Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων και οντοτήτων προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την 24/11/2017


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1158/2017, δημοσιοποιείται κατάσταση νομικών προσώπων και οντοτήτων με :

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά νομικό πρόσωπο/οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά νομικό πρόσωπο/οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 24/11/2017. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 24/11/2016, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 24/11/2017. Οι οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 11/2016 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες εξαιρούνται βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. και τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων και οντοτήτων προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α. (άντληση στοιχείων 24/11/2017)

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Διεύθυνση Έδρας Τ.Κ., Περιοχή Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Δημοσίου Σύνολο Δημοσίου Βασική οφειλή Ε.Φ.Κ.Α. Συνεισπραττόμενα Ε.Φ.Κ.Α. Σύνολο Ε.Φ.Κ.Α. Παρατηρήσεις
094496720 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΟΝΟΗΣ 815773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ5.512.204.222,04-3.909.882.001,719.422.086.223,75--- .
094032359 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 9611741 ΑΘΗΝΑ929.427.226,4057.275,09717.862.728,761.647.347.230,25408.118.071,64487.455.866,82895.573.938,46 .
999959577 ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COMMUNICATION EXCLUSIVE COMMEX ΕΕΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 97-9915238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.016.291.707,28-200.379.245,041.216.670.952,32--- .
999844227 CARRERA MOBILE ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 11710446 ΑΘΗΝΑ817.235.807,26-305.737.375,161.122.973.182,42--- .
094496500 ΔΥΝΑΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΩΚΙΔΟΣ 717342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ475.259.729,47-371.283.617,27846.543.346,74192.095,71266.155,84458.251,55 .
094397270 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIKA ΕΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ405.593.713,70-431.754.673,77837.348.387,47--- .
094508920 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51617456 ΑΛΙΜΟΣ482.147.257,22-280.658.850,49762.806.107,71--- .
095618995 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ323.156.064,41-375.209.641,34698.365.705,75--- .
094004293 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕΠΑΛΑΣΚΑ 312462 ΧΑΙΔΑΡΙ524.896.095,75158.651,2473.009.335,11598.064.082,10--- .
094052358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ376.651.199,89-192.990.152,39569.641.352,28--- .
999194202 ΟΡΜΠΙΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΑΦ 4 5 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ310.800.178,50-177.348.606,36488.148.784,86--- .
091358551 ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 056224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ312.559.194,66-153.610.566,33466.169.760,99873.336,591.055.557,991.928.894,58 .
094492500 WIN Ι ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣΘΗΒΩΝ 42513121 ΙΛΙΟΝ155.397.062,72-301.326.374,66456.723.437,38--- .
094529699 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΒΙΟΜ ΕΤ ΥΓΡ ΚΑΥΣ-ΛΙΠ ΑΕΓΟΥΝΑΡΗ 2118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ191.379.805,12-229.080.455,90420.460.261,02161.631,36200.861,11362.492,47 .
090049770 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Β54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ279.093.148,20-128.172.131,65407.265.279,85442.476,86165.590,74608.067,60 .
096073405 SILBER ΣΠΕΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 13255134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ158.398.848,93-239.571.204,26397.970.053,19--- .
094530871 VGI INTERANATIONAL-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕΚΙΜΩΝΟΣ 4654453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ265.661.084,80-113.165.882,69378.826.967,49--- .
094349603 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 15417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ317.962.175,13-35.002.472,70352.964.647,837.606.566,585.254.387,5412.860.954,12 .
099681809 ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΕΠΑΣΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ 020200 ΚΙΑΤΟ219.334.249,41-97.448.707,01316.782.956,42--- .
094075808 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΟΔΟΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ 019004 ΣΠΑΤΑ147.351.360,12-144.320.290,87291.671.650,991.798.976,37884.842,262.683.818,63 .
099619891 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΕΡΙΦ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ174.398.677,48-104.644.762,39279.043.439,87--- .
094109816 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ ΔΤ ΣΥΝΕΛ ΑΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4611251 ΑΘΗΝΑ106.199.828,40-161.222.563,01267.422.391,41--- .
094101554 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΘΕΣΗ ΜΕΡΕΝΤΑ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ149.367.411,41-97.359.917,68246.727.329,0913.722.525,286.795.476,3520.518.001,63 .
998475745 ZILTIMEX HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΑΚΙΒΝ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ 014122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ144.827.483,07-114.267.095,24259.094.578,31--- .
094069710 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α 4610681 ΑΘΗΝΑ136.287.422,81-116.037.033,63252.324.456,441.116.784,201.274.539,142.391.323,34 .
094041960 ΒΑΤΕΚ ΑΕ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΕΝΟΙΚ ΑΥΤΟΚ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΜΠ ΤΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ151.838.578,90-97.413.577,90249.252.156,802.118.390,692.036.109,364.154.500,05 .
094283880 SPECIAL SYSTEM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1713562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ174.444.993,92-70.757.444,07245.202.437,99503.580,13228.106,72731.686,85 .
094392710 ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 216604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ94.112.934,58-143.964.144,37238.077.078,951.752.983,102.330.809,134.083.792,23 .
082883950 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ Χ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ Γ ΟΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ155.165.908,20-83.615.353,77238.781.261,97--- .
094311533 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1542100 ΤΡΙΚΑΛΑ95.878.307,51-136.919.092,29232.797.399,80--- .
998807547 ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΥΔΕΝ 810434 ΑΘΗΝΑ139.871.508,7711.001,5885.457.577,26225.340.087,61598.222,99271.137,88869.360,87 .
999715325 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1 ΧΛΜ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ109.843.635,00-113.716.736,00223.560.371,00--- .
094289282 ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1215343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ67.809.988,58-137.173.295,40204.983.283,98--- .
094428747 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ145.006.485,78300,0043.814.980,64188.821.766,421.337.618,69734.654,392.072.273,08 .
096003685 ΚΥΔΕΠ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 910679 ΑΘΗΝΑ68.149.294,10647.191,92119.230.762,14188.027.248,16--- .
094184080 ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 011855 ΑΘΗΝΑ138.205.626,64-46.171.223,62184.376.850,26269.317,23183.100,03452.417,26 .
094034039 ΘΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ27 ΧΙΛ Ε Ο ΑΛΕ ΠΟΛΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ 068500 ΦΕΡΕΣ85.371.623,90-80.615.674,73165.987.298,635.460.522,076.881.799,9312.342.322,00 .
094061970 ΕΞΠΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057001 ΘΕΡΜΗ32.214.889,73-28.520.356,8360.735.246,5649.844.039,0758.285.277,77108.129.316,84 .
099794590 ΓΡΑΦΟΝΕΤ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ116.289.109,96-50.556.204,53166.845.314,49--- .
094307060 ΒΕΣΥ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΠΕΞ ΣΥΝΘ ΥΛΩΝΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2215125 ΜΑΡΟΥΣΙ59.870.279,88-106.676.797,48166.547.077,36--- .
094043626 Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Ν 2330 95Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109 11110671 ΑΘΗΝΑ57.119.815,22-108.426.020,54165.545.835,76--- .
094018680 ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 610678 ΑΘΗΝΑ74.491.735,69-82.021.948,89156.513.684,583.968.028,224.990.933,008.958.961,22 .
099483880 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3617123 Ν ΣΜΥΡΝΗ94.734.435,08-70.590.976,91165.325.411,99--- .
094185155 Κ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 035100 ΛΑΜΙΑ106.848.615,52-49.957.451,25156.806.066,773.046.363,604.098.270,027.144.633,62 .
094147255 ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ66.682.691,30-91.820.700,00158.503.391,30--- .
094284618 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 36-3812132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ101.625.737,20-31.068.631,74132.694.368,9415.311.329,917.114.234,1222.425.564,03 .
094493649 EUROTOP ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛΑΜΠΕΙΑΣ 112241 ΑΙΓΑΛΕΩ58.094.212,74-90.771.960,11148.866.172,85--- .
094461142 ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ2 ΧΙΛ Λ ΚΟΡ ΒΑΡΗ 019400 ΚΟΡΩΠΙ73.852.636,99-70.883.411,69144.736.048,681.564.237,592.166.995,403.731.232,99 .
094100220 ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ94.647.513,77140.281,0749.797.161,97144.584.956,812.713.891,65900.566,113.614.457,76 .
998826760 SPID ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1015122 ΜΑΡΟΥΣΙ88.781.519,61-55.952.813,16144.734.332,77--- .
999125903 ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΓΝΑΤΙΑΣ 11754635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ96.265.183,30-45.874.121,23142.139.304,53--- .
094134259 ΟΑΕ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 23417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ52.639.731,63-89.370.741,56142.010.473,19--- .
094249604 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ERGO ΑΕΒΕΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 1314564 ΚΗΦΙΣΙΑ72.901.780,83-65.772.482,93138.674.263,76--- .
095582435 ΦΟΙΝΙΞ OIL ΕΠΕΤΕΜΠΕΛΙ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ54.679.566,38-80.543.065,85135.222.632,23--- .
999819913 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΙΣΑΜΟΥΜΑΛΕΜΕ 073014 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ67.776.188,35-40.494.320,74108.270.509,0912.808.040,7114.002.072,1526.810.112,86 .
094073262 ΑΤΤΙ ΚΑΤ ΑΤΕΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-11111526 ΑΘΗΝΑ78.244.747,89-49.842.914,31128.087.662,204.063.824,392.598.093,036.661.917,42 .
099771317 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΟΛΥΜΠΟΥ 9155236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ97.961.768,51-35.767.897,09133.729.665,60234.822,11207.532,97442.355,08 .
094385602 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΣΙ ΑΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΛΠ 018800 ΠΕΡΑΜΑ58.468.121,41-38.919.420,1897.387.541,5914.998.129,1020.359.045,7835.357.174,88 .
099879720 CUSTOMISED TRANSPORT SERVICES ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6-816675 ΓΛΥΦΑΔΑ99.181.875,06-32.362.072,60131.543.947,66--- .
998772475 DESTINA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 219300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ84.214.378,31-46.769.809,18130.984.187,49--- .
999841563 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 14-1654632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ67.822.821,01-61.201.684,79129.024.505,80--- .
099979675 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 3Α56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ59.229.387,22230,2467.745.727,67126.975.345,13--- .
095595719 ΕΝΔΥΜΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 356334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ59.022.074,42-67.875.037,42126.897.111,84--- .
094233852 ΑΚΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΦΩΣΚΟΛΟΥ Κ ΞΕΝΟΥ 1029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ66.871.625,51-56.241.451,71123.113.077,22--- .
