,34--- .
043820653 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ1.049.467,08-1.921.468,192.970.935,27--- .
071430144 ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ2.005.302,63-962.900,912.968.203,54--- .
009328114 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ469.906,34-473.103,49943.009,83950.905,961.073.339,622.024.245,58 .
031169999 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ1.789.682,81-1.175.520,922.965.203,73--- .
075419211 ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ1.868.439,98-1.092.495,812.960.935,79--- .
028512680 ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.038.697,58-1.908.789,622.947.487,20--- .
031654700 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΕΚΤΑ ΜΑΡ1.981.021,08-966.333,152.947.354,23--- .
042328290 ΓΚΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ1.043.581,11-1.903.518,992.947.100,10--- .
042487682 ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ1.377.950,00-1.562.731,012.940.681,01--- .
028368688 ΜΑΛΑΣΠΙΝΑΣ ΦΑΝΟΥ ΕΥΑ529.361,64-452.314,78981.676,421.020.243,53933.964,071.954.207,60 .
017665500 ΜΑΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ1.100.555,69-1.833.099,072.933.654,76--- .
045489343 ΑΔΑΜΙΔΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ1.105.138,56-1.167.031,962.272.170,52305.281,20350.943,50656.224,70 .
112316916 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ1.555.883,36-1.372.034,032.927.917,39--- .
057508802 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ9.290,161.567.623,751.348.916,192.925.830,10--- .
021835876 ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ966.218,59-1.955.626,432.921.845,02--- .
073879490 ΠΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΩΤ348.017,121.669.873,17892.161,212.910.051,50--- .
015392050 ΙΝΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ1.750.574,24-721.989,542.472.563,78209.203,39225.674,66434.878,05 .
053374828 ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ1.471.526,10-1.433.609,822.905.135,92--- .
100878958 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒ ΝΙΚ-1.158.053,161.745.165,522.903.218,68--- .
019722174 ΝΤΑΒΟΣ ΣΩΤΗΡ ΠΑΝ197.608,90-376.898,98574.507,881.017.580,921.310.729,552.328.310,47 .
016868317 ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ2.215.263,72-679.375,832.894.639,55--- .
039611902 ΚΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧ1.716.339,66-810.457,652.526.797,31188.701,06177.605,66366.306,72 .
042136882 ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ953.786,75-1.930.046,572.883.833,32--- .
054302609 ΧΑΛΑΚ ΑΛΟΥΑΝ ΦΑΧΕΝ ΝΑΤ----1.198.412,401.680.324,152.878.736,55 .
042981149 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ1.344.374,91-1.529.888,882.874.263,79--- .
053697550 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.689.503,08-1.183.509,862.873.012,94--- .
053874522 ΦΛΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕ ΓΕΩ1.066.373,01-442.483,171.508.856,18813.537,80550.594,201.364.132,00 .
041820565 ΠΕΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ1.463.281,31-847.429,292.310.710,60373.103,90185.706,53558.810,43 .
111599188 NANI CRIST VIO2.184,071.701.817,391.164.516,532.868.517,99--- .
045543690 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑ ΒΑΣ927.532,89-701.533,431.629.066,32683.311,99548.002,081.231.314,07 .
015452234 ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.608.623,75-1.250.571,412.859.195,16--- .
043356065 ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ1.109.651,32-1.741.095,522.850.746,84--- .
020615728 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ1.123.854,23198,481.724.989,352.849.042,06--- .
046808461 ΝΤΑΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ1.891.071,96-949.617,482.840.689,44--- .
029203401 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ948.394,51-1.891.656,632.840.051,14--- .
028625636 ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟ ΧΑΡ1.180.372,67-725.244,701.905.617,37640.265,04291.952,69932.217,73 .
046861905 ΔΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΑΡ947.209,34-1.888.239,032.835.448,37--- .
009550296 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΑΛΕ1.093.549,01-1.733.372,802.826.921,81--- .
136022656 ΤΑΞΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΣ2.256.699,80-568.123,192.824.822,99--- .
040347390 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΡΗ1.021.196,95-1.803.110,762.824.307,71--- .
105081592 ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟ ΠΑΝ1.785.014,68-1.037.556,812.822.571,49--- .
023323100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗ ΦΩΤ724.256,05-458.640,831.182.896,881.004.564,54630.284,791.634.849,33 .
059393018 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ1.407.418,37-1.410.137,432.817.555,80--- .
126649598 FILOTE ADRIA CON-1.701.817,391.112.988,582.814.805,97--- .
017022414 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΥΘΥΜ ΦΩΤ1.953.558,49-860.755,152.814.313,64--- .
045557320 ΒΛΑΣΗ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ933.802,89-1.871.540,242.805.343,13--- .
077110854 ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΘΑ1.077.370,79-1.724.549,112.801.919,90--- .
045629079 ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΓΑ ΙΩΑ1.860.538,86-937.661,892.798.200,75--- .
045530701 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ992.084,45-1.390.296,042.382.380,49179.270,90234.183,18413.454,08 .
045645111 ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΘΑ968.051,56-1.826.293,842.794.345,40--- .
014771388 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΠΑ698.330,10-2.094.742,182.793.072,28--- .
047589050 ΚΡΟΝΤΙΡΑ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ1.013.348,28-1.400.989,372.414.337,65175.184,52197.697,07372.881,59 .
104974728 ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΓΥΡ ΤΙΜ270.075,831.115.476,641.400.468,482.786.020,95--- .
029888380 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΡΗ928.214,79-1.853.124,652.781.339,44--- .
002737287 ΕΜΦΙΕΤΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡ ΣΥΜ-1.755.500,721.022.030,562.777.531,28--- .
063422120 ΚΑΠΕΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ693.379,81-2.080.160,552.773.540,36--- .
046597769 ΓΟΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓ ΑΝΑ1.139.399,84-1.630.125,862.769.525,70--- .
043130887 ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΗ ΕΙΡΗΝ ΑΡΙ913.190,19-1.844.654,382.757.844,57--- .
030561023 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥ ΑΛΕ981.947,10-1.771.142,202.753.089,30--- .
007116527 ΜΕΡΟΣ ΣΠΥΡΟ ΠΑΝ1.007.498,91-1.738.076,442.745.575,35--- .
014778598 ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.874.324,64-502.772,072.377.096,71203.390,82164.328,50367.719,32 .
026850696 ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ687.509,96-2.057.124,502.744.634,46--- .
065131023 ΣΗΝΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ1.868.689,04-871.919,272.740.608,31--- .
030476418 ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ24.305,63888.157,711.828.034,652.740.497,99--- .
078782110 ΜΑΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ242.429,83907.011,251.588.861,202.738.302,28--- .
037306346 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.337.906,04-1.388.343,682.726.249,72--- .
079559340 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ1.100.918,57-1.619.916,522.720.835,09--- .
030287320 ΚΟΛΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΣ1.631.097,71-1.089.085,452.720.183,16--- .
042898538 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ968.339,01-1.750.102,632.718.441,64--- .
011080824 ΘΩΜΑΣ ΑΝΤΩΝ ΘΩΜ372.142,27-730.531,551.102.673,82699.077,64913.965,331.613.042,97 .
034961187 ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ2.924,53902.906,431.806.216,742.712.047,70--- .
024950177 ΚΑΙΡΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΘ424.505,41713.593,951.572.989,002.711.088,36--- .
026691969 ΣΑΦΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ906.835,00-1.510.550,252.417.385,25155.711,45137.896,68293.608,13 .
047180544 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.373.706,33-811.882,522.185.588,85297.873,87209.679,00507.552,87 .
078756282 ΖΑΡΔΟΝ ΜΙΛΤΙ ΑΝΤ582.759,35599,70209.033,44792.392,491.147.821,63752.507,631.900.329,26 .
005524619 ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩ ΣΠΥ695.413,49-1.994.395,302.689.808,79--- .
143127284 KLJAJIC STANK RAN901.905,83-1.782.015,092.683.920,92--- .
128743539 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΡ80.570,85990.770,611.611.540,312.682.881,77--- .
017952709 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ967.436,18-1.711.729,242.679.165,42--- .
016591846 ΧΑΤΖΗΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ932.825,05-1.742.392,162.675.217,21--- .
030492260 ΚΟΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.075.919,71-1.581.598,182.657.517,89--- .
032490353 ΓΛΕΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΥΓ992.805,02-1.659.897,442.652.702,46--- .
042224335 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ883.701,23-1.761.736,442.645.437,67--- .
025281344 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΛΟ1.842.839,68-800.573,172.643.412,85--- .
021506602 ΤΣΑΙΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ2.089,471.035.008,491.603.607,452.640.705,41--- .
017365380 ΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ938.483,46-1.700.467,032.638.950,49--- .
046370840 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ1.316.664,18-1.318.913,142.635.577,32--- .
013991897 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗ2.254.171,86-376.163,192.630.335,05--- .
027258220 ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.441.710,08-1.182.202,262.623.912,34--- .
038495810 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ2.378.593,22-243.092,232.621.685,45--- .
038747162 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΧΙΛΛ ΝΙΚ1.149.466,65-1.470.001,052.619.467,70--- .
020724195 ΝΤΑΓΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡ ΜΙΧ2.018.023,96-600.415,832.618.439,79--- .
004273632 ΚΑΡΑΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ919.261,59-1.696.441,452.615.703,04--- .
120060814 ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΑΛΕ18.208,332.007.773,30583.224,282.609.205,91--- .
021723356 ΚΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ93.051,90888.110,081.625.335,902.606.497,88--- .
034146261 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΛ1.466.395,61-1.136.741,322.603.136,93--- .
073278010 ΚΩΔΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΧΑΡ12.022,962.007.773,30579.203,032.598.999,29--- .
006513572 ΜΠΑΝΤΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΛΕ907.014,08-1.687.638,052.594.652,13--- .
047201650 ΚΑΜΤΣΙΚΛΗΣ ΣΑΡΑΝ ΕΜΜ7.337,522.007.490,65579.359,412.594.187,58--- .
142103670 MBORJA ILIRJ PEL1.827.904,95-761.286,162.589.191,11--- .
040656241 ΚΥΡΙΑΖΗ ΑΝΝΑ ΕΥΑ1.460.504,15-1.128.120,342.588.624,49--- .
034549178 ΤΖΙΒΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ-2.296.847,85289.862,202.586.710,05--- .
042446718 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ1.676.936,39-589.743,382.266.679,77153.711,95165.730,43319.442,38 .
034033832 ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ-1.315.519,921.270.230,412.585.750,33--- .
038274840 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ1.627.612,80-955.719,652.583.332,45--- .
037616188 ΣΧΙΖΑΣ ΑΛΕΞΙ ΣΤΑ1.266.150,28-1.316.876,102.583.026,38--- .
021895117 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ1.524.838,36-1.056.986,512.581.824,87--- .
015370498 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΣ----1.187.530,151.394.056,642.581.586,79 .
024007056 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ645.502,64-1.933.647,222.579.149,86--- .
063052050 ΧΥΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕ ΕΜΜ1.877.995,81-699.708,782.577.704,59--- .
062018082 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.879.658,94-696.069,652.575.728,59--- .
134873338 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ ΜΙΧ-1.566.509,251.008.831,972.575.341,22--- .
073106536 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ851.263,00-1.722.956,292.574.219,29--- .
046744842 ΑΛΑΤΖΑ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ1.287.681,55-1.286.377,662.574.059,21--- .
065372408 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ-1.069.983,241.502.256,462.572.239,70--- .
027460852 ΓΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ1.329.859,66-1.233.565,922.563.425,58--- .
012380321 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ897.522,154.000,001.660.733,012.562.255,16--- .
015707211 ΝΤΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ716.737,80-1.140.945,341.857.683,14379.754,51321.389,51701.144,02 .
053503194 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΚΟΣΜΑ ΔΗΜ1.431.595,82-1.126.729,552.558.325,37--- .
063771774 ΒΑΡΡΙΑΛΕ ΛΟΥΤΣ ΠΑΥ922.228,72-1.624.050,512.546.279,23--- .
042599827 ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ854.204,05-1.687.366,692.541.570,74--- .
040718063 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ909.517,17-1.627.389,782.536.906,95--- .
043684128 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ846.275,68-1.689.571,652.535.847,33--- .
040284637 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ1.225.939,88-1.309.421,502.535.361,38--- .
021061043 ΚΟΤΖΑΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ75.442,061.022.433,191.428.800,372.526.675,62--- .
032981584 ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ2.182.612,24-342.763,152.525.375,39--- .
079782433 ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΟΦΟΚ ΑΓΓ1.454.412,42-1.069.647,192.524.059,61--- .
046378390 ΛΙΝΑΡΔΟΥ ΣΑΠΦΩ ΠΑΝ790.659,75-1.419.627,332.210.287,08155.572,87156.925,87312.498,74 .
006425977 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣ775.075,31-1.745.926,292.521.001,60--- .
047666372 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ1.248.668,89-1.269.738,272.518.407,16--- .
020657178 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΑΛΕ204.541,15-102.618,77307.159,921.190.828,961.016.759,782.207.588,74 .
031971845 ΜΑΝΩΛΗ ΑΙΜΙΛ ΔΗΜ1.345.995,58-845.490,272.191.485,85158.427,08160.260,69318.687,77 .
040344085 ΔΡΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ831.537,59-1.674.360,032.505.897,62--- .
128222875 ΜΑΤΖΕΛΗ ΠΑΝΑΓ ΠΑΣ1.086.030,69-1.418.686,412.504.717,10--- .
007568765 ΒΟΥΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ916.334,67-1.585.481,582.501.816,25--- .
025567254 ΤΣΕΜΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ1.335.771,18-1.162.459,182.498.230,36--- .
153184182 BESER MURAT DUR2.017.550,00-475.536,542.493.086,54--- .
010108090 ΚΟΣΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ862.436,59-625.935,231.488.371,82618.920,64381.555,331.000.475,97 .
018413982 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΦΩΤ1.456.783,69-1.025.088,022.481.871,71--- .
069768793 THEN MICHA HAN742.759,03-479.814,411.222.573,44717.936,01537.768,151.255.704,16 .
047543857 ΓΚΟΒΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΕΥΑ1.008.268,27-1.468.961,972.477.230,24--- .
126768410 ΣΤΟΦΟΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΛΑΖ1.407.026,64-1.070.077,482.477.104,12--- .
140979438 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟ ΕΥΘ1.672.142,98-803.340,842.475.483,82--- .
028990559 ΚΩΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ1.110.319,45-419.084,131.529.403,58688.842,17256.592,36945.434,53 .
033542641 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ874.721,91-1.599.063,022.473.784,93--- .
053102153 ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗΣΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ817.922,02-1.654.842,032.472.764,05--- .
039974701 ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.808.803,12-662.135,502.470.938,62--- .
032448138 SAMAHA GEORG ASS2.025.263,35-444.212,752.469.476,10--- .
059452999 ΦΡΑΙΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑ ΣΤΥ1.219.401,27-1.248.844,232.468.245,50--- .
020040547 ΚΟΚΚΙΝΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ906.641,48-1.560.762,012.467.403,49--- .
045720570 ΜΑΓΓΟΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ942.305,24-1.520.285,232.462.590,47--- .
066190912 ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓ ΗΡΑ994.277,59-1.465.080,962.459.358,55--- .
040377713 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.780.424,91-678.352,922.458.777,83--- .
133173858 ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΝ-1.231.637,171.224.247,342.455.884,51--- .
029461659 ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.005.291,48-1.450.307,992.455.599,47--- .
040383652 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞ ΚΛΕ495.197,46-958.038,331.453.235,79424.064,03576.202,411.000.266,44 .
009377711 ΚΡΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ5.376,981.045.834,271.402.121,642.453.332,89--- .
034036047 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.323.749,71-1.122.210,192.445.959,90--- .
047688769 ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛ ΤΙΜ18.797,981.187.370,541.238.142,312.444.310,83--- .
018759434 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΩΝΙ ΙΩΑ1.700.994,37-740.317,022.441.311,39--- .
044120308 ΤΖΑΧΑΝΗ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ1.100.289,45-518.589,561.618.879,01557.074,15263.264,02820.338,17 .
022017564 ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΦΩΤΙΟ ΚΩΝ789.523,751.500,001.237.547,852.028.571,60193.273,04216.240,30409.513,34 .
066586783 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ1.242.415,33-819.696,902.062.112,23238.185,05137.519,74375.704,79 .
021125240 ΚΟΣΚΩΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ608.824,27-1.826.359,972.435.184,24--- .
039364394 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.523.811,612.146,13517.794,782.043.752,52198.801,84190.391,68389.193,52 .
024045675 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ1.181.684,88-1.247.124,072.428.808,95--- .
124330649 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤ ΑΝΤ1.791.290,33-627.450,922.418.741,25--- .
014965146 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ1.357.591,84-1.060.109,282.417.701,12--- .
008635952 ΝΤΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ898.941,40-1.515.614,332.414.555,73--- .
015559210 ΓΚΡΟΥΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ2.278.726,55-134.270,802.412.997,35--- .
039555266 ΣΑΛΩΦ ΒΙΚΤΩ ΝΙΚ936.353,84-1.472.416,432.408.770,27--- .
012693847 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----1.698.939,57709.684,312.408.623,88 .
029013433 ΔΙΔΙΛΗΣ ΠΡΟΚΟ ΘΩΜ1.045.696,58-1.360.996,412.406.692,99--- .
052895163 ΜΠΟΥΡΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ794.100,68-1.607.007,932.401.108,61--- .
016158080 ΝΤΑΒΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ801.493,04-1.597.229,092.398.722,13--- .
047208270 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΠΕΡΙΣ ΔΗΜ1.366.036,52-1.032.064,282.398.100,80--- .
046525565 ΛΕΝΤΖΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ306.196,74-431.586,48737.783,22777.114,78881.805,551.658.920,33 .
042839772 ΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.051.257,74-1.017.963,702.069.221,44187.696,28139.431,19327.127,47 .
032332885 ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ823.754,70-1.571.937,982.395.692,68--- .
025237173 ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ154.792,09645.323,951.594.575,712.394.691,75--- .
038561933 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----2.037.659,79354.616,932.392.276,72 .
027004637 ΚΟΝΤΟΜΗΤΡΟΣ ΘΕΟΦΙ ΘΕΜ1.124.970,85-1.264.691,842.389.662,69--- .
034779906 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.346.151,19-1.043.508,062.389.659,25--- .
003715188 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ1.307.953,49-1.080.095,662.388.049,15--- .
009756213 ΚΟΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ809.941,11-1.564.381,532.374.322,64--- .
044729173 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ837.193,73-1.536.425,772.373.619,50--- .
011591335 ΗΛΙΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΙ912.774,85-1.459.019,642.371.794,49--- .
042849520 ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤ ΘΕΟ1.546.828,53-822.905,762.369.734,29--- .
045889098 ΦΙΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ787.622,49-1.579.632,752.367.255,24--- .
013597403 ΦΟΥΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ988.175,49-1.379.033,542.367.209,03--- .
036333800 ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑ1.228.158,82-1.136.087,142.364.245,96--- .
078212832 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΜΑΡΚΟ ΣΠΥ1.030.502,70-1.332.752,982.363.255,68--- .
044873472 ΓΑΒΑΝΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ880.718,55-1.478.243,382.358.961,93--- .
018406849 ΖΩΡΖΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.189.038,93-1.169.169,862.358.208,79--- .
043267241 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.130.203,69-1.227.506,772.357.710,46--- .
019008175 ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΕΩ757.970,6533.467,161.565.259,522.356.697,33--- .
142127888 RITIVOIU IOAN GHE-1.205.539,591.150.084,772.355.624,36--- .
017375951 ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΛΕ1.077.660,40-1.277.388,162.355.048,56--- .
022436629 ΔΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ1.233.464,52-1.114.712,692.348.177,21--- .
113851806 ΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ1.422.034,00-517.662,141.939.696,14227.111,46180.743,56407.855,02 .
010127020 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟ ΙΩΑ1.268.883,05-1.077.956,762.346.839,81--- .
028898466 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ822.736,81-1.522.369,732.345.106,54--- .
055615661 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΓΕ ΠΡΟ1.094.456,02-754.809,371.849.265,39270.735,66224.696,28495.431,94 .
046091132 ΒΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ942.179,46-1.399.120,452.341.299,91--- .
047172581 ΚΟΖΑΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ790.739,62-1.546.327,642.337.067,26--- .
008762953 ΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛ ΘΕΟ592.750,32-1.743.517,372.336.267,69--- .
047011644 ΓΚΑΤΖΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ1.195.980,98-828.456,492.024.437,47179.361,92132.215,46311.577,38 .
045325232 ΚΑΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ54.243,97888.127,981.393.239,272.335.611,22--- .
036893065 YASMINE WAHIB ΡΕΝ908.524,99-1.425.445,152.333.970,14--- .
043139323 ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ1.322.570,69-1.007.943,322.330.514,01--- .
047044061 ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΕΛΕΝ ΚΟΣ68.305,16824.436,451.435.673,022.328.414,63--- .
031971360 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝ ΦΑΝ846.132,457.740,831.468.575,502.322.448,78--- .
044502034 ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟ ΧΑΡ1.122.517,01-1.198.392,992.320.910,00--- .
044070988 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ1.379.160,54-938.670,412.317.830,95--- .
045076247 ΝΑΚΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ510.331,80-898.807,231.409.139,03430.753,26476.897,93907.651,19 .
069093066 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ-797.331,001.518.981,462.316.312,46--- .
076603210 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ-1.127.231,891.188.102,422.315.334,31--- .
009872410 ΜΠΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-1.205.523,321.107.574,412.313.097,73--- .
047354745 ΝΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ783.276,37-1.528.942,302.312.218,67--- .
015533384 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ1.142.163,98-1.169.354,802.311.518,78--- .
052454321 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ1.217.504,13-1.093.609,632.311.113,76--- .
046396660 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΓΥΡ ΕΜΜ970.571,75-1.338.679,872.309.251,62--- .
041344532 ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ895.865,88-1.410.993,862.306.859,74--- .
044043962 ΠΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΘ820.520,63-1.486.187,812.306.708,44--- .
004934070 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ896.351,28-1.407.984,342.304.335,62--- .
045509555 ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ803.473,51-1.500.107,492.303.581,00--- .
044308907 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ36.795,31728.963,671.536.926,772.302.685,75--- .
024298851 ΖΟΛΩΤΑΣ ΚΥΡΙΑ ΣΤΕ1.547.373,18-747.762,932.295.136,11--- .
047434794 ΚΑΤΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ593.020,58-1.085.299,991.678.320,57335.927,41272.329,09608.256,50 .
129968357 ΑΝΑΓΝΟΥ ΚΑΛΛΙ ΑΝΔ934.736,87-841.897,751.776.634,62273.363,76235.209,79508.573,55 .
032760161 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΙΟΡ900.350,95-1.380.116,172.280.467,12--- .
022551761 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ836.241,01-833.178,581.669.419,59356.437,02253.108,63609.545,65 .
072921650 ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ755.905,67-1.520.329,132.276.234,80--- .
024458236 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ1.285.695,86-987.591,782.273.287,64--- .
031189292 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ1.218.164,63-1.052.948,042.271.112,67--- .
025035968 ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ222.675,02-287.442,99510.118,01781.636,57978.461,091.760.097,66 .
038091076 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ1.078.932,643.653,991.182.408,422.264.995,05--- .
045273974 ΜΟΥΖΑΚΗ ΠΟΛΥΞ ΔΗΜ405.613,32-604.511,341.010.124,66561.018,31693.149,491.254.167,80 .
026369259 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑ ΒΑΣ1.077.964,79-1.183.933,402.261.898,19--- .
047915159 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΓΙΑΝΝ ΣΤΕ1.357.920,991.100,00901.869,452.260.890,44--- .
029028563 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ1.006.433,61-709.229,081.715.662,69281.935,77261.890,63543.826,40 .
029893470 ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ930.243,071.332,511.327.133,662.258.709,24--- .
069908192 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑ ΣΤΑ1.215.761,44-1.037.861,262.253.622,70--- .
039927982 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣ ΧΑΡ682.558,20183.686,071.382.353,942.248.598,21--- .
042226851 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΥΓ740.331,29-1.507.105,002.247.436,29--- .
045238900 ΑΜΠΝΤΕΛ ΟΥΑΧΑΜΠ ΟΥΑΓΚ ΦΑΡ16.166,68743.780,001.486.067,542.246.014,22--- .
102102408 ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝ ΕΥΘ1.391.742,89-848.985,042.240.727,93--- .
072718125 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.098.454,54-1.139.942,932.238.397,47--- .
008783094 ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝ ΚΥΡ1.017.727,03-1.220.023,092.237.750,12--- .
021953414 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ1.041.857,10-1.195.111,502.236.968,60--- .
044854250 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ805.274,37-1.430.688,152.235.962,52--- .
045339605 ΚΑΡΑΚΟΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.586.934,19-647.772,942.234.707,13--- .
031144298 ΤΣΕΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ610.588,24-708.087,501.318.675,74427.042,49488.086,95915.129,44 .
023563155 ΚΟΥΔΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ1.006.968,60-1.224.635,442.231.604,04--- .
122644317 CROITORU TAMAR ALE1.644.555,03-587.044,832.231.599,86--- .
006006408 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ742.592,53-1.487.535,132.230.127,66--- .
078676104 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ993.039,97-1.235.341,722.228.381,69--- .
050614429 ΤΣΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ784.259,94-1.441.888,412.226.148,35--- .
135264844 ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ-1.628.991,00592.952,722.221.943,72--- .
114919495 ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΟ997.950,96-1.223.683,932.221.634,89--- .
009943450 ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑ ΠΑΝ805.562,65-914.952,481.720.515,13210.512,41278.345,73488.858,14 .
024078290 ΝΙΝΙΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΣ1.080.864,30-448.842,641.529.706,94424.681,06252.420,92677.101,98 .
023483604 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ576.103,05-1.625.682,042.201.785,09--- .
047337681 ΣΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ727.230,69-1.473.725,792.200.956,48--- .
010367456 ΔΕΜΕΡΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ984.964,34-1.213.922,462.198.886,80--- .
112768750 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩ1.245.000,77-953.173,342.198.174,11--- .
014373779 ΜΗΤΡΟΥ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ----1.068.120,721.129.933,982.198.054,70 .
054708996 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ153.514,60804.104,861.238.144,722.195.764,18--- .
117568870 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ1.959.415,47-234.299,212.193.714,68--- .
131757997 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΥΘ544.367,15-1.644.165,272.188.532,42--- .
044167922 EL KADY MOHAM EL178.869,55767.520,83880.326,461.826.716,84156.350,32205.073,04361.423,36 .
032357044 ΝΤΟΥΣΚΟΥ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ751.627,65-1.436.113,332.187.740,98--- .
069872178 ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.020.342,89-1.165.914,952.186.257,84--- .
079507146 ΓΚΙΟΚΑΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ601.588,75-1.583.989,602.185.578,35--- .
042086770 ΚΟΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ889.849,38-1.295.203,102.185.052,48--- .
059088896 ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ1.217.793,30-965.212,632.183.005,93--- .
114924481 ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.287.875,66-892.152,202.180.027,86--- .
019740886 ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ735.917,49-1.441.511,622.177.429,11--- .
029096584 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ840.181,78-1.333.473,302.173.655,08--- .
032408687 ΤΣΕΚΕΡΗ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ965.349,64-1.208.113,182.173.462,82--- .
017905980 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤ ΔΗΜ845.072,58-1.327.561,942.172.634,52--- .
042966890 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ ΔΗΜ667.848,36-1.500.322,352.168.170,71--- .
061504812 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ850.216,55-1.033.685,131.883.901,68153.398,59130.388,51283.787,10 .
006774540 ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ1.484.075,95-682.815,612.166.891,56--- .
006557568 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟ ΠΡΟ731.590,04-1.434.108,182.165.698,22--- .
045966999 ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ823.570,36-1.340.218,892.163.789,25--- .
022803213 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘ ΕΥΑ714.310,51-1.445.208,632.159.519,14--- .
026657349 ΔΑΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ1.174.428,32-984.207,522.158.635,84--- .
074773761 ΤΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ1.585.331,84-565.937,152.151.268,99--- .
021085907 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙ ΓΕΩ1.040.472,23-1.110.527,762.150.999,99--- .
045493424 ΒΑΒΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ750.742,30-1.399.959,982.150.702,28--- .
047746102 ΑΔΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.158.415,20-992.067,762.150.482,96--- .
043352539 ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.145.155,20217.754,82782.298,772.145.208,79--- .
039175896 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ861.732,62-1.283.468,832.145.201,45--- .
019528863 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.229.497,7920.756,19894.005,252.144.259,23--- .
046078318 ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ98.681,821.037.767,12515.562,501.652.011,44234.669,59255.704,26490.373,85 .
077100904 ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ865.151,38-1.276.828,152.141.979,53--- .
012395291 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΛΚ877.389,44-756.015,731.633.405,17251.709,47255.424,28507.133,75 .
044226465 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ923.565,40-835.928,361.759.493,76205.531,75175.192,60380.724,35 .
023040356 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΕΤ711.171,46-1.428.281,882.139.453,34--- .
003348476 ΖΑΡΔΟΝ ΑΝΤΩΝ ΒΑΤ699.411,58-739.153,151.438.564,73316.733,63383.004,73699.738,36 .
035690473 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΔΗΜ1.074.282,25-1.062.435,072.136.717,32--- .
046465552 ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ733.527,20-1.400.267,612.133.794,81--- .
044730020 ΖΟΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ----909.558,421.221.624,962.131.183,38 .
057385060 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ14.440,461.556.056,73558.303,692.128.800,88--- .
035901453 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ225.718,00498.428,581.403.165,652.127.312,23--- .
055230668 ΤΣΑΠΑΡΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ531.344,18-1.594.045,082.125.389,26--- .
047130239 ΔΡΟΥΓΚΑ ΑΥΓΗ ΣΩΤ1.607.001,41-517.914,972.124.916,38--- .
059244399 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΟΡ702.345,54-1.419.696,932.122.042,47--- .
026169471 ΚΟΤΖΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ701.024,21-1.420.765,712.121.789,92--- .