099774910 ΥΨΗΛΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HIGH DIGITAL TECHNOLOGY AEΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 1054626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ66.425.645,70-54.302.357,34120.728.003,04--- .
094100397 QUALITY MEAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΚΗΦΙΣΟΥ 112 ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ61.788.119,56-58.511.977,78120.300.097,34--- .
094236737 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΔΙΑΝΟΜΩΝΒΙΠΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Α 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ71.959.302,86-46.277.111,61118.236.414,47516.731,81718.867,061.235.598,87 .
084014242 ΔΙΑΔΟΧΟΙ Μ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4511363 ΑΘΗΝΑ87.003.079,20-31.923.891,02118.926.970,22--- .
095365404 ΕΥΡΩΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ57.229.202,54-60.513.631,54117.742.834,08--- .
094221853 Χ ΚΑΙ Β ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΩΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 12-1613671 ΑΧΑΡΝΕΣ75.483.737,67-41.246.639,04116.730.376,71416.579,90568.825,43985.405,33 .
999520792 STALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΤΩΘΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ 066100 ΔΡΑΜΑ64.176.215,62-52.966.783,04117.142.998,66--- .
099034366 Π.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΕΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 57 5910440 ΑΘΗΝΑ73.037.158,19-43.725.786,44116.762.944,63--- .
094279774 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ39.156.151,21-23.759.975,7862.916.126,9930.412.767,9023.368.852,7453.781.620,64 .
094059612 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIA ΒΙΟΜΗXANIKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕ ΣΕΒΑΘΦΕΛΩΝΗ ΞΑΝΘΗ 6ΧΙΛ 6ΧΙΛ67100 ΞΑΝΘΗ61.669.909,31-51.986.598,99113.656.508,301.414.839,431.142.432,912.557.272,34 .
094251220 Γ.Ε.Δ.Υ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥΙΛΙΣΙΩΝ 29 ΚΑΘ ΑΙΟΛΙΑΣ 1214564 ΚΗΦΙΣΙΑ39.634.843,13-71.627.345,08111.262.188,211.846.809,252.569.403,694.416.212,94 .
095591211 MATECH-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ 2918346 ΜΟΣΧΑΤΟ53.437.138,46-59.469.884,45112.907.022,91--- .
099378673 GOLD-PAL-SILVER ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 4054630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ56.751.720,59-55.531.679,83112.283.400,42--- .
094337063 ΚΑΝΙΜΟ ΤΥΠΟΓΡ ΕΡΓΑΣ ΗΛΚΑ ΜΗΧΤΑ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΝΕΤΒΟΥΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 616452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ37.684.306,96-73.210.086,77110.894.393,73--- .
094220912 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΕΒΑΘΥ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ28.876.874,812.593,5857.807.935,0686.687.403,459.534.126,2513.264.593,9022.798.720,15 .
094045681 Χ Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΜΙΝΩΟΣ 1011743 ΑΘΗΝΑ86.413.281,59-19.159.332,60105.572.614,192.043.406,97935.308,602.978.715,57 .
999581540 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1343100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ62.847.351,98-45.264.434,30108.111.786,28--- .
094039152 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΣΕΝΕΚΑ 214564 ΚΗΦΙΣΙΑ38.245.686,22-64.813.550,06103.059.236,282.053.899,752.859.364,134.913.263,88 .
094229236 ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26614231 Ν ΙΩΝΙΑ80.823.726,84-16.183.546,9397.007.273,777.954.019,612.330.035,8210.284.055,43 .
095273073 THEO TEXTIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 063080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ50.080.337,58-56.658.493,23106.738.830,81--- .
999769272 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΙΖΩΜΑ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ83.487.897,48-22.703.645,56106.191.543,04--- .
099354860 ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 817676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ53.171.850,52-49.817.576,48102.989.427,00--- .
094000405 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2818547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ23.339.969,17774,2452.461.405,2775.802.148,6811.437.841,7815.437.388,7926.875.230,57 .
095698862 ΜΟΡΦΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 2510443 ΑΘΗΝΑ44.241.312,42-58.101.679,88102.342.992,30--- .
099554267 TRUST ORION ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΤΖΩΡΤΖ 610677 ΑΘΗΝΑ66.513.571,53-34.655.802,91101.169.374,44--- .
095568397 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΠΕΧΑΡΑΣ 814121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ67.582.501,03-33.108.244,35100.690.745,38--- .
094126954 ANKER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΦΙΣΟΥ 9218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ46.217.317,75-49.224.924,8895.442.242,632.075.229,742.628.892,244.704.121,98 .
999772111 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΤΩΛΙΩΝ 2818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ62.031.507,29-37.218.692,8799.250.200,16--- .
094255739 ΦΛΩΡΙΝΑ Α ΧΩΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ44.210.597,91-45.923.115,2290.133.713,133.899.343,824.888.552,448.787.896,26 .
999397607 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛ ΥΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΑΛΙ 014342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ61.528.227,98-31.986.540,5893.514.768,562.284.263,391.868.412,064.152.675,45 .
999871310 OPTICAL MEDIA EUROPE PRODUCTION ABEE ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ-ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟ2 ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 032200 ΘΗΒΑ51.450.665,60-43.731.168,1695.181.833,76973.403,311.300.414,472.273.817,78 .
095637045 ΓΙΟΥΝΙΡΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 60616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ59.988.164,67-35.655.254,7195.643.419,38--- .
094400148 SUPERTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΠΛΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2510553 ΑΘΗΝΑ60.321.148,98700,0034.037.388,9294.359.237,90647.884,17410.797,441.058.681,61 .
096002479 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΣΥΝΕΤΑΙΡ Π Ε ΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ39.204.524,25-53.088.224,6692.292.748,911.153.788,841.610.891,242.764.680,08 .
099935390 E SHOP GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 5413671 ΑΧΑΡΝΕΣ68.496.103,68-17.103.850,7585.599.954,436.120.294,583.148.063,859.268.358,43 .
094297743 ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓ-ΕΜΠΟΡ ΝΗΜΑΤΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 056334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ39.009.300,58-54.325.968,7893.335.269,36413.102,34502.040,56915.142,90 .
094010392 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕΚΟΛΩΝΟΥ 1210437 ΑΘΗΝΑ12.575.801,88-25.146.286,0337.722.087,9123.076.390,7732.152.259,2355.228.650,00 .
094481560 AUTHENTIC ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙΕΜΠ ΕΤ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 13111252 ΑΘΗΝΑ42.545.750,52-47.189.004,8589.734.755,371.051.347,051.442.850,412.494.197,46 .
094008359 ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣΛ ΙΩΝΙΑΣ 22311143 ΑΘΗΝΑ34.351.344,381.585,6057.851.345,9792.204.275,95--- .
095725198 ΓΟΥΑΙΝΑΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ Γ ΟΡΟΦΟΣ 7118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ36.439.784,52-49.190.821,7385.630.606,252.509.937,163.180.801,135.690.738,29 .
094240070 PANEL ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 526331 ΠΑΤΡΑ59.161.229,23-31.207.969,4090.369.198,63--- .
095489806 ΤΡΟΦΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ72.170.483,65-17.887.832,9790.058.316,62--- .
099767120 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ67.767.494,31-21.795.013,6989.562.508,00--- .
094279516 ARTISTI ITALLIANI AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΙΔΩΝΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ32.422.103,78-53.904.703,1086.326.806,881.227.864,131.696.805,852.924.669,98 .
999608833 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 717121 Ν ΣΜΥΡΝΗ61.815.391,91-27.136.180,6288.951.572,53--- .
094320394 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕΒΕΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ 1211527 ΑΘΗΝΑ44.279.887,73-44.031.659,2088.311.546,93--- .
094212611 ΚΟΝΝΕΞΙΟΝ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΕΥΡΩΤΑ 2214564 ΚΗΦΙΣΙΑ45.020.018,42-41.581.358,7586.601.377,17358.723,39454.868,80813.592,19 .
094507529 ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜHXANIKH-ΕΜΠΟΡIKH ΕΤΑΙΡEIA ΠΕΤΡEΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 7318537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ54.843.790,00-32.066.654,6886.910.444,68--- .
094077598 ΑΦΟΙ Κ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ38.033.638,03-48.851.703,0586.885.341,08--- .
094428803 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ44.261.418,27-40.952.456,1585.213.874,42904.957,58748.085,291.653.042,87 .
094340123 Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΒΤΑΕΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 15734100 ΧΑΛΚΙΔΑ42.956.240,29-43.849.858,8286.806.099,11--- .
094519829 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕΜ ΑΣΙΑΣ 154351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ33.484.385,27-52.535.895,5386.020.280,80273.707,91373.105,14646.813,05 .
094003211 ΔΑΡΙΓΚ Ο-ΣΙΑΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 410671 ΑΘΗΝΑ36.476.433,65-42.291.268,5178.767.702,163.290.238,804.404.104,837.694.343,63 .
094334583 AGROLIVA ABEE EIΣ ΕΞΑΓ ΣΥΣΣΙΑΣ Κ ΔΙΑΘΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8-1017564 Π ΦΑΛΗΡΟ65.326.720,60-19.524.769,2784.851.489,87--- .
094509547 JURBY INTERNATIONAL ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 250-25415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ36.820.759,84-46.979.236,3383.799.996,17367.132,52493.089,30860.221,82 .
094256066 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ29.265.816,81117,3954.476.589,0483.742.523,24290.950,11405.602,20696.552,31 .
094065053 ΑΡΟΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 7714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ37.562.879,65-46.503.746,8284.066.626,47--- .
095654030 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 818346 ΜΟΣΧΑΤΟ52.831.850,18-31.049.389,4783.881.239,65--- .
099362509 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1014562 ΚΗΦΙΣΙΑ44.504.227,76-36.964.083,6581.468.311,41951.598,611.210.709,362.162.307,97 .
095334704 Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-ΦΩΤΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΘΗΣΕΩΣ 29117674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ45.385.781,39-36.896.184,0182.281.965,40--- .
094218768 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΛ ΑΜΑΛΙΑΣ 4210558 ΑΘΗΝΑ38.916.048,19-7.283.958,1846.200.006,3727.891.809,368.010.224,9435.902.034,30 .
094006538 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ39.257.465,33-38.422.259,4877.679.724,812.510.195,591.880.218,844.390.414,43 .
094343322 ΗΛΤΕΞ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧ ΠΛΕΚΤΥΦΑΣΜ-ΕΚΜΕΤ ΑΘΛΗΤ ΧΩΡ-ΑΣΤ ΥΦΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ48.327.290,87-30.759.185,1479.086.476,01339.133,00363.961,60703.094,60 .
095431276 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 910678 ΑΘΗΝΑ26.741.255,14-51.956.281,8978.697.537,03--- .
094500682 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝΛΕΩΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10514568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ44.727.583,88-31.207.789,6175.935.373,49754.384,08925.663,021.680.047,10 .
094140229 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ20 ΧΛΜ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014569 ΑΝΟΙΞΗ18.430.856,29-27.514.319,6645.945.175,9513.107.527,4418.117.879,7831.225.407,22 .
094396470 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣ ΣΙΚ ΑΝΩΝ ΕΜΠΠΑΡΙΤΣΗ 6115451 Ν ΨΥΧΙΚΟ26.485.288,60-44.331.875,6770.817.164,272.497.010,703.409.354,095.906.364,79 .
094103744 ΟΔΕΤΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΚΕΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 064012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ44.391.982,12427.106,9529.074.444,2673.893.533,331.102.825,331.434.338,542.537.163,87 .
094498381 INTRAMONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 2810564 ΑΘΗΝΑ28.527.956,85-47.534.962,2976.062.919,14--- .
094184005 ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΕ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΦΩΝ ΞΗΝΤΑΡΑ 419009 ΠΙΚΕΡΜΙ33.310.761,4322.943,4842.079.376,4175.413.081,32--- .
099407777 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ39.719.286,69-35.538.219,8575.257.506,54--- .
999200538 ΔΕΡΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ6 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ50.999.095,97-23.645.649,9774.644.745,94--- .
094105100 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1510671 ΑΘΗΝΑ22.658.203,841.684,8451.382.021,7074.041.910,38--- .
094272933 ΕΛΙΤΑ ΑΒΕΕΕΠΛΑΤΑΝΟΣ 037100 ΑΛΜΥΡΟΣ32.823.402,358.578,1135.518.971,1468.350.951,601.770.084,752.467.502,914.237.587,66 .
094231489 ΕΥΡΙΠΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝ ΕΤΚΥΠΡΟΥ 416452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ49.690.735,76-21.292.886,1170.983.621,87415.149,91575.665,33990.815,24 .
096123591 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΜΟΣ ΠΕΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 334100 ΧΑΛΚΙΔΑ24.954.591,62-45.240.761,7270.195.353,34527.047,81733.790,411.260.838,22 .
095175080 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΘΕΟΦΙΛΑ 3711145 ΑΘΗΝΑ35.502.656,75-35.593.516,1271.096.172,87--- .
999769825 ΜΠΑΟΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ3 ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ46.777.054,33-23.972.486,0970.749.540,42--- .
094008556 ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΑΜΑΛΙΑΣ 2010557 ΑΘΗΝΑ17.992.203,5743.266,4152.701.199,7470.736.669,72--- .
094003002 ΕΜΠΕΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ33.064.200,34-36.366.126,3969.430.326,73--- .
094267498 ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΑΕ-ΕΛΑΟΥΡΟ-ΕΜΠ-ΤΥΠΟΠΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥΒΟΥΚΟΛΙΕΣ 073002 ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ25.167.101,90-44.143.280,6069.310.382,50--- .
094082930 Θ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ-ΑΦΟΙ ΘΕΜΗΣ ΑΒΕΕΕΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 1758200 ΕΔΕΣΣΑ20.586.089,21505.565,8445.988.310,8367.079.965,88871.579,341.214.403,382.085.982,72 .
094374220 ΒΑΦΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΙΣΩΠΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ24.718.266,27-33.977.242,1158.695.508,384.357.638,726.041.672,5710.399.311,29 .
095472271 ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΕΑΙΝΕΙΑΝΟΣ 810434 ΑΘΗΝΑ23.652.223,23-45.069.133,1668.721.356,39--- .
094263611 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΧΕΙΜΑΡΑΣ 615125 ΜΑΡΟΥΣΙ28.060.498,79-40.254.130,8968.314.629,68--- .
099959340 DOLCE GAL-ΤΟΥ'S ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΔΩΡΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΟΧΗΣ ΕΠΕΤΑΤΟΙΟΥ 29913671 ΑΧΑΡΝΕΣ27.683.849,38-39.279.657,3766.963.506,75289.356,45348.562,62637.919,07 .
998728488 ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ 2685300 ΚΩΣ49.738.270,80-17.299.147,7267.037.418,52--- .
998475628 SYCOR HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΑΤΟΛΗΣ 9-1514231 Ν ΙΩΝΙΑ40.184.596,10-26.471.757,4966.656.353,59--- .
096038323 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 210671 ΑΘΗΝΑ25.392.470,55-41.017.219,5966.409.690,14--- .
999055761 Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1311142 ΑΘΗΝΑ36.688.402,30-29.309.420,6065.997.822,90--- .
094257862 ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΟΥ 75 011525 ΑΘΗΝΑ25.156.849,70-31.965.165,3757.122.015,073.691.596,825.112.428,548.804.025,36 .
095345189 ΑΓΡΟΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΠΕΙ ΠΟΛΥΛΑ 1354248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ32.179.152,59-33.651.495,4965.830.648,08--- .
094536015 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ GALAXY AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ26.284.665,24-38.000.032,4064.284.697,64588.312,80702.875,551.291.188,35 .
094384955 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑBEEΑΘΗΝΩΝ 3918540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ43.681.955,05-11.959.827,7255.641.782,774.731.882,025.195.288,499.927.170,51 .
094126296 ΣΜΙΛΗ ΑΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 1910672 ΑΘΗΝΑ29.309.871,39-35.097.795,8364.407.667,22--- .
998485150 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1318532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ41.430.567,21-21.544.112,4462.974.679,65--- .
094184202 COMPUTER TRADE CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣ 2911526 ΑΘΗΝΑ26.180.153,33-36.357.555,6362.537.708,96--- .
094008950 STABILTON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12411526 ΑΘΗΝΑ35.742.609,10-23.644.643,9359.387.253,031.102.489,831.518.433,862.620.923,69 .
095629205 ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΚΙΝ ΤΗΛ-ΝΙΑΣ ΜΗΧ-ΣΗ TELE FON ΕΠΕΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 1611141 ΑΘΗΝΑ23.202.167,48-38.763.483,5061.965.650,98--- .
094492548 THE MARTIN S ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜ ΔΕΡΜΑΤ ΕΙΔΗ ΑΕΕΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 1010682 ΑΘΗΝΑ32.868.221,10-27.091.361,6559.959.582,75877.821,651.060.423,381.938.245,03 .
094527854 ΗΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΧΑΛΚΕΩΝ 1154631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ30.839.335,46-30.800.703,7561.640.039,21--- .
999089703 IMECO TRANS ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 312244 ΑΙΓΑΛΕΩ37.551.946,26-23.926.313,2761.478.259,53--- .
082233191 ΜΙΤΥΑΣ-ΜΑΧ -ΓΙΟΥΣΕΦ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕΚΑΡΑΓ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ30.547.080,80-30.649.961,9661.197.042,76--- .
094353604 INTERSEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 811742 ΑΘΗΝΑ19.783.030,79-26.232.193,2046.015.223,996.584.968,188.570.823,1315.155.791,31 .
094355321 ΤΑΧΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΛΙΔΟΡΕΩΝ 1114564 ΚΗΦΙΣΙΑ20.217.846,31-40.745.297,4760.963.143,78--- .
095514703 ΚΛΕΒΕΡ ΕΛΛΑΣ-CLEVER HELLAS-ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΔΑΒΑΚΗ 1011526 ΑΘΗΝΑ22.875.398,00-38.016.264,3060.891.662,30--- .
094042887 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ22.386.695,70231.603,0738.228.192,0160.846.490,78--- .
094208660 ΣΕΙΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-11111526 ΑΘΗΝΑ37.765.430,60-22.712.795,3560.478.225,95--- .
094457638 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ7.009.031,46-3.257.525,5810.266.557,0438.472.331,9911.561.689,7550.034.021,74 .
094015050 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝΔΟΙΡΑΝΗΣ 7217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ41.521.741,60-18.310.891,8459.832.633,44157.906,28169.004,62326.910,90 .
998588174 KARASTA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΕΡΚΥΡΑΣ 1114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ40.900.484,21-18.636.415,7559.536.899,96--- .
094399852 MEMAFIN ΕΜΠΟΡ ΕΞΑΓ ΕΙΣΑΓ ΠΟΛΥΤΙΜ ΜΕΤΑΛ ΚΟΣΜΗΜ ΗΛ ΟΙΚΣΤΑΔΙΟΥ 510562 ΑΘΗΝΑ19.518.859,55-39.159.593,2958.678.452,84--- .
095773701 ATHENER ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26514561 ΚΗΦΙΣΙΑ23.915.708,42-34.651.589,1658.567.297,58--- .
099085262 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Α ΔΗΜ ΡΑΛΛΗ 37 ΚΑΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 015124 ΜΑΡΟΥΣΙ----28.865.300,2229.208.317,4758.073.617,69 .
099060636 ΝΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΕΧ -ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2612244 ΑΙΓΑΛΕΩ28.007.799,61-29.710.538,3057.718.337,91--- .
091885836 ΕΥΑΓΓ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕΓΟΥΝΑΡΗ 3118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ20.868.634,18-36.590.595,4057.459.229,58--- .
094019350 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 9611741 ΑΘΗΝΑ36.705.018,75-20.732.879,0557.437.897,80--- .
094167790 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΙΡΙΑ ΑΒΕΕΠΟΛΥΝΕΡΙ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ40.687.649,00-15.451.401,2356.139.050,23558.909,82660.740,441.219.650,26 .
094518071 ΝΗΜΑ ΑΕΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ29.652.855,66-27.582.603,6057.235.459,26--- .
094022004 DRACOIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕΛΕΩΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 115233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ40.334.840,408.848,8416.737.963,0257.081.652,26--- .
095316907 ΕΛΙΤ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΠ ΣΚΟΥΖΕ 510560 ΑΘΗΝΑ28.269.566,24-28.675.337,7356.944.903,97--- .
094304879 ΚΡΟΚΟΛΑΝΤ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 4718540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ25.631.305,26-31.147.840,0356.779.145,29--- .