012349864 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ823.898,29-1.296.130,272.120.028,56--- .
020870198 ΔΕΝΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ37.204,631.175.439,85907.031,602.119.676,08--- .
046049925 ΜΠΑΙΡΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ1.133.788,87-985.383,022.119.171,89--- .
027460330 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΛΑΖ1.069.756,56-1.048.005,692.117.762,25--- .
136229065 ΛΑΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΜΙΧ-1.200.375,56917.086,922.117.462,48--- .
118664147 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.417.077,19-700.059,492.117.136,68--- .
042107905 ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ398.216,71-430.894,27829.110,98630.006,87656.767,401.286.774,27 .
012260372 ΣΑΝΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.586.062,66-528.392,542.114.455,20--- .
030760104 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ1.383.338,55-241.569,841.624.908,39284.106,29203.197,12487.303,41 .
024187573 ΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ617.911,45-1.492.282,402.110.193,85--- .
142100298 HELAL NAHED HAN1.263.809,37-845.580,832.109.390,20--- .
023584845 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑ ΧΡΗ530.865,35-1.576.843,282.107.708,63--- .
011503604 ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.099.766,95836,891.006.048,732.106.652,57--- .
050526190 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΙΟΡΔΑ ΙΓΝ1.087.278,42-1.019.363,802.106.642,22--- .
000637698 ΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ668.383,27-807.660,411.476.043,68299.770,13329.686,76629.456,89 .
071626546 ΙΣΜΑΗΛ ΕΡΓΚΙ ΝΕΝ906.693,98-1.197.977,982.104.671,96--- .
020094433 ΤΣΑΚΑΤΣΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.713.428,01-389.056,682.102.484,69--- .
107823028 ΦΑΡΜΑΚΙΩΤΗ ΒΑΡΣΑ ΚΥΡ1.023.815,37-1.076.183,432.099.998,80--- .
045688055 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ ΜΙΧ695.728,40-1.402.817,682.098.546,08--- .
041224350 ΤΣΙΣΜΑΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚ759.640,15-1.338.528,682.098.168,83--- .
033898448 ΑΒΕΡΚΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ ΠΑΠ609.441,64-1.487.885,192.097.326,83--- .
028156711 ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ680.057,10-997.082,021.677.139,12182.068,60236.937,49419.006,09 .
112577932 ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΟΛΓΑ ΣΤΥ1.649.032,33-443.105,072.092.137,40--- .
017702376 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ696.665,41-1.395.276,742.091.942,15--- .
118340720 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ1.016.210,01-1.073.286,272.089.496,28--- .
044890690 ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ679.983,08241.355,381.162.038,562.083.377,02--- .
029493276 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ866.567,26-1.215.641,582.082.208,84--- .
034013034 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΕΥΑ497.647,30193.787,561.388.282,052.079.716,91--- .
006388117 ΤΣΙΒΡΑΣ ΓΕΡΑΣ ΠΑΝ1.096.669,07-385.226,031.481.895,10421.385,24176.014,57597.399,81 .
045182818 ΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΜΑ ΓΕΩ120.570,32874.271,151.083.531,512.078.372,98--- .
074403196 ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ1.180.570,34-896.352,652.076.922,99--- .
042832132 ΤΑΚΙΔΕΛΛΗ ΧΡΥΣΟ ΑΧΙ693.290,31-1.380.873,712.074.164,02--- .
072367308 ORROS PANAY ΒΑΣ60.044,25952.141,161.059.877,262.072.062,67--- .
059329997 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.144.104,34-926.277,952.070.382,29--- .
044413418 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ768.030,37-1.300.368,882.068.399,25--- .
012200455 ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ1.196.436,72-866.231,072.062.667,79--- .
121495045 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ1.606.950,48-454.454,292.061.404,77--- .
034053702 ΠΕΡΑΜΑΤΖΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΚΩΝ548.695,68707.635,87803.948,052.060.279,60--- .
032994125 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ929.483,12-896.216,611.825.699,73179.495,4154.838,29234.333,70 .
053195629 ΟΡΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ945.285,03-1.114.319,442.059.604,47--- .
029678615 ΚΩΤΣΙΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΗΛΙ1.277.936,38-781.379,012.059.315,39--- .
034210910 ΜΗΣΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ1.168.577,95-889.722,682.058.300,63--- .
022582946 ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΛΟΥΚΑ ΔΙΟ756.481,81-1.301.668,712.058.150,52--- .
035303115 ΝΤΙΚΑ ΕΛΠΙΔ ΑΝΤ1.542.943,11-512.884,542.055.827,65--- .
042729153 ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΠΟΛΥΧ ΑΘΑ680.374,56-1.375.099,742.055.474,30--- .
009097880 ΡΑΠΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΚΩΝ609.935,95-1.044.851,331.654.787,28172.190,61227.153,25399.343,86 .
015275262 ΚΟΥΡΤΕΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΜΙΛ805.421,83-1.247.764,292.053.186,12--- .
043619299 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ775.355,28-1.272.610,402.047.965,68--- .
021752585 ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛ ΘΕΟ947.114,82-742.360,521.689.475,34194.998,95162.400,70357.399,65 .
040135994 ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΩΗ631.582,5533,35848.343,541.479.959,44267.366,75299.070,35566.437,10 .
117737889 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ ΑΧΙ1.755.536,28-290.486,462.046.022,74--- .
077534546 ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΡΗ1.170.566,66-874.925,992.045.492,65--- .
018130042 ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ676.651,74146,741.367.296,842.044.095,32--- .
013856478 ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ722.358,20-1.320.646,742.043.004,94--- .
132167669 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ980.460,24-1.062.487,382.042.947,62--- .
022603670 ΤΣΙΑΜΗΤΑΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΑ1.064.551,56-974.895,312.039.446,87--- .
023355422 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ382.979,08-280.542,19663.521,27757.262,99617.796,181.375.059,17 .
010181416 ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ814.420,60-1.219.801,502.034.222,10--- .
029246959 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΟ ΓΕΩ719.222,42-1.314.183,052.033.405,47--- .
004719879 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ708.275,09-1.321.246,602.029.521,69--- .
042384588 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ701.332,99-1.323.049,822.024.382,81--- .
016471941 ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΛΕ769.352,79-1.254.622,662.023.975,45--- .
047230355 ΞΙΦΑΡΑ ΣΤΑΥΡ ΒΑΣ----1.065.040,87957.643,522.022.684,39 .
009287508 ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΤ504.252,23-1.511.238,862.015.491,09--- .
041370039 ΣΙΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ1.037.813,48-977.286,062.015.099,54--- .
053624270 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ591.678,80-937.725,741.529.404,54232.509,38249.736,59482.245,97 .
021538403 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ568.939,41-1.441.731,742.010.671,15--- .
045061756 ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ744.295,81-1.266.050,992.010.346,80--- .
038434587 ΝΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ232.063,86-202.187,65434.251,51848.398,92726.498,431.574.897,35 .
045160052 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΥΡ1.725.098,03-282.570,912.007.668,94--- .
027111074 ΜΠΟΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.177.917,50-829.682,742.007.600,24--- .
013296090 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ820.860,52-1.185.601,022.006.461,54--- .
026788208 ΜΠΟΥΖΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ927.278,34-1.077.318,282.004.596,62--- .
028309690 ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ ΑΝΕΣΤ ΚΩΝ1.169.640,16-832.919,522.002.559,68--- .
015677539 ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΟΡ ΝΙΚ694.258,55-1.306.324,592.000.583,14--- .
033832982 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΔΗΜ674.743,91-1.320.018,291.994.762,20--- .
023512272 ΙΓΓΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ921.548,82-1.072.505,631.994.054,45--- .
044279772 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ815.954,93-1.175.774,151.991.729,08--- .
023916819 ΖΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΖΗΣ450.637,28-749.959,371.200.596,65324.610,17461.160,09785.770,26 .
018910311 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΤΙΜΟΘ ΔΗΜ855.410,94-1.129.431,421.984.842,36--- .
121381830 ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΑΡΙΣΤ ΝΕΟ7.405,12651.421,591.325.029,301.983.856,01--- .
023542645 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑ381.635,26-625.954,341.007.589,60443.737,11531.887,67975.624,78 .
024897510 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ848.138,28-1.134.786,591.982.924,87--- .
072500449 ΝΕΟΚΟΣΜΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ----1.337.662,69643.704,901.981.367,59 .
037043820 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΓΕΩ873.335,40-1.105.915,491.979.250,89--- .
020819608 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ646.168,48-543.646,501.189.814,98446.110,86341.718,93787.829,79 .
075053417 ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ953.101,49-1.024.244,541.977.346,03--- .
043708327 ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡ ΘΕΟ1.049.801,77-926.440,611.976.242,38--- .
076192697 ΤΟΥΦΕΚΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝ ΑΘΑ848.297,64-1.127.927,861.976.225,50--- .
042120859 ΨΑΡΡΑΣ ΣΤΑΥΡ ΒΛΑ251.457,95-203.075,38454.533,33870.118,24651.418,301.521.536,54 .
078081890 ΣΑΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΕΜΜ----1.030.164,94943.908,691.974.073,63 .
004493296 ΔΗΓΙΑΚΟΜΟΣ ΜΑΡΙΟ ΒΑΣ645.047,06-1.325.544,271.970.591,33--- .
027321606 ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΡΗΣ ΚΥΡ654.326,08-1.314.529,341.968.855,42--- .
066293661 RAIES RAFIK ABD834.005,31-1.134.126,801.968.132,11--- .
017984326 ΨΩΜΑΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ511.113,76-916.492,661.427.606,42242.455,24297.803,68540.258,92 .
016568449 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ1.135.747,16-831.778,751.967.525,91--- .
011654928 ΜΑΜΙΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΤ1.052.567,01-913.266,951.965.833,96--- .
013852707 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ355.132,00-889.415,811.244.547,81348.593,58370.280,01718.873,59 .
028684058 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡ ΟΔΥ875.613,32-786.577,541.662.190,86150.071,00150.527,89300.598,89 .
052342728 ΤΖΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ424.001,76-393.968,31817.970,07551.998,54592.021,991.144.020,53 .
008644451 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΛΑΜ660.984,83-1.300.574,531.961.559,36--- .
019219882 ΤΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ1.076.605,96-884.215,621.960.821,58--- .
028645358 ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ----1.111.898,78848.755,571.960.654,35 .
005078965 ΤΖΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ296.767,26639.579,831.024.210,461.960.557,55--- .
075481436 ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ1.191.350,10-766.483,211.957.833,31--- .
045062138 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ533.304,42-295.874,80829.179,22721.971,42406.057,261.128.028,68 .
037486200 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ554.632,59376.572,661.024.624,141.955.829,39--- .
042031039 ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ762.148,96-1.193.305,921.955.454,88--- .
101727607 ZHULATI ANDRE NIK842.772,79-500.430,441.343.203,23510.177,51101.268,04611.445,55 .
033225149 ΑΣΚΗΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΑΛΕ1.564.824,7513.599,04374.072,371.952.496,16--- .
046499358 ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ924.569,93-1.027.540,891.952.110,82--- .
112241139 ΖΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ1.433.562,07-516.887,781.950.449,85--- .
046073255 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ713.574,85-1.234.526,781.948.101,63--- .
036611712 ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ1.532.891,84-414.923,221.947.815,06--- .
013953371 ΧΑΤΖΗΚΑΜΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΝΑ26.886,38895.153,951.024.445,011.946.485,34--- .
072889621 ΤΣΑΓΚΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΟΥ278.883,88-363.112,12641.996,00642.029,76659.640,281.301.670,04 .
028456793 ΚΟΥΤΟΥΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ1.330.406,55-611.943,961.942.350,51--- .
029905890 ΒΟΡΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ911.613,89-1.029.372,871.940.986,76--- .
026988950 ΠΑΠΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ557.959,24-877.047,181.435.006,42233.837,07271.406,50505.243,57 .
047655474 ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ686.568,16-1.252.988,641.939.556,80--- .
041451903 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΖ1.126.648,64155.108,54656.314,381.938.071,56--- .
019592049 ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ756.119,85-1.179.468,361.935.588,21--- .
043055404 ΡΗΓΑΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ276.053,55-412.285,40688.338,95530.331,66715.610,561.245.942,22 .
066510592 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΓΕΩ1.218.663,09-715.431,481.934.094,57--- .
045123959 ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛ ΚΥΡ1.423.793,11-508.932,731.932.725,84--- .
079855349 ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ1.489.195,531.476,25441.940,591.932.612,37--- .
053439628 ΤΖΙΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ1.040.056,98-892.463,461.932.520,44--- .
003344373 ΜΕΡΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----967.575,52963.926,621.931.502,14 .
029283838 ΚΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΤΡΙ1.328.921,46-602.191,071.931.112,53--- .
132996460 ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΔ1.454.661,80-475.601,691.930.263,49--- .
037094148 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ1.162.258,67-767.721,601.929.980,27--- .
040260720 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ681.018,16-1.248.752,301.929.770,46--- .
027870853 ΓΙΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ921.654,22-1.006.207,731.927.861,95--- .
021560606 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΛΕ687.533,22-1.238.974,841.926.508,06--- .
026166131 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ654.842,90-1.265.995,591.920.838,49--- .
008969638 ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΑ747.331,70-1.171.426,351.918.758,05--- .
018795088 ΣΤΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ652.897,99-1.265.437,391.918.335,38--- .
050194399 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΠΥ918.991,09-998.221,821.917.212,91--- .
043601470 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ634.888,10-1.281.427,211.916.315,31--- .
013760143 ΖΕΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΙΟΡ538.522,32-951.489,971.490.012,29169.357,21256.923,61426.280,82 .
017861178 ΝΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ956.143,19-957.992,341.914.135,53--- .
041358296 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΘΕΟ952.661,87-961.085,541.913.747,41--- .
122051420 ΚΑΛΟΓΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ953.651,66-959.553,571.913.205,23--- .
124405258 ALAM MOHAM KHA1.079.894,77-494.368,531.574.263,30189.726,55148.387,01338.113,56 .
059690467 ΤΣΙΤΣΙΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ1.677.192,59-235.067,601.912.260,19--- .
022924385 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣ ΕΥΑ562.958,71-1.348.817,911.911.776,62--- .
029048261 ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ650.987,13-1.259.676,051.910.663,18--- .
030438660 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ645.367,31-1.265.239,181.910.606,49--- .
019757402 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΓΕΩ767.254,91-1.142.537,241.909.792,15--- .
033186758 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.244.340,30-665.279,141.909.619,44--- .
026515882 ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ1.694.449,17-214.347,361.908.796,53--- .
005467055 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤ ΦΙΛ641.131,14-1.265.195,001.906.326,14--- .
009478560 ΜΑΝΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.015.237,40-890.533,871.905.771,27--- .
061917458 ΜΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ818.907,28-1.086.371,161.905.278,44--- .
135657351 ΠΛΑΚΟΠΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ827.425,33-1.075.455,371.902.880,70--- .
034188203 ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ1.370.743,38-530.911,931.901.655,31--- .
044861111 ΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ1.218.787,50-681.378,911.900.166,41--- .
007480800 ΓΙΑΠΙΤΖΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡ ΚΩΝ1.041.768,35-854.715,721.896.484,07--- .
122404807 ΚΑΠΠΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜ743.432,00-1.151.851,381.895.283,38--- .
045776713 ΔΗΛΑΝΑ ΧΑΛΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ870.945,38-1.023.351,251.894.296,63--- .
078850798 ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ888.976,76-1.005.018,511.893.995,27--- .
019744615 ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΘΩΜ740.077,44-1.153.452,051.893.529,49--- .
101162585 ΔΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ637.014,10-1.256.261,271.893.275,37--- .
140344457 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ-1.390.813,44500.414,681.891.228,12--- .
121635360 ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ-920.256,28969.950,131.890.206,41--- .
044241512 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ634.143,56-1.255.152,401.889.295,96--- .
040348072 ΒΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ-711.767,911.174.403,951.886.171,86--- .
009948690 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ616.349,92-1.269.665,711.886.015,63--- .
045042348 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ712.416,65236.207,90937.090,911.885.715,46--- .
028648510 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ1.129.038,145.547,60750.051,151.884.636,89--- .
040345008 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ640.174,18-559.602,381.199.776,56363.677,02320.462,11684.139,13 .
031863650 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ608.273,91-1.275.635,071.883.908,98--- .
030802879 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ626.477,35-1.257.286,781.883.764,13--- .
065163893 ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩ725.902,47-1.157.007,351.882.909,82--- .
051045724 ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ-1.254.817,93626.228,481.881.046,41--- .
078901140 ΤΟΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ686.212,12-1.194.782,581.880.994,70--- .
046110612 ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙ ΕΔΙ701.943,51-1.174.994,641.876.938,15--- .
100295661 ΜΠΑΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ1.555.518,39-319.636,611.875.155,00--- .
046589745 ΔΙΟΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ728.888,5023.410,501.122.029,781.874.328,78--- .
033550886 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΩΤ234.544,101.262.055,31374.170,121.870.769,53--- .
059406320 ΤΣΟΥΛΦΑΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΓΕΩ-1.001.949,34865.913,711.867.863,05--- .
039615360 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝ ΒΑΣ1.597.622,73-268.240,861.865.863,59--- .
029172801 ΝΤΟΥΣΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ625.998,14-1.236.880,481.862.878,62--- .
013712981 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΚΩΝ1.175.560,63-685.938,311.861.498,94--- .
045743743 ΚΟΥΤΡΑ ΔΕΣΠΟ ΤΡΥ825.179,75-1.035.490,921.860.670,67--- .
026876964 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΤΡΙ504.502,39-799.962,421.304.464,81247.431,66308.489,28555.920,94 .
028890550 ΣΙΑΝΝΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ-614.976,551.244.712,541.859.689,09--- .
016205073 ΕΚΑΤΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ754.451,73-1.105.165,931.859.617,66--- .
104492924 ΙΝΑΛΙΔΗΣ ΜΕΡΑΜ ΓΚΙ-858.638,37999.455,061.858.093,43--- .
035883989 ΚΑΖΑΡΑΝΟ ΟΤΑΒΙ ΑΝΤ646.310,10-1.209.377,141.855.687,24--- .
037032134 ΠΙΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΘΑ917.805,55-937.199,411.855.004,96--- .
022809543 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ64.020,21561.833,851.225.877,161.851.731,22--- .
032535246 ΚΑΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ1.074.850,38-776.554,131.851.404,51--- .
038052978 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ1.341.384,12-509.194,131.850.578,25--- .
034734661 ΖΩΗΣ ΘΕΟΔΩ ΕΥΑ616.907,80-1.232.599,941.849.507,74--- .
021403127 ΖΟΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ823.343,80-1.026.077,361.849.421,16--- .
041890309 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΑΝΔ355.884,2212.838,83606.509,46975.232,51358.879,05515.107,32873.986,37 .
040262805 ΚΙΣΣΑ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ495.996,15-435.347,78931.343,93459.133,35457.839,04916.972,39 .
040071700 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ697.857,88-1.148.027,461.845.885,34--- .
141612221 MAVROMUSTAKU SVITL VLA1.561.804,46-284.043,701.845.848,16--- .
018481106 ΜΠΟΜΠΑΣ ΔΗΜ ΠΑΝ754.439,81-1.090.274,831.844.714,64--- .
036093781 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ998.986,22-845.549,201.844.535,42--- .
015958362 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ837.828,52-531.718,381.369.546,90280.560,20194.092,98474.653,18 .
040161220 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑ ΑΝΑ593.690,68-935.161,201.528.851,88158.003,82155.359,03313.362,85 .
016347155 ΚΟΡΑΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ633.413,561.087,971.203.824,351.838.325,88--- .
005853490 ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΕ267.284,93-500.795,93768.080,86442.501,16627.659,231.070.160,39 .
105249657 CHIRICIOIU SIMON VAL1.047.974,8311.908,86771.336,871.831.220,56--- .
047069829 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ509.252,17128.850,171.189.788,961.827.891,30--- .
008410787 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΟ685.960,97-643.926,041.329.887,01304.737,07189.864,49494.601,56 .
009959803 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ1.126.730,60-697.688,861.824.419,46--- .
009076742 ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ690.735,89-483.237,661.173.973,55312.179,32337.804,26649.983,58 .
034597975 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ1.245.187,70-576.155,151.821.342,85--- .
169280613 JAMAL MD ABD1.507.530,95-313.632,131.821.163,08--- .
013817465 ΓΑΒΑΛΑΣ ΛΑΖΑΡ ΕΜΜ837.177,98-983.782,661.820.960,64--- .
026064095 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ43,75877.217,63940.574,431.817.835,81--- .
043980476 ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ657.333,16-315.614,11972.947,27573.470,50267.723,84841.194,34 .
055894829 ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ9.576,291.443.215,59356.903,171.809.695,05--- .
039538811 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ1.407.888,33-398.459,541.806.347,87--- .
009112063 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ760.634,75-1.042.953,241.803.587,99--- .
151750705 TSOKANIS MATTH CON949.624,61-852.057,251.801.681,86--- .
016717877 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ240.762,66-343.451,87584.214,53534.951,04680.473,931.215.424,97 .
113519730 HALAUCA ADRIA CON-726.707,811.071.167,311.797.875,12--- .
070975750 GHETAU DAN G MIR-726.707,811.071.167,311.797.875,12--- .
016620822 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩ ΦΩΤ862.813,53-934.837,641.797.651,17--- .
051026887 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ1.159.706,22-338.435,111.498.141,33157.531,87140.103,65297.635,52 .
033661224 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ508.919,08-487.589,87996.508,95469.714,44329.161,81798.876,25 .
023415552 ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ ΝΑΟΥΜ ΔΗΜ721.090,57-1.070.203,171.791.293,74--- .
024962152 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ-762.366,791.027.747,121.790.113,91--- .
125541174 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ800.613,14-608.278,091.408.891,23171.829,97206.747,97378.577,94 .
153315844 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΟ ΑΝΑ1.537.096,95-250.085,681.787.182,63--- .
029055332 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ1.078.296,30-708.712,031.787.008,33--- .
015087110 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ952.621,25-829.183,411.781.804,66--- .
053314672 ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΕΛΛΑΔ ΑΘΑ-1.399.310,73381.693,801.781.004,53--- .
017252729 ΠΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ527.042,35-703.579,051.230.621,40262.662,52286.901,09549.563,61 .
022004034 ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΜΕΝ233.167,24-97.247,40330.414,64705.024,54744.590,901.449.615,44 .
015068224 ΜΠΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ465.597,72-921.138,731.386.736,45191.069,09199.262,29390.331,38 .
075877260 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ928.804,35-846.056,471.774.860,82--- .
067584112 ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΛΕ586.657,65-1.187.325,081.773.982,73--- .
036093418 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ457.329,43-750.717,431.208.046,86265.688,73298.530,33564.219,06 .
009937510 ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΝΙΚ1.208.845,79-562.748,621.771.594,41--- .
129258311 KATH ARIAN JOC1.555.590,59-215.820,341.771.410,93--- .
062142714 ΠΙΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ571.157,29-1.199.438,291.770.595,58--- .
045008877 ΤΣΑΝΑΣ ΑΛΕΞΙ ΔΗΜ-1.157.691,14612.887,201.770.578,34--- .
039245621 ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ1.031.606,20-738.449,711.770.055,91--- .
003896167 ΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ583.072,07-1.185.347,801.768.419,87--- .
046180546 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ1.025.250,21-741.342,621.766.592,83--- .
064089918 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ520.161,25-1.246.112,921.766.274,17--- .
039180765 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟ ΚΩΝ986.752,67-779.157,681.765.910,35--- .
078631067 ΧΑΡΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ595.731,41-1.168.528,821.764.260,23--- .
029741553 ΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ248.361,66-125.413,51373.775,17851.894,40537.522,351.389.416,75 .
031110965 ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡ ΧΡΗ611.376,28-1.150.250,881.761.627,16--- .
059911453 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ-582.605,651.178.811,701.761.417,35--- .
037457310 ΤΣΟΚΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ538.483,8185.054,001.135.108,251.758.646,06--- .
046171955 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΤΙΜΟΛ ΧΡΗ970.231,86-336.052,751.306.284,61325.157,25125.111,12450.268,37 .
047070183 ΜΟΡΦΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ265.513,74-421.084,03686.597,77508.602,44560.245,571.068.848,01 .
078901809 ΔΑΙΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ1.095.872,86-658.900,401.754.773,26--- .
047321775 ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ544.175,46-543.909,951.088.085,41326.600,75335.627,50662.228,25 .
114726464 ΜΩΧΑΜΑΝΤ ΔΗΜΗΤ ΣΙΜ1.373.303,67-376.463,891.749.767,56--- .
038224676 ΛΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ680.661,15-1.066.385,621.747.046,77--- .
113325474 ΠΛΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ783.313,03-310.066,481.093.379,51403.581,78246.799,78650.381,56 .
041959692 ΖΗΡΝΑΣ ΑΓΓΕΛ ΣΩΚ607.622,53-1.132.607,681.740.230,21--- .
021934805 ΜΕΡΤΙΚΑΣ ΜΑΡΙΟ ΓΕΩ607.658,70-1.132.375,041.740.033,74--- .
024980378 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΤ684.126,44-1.054.054,441.738.180,88--- .
071731684 ΚΑΛΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤ ΘΕΟ1.237.902,07-498.016,591.735.918,66--- .
013700343 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΡ618.619,60-1.116.911,771.735.531,37--- .
138227670 ΧΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ1.282.951,86-452.473,911.735.425,77--- .
036476141 ΖΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ325.454,32-285.194,36610.648,68515.603,49607.170,771.122.774,26 .
045202858 ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΛΥ862.168,83-869.113,151.731.281,98--- .
047484576 ΜΠΟΥΔΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΕΥΘ966.683,54-764.450,901.731.134,44--- .
052415725 ΜΠΟΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ749.847,42-980.466,461.730.313,88--- .
043718228 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΕΥΓ600.069,65-1.128.315,781.728.385,43--- .
028053678 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ657.620,80-1.069.627,681.727.248,48--- .
014840915 ΜΠΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ428.643,36-1.295.810,641.724.454,00--- .
045065362 ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΑ1.008.286,16-714.958,191.723.244,35--- .
109836972 ΓΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ809.395,92-913.730,211.723.126,13--- .
014223403 ΡΕΝΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥ ΓΕΩ763.360,52-959.116,881.722.477,40--- .
029635639 ΜΙΧΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ679.983,66-534.537,341.214.521,00342.422,53165.256,64507.679,17 .
030671680 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ815.984,02-904.783,791.720.767,81--- .
059766430 ΤΥΡΑΚ ΣΙΑΜΠ ΚΙΑ59.264,75738.659,24920.225,121.718.149,11--- .
006298702 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΠΟ609.930,00-1.104.632,441.714.562,44--- .
030685020 ΓΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ894.717,91-415.163,241.309.881,15285.382,24118.855,69404.237,93 .
040881665 ΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ679.063,99-1.034.882,091.713.946,08--- .
010278644 ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ736.234,45-977.107,851.713.342,30--- .
027962747 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ1.029.925,01-680.726,641.710.651,65--- .
023706797 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΥΜΕΩ ΝΙΚ831.384,55283,36878.930,141.710.598,05--- .
003739426 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ621.591,00-1.087.940,451.709.531,45--- .
028763572 ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ994.387,83-330.460,181.324.848,01205.527,30177.419,75382.947,05 .
037312120 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ669.972,65-1.036.837,821.706.810,47--- .
072767691 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΕΩ580.232,69-1.124.525,051.704.757,74--- .
046523977 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ594.482,83-1.110.225,891.704.708,72--- .
112839531 ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ200,00701.756,711.000.842,081.702.798,79--- .
029811074 ΜΑΝΤΖΙΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡ ΔΗΜ1.293.598,04-407.611,291.701.209,33--- .
067633031 LOKA EDMIR ABA1.282.627,59-418.149,121.700.776,71--- .
022164160 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ688.735,05-1.011.994,131.700.729,18--- .
045584010 ΕΣΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ568.944,52-1.131.697,801.700.642,32--- .
046053059 ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛ ΚΩΝ1.065.269,95-635.258,271.700.528,22--- .
046416477 ΣΤΟΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.271.439,00-428.430,181.699.869,18--- .
028613000 ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ671.281,50-1.028.047,791.699.329,29--- .
073408760 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝ1.232.005,33-466.903,571.698.908,90--- .
044855767 ΤΖΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ593.150,48-1.105.743,131.698.893,61--- .
014006039 ΠΡΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ658.263,12-1.040.259,961.698.523,08--- .
009304012 ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΣΤΥ566.785,92-1.131.342,751.698.128,67--- .
014727918 ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ634.370,85-1.062.464,311.696.835,16--- .
079656705 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ423.503,51-1.272.765,251.696.268,76--- .
043512724 ΚΑΡΔΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ1.463.638,75-231.255,941.694.894,69--- .
019354060 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ672.333,37-1.022.197,161.694.530,53--- .
076920320 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----781.812,29912.671,241.694.483,53 .
034773164 ΔΙΑΚΟΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ573.573,56-524.344,151.097.917,71356.593,19237.945,53594.538,72 .
069624392 ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ35.295,72826.752,22826.925,951.688.973,89--- .
030800585 ΔΑΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣ ΑΝΤ1.342.468,44-346.344,541.688.812,98--- .
043259959 ΦΩΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----852.098,90836.006,111.688.105,01 .
024715000 ΦΛΕΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ700.263,39-473.678,811.173.942,20303.337,18209.789,91513.127,09 .
027363449 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ246.285,94-431.919,09678.205,03410.280,53596.212,471.006.493,00 .
105218668 ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ945.082,80-736.865,711.681.948,51--- .
020597558 ΜΙΝΤΖΙΑΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ----820.070,52861.849,671.681.920,19 .
128930683 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕ ΔΗΜ700.544,00-979.676,711.680.220,71--- .
111878165 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ309.110,89-405.886,72714.997,61423.146,18540.645,72963.791,90 .
071386221 ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ7.226,201.214.839,63456.669,161.678.734,99--- .