094418533 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΛ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΜΩΡΑΙΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ26.707.858,35-29.225.122,1455.932.980,49314.223,86431.702,03745.925,89 .
094024220 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ49.982.265,89-5.845.037,0555.827.302,94410.483,52167.297,64577.781,16 .
094306209 LE FULL Α Ε ΛΕ ΦΟΥΛ Α Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1817341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ20.636.326,93-34.179.980,4154.816.307,34355.568,00492.999,90848.567,90 .
095256746 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΟΔΙΤΣΑ 035100 ΛΑΜΙΑ11.468.980,4925.098.118,0518.842.858,1555.409.956,69--- .
999495281 ATTIKA OIL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣΝ ΑΡΓΥΡΟΥ 1018541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ34.876.872,98-19.496.181,7354.373.054,71--- .
090012740 ΕΛΠΑΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 39515343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10.188.206,40-7.363.981,8917.552.188,2923.527.698,7913.193.580,6536.721.279,44 .
090188375 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ 854248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ35.492.477,26-17.640.374,1253.132.851,38--- .
094501181 ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 1710681 ΑΘΗΝΑ39.489.836,91-13.633.373,4453.123.210,35--- .
094191475 Σ-Χ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝ ΕΤ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝΔΙΑΤΡΟΦΗΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ20.123.412,41-32.915.734,7053.039.147,11--- .
096003519 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ε Τ Ε Ε Κ Τ Ε ΚΑΙ Ε Τ Β Α ΣΥΣΤΑΔΙΟΥ 2910559 ΑΘΗΝΑ19.865.915,24-33.050.360,1252.916.275,36--- .
094025670 ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕ ΒΙΟΜ ΕΦΑΡΜ ΜΕΤΑΛΛ Κ ΗΛΕΚΤΡ ΑΒΕΘΕΣΗ ΚΟΚΟΓΚΙΝΗ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ21.300.762,94-30.799.060,6152.099.823,55167.267,68233.647,66400.915,34 .
094399526 GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2311527 ΑΘΗΝΑ38.983.574,30-13.454.899,0352.438.473,33--- .
099365390 ΒΙΟΥΤΕΚ -VIEWTEC-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 25615231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ22.755.632,60-28.990.932,2051.746.564,80--- .
094192576 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ19.263.154,48-32.454.312,4551.717.466,93--- .
999960564 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΣΑΝΔΡΟΥ 710446 ΑΘΗΝΑ28.583.603,97-23.123.310,3951.706.914,36--- .
099872491 ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ42.743.177,09-8.199.268,8550.942.445,94483.520,7839.407,90522.928,68 .
094518962 AXCEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΑΓ ΠΕΤΡΟΥ 1656429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ22.169.811,95-29.163.286,6351.333.098,58--- .
094508041 ΑΛΦΑ ΘΗΤΑ ΜΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΩΛΕΝΟΥ 911362 ΑΘΗΝΑ26.978.658,22-17.995.378,9244.974.037,143.346.287,052.911.368,756.257.655,80 .
099936927 Α Τ Ε Β Ι Δ Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 311631 ΑΘΗΝΑ34.033.465,01-16.567.075,6950.600.540,70--- .
094343383 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΑΝΦΟΡ ΑΕ7ΧΛ ΘΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ20.560.595,61-29.102.962,1949.663.557,80256.156,95322.627,76578.784,71 .
082917318 Μ ΚΑΙ Σ ΤΣΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΚ ΠΑΛΑΜΑ 1057400 ΣΙΝΔΟΣ26.833.017,96-23.082.832,2849.915.850,24--- .
998807897 ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ28.090.562,412.619.121,4518.908.268,8649.617.952,72--- .
094336552 BMW ΙΝΤΕΡ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕΒΕΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 117672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ18.569.755,82-29.843.833,4648.413.589,28446.754,07619.106,441.065.860,51 .
096000230 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ10.264.498,33-12.027.303,0322.291.801,3612.583.815,8714.515.511,6127.099.327,48 .
099070549 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΛΚΙΝΟΟΥ 2017341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ19.697.658,29-29.588.837,3249.286.495,61--- .
094459146 GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕΑΧΑΡΝΩΝ 39511143 ΑΘΗΝΑ26.864.348,97-22.399.204,2349.263.553,20--- .
094141158 ΑΣΤΡΟΝ ΤΕΒΑΕΕΣΗ 14 ΓΚΟΡΥΤΣΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ20.702.132,94-28.406.452,3649.108.585,30--- .
094459251 CONSUS ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠ ΤΟΥΡ ΛΑΤΟΜ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤ ΕΤΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 12611471 ΑΘΗΝΑ28.023.701,69-21.036.831,8549.060.533,54--- .
094249874 ALFA MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΚΗΦΙΣΣΟΥ 112 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ27.995.241,17-20.691.986,1348.687.227,30--- .
999770953 ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ27.448.974,53-20.667.733,2648.116.707,79175.848,87139.335,70315.184,57 .
999720716 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΤΘ 222 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ27.661.647,65-16.414.502,0944.076.149,742.504.207,551.758.305,984.262.513,53 .
099792478 ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3610433 ΑΘΗΝΑ29.654.244,78-17.704.645,2847.358.890,06--- .
094110262 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙΕΜΠ ΕΠΙΧ ΑΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 68Β10431 ΑΘΗΝΑ19.393.531,15-26.750.380,1746.143.911,32381.113,26530.822,00911.935,26 .
999216432 ΑΛΚΙΠΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΑΡΤΕΜΩΝΟΣ 19Α11743 ΑΘΗΝΑ33.232.508,40-13.746.173,5146.978.681,91--- .
094154560 ΙΝΤΙΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 417676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ31.584.500,40-15.151.371,9146.735.872,31--- .
094450822 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΕΣ ΑΕΦΙΛΙΠΠΟΥ 1817455 ΑΛΙΜΟΣ28.396.583,34197.366,6817.940.536,7346.534.486,75--- .
094181408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΒΟ ΑΒΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΤΘ 1006 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ21.481.085,91-11.021.307,5332.502.393,4411.295.116,482.700.713,7613.995.830,24 .
800310274 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΑΝΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 082100 ΧΙΟΣ37.514.054,01-8.871.524,0046.385.578,01--- .
998831977 MOUTOPES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 1014122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ26.349.645,01-19.999.315,3746.348.960,38--- .
094365793 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΚΑΠ ΠΕΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΙΤΙΚΑ 025002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ25.774.267,74-20.325.797,4046.100.065,14--- .
094212198 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 26 2814234 Ν ΙΩΝΙΑ24.571.210,83-21.490.810,7846.062.021,61--- .
999946397 ΘΕΜΕΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 7226335 ΠΑΤΡΑ23.672.157,48-22.142.706,1545.814.863,63--- .
094046272 ΒΕΛΛΙΔΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΒΕΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.919.863,44-27.642.899,4843.562.762,92897.802,231.129.058,642.026.860,87 .
096095526 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUMΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟ 4966100 ΔΡΑΜΑ16.827.691,30-27.056.521,3243.884.212,62542.617,22754.145,621.296.762,84 .
094136726 ΡΟΝΤΟΙΛΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5085100 ΡΟΔΟΣ17.549.221,74-27.577.666,3445.126.888,08--- .
998714392 WINEXTRADE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 9-1310678 ΑΘΗΝΑ25.648.972,54-19.210.578,4344.859.550,97--- .
090000045 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 3010432 ΑΘΗΝΑ----23.643.562,2021.131.734,4744.775.296,67 .
997927652 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1314568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ37.050.631,28101.140,335.795.253,0842.947.024,69920.072,98486.131,181.406.204,16 .
095737634 PAN-PLAST ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΝΑΡΗ 4018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ32.153.243,55-11.712.019,8843.865.263,43168.480,37219.588,59388.068,96 .
095485647 Σ ΣΠΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΠΕΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 410559 ΑΘΗΝΑ20.686.629,30-23.304.133,5943.990.762,89--- .
099855027 ΜΕΤΑΛΣΚΡΑΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΡ ΗΠΕΙΡΟΥ 3316561 ΓΛΥΦΑΔΑ18.676.493,77-25.263.889,3743.940.383,14--- .
094062745 ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ18 ΟΝ ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 066300 ΔΟΞΑΤΟ4.943.532,48-5.518.245,3010.461.777,7814.794.182,9918.665.228,7333.459.411,72 .
998923663 KAROUZOS CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ27.011.474,67-16.654.452,6043.665.927,27--- .
095252932 ΑΚΟΥΑ ΣΠΟΡΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 7317562 Π ΦΑΛΗΡΟ17.567.365,99-26.006.512,8443.573.878,83--- .
094383020 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ15.855.616,67-25.893.323,5741.748.940,24530.635,67740.214,021.270.849,69 .
999359640 ΤΙΓΚΑΚΙ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ34.955.516,83-8.033.720,0142.989.236,84--- .
094537509 LE SPOT PRODUCTION ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 22 Α15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ27.814.745,14-14.766.895,5242.581.640,66248.161,98139.621,63387.783,61 .
998644717 HELLMET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 112243 ΑΙΓΑΛΕΩ25.137.835,33-17.823.437,7542.961.273,08--- .
094112255 ΛΑΣΑΚ Λ Κ ΚΟΛΛΙΑΣ-ΣΙΑ ΑΕΒΕΣΙΔ ΣΤΑΘΜ ΛΙΒΑΔ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ21.663.596,95-21.274.474,9342.938.071,88--- .
094119428 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1510671 ΑΘΗΝΑ14.224.484,22-28.616.915,0942.841.399,31--- .
094109017 GRANEL ΑΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠ ΕΞΑΓΕΤΑΙΡΑΙΟΛΟΥ 10410564 ΑΘΗΝΑ14.260.449,95-28.262.515,6642.522.965,61--- .
998509206 PHONETRANS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΛΥΜΠΟΥ 4215344 ΓΕΡΑΚΑΣ35.659.643,49-6.528.088,3542.187.731,84--- .
099753601 BOND-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Α.ΕΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25615231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ21.015.894,02-21.137.739,2942.153.633,31--- .
094475110 ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΕΜΠΟΡΕΤΕΛΑΙΩΝ Κ ΕΛΑΙΩΝΝΟΤΑΡΑ 4518531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ27.451.674,61-14.283.752,8741.735.427,48--- .
094211860 ΝΤΙΦΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 7714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ21.288.092,588.519.694,6611.910.302,0841.718.089,32--- .
094494241 ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3810432 ΑΘΗΝΑ20.673.865,57-19.766.368,1540.440.233,72401.361,81478.931,13880.292,94 .