039983341 ΛΙΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΤ8.569,19545.600,671.120.717,271.674.887,13--- .
047153056 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑ ΗΛΙ880.452,31-794.088,331.674.540,64--- .
047203630 ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΑ993.102,07-399.739,301.392.841,37159.156,96120.720,13279.877,09 .
043146836 ΚΩΤΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ973.573,70-697.441,921.671.015,62--- .
153925542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ800.890,77-867.571,621.668.462,39--- .
041949778 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ579.139,81-1.086.637,981.665.777,79--- .
074960683 ΞΑΜΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΕΥΑ2.254,121.214.839,63446.797,321.663.891,07--- .
027090547 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ715.205,78-948.481,741.663.687,52--- .
030980309 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ1.014.807,54-648.745,801.663.553,34--- .
069275556 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ493.080,24-677.768,621.170.848,86216.244,95275.324,91491.569,86 .
042424702 ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΞΕΝΟΦ ΝΙΚ747.481,2041.085,84873.029,291.661.596,33--- .
039551138 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ-1.214.831,35445.964,601.660.795,95--- .
039019851 ΤΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-1.214.800,65445.953,311.660.753,96--- .
047431859 ΕΛΣΑΜΑΛΙ ΜΟΧΑΜ GAL909,29735.067,05923.583,691.659.560,03--- .
022328772 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΜΙΧ553.735,45-1.104.419,011.658.154,46--- .
040850897 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑ ΙΑΚ681.289,16-975.264,421.656.553,58--- .
115462464 ANGHEL VIORE ΙΟΝ941.169,23-714.448,821.655.618,05--- .
074725124 ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ678.585,57-974.932,131.653.517,70--- .
047272242 ΠΕΤΡΟΥ ΒΙΟΛΕ ΓΕΩ847.712,84-803.639,701.651.352,54--- .
008930930 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΙΟ718.903,16-931.450,481.650.353,64--- .
155858649 ALHAJ AHMAD ABD1.367.253,86-282.559,351.649.813,21--- .
032541959 ΒΑΦΕΑΣ ΓΕΡΑΣ ΝΕΟ----774.443,40874.188,161.648.631,56 .
034140164 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ640.905,05-1.006.307,741.647.212,79--- .
050687551 ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑ ΤΡΙ746.489,56-900.095,061.646.584,62--- .
073125618 ΤΣΙΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΖΩΙ369.228,99-652.727,531.021.956,52339.925,22282.941,93622.867,15 .
046847100 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ544.500,47-1.098.778,971.643.279,44--- .
028894676 ΔΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ427.486,6711.593,95359.655,69798.736,31343.609,27500.252,41843.861,68 .
035883129 ΚΡΑΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ321.953,21-321.219,47643.172,68594.878,32403.460,01998.338,33 .
025070252 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ606.468,83-1.034.012,671.640.481,50--- .
078836602 ΧΑΤΖΗΝΤΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ3,04826.752,22813.524,881.640.280,14--- .
031543666 ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ1.131.629,07-506.752,661.638.381,73--- .
152828812 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΘΥΜ ΒΑΣ1.412.389,78-224.993,531.637.383,31--- .
028603921 ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ831.229,21-804.752,141.635.981,35--- .
021191925 ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΤΡΙ708.138,81-926.136,441.634.275,25--- .
052153340 ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ734.191,53-315.558,201.049.749,73283.745,82300.065,47583.811,29 .
008197996 ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ408.179,99-1.224.833,411.633.013,40--- .
070466585 ALAM MD SH ALI851.069,38-781.748,491.632.817,87--- .
021209865 ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟ ΘΩΜ777.949,70-579.754,281.357.703,98175.056,9299.516,77274.573,69 .
015307020 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΤΕ ΕΥΘ635.019,48-996.751,921.631.771,40--- .
030987163 ΤΡΑΓΟΥΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ546.457,27-1.085.124,091.631.581,36--- .
039812590 ΣΑΝΤΕΞΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ443.905,22-431.110,07875.015,29383.309,71369.037,81752.347,52 .
008494026 ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ547.112,45-1.080.176,601.627.289,05--- .
005759887 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ554.508,66-1.070.753,021.625.261,68--- .
123347799 JANKOVIC CVETI DRA935.299,02-689.716,451.625.015,47--- .
103760440 ΜΑΛΑΜΗ ΑΘΗΝΑ ΔΗΜ923.355,83-699.022,071.622.377,90--- .
047047260 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΑΠΟΣΤ ΕΥΘ684.441,19-937.845,381.622.286,57--- .
022159437 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ----819.761,23802.381,781.622.143,01 .
011128615 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ671.505,04-947.531,481.619.036,52--- .
021150851 ΚΟΡΚΟΒΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤ ΦΩΤ----854.721,94762.436,141.617.158,08 .
041232478 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚ----641.901,76973.817,911.615.719,67 .
052635273 ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ663.989,88-950.753,231.614.743,11--- .
044719929 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤ ΧΑΡ538.598,64-1.074.943,651.613.542,29--- .
016184779 ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΕΥΑ1.083.373,01-529.688,271.613.061,28--- .
022739223 ΚΑΛΛΙΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΤ519.577,36-779.073,871.298.651,23155.236,25158.283,58313.519,83 .
062106487 ΣΤΕΡΓΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟ ΧΡΗ655.430,40-955.788,341.611.218,74--- .
044542610 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘ ΙΩΑ803.711,41-806.881,801.610.593,21--- .
063615568 ABDULLAH MOHAM ΜΠΑ820.344,19-790.000,881.610.345,07--- .
101434718 BALASHI ARJAN SAB896.428,12-174.120,631.070.548,75303.904,28231.615,54535.519,82 .
037613280 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΗΛΙ516.377,04-593.685,461.110.062,50236.066,64259.318,89495.385,53 .
043053320 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ620.267,47-983.097,461.603.364,93--- .
075171121 ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΧΑΡΙΣ ΒΑΣ763.691,62-838.868,731.602.560,35--- .
042618348 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ597.218,15-1.004.604,051.601.822,20--- .
046519896 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΒΙΚ609.241,42-988.727,701.597.969,12--- .
005984568 ΜΠΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ1.009.584,75-587.793,151.597.377,90--- .
043179683 ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΑΝ1.060.514,76-253.402,081.313.916,84206.298,7977.128,55283.427,34 .
023583105 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΗ762.313,46-834.996,601.597.310,06--- .
059937745 ΣΑΡΟΥΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΠΕΤ1.205.048,96-390.381,581.595.430,54--- .
068080626 ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΦΙΛ-633.000,00962.160,001.595.160,00--- .
044971244 ΜΑΝΕΣΗ ΦΩΤΕΙ ΔΗΜ527.522,36-1.064.782,311.592.304,67--- .
042751971 ΣΚΑΓΙΑΣ ΦΡΑΓΚ ΜΑΡ561.925,89-176.972,42738.898,31521.556,20331.583,26853.139,46 .
026950401 ΣΤΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ467.185,28-684.645,001.151.830,28212.652,32227.296,69439.949,01 .
077686646 ΓΙΟΥΖΜΠΑΣΗ ΟΣΚΙΑ ΧΑΛ1.386.580,95-204.425,811.591.006,76--- .
019025448 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΠΑΝ1.074.383,90-515.912,661.590.296,56--- .
046266514 ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ690.070,65-259.974,20950.044,85260.936,79378.931,23639.868,02 .
116409398 TUDAKOV VITAL VIC-633.000,00954.564,001.587.564,00--- .
053085834 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ700,00826.958,23758.108,731.585.766,96--- .
030274937 ΖΕΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ436.792,94-333.337,20770.130,14462.063,15352.588,61814.651,76 .
046565305 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤ534.715,15-1.049.153,261.583.868,41--- .
004449574 ΛΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ527.272,59-1.056.436,301.583.708,89--- .
026763400 ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ1.400.868,49-181.900,031.582.768,52--- .
045948877 ΣΚΙΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ572.877,92-1.009.512,991.582.390,91--- .
054972980 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ1.008.941,49-572.458,071.581.399,56--- .
116858327 ΣΦΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ1.158.948,76-422.437,761.581.386,52--- .
022334176 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΓΓ----662.222,15916.462,611.578.684,76 .
023914562 ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝ ΔΑΜ472.280,56-1.105.563,811.577.844,37--- .
052242662 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑ ΣΤΕ125.785,82445.150,311.006.253,861.577.189,99--- .
022670516 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΣΤΑΜΑ ΓΕΩ573.992,7979.781,19923.121,741.576.895,72--- .
002961261 ΠΕΤΡΟΥ ΧΡΗΣΤ ΧΡΙ----675.958,49900.906,401.576.864,89 .
054794218 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ ΣΤΑ----889.237,88687.165,041.576.402,92 .
116910306 SHALHAWI AHMAD ASA750.492,78-824.758,901.575.251,68--- .
053475295 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ893.627,56-323.557,911.217.185,47183.125,08174.817,49357.942,57 .
030506231 ΜΑΛΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ458.457,66353.610,78762.139,301.574.207,74--- .
025487334 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ644.878,21-927.602,111.572.480,32--- .
023286842 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΔΗΜ403.412,08128.630,481.040.429,131.572.471,69--- .
023759385 ΛΙΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜ ΙΩΑ521.996,84-1.048.116,371.570.113,21--- .
014818830 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ1.142.885,54-427.066,471.569.952,01--- .
009336937 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ546.176,75-1.023.106,491.569.283,24--- .
004819910 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ570.915,48-997.489,621.568.405,10--- .
059562920 ΤΖΕΜΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΣΙΑΜΠ ΤΖΕ545.140,74-1.021.654,461.566.795,20--- .
056602743 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-521.441,931.044.479,811.565.921,74--- .
047327640 ΠΕΝΙΣΙ ΚΑΡΜΕ ΚΑΜ768.986,94-795.912,821.564.899,76--- .
014629790 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΝΤ600.350,68-962.785,271.563.135,95--- .
102284549 CHAND MD KA MOH614.108,02-248.268,30862.376,32465.349,30234.816,47700.165,77 .
026713260 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙ ΔΙΟ624.892,62-935.493,041.560.385,66--- .
026992188 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ551.592,76-1.006.131,701.557.724,46--- .
042958411 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ623.408,00-933.416,641.556.824,64--- .
029526017 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ435.941,21-282.108,00718.049,21457.815,08379.637,15837.452,23 .
111550160 ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙ ΙΑΚ280,001.209.000,78344.135,531.553.416,31--- .
042196657 ΝΙΚΟΥ ΕΥΘΥΜ ΕΥΑ588.670,36-964.372,291.553.042,65--- .
047546755 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ566.891,85-986.088,441.552.980,29--- .
043329087 ΚΑΡΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ755.143,20-500.070,571.255.213,77204.615,6992.875,58297.491,27 .
037422425 ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ585,81632.999,99917.206,371.550.792,17--- .
038565680 ΣΙΤΖΙΛΛΟ ΒΙΝΤΣ ΑΝΤ371.407,01-609.565,96980.972,97257.599,55311.808,31569.407,86 .
126127735 LYTVYNENKO INNA NIK1.205.671,29-344.312,951.549.984,24--- .
011635361 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ328.104,39-453.745,09781.849,48370.894,90396.950,11767.845,01 .
054097671 ΠΑΤΜΙΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ740.533,41-517.633,451.258.166,86191.598,4397.708,56289.306,99 .
042608668 ΚΑΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ537.558,87-1.009.159,331.546.718,20--- .
045241398 ΜΠΟΥΔΟΥΡ ΑΧΜΕΤ ΜΟΥ807.571,29-738.236,921.545.808,21--- .
050096580 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ539.972,06-1.004.604,931.544.576,99--- .
133221130 ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ873.276,67-669.831,051.543.107,72--- .
033051692 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ539.208,66-1.002.596,641.541.805,30--- .
035976696 ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ590.600,42-950.877,551.541.477,97--- .
045594708 ΜΙΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΘ709.019,59-830.403,901.539.423,49--- .
021035431 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ858.174,84-679.542,421.537.717,26--- .
021985031 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΦΙΛ350.133,91-451.193,77801.327,68415.802,00320.500,15736.302,15 .
035266207 ΜΠΙΜΠΕΡ ΑΧΜΕΤ ΧΟΥ744.413,76-791.831,241.536.245,00--- .
127761756 ΤΣΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ42.576,55597.501,30896.016,311.536.094,16--- .
135917835 HANRE MCHAE STI458.856,07-294.309,76753.165,83353.069,04428.378,92781.447,96 .
012866474 ΜΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑ ΓΕΩ-577.194,24957.348,051.534.542,29--- .
112131319 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘ ΚΩΝ481.430,37-316.618,01798.048,38481.336,48252.659,32733.995,80 .
045493100 ΚΑΣΟΣ ΧΡΗΣΙ ΔΗΜ536.170,143.528,73990.339,561.530.038,43--- .
001536105 ΦΑΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΑΚ----658.189,08871.478,411.529.667,49 .
152483196 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟ ΙΩΑ1.275,001.305.557,40222.800,511.529.632,91--- .
051153839 ΜΑΝΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΛΑΖ-1.332.059,70197.278,041.529.337,74--- .
020664981 ΣΙΔΕΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΜΕΛ680.267,82-562.487,701.242.755,52178.580,89107.245,26285.826,15 .
031943385 ΒΕΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ555.448,14-970.271,831.525.719,97--- .
023284129 ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ503.291,42-351.502,00854.793,42420.209,55245.305,86665.515,41 .
025941326 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΦΙ ΜΑΡ989.651,53-530.552,811.520.204,34--- .
032133602 ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑ ΝΙΚ761.710,81-757.780,311.519.491,12--- .
059278796 ΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ911.225,87-606.880,191.518.106,06--- .
072707774 ΤΣΙΦΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ1.254.307,18-262.758,671.517.065,85--- .
051977183 ΠΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΕ572.527,91-943.492,711.516.020,62--- .
021435659 ΜΠΕΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ205.894,18-238.780,02444.674,20481.728,04589.160,121.070.888,16 .
055938923 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΤ836.237,08-678.409,211.514.646,29--- .
031803512 ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡ ΜΙΧ779.411,32-733.811,791.513.223,11--- .
034351510 ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΠΑ506.504,03-1.005.037,911.511.541,94--- .
034601342 ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ----877.364,94634.079,811.511.444,75 .
030328298 ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ192.829,85-155.767,14348.596,99709.423,90453.341,111.162.765,01 .
034269605 ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ1.160.714,94-350.322,851.511.037,79--- .
004213229 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟ ΙΩΑ525.849,33-985.006,831.510.856,16--- .
075417912 ΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΤΟ ΙΩΑ3.111,76636.683,90870.455,461.510.251,12--- .
018225448 ΒΑΛΑΗΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ503.533,13-1.006.528,701.510.061,83--- .
070828202 ΒΙΝΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ645.554,52-862.539,681.508.094,20--- .
007986059 ΤΣΕΒΑΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ616.199,99-890.904,061.507.104,05--- .
045245190 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΑΘΑ500.454,61-1.006.096,281.506.550,89--- .
045886729 ΤΖΙΜΑΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΑ502.536,15-1.003.887,001.506.423,15--- .
073464917 MANEKA PAVLL JAN556.002,35-631.662,451.187.664,80162.101,50156.105,72318.207,22 .
122806741 ΤΣΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ872.775,37-633.076,081.505.851,45--- .
077872479 ΜΑΛΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ784.282,87-721.557,191.505.840,06--- .
023594654 ΠΑΓΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΒΕΛ376.729,53-737.775,131.114.504,66191.616,92199.031,67390.648,59 .
013072900 ΚΟΡΑΚΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ321.094,63-286.621,14607.715,77385.079,39511.943,71897.023,10 .
028363355 ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ ΣΑΜΗ ΧΑΣ----619.173,20885.143,661.504.316,86 .
037725196 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----690.459,37812.793,141.503.252,51 .
026002007 ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΦΩΤ749.573,45-753.122,941.502.696,39--- .
040182750 ΧΑΨΗΣ ΓΕΩΡΓ ΦΙΛ339.590,13198.085,54964.177,441.501.853,11--- .
044285397 ΜΠΟΤΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ495.240,56-1.006.316,381.501.556,94--- .
044797329 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤ ΛΟΥ736.633,61-763.562,131.500.195,74--- .
034774173 ΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ541.833,56-956.682,141.498.515,70--- .
000175635 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΣΤΑ375.590,09-1.122.798,381.498.388,47--- .
058791139 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡ ΤΙΜ107.371,87530.996,65859.467,981.497.836,50--- .
035571195 ΚΑΡΟΥΣΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΣΠΥ672.413,21-824.287,701.496.700,91--- .
059304837 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ767.762,83-728.061,171.495.824,00--- .
037427248 ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ529.307,93-965.870,991.495.178,92--- .
040249334 ΠΕΠΠΑ ΘΕΟΔΩ ΚΥΡ962.472,49-532.537,681.495.010,17--- .
028718619 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ209.704,51-262.845,51472.550,02494.368,29527.620,211.021.988,50 .
027769634 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ486.365,558.361,89999.010,741.493.738,18--- .
053875703 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ619.558,82-525.510,241.145.069,06165.448,39183.083,83348.532,22 .
032498351 ΚΑΛΟΓΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙ ΝΙΚ421.168,19-622.293,201.043.461,39221.321,93228.628,65449.950,58 .
069985020 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΙΟ526.594,09-533.213,561.059.807,65248.699,88184.118,73432.818,61 .
006738005 ΣΑΠΙΡΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗ ΓΕΩ440.351,86-1.051.102,331.491.454,19--- .
127074599 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ563.655,76-926.622,161.490.277,92--- .
120456102 ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ548.090,69-161.510,92709.601,61448.269,15331.930,95780.200,10 .
033850510 ΤΣΙΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ990.809,61-497.975,661.488.785,27--- .
029594419 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ558.511,91-606.860,121.165.372,03181.296,76141.136,01322.432,77 .
075543480 ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ----752.869,43732.439,711.485.309,14 .
145024008 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ1.019.203,98-465.827,011.485.030,99--- .
029619271 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ330.745,9165.998,11768.250,141.164.994,16150.692,39168.748,00319.440,39 .
106448226 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ12.731,681.211.679,86258.781,051.483.192,59--- .
041724590 ΣΙΟΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΑΡΓ474.387,92319.159,41687.492,911.481.040,24--- .
132603620 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ110.677,56909.405,54460.792,431.480.875,53--- .
026655473 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ3.928,94543.541,49933.164,831.480.635,26--- .
044769343 ΜΠΑΛΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ519.423,93-960.450,861.479.874,79--- .
063686451 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ544.623,93-931.596,471.476.220,40--- .
045508282 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝ ΠΑΝ489.721,59-985.979,381.475.700,97--- .
115551111 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ2.795,841.240.766,11231.831,391.475.393,34--- .
007061051 ΚΟΡΟΜΗΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ492.716,44-981.626,801.474.343,24--- .
110464315 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ558.678,18-915.086,511.473.764,69--- .
044170232 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΥ2.600,721.240.766,11230.354,721.473.721,55--- .
112687371 UDDIN MD NA ABD----1.425.850,9747.639,691.473.490,66 .
016381591 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ548.327,70-925.028,741.473.356,44--- .
004423466 ΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ601.567,28-870.417,171.471.984,45--- .
140342359 ΚΟΣΤΙΟΥΚΕΒΙΤΣ ΝΑΤΑΛ ΒΛΑ-1.240.766,11229.045,421.469.811,53--- .
041065440 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΔΟΚ ΓΕΩ487.824,99-981.039,651.468.864,64--- .
116492859 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΣ795.262,39-673.537,761.468.800,15--- .
040124574 ΜΑΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ640.595,30-827.914,291.468.509,59--- .
043848453 ΚΑΠΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ760.711,55-706.273,461.466.985,01--- .
028362082 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΕΥΑ603.394,65213.418,53649.540,081.466.353,26--- .
046523049 ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΣΠΥ554.787,39-909.933,681.464.721,07--- .
148608683 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧ ΣΑΒ660.395,60-804.275,641.464.671,24--- .
150139771 ΜΠΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ1.236.326,32-228.232,841.464.559,16--- .
077694321 ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ1.139.333,87-325.045,181.464.379,05--- .
036751850 ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΝΙΚΗΤ ΒΑΣ1.070.180,29-392.610,661.462.790,95--- .
051402399 ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΓΕΔΕΩ ΣΩΤ727.308,16-732.449,361.459.757,52--- .
072959732 ΡΕΤΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩ ΔΗΜ1.089.065,73-369.263,531.458.329,26--- .
030109587 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ264.622,27441.350,94751.777,961.457.751,17--- .
037744033 ΦΟΥΡΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΣ-767.208,82688.845,751.456.054,57--- .
019030053 ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΙΟ484.511,20-970.164,351.454.675,55--- .
032190958 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.149.286,59-304.993,961.454.280,55--- .
040623406 ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ620.174,03-834.019,091.454.193,12--- .
040028863 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΓΙΑΝΝ ΡΑΛ476.715,61-976.933,771.453.649,38--- .
035754067 ΠΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ542.234,74-910.644,171.452.878,91--- .
019334165 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛ ΓΕΩ----733.223,80719.492,501.452.716,30 .
044717600 ΜΠΕΜΠΗ ΕΥΓΕΝ ΑΚΡ558.389,08-893.800,091.452.189,17--- .
031432120 ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΑ481.316,57-970.865,891.452.182,46--- .
070967804 ΘΥΜΑΚΗ ΑΡΓΥΡ ΣΤΥ323.423,88-507.193,65830.617,53272.959,63348.069,47621.029,10 .
125031948 ΚΑΠΑΘΑΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΛΕΝ ΑΘΑ2.257,95764.326,02684.988,601.451.572,57--- .
032031112 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΓΝ339.377,99-411.492,99750.870,98336.709,31363.896,37700.605,68 .
072541769 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΓΡΗ1.204.039,99-247.356,711.451.396,70--- .
137294082 ΠΑΠΠΑ ΒΑΛΕΝ ΚΩΝ1.015.655,59-434.532,641.450.188,23--- .
027193179 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΣΑΒ----792.121,16658.063,461.450.184,62 .
077322088 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΒΑΡΒΑ ΙΑΣ466.191,22-148.696,50614.887,72474.551,41359.563,19834.114,60 .
004221150 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΘΕΟ571.458,48-877.121,581.448.580,06--- .
019711749 ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ1.277.448,08-167.856,681.445.304,76--- .
042684352 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ1.044.538,09-399.088,871.443.626,96--- .
017254803 ΚΑΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ582.381,77-860.788,741.443.170,51--- .
077415533 ΛΙΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥ ΚΩΝ371.038,23-250.006,41621.044,64458.787,89363.115,14821.903,03 .
040055724 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ253.977,55-201.973,38455.950,93503.631,59483.121,16986.752,75 .
128518430 DOROFEJEV VLADI VLA-495.876,00946.627,281.442.503,28--- .
068308348 SBAAHI MAWIA ABD908.416,46-271.992,911.180.409,37226.091,8135.334,21261.426,02 .
043444329 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ343.819,704.519,75655.591,071.003.930,52216.434,95220.873,78437.308,73 .
122145657 FRROKU ANTON DUE1.200,001.221.236,78217.352,091.439.788,87--- .
067305791 JANI SIDHE MAN952.640,70-486.759,191.439.399,89--- .
075479115 OPARCIK MARIU AND1.075.416,57-363.685,021.439.101,59--- .
046686127 ΜΙΝΕΤΟΣ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ476.397,583.640,20958.344,671.438.382,45--- .
040333323 ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ544.573,83-893.628,331.438.202,16--- .
046424361 ΤΣΙΠΡΑ ΔΑΛΙΑΝΗ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ492.206,97-539.337,161.031.544,13172.951,61233.432,92406.384,53 .
033411770 ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ666.508,86-771.273,191.437.782,05--- .
040325335 ΤΣΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ415.949,98-425.354,07841.304,05289.788,21306.510,09596.298,30 .
057162270 ΠΕΤΡΟΥ ΑΘΑΝΑ ΠΕΤ995.346,34-442.179,561.437.525,90--- .
042832304 ΣΚΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΤΑ507.889,66-929.119,621.437.009,28--- .
040790792 ΤΡΑΠΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ1.050.229,12-385.539,111.435.768,23--- .
008121707 ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ322.101,52-646.753,31968.854,83190.189,44276.653,25466.842,69 .
025662349 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ875.457,06-559.926,111.435.383,17--- .
046772195 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑ ΝΑΙ563.968,49-869.704,021.433.672,51--- .
041792680 ΑΣΠΙΩΤΗ ΖΑΧΑΡ ΝΙΚ330.015,29-610.784,25940.799,54258.651,92234.074,05492.725,97 .
047721586 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ558.511,55-874.677,731.433.189,28--- .
052132610 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ-850.908,69582.021,541.432.930,23--- .
014237757 ΦΩΤΙΟΥ ΧΡΥΣΟ ΕΥΑ485.122,29-947.789,341.432.911,63--- .
108591862 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΚΩΝ710.498,4058.945,45660.869,451.430.313,30--- .
059072120 ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ390.136,25782.821,64257.273,311.430.231,20--- .
042184498 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ731.389,16-247.458,18978.847,34217.362,27233.524,18450.886,45 .
121013177 ΤΣΙΡΟΒ ΓΕΩΡΓ ΧΡΙ66.359,90715.717,26646.370,231.428.447,39--- .
025336126 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ406.955,53-625.171,791.032.127,32188.067,50204.977,10393.044,60 .
100945465 KAISIS VASIL ΓΕΩ820.078,94-605.019,211.425.098,15--- .
028459605 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ476.407,07-435.637,79912.044,86331.309,40181.239,77512.549,17 .
156944156 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΥΡ820.888,63-602.772,571.423.661,20--- .
032747058 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ502.175,17-921.445,791.423.620,96--- .
036306348 ΔΑΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΝΤ848.307,07-574.901,091.423.208,16--- .
022363798 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΦΩΤΕΙ ΒΑΣ839.907,22-582.838,511.422.745,73--- .
118653330 ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ834.481,14-586.093,131.420.574,27--- .
025917062 ΔΙΑΚΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ479.253,91-356.759,51836.013,42372.064,20212.373,84584.438,04 .
047000802 ΤΟΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΒΡΑΑ ΑΛΕ291.957,34-311.333,13603.290,47414.247,32401.858,89816.106,21 .
075488646 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ914.222,93-505.120,451.419.343,38--- .
046404116 ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ675.998,52-743.208,451.419.206,97--- .
046492855 ΠΟΛΛΑΤΟΥ ΓΑΡΥΦ ΕΜΜ508.250,06-910.653,291.418.903,35--- .
032340511 ΠΙΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗ ΣΤΑ684.607,02-733.755,791.418.362,81--- .
109066961 ΤΕΝ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ----971.832,01445.956,111.417.788,12 .
105468067 ΚΑΡΕΚΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΓΕΩ297.853,77-246.552,93544.406,70438.775,35434.283,60873.058,95 .
044225628 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΒΑΣ480.703,26-936.254,771.416.958,03--- .
054177204 ΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ465.649,51-657.336,941.122.986,45153.769,54139.590,52293.360,06 .
113670221 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΥ531.472,82-263.942,39795.415,21321.608,79299.178,48620.787,27 .
024060617 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ----762.060,98652.921,711.414.982,69 .
029203787 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ383.815,40-664.286,611.048.102,01163.361,95199.044,81362.406,76 .
065021645 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝ ΣΑΒ1.239.594,51-169.871,851.409.466,36--- .
033796014 ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ711.844,55-696.883,061.408.727,61--- .
042894700 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΥΜΠ ΙΩΑ500.490,61-907.221,671.407.712,28--- .
120323680 ΣΙΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ1.256.468,49-150.995,901.407.464,39--- .
025485248 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΘΡΑΣΥ ΕΥΘ467.250,11-938.114,881.405.364,99--- .
046305741 ΓΚΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ261.718,29-259.500,85521.219,14459.522,32424.226,50883.748,82 .
062258298 ΜΠΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ963.068,90-440.726,731.403.795,63--- .
103287200 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΛΑΜΠΡ ΙΩΑ541.370,73-862.238,771.403.609,50--- .
024127908 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ664.871,86-738.396,661.403.268,52--- .
017980376 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑ221.196,36-152.283,03373.479,39622.289,56407.398,871.029.688,43 .
115852097 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ463.890,07-938.801,961.402.692,03--- .
031909066 ΤΣΑΧΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ312.035,71-616.503,17928.538,88238.882,67234.914,40473.797,07 .
045222624 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ465.914,6859.769,61875.778,221.401.462,51--- .
040259991 ΓΡΑΨΑ ΠΑΡΑΣ ΣΠΥ642.288,3416.604,97742.480,711.401.374,02--- .
136037227 FIOCCHI DARIO IVA871.088,12-529.998,501.401.086,62--- .
046627428 ΚΟΛΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ487.338,43-912.961,721.400.300,15--- .
041712100 ΓΑΓΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ578.574,26-820.552,241.399.126,50--- .
040409186 ΓΚΛΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ563.949,15-834.706,181.398.655,33--- .
126563521 ΜΑΝΩΛΑ ΝΙΚΗ ΝΙΚ455.561,78-149.093,54604.655,32378.531,34414.341,49792.872,83 .
016017640 ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ-482.500,82914.795,551.397.296,37--- .
026752261 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡ ΑΝΑ489.538,77-281.940,10771.478,87429.691,56195.960,95625.652,51 .
040573830 ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΗΛΙ368.689,69-1.027.878,321.396.568,01--- .
022831840 ΑΛΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ689.294,28-704.310,731.393.605,01--- .
032370620 ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΙ541.711,97-851.667,371.393.379,34--- .
115566787 ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ780.897,48-324.533,511.105.430,99163.725,46123.330,78287.056,24 .
028086452 ΠΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΕΤ681.697,37-710.025,391.391.722,76--- .
038668816 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ-632.998,13758.330,211.391.328,34--- .
043907390 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΑ460.527,63-930.147,321.390.674,95--- .
047100075 ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΚΩΝ----600.904,04789.673,361.390.577,40 .
030880058 ΒΥΖΑΝΙΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠ ΓΕΩ-1.021.432,37368.717,031.390.149,40--- .
038034870 ΖΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ518.633,07-500.166,271.018.799,34195.986,24175.006,53370.992,77 .
153469220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ1.216.246,92-172.722,431.388.969,35--- .
045635824 ΛΙΑΚΟΥ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ411.540,52-371.218,24782.758,76279.577,74326.552,19606.129,93 .
007765109 ΒΛΑΧΟΣ ΓΑΒΡΙ ΧΑΡ495.049,73-893.309,661.388.359,39--- .
026357826 ΜΠΙΣΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ774.420,47-613.878,711.388.299,18--- .
105451036 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ474.354,16-317.124,01791.478,17335.616,13261.146,31596.762,44 .
034252739 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙ875.453,07-512.592,511.388.045,58--- .
044833787 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ730.381,68-657.441,431.387.823,11--- .
044850618 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛ ΓΕΩ166.131,72-331.907,88498.039,60406.304,83482.482,05888.786,88 .
102729715 ΓΑΛΑΤΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΑ719.071,40-667.678,691.386.750,09--- .
047098339 ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΡΙ247.017,15-380.626,94627.644,09358.433,70400.343,76758.777,46 .
016914990 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΙΜ478.112,31-907.356,931.385.469,24--- .
047549966 ΠΕΤΣΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ185.897,40-338.357,84524.255,24345.044,73514.960,01860.004,74 .
008535340 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ612.720,38-771.148,701.383.869,08--- .
023185846 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ1.309.946,44-73.676,531.383.622,97--- .
104964618 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ924.161,82-459.153,981.383.315,80--- .
046329671 ΣΑΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ625.775,71-756.266,361.382.042,07--- .
022873368 ΜΙΝΑΡΕΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝ ΚΩΝ860.377,24-520.981,611.381.358,85--- .
030409535 ΛΟΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ563.445,20-817.415,691.380.860,89--- .
068723163 NAKA ΠΑΡΘΕ ΣΠΥ534.079,30-845.781,231.379.860,53--- .
022101018 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ261.607,47-458.887,45720.494,92279.875,88379.432,61659.308,49 .
024669212 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ-455.613,91922.162,561.377.776,47--- .
045840788 ΞΥΝΗ ΚΑΛΛΙ ΣΟΦ544.776,00-830.783,391.375.559,39--- .
050731112 ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓ ΗΛΙ501.835,92-873.305,761.375.141,68--- .
027073089 ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ456.973,87-523.216,49980.190,36208.800,46185.499,52394.299,98 .
047210737 ΦΟΥΣΚΑ ΑΓΓΕΛ ΒΑΡ----602.055,64771.029,441.373.085,08 .
015052748 ΔΟΥΚΙΔΗΣ ΔΟΥΚΑ ΝΙΚ815.792,79-556.831,401.372.624,19--- .
044080054 ΦΛΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ488.184,82-883.249,081.371.433,90--- .
024569679 ΚΙΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΑ356.167,1166.878,93947.918,011.370.964,05--- .
046391510 ΠΑΛΤΑΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ423.866,69-530.257,50954.124,19189.512,58226.763,84416.276,42 .
015227854 ΣΚΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ565.165,74-804.473,001.369.638,74--- .
040937444 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΙΣΤ ΑΛΕ662.048,68-707.432,751.369.481,43--- .
026753706 ΧΑΡΑΜΗΣ ΗΡΑΚΛ ΙΓΝ891.011,69-477.730,791.368.742,48--- .
007759489 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ343.974,60-289.580,06633.554,66446.729,01288.350,67735.079,68 .
038189762 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ----634.808,09732.758,231.367.566,32 .
014857854 ΓΙΟΥΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ509.551,41-857.996,551.367.547,96--- .
024849131 ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ680.101,76-687.434,611.367.536,37--- .
106497755 ΒΟΥΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ558.329,32-805.973,821.364.303,14--- .
043524110 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ451.629,16-912.671,781.364.300,94--- .
038255905 ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ453.338,86-910.586,231.363.925,09--- .
042206380 ΨΩΜΙΑΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ983.921,18-379.912,631.363.833,81--- .
019638879 ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ182.023,15-181.045,66363.068,81516.910,87482.895,52999.806,39 .
042329840 ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ301.976,44254.867,35805.282,711.362.126,50--- .
035205670 ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑ ΓΕΩΡΓ ΓΕΩ689.075,21-672.431,401.361.506,61--- .
058737553 ΚΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ654.157,39-706.450,261.360.607,65--- .
032441242 ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ514.435,19-401.223,97915.659,16213.235,92230.679,08443.915,00 .
037164837 ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΑΝΔ638.742,54-719.996,831.358.739,37--- .
123585730 ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ780.697,53-576.915,741.357.613,27--- .
065002803 ΓΙΑΛΑΝΤΖΗ ΚΩΝΣΤ ΚΥΡ620.765,44-375.861,25996.626,69280.620,1478.937,93359.558,07 .
135542375 ΚΑΖΠΟΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ839.510,05-513.623,801.353.133,85--- .
025834902 ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ984.364,08-366.830,771.351.194,85--- .
024349277 ΣΚΛΑΒΟΥΝΑΚΟΥ ΖΑΧΑΡ ΣΚΛ451.695,49-898.672,051.350.367,54--- .
044047475 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤ ΕΜΜ526.403,12-823.035,041.349.438,16--- .
154173000 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΕΩ----841.906,39506.920,511.348.826,90 .
050618521 ΒΡΥΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΑ337.535,28-1.011.159,071.348.694,35--- .
021191060 ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΕ451.633,34-896.460,311.348.093,65--- .
031791625 ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ461.494,88-886.423,391.347.918,27--- .
030597935 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ642.053,32-705.335,121.347.388,44--- .
045510867 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟ ΔΗΜ444.946,3085.515,13815.060,051.345.521,48--- .
141034176 MOORE STUAR STU610.343,38-451.906,271.062.249,65197.564,4984.636,53282.201,02 .
026894865 ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ379.764,88-545.388,15925.153,03200.075,06218.520,25418.595,31 .
139437660 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ541.353,48-797.561,351.338.914,83--- .
030244828 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜ690.841,98-646.885,621.337.727,60--- .
027067570 ΣΤΕΦΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ465.612,68-870.802,861.336.415,54--- .
043604540 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΡΗΓΟ ΚΩΝ285.272,91-205.735,23491.008,14461.538,28383.572,81845.111,09 .
025966738 ΣΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ170.150,44-90.504,15260.654,59685.036,30389.719,841.074.756,14 .
065746933 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ663.562,62-671.343,091.334.905,71--- .
046925099 ΤΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ----636.248,61698.477,631.334.726,24 .
050553653 ΚΑΚΑΒΕΛΑ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ-775.759,08558.546,541.334.305,62--- .
101193642 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ620.247,35-713.925,891.334.173,24--- .
044931770 ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ1.055.044,46-279.021,741.334.066,20--- .
042532762 ΓΚΟΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ584.033,48-749.584,611.333.618,09--- .
105098181 ΦΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ759.155,21-572.950,921.332.106,13--- .
061330291 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ497.814,04-373.437,90871.251,94248.117,88212.312,56460.430,44 .
117188130 ΚΛΗΜΟΥ ΚΑΛΥΨ ΚΩΝ513.350,19-815.511,611.328.861,80--- .
020922998 ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ873.929,10-454.106,381.328.035,48--- .
066227055 ABDELAAL ALY KHALE AMI881,08797.113,43529.761,151.327.755,66--- .
045299431 ΙΑΤΡΟΥ ΕΥΣΤΡ ΑΝΑ840.627,58-487.121,921.327.749,50--- .
034482489 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΗΛΙ827.741,06-499.573,411.327.314,47--- .
149455543 BURNARD GRAHA GOF769.646,12-556.120,621.325.766,74--- .
050458742 ΤΙΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ891.061,55-434.652,301.325.713,85--- .
050570601 ΚΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ----549.984,33775.021,761.325.006,09 .
123107104 NAEEM SULTA MOH776.155,63-547.427,941.323.583,57--- .
046893952 ΠΑΧΥΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΛΙ ΝΙΚ----608.086,66713.513,921.321.600,58 .
031473881 ΜΠΡΟΥΣΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ437.663,33-883.482,051.321.145,38--- .
078126769 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚ ΓΕΩ835.028,70-484.719,961.319.748,66--- .
027255217 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ402.303,14-917.147,331.319.450,47--- .
015914550 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ649.585,77-667.179,461.316.765,23--- .
044776623 ΧΟΛΕΒΑΣ ΒΛΑΣΙ ΖΑΧ----718.913,23597.541,631.316.454,86 .
013199310 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ----759.020,12556.737,571.315.757,69 .
010448072 ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ483.004,29-832.470,571.315.474,86--- .
023534934 ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΩΤ279.565,57755,45532.479,48812.800,50235.154,66266.400,29501.554,95 .
047771344 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑ ΦΩΤ1.040.205,36-273.897,401.314.102,76--- .
036803722 ΚΡΑΣΤΕΦ ΑΣΕΝ ΜΑΡ654.682,13282.985,02376.169,791.313.836,94--- .
021748770 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΗΛΙ ΗΛΙ819.385,61-493.994,641.313.380,25--- .
010001028 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΟΣ----634.666,81678.533,631.313.200,44 .
059968090 ΧΡΟΝΗ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ1.122.262,75-189.902,611.312.165,36--- .
074956774 ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ ΧΑΡ658.431,12-653.186,651.311.617,77--- .
034848707 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ550.316,56-759.865,741.310.182,30--- .
017799968 ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑ ΙΩΑ693.342,589.858,23606.162,881.309.363,69--- .
021622256 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ433.303,89-875.871,511.309.175,40--- .
044843283 ΜΠΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ277.738,70157.565,89873.735,801.309.040,39--- .
040476254 ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΑΝΤ627.284,04-392.220,891.019.504,93182.867,96106.600,79289.468,75 .
044608098 ΡΟΥΣΣΟΣ ΘΕΟΔΩ ΜΙΧ888.402,14-419.278,961.307.681,10--- .
046483650 ΑΡΤΣΙΤΑ ΑΝΘΗ ΝΙΚ436.696,21-870.914,721.307.610,93--- .
111112461 ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΙΑΚΩΒ ΟΔΥ740.498,50-566.439,371.306.937,87--- .
046103713 ΒΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥ882.161,16-424.208,461.306.369,62--- .
052437717 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ----678.778,25626.441,671.305.219,92 .
015092598 ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ326.561,81-978.534,721.305.096,53--- .
014677900 ΠΑΤΣΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ429.939,7020.164,52854.673,791.304.778,01--- .
023100880 ΤΖΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ493.355,31-810.495,691.303.851,00--- .
017783946 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ623.145,83-260.060,47883.206,30288.605,45130.949,94419.555,39 .
046659463 ΧΑΣΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑ439.261,67-862.138,681.301.400,35--- .
011042893 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ----622.176,91678.770,341.300.947,25 .
046760332 ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ324.351,29-74.271,77398.623,06387.333,19513.650,56900.983,75 .
100413276 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡ ΟΔΥ569.882,34-729.686,081.299.568,42--- .
011051195 ΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ419.489,55-243.834,36663.323,91333.051,34301.218,07634.269,41 .
052287852 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ518.523,39-127.516,01646.039,40438.419,71212.963,60651.383,31 .
024809502 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑ ΣΑΒ553.050,24-386.045,52939.095,76243.180,08114.740,74357.920,82 .
078809556 ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ658.437,03-638.514,121.296.951,15--- .
033353436 ΧΑΧΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ΔΗΜ344.173,52-247.068,53591.242,05371.787,34332.940,59704.727,93 .
102682736 ΑΣΗΜΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ788.031,73-507.684,761.295.716,49--- .
018399946 ΤΣΙΤΙΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ459.199,51-835.839,551.295.039,06--- .
067271605 ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ255,46551.922,95742.323,351.294.501,76--- .
022000059 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ962.073,54-332.187,851.294.261,39--- .
028889979 ΜΠΟΒΙΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ463.976,34-830.131,321.294.107,66--- .
042316113 ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ334.024,87-413.762,50747.787,37266.739,53279.244,30545.983,83 .
036309351 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ308.837,00-279.302,44588.139,44387.140,09318.385,31705.525,40 .
053210791 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ750.640,24-542.371,281.293.011,52--- .
011957663 ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΔΡΕ ΙΩΑ573.959,52-718.545,851.292.505,37--- .
043437885 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ625.019,74-665.114,441.290.134,18--- .
026280289 ΔΑΒΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ1.089.661,76-200.214,141.289.875,90--- .
036526609 ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΡ470.905,31-333.162,91804.068,22300.255,54184.598,88484.854,42 .
065184920 VITOS DHIMI VAS601.740,76-687.119,281.288.860,04--- .
011109533 ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩΝ819.729,70-465.873,941.285.603,64--- .
018864025 ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ425.467,06-859.549,091.285.016,15--- .
113861511 ΓΚΟΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ663.233,22-619.501,771.282.734,99--- .
027267437 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ440.495,10-841.315,271.281.810,37--- .
030469821 ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΥΜ611.906,04-669.756,241.281.662,28--- .
077485615 ΧΟΥΜΟΣ ΧΡΥΣΟ ΛΑΜ168.801,45-127.949,39296.750,84482.424,84500.487,79982.912,63 .
014668350 ΣΥΡΙΓΟΣ ΘΕΟΛΟ ΝΙΚ725,62480.325,97797.863,271.278.914,86--- .
042065541 ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΑΚ742.834,12-533.948,461.276.782,58--- .
046249124 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ ΠΑΓΩΝ ΓΕΩ742.244,82-531.480,521.273.725,34--- .
102319289 HOSSAIN SOHRA RUF----1.266.603,045.681,501.272.284,54 .
047229958 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΑΝΝΑ ΝΙΚ604.208,10-666.635,811.270.843,91--- .
030750018 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΟΡ822.742,96-447.192,921.269.935,88--- .
043151650 SCHLEMBACH HANS HAN721.934,55-547.807,111.269.741,66--- .
011448832 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝ ΣΩΤ700.956,6056.996,52510.675,651.268.628,77--- .
043483724 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ432.379,83-483.458,71915.838,54187.792,97163.828,67351.621,64 .
061899774 ΧΑΛΗΛ ΙΜΡΑΝ ΜΟΥ----572.612,03694.246,571.266.858,60 .
024607406 ΜΠΟΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ960.940,55-305.316,831.266.257,38--- .
020608645 ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΡΗ334.154,52-931.880,201.266.034,72--- .
013560514 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘ ΑΒΡ496.993,06-768.346,931.265.339,99--- .
073710893 ΚΕΡΧΑΝΑΤΖΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛ ΛΑΖ694.214,71-570.585,651.264.800,36--- .
050461654 ΜΠΑΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΑ805.615,00-458.934,961.264.549,96--- .
116880997 ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ530.907,62-732.421,061.263.328,68--- .
106620184 CHRYSOSTOMOU THEOD ΧΡΥ839.109,71-424.211,781.263.321,49--- .
014594982 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----515.247,24746.184,581.261.431,82 .
059148246 ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ428.983,71-830.493,241.259.476,95--- .
045645020 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣ674.051,11-585.131,181.259.182,29--- .
040127933 ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΘΑ316.054,45-262.838,88578.893,33379.558,32300.684,05680.242,37 .
100152489 ΤΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΔΙΟ536.989,67-721.398,681.258.388,35--- .
045563467 ΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΙΜ762.465,50-495.205,521.257.671,02--- .
115051405 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑ ΒΑΙΑ ΝΙΚ639.674,48-616.612,031.256.286,51--- .
045570970 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛ ΔΙΟ895.241,36-361.033,991.256.275,35--- .
034409655 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ776.867,31-479.373,691.256.241,00--- .
043256945 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ377.732,56-878.443,351.256.175,91--- .
033343399 ΜΟΥΖΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΡ518.103,15-736.980,151.255.083,30--- .
018030412 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ583.546,65-670.616,001.254.162,65--- .
043605941 ΚΟΜΠΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜ ΠΑΝ941.025,29-313.053,721.254.079,01--- .
014153920 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΘΕΟ416.738,92-837.287,241.254.026,16--- .
022795602 ΜΠΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ404.343,01-431.040,75835.383,76218.365,57200.169,85418.535,42 .
051191254 ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΣΠΥ546.459,71-706.616,921.253.076,63--- .
123117890 ARITON LUCIA NEC-962.387,40290.063,561.252.450,96--- .
078982955 ΓΚΕΒΟΡΓΚΙΑΝ ΣΟΣ ΜΑΡ518.501,91-733.827,191.252.329,10--- .
040435630 ΒΑΡΙΑΜΗΣ ΡΑΦΑΗ ΙΩΑ219.838,61735,78215.061,82435.636,21416.569,25400.065,23816.634,48 .
021617719 ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΧ543.403,53-707.206,921.250.610,45--- .
026798240 ΠΡΕΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ718.154,83-532.190,551.250.345,38--- .
025321310 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ167.355,41-341.724,19509.079,60345.867,68395.046,85740.914,53 .
044542357 ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΣΤΕΡΓ ΚΩΝ489.144,37-760.509,961.249.654,33--- .
047426075 ΦΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤ ΠΑΝ498.903,82-750.233,311.249.137,13--- .
045562587 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ459.516,38-789.384,771.248.901,15--- .
051880686 ΖΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡ ΣΩΤ554.568,50-694.042,901.248.611,40--- .
118548308 ΡΑΠΟΥ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ1.017.757,66-230.303,291.248.060,95--- .
024929444 ΔΡΟΣΟΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ431.809,90-815.797,371.247.607,27--- .
022820105 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΚΟΥΛΗ ΙΩΑ387.022,76-859.424,161.246.446,92--- .
025568712 ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ836.002,68-410.149,441.246.152,12--- .
103876356 ΝΙΝΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ ΑΝΑ377.108,92-868.883,441.245.992,36--- .
018452701 ΠΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡ ΛΕΩ422.850,77-822.988,751.245.839,52--- .
102025750 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΜΙΣ ΑΡΓ993.879,92-251.535,921.245.415,84--- .
073985366 ΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΤ433.339,48-811.137,381.244.476,86--- .
027448943 ΚΑΙΚΟΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΔΗΜ953.504,90-290.075,531.243.580,43--- .
109778337 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ1.803,92631.412,29610.056,511.243.272,72--- .
065745579 ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΑΛΕ1.054.982,54-187.272,691.242.255,23--- .
041082797 ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ429.185,35-325.032,25754.217,60250.478,92237.270,90487.749,82 .
115498203 HOWLADER MD NA MD372.978,36-43.608,11416.586,47817.459,885.701,85823.161,73 .
022572732 ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ417.986,51-821.346,971.239.333,48--- .
034548526 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΣ1.009.771,67-229.463,091.239.234,76--- .
003884734 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΗΜ474.290,96-764.537,851.238.828,81--- .
031651628 ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ507.403,49-730.807,231.238.210,72--- .
024482090 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ709.805,61-528.014,551.237.820,16--- .
019404866 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ615.469,13-621.041,201.236.510,33--- .
004341670 ΠΕΛΕΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΝΙΚ432.528,612.228,16799.855,691.234.612,46--- .
062474364 ΚΑΤΣΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛ ΧΡΗ637.366,59-596.912,741.234.279,33--- .
017431720 ΝΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑ ΓΕΩ638.520,66-595.246,051.233.766,71--- .
058872578 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩ701.762,35-531.414,711.233.177,06--- .
119353797 ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ545.978,34-687.188,641.233.166,98--- .
045676818 ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΕΟ417.287,61-814.793,201.232.080,81--- .
057732676 DERVISHEV ALBEN YOS813,01580.908,38649.817,351.231.538,74--- .
114015931 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒ ΜΙΧ-1.085.322,03144.890,491.230.212,52--- .
102097260 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΑΒ635.441,66-593.669,751.229.111,41--- .
047731727 ΒΙΤΣΟΡΟΓΛΟΥ ΚΡΗΣΤ ΔΗΜ371.479,01-197.179,58568.658,59410.959,83249.298,97660.258,80 .
044832139 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ635.578,54-593.251,711.228.830,25--- .
009007552 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ429.915,26-796.726,281.226.641,54--- .
012916250 ΚΟΥΜΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ433.480,56-793.000,431.226.480,99--- .
047236114 ΜΠΕΜΠΟΝΗ ΓΙΑΝΝ ΝΙΚ996.204,37-229.968,661.226.173,03--- .
043182626 ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ203.260,28-331.928,24535.188,52295.619,70394.770,36690.390,06 .
021539196 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡ ΝΙΚ617.641,82-607.364,651.225.006,47--- .
035018132 ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ420.051,43-804.698,581.224.750,01--- .
070966069 ΣΕΦΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ401.295,99-256.253,52657.549,51344.767,69222.115,66566.883,35 .
045983093 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ491.056,64-733.163,811.224.220,45--- .
014034874 ΜΠΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ437.748,90-786.254,691.224.003,59--- .
038283340 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΥ672.433,77-551.395,691.223.829,46--- .
025844110 ΑΔΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΕΥΣ----682.050,18540.295,631.222.345,81 .
075872736 ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ607.541,41-614.343,341.221.884,75--- .
107985619 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ862.963,49-358.708,111.221.671,60--- .
011793707 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ413.074,8538.027,71769.993,771.221.096,33--- .
045292024 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣ ΕΜΜ624.746,26-595.567,751.220.314,01--- .
019302898 ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ754.933,77-465.024,871.219.958,64--- .
011241624 ΤΣΑΠΑΛΗΡΑ ΜΠΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ411.580,35-807.783,711.219.364,06--- .
139600374 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΛ ΠΑΝ1.075.236,28-143.711,011.218.947,29--- .
115586971 ΤΣΑΚΛΟΒΑ ΝΙΛΑ ΙΣΑ-402.603,08814.868,631.217.471,71--- .
067581411 ΤΣΑΚΛΩΒ ΑΛΕΞΑ ΙΣΑ-402.603,08814.868,631.217.471,71--- .
067552913 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΠΑΡΑΣ ΜΕΝ451.924,78-765.021,311.216.946,09--- .
115470360 IQBAL ASHIF ABD918.900,96-297.833,911.216.734,87--- .
024574991 ΚΕΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ621.039,41-186.179,56807.218,97250.119,61159.012,78409.132,39 .
029628060 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛ ΔΗΜ794.260,57-421.338,331.215.598,90--- .
045294134 ΚΟΚΟΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ409.378,13-805.560,551.214.938,68--- .
050426117 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΙΩΑ-401.388,99811.584,511.212.973,50--- .
039341774 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ-402.364,32810.361,751.212.726,07--- .
078798261 ΣΑΡΙΜΠΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ-400.975,57811.574,551.212.550,12--- .
044978583 ΠΡΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ424.949,80-787.341,951.212.291,75--- .
032462380 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ308.832,78-291.577,38600.410,16342.300,87269.401,12611.701,99 .
009914293 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΦΡΑΝΤ ΠΑΝ452.613,20-758.790,331.211.403,53--- .
052939281 ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΡΙ669.445,80-541.081,881.210.527,68--- .
035826252 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ----512.551,41696.901,211.209.452,62 .
021969332 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ234.217,80-625.822,19860.039,99163.886,90185.147,36349.034,26 .
025277607 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ443.302,61-765.655,991.208.958,60--- .
136052267 ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩ ΚΩΝ-631.351,65577.055,411.208.407,06--- .
011390248 ΜΟΥΛΙΝΟΣ ΔΗΜ ΓΕΡ----479.403,71728.752,051.208.155,76 .
135236220 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛ ΠΑΝ540.322,67-667.455,071.207.777,74--- .
003900578 ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛ ΕΥΑ400.396,22-807.208,901.207.605,12--- .
004328230 ΝΙΚΟΒΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ865.726,61-341.218,481.206.945,09--- .
066791190 ΚΟΛΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ438.091,09-768.391,431.206.482,52--- .
014905242 ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ398.997,89-807.146,231.206.144,12--- .
114634508 ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ7.083,12616.579,33582.314,241.205.976,69--- .
033771370 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΙ476.378,52-728.842,551.205.221,07--- .
022618634 ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ534.641,77-670.532,451.205.174,22--- .
055479228 ΤΖΙΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ564.904,79-639.953,271.204.858,06--- .
112556611 ΓΕΡΟΥΔΑ ΡΩΞΑΝ ΕΥΑ----536.144,67667.459,851.203.604,52 .
028295760 ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ398.071,44-805.437,481.203.508,92--- .
041832656 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ327.222,69-474.610,78801.833,47223.424,63178.218,87401.643,50 .
037970480 ΚΟΥΡΕΒΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ358.521,66-395.702,48754.224,14227.059,99221.073,85448.133,84 .
070433449 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ653.463,92-544.689,281.198.153,20--- .
045636901 ΛΙΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠ ΑΓΓ624.147,93-573.469,051.197.616,98--- .
048202747 ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙ ΙΩΑ489.657,08-340.853,97830.511,05209.215,92157.524,93366.740,85 .
021625904 ΚΑΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΩΤ560.329,89-636.090,241.196.420,13--- .
103383200 ΚΡΟΝΤΗ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ623.751,69-231.128,25854.879,94212.027,42129.391,86341.419,28 .
037987020 ΖΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ΠΕΤ718.726,46-476.771,111.195.497,57--- .
301336467 ΣΚΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΠΥ180.783,79442.376,18571.909,871.195.069,84--- .
139534502 MANOLEV GUEOR STO488.911,51-705.988,221.194.899,73--- .
075193383 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΤΕΡ ΕΥΣ36.220,74807.770,05350.151,551.194.142,34--- .
033053138 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ2.986,57615.192,51575.202,071.193.381,15--- .
025383594 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜ441.202,49-448.645,93889.848,42195.345,43107.515,51302.860,94 .
040293413 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ394.528,40-797.993,941.192.522,34--- .
127939919 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ-616.565,18575.848,531.192.413,71--- .
127667184 ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ177.597,08508.018,64506.639,141.192.254,86--- .
019373640 ΚΟΥΤΟΥΜΑΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ1.125.648,77-65.931,651.191.580,42--- .
042769151 ΚΙΤΖΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΥ461.745,04-729.346,151.191.091,19--- .
035712433 ΣΤΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ441.982,14-286.340,39728.322,53285.422,63177.160,03462.582,66 .
042920107 ΜΠΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓ ΔΗΜ284.556,40-120.496,71405.053,11537.418,23247.831,20785.249,43 .
045248271 ΜΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ678.303,61-200.566,31878.869,92169.933,01141.223,51311.156,52 .
034954817 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΣΤΑ281.222,13-205.326,49486.548,62425.762,05277.427,03703.189,08 .
026398716 ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ464.705,69-724.726,521.189.432,21--- .
011767068 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ751.295,47-437.640,831.188.936,30--- .
071662416 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ----617.307,82571.042,051.188.349,87 .
138572127 ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΑΝΙΚ ΖΑΧ531.329,55-656.874,651.188.204,20--- .
011329799 ΒΡΕΤΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ680.932,28-507.071,561.188.003,84--- .
009960586 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ257.501,28-505.500,07763.001,35201.366,53223.117,65424.484,18 .
104716567 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ790.697,17-396.393,071.187.090,24--- .
118050764 ASCHIOPOAE ADRIA IOA694.080,31-492.388,821.186.469,13--- .
076881386 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΕΝ-616.565,18569.682,891.186.248,07--- .
100761130 ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ-616.504,46569.628,241.186.132,70--- .
012727726 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩ ΚΩΝ274.131,88-306.340,66580.472,54280.274,70325.020,67605.295,37 .
021376803 ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟ ΜΙΧ439.495,20-745.473,891.184.969,09--- .
046562536 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ-431.825,13753.103,021.184.928,15--- .
033782452 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΙΒΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ370.961,48-297.497,07668.458,55281.149,56235.169,68516.319,24 .
046411273 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ492.771,12-690.530,971.183.302,09--- .
020819424 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ413.168,88-770.127,491.183.296,37--- .
122564391 KARYS LUDWI LOY722.969,21-460.296,081.183.265,29--- .
061393799 ΚΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΩΚ923.759,94-258.937,051.182.696,99--- .
050848340 ΕΥΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ554.681,25600,00627.184,511.182.465,76--- .
005471486 ΝΤΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ396.993,70-785.471,911.182.465,61--- .
047742035 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡ ΝΙΚ422.968,97-758.384,321.181.353,29--- .
145215415 BITA ANDON LAZ1.052.496,652.578,23126.277,211.181.352,09--- .
036817044 ΓΚΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΩΤ477.685,29-703.230,641.180.915,93--- .
033016874 ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΑΡΙ418.056,57-762.736,661.180.793,23--- .
024862988 ΚΑΖΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ707.141,11-473.455,291.180.596,40--- .
052875729 ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ480.677,73-699.108,971.179.786,70--- .
044525115 ΛΙΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ440.154,21-739.402,701.179.556,91--- .
012059074 ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ299.417,34-206.111,42505.528,76420.667,01252.738,30673.405,31 .
046748527 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ483.174,84-695.634,091.178.808,93--- .
034228045 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝ11.958,96836.417,56330.363,771.178.740,29--- .
037871175 ΝΑΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ7.848,41505.472,73661.746,261.175.067,40--- .
037815417 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΘΕΩΔΟ ΧΑΡ654.164,18-520.154,871.174.319,05--- .
017896781 ΝΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ475.909,24-698.022,711.173.931,95--- .
030277000 ΦΕΛΕΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ458.415,61-715.070,731.173.486,34--- .
039461249 ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ330.423,67-202.538,34532.962,01432.637,90207.443,05640.080,95 .
003352545 ΛΕΒΗΣ ΛΕΩΝ ΣΑΒ662.031,00-510.219,621.172.250,62--- .
013797714 ΚΑΤΣΑΜΕΝΗΣ ΑΓΙΣ ΦΑΙ390.165,33-336.517,85726.683,18238.153,60206.355,67444.509,27 .