096000321 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝΕΜΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 4562121 ΣΕΡΡΕΣ3.908.335,93-3.562.104,647.470.440,5714.967.202,7218.328.161,4733.295.364,19 .
094322897 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5827100 ΠΥΡΓΟΣ16.016.747,79-22.246.156,9138.262.904,70987.180,001.350.126,712.337.306,71 .
094492874 ΜΑΡΕΛΛΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 217778 ΤΑΥΡΟΣ13.412.225,32-20.076.806,2333.489.031,553.185.489,623.878.036,717.063.526,33 .
998807001 ΓΙΑΝΝΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΟΤΟΚΗ 111141 ΑΘΗΝΑ21.296.803,25-19.148.110,0040.444.913,25--- .
094508249 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΩΝΟΣ 3116562 ΓΛΥΦΑΔΑ21.776.330,13-18.659.491,6140.435.821,74--- .
095485334 ΤΡΑΚΤΟΡ ΕΠΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-618756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ14.941.429,87-24.667.668,9839.609.098,85259.948,65329.349,14589.297,79 .
096003697 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΕΦΥΡΑ 057011 ΓΕΦΥΡΑ16.484.071,85-20.550.959,9537.035.031,801.426.211,831.656.303,073.082.514,90 .
998602253 ELL BO ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 6513671 ΑΧΑΡΝΕΣ24.655.418,50-15.184.982,4639.840.400,96--- .
999380219 FRAGI TELECOM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 5511743 ΑΘΗΝΑ25.837.526,45-14.002.362,4539.839.888,90--- .
095426856 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΣΤΑΔΙΟΥ 3910559 ΑΘΗΝΑ19.448.189,66-19.164.788,7238.612.978,38505.348,18691.975,531.197.323,71 .
999064167 TABLO ADVERTISING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 410431 ΑΘΗΝΑ31.398.410,00-7.975.709,7339.374.119,73--- .
095109304 ΤΣΙΤΤΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΥΠΑΡΞΕΩΣ 413671 ΑΧΑΡΝΕΣ26.246.546,96-11.914.827,0438.161.374,00547.355,75525.928,741.073.284,49 .
099041357 Ζ ΛΑΙΝΣ ΕΠΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΑΡΤΑΚΗΣ 11517124 Ν ΣΜΥΡΝΗ21.667.255,62-17.464.941,8139.132.197,43--- .
094107571 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ21.772.843,11-16.895.860,8638.668.703,97185.141,12145.036,82330.177,94 .
095617206 ΕΝΤΑΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 26-3015562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ24.984.477,18-13.915.295,8338.899.773,01--- .
998824335 DERICO ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 8415125 ΜΑΡΟΥΣΙ31.558.664,22-6.984.290,3138.542.954,53--- .
095084446 ΠΑΓΩΝΗΣ Ε-ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΚΕΛΑΙΩΝΩΝ 015344 ΠΑΛΛΗΝΗ14.367.730,79-22.746.620,6837.114.351,47547.910,89763.524,331.311.435,22 .
082618158 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΣ ΟΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3218454 ΝΙΚΑΙΑ15.694.566,31-22.659.736,1238.354.302,43--- .
094167776 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΙΔ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ28.139.810,95-10.163.012,3238.302.823,27--- .
099266915 ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ FIGURE ΕΠΕΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 14718532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ15.432.715,16-18.961.625,5434.394.340,701.605.399,402.205.387,233.810.786,63 .
095425780 ΜΠΟΥΚΑΜΠΟ ΕΠΕΦΛΕΜΙΓΚ ΜΑΛΑΚΑΣΗ 6718757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ13.300.941,79-22.720.855,6636.021.797,45909.128,051.226.386,912.135.514,96 .
099389534 ΜΑΚΟ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2354625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26.244.671,73-11.905.887,3238.150.559,05--- .
094474229 ΒΑΦΕΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΥΜΕΛΗΣ 718542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.072.187,85-22.589.026,6535.661.214,501.022.157,811.425.875,822.448.033,63 .
094236079 ΚΟΥΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΕΒΤΞ ΕΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2670014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ14.077.346,06-23.700.951,9137.778.297,97--- .
094125620 ΕΛΛΕΝΙΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕΒΑΘΥ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ22.299.719,29-14.434.056,2036.733.775,49376.275,58524.808,56901.084,14 .
094397545 ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΔΟΙΡΑΝΗΣ 115237 ΦΙΛΟΘΕΗ13.038.267,91-24.489.023,0037.527.290,91--- .
094505905 EVROLACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕΠΥΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ16.164.688,08-20.918.512,7137.083.200,79197.167,89219.796,96416.964,85 .
097751010 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4820300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ----33.228.742,284.219.533,6737.448.275,95 .
099726069 PRIME MOTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΑΥΠΛΙΟΥ 10522100 ΤΡΙΠΟΛΗ32.158.019,07-4.895.004,7037.053.023,77192.379,41131.112,22323.491,63 .
090024774 ΑΣ ΑΡΗΣΑΛΚΜΗΝΗΣ 6954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26.048.327,95-10.893.001,3536.941.329,30249.269,40100.888,06350.157,46 .
800366835 ΦΟΥΝΤ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΩΝΙΔΟΥ 2110436 ΑΘΗΝΑ29.167.773,99-8.046.004,9337.213.778,92--- .
094087893 EXAFON ΑΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2610682 ΑΘΗΝΑ14.356.374,26-22.647.667,3537.004.041,61--- .
094022121 ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 32217342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12.298.490,67-24.619.411,0636.917.901,73--- .
094449165 DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΑΙΣΩΠΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ27.486.032,55-7.965.227,5035.451.260,05639.877,47817.967,851.457.845,32 .
091314394 Ι ΛΑΖΑΡΗΣ Μ ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4018545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.937.368,09-21.387.551,3836.324.919,47242.733,65318.113,78560.847,43 .
094119244 Σ ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΗΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΚΜΑΝΗ 20Α57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ12.946.192,29-18.209.516,7231.155.709,012.470.900,072.943.535,775.414.435,84 .
094008741 ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕΙΩΝΙΑΣ 2814341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ8.668.017,71-15.415.091,8024.083.109,515.296.933,127.141.746,7912.438.679,91 .
090245718 ΜΟΤΟΝΤΡΟΜ ΡΕΙΣΙΝΚ ΚΛΑΠΣΥΓΓΡΟΥ 23917121 Ν ΣΜΥΡΝΗ12.583.264,81-23.780.984,4436.364.249,25--- .
099770357 ΣΠΕΚΤΡΟΥΜ ΚΟΝΕΚΤ ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 19-2354629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ19.483.292,94-16.036.606,4635.519.899,40352.816,35431.331,45784.147,80 .
094529638 PETROMAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 5413671 ΑΧΑΡΝΕΣ18.857.537,80-17.398.497,6736.256.035,47--- .
094152566 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 856123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ17.406.602,43-18.804.350,2836.210.952,71--- .
999600872 CONSUBUILT ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1910557 ΑΘΗΝΑ24.366.247,48-11.699.182,7536.065.430,23--- .
094508213 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΓΟΥΝΑΡΗ 418535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ15.032.364,59-21.012.595,3636.044.959,95--- .
095108608 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΟΛΑΡΗ ΣΙΔΗΡΟΠΑΚ ΕΠΕΘΗΒΩΝ 25712241 ΑΙΓΑΛΕΩ23.643.019,88-12.387.089,3736.030.109,25--- .
999139575 CARDIOGENESIS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 3016121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ25.966.528,95-9.970.635,9435.937.164,89--- .
095703194 ΚΑΠΙΤΑΛ ΜΙΤ ΕΠΕΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 3910437 ΑΘΗΝΑ15.631.163,00-20.230.900,5935.862.063,59--- .
099022287 ESPEROS ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΖΕΡΒΟΥ 10-1218547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ22.255.591,66-13.526.124,3135.781.715,97--- .
094196907 ΤΕΚΤΟΝ ΑΕΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8653100 ΦΛΩΡΙΝΑ10.630.615,34-24.865.551,3935.496.166,73--- .
095716313 ΚΑΡΟΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 20317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ17.080.233,08-18.347.323,8135.427.556,89--- .
081645570 Π ΝΤΑΙΦΑΣ-ΣΙΑΡΑΚΕΣ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ12.777.054,88-22.634.711,1735.411.766,05--- .
094349387 ΑΞΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 7611854 ΑΘΗΝΑ23.955.851,01-11.368.006,9435.323.857,95--- .
094010693 ΝΤΕΞΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΡΜΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ11.763.099,67-23.537.439,8835.300.539,55--- .
096055031 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΑΣΕΛΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3432100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ15.347.682,05-5.597.545,2120.945.227,267.151.986,007.107.747,7114.259.733,71 .
094058234 ΕΛΝΤΟΡ ΑΕΙ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.956.562,23-21.903.705,7632.860.267,99983.517,641.343.658,702.327.176,34 .
998921830 KAROUZOS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ21.210.626,86-13.948.639,2735.159.266,13--- .
094106390 ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣΕΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.017.794,91-22.120.781,3635.138.576,27--- .
099001255 WYNUS TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1718233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ14.884.116,05-20.015.033,6334.899.149,68--- .
094003630 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣΑΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 1710438 ΑΘΗΝΑ12.732.380,41-21.198.197,0933.930.577,50309.519,36432.034,04741.553,40 .
099771993 ESCAPE ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ -ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ8 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 056429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ25.467.681,63-9.097.404,2834.565.085,91--- .
091253323 Β.ΜΟΥΣΤΗΣ Ο.Ε.ΕΤΕΜΕΝΗ 025100 ΑΙΓΙΟ27.674.975,63-6.565.288,5834.240.264,21208.761,2658.277,76267.039,02 .
094388690 ΕΥΡΩΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ7 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕ 041500 ΛΑΡΙΣΑ20.044.496,61-14.348.219,9034.392.716,51--- .
094151127 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΕΛΛΑΣΑΒΕΕΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 1013671 ΑΧΑΡΝΕΣ12.848.900,41-21.417.348,1734.266.248,58--- .
999360050 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ23.911.377,23-7.788.150,0331.699.527,261.306.528,911.129.043,022.435.571,93 .
094024790 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-9418535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ15.216.448,88-17.805.157,0533.021.605,93504.913,26459.306,33964.219,59 .
099759709 ΠΡΟΤΕΛΚΟ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΙΣΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΚΤΩΡΟΣ 2015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.212.185,59-12.890.731,4422.102.917,035.187.391,786.632.179,9611.819.571,74 .
095593947 ΕΡΓΟΜΕΚ-ΜΕΛΕΤΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1012461 ΧΑΙΔΑΡΙ12.393.081,06-21.251.421,5333.644.502,59--- .
095163634 ΜΠΕΤΟΠΑΝ ΕΠΕΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 6716675 ΓΛΥΦΑΔΑ12.841.642,23-20.798.406,2933.640.048,52--- .
095396638 ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΠΕ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 215344 ΠΑΛΛΗΝΗ12.040.494,32-21.429.748,1133.470.242,43--- .
094494253 ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ 1515123 ΜΑΡΟΥΣΙ14.449.503,38-18.997.891,6333.447.395,01--- .
095742379 MANILA FASHION ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΙΚΗΤΑ 1318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.598.794,92-19.820.146,7033.418.941,62--- .
094437941 KAROUZOS REAL ESTATE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516675 ΓΛΥΦΑΔΑ22.163.417,47-11.209.338,0033.372.755,47--- .
094201196 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΚΛΕΙΟΥΣ 154633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.609.439,74-21.688.519,7333.297.959,47--- .
095718202 ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΠΑΡΤΗΣ 356430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ21.010.251,43-12.121.549,5533.131.800,98--- .
998713198 ΤΖΙΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 2510432 ΑΘΗΝΑ21.519.403,28-11.599.175,5133.118.578,79--- .
094157722 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΝΕΔΟΝΤΟΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟ 6024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ16.356.672,39-16.715.152,0333.071.824,42--- .
094095635 OLI ROSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΣΥΓΓΡΟΥ 3754630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.899.258,33-19.713.253,8931.612.512,22610.174,77844.930,701.455.105,47 .
084159338 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΘΗΒΩΝ 31812241 ΑΙΓΑΛΕΩ18.540.812,38-14.389.823,0132.930.635,39--- .
094025854 ΒΙΛΚΟ Π ΒΗΛΑΡΑΣ ΑΕΠΕΥΚΩΝ 12114122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ20.780.861,87-11.171.097,0831.951.958,95486.292,08475.580,14961.872,22 .
094033553 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ ΑΕ ΕΛΣΙ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 25-2711523 ΑΘΗΝΑ7.521.376,06-22.539.767,5030.061.143,561.099.597,741.505.773,212.605.370,95 .
094317390 MASS ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΡΦΕΩΣ 16211855 ΑΘΗΝΑ15.548.553,00-16.814.513,0432.363.066,04152.957,87146.339,92299.297,79 .
094004754 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤΑΥΛΩΝΟΣ 10310443 ΑΘΗΝΑ16.142.550,141.760,4614.773.952,3630.918.262,96769.711,13973.302,051.743.013,18 .
999895203 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 5754623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.798.410,22-19.724.490,5432.522.900,76--- .
094407057 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ4 ΧΙΛΣΕΡΡ ΝΙΓΡΙΤΑ 062100 ΣΕΡΡΕΣ13.735.401,91-18.770.371,9732.505.773,88--- .
095430279 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 7818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ12.048.748,88-20.382.475,4732.431.224,35--- .
094027429 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΙΛΙΜΗ ΕΣ-ΚΑ ΑΕΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 411855 ΑΘΗΝΑ12.834.549,14-17.742.968,6530.577.517,79715.642,63987.202,771.702.845,40 .
998620664 OLGI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1811855 ΑΘΗΝΑ23.597.744,34-8.579.815,1232.177.559,46--- .
998533810 XIROPOTAMOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛΑΖΑΡΑΚΗ 45Α16675 ΓΛΥΦΑΔΑ21.122.003,05-10.962.495,3332.084.498,38--- .
095475979 KOURI CAPITAL GREECE LTDΚΗΦΙΣΙΑΣ 29415232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ11.238.511,08-20.566.280,5531.804.791,63--- .
999630391 ΜΕΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8619300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ24.144.351,60-7.649.191,7831.793.543,38--- .
095601116 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΙΑΣ5 ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ14.969.590,81-16.752.234,0931.721.824,90--- .
082715444 Κ.ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ7 ΒΡΥΣΕΣ ΡΟΔΙΤΣΑ 035100 ΛΑΜΙΑ23.039.919,71-7.804.386,8530.844.306,56376.966,78404.300,46781.267,24 .
094229525 ΠΕΡΔΙΚΗΣ Σ Χ ΑΕΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 3710432 ΑΘΗΝΑ14.700.126,89-13.000.639,3427.700.766,231.598.053,002.166.488,753.764.541,75 .
094122365 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25317122 Ν ΣΜΥΡΝΗ11.670.760,27-19.608.197,0531.278.957,32--- .
094152714 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕΠΡΩΤΟ ΧΛΜ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 058300 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ19.835.991,16-11.429.356,5331.265.347,69--- .
094011721 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 14617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ12.448.556,53381,515.537.806,0117.986.744,058.383.582,204.665.145,5813.048.727,78 .
082617788 ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΟΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3218454 ΝΙΚΑΙΑ10.327.103,45-20.657.611,9130.984.715,36--- .
998242199 FUEL MANN OIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΑΓΓ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ 614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ20.131.502,03-10.850.876,9130.982.378,94--- .
095710960 HCB ΕΛΛΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΓΡΑΦ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΑΝΤΙΦΙΛΟΥ 311528 ΑΘΗΝΑ18.858.280,82-11.173.337,0430.031.617,86383.932,16510.648,02894.580,18 .
094086362 ΒΙΟΚΕΡΑΛ ΑΕΒΕ Σ-Γ ΣΑΠΟΥΝΑΣ6 Χ ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙ 041000 ΛΑΡΙΣΑ13.884.599,38-16.954.282,2830.838.881,66--- .
094140518 ΠΟΡΤΟΡΟΜΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧ ΑΕΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ20.972.674,79-8.893.644,5229.866.319,31360.712,27502.591,01863.303,28 .
094461302 ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΧΙΟΥ 5110439 ΑΘΗΝΑ18.788.208,94-11.909.537,4930.697.746,43--- .
099352368 ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ12.501.538,78-18.164.801,6030.666.340,38--- .
095689668 ΣΙΔΜΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΜΑΜΑΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ19.266.677,83-11.315.472,7630.582.150,59--- .
094252971 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΕΤΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 4214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ15.632.923,60-14.853.491,1930.486.414,79--- .
099268750 Α & Τ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε.ΜΕΝΕΛΑΟΥ 5217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ17.659.448,78-12.796.527,5630.455.976,34--- .
094181710 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΤΣΙΟΣ ΑΒΕΕ ΞΥΛΟΥΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27317236 ΔΑΦΝΗ15.325.420,61-14.616.037,6429.941.458,25200.644,05273.181,44473.825,49 .
095389660 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΝ ΕΓΝΑΤΙΑ 29754248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.689.997,03-17.644.310,4130.334.307,44--- .
094140499 ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ17.628.892,90-12.651.238,3930.280.131,29--- .
094448132 DΥΕCHEM ΑΕ ΑΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝΑΓΡΟΤ ΟΔΟΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.533.199,70-17.703.249,7130.236.449,41--- .
999770117 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 717121 Ν ΣΜΥΡΝΗ19.124.937,70-11.108.108,0830.233.045,78--- .
999887983 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ7 ΧΙΛ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ16.421.404,40-13.061.979,6029.483.384,00348.977,67343.622,53692.600,20 .
094297165 ΕΦΡΑΙΜ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΓΕΩΡΓ ΣΧΟΛΗΣ 4855134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ25.693.669,08-4.466.720,3130.160.389,39--- .
094004791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΧΤΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9Α10560 ΑΘΗΝΑ10.233.532,5120.003,7819.897.529,2930.151.065,58--- .
999607652 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΩΡΙΟΥ 1 084100 ΣΥΡΟΣ4.539.765,77-1.284.363,025.824.128,7918.854.641,175.281.801,2124.136.442,38 .
094183647 ΚΕΝΤ ΑΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 104Β10447 ΑΘΗΝΑ10.042.835,99-18.984.261,4529.027.097,44368.992,71515.565,74884.558,45 .
099325422 ESSENCE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 210563 ΑΘΗΝΑ10.573.208,64-15.488.610,5126.061.819,151.586.680,142.164.205,403.750.885,54 .
095003663 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΚΑΡΡΑΣ ΕΠΕΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 018863 ΠΕΡΑΜΑ5.547.238,481.515,526.225.461,4211.774.215,427.544.938,3710.408.321,5417.953.259,91 .
094539816 ΒΙΕΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΛΕΩΦ ΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 13754249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.512.723,66-18.053.591,3329.566.314,99--- .
800060594 ΝΕΞΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΡΤΑΚΙ 021200 ΑΡΓΟΣ19.125.899,56-10.395.762,6729.521.662,23--- .
094043952 SEX FORM AEBEΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ 013122 ΙΛΙΟΝ6.151.300,16-7.891.130,2514.042.430,417.700.827,557.677.902,4215.378.729,97 .
094526384 ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΣΠΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 29Α54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.549.039,67-17.493.703,5729.042.743,24--- .
095492510 ΦΩΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ -Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΠΕΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 410561 ΑΘΗΝΑ15.674.963,93-13.363.029,5829.037.993,51--- .
998832300 TACOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2014121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ18.425.943,83-10.491.265,8828.917.209,71--- .
094509584 ΜΕΦΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2811635 ΑΘΗΝΑ15.990.932,89-12.896.534,9828.887.467,87--- .
094255438 ΜΟΣΥ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΑΤΟΥΝΗ 454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.464.839,74-17.376.580,2328.841.419,97--- .
081296524 ΒΑΡΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2512243 ΑΙΓΑΛΕΩ10.868.279,37-17.966.550,7828.834.830,15--- .
999920751 Τ Μ ΝΕΔΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΙΚΕΛΑ 511144 ΑΘΗΝΑ15.416.689,15-13.242.730,1728.659.419,32--- .
094079395 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ9.507.773,77-18.635.980,4828.143.754,25186.319,21257.845,58444.164,79 .
095615004 ΝΤΕΜΕΛΛΑ ΕΒΕ ΕΠΕΒΟΥΤΥΡΑ 7411145 ΑΘΗΝΑ17.886.710,70-10.582.272,3128.468.983,01--- .