079889494 ΑΝΔΡΟΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΥ358.106,31-812.700,381.170.806,69--- .
045615524 ΒΑΤΤΗΣ ΠΑΝΤΕ ΧΡΗ840.839,32-329.566,331.170.405,65--- .
023075946 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΔΗΜ407.424,81-762.963,691.170.388,50--- .
145001204 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΑΛΕΞΙ ΘΕΟ----850.369,29319.790,851.170.160,14 .
043537349 ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑ ΓΕΩ438.825,68-731.132,041.169.957,72--- .
041322670 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣ ΘΕΟ125.945,62358.293,17685.117,951.169.356,74--- .
021067441 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ389.923,35-779.066,581.168.989,93--- .
009660368 ΧΑΡΙΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ410.756,53-757.417,811.168.174,34--- .
066376952 ΒΡΥΘΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ975.060,30-192.605,401.167.665,70--- .
027438544 ΦΛΩΡΟΚΑΠΗΣ ΣΤΕΡΓ ΙΩΑ775.960,33-391.642,151.167.602,48--- .
047330526 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΘΕΟ----529.206,62637.541,721.166.748,34 .
032413488 BRYNIE ASSER FRE548.543,38-618.171,611.166.714,99--- .
045539572 ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΑ691.823,61-474.347,131.166.170,74--- .
034228082 ΚΑΤΡΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ1.687,52836.417,56326.311,591.164.416,67--- .
033052744 ΛΙΟΜΑΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΩ3.621,73610.371,57550.144,891.164.138,19--- .
047679619 ΠΑΠΟΥΚΑ ΕΙΡΗΝ ΚΩΝ475.481,64-687.802,881.163.284,52--- .
048057804 ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ554.509,80-608.761,801.163.271,60--- .
043184134 ΛΥΡΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤ ΝΙΚ404.777,02-757.276,211.162.053,23--- .
100229565 ΚΟΛΕΣΟΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΛ-836.417,56325.367,311.161.784,87--- .
126398770 ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΡΓΥΡ ΙΩΑ175.043,59-178.645,78353.689,37455.408,35352.557,64807.965,99 .
030992799 ΓΟΝΗΣ ΕΛΕΥΘ ΚΩΝ486.013,19-675.490,351.161.503,54--- .
108666864 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΑΣΤ875.468,95-286.025,391.161.494,34--- .
045322985 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ412.780,21-747.075,691.159.855,90--- .
079610383 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ379.422,02-364.461,87743.883,89230.641,25185.060,87415.702,12 .
074808427 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩ ΠΑΝ630.271,40-528.656,461.158.927,86--- .
009000108 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ389.894,49-768.784,251.158.678,74--- .
044850631 ΓΚΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ386.138,74-772.054,201.158.192,94--- .
045145301 ΑΞΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΛΕ195.142,46-187.273,50382.415,96389.586,85384.966,17774.553,02 .
024694706 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑ ΝΙΚ438.207,88-281.079,39719.287,27223.306,84213.842,52437.149,36 .
046235224 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΟΔΥ----523.585,14632.480,021.156.065,16 .
035674356 ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ----498.007,95657.951,731.155.959,68 .
040480220 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΑΡ658.472,26-495.943,261.154.415,52--- .
079452782 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ468.349,62-685.761,881.154.111,50--- .
034340205 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ415.524,49-329.057,54744.582,03230.278,28178.878,62409.156,90 .
033943079 ΣΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ444.510,43-708.515,751.153.026,18--- .
028072110 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ532.969,94-619.262,811.152.232,75--- .
025362015 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ474.401,08-333.668,62808.069,70220.576,99123.477,99344.054,98 .
116453698 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟ904.178,66-247.891,241.152.069,90--- .
030793530 ΤΖΟΓΚΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ547.975,01-603.946,961.151.921,97--- .
078896881 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣ ΙΩΑ986.560,14-165.195,961.151.756,10--- .
047504520 ΛΕΜΠΕΣΗ ΥΠΑΤΙ ΧΡΗ----530.364,15621.295,991.151.660,14 .
031291538 ΜΠΟΜΠΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ395.074,81-756.297,291.151.372,10--- .
039831646 ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ563.147,70-585.808,951.148.956,65--- .
059728935 ΧΙΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ410.615,76-119.289,18529.904,94355.594,53262.198,09617.792,62 .
061250973 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ454.168,93-404.296,12858.465,05153.192,64135.420,92288.613,56 .
037228825 ΤΣΕΒΑΙΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΗΛΙ485.838,23-660.983,951.146.822,18--- .
047740367 ΖΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ313.857,01-310.254,04624.111,05253.594,62268.228,78521.823,40 .
044465440 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙ ΣΩΤ-591.212,82552.192,781.143.405,60--- .
044578262 ΡΑΜΦΟΣ ΕΛΕΥΘ ΓΕΩ523.369,02-298.137,40821.506,42189.154,21131.758,19320.912,40 .
074892079 ΤΟΠΠΟΣ ΦΡΑΤΖ ΙΑΚ179.402,26-193.649,68373.051,94427.784,13338.838,95766.623,08 .
034131026 ΓΟΥΓΗΣ ΕΥΣΤΡ ΚΩΝ----475.803,16663.124,581.138.927,74 .
035198010 ΚΟΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ497.415,57-640.885,051.138.300,62--- .
039141900 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ313.418,04-824.461,891.137.879,93--- .
025678488 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΘΩΜ258.092,27-425.434,43683.526,70223.742,50230.104,43453.846,93 .
121369274 ΘΕΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘ ΣΩΤ549.331,51-587.913,661.137.245,17--- .
037308272 ΚΑΙΑΦΑΣ ΠΑΥΛΟ ΓΡΗ663.166,53-473.733,601.136.900,13--- .
024723706 ΜΕΡΑΣ ΕΥΘΥΜ ΠΑΥ----505.998,81629.875,101.135.873,91 .
040823914 ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΙ30.721,53791.219,99313.796,911.135.738,43--- .
045140888 ΤΣΑΡΑΓΚΛΗ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ596.513,93-539.220,151.135.734,08--- .
022956703 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ677.792,72-457.624,041.135.416,76--- .
013392495 ΚΑΨΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ377.303,29-757.841,231.135.144,52--- .
037244390 ΛΙΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ650.433,40-483.372,671.133.806,07--- .
066180838 BAKIR SALAH MAH354.064,50-166.430,67520.495,17283.399,90329.758,36613.158,26 .
027410756 ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΜΟΔΕΣ ΧΡΗ----921.188,01211.857,051.133.045,06 .
072810347 ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ379.530,11-752.768,591.132.298,70--- .
043910843 ΜΟΡΣΗΣ ΜΑΓΚΝ ΣΕΧ414.556,38-359.386,39773.942,77184.394,59173.426,16357.820,75 .
036626786 ΤΣΙΜΙΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ576.602,04-554.608,431.131.210,47--- .
036204412 ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΠΑ ΜΑΡΓΑ ΒΑΣ282.870,85-848.312,331.131.183,18--- .
018194302 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ813.277,38111,69317.495,451.130.884,52--- .
041930164 ΚΟΨΑΧΕΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ333.793,9441.100,68755.902,701.130.797,32--- .
033987410 ΓΙΑΝΝΕΑΣ ΔΗΜΗΤ ΔΙΟ376.859,36-753.895,281.130.754,64--- .
118289712 ΔΑΝΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΧΡΗ596.684,21-533.827,591.130.511,80--- .
034422099 ΤΡΙΑΝΤΑΡΗΣ ΕΥΔΟΚ ΘΩΜ524.680,09-605.369,341.130.049,43--- .
014550635 ΝΤΑΝΑΣΗΣ ΣΤΕΡΓ ΒΑΣ548.372,26-581.150,561.129.522,82--- .
034843588 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΕΛΕ207.927,04319.989,49600.776,541.128.693,07--- .
039906974 ΑΡΓΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ----575.590,30550.705,521.126.295,82 .
078314420 ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ509.859,96-615.928,291.125.788,25--- .
006466751 ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙ ΜΙΧ150.050,75-296.825,93446.876,68272.394,19404.424,26676.818,45 .
035064610 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡ ΔΑΜ726.974,35-396.707,651.123.682,00--- .
040403852 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ518.701,17-603.884,101.122.585,27--- .
018838253 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ379.058,28-322.878,87701.937,15238.829,29181.398,29420.227,58 .
102497149 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΣΤΥ19.934,51762.623,94338.793,511.121.351,96--- .
039778462 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΘΕΟ880.018,91-240.076,601.120.095,51--- .
016694872 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ874.901,66-244.907,841.119.809,50--- .
015225340 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟ ΑΓΓ744.929,96-374.381,661.119.311,62--- .
139108642 MORSHED ABDUL KHA----538.194,85580.718,901.118.913,75 .
044782574 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘ ΔΗΜ370.729,45-747.717,421.118.446,87--- .
068385772 ΤΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙ ΓΡΗ213.678,43-241.249,90454.928,33364.512,60298.131,54662.644,14 .
035890840 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΝΑ749.919,03-366.992,201.116.911,23--- .
074777446 ΠΑΛΑΙΟΣ ΘΕΟΚΡ ΝΙΚ225.298,13-326.018,35551.316,48257.988,95307.228,18565.217,13 .
044194567 ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΜΙΧ443.611,40-672.720,041.116.331,44--- .
050267071 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤ ΠΕΤ765.197,3562.230,12287.322,071.114.749,54--- .
001145352 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ36.045,50482.092,63595.590,301.113.728,43--- .
046013639 ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ311.678,0895.637,42706.074,631.113.390,13--- .
063527730 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ733.426,54-379.557,471.112.984,01--- .
046655243 ΚΡΑΝΙΔΗ ΟΛΓΑ ΧΑΡ344.215,45-268.376,87612.592,32248.966,33250.700,45499.666,78 .
046383429 ΚΟΥΚΟΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ258.810,20-459.422,14718.232,34201.067,11192.117,49393.184,60 .
015498408 ΝΙΑΝΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΙΩΑ291.575,25-474.163,79765.739,04158.934,26186.664,20345.598,46 .
046877350 ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΕΜΜ432.093,15-678.696,041.110.789,19--- .
001716988 ΧΩΜΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ----443.160,81666.491,021.109.651,83 .
043209920 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΡΟ595.986,92-513.195,061.109.181,98--- .
047050774 ΓΡΗΓΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΡΗ285.229,33285.748,75538.047,721.109.025,80--- .
120776460 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ652.149,34-456.128,591.108.277,93--- .
127216860 ΓΙΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ332.649,81-351.041,91683.691,72256.563,59167.624,20424.187,79 .
026398452 ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ372.677,42-735.149,461.107.826,88--- .
027134550 ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤ368.602,56-739.047,471.107.650,03--- .
046745482 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ567.837,12-539.408,821.107.245,94--- .
016159107 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ417.432,58-689.709,611.107.142,19--- .
021622268 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ435.410,20-670.834,491.106.244,69--- .
052275588 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ690.661,7236.529,70378.518,061.105.709,48--- .
032150438 ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΑΟ991.308,59-112.446,911.103.755,50--- .
008989270 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΡΓ449,14364.656,40737.805,671.102.911,21--- .
021029252 ΚΟΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟ ΔΙΟ539.315,68-563.348,001.102.663,68--- .
042219024 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΡΩΦΙ ΑΝΑ387.860,14-714.246,741.102.106,88--- .
047345214 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΤΖΕΜΑ ΗΛΙ406.474,63-694.855,801.101.330,43--- .
033466418 ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΑΡΓΥΡ ΗΛΙ453.669,77-647.164,991.100.834,76--- .
045792080 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ520.647,23-579.975,881.100.623,11--- .
061022221 ΧΑΡΙΣΗΣ ΑΧΙΛΛ ΠΑΝ645.619,60-454.848,081.100.467,68--- .
042807608 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ ΑΝΔ899.422,12-200.985,121.100.407,24--- .
011568922 ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ335.494,51-340.181,73675.676,24180.047,89243.718,77423.766,66 .
040286237 ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----492.569,95606.572,251.099.142,20 .
135946253 DAUMAS AUREL PAS178.933,70-223.920,55402.854,25332.010,20363.155,22695.165,42 .
130759274 ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΟΛΥΞ ΓΕΩ747.547,44-350.255,461.097.802,90--- .
012260231 ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ356.182,61-741.177,881.097.360,49--- .
052052370 ΤΣΙΒΡΑΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΡ----625.947,57471.312,721.097.260,29 .
030867012 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΟΔΥ625.187,85-470.766,141.095.953,99--- .
028564546 ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ ΧΑΣΑΝ ΣΑΜ----457.912,39637.330,131.095.242,52 .
075296882 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤ ΣΕΡ-532.202,75561.960,081.094.162,83--- .
147810967 ΒΙΤΣΑΚΗ ΑΔΑΜΑ ΣΤΑ----580.093,89513.383,091.093.476,98 .
031280665 ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ246.635,46-288.158,78534.794,24279.951,00278.715,09558.666,09 .
042217290 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ775.523,98-317.719,731.093.243,71--- .
031103114 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΑΡΑΛ ΠΑΝ221.982,26-465.027,65687.009,91165.034,26240.062,41405.096,67 .
053345384 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΕΡ437.464,37-654.531,251.091.995,62--- .
011177228 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΓΕΩ512.681,55-290.398,77803.080,32152.469,53136.078,39288.547,92 .
034869010 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΒ383.311,77-708.130,031.091.441,80--- .
046310308 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΑ303.006,43-282.076,65585.083,08246.228,58258.656,52504.885,10 .
100965300 ΚΑΤΑΒΟΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ602.410,09-487.303,901.089.713,99--- .
128136659 ΝΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣ ΔΗΜ16.193,46786.069,92287.139,121.089.402,50--- .
045870314 ΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΔΗΜ408.287,79-680.611,311.088.899,10--- .
016264245 ΛΕΒΗΣ ΣΙΜΟΝ ΧΑΙ429.670,35-658.837,761.088.508,11--- .
102532120 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΥ70.646,83692.669,04324.174,651.087.490,52--- .
044226207 ΜΑΛΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝ ΠΕΤ461.726,63-625.762,811.087.489,44--- .
024850234 ΠΑΙΚΑΣ ΣΩΤΗΡ ΕΥΑ693.108,76-393.856,541.086.965,30--- .
043307870 ΣΩΜΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛ ΑΝΔ398.251,52-275.507,39673.758,91252.366,62160.573,91412.940,53 .
027299484 ΓΕΩΡΜΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΛΕ615.799,92-470.422,331.086.222,25--- .
044838297 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΙΩΑ335.338,46-225.619,58560.958,04344.761,50179.929,06524.690,56 .
047202123 ΔΙΚΟΥ ΖΩΗ ΓΕΩ----503.073,33582.501,591.085.574,92 .
011391116 ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ338.886,72-43.269,23382.155,95651.892,6451.422,57703.315,21 .
044086359 ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΕΣΤ ΣΤΥ329.012,81-755.725,421.084.738,23--- .
052010200 ΓΙΑΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ454.585,72-628.969,301.083.555,02--- .
030008205 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ456.154,99-627.011,921.083.166,91--- .
025984191 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟ ΑΝΤ551.515,13-531.612,401.083.127,53--- .
043678160 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣ359.823,75-722.538,731.082.362,48--- .
052276155 ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ----462.905,64618.792,191.081.697,83 .
028681880 ΚΑΒΑΖΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΗΡΩ357.740,99-722.753,171.080.494,16--- .
027596939 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ169.860,86-133.781,72303.642,58315.050,16461.697,35776.747,51 .
039389616 ΜΑΝΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ366.405,14-713.634,251.080.039,39--- .
102311095 ΓΚΑΖΕΛΗ ΠΥΡΟ ΚΩΝ668.455,07-411.105,311.079.560,38--- .
027489372 ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ716.310,52-363.012,501.079.323,02--- .
021398672 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΩΝ271.318,07-807.789,331.079.107,40--- .
040324271 FERNANDO SIYAG SOM363.568,54-229.767,01593.335,55340.497,36144.897,30485.394,66 .
042744760 ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ----431.773,35646.821,801.078.595,15 .
046063538 ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝ ΠΑΝ534.496,06-543.815,561.078.311,62--- .
037969166 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΘΑ494.915,56-583.033,081.077.948,64--- .
001818620 ΠΑΝΟΥΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ359.679,53-717.908,701.077.588,23--- .
027426127 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΕΣ395.718,19-680.516,291.076.234,48--- .
061535573 ΣΑΝΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ433.423,08-642.150,521.075.573,60--- .
040167482 ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ687.681,45-387.888,371.075.569,82--- .
035536795 ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ410.016,06-371.185,66781.201,72174.364,52119.752,21294.116,73 .
039208270 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΣΤΡ ΣΤ347.176,50-245.692,56592.869,06320.770,55159.995,78480.766,33 .
007768658 ΝΑΛΜΠΑΝΤΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙ ΠΡΟ230.393,43-299.766,16530.159,59236.524,04306.395,68542.919,72 .
103162126 ΚΩΣΤΟΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤ ΚΥΡ812.684,41-260.347,971.073.032,38--- .
104140918 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΒΑΣ792.346,21-280.585,471.072.931,68--- .
041961614 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ354.736,36-717.798,011.072.534,37--- .
039805315 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ364.706,75-707.717,181.072.423,93--- .
078315335 ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ627.333,68-445.053,841.072.387,52--- .
038167813 ΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕ ΕΥΓ767.356,07-304.668,631.072.024,70--- .
021987429 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ368.318,74-703.701,261.072.020,00--- .
021092960 ΝΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΔ528.213,51-221.629,06749.842,57156.204,06165.761,12321.965,18 .
015696136 ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ272.049,29-796.854,551.068.903,84--- .
030278788 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΔ35.266,57548.752,46484.658,811.068.677,84--- .
023245522 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ627.317,47-441.140,251.068.457,72--- .
052604930 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ383.700,06-74.629,26458.329,32304.576,53305.472,60610.049,13 .
010244874 ΚΟΥΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ406.630,00-661.607,261.068.237,26--- .
036639630 ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΜΑΓΔΑ ΚΩΝ626.156,65-441.720,081.067.876,73--- .
014036100 ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ283.887,88-378.602,24662.490,12207.672,56197.362,37405.034,93 .
044427712 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΑΡΓΥΡ ΒΑΣ617.649,13-449.401,271.067.050,40--- .
014812340 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡ ΝΙΚ655.686,58-411.254,661.066.941,24--- .
143349920 ΑΣΑΝΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝ ΕΛΕ943.292,54-123.182,361.066.474,90--- .
061442412 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑ156.488,61-129.494,09285.982,70414.432,76366.056,98780.489,74 .
059848318 ΜΠΕΡΤΙΝΙ ΚΑΡΟΛ ΑΡΤ412.928,01-653.210,851.066.138,86--- .
033869060 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΛ369.487,882.547,01199.868,76571.903,65319.738,35174.435,84494.174,19 .
124185190 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛ ΜΗΝ849.282,96-215.448,461.064.731,42---Η οφειλή περιλαμβάνεται στην από 19-01-18 συμφωνία εξυγίανσης με το Δημόσιο. Εκκρεμεί δικαστική επικύρωση.
046639102 ΛΑΖΑΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ540.058,94-524.634,021.064.692,96--- .
045672383 ΞΕΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΓΕΡ167.241,3866.586,68339.519,56573.347,62220.946,92270.343,99491.290,91 .
012848782 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ354.028,91-709.303,951.063.332,86--- .
046773040 ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΛΕ575.045,52-488.111,781.063.157,30--- .
045038612 ΦΟΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ231.421,48134.140,27697.460,591.063.022,34--- .
007932082 ΦΟΥΡΝΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ365.571,65-696.634,141.062.205,79--- .
056166050 ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ541.296,57-520.891,571.062.188,14--- .
069411301 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΗ ΘΕΟ88.213,61361.594,03611.435,801.061.243,44--- .
077472889 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ380.067,8859.236,98231.582,97670.887,83201.663,96188.632,82390.296,78 .
070660591 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ353.457,23-706.914,461.060.371,69--- .
040617159 ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ782.115,19-277.554,091.059.669,28--- .
043578147 ΝΙΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡ188.966,70-121.078,35310.045,05396.244,92353.358,37749.603,29 .
014253745 ΚΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΣ295.133,62-285.811,54580.945,16337.643,89140.980,09478.623,98 .
117467535 ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗ ΔΑΝ477.109,87-581.944,551.059.054,42--- .
047432113 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟ ΜΙΧ476.775,06-207.809,98684.585,04166.117,66208.095,06374.212,72 .
046437067 MAJ WIOLE FRA----496.961,53561.221,071.058.182,60 .
029388998 ΓΕΝΤΣΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣ ΙΩΑ400.728,69-657.445,921.058.174,61--- .
047164925 ΒΕΡΤΕΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜ ΣΠΥ175.940,59-232.859,89408.800,48283.602,83365.519,75649.122,58 .
141684112 VOROVENCI MIHAE IAK888.142,634.018,27164.889,751.057.050,65--- .
045885481 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΓΡΗ581.917,05-474.885,251.056.802,30--- .
026599784 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΛΑΜ603.068,15-452.975,191.056.043,34--- .
034808918 ΛΕΜΠΟΤΕΣΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΡΙ2.582,41579.710,12473.710,301.056.002,83--- .
048104164 ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΓΝ190.588,24-280.383,46470.971,70266.649,33316.536,88583.186,21 .
041338826 ΒΑΤΑΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗ427.224,61-384.043,62811.268,23154.523,1488.040,76242.563,90 .
051069285 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΗΝΕΛ ΒΑΣ351.190,23-702.160,501.053.350,73--- .
034938450 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ188.687,32-152.180,07340.867,39408.704,05303.359,85712.063,90 .
009675935 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ205.079,71-292.180,28497.259,99283.791,86271.825,78555.617,64 .
047997751 ΒΛΑΣΤΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝ ΝΙΚ188.581,31161.797,09702.272,671.052.651,07--- .
023639732 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙ ΔΗΜ----591.970,45460.459,001.052.429,45 .
026138107 ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ ΠΑΡΑΣ ΙΩΑ269.521,56-287.815,18557.336,74254.328,35239.002,56493.330,91 .
052166716 ΧΑΛΔΟΥΠΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ269.862,9487.725,09692.819,841.050.407,87--- .
046657920 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ487.630,78-562.705,701.050.336,48--- .
025832644 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ719.116,02-331.055,021.050.171,04--- .
030961750 ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΧΑΡ303.250,90-746.011,611.049.262,51--- .
014604273 ΜΩΥΣΕΩΣ ΠΑΡΑΣ ΦΩΤ398.281,60-650.676,911.048.958,51--- .
020725155 ΧΛΕΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ308.790,98-260.697,31569.488,29255.773,42223.423,50479.196,92 .
045388206 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ581.381,11-466.557,901.047.939,01--- .
040252326 ΖΑΡΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ375.138,85-672.795,021.047.933,87--- .
048067594 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ459.347,87-587.059,761.046.407,63--- .
037755533 ΜΑΝΙΚΑ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ399.675,60-646.252,891.045.928,49--- .
006956475 ΤΣΙΜΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ560.993,17-484.305,561.045.298,73--- .
020290456 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ480.998,24-563.860,821.044.859,06--- .
001211697 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ----416.982,86627.867,881.044.850,74 .
021050380 ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ349.498,62-694.655,181.044.153,80--- .
029304906 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ552.399,25-491.714,351.044.113,60--- .
024891740 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΑΡΙ573.027,32-470.362,041.043.389,36--- .
048136278 ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ815.858,32-227.503,291.043.361,61--- .
047831867 ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤ ΑΘΑ666.135,15-376.315,081.042.450,23--- .
030804793 ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΔΕΣΠΟ ΓΕΩ597.668,71-444.553,461.042.222,17--- .
007629019 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜ171.181,80-159.477,33330.659,13336.865,65374.506,98711.372,63 .
115986038 SABAGHIE MOHAM YAS----476.141,14565.485,301.041.626,44 .
011921212 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ346.202,58-695.148,591.041.351,17--- .
034737558 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ637.984,00-402.406,641.040.390,64--- .
045382588 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ344.713,50-695.523,981.040.237,48--- .
077276497 ΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘ163.909,27-246.667,08410.576,35274.830,73354.479,96629.310,69 .
041317230 ΠΑΠΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ370.469,11-669.101,571.039.570,68--- .
013824689 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ349.359,75-689.914,101.039.273,85--- .
012109205 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ-231.465,75363.533,72594.999,47178.446,75265.815,16444.261,91 .
027104716 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡ ΚΩΝ152.054,01-154.590,59306.644,60352.359,83380.216,46732.576,29 .
033463613 VITOLO LUCIA PAS451.699,90-311.791,20763.491,10162.477,11112.907,14275.384,25 .
044642798 ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ346.138,44-692.313,511.038.451,95--- .
127983617 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΟΡ229.837,49-235.725,33465.562,82281.880,09290.990,56572.870,65 .
022000705 ΧΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ892.734,56-144.698,471.037.433,03--- .
021266602 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ433.752,01-602.990,711.036.742,72--- .
024754500 ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΛΕΞΙ ΝΙΚ343.613,78-692.279,481.035.893,26--- .
032253126 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ593.127,13-442.223,691.035.350,82--- .
155151367 ΛΑΙΜΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜ479.455,77-555.405,931.034.861,70--- .
052106770 ΓΑΒΡΑΣ ΙΣΑΑΚ ΠΑΝ-813.418,86221.412,621.034.831,48--- .
051477594 ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΑΘΑ820.978,91-213.797,391.034.776,30--- .
016457184 ΚΡΟΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙ ΘΕΟ450.379,91-291.740,93742.120,84176.212,83115.837,35292.050,18 .
076882499 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΝΔ746.311,65-287.481,381.033.793,03--- .
052419080 ΚΟΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ383.194,74-650.465,761.033.660,50--- .
020494987 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΥΒ ΓΕΩ344.920,16-687.704,681.032.624,84--- .
004976429 ΚΙΟΥΤΕΛΙΑΝ ΗΛΙΑΣ ΣΑΡ198.630,84-279.710,62478.341,46258.325,30295.698,51554.023,81 .
016619939 ΤΣΙΤΣΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΤΕ339.134,55-353.452,03692.586,58184.368,57155.328,30339.696,87 .
047809154 ΚΕΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ142.743,94264.797,47624.340,311.031.881,72--- .
021409064 ΠΕΘΑΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ289.255,58-252.819,11542.074,69223.659,02265.562,10489.221,12 .
029218520 ΔΡΙΤΣΑ ΑΦΡΟΔ ΓΕΩ223.851,79-427.024,70650.876,49160.851,72219.364,98380.216,70 .
025591414 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ262.479,98-768.312,281.030.792,26--- .
048004491 ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ691.962,06-338.001,771.029.963,83--- .
012997112 ΒΙΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΜΟΔ491.512,51-537.637,491.029.150,00--- .
014158521 ΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΥΣΤΡ ΠΕΤ352.388,70-676.707,441.029.096,14--- .
075982925 ΠΑΠΑΛΕΒΙΖΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ351.959,37-676.932,481.028.891,85--- .
042608054 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΛΑΣΚΑ ΜΙΧ----496.673,34531.878,211.028.551,55 .
044329731 ΚΟΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ401.944,96-626.481,591.028.426,55--- .
139632833 MIRIANASHVILI MERAB GUR----613.213,70414.311,911.027.525,61 .
036787140 ΛΕΚΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ279.248,91-420.823,61700.072,52155.045,55171.931,82326.977,37 .
046090184 ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ ΙΓΝ339.260,40-686.499,971.025.760,37--- .
042742231 ΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ574.601,25-451.154,391.025.755,64--- .
128058710 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ ΚΟΣ857.065,50-167.469,801.024.535,30--- .
043983104 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ380.588,77-643.496,481.024.085,25--- .
028113004 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ539.395,45-484.665,191.024.060,64--- .
045977800 ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ ΝΕΣ444.110,83-578.811,181.022.922,01--- .
042362443 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ586.886,09-435.974,011.022.860,10--- .
015859685 ΑΙΔΟΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΛΑΖ896.444,15-126.231,801.022.675,95--- .
025215261 ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΑΒ230.394,31108.681,15683.346,531.022.421,99--- .
034668099 ΨΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΜΙΧ486.523,30-535.377,311.021.900,61--- .
043936895 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ592.709,93-429.107,271.021.817,20--- .
042574765 ΜΠΡΑΣ ΕΛΕΥΘ ΝΙΚ515.047,86-506.551,621.021.599,48--- .
019643804 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΡ403.991,53-617.381,781.021.373,31--- .
047177411 ΝΙΚΟΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤ ΝΙΚ414.245,95-607.085,871.021.331,82--- .
019152204 ΕΦΕΝΤΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑ ΜΙΧ451.244,33-568.177,581.019.421,91--- .
070614390 ΤΡΕΜΚΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΘΕΟ569.748,67-449.524,391.019.273,06--- .
016016077 ΣΑΜΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΙΧ650.948,76-368.283,361.019.232,12--- .
043342085 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΓΕΩ353.287,02-350.433,00703.720,02175.154,16140.095,75315.249,91 .
046786218 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΖΑΧΑΡ ΜΙΧ400.001,17-618.580,121.018.581,29--- .
302200537 MEHMETAJ JETNO ΣΕΦ849.574,64-168.558,451.018.133,09--- .
026138433 ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ511.039,81-506.248,491.017.288,30--- .
036451030 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙ ΘΕΜ344.279,43-673.004,701.017.284,13--- .
032539534 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ205.991,82-165.259,01371.250,83312.384,52333.567,48645.952,00 .
301729066 ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΣΠΥ865.330,77-151.076,801.016.407,57--- .
032831860 ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΙ522.815,23-493.332,991.016.148,22--- .
024258910 ΡΑΡΗ ΤΑΣΙΑ ΠΕΤ----526.564,30488.956,261.015.520,56 .
044565715 ΚΑΤΡΙΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ338.348,20-676.370,611.014.718,81--- .