099918645 ΜΕΤΑΛΛΟΣΚΡΑΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΘΕΣΗ ΛΥΣΙΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ12.183.342,22-16.192.581,5328.375.923,75--- .
099350258 ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 418346 ΜΟΣΧΑΤΟ12.163.114,76-9.783.712,3621.946.827,123.942.007,752.476.794,636.418.802,38 .
094461062 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔ ΚΤΗΜ ΞΕΝ ΛΑΤ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 4210676 ΑΘΗΝΑ11.923.910,91-16.040.739,7127.964.650,62174.369,98181.818,96356.188,94 .
094009701 ΜΙΝΙΟΝΠΑΤΗΣΙΩΝ 1310432 ΑΘΗΝΑ7.259.809,88-16.092.691,1323.352.501,012.011.773,362.807.832,024.819.605,38 .
094527934 ΑΡΗΣ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15454249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.496.512,80-17.063.652,1027.560.164,90238.978,75330.755,84569.734,59 .
094184240 ΒΙΟΜΕΛΛ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΣΕΡΜΠΟΥ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ20.016.039,24-8.006.372,4528.022.411,69--- .
998602820 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΑΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣΒΟΥ 2 26613671 ΑΧΑΡΝΕΣ18.461.736,02-9.541.689,1428.003.425,16--- .
094504146 ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΝΤΑΛΑΛΟΥΜΙ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ14.819.520,40-10.915.800,8025.735.321,201.409.953,18855.776,182.265.729,36 .
094257315 ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΒΙΟΤ ΕΤ ΕΝΔΥΜ-ΕΠΙΠΛ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2856334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ9.209.798,34-18.598.070,3727.807.868,71--- .
094009461 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜ ΝΑΥΤ ΕΡΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 10417676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ10.175.761,14-16.699.387,9226.875.149,06383.777,00534.727,80918.504,80 .
999455770 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΥΘΙΑΣ 31 ΙΑΠΕΤΟΥ 1711364 ΑΘΗΝΑ22.850.786,59-4.873.085,7427.723.872,33--- .
095649806 ΓΚΡΕΚΟΣΑΟΥΝΤ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 119400 ΚΟΡΩΠΙ10.491.858,96-17.228.664,0927.720.523,05--- .
999617147 ΣΑΡΑΠΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΝΙΚ ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 356533 ΠΟΛΙΧΝΗ13.678.272,88-14.026.024,3827.704.297,26--- .
094094210 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΕ-ΒΙΟΠΑΛΠΑΛΑΜΑΣ 143200 ΠΑΛΑΜΑΣ10.022.797,09-17.611.705,2227.634.502,31--- .
094004489 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΕ25 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣ ΒΕΡΡ 057011 ΓΕΦΥΡΑ8.071.750,66-11.863.272,4019.935.023,063.258.360,484.414.466,967.672.827,44 .
099353433 DOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΑΚΤΗΣ 29 ΚΑΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 016673 ΒΟΥΛΑ20.756.762,26-6.617.952,4127.374.714,67--- .
094057274 ΕΛΙΝΤΑ ΑΒΕ26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.903.824,029.176,5314.589.690,0924.502.690,641.340.109,011.515.344,942.855.453,95 .
094141343 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΟΣ ΑΕΒΕΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 613562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ10.875.997,43-15.344.924,3726.220.921,80456.824,72563.719,131.020.543,85 .
099741940 ΓΙΟΥΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ17.491.445,35-9.036.748,6126.528.193,96381.813,22328.313,96710.127,18 .
094124070 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Ι Γ ΑΤΕΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2850100 ΚΟΖΑΝΗ9.568.948,24-15.145.587,8324.714.536,071.044.374,621.440.108,852.484.483,47 .
095354230 ΠΟΛΜΕΤ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΕΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΥ 2317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ21.196.416,31-5.969.097,6227.165.513,93--- .
094136068 ΒΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 66 ΚΑΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 1811855 ΑΘΗΝΑ14.482.587,43-12.658.218,8127.140.806,24--- .
099966772 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ IMEC GMDHΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ13.066.117,24-14.064.776,5927.130.893,83--- .
094316866 EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 912131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ10.306.064,29-9.415.761,7219.721.826,013.641.507,463.734.503,797.376.011,25 .
094207895 ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Β ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑΛΗΤΟΣ 054646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ20.545.760,63-6.519.392,9327.065.153,56--- .
091671270 Κ ΔΕΜΕΡΤΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 1668100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ8.962.817,05-18.011.923,8526.974.740,90--- .
093694150 ΚΕΝΤΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑΕΕΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2910562 ΑΘΗΝΑ9.853.061,56-17.052.933,4126.905.994,97--- .
081546486 ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΙΤΡΥΓΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΡΟΜΒΗΣ 2210560 ΑΘΗΝΑ16.975.444,82-9.788.015,6926.763.460,51--- .
094383934 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝ ΕΜΠΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 316673 ΒΟΥΛΑ19.251.882,53-3.271.162,5022.523.045,032.774.410,571.427.748,514.202.159,08 .
082617727 ΚΑΡΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 1618454 ΝΙΚΑΙΑ9.512.051,99-17.172.603,4826.684.655,47--- .
094324079 ΕΛΙΦΩΤΟ ΑΝΩΝ ΕΤ ΒΙΟΤΕΧΝΕΚΔΟΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΧΑΡΑΣ 814122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ16.200.535,06-10.459.883,1726.660.418,23--- .
999643048 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 117236 ΥΜΗΤΤΟΣ5.607.858,93-870.619,666.478.478,5915.085.009,865.093.372,8120.178.382,67 .
999695832 TRANS IMECO ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 29412243 ΑΙΓΑΛΕΩ15.939.212,66-10.704.707,8826.643.920,54--- .
094382255 ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡ ΠΟΛ ΜΕΤΑΛ ΠΟΛ ΛΙΘ ΧΡΥΣ ΝΟΜΙΣ ΑΝΑΜΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INTER GOLD ΑΕΑΝΘ ΠΟΥΛΑΚΗ 982100 ΧΙΟΣ21.507.547,82-4.981.464,3826.489.012,20--- .
094181353 ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 155133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ10.335.734,48-16.100.369,7326.436.104,21--- .
095030604 ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕΠΡΑΤΙΝΟΥ 8511634 ΑΘΗΝΑ9.304.766,93-17.048.968,5926.353.735,52--- .
094463971 ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ9.526.939,20-16.782.392,6726.309.331,87--- .
095767560 ΤΙΤΑΝΙΚ ΒΟΒΟΣ ΕΠΕΠΡΕΒΕΖΗΣ 1217342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ11.225.482,92-15.081.277,6426.306.760,56--- .
094311662 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 6942100 ΤΡΙΚΑΛΑ9.455.822,21-6.028.198,0115.484.020,224.955.970,385.848.171,7610.804.142,14 .
999976562 ΕΥΡΩΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΤΣΗ 555236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ14.334.410,65-11.786.227,4526.120.638,10--- .
094325469 ΑΝ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚ ΧΡΗΣ ΑΚΡΟΝ-ΙΛΙΟΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΣΤΑΔΙΟΥ 2610564 ΑΘΗΝΑ6.801.387,11-13.713.011,2220.514.398,332.355.271,093.236.144,005.591.415,09 .
999898198 TERA PELLE ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΝΟΥ 414233 Ν ΙΩΝΙΑ16.940.997,90-9.152.554,8926.093.552,79--- .
082729749 ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΣΕΡΑΦ- ΓΑΚΗ ΧΡΥΣ ΟΕΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 454630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.601.132,81-14.463.634,5926.064.767,40--- .
094290000 ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ Θ ΚΑΙ Χ ΑΕ1 ΧΙΛ ΑΜΥΓΔΑΛ ΖΥΓΟ 065500 ΚΑΒΑΛΑ15.479.158,31-9.167.172,7724.646.331,08576.059,33798.360,161.374.419,49 .
094336748 ΑΒΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΧΕΥΔΕΝ 1510680 ΑΘΗΝΑ9.245.530,3618.427,9116.747.044,1626.011.002,43--- .
094299459 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣΑΕΚΥΜΙΝΑ 057300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ9.655.537,45-16.299.192,8125.954.730,26--- .
094092910 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Σ-ΠΑΠΠΑΣ ΦΠΡΟΕΚΤ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ9.388.280,07-15.393.927,0824.782.207,15472.979,67631.198,521.104.178,19 .
999379779 ΟΣΚΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1311743 ΑΘΗΝΑ5.787.392,34-5.520.024,9111.307.417,256.984.319,807.561.748,4314.546.068,23 .
094471983 ΚΕΙΤΣ ΑΕΕ-ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔ-ΨΙΛΙΚΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 1054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.929.627,56-9.763.203,6125.692.831,17--- .
998808255 ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10 ΚΑΙ Ι ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 23911141 ΑΘΗΝΑ19.058.270,47-6.579.129,0625.637.399,53--- .
093793010 ΒΑΧΛΙΩΤΗ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΑΙΡΕΦΩΝΤΟΣ 210558 ΑΘΗΝΑ8.463.570,09-17.064.829,3425.528.399,43--- .
999844450 NORASIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΛ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12613671 ΑΧΑΡΝΕΣ16.560.644,60-8.966.101,0125.526.745,61--- .
094164240 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ1ΟΝ ΧΙΛ ΑΜΑΛ ΚΑΡΔ 027200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ9.049.071,14-16.471.987,5425.521.058,68--- .
094054468 ΜΟΤΟΡ ΣΤΑΡ ΑΕΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 3216562 ΓΛΥΦΑΔΑ12.771.395,31-12.272.076,0225.043.471,33150.092,88207.500,27357.593,15 .
099061553 ΜΕΤΑΛΛΟΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 18917563 Π ΦΑΛΗΡΟ13.972.670,99-11.362.575,8325.335.246,82--- .
082598211 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Π ΟΕΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 19726222 ΠΑΤΡΑ15.126.959,87-10.174.598,7725.301.558,64--- .
082901763 ΒΕΛΛΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 39215342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.356.813,87-15.872.363,3825.229.177,25--- .
095377821 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΘΕΜΙΟΥ 326441 ΠΑΤΡΑ8.403.955,13-16.823.702,7325.227.657,86--- .
095627377 ΧΕΛΜΟΣ ΕΠΕΜΑΚΡΥΓΙΑΝ ΕΔΕΣΣΗΣ 318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ9.518.908,13-15.703.744,4425.222.652,57--- .