044367890 ΝΤΑΡΟΥΙΣ ΜΑΧΜΟ ΑΜΠ711.997,48-302.698,311.014.695,79--- .
042449419 ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΘΑ ΠΑΝ----531.669,14482.713,531.014.382,67 .
009560007 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΩΤ498.627,83-515.679,421.014.307,25--- .
027395700 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----505.386,23508.779,621.014.165,85 .
032054868 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΟ353.810,94-660.290,021.014.100,96--- .
040268268 ΚΗΠΟΣ ΣΠΥΡΙ ΚΩΝ540.438,52-472.835,541.013.274,06--- .
077258584 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ135.495,92348.274,31528.778,751.012.548,98--- .
078854656 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜ ΣΠΥ352.822,53-233.298,47586.121,00235.435,36190.266,61425.701,97 .
139534495 MERDJANOV NEDIA VLA413.918,10-597.697,741.011.615,84--- .
108283945 ΠΑΡΑΠΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑ ΠΟΛ895.312,78-115.967,891.011.280,67--- .
073529139 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ405.966,93-604.521,291.010.488,22--- .
028136797 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ360.440,10-648.726,791.009.166,89--- .
034683552 ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΡΟ299,71343.910,49664.885,421.009.095,62--- .
011533694 ΠΑΓΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ254.424,03-754.099,731.008.523,76--- .
027876821 ΧΑΡΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗ ΙΓΝ602.661,04-405.821,851.008.482,89--- .
025207629 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ231.068,10-401.760,80632.828,90151.532,58223.997,78375.530,36 .
011684195 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΣ347.122,47-395.246,87742.369,34161.573,11104.221,07265.794,18 .
054092153 ΚΑΛΟΓΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ360.604,16-280.183,68640.787,84215.763,87151.400,68367.164,55 .
013243810 ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ846.870,50-160.718,341.007.588,84--- .
028149500 ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ450.976,15-555.686,201.006.662,35--- .
069189421 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ284.668,45-258.055,51542.723,96237.908,88225.630,49463.539,37 .
059918061 ΕΛΤΑΝΤΑΟΥΙ ΟΣΑΜΑ ΕΛΑ386.826,23-618.722,301.005.548,53--- .
019766080 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙ ΓΡΗ332.568,07-672.486,471.005.054,54--- .
046816203 ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΠΑΣΧΑ ΠΑΥ-331.897,48671.760,501.003.657,98--- .
143291926 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ312.357,69-161.699,11474.056,80499.984,1329.121,28529.105,41 .
028313327 ΔΙΚΤΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡ521.373,56-481.492,671.002.866,23--- .
047360776 ΜΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΣΤΑ360.978,15-641.700,161.002.678,31--- .
112250369 ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΤΣΑΜΠ ΜΙΧ633.881,77-368.379,611.002.261,38--- .
044490701 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ409.073,29-593.045,731.002.119,02--- .
073805095 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ324.365,40-677.599,331.001.964,73--- .
032904517 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΘΕΟΔΩ ΝΙΚ230.989,72-311.273,85542.263,57203.346,15255.753,99459.100,14 .
014920417 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΘΥΜ ΑΝΔ55.922,69490.339,94454.606,821.000.869,45--- .
044895360 ΚΑΤΣΑΝΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑ659.464,39-341.088,791.000.553,18--- .
020607697 ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΡΓ498.318,89-501.774,411.000.093,30--- .
032747869 ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ714.622,45-284.977,92999.600,37--- .
051733926 ΠΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ342.535,01-656.857,33999.392,34--- .
041590755 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤ ΝΙΚ476.171,91-522.370,43998.542,34--- .
041872353 ΠΛΕΓΑΣ ΑΧΙΛΛ ΚΩΝ253.760,65-163.166,42416.927,07317.650,24263.820,86581.471,10 .
053995252 ΑΒΡΑΜΗΣ ΝΙΚ ΓΕΩ408.545,10-589.764,24998.309,34--- .
046457202 ΛΑΒΔΑΣ ΑΝΔΡΕ ΧΑΡ573.908,99-423.597,50997.506,49--- .
042288910 ΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ----411.841,03585.445,75997.286,78 .
018732458 ΡΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ536.058,25-460.860,80996.919,05--- .
042817718 ΔΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ----424.475,06572.418,81996.893,87 .
017502679 ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΕΤ419.824,64-575.527,48995.352,12--- .
050118030 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜ405.403,87-589.852,84995.256,71--- .
018108533 ΓΙΑΠΛΕΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ411.168,97-584.062,88995.231,85--- .
023869316 ΜΟΥΣΤΑΚΕΑΣ ΣΩΚΡΑ ΙΩΑ----433.890,02560.465,44994.355,46 .
107683863 ΦΛΟΥΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ168.001,73-148.205,49316.207,22360.713,23317.098,06677.811,29 .
300487376 BRATOV EMIL IVA779.731,72-213.774,43993.506,15--- .
076575229 ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ-499.865,23493.551,79993.417,02--- .
019600945 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ463.326,53-529.574,48992.901,01--- .
035293953 ΝΑΡΗΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ801.302,96-191.278,29992.581,25--- .
026896430 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΥ325.602,7454.719,54611.891,15992.213,43--- .
018524922 ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΠΑΝΟΡ ΚΩΝ344.869,10-647.041,43991.910,53--- .
046032967 ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΑ----533.361,57457.783,50991.145,07 .
073219360 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΜΑΝ3.564,84787.117,18200.220,11990.902,13--- .
037471235 ΛΥΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ303.151,93-245.614,79548.766,72213.308,63228.695,61442.004,24 .
022653753 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΗΛΙ531.232,67-459.123,14990.355,81--- .
115534697 ΤΣΑΜΙΛΗ ΑΜΑΛΙ ΠΑΝ254.657,18-244.371,62499.028,80223.185,67267.972,46491.158,13 .
034086801 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ217,97787.117,18202.790,54990.125,69--- .
064542951 ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ603.306,09-386.509,50989.815,59--- .
045818745 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ----448.006,61541.573,50989.580,11 .
041932317 ΚΟΥΙΜΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ571.666,39-417.646,48989.312,87--- .
032744610 ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΤ215.586,17-164.137,34379.723,51377.260,04232.278,77609.538,81 .
046310880 ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ553.416,17300,00435.456,81989.172,98--- .
010073860 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΔΙΟ864.830,54-124.162,12988.992,66--- .
102761580 SAOUKAT BRAHI ABO362.264,26-182.151,11544.415,37205.879,61238.583,42444.463,03 .
045790800 ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΘΑ404.038,64-583.585,59987.624,23--- .
029240709 ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΦΙΛ644.044,31-343.080,65987.124,96--- .
026049589 ΑΝΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ318.005,62-669.025,28987.030,90--- .
020365169 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ333.172,25-653.553,68986.725,93--- .
043315280 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΠΕΤ443.158,18-543.368,82986.527,00--- .
042094653 ΚΑΜΠΕΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΕΡ ΣΤΥ326.165,63-659.615,70985.781,33--- .
043237168 ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΛΑΜ210.485,3474.767,06700.232,64985.485,04--- .
062906374 ΔΑΥΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΚ826.814,93-157.331,74984.146,67--- .
041452600 ΝΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤ ΑΠΟ390.409,38-593.702,16984.111,54--- .
046661747 ΔΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡ439.589,05-544.397,88983.986,93--- .
036053550 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛ408.165,92-575.797,92983.963,84--- .
042667400 ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ225.945,12-333.921,91559.867,03191.567,67232.299,35423.867,02 .
015593516 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ364.916,77-618.755,75983.672,52--- .
037409685 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----519.902,96462.053,91981.956,87 .
041565760 ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ331.808,46-650.069,95981.878,41--- .
024118162 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΡ----418.661,91561.547,96980.209,87 .
105457563 ΔΟΥΚΑΣ ΠΟΛΥΧ ΝΙΚ425.542,81-167.365,25592.908,06279.208,59108.074,33387.282,92 .
021569361 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ----398.911,11581.028,71979.939,82 .
054462250 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΦΡΕΙΔ ΓΕΩ545.657,15-433.363,18979.020,33--- .
031944702 ΘΩΜΟΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ454.278,61-524.558,11978.836,72--- .
017069474 ΤΡΙΜΜΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ424.514,98-554.233,18978.748,16--- .
036681818 ΓΙΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΑ----459.862,57518.785,25978.647,82 .
024026206 ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ402.265,04-298.975,76701.240,80182.781,4494.484,07277.265,51 .
025548516 ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΑ343.308,91-634.907,83978.216,74--- .
021802138 ΣΤΑΘΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ602.181,46-375.680,28977.861,74--- .
059832609 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟ ΘΕΟ283.609,83-305.588,72589.198,55194.519,77193.996,33388.516,10 .
052844704 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ577.235,40-400.061,13977.296,53--- .
040267794 ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΤ392.489,75-584.402,72976.892,47--- .
032887589 ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤ ΕΥΑ279.797,23-420.336,61700.133,84156.963,69119.706,09276.669,78 .
070351339 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΑΡ215.920,57-154.221,61370.142,18287.196,15319.255,25606.451,40 .
027817790 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ-323.744,13652.711,91976.456,04--- .
042228518 ΚΟΚΚΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ599.011,77-104.170,42703.182,19156.296,81116.464,07272.760,88 .
050632400 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ449.001,95-526.827,87975.829,82--- .
023222822 ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑ ΔΗΜ354.653,35-621.023,33975.676,68--- .
022033750 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΛΕΩ458.484,99-517.102,27975.587,26--- .
029605310 ΘΕΟΧΑΡΗ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ----473.516,33501.856,19975.372,52 .
040835998 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ451.969,56-523.322,40975.291,96--- .
003278605 ΚΟΝΤΟΣ ΒΛΑΣΙ ΒΑΣ325.876,66-649.024,92974.901,58--- .
022125354 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΠΑΝ676.250,79-297.870,45974.121,24--- .
029528834 ΤΑΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΣΙΔ261.880,20-186.762,54448.642,74355.981,28169.441,32525.422,60 .
004629874 ΜΑΓΕΙΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΣΠΥ426.447,36-547.439,61973.886,97--- .
055540289 ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΕΥΘΥΜ ΗΛΙ534.095,41-439.339,81973.435,22--- .
014765806 ΓΑΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ593.397,08-379.503,23972.900,31--- .
043150548 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ508.798,30-464.069,90972.868,20--- .
047490860 ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ392.491,88-579.579,86972.071,74--- .
036744103 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΑΘΑ538.605,57-432.696,29971.301,86--- .
046235630 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ ΦΩΦΩ ΧΡΙ348.344,95-622.638,61970.983,56--- .
004993070 ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑ ΣΩΤ402.381,49-195.147,63597.529,12190.259,94182.508,90372.768,84 .
013858240 ΜΑΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ533.043,31-436.433,47969.476,78--- .
047655935 ΑΡΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙ ΗΛΙ427.254,60-542.075,14969.329,74--- .
021078246 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΑΝΑ514.170,36-454.756,34968.926,70--- .
121940655 ΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕ ΛΑΖ272.105,76-322.846,54594.952,30199.851,43173.148,21372.999,64 .
079046245 ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ ΔΙΑΜΑ ΘΕΟ----612.360,42355.056,09967.416,51 .
042676002 ΝΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ329.468,57-637.798,39967.266,96--- .
059741122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΜΙΣ ΑΝΑ427.166,38-539.923,98967.090,36--- .
036874296 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦ ΔΙΟ311.996,78-304.317,00616.313,78188.012,88161.827,47349.840,35 .
054612612 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΥ232.675,82412.451,71320.996,44966.123,97--- .
025428371 ΚΛΑΔΙΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ574.727,52-391.312,32966.039,84--- .
045622804 ΦΥΤΙΛΑΣ ΠΕΤΡΟ ΝΙΚ736.746,07-229.158,35965.904,42--- .
010215749 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΥΣΤΑ ΑΛΕ469.610,38-495.653,24965.263,62--- .
119078795 ΚΟΚΚΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΕΛΕ823.247,48-140.667,74963.915,22--- .
051887872 ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΤΡΙΑΝ ΝΙΚ5.070,76389.548,55568.807,43963.426,74--- .
019966090 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑ ΕΥΘ300.380,8648.670,78614.141,11963.192,75--- .
029789038 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ ΝΙΚ547.976,049.689,09403.047,63960.712,76--- .
022163900 ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩ532.533,93-428.028,87960.562,80--- .
069945280 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥ506.316,99-454.096,99960.413,98--- .
078690553 ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΘΕΟΦΙ ΚΩΝ231.346,63-289.949,00521.295,63200.434,01238.294,59438.728,60 .
004892676 ΠΟΠΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ337.164,35-622.834,92959.999,27--- .
128287253 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ361.395,00-598.053,84959.448,84--- .
028350231 ΤΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ----415.362,75543.520,70958.883,45 .
019271893 ΛΩΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΑΝ----435.819,51522.520,64958.340,15 .
059810494 ΣΦΥΡΗΣ ΙΩΑ ΑΘΑ701.448,40-256.848,33958.296,73--- .
041816109 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ316.762,44-641.101,86957.864,30--- .
022120790 ΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ ΣΠΥ239.582,57-718.261,75957.844,32--- .
045186240 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ339.712,12-616.957,61956.669,73--- .
015359875 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ168.625,89-114.162,64282.788,53350.637,17322.989,11673.626,28 .
044433128 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟ ΚΩΝ479.660,57-476.433,85956.094,42--- .
036714694 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ497.340,04-165.341,27662.681,31234.364,9858.927,00293.291,98 .
044235486 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ317.920,59-637.944,41955.865,00--- .
015293673 ΚΑΡΑΘΩΜΑΣ ΑΣΥΛΑ ΚΩΝ659.195,13-296.420,35955.615,48--- .
033429921 ΜΠΙΖΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ554.421,16-400.830,61955.251,77--- .
044023902 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ336.204,74-618.588,38954.793,12--- .
014069512 ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΑΡ451.092,11-503.506,28954.598,39--- .
028076759 ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΡ265.358,98-379.469,79644.828,77166.850,29142.098,31308.948,60 .
032892827 ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ224.381,86-172.281,36396.663,22320.660,56235.554,21556.214,77 .
128996776 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ254.008,37-250.415,06504.423,43250.061,78196.087,92446.149,70 .
028811052 ΙΣΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ520.030,48-430.481,20950.511,68--- .
020307209 ΓΚΟΛΕΣ ΓΡΗΓΟ ΙΩΑ387.497,54-562.286,66949.784,20--- .
019355474 ΚΟΕΝ ΛΕΩΝ ΜΙΧ459.827,96-489.798,00949.625,96--- .
116278382 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΚΥΡΙΑ ΜΗΝ463.417,90-486.151,60949.569,50--- .
050434500 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΥ321.136,49-628.212,22949.348,71--- .
013354454 ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ----386.321,75562.294,63948.616,38 .
106230888 DEGAN ANNA ONO32.888,20499.321,88416.345,79948.555,87--- .
072549743 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΑΘΑ214.168,51-85.863,74300.032,25375.028,95273.485,15648.514,10 .
045626970 ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----384.592,78563.677,61948.270,39 .
053099899 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΘ344.737,80-603.471,12948.208,92--- .
027330050 ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΥ394.978,28-186.639,74581.618,02178.935,99187.355,53366.291,52 .
119607532 ΜΠΑΛΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ368.817,15-578.428,91947.246,06--- .
023468477 ΚΕΡΑΜΙΔΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗ ΓΕΩ383.032,78-564.144,81947.177,59--- .
053759950 ΜΠΕΛΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ367.972,87-578.630,29946.603,16--- .
062091562 ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙ253.107,28-293.376,51546.483,79193.926,76205.884,58399.811,34 .
010347783 ΓΛΥΚΟΝΙΚΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ364.507,63-581.745,12946.252,75--- .
019236184 ΜΑΤΖΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ367.958,42-578.259,62946.218,04--- .
025297655 ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑ ΚΩΝ536.291,65-409.920,57946.212,22--- .
039593688 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΑΡ580.289,34-365.232,50945.521,84--- .
021508576 ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ745.656,05-199.712,69945.368,74--- .
047453249 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΙΜ464.234,23-157.528,18621.762,41178.468,36145.092,35323.560,71 .
041049997 ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ234.949,62-710.105,11945.054,73--- .
078126087 ΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡ ΒΑΣ----837.389,35106.985,55944.374,90 .
074317270 ΜΑΛΟΥΧΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΙΟ549.130,48-395.222,39944.352,87--- .
047654637 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΡΗΣ ΒΑΣ365.572,91-578.544,56944.117,47--- .
042432486 ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ----452.002,96491.030,67943.033,63 .
065744386 ΚΑΒΟΥΡΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΠΑΝ311.838,98-287.703,12599.542,10169.943,11173.403,66343.346,77 .
106921675 ΝΙΑΒΗ ΠΑΡΑΣ ΑΛΕ409.800,27-533.084,36942.884,63--- .
045909077 ΒΑΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕ ΚΩΝ362.516,09-580.282,87942.798,96--- .
019004188 ΣΑΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΧΙ----435.033,31507.750,63942.783,94 .
155151320 ΤΣΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ548.437,76-394.327,54942.765,30--- .
051353200 ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΧΡΗ316.664,98-626.038,62942.703,60--- .
011198168 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ353.406,52-589.169,33942.575,85--- .
023480048 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΙΩΑ347.585,72-594.714,42942.300,14--- .
044441976 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΚΛΗΜΗ ΠΡΟ314.076,84-628.005,67942.082,51--- .
043700502 ΜΕΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ664.235,96-277.402,13941.638,09--- .
061571848 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΚΩΝ634.404,82-307.150,47941.555,29--- .
015390891 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑ ΙΩΑ255.597,85-685.298,68940.896,53--- .
023924579 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟ ΧΑΡ557.210,10-383.423,57940.633,67--- .
020188799 ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ642.738,53-297.807,65940.546,18--- .
104159316 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΛΕΥΘ ΠΑΝ251.189,52-141.785,85392.975,37393.648,17153.206,19546.854,36 .
007700990 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤ ΓΕΩ340.542,84-269.562,49610.105,33177.261,64152.133,41329.395,05 .
059446380 ΚΟΡΤΕΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ739.416,57-199.797,17939.213,74--- .
019279774 ΚΡΟΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑ234.731,73-703.986,80938.718,53--- .
045343041 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ312.885,65-625.757,68938.643,33--- .
046838613 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ363.080,33-210.530,21573.610,54270.977,1293.688,25364.665,37 .
051983362 ΚΙΤΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝ ΚΩΝ718.820,09-218.813,31937.633,40--- .
145981644 ΜΠΙΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ540.032,43-397.579,24937.611,67--- .
017288394 ΚΟΛΙΑΜΒΕΣ ΓΕΩΡΓ ΑΠΟ461.438,27-475.838,35937.276,62--- .
009639881 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ261.878,03-224.503,51486.381,54266.404,09184.467,55450.871,64 .
041416949 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΡΗ523.574,04-413.262,02936.836,06--- .
020604148 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ562.581,49-175.937,79738.519,28158.972,4939.145,30198.117,79 .
056480342 ΑΡΝΑΟΥΤ ΙΣΜΕΤ ΑΧΜ708.647,47-226.709,99935.357,46--- .
010318277 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ312.120,82-623.063,13935.183,95--- .
048138850 ΜΠΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ390.474,39-544.626,16935.100,55--- .
047076151 ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ315.341,70-619.684,61935.026,31--- .
010728623 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΔΗΜ752.306,90-182.694,47935.001,37--- .
148989360 ΜΠΑΡΕΚΑ ΧΡΥΣΗ ΔΗΜ309.963,39-203.881,13513.844,52285.337,67135.806,70421.144,37 .
039359102 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΘΩΜ----425.174,85509.253,38934.428,23 .
006575771 ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ329.680,41-603.980,31933.660,72--- .
071729258 ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ548.366,12-385.122,50933.488,62--- .
046306159 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ366.687,74-566.436,43933.124,17--- .
027487618 ΡΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜ----463.338,42469.557,43932.895,85 .
105724983 BENIAIDZE OTAR SIM812.372,27-120.312,34932.684,61--- .
022947915 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ309.466,73-282.489,13591.955,86199.895,14140.688,76340.583,90 .
044064761 ΤΣΑΚΩΝΑ ΑΙΚΑΤ ΙΩΑ618.969,84-313.505,48932.475,32--- .
071582951 ΧΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ417.222,12-515.128,66932.350,78--- .
075557122 ΤΣΙΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟ ΓΕΩ590.472,67-341.350,38931.823,05--- .
008107461 ΑΠΡΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΛΑΖ255.684,42-676.126,94931.811,36--- .
029153988 ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝ ΑΡΙ557.364,13-374.357,38931.721,51--- .
300206718 ΚΑΡΑΦΛΑ ΓΕΩΡΓ ΤΡΙ540.356,24-391.334,77931.691,01--- .
009396694 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣ ΧΡΙ584.195,90-346.562,48930.758,38--- .
044547537 ΜΠΕΖΑΤΗ ΑΡΓΥΡ ΕΥΣ380.239,35-178.178,98558.418,33275.681,8096.526,73372.208,53 .
020099477 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΑΣΤ309.056,74-621.074,64930.131,38--- .
013219188 ΔΡΟΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑ ΧΑΡ337.730,70-188.101,46525.832,16194.335,23209.743,28404.078,51 .
059692934 ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΤΗΛ166.182,70-169.164,87335.347,57297.761,85296.667,00594.428,85 .
028022512 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΘΩΜ462.850,37-466.627,68929.478,05--- .
020540714 ΛΕΩΝ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ572.419,61-356.120,65928.540,26--- .
017271500 ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΑΓΑΠΗ ΕΥΘ364.481,45-564.003,83928.485,28--- .
043878875 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ528.389,20-399.749,40928.138,60--- .
015210699 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΣΠΥΡΙ ΠΑΝ525.286,40-402.851,56928.137,96--- .
139534458 HEESEN WILHE GOD379.534,06-548.047,18927.581,24--- .
011006974 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ309.335,24-617.929,55927.264,79--- .
119966805 ΧΑΙΔΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ618.988,76-307.754,61926.743,37--- .
000970028 ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΥ592.436,39-333.955,11926.391,50--- .
002643812 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛ ΕΠΑ156.647,67-458.983,74615.631,41154.843,55155.516,08310.359,63 .
008331970 ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΣΤΑ407.600,10-518.059,49925.659,59--- .
042774683 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ231.560,33-103.466,20335.026,53433.050,58157.216,73590.267,31 .
046303839 ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ219.283,16-146.982,94366.266,10360.252,30198.585,85558.838,15 .
012371649 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟ ΗΛΙ443.298,78-481.758,81925.057,59--- .
130520911 ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΥ467.647,93-456.721,91924.369,84--- .
049855873 ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑ ΕΛΕ564,35433.431,56490.184,53924.180,44--- .
012191466 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΚΩΝ----400.864,79523.215,95924.080,74 .
063513238 ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΡΙ233.272,57-690.788,58924.061,15--- .
043569901 ΜΑΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ610.044,93-313.970,51924.015,44--- .
040024090 ΜΠΑΝΤΕΚΑ ΠΟΛΥΞ ΑΘΑ----382.380,07540.931,34923.311,41 .
123081458 ΠΑΠΠΑ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ618.231,98-304.922,67923.154,65--- .
014180632 ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤ ΝΙΚ311.280,47-611.849,63923.130,10--- .
052565684 ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓ ΙΩΑ583.986,52-339.068,01923.054,53--- .
018373918 ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚ ΔΗΜ442.117,29-480.886,38923.003,67--- .
113480382 ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ283.850,53-297.176,55581.027,08174.784,63166.207,22340.991,85 .
053139552 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ----561.107,08360.726,54921.833,62 .
035680387 ΓΙΔΙΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΓΕΩ365.428,26-102.189,99467.618,25270.740,84183.215,04453.955,88 .
117164862 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟ ΛΕΩ18.799,56292.881,06609.769,51921.450,13--- .
044373293 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤ ΑΓΓ405.445,29-515.979,44921.424,73--- .
039761283 ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ307.082,63-613.771,11920.853,74--- .
000824338 ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ384.013,31-536.047,87920.061,18--- .
073000428 ΚΙΤΣΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ438.075,18-481.671,88919.747,06--- .
064768429 ΚΟΧΕΙΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ518.507,66-401.238,38919.746,04--- .
026715100 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ-326.932,29592.564,83919.497,12--- .
001249706 ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓ ΘΩΜ----414.201,69504.801,95919.003,64 .
023715850 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ ΓΕΩ6.016,80300.000,00612.547,45918.564,25--- .
053271735 ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ449.968,01-468.444,39918.412,40--- .
043341156 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΡΓΥΡ ΣΤΑ679.392,74-238.925,23918.317,97--- .
059173833 ΣΙΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΥ573.967,22-343.806,82917.774,04--- .
018826229 ΜΩΡΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ483.988,56-433.419,48917.408,04--- .
052103533 ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΗΛΙ770.051,15-147.064,15917.115,30--- .
033719868 ΤΟΚΑΤΛΗΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΟ374.312,55-542.736,91917.049,46--- .
029516208 ΚΑΒΟΥΡΑ ΜΑΡΓΑ ΔΗΜ334.865,01-581.945,41916.810,42--- .
014457999 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ370.833,60-545.810,09916.643,69--- .
045281845 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΛΕΩ490.681,39-425.404,90916.086,29--- .
044598814 ΜΑΧΑΣ ΒΑΣΙΛ ΦΩΤ----484.783,81430.672,68915.456,49 .
102004810 ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ----517.887,39397.393,36915.280,75 .
035241330 ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΛΕΥΘ ΒΑΣ312.293,09-602.505,51914.798,60--- .
044080748 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ320.378,59-231.131,29551.509,88242.105,79121.029,16363.134,95 .
133420500 ΚΑΨΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ538.864,49-375.709,46914.573,95--- .
044210688 ΚΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ326.384,83-588.100,12914.484,95--- .
005870239 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ312.623,26-601.358,72913.981,98--- .
014275891 ΒΡΑΚΑΤΣΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΒΑΣ303.440,40-610.447,47913.887,87--- .
035326663 ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ198.856,48104.515,40609.477,06912.848,94--- .
033649917 ΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤ ΒΑΣ----469.355,16443.203,86912.559,02 .
027998523 ΝΤΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ492.199,40-420.146,04912.345,44--- .
045194934 ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ307.284,54-605.007,07912.291,61--- .
149789280 BATAH IBRAH ABD----501.987,31409.490,70911.478,01 .
017648933 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓ ΜΑΤ304.224,00-606.496,25910.720,25--- .
070323039 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΧΡΗ233.876,74-194.106,78427.983,52297.691,41185.044,98482.736,39 .
046699147 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΛΑΜ436.312,44-474.338,53910.650,97--- .
061734144 ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓ ΕΥΑ----487.115,86423.515,88910.631,74 .
043208566 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚ486.238,92-423.101,69909.340,61--- .
016448488 ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΣΠΥ576.938,26-332.188,15909.126,41--- .
010407041 ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ236.142,66200,00130.256,36366.599,02333.512,10208.932,31542.444,41 .
028406126 ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ612.070,60-295.700,77907.771,37--- .
126495279 ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤ ΙΩΑ409.105,93-498.400,01907.505,94--- .
006469439 ΜΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ-300.000,00607.200,00907.200,00--- .
072493349 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΜΙΧ307.759,55-599.370,53907.130,08--- .
076113569 ΑΝΤΥΠΑ ΕΥΑΓΓ ΣΤΕ282.726,90-210.423,94493.150,84258.919,05154.858,43413.777,48 .
034515114 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΜΜ657.583,24-248.879,59906.462,83--- .
025917572 ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΙΧ273.710,50-256.418,70530.129,20212.522,86163.609,32376.132,18 .
047223179 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩ304.283,95-316.125,23620.409,18165.756,40119.851,66285.608,06 .
114963040 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ693.343,00-212.419,77905.762,77--- .
050301450 ΜΗΤΣΙΛΕΓΚΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜ451.568,61-454.169,54905.738,15--- .
128364122 ΒΑΦΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛ ΑΠΟ227.836,63-677.529,57905.366,20--- .
030373233 ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛ ΝΙΚ359.891,31-544.817,52904.708,83--- .
078423696 ΤΣΙΑΡΑ ΘΕΩΝΗ ΗΡΑ393.613,30-510.347,38903.960,68--- .
019269166 ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤ ΚΩΝ301.457,55-602.418,77903.876,32--- .
017113477 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗ ΛΥΣ301.318,47-601.863,43903.181,90--- .
036031637 ΠΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΛΑΖ432.717,12-470.176,30902.893,42--- .
124821205 EDRIS MOHAM YAS364.518,15-538.362,22902.880,37--- .
043405421 ΚΟΝΤΡΑΡΟΣ ΜΙΧΑΗ ΗΛΙ695.571,26-207.279,26902.850,52--- .
029049362 ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΜΑΤ681.418,66-220.219,28901.637,94--- .
039877869 ΚΑΡΝΤΑΓΛΙ ΧΟΥΣΣ ΜΟΧ----541.724,47359.251,23900.975,70 .
052203870 ΓΕΝΝΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ465.754,38-435.009,95900.764,33--- .
022438531 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ478.917,55-421.086,66900.004,21--- .
045857525 ΜΟΣΧΟΒΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ422.000,54-477.103,04899.103,58--- .
050169286 ΡΑΛΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ239.207,32-191.418,02430.625,34270.644,11197.531,40468.175,51 .
044978872 ΚΩΣΤΑΔΗΜΑΣ ΝΕΚΤΑ ΓΕΩ300.727,46-597.850,89898.578,35--- .
000194220 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ----358.101,58540.299,37898.400,95 .
038100170 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ411.935,07-485.106,66897.041,73--- .
015148224 ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑ ΓΕΩ395.494,98-501.174,89896.669,87--- .
027072622 ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ296.404,98-599.923,68896.328,66--- .
123318221 MOLLA ASADU ABD----490.540,43404.573,81895.114,24 .
039398822 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ299.851,34-595.079,68894.931,02--- .
034652342 ΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑ432.271,76-204.278,16636.549,92152.499,90105.362,03257.861,93 .
037975806 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΜΑΛΙΑΡΟΥ ΑΝΝΑ ΙΩΑ----410.935,74483.472,98894.408,72 .
046936366 ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΑΒΒΑ ΙΩΑ330.412,68-563.556,26893.968,94--- .
075743244 ΜΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΛΥΚ1.968,90322.058,47569.457,36893.484,73--- .
034046329 ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ316.417,42-576.417,43892.834,85--- .
025581586 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ ΜΑΡ363.314,61-529.180,87892.495,48--- .
044849158 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΑΒ295.420,62-597.019,39892.440,01--- .
047397327 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ429.259,23-463.027,98892.287,21--- .
033434586 ΓΡΙΒΑΣ ΜΕΛΕΤ ΙΩΑ305.868,07-586.094,96891.963,03--- .
029057221 ΝΙΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΗ689.882,31-201.907,68891.789,99--- .
059556070 ΚΑΡΑΤΖΟΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΔΗΜ356.264,37-193.221,50549.485,87211.371,35130.798,74342.170,09 .
044178021 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑ ΠΑΝ304.867,69-586.455,10891.322,79--- .
144350511 AHMED JMAL SAD661.489,35-229.564,91891.054,26--- .
070606144 ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑ ΜΑΡ617.512,67-272.880,19890.392,86--- .
041405658 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΤΕΜ ΔΗΜ458.221,06-431.167,16889.388,22--- .
046261186 ΚΑΨΑΛΑ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ413.180,12-476.048,83889.228,95--- .
036340262 ΧΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΔ740.574,30-148.032,78888.607,08--- .
016955437 ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ322.314,99-565.923,05888.238,04--- .
068574651 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ452.920,78-435.073,49887.994,27--- .
038091802 ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΥΑ356.330,55-531.246,57887.577,12--- .
052964382 ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ320.616,35-566.935,84887.552,19--- .
030488245 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡ ΜΙΧ426.423,79-94.358,17520.781,96236.808,99129.919,86366.728,85 .
059521499 ΜΥΡΟΦΟΡΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙ ΠΑΥ-367.320,34519.712,79887.033,13--- .
034894030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛ ΣΠΥ362.848,87-523.942,48886.791,35--- .
020658593 ΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ514.857,43-371.779,94886.637,37--- .
115914713 THOMAJ SPIRO ΔΗΜ697.328,10-189.216,21886.544,31--- .
026728642 ΠΑΣΧΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΠΟ287.953,76-139.745,71427.699,47330.811,21127.734,16458.545,37 .
046910930 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕ ΔΗΜ366.253,65-519.876,05886.129,70--- .
022769276 ΠΙΠΙΝΤΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡ ΜΙΧ393.812,99-491.994,32885.807,31--- .
014829554 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΡΙ567.272,83-318.437,59885.710,42--- .
027657335 ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ647.691,67-237.767,61885.459,28--- .
077928511 SABANI VIKTO ARG----474.849,69410.479,54885.329,23 .
026395173 ΤΡΑΝΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΔΟΥ330.504,18-554.407,98884.912,16--- .
040153940 ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΛΟΙΖΟ ΓΕΩ425.148,63-459.527,12884.675,75--- .
009888326 ΛΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ316.301,70-568.240,93884.542,63--- .
028631606 ΠΑΝΤΕΧΟΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ----439.707,04444.366,76884.073,80 .
047245196 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΓΓΕΛ ΧΡΗ192.197,59-121.975,25314.172,84350.491,90219.116,63569.608,53 .
045197900 ΡΟΓΚΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ----424.476,51459.040,60883.517,11 .
024869781 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΑΓΚ ΔΗΜ231.872,40-651.551,60883.424,00--- .
024378482 ΜΠΕΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛ ΘΩΜ514.414,17-368.930,30883.344,47--- .
119787551 ΠΕΤΡΙΝΑ ΑΝΤΡΗ ΛΟΙ----356.498,98526.756,10883.255,08 .
058576765 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ486.715,60-395.957,35882.672,95--- .
057794642 ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΝ296.376,46-586.178,12882.554,58--- .
034709210 ΜΑΡΙΕΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝ ΙΩΑ566.885,94-315.234,50882.120,44--- .
013359702 ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΘΕΟ425.224,60-456.840,37882.064,97--- .
034961046 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΔΗΜ249.388,24-632.466,97881.855,21--- .
023746617 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑ ΣΠΥ300.844,72-580.895,85881.740,57--- .
023572416 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΑΒ218.181,35-203.642,30421.823,65204.288,15255.133,69459.421,84 .
145297975 GRINDVOLD JOAKI CEN290.645,28160.273,38430.303,91881.222,57--- .
029296047 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ291.303,10-589.776,48881.079,58--- .
109844228 RUBINSTEIN ROBER KEN320.483,72-560.082,94880.566,66--- .
042637627 ΖΑΖΑ ΑΠΟΣΤ ΑΜΠ290.536,95-179.852,97470.389,92299.375,06110.129,56409.504,62 .
043032704 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ554.669,72-325.006,99879.676,71--- .
047381827 ΑΝΤΥΠΑΣ ΑΝΤΥΠ ΙΩΑ269.332,87-178.280,30447.613,17264.364,75167.504,41431.869,16 .
114549191 ΜΑΡΤΕΛΛΟ ΕΙΡΗΝ ΠΙΕ-596.649,69282.811,97879.461,66--- .
010946085 ΠΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ292.316,23-586.412,94878.729,17--- .
042980282 ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ519.179,24-358.576,52877.755,76--- .
046853745 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΙΡΗΝ ΓΕΩ350.065,97-527.008,30877.074,27--- .
014965816 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ306.129,43-570.409,62876.539,05--- .
052294310 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΚΑΛ331.063,86-544.583,55875.647,41--- .
103871521 ΧΡΙΤΑΝΙ ΑΜΠΝΤ ΜΟΧ497.705,19-377.804,08875.509,27--- .
012820160 ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΘΑ381.159,36-494.237,02875.396,38--- .
025470898 ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΣ646.551,94-228.558,67875.110,61--- .
007186161 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ----444.276,98430.790,08875.067,06 .
005348712 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΛΕΩ291.751,15-583.281,76875.032,91--- .
047669988 ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΕΥΘ293.001,51-581.978,25874.979,76--- .
042011920 ΚΕΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΠΟ247.573,48-168.441,79416.015,27264.746,94193.914,10458.661,04 .
020668795 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ301.218,51279.321,29293.854,80874.394,60--- .
043798899 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ212.486,46-119.757,71332.244,17349.841,27192.033,18541.874,45 .
124378123 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤ ΧΑΡ469.923,25-403.674,74873.597,99--- .
027164307 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΔΑΜΑ ΠΑΝ----461.500,02412.030,05873.530,07 .
117761632 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΘΕΟ423.491,91-449.986,05873.477,96--- .
145303913 ΛΙΑΝΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ468.083,19-405.303,70873.386,89--- .
033604752 ΠΟΛΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤ ΘΕΜ314.635,42-558.424,42873.059,84--- .
047217161 ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝ ΓΕΩ237.389,54-180.744,56418.134,10277.805,29176.883,20454.688,49 .
046824669 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΑΠΟ467.448,03-404.478,49871.926,52--- .
024877222 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΜΜ291.992,10-579.810,56871.802,66--- .
043066455 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΓΔΑ ΑΝΑ393.337,26-478.241,79871.579,05--- .
129134916 OLIVA GATET RAF372.885,07-498.364,19871.249,26--- .
010886766 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓ ΕΜΜ340.571,50-530.672,30871.243,80--- .
046252012 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΠΕΡ----443.026,20428.032,82871.059,02 .
003196452 ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ220.566,92-181.943,62402.510,54284.583,15183.827,09468.410,24 .
123412960 ΠΕΤΣΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ322.319,00-181.343,11503.662,11256.365,36110.809,84367.175,20 .
015213432 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ375.045,67-495.689,81870.735,48--- .
038247905 ΞΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΖΑΧ182.382,31-120.571,69302.954,00294.942,62272.720,34567.662,96 .
042561327 ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ578.342,84-291.569,58869.912,42--- .
030372875 ΚΑΡΑΤΕΡΠΟΣ ΕΥΑΓΓ ΠΕΤ288.280,17-581.535,25869.815,42--- .
019315730 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚ ΚΩΝ287.857,74-581.864,45869.722,19--- .
041971576 ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛ ΒΑΣ319.805,11-549.652,57869.457,68--- .
036562713 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡ ΔΗΜ628.704,57-240.695,40869.399,97--- .
019022981 ΛΑΛΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤ ΠΑΝ394.161,97-474.990,27869.152,24--- .
122254585 ΠΕΤΡΟΥ ΜΙΧΑΗ ΓΕΡ595.224,26-273.719,17868.943,43--- .
045162309 ΚΟΝΤΟΣ ΜΑΡΚΟ ΘΕΟ320.532,84-159.871,66480.404,50230.560,91157.768,96388.329,87 .
046137199 ΧΙΛΙΑΣ ΦΙΛΑΡ ΒΑΣ489.370,39-379.109,96868.480,35--- .
027476470 ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΑ432.712,22-435.254,22867.966,44--- .
024334621 ΤΥΧΑΛΑΣ ΑΝΔΡ ΑΘΑ306.925,27-560.613,33867.538,60--- .
054404731 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΡΓ ΣΤΑ285.590,9515.268,50565.187,68866.047,13--- .
110496480 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣ ΜΑΤ665.111,10-200.909,70866.020,80--- .
052114941 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΙΟΓΕ ΦΩΤ337.090,15-528.576,08865.666,23--- .
140341596 ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΣΤΑΝΙ ΑΝΑ18.201,07634.899,36212.453,05865.553,48--- .
015071265 ΤΣΙΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ427.080,01-437.651,11864.731,12--- .
145382266 ΒΑΤΑΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ616.051,59-248.381,05864.432,64--- .
003504938 ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓ ΣΠΥ458.539,20-405.057,82863.597,02--- .
070691266 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΙΚΤΩ ΒΙΚ365.336,97-498.039,12863.376,09--- .
021464981 ΜΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ274.729,89-287.888,27562.618,16170.153,22130.270,22300.423,44 .
019888647 ΚΟΥΡΟΜΗΝΑΣ ΕΥΑΓΓ ΖΩΗ547.083,79-315.881,53862.965,32--- .
025618781 ΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡ ΔΗΜ370.520,03-492.367,89862.887,92--- .
031837841 ΠΑΛΑΠΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ----470.236,35392.286,31862.522,66 .
011181008 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ267.601,24-594.889,83862.491,07--- .
139618015 FRANCISKO ALBER FRE----418.109,97444.327,33862.437,30 .
013121959 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛ ΓΕΩ300.812,73-561.328,66862.141,39--- .
037471468 ΧΑΝΤΖΗΣ ΑΓΗΣΙ ΝΙΚ215.201,52-139.026,90354.228,42254.870,18252.702,29507.572,47 .
014008254 ΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ----355.539,27506.086,41861.625,68 .
134027287 RASHED KHLLE JAL560,00635.502,61225.563,01861.625,62--- .
017911832 ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ287.449,51-573.572,31861.021,82--- .
010170125 ΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΣΤΕ344.180,20-516.511,02860.691,22--- .
045718887 ΤΣΙΤΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ589.455,50-271.216,19860.671,69--- .
044850526 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΕΤ ΕΥΑ485.646,04-374.740,62860.386,66--- .
023556858 ΖΕΜΠΕΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΓΓ150.484,04292.817,11416.532,95859.834,10--- .
039396877 ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ216.888,01234.818,35408.027,41859.733,77--- .
034639516 ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓ ΧΡΗ184.052,97-192.875,35376.928,32264.114,45218.441,12482.555,57 .
075272534 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ ΣΑΒ301.792,26-226.848,41528.640,67198.058,73132.705,42330.764,15 .
030190717 ΒΙΣΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ291.477,67-567.860,23859.337,90--- .
003338514 ΚΑΤΙΦΕΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑ ΕΥΑ249.704,22-207.177,91456.882,13250.493,87151.700,18402.194,05 .
051818264 ΤΣΙΡΚΑ ΙΟΥΛΙ ΚΩΝ301.243,70-200.016,55501.260,25261.794,2695.882,56357.676,82 .
105501855 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛ ΑΘΑ----469.255,76389.173,66858.429,42 .
035005216 ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜ510.081,85-348.203,95858.285,80--- .
047795342 ELKADI AYMAN ELS----402.395,58455.788,12858.183,70 .
003199466 ΓΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑ ΓΕΩ269.471,30-588.450,96857.922,26--- .
109942615 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ284.040,49-573.797,58857.838,07--- .
052548190 ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ2.368,57548.195,88306.970,48857.534,93--- .
044828071 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΚΩΣΤΑ ΣΤΑ515.262,73-340.607,67855.870,40--- .
035352933 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ ΠΕΤ423.147,9312.060,92420.361,39855.570,24--- .
009961165 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓ ΣΩΤ----381.565,00473.940,51855.505,51 .
040132666 ΣΩΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΡ574.898,04-280.456,66855.354,70--- .
014221330 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥ ΑΛΕ310.523,65-544.739,40855.263,05--- .
011369306 ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ325.496,50-529.695,49855.191,99--- .
011582387 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΔΙΟΓΕ ΑΧΙ292.270,51-562.489,80854.760,31--- .
043701989 ΜΙΧΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ----431.550,48423.110,64854.661,12 .
134856620 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ----409.081,66445.326,80854.408,46 .
026586125 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΣΤΑ285.075,37-569.087,84854.163,21--- .
111244838 ΠΕΤΣΑ ΚΑΛΛΙ ΒΑΣ421.289,95-432.853,84854.143,79--- .
027687665 ΚΑΚΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ334.574,20-519.364,45853.938,65--- .
037528220 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΛΕ640.306,40-213.420,29853.726,69--- .
015210614 ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟ ΓΕΩ322.681,02-530.502,97853.183,99--- .
022942110 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓ ΘΕΟ325.380,08-527.607,16852.987,24--- .
039078119 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ492.772,11-360.190,09852.962,20--- .
050157251 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟ ΔΙΟ405.907,52-447.034,01852.941,53--- .
034008270 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΔΙΟ----403.054,81449.750,79852.805,60 .
028888018 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ192.688,89-220.254,23412.943,12229.595,04210.012,43439.607,47 .
009625667 ΤΕΡΖΗ ΛΟΥΙΖ ΚΥΡ----565.809,39286.598,36852.407,75 .
041948978 ΛΕΟΥ ΕΛΕΥΘ ΒΗΣ503.259,66-348.949,65852.209,31--- .
011015725 ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝ ΕΜΜ554.077,61-298.129,10852.206,71--- .
068652657 VLADIMIR GOLLO ΛΑΜ281.804,84-570.373,00852.177,84--- .
074369008 ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ691.048,93-160.934,59851.983,52--- .
031296210 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΦΩΤ483.314,80-368.285,88851.600,68--- .
009411179 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡ ΙΩΑ285.235,78-566.286,43851.522,21--- .
047949010 ΛΑΒΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΕΥΣ531.118,54-320.309,54851.428,08--- .
051532538 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ289.694,82-561.673,16851.367,98--- .
009713249 ΤΣΙΩΡΑΣ ΦΩΤΙΟ ΝΙΚ292.564,69-558.698,13851.262,82--- .
001342187 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤ ΑΠΟ----337.716,91512.965,99850.682,90 .
030856359 ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΣΠΥ288.752,60-561.783,36850.535,96--- .
026514180 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΕΜ292.584,15-557.634,10850.218,25--- .
038523387 ΒΙΟΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΠΥ245.682,44-602.617,22848.299,66--- .
039791392 ΓΙΑΓΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ301.761,61-546.461,29848.222,90--- .
045029420 ΓΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓ ΠΑΡ284.640,03-563.395,06848.035,09--- .
047710885 ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΗ ΑΝΤ568.826,11-279.072,09847.898,20--- .
006006814 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ280.051,97-567.836,11847.888,08--- .
059084260 ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑ ΘΕΟ95.116,99234.774,26517.861,61847.752,86--- .
010200287 ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑ ΔΗΜ434.213,682.580,26410.790,31847.584,25--- .
010923152 ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡ ΧΑΡ468.101,72-378.607,78846.709,50--- .
101661442 JANI ANDRE SAL439.713,04-406.934,89846.647,93--- .
077279125 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝ ΘΕΟ----384.074,19461.859,18845.933,37 .
171557080 MAHMUD MUSTA ALI737.060,00-108.383,10845.443,10--- .
111102191 TAHAN M ADI A B----390.585,71454.609,55845.195,26 .
036056910 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΞΕΝ268.324,61-192.025,79460.350,40225.690,94158.442,48384.133,42 .
053103788 ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝ ΝΙΚ308.871,40-535.355,80844.227,20--- .
005929291 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤ ΜΙΧ343.197,06-500.956,54844.153,60--- .
043775849 ΛΥΡΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΠΑΝ296.069,68-547.729,50843.799,18--- .
019726185 ΑΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ280.749,94-563.030,54843.780,48--- .
056453420 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ344.603,54-498.871,81843.475,35--- .
057548326 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ679.431,17-163.739,49843.170,66--- .
041531571 ΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝ ΕΜΜ323.555,53-519.456,96843.012,49--- .
045665275 ΑΜΟΡΓΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗ ΝΙΚ504.031,18-338.754,41842.785,59--- .
027585716 ΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ337.315,29-505.430,79842.746,08--- .
006691708 ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤ ΧΑΡ332.120,12-510.139,06842.259,18--- .
067149882 ΣΚΑΛΑΦΟΥΡΗ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛ481.524,91-360.669,56842.194,47--- .
061540478 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΠΕΣΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝ ΤΡΙ9.820,04330.650,66501.546,92842.017,62--- .
021228972 ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ348.361,10-493.392,43841.753,53--- .
042897714 ΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ273.762,78-567.879,79841.642,57--- .
045536256 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΥ291.208,35-550.269,50841.477,85--- .
042489903 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ287.318,90-222.831,18510.150,08205.155,48125.820,98330.976,46 .
046429031 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΦΩΤΙΟ ΣΩΚ318.156,95-522.922,01841.078,96--- .
104346576 ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΤΕ ΑΝΑ----452.454,95388.597,73841.052,68 .
047747203 ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ----525.664,96315.212,63840.877,59 .
028505614 ΜΠΟΥΤΛΑΣ ΣΤΕΦΑ ΔΗΜ279.042,28-561.343,54840.385,82--- .
044805961 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ444.238,62-396.045,54840.284,16--- .
027044395 ΝΙΚΟΛΟΥΛΕΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ250.392,2729.347,03560.291,35840.030,65--- .
027598496 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ----466.442,19373.039,30839.481,49 .
015455250 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟ ΚΩΝ270.353,18-240.863,87511.217,05165.307,42162.808,69328.116,11 .
038269123 ΧΕΛΜΗΣ ΧΑΡΑΛ ΕΜΜ232.356,79121.714,88485.164,29839.235,96--- .
050866043 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΠΑΜΕ ΚΩΝ604.757,73-234.402,32839.160,05--- .
051033184 ΦΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ176.596,96-100.214,70276.811,66279.419,11282.652,23562.071,34 .
009091388 ΠΕΤΡΟΥ ΓΕΡΑΣ ΠΕΤ443.032,01-395.821,26838.853,27--- .
028950795 ΠΑΝΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ448.258,36-390.016,76838.275,12--- .
120434700 ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΓΕΩ282.134,06150.306,71405.725,93838.166,70--- .
031905995 ΜΠΙΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΕΥΑ----372.553,14465.585,26838.138,40 .
061021052 ΠΑΦΥΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΑΠ192.917,69-152.201,71345.119,40287.455,94205.548,33493.004,27 .
035278060 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ161.604,33-239.760,46401.364,79189.497,97246.489,89435.987,86 .
079496428 ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΝΙΚΗ ΚΩΝ470.794,30-366.417,93837.212,23--- .
044002875 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΑΘΑ536.952,74-299.833,37836.786,11--- .
035378198 ΚΟΥΡΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑ ΒΑΣ325.393,71-511.287,12836.680,83--- .
128000050 BURUIANA GALIN ΙΒΑ670.158,42-166.327,83836.486,25--- .
016905932 ΠΑΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ276.062,22-559.902,21835.964,43--- .
127982252 ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΛΕ377.714,9331.126,17136.876,36545.717,46265.651,3524.505,39290.156,74 .
021995835 ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΧΡΗ495.418,56-340.253,40835.671,96--- .
059259886 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΑΝΔΡΙ ΑΛΕ----518.286,79317.153,63835.440,42 .
045298551 ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓ ΚΩΝ321.218,42-513.746,71834.965,13--- .
059929886 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΕΜΜ610.153,04-224.622,93834.775,97--- .
044179017 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ222.998,176.514,89230.553,98460.067,04199.161,39175.299,01374.460,40 .
045222520 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ361.991,68-472.400,89834.392,57--- .
059917470 ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ ΑΜΑΛΙ ΠΑΝ351.587,43-170.485,16522.072,59168.043,58144.267,91312.311,49 .
043933125 ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙ ΧΑΡ290.881,86-543.384,06834.265,92--- .
056867407 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΚΩΝ699.849,78-134.155,72834.005,50--- .
070945559 ΚΕΡΑΤΣΑ ΕΙΡΗΝ ΒΑΣ327.471,92-168.378,49495.850,41204.476,57133.512,53337.989,10 .
038154504 ΛΟΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ501.732,61-332.073,91833.806,52--- .
020453446 ΚΟΤΖΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΥΚΑ ΘΕΟ422.329,34-411.270,22833.599,56--- .
040400075 ΜΑΚΡΗ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ353.897,88-479.603,52833.501,40--- .
133427076 JENK JUSTI JOR349.749,60-483.472,85833.222,45--- .
059377713 ΡΕΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑ ΡΕΝ----339.127,73494.045,42833.173,15 .
139980170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗ324.616,95-136.106,16460.723,11282.144,7589.547,91371.692,66 .
045784805 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ277.728,34-554.506,30832.234,64--- .
157776664 ZHELEV KIRCH NAY498.276,18-333.682,88831.959,06--- .
028760336 ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΣΟΦΟΚ ΝΙΚ294.311,51-183.624,81477.936,32217.339,05136.644,74353.983,79 .
030869134 ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΑΡΥΦ ΓΕΩ197.612,59-208.701,33406.313,92249.239,37176.274,51425.513,88 .
017677178 ΠΗΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ542.899,31-287.817,38830.716,69--- .
009762778 ΜΠΟΓΡΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ286.264,74-178.181,93464.446,67234.628,78131.424,86366.053,64 .
053398330 ΒΙΚΤΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΛΛ ΚΩΝ----367.572,75462.512,44830.085,19 .
050580330 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤ----377.991,29451.980,24829.971,53 .
117236167 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩ ΧΡΙ99.577,29265.326,85464.587,93829.492,07--- .
046071888 ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΣΕΡΑΦ ΧΡΗ21.778,01556.881,47249.271,99827.931,47--- .
105098469 ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤ ΙΩΑ453.035,00-374.833,58827.868,58--- .
021197616 ΧΑΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ178.143,33-251.189,97429.333,30186.377,37211.858,15398.235,52 .
053099421 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ237.176,68-294.780,82531.957,50154.293,46140.942,69295.236,15 .
024953524 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΑΚΩΒ ΜΙΧ464.276,46-362.804,65827.081,11--- .
026766150 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΟ ΤΙΜ335.319,73-184.910,82520.230,55181.897,47124.542,30306.439,77 .
041409055 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟ ΑΛΕ445.779,59-380.876,56826.656,15--- .
045945316 ΣΙΜΟΝΟΒΙΤΣ ΣΛΑΒΚ ΠΕΤ307.026,50-519.289,77826.316,27--- .
035114992 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ321.641,01-504.497,74826.138,75--- .
059518618 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΜΑΤ389.563,60-436.312,13825.875,73--- .
158265376 BASILIO ARTUR FAB263.504,60-31.856,46295.361,06506.574,1823.761,18530.335,36 .
051994825 ΚΑΛΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ ΓΕΩ554.853,96-270.341,30825.195,26--- .
044084004 ΜΗΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ371.331,15-453.209,22824.540,37--- .
039460112 ΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩ ΘΕΟ498.985,61-324.948,13823.933,74--- .
116524468 ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ378.273,93-445.298,46823.572,39--- .
017226933 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣ ΠΑΡ270.485,95-552.919,57823.405,52--- .
041487070 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑ ΓΕΩ399.616,59-423.006,32822.622,91--- .
102748730 ΚΑΡΑΒΕΖΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΒΑΣ380.897,44-441.367,22822.264,66--- .
020537826 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΟΥΛΟ ΓΕΩ7.051,94331.941,00482.566,20821.559,14--- .
149798306 PERRULT ANTON TOM693.466,03-128.013,84821.479,87--- .
042579921 ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡ ΠΑΝ373.497,33-447.861,67821.359,00--- .
008521438 ΜΑΝΟΥΣΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑ ΘΩΜ291.831,37-529.074,64820.906,01--- .
029446619 ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ486.139,35-334.616,71820.756,06--- .
059500178 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----371.981,15448.586,41820.567,56 .
055242366 ΜΗΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ463.244,61-356.902,43820.147,04--- .
035287172 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΡΗΓΟ ΝΙΚ204.970,76-614.912,28819.883,04--- .
077608078 ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ243.412,94-575.509,67818.922,61--- .
052110782 ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΡΙ465.091,45-353.754,88818.846,33--- .
043350952 ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΜΙΧΑΗ ΙΩΑ286.765,84-531.837,32818.603,16--- .
042981635 ΠΡΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ253.450,20-565.102,03818.552,23--- .
042327846 ΜΑΡΚΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ530.289,74-287.619,75817.909,49--- .
003821237 ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΘΥΜ ΔΗΜ226.273,28-591.079,29817.352,57--- .
044991243 ΟΣΙΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ----410.645,12406.525,73817.170,85 .
042026240 ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ295.230,45-520.439,91815.670,36--- .
047849268 ΝΑΤΟΛΙ ΕΛΓΚΑ ΑΝΤ390.466,24-425.185,39815.651,63--- .
045465787 ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ269.722,54-545.844,43815.566,97--- .
004439648 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡ ΒΑΣ578.060,24-236.523,75814.583,99--- .
032050581 ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛ ΓΕΩ327.454,90-486.646,45814.101,35--- .
133395191 ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΝΝΑ ΠΕΤ454.808,80-358.834,46813.643,26--- .
011582399 ΓΑΡΔΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝ ΦΡΑ305.081,78-508.339,15813.420,93--- .
043050918 ΟΥΖΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗ ΠΑΡ414.394,14-398.443,01812.837,15--- .
029249138 ΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ270.044,94-542.079,03812.123,97--- .
059519904 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑ ΑΘΑ177.745,49-214.740,36392.485,85210.185,50208.814,14418.999,64 .
115492014 ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ ΣΩΚΡΑ ΑΝΑ19.127,00323.237,21468.973,27811.337,48--- .
047492355 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ341.068,91-470.143,61811.212,52--- .
027092159 ΜΗΤΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΑΘΑ331.725,54-479.349,10811.074,64--- .
034121868 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙ ΚΩΝ296.848,61-513.732,97810.581,58--- .
042764026 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤ ΝΕΣ329.171,01-166.332,68495.503,69202.167,55112.748,69314.916,24 .
021272436 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ286.936,68-523.276,17810.212,85--- .
140088457 ΘΕΟΦΑΝΟΥ ΣΤΥΛΙ ΓΕΩ391.884,14-418.063,27809.947,41--- .
054475164 ΜΠΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΧΡΗ299.406,07-509.931,57809.337,64--- .
021100546 ΚΥΡΟΜΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΛΑΜ215.273,01-159.482,45374.755,46234.575,99199.367,69433.943,68 .
035640826 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ160.771,01-156.931,01317.702,02251.065,15239.524,61490.589,76 .
106502500 ΒΑΡΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ315.027,72-492.996,83808.024,55--- .
026546729 ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟ ΓΕΩ----466.337,80341.604,41807.942,21 .
043920295 ΞΥΝΗ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧ----332.474,14475.461,05807.935,19 .
014523043 ΚΟΡΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝ ΚΩΝ269.314,08-538.474,34807.788,42--- .
027059464 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝΑ278.059,89-529.414,86807.474,75--- .
108228194 ΒΡΑΝΤΣΗΣ ΠΑΥΛΟ ΛΑΖ448.989,21-358.157,28807.146,49--- .
008073902 ΚΩΒΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ310.705,03-496.316,74807.021,77--- .
005167913 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΚΡ ΓΕΩ153.186,77-210.787,89363.974,66190.783,80251.489,91442.273,71 .
018176124 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ338.841,69-467.315,16806.156,85--- .
047244243 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙ ΓΕΩ318.866,83-486.817,27805.684,10--- .
063600790 ΤΡΑΚΑΝΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ378.234,39-427.448,22805.682,61--- .
025706640 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ269.221,83-536.121,87805.343,70--- .
038622931 ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ496.967,94-308.181,73805.149,67--- .
022528745 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟ ΛΥΣ12.535,27299.322,96492.831,23804.689,46--- .
075094774 ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΓΕΩ472.704,30-331.684,49804.388,79--- .
014279724 ΠΛΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛ ΣΤΑ----453.409,76350.768,40804.178,16 .
018105635 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝ ΝΙΚ336.434,88-467.715,93804.150,81--- .
046232953 ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙ ΕΜΜ362.241,17-441.701,16803.942,33--- .
040558512 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟ386.355,80-417.452,96803.808,76--- .
044706504 ΛΕΠΑΤΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΠΡΟ270.152,82-533.473,29803.626,11--- .
119124675 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΑΝΝΑ ΓΕΩ584,71608.548,10194.474,35803.607,16--- .
043547109 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ282.004,18-521.522,21803.526,39--- .
012871134 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ----333.833,67469.628,84803.462,51 .
010309742 ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΑΛΣΑ ΝΙΚ----352.740,16449.939,52802.679,68 .
043330584 ΚΟΛΟΒΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ156.798,76-128.017,67284.816,43285.832,08231.905,07517.737,15 .
013554581 ΜΑΜΦΡΕΔΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ523.142,71-278.904,97802.047,68--- .
042713200 ΑΣΠΙΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ----482.066,92319.804,44801.871,36 .
023315577 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΙΧ----421.766,03380.071,47801.837,50 .
068794819 ΧΑΤΖΗΣ ΚΥΡΙΑ ΚΩΝ404.647,89-397.134,25801.782,14--- .
105829547 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΕΥΑ296.135,41-505.204,12801.339,53--- .
070874280 MUNSHI MD SH MD----797.268,224.018,63801.286,85 .
058297266 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ440.680,20-360.458,40801.138,60--- .
062827010 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣ ΚΩΝ558.868,27-241.959,90800.828,17--- .
047232508 ΘΕΡΜΟΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ178.539,25-145.262,55323.801,80317.370,28159.462,61476.832,89 .
053158437 ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ353.358,60-446.775,13800.133,73--- .
023120461 ΤΣΕΒΑΣ ΣΤΑΥΡ ΧΡΗ382.702,25-417.270,07799.972,32--- .
011729814 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ415.509,57-384.326,16799.835,73--- .
058822004 ΒΑΓΙΑΤΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----389.778,98409.736,67799.515,65 .
074009389 ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝ ΗΛΙ618.204,39-181.146,58799.350,97--- .
015765459 ΠΕΛΩΝΗΣ ΛΟΥΚΑ ΚΩΝ430.953,14-368.386,39799.339,53--- .
111528454 PEKRI CHRIS ΙΩΣ-318.344,81480.469,76798.814,57--- .
063479056 ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΑΠΟΣΤ ΙΩΑ220.958,53-577.749,23798.707,76--- .
021743588 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ371.074,38-426.239,71797.314,09--- .
007013089 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΑΛΕ169.088,69-262.701,69431.790,38154.088,66211.213,45365.302,11 .
054488368 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ227.278,90-207.890,42435.169,32203.970,71157.429,51361.400,22 .
040008157 ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΧΡΗ265.433,99-530.970,13796.404,12--- .
035619472 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΣΤΑ583.120,47-212.969,29796.089,76--- .
047428658 ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ452.003,80-344.014,58796.018,38--- .
059609669 ΚΟΡΤΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΑΓΓ499.959,73-295.729,21795.688,94--- .
031869746 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ265.531,85-530.024,87795.556,72--- .
116250698 ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΝΤΩΝ ΧΡΗ578.922,47-216.614,31795.536,78--- .
131944103 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟ ΧΡΗ280.000,00-515.020,00795.020,00--- .
026054016 ΣΙΜΕΛΗΣ ΝΤΕΜΠ ΝΤΕ419.518,04-375.358,68794.876,72--- .
050633536 ΛΙΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΕΛΕ387.774,41-407.055,77794.830,18--- .
015630450 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΤ264.688,12-529.945,98794.634,10--- .
045822039 ΒΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛ ΧΡΗ355.722,08-438.599,90794.321,98--- .
025921849 ΧΑΜΠΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓ ΜΙΧ259.681,88-161.691,36421.373,24302.942,1169.837,62372.779,73 .
077854486 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ408.492,63-385.497,02793.989,65--- .
024166450 ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ268.113,00-525.650,85793.763,85--- .
042703150 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟ ΜΑΡ379.194,08-414.261,76793.455,84--- .
053324653 ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛ ΑΝΤ470.303,85-322.956,96793.260,81--- .
053978925 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙ ΕΥΘ235.337,94-180.808,69416.146,63186.932,64189.336,53376.269,17 .
072815263 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΣΤΕ273.623,75-518.650,03792.273,78--- .
025363558 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ ΣΠΥ292.241,36-499.843,83792.085,19--- .
044311070 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤ ΕΥΣ265.032,97-526.939,17791.972,14--- .
051572087 ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑ ΝΙΚ138.708,49137.931,03515.316,06791.955,58--- .
058159797 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗ ΣΤΑΥΡ ΓΕΩ367.133,04-424.768,34791.901,38--- .
051241772 ΓΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΠΟΣΤ ΧΡΗ388.156,05-403.720,86791.876,91--- .
008351562 ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΘΑ514.598,46-276.661,65791.260,11--- .
037716267 ΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----348.147,11442.999,24791.146,35 .
030260392 ΑΝΤΟΥΛΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΦΡΑ148.576,26103.274,97538.556,64790.407,87--- .
027727526 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓ ΑΘΑ308.867,64-481.416,48790.284,12--- .
102718450 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ508.275,40-281.965,17790.240,57--- .
047187060 ΓΚΟΥΤΖΟΥΠΑΣ ΠΑΝΤΕ THE332.267,12-204.599,11536.866,23160.891,4792.331,34253.222,81 .
052325025 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑ ΠΑΝ462.801,26-326.681,66789.482,92--- .
037173281 ΤΖΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ234.016,58-131.432,49365.449,07247.171,35176.772,29423.943,64 .
035573324 ΜΠΟΖΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ276.629,05-512.624,19789.253,24--- .
003224627 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ----318.331,76470.799,34789.131,10 .
126780367 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΖΙΝΑ ΓΕΩ1.179,97591.560,14196.355,57789.095,68--- .
032604176 ΜΗΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΩΚ278.198,70-510.777,65788.976,35--- .
028708859 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤ ΣΥΜ154.373,64-263.452,71417.826,35196.932,51174.106,53371.039,04 .
046611989 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ297.775,21-490.961,63788.736,84--- .
021212384 ΓΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ552.695,82-235.832,43788.528,25--- .
013379264 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ ΑΝΤ284.937,49-502.893,07787.830,56--- .
027614697 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑ258.253,575.277,99524.103,38787.634,94--- .
041752380 ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝ ΑΠΟ336.550,82-450.956,42787.507,24--- .
046811281 ΚΑΛΦΑΣ ΒΑΣΙΛ ΙΩΑ347.204,73-158.767,73505.972,46216.047,4965.218,34281.265,83 .
020715149 ΠΙΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ213.157,28110.474,61463.300,00786.931,89--- .
032552894 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ262.315,32-524.250,56786.565,88--- .
045142102 ΜΠΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤ ΒΑΣ317.050,02-469.142,94786.192,96--- .
023588856 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤ ΝΙΚ225.242,36-134.136,42359.378,78227.556,90199.215,56426.772,46 .
056775513 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ ΕΜΜ315.315,09-470.784,90786.099,99--- .
023572270 ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛ ΝΙΚ591.525,79-194.253,48785.779,27--- .
008386330 ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝ ΣΤΑ257.733,58-527.567,81785.301,39--- .
006439238 ΣΚΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ390.338,72-393.744,57784.083,29--- .
013754449 ΕΞΑΡΧΟΣ ΖΗΣΙΜ ΓΕΩ401.037,28-382.992,38784.029,66--- .
065888660 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΣΩΤ300.109,96-157.322,09457.432,05181.914,27144.269,85326.184,12 .
026586280 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΣΑ393.627,06-389.337,82782.964,88--- .
300747431 ΜΠΟΖΙΔΗΣ ΣΠΑΡΤ ΝΙΚ-591.560,14191.251,39782.811,53--- .
030863850 ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΣΤ266.679,53-515.332,85782.012,38--- .
006178476 ΜΕΤΖΙΔΙΕΣ ΑΡΙΣΤ ΒΑΣ492.152,31-289.770,56781.922,87--- .
063513226 ΠΑΠΠΑΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓ ΠΑΝ218.578,15-563.319,02781.897,17--- .
048109541 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟ ΚΩΝ450.278,47-331.105,61781.384,08--- .
124752084 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΧΡΗ425.952,73-355.334,12781.286,85--- .
025330275 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤ ΣΤΑ304.367,45-476.561,45780.928,90--- .
073718577 ΧΑΜΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟ ΕΠΑ165.018,49-237.209,23402.227,72178.817,68199.657,69378.475,37 .
044386553 ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΤΡΙ292.225,36-488.427,70780.653,06--- .
115454845 HIZAN AHMAD HAS425.806,98-354.746,37780.553,35--- .
040150715 ΧΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΣ288.894,52-226.881,63515.776,15162.579,55101.909,93264.489,48 .
100400430 ΠΛΕΓΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ388.798,10-391.438,83780.236,93--- .
033947110 ΤΣΙΤΤΕΡΟΣ ΜΙΧ ΠΑΝ166.309,69-149.912,77316.222,46221.742,62241.934,25463.676,87 .
045393277 ΓΡΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΜΕΝ650.828,94-128.672,17779.501,11--- .
040003229 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΕΥΑ272.987,822.696,37502.794,13778.478,32--- .
019588466 ΣΑΛΟΥΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΣΠΥ258.947,85-518.630,88777.578,73--- .
132754225 ΧΟΥΣΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓ ΙΩΑ397.085,04-380.404,50777.489,54--- .
046192508 ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΜΑΡΙΝ ΙΩΑ352.560,75-424.872,30777.433,05--- .
015584396 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΟΝΟΥΦ ΑΡΓ171.432,59-110.691,83282.124,42326.392,45168.329,55494.722,00 .
043700747 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛ ΙΩΑ184.952,21-196.866,78381.818,99196.507,11198.136,57394.643,68 .
025704253 ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ440.626,98-335.682,73776.309,71--- .
032869744 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛ ΘΕΟ314.549,75-461.397,74775.947,49--- .
010454970 ΚΑΣΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓ ΒΑΣ305.925,90-469.852,45775.778,35--- .
110161040 ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚ198.677,27-264.901,92463.579,19156.819,06154.787,74311.606,80 .
025199569 ΖΑΓΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑ ΙΩΑ171.197,6430.355,34573.593,70775.146,68--- .
015689803 ΠΑΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ337.672,00-437.433,18775.105,18--- .
005333618 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ----307.187,82467.271,41774.459,23 .
043405550 ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΕΥΑΓΓ ΕΥΣ----560.828,21212.902,01773.730,22 .
031033838 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ255.683,05-518.014,10773.697,15--- .
031171577 ΤΣΙΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΙΩΑ256.415,42-517.037,80773.453,22--- .
046806850 ΠΑΤΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΠΑΥ103.320,05303.775,05366.139,25773.234,35--- .
040524293 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ197.889,34-251.077,94448.967,28154.472,88169.624,47324.097,35 .
110120291 ΜΑΤΑΛΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤ ΧΡΟ498.169,46-274.861,62773.031,08--- .
034017727 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΖΗΣΗΣ ΧΡΗ294.286,99-476.874,05771.161,04--- .
034677963 ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣ ΣΠΥ----368.718,40402.358,94771.077,34 .
010205130 ΚΟΝΤΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑ ΛΕΩ180.990,9016.950,18572.764,64770.705,72--- .
033515560 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΚΟ ΖΑΧ109.333,41200.620,78460.707,70770.661,89--- .
067921354 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙ ΙΕΡ301.587,68-468.997,51770.585,19--- .
066192708 ΦΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ1.509,27330.901,63438.120,91770.531,81--- .
033446040 ΓΙΟΛΤΖΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑ ΚΩΝ447.194,44-322.502,11769.696,55--- .
049220880 ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΑ613.207,27-156.156,03769.363,30--- .
044102303 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤ ΠΕΤ208.427,48-84.613,89293.041,37301.980,76174.206,60476.187,36 .
050378047 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ ΙΩΑ492.243,68-276.613,31768.856,99--- .
051870240 ΜΑΝΔΗΛΑ ΕΥΘΥΜ ΣΩΚ482.990,07-285.064,50768.054,57--- .
038821329 ΒΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ432.327,92-335.423,41767.751,33--- .
053971395 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜ ΚΩΝ323.136,67-76.703,78399.840,45256.839,39110.873,83367.713,22 .
045636741 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΕΦΑ ΕΥΑ372.960,52-394.479,38767.439,90--- .
046429749 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ329.178,18-438.079,57767.257,75--- .
021535277 ΖΟΥΡΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΩΝ446.889,24-320.292,94767.182,18--- .
046101209 ΒΑΤΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣ ΓΕΩ412.980,29-353.775,13766.755,42--- .
067024262 ΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛ ΛΕΩ513.884,63-252.497,24766.381,87--- .
067146253 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΣΟΦΙΑ ΕΥΑ422.038,00-344.259,78766.297,78--- .
018375082 ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛ ΚΩΝ297.185,08-468.828,29766.013,37--- .
078564689 ΚΑΠΝΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗ ΠΑΝ337.176,83-428.818,46765.995,29--- .
132153942 ΜΑΓΓΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ----378.911,12386.919,86765.830,98 .
026620203 ΚΟΝΤΟΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ257.045,04-508.649,84765.694,88--- .
118452648 STATHOPOULOS ANDRE PAN567.016,90-198.644,54765.661,44--- .
043768489 ΦΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΤ----310.566,38454.783,49765.349,87 .
009752299 ΚΙΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑ ΧΡΗ266.667,81-498.471,99765.139,80--- .
070501611 ΣΤΡΑΓΚΑ ΣΤΑΜΑ ΑΓΓ230.615,19-164.725,31395.340,50239.519,30130.235,23369.754,53 .
043247764 ΤΖΗΡΙΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ158.904,26-64.464,00223.368,26400.281,01141.402,66541.683,67 .
024638677 ΤΗΡΕΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΘΕΟ----342.054,71422.768,81764.823,52 .
058793981 ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΣΠΥΡΟ ΝΙΚ433.649,53-330.806,47764.456,00--- .
074272179 ΜΙΧΕΑΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ298.364,56-463.860,48762.225,04--- .
005432135 ΚΑΛΑΘΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗ ΘΕΟ253.990,71-507.936,16761.926,87--- .
029270818 ΜΕΞΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ260.587,24-500.980,24761.567,48--- .
047418051 ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓ ΝΙΚ----408.533,46352.934,76761.468,22 .
109573135 ΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ446.666,37-314.394,48761.060,85--- .
014108806 ΜΠΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝ ΙΩΑ76.009,59283.238,95401.760,17761.008,71--- .
032209729 ΧΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤ ΒΑΣ----380.679,38379.664,28760.343,66 .
050924419 ΤΕΝΕΖΟΣ ΘΕΟΔΩ ΣΩΤ375.705,74-384.628,87760.334,61--- .
044010304 ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛ ΔΗΜ397.021,14-363.199,09760.220,23--- .
025161567 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝ ΑΝΑ468.085,29-291.783,05759.868,34--- .
008104090 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----463.035,61296.102,92759.138,53 .
045888643 ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΘΕΟΔΩ ΙΩΑ211.245,6046.955,25500.742,75758.943,60--- .
021929487 ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕ ΣΠΥ155.917,06-21.625,70177.542,76283.288,58297.452,26580.740,84 .
016573299 ΔΙΑΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙ ΓΕΩ333.817,24-424.318,94758.136,18--- .
054679437 ΑΚΛΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛ ΜΙΧ294.552,77-463.111,99757.664,76--- .
014425559 ΚΥΠΡΙΖΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΑΒΡ340.743,19-416.865,37757.608,56--- .
021885020 ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΝΤΙΝ ΓΕΩ----333.892,75423.446,66757.339,41 .
043817986 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΥΡ300.777,82-456.454,58757.232,40--- .
047722190 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΕΥΑΓΓ ΠΑΝ160.711,35-59.121,78219.833,13375.313,67161.885,30537.198,97 .
045031520 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΦΑ ΔΗΜ292.240,34-464.634,88756.875,22--- .
042665976 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜ214.824,68-190.382,23405.206,91169.234,13182.258,79351.492,92 .
014501470 ΣΑΚΚΗ ΡΕΒΕΚ ΒΙΚ----385.291,20371.298,36756.589,56 .
022461571 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ ΜΙΧ386.506,34-369.466,55755.972,89--- .
126829585 ΚΕΛΕΣΗ ΠΑΝΑΓ ΓΕΩ249.657,46-98.163,45347.820,91318.686,0189.451,87408.137,88 .
024141337 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓ ΒΑΣ----465.032,46290.527,56755.560,02 .
031659731 ΑΒΡΑΜΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛ ΛΑΖ251.810,23-503.557,54755.367,77--- .
061170819 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΧΑΡ----319.767,08435.401,40755.168,48 .
038492818 ΡΟΥΠΗ ΡΟΖΑ ΑΛΜ265.286,91-113.016,66378.303,57223.396,42153.268,62376.665,04 .
053421625 ΝΤΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ250.659,99-503.909,81754.569,80--- .
038677432 ΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙ ΒΑΣ80.686,67199.999,95473.598,48754.285,10--- .
040821921 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΣ274.579,54-479.676,43754.255,97--- .
141235411 TABATADZE MARIA TRI----743.979,9510.176,54754.156,49 .
046933192 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑ ΓΕΩ162.595,77-183.245,23345.841,00213.533,49194.681,92408.215,41 .
070358586 ΚΡΑΝΙΑ ΑΜΑΛΙ ΑΛΚ577.138,19-176.868,92754.007,11--- .
041212873 ΝΑΖΙΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙ ΔΗΜ----371.102,33382.732,57753.834,90 .
031965771 ΗΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΧΑΡ300.393,84-453.440,78753.834,62--- .
044974707 ΙΣΠΑΓΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΑΝΩ ΝΙΚ291.707,56-461.836,79753.544,35--- .
042467020 ΑΓΓΕΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ270.809,49-482.263,80753.073,29--- .
003513843 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----345.406,93407.390,26752.797,19 .
006898013 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΣΤ----306.429,88446.276,92752.706,80 .
069677404 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒ ΠΕΤ303.514,10-449.022,26752.536,36--- .
044850133 ΦΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΔΗΜ462.607,57-289.762,35752.369,92--- .
103404906 ΜΩΡΑΙΤΗ ΑΝΤΩΝ ΜΙΧ226.321,20-209.069,18435.390,38171.656,41144.622,25316.278,66 .
104000725 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑ ΣΑΡ471.380,63-280.185,18751.565,81--- .
042387609 ΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ401.426,57-349.844,49751.271,06--- .
037844007 ΓΚΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝ ΒΑΣ187.750,58469,40193.061,50381.281,48202.966,31166.372,32369.338,63 .
052371736 ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ380.791,81-369.276,41750.068,22--- .
131758564 ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛ ΜΙΧ498.702,17-250.836,59749.538,76--- .
033144675 ΜΠΟΥΤΙΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤ ΠΑΝ534.378,27-215.005,56749.383,83--- .
027070782 ΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤ ΝΙΚ248.898,89-499.385,46748.284,35--- .
023518621 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤ ΔΗΜ305.819,99-157.430,19463.250,18186.742,1098.261,35285.003,45 .
045443586 ΔΟΥΜΠΟΣ ΙΩΣΗΦ ΣΤΕ281.697,93-465.910,25747.608,18--- .
040144980 ΣΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡ ΙΩΑ269.336,27-478.235,79747.572,06--- .
013838610 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΚΩΝ585.866,14-161.171,67747.037,81--- .
045641726 ΜΕΙΝΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥ ΦΩΤ287.995,08-458.574,99746.570,07--- .
126843893 LYON SIFI MAR----316.427,48430.121,10746.548,58 .
041665364 ΚΟΥΤΣΙΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ----299.377,32447.013,57746.390,89 .
037510996 ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝ ΧΡΗ258.541,66-487.504,18746.045,84--- .
106610234 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣ ΘΕΟ638.421,25-107.473,89745.895,14--- .
073105134 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ ΙΩΑ-312.673,59432.740,24745.413,83--- .
035411335 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΙΩΑ487.956,44-257.121,01745.077,45--- .
038007842 ΒΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΝΙΚ294.091,52-450.837,25744.928,77--- .
046889489 ΡΟΥΜΠΕΣΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ435.676,52-309.079,59744.756,11--- .
041967422 ΠΑΠΑΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ253.393,99-491.241,38744.635,37--- .
034619413 ΜΠΑΓΛΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤ ΧΡΗ430.755,53-313.334,12744.089,65--- .
029075343 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤ ΑΝΔ455.911,96-288.077,24743.989,20--- .
066398968 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛ ΙΩΑ471.657,35-272.024,06743.681,41--- .
025341333 ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤ ΓΕΩ528.840,67-214.776,26743.616,93--- .
048044476 ΔΑΝΔΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ185.833,54-557.413,02743.246,56--- .
046736786 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤ ΑΠΟ471.909,45-271.327,50743.236,95--- .
035489427 ΣΥΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ405.872,33-337.132,59743.004,92--- .
045938560 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑ ΝΙΚ329.641,73-413.190,65742.832,38--- .
043405525 ΚΟΥΜΠΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ ΔΗΜ326.979,22-415.495,49742.474,71--- .
063099084 PAPA VASIL JOR486.830,68-255.595,45742.426,13--- .
047546939 ΤΣΑΝΝΕΛ ΜΠΕΝΤ ΣΤΗ250.652,30-491.764,25742.416,55--- .
046555256 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ276.814,46-465.598,00742.412,46--- .
022159413 ΜΠΑΤΖΙΟΣ ΣΠΥΡΟ ΓΕΩ279.162,80-462.811,41741.974,21--- .
045583860 ΣΙΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤ ΣΤΕ----297.810,32443.801,25741.611,57 .
037146021 ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ513.375,19-228.195,79741.570,98--- .
044875822 ΓΑΛΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ288.759,68-452.441,38741.201,06--- .
041608683 ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΣΤΑ247.516,29-493.676,66741.192,95--- .
123615682 POLISI GENCI SHA493.023,46-248.129,63741.153,09--- .
046071249 ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑ588.825,35-152.077,33740.902,68--- .
042133290 ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΔΡΕ ΝΙΚ316.153,35-424.443,14740.596,49--- .
023927270 ΔΟΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΘΑ188.418,95-122.750,02311.168,97229.766,94199.601,54429.368,48 .
035959976 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛ ΕΥΘ254.180,02-486.308,27740.488,29--- .
074831178 ΠΑΠΑΖΛΗΣ ΠΑΝΑΓ ΦΙΛ402.051,45-338.144,70740.196,15--- .
035372213 ΓΚΕΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ----670.980,7769.164,65740.145,42 .
113571280 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΘΕΟΦΑ ΕΥΑ308.279,98-431.431,39739.711,37--- .
045284104 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΓΡΗ277.069,17-462.450,07739.519,24--- .
067074867 ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΑ449.118,27-290.323,31739.441,58--- .
014723108 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΑΝ259.489,58-479.686,60739.176,18--- .
010701346 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΛΕΑΝ ΕΥΑ327.003,91-412.061,03739.064,94--- .
038999328 ΚΟΥΠΙΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤ ΘΕΟ252.956,96-222.008,86474.965,82199.238,9464.663,33263.902,27 .
053856589 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤ ΗΛΙ244.455,85-494.280,89738.736,74--- .
043953081 ΠΕΠΠΑΣ ΘΕΟΔΩ ΕΠΑ576.300,30-162.360,34738.660,64--- .
033429785 ΤΣΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛ ΑΓΓ----454.300,12284.356,86738.656,98 .
020783054 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ ΕΥΡ----328.490,65409.952,47738.443,12 .
029349868 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΠΟ292.409,64-445.642,78738.052,42--- .
025467810 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ ΛΑΖ170.822,73-223.709,58394.532,31294.109,1748.830,81342.939,98 .
015079171 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ269.264,14-468.190,70737.454,84--- .
038169831 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤ ΙΩΑ466.088,61-271.313,15737.401,76--- .
079497610 ΛΑΚΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΔΗΜ183.474,73-553.804,03737.278,76--- .
047331572 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ ΙΩΑ313.553,24-423.694,36737.247,60--- .
047183546 ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΑΡΜΠΑΤΟΥ ΠΟΥΛΧ ΑΝΑ310.179,19-427.053,38737.232,57--- .
050526823 ΣΙΒΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝ311.708,82-425.325,46737.034,28--- .
078128230 ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑ ΙΩΑ295.585,42-441.407,60736.993,02--- .
039105704 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝ ΓΕΩ501.783,29-234.852,63736.635,92--- .
301517580 SARI SEYHA HAS288.469,22-447.944,10736.413,32--- .
037198841 ΤΡΕΓΚΑ ΓΟΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑ372.660,70-363.471,35736.132,05--- .
040009271 ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣ ΓΕΩ506.776,10-228.969,79735.745,89--- .
046616543 ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓ ΚΩΝ----328.341,26407.399,36735.740,62 .
043764823 ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤ ΓΕΩ297.260,4039.670,27398.282,40735.213,07--- .
142188716 ΔΗΜΟΣ ΧΑΡΑΛ ΧΡΗ562.698,17-172.291,99734.990,16--- .
028996681 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙ ΝΙΚ394.595,98-340.174,25734.770,23--- .
038123552 ΚΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤ ΑΝΑ505.326,84-228.710,93734.037,77--- .
018305553 ΦΩΚΑΣ ΙΩΑΝΝ ΚΩΝ266.579,69-466.943,38733.523,07--- .
033640450 ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΡ22.732,43311.149,39399.448,91733.330,73--- .
040617750 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗ ΕΥΑΓΓ ΓΡΗ243.276,75-489.248,46732.525,21--- .
067034673 ΧΑΤΖΗΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤ ΠΑΝ344.674,92-65.692,05410.366,97305.647,1416.151,09321.798,23 .
047042067 ΑΓΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ401.630,05-330.505,61732.135,66--- .
035241065 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ ΝΙΚ----345.926,02386.161,36732.087,38 .
051423870 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝ ΔΗΜ408.593,17-322.977,72731.570,89--- .
042938737 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤ ΧΡΗ----417.324,48313.083,65730.408,13 .
011538745 ΓΚΟΒΟΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓ ΝΙΚ220.046,29-176.619,64396.665,93171.737,41161.772,29333.509,70 .
029286670 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜ----337.791,17391.871,82729.662,99 .
013268804 ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ277.439,06-452.179,35729.618,41--- .
100454013 ΜΠΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤ ΘΕΟ281.636,34-447.917,09729.553,43--- .
039033925 ΦΙΛΟΞΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ ΣΤΑ377.408,20-352.081,58729.489,78--- .
047198836 ΓΕΡΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝ ΑΝΔ2.100,00316.843,92410.524,50729.468,42--- .
021793924 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΑΝ ΙΩΑ403.644,27-325.089,25728.733,52--- .
052908140 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓ ΑΝΔ365.864,16-362.212,10728.076,26--- .
032774417 ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛ ΒΑΣ----330.683,97397.246,61727.930,58 .
033494362 ΖΩΧΙΟΣ ΣΤΕΦΑ ΣΩΣ251.810,03-475.454,47727.264,50--- .
055786658 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΙΩΑ----687.468,4839.277,92726.746,40 .
042509605 ΚΙΝΕΒΥΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕ ΓΕΩ367.719,52-358.726,12726.445,64--- .
044920072 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤ ΜΙΛ----342.919,65383.090,43726.010,08 .
043920861 ΠΡΟΔΡΟΜΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡ ΒΑΣ240.143,25-485.283,26725.426,51--- .
040352349 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΣΩΤΗΡ ΓΕΡ265.604,45-459.190,52724.794,97--- .
029379260 ΧΑΖΑΠΗ ΕΥΓΕΝ ΜΙΧ192.962,73-254.406,64447.369,37171.364,48105.023,63276.388,11 .
036696764 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ ΠΑΝ516.880,63-206.848,50723.729,13--- .
042768314 ΜΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗ ΚΩΝ178.952,17-122.738,64301.690,81202.705,52219.138,71421.844,23 .
059526920 ΣΙΟΥΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤ ΒΑΣ303.465,18-419.825,52723.290,70--- .
075191680 ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΑΝΔ367.690,19-355.433,48723.123,67--- .
065992530 ALI MOHAM MD----694.408,8528.388,51722.797,36 .
043277467 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟ ΑΝΔ----371.669,30351.116,49722.785,79 .
015183910 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΝΙΚ317.582,27-405.015,53722.597,80--- .
043453720 ΜΑΝΑΛΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩ----440.193,80282.173,26722.367,06 .
042863483 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ ΧΡΗ246.154,80-476.140,22722.295,02--- .
035856416 ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗ ΕΛΙΣΣ ΓΕΩ479.470,74-242.298,31721.769,05--- .
161951535 ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛ619.907,30-101.702,14721.609,44--- .
047628158 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝ ΓΕΩ----292.522,08428.815,65721.337,73 .
029496696 ΣΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ ΓΕΩ345.458,92-375.750,11721.209,03--- .
003710598 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑ ΣΤΑ----345.944,30375.089,58721.033,88 .
003561527 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ265.671,39-455.240,41720.911,80--- .
040182147 ΚΕΡΒΗΣ ΘΕΟΔΩ ΒΑΣ49.678,12205.415,34465.775,78720.869,24--- .
113213359 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓ ΑΝΑ568.925,53-151.626,59720.552,12--- .
052617507 ΣΥΡΤΜΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓ ΠΕΡ514.186,54-206.115,71720.302,25--- .
042817859 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΒΑΣΙΛ ΓΕΩ276.796,06-443.403,60720.199,66--- .
063227615 ΣΙΑΛΟΥΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΑΝ----318.753,22401.435,09720.188,31 .
040123196 ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΖΗΣ ΝΙΚ254.036,24-465.851,73719.887,97--- .
014896401 ΝΤΟΥΡΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓ ΑΠΟ490.806,28-228.567,94719.374,22--- .
068005595 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕ ΠΑΝ246.049,37-473.283,70719.333,07--- .
059839924 ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛ ΘΩΜ601.166,7941.679,8875.612,59718.459,26--- .
025950636 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩ357.838,78-360.618,79718.457,57--- .
014749855 ΜΗΝΑΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑ ΙΩΑ2.237,45318.302,24397.865,52718.405,21--- .
114856770 KARMOUTI CHAHE BAK