099759433 ΕΛΕΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ18.128.464,77-7.002.068,2825.130.533,05--- .
998299026 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 912462 ΧΑΙΔΑΡΙ22.240.606,90-2.887.942,8725.128.549,77--- .
094048517 ΒΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2654623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ13.882.058,76-11.070.682,6424.952.741,40--- .
094289534 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Κ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 062100 ΣΕΡΡΕΣ14.314.899,06-10.584.214,6824.899.113,74--- .
090134115 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 3816345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ16.664.925,02-8.165.798,7824.830.723,80--- .
094459693 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΛΕΩΦ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ9.524.024,79-15.276.062,3424.800.087,13--- .
092523755 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5218345 ΜΟΣΧΑΤΟ8.203.689,69-16.524.397,4124.728.087,10--- .
094458790 ΑΛΦΑ ΠΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΚΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ12.060.375,00-10.245.478,4722.305.853,471.114.062,171.280.814,622.394.876,79 .
094536156 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 818346 ΜΟΣΧΑΤΟ15.187.418,24-9.462.315,3424.649.733,58--- .
095651421 ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ16.246.048,89-8.332.149,4724.578.198,36--- .
093698412 ΒΑΜΒΑΚΑΣ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 6216231 ΒΥΡΩΝΑΣ8.118.942,31-16.268.639,3824.387.581,69--- .
094026144 MAMIDOILET OIL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΕΕΥΡΩΤΑ 27 ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ13.695.245,686.659.662,023.974.681,2424.329.588,94--- .
998282401 HELLENIC TRADE PATHNODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8411146 ΓΑΛΑΤΣΙ18.231.100,12-6.094.049,6624.325.149,78--- .
099772770 ΜΑΚΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.988.007,35-13.332.452,7724.320.460,12--- .
095172575 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8318863 ΠΕΡΑΜΑ3.259.319,42-4.499.981,497.759.300,917.053.637,779.501.525,9616.555.163,73 .
099376194 ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6456429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ13.404.588,49-10.909.037,2624.313.625,75--- .
094011677 ΠΕΙΡΑΙΚΗ-ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΑΕΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 810559 ΑΘΗΝΑ6.434.274,016.360,6614.408.291,2720.848.925,941.439.960,621.981.830,793.421.791,41 .
094054978 PALER ΒΙΟΜΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ33 ΧΛΜ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ9.687.530,24-13.332.291,1323.019.821,37516.933,14706.054,831.222.987,97 .
999865223 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΜΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΜΟΝΟΙΑΣ 88 ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΟΣ 265302 ΚΑΒΑΛΑ17.037.036,93-7.185.177,1624.222.214,09--- .
094255360 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕΛΗΜΝΟΥ 654627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.709.096,55-13.496.785,6024.205.882,15--- .
999317311 ΚΑΛΟΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ10.750.489,18-13.432.339,4724.182.828,65--- .
094487839 Χ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ ΑΒΕΕ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 56-818547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ10.608.258,55-13.446.976,5924.055.235,14--- .
094396075 ΟΡΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 4-614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ15.402.790,46-8.067.565,6223.470.356,08275.198,97286.922,86562.121,83 .
099979779 SCRAP METAL YARD ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4356334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ14.319.407,96-9.701.308,3324.020.716,29--- .
094422210 ΓΙΟΥΝΙΠΑΚ ΑΒΕΕΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 2310443 ΑΘΗΝΑ9.121.172,00-14.894.557,9024.015.729,90--- .
095585369 COMPUTER CORNER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 915123 ΜΑΡΟΥΣΙ19.651.488,94-4.345.488,0823.996.977,02--- .
095716755 ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΚΑΡΓΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26817674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ16.511.514,84-7.476.297,6023.987.812,44--- .
099796521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.797.777,82-14.162.185,1923.959.963,01--- .
095667098 ΒΑΡΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2512241 ΑΙΓΑΛΕΩ9.166.707,25-14.774.738,7523.941.446,00--- .
093641929 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ-ΣΙΑ ΕΕΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 1816673 ΒΟΥΛΑ11.703.424,88-11.609.852,6023.313.277,48259.210,09353.145,88612.355,97 .
999267223 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 25919007 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ18.239.057,70-5.672.518,2723.911.575,97--- .
093698528 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑΕΕΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 616231 ΒΥΡΩΝΑΣ8.801.311,22-15.096.860,1823.898.171,40--- .
094008243 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕΑΙΣΩΠΟΥ 5-754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.666.849,804.308,9414.200.827,1723.871.985,91--- .
094355566 ΙΚΤΙΝΟS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5411743 ΑΘΗΝΑ7.901.849,45-15.908.210,3723.810.059,82--- .
094400230 M S ΑΝΩΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 215234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ13.326.804,51-10.480.916,2323.807.720,74--- .
094279172 KARNA ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ23Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 014565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ9.721.597,60-13.357.212,6423.078.810,24303.847,55420.140,44723.987,99 .
999274238 ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 214231 Ν ΙΩΝΙΑ14.255.049,86-9.398.356,7623.653.406,62--- .
094023455 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΨΗ ΑΕ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 8611528 ΑΘΗΝΑ----15.125.877,088.368.336,1423.494.213,22 .
094401422 ΑΣΤΡΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΑΠΕΛΛΟΥ 410551 ΑΘΗΝΑ15.113.310,14-8.327.525,1523.440.835,29--- .
094263776 ΑΡΥΔΑΠ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΑΝΝΗΣ 2118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ8.553.110,92-14.851.157,0723.404.267,99--- .
090219530 ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10711526 ΑΘΗΝΑ7.756.719,98-1.144.157,018.900.876,9910.380.769,764.080.693,5314.461.463,29 .
999973781 ΤΡΟΦΟ ΕΞΠΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ7 ΧΙΛ ΘΕΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΑΝ 154110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.208.204,25-8.126.237,6323.334.441,88--- .
094083925 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΑΡΚΒΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ6.715.065,441.570,7911.232.841,5617.949.477,792.221.099,243.075.414,905.296.514,14 .
094124069 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4450100 ΚΟΖΑΝΗ8.104.529,62-14.164.892,9222.269.422,54400.454,06529.949,55930.403,61 .
095369151 ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΕΠΕΚΑΤΟΥΝΗ 454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.337.799,64-13.806.304,7323.144.104,37--- .
094338809 ΙΝΑ ΑΒΕΕΒΠΑΡ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ8.016.159,16-15.123.335,8123.139.494,97--- .
094051257 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΝΙΑ ΠΛΑΣΤ Δ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ-ΔΠΑΠΑΔΑΤΟΣΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1615122 ΜΑΡΟΥΣΙ9.210.220,56-13.928.577,6323.138.798,19--- .
095655550 ST MEDICAL PRODUCTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΒΡΟΥ 24 ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ 111527 ΑΘΗΝΑ19.096.024,29-4.036.896,9723.132.921,26--- .
999215724 ΔΑΜΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 111743 ΑΘΗΝΑ13.825.995,92-4.772.882,9918.598.878,912.280.892,592.108.811,674.389.704,26 .
096003950 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΝ ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 140300 ΦΑΡΣΑΛΑ6.489.607,88-4.529.644,0611.019.251,945.875.380,526.086.443,2011.961.823,72 .
095139290 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 124100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ8.414.415,04-14.565.727,1522.980.142,19--- .
098036104 NALICO ANSTALT.ΚΤΗΜΑ ΑΖΑΠΙΚΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 063081 ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ14.407.849,52-8.563.052,7322.970.902,25--- .
095250729 Δ.ΜΠΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.ΕΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ10.762.639,88-12.172.370,1322.935.010,01--- .
097462758 ΔΕΛΦΙΝΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 518535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.026.708,27-8.822.951,0222.849.659,29--- .
094202851 ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ10.953.689,96-10.454.977,3021.408.667,26664.510,86739.419,351.403.930,21 .
099368077 ΑΝΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Γ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΦΙΛΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤ ΟΔΟ ΣΤΕΦ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 012131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12.054.319,75-10.752.004,2622.806.324,01--- .
094326522 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6716231 ΒΥΡΩΝΑΣ9.076.794,43-13.543.282,4322.620.076,86--- .
094334233 INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ9.734.429,41-12.668.812,7522.403.242,16--- .
094182860 ΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΛΩΣΤ ΠΡΟΙΟΝ6 ΧΙΛ ΛΑΡ ΘΕΣΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ8.402.964,75-13.927.280,8122.330.245,56--- .
095557137 ΠΙΝΚΟ ΕΠΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 22617778 ΤΑΥΡΟΣ8.432.979,87-13.800.527,8122.233.507,68--- .
094384722 Δ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΥΔΡΑΣ 1318346 ΜΟΣΧΑΤΟ13.809.978,76-8.346.279,0522.156.257,81--- .
999300795 ΝΕΦΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 13518536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ16.245.870,19-5.891.525,5722.137.395,76--- .
094253918 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΡΟΥΣΟΥ 411526 ΑΘΗΝΑ14.505.608,76-2.304.808,1716.810.416,934.914.156,99312.347,885.226.504,87 .
094014970 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΕΡΜΟΥ 1454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.886.370,88-4.014.297,6711.900.668,557.730.832,172.398.921,5610.129.753,73 .
095703514 ELMADOR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 2510432 ΑΘΗΝΑ9.883.976,04-12.043.248,8121.927.224,85--- .
094049575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ6ΟΝ ΧΙΛ ΛΑΡΙΣ ΣΥΚ 041110 ΛΑΡΙΣΑ12.908.364,09-7.604.792,4920.513.156,58577.489,33757.558,991.335.048,32 .
081473871 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΕΡΑ ΣΚΡΑΠ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ14.800.225,21-6.744.572,5821.544.797,79171.055,3393.184,28264.239,61 .
094448015 EXPRESS SERVICE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 054248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.698.362,85-14.096.450,6421.794.813,49--- .
999524047 ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ 3226442 ΠΑΤΡΑ16.746.931,87-4.979.963,1221.726.894,99--- .
094001150 ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27617343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5.734.109,69-10.516.019,1216.250.128,812.253.737,013.140.202,035.393.939,04 .
082600481 Α ΚΑΙ Κ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ10.395.595,99-9.564.038,1419.959.634,13717.305,28927.618,071.644.923,35 .
095345313 ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΠΕ23ΧΛΜ ΘΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡ 057006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ9.744.059,13-11.856.871,3021.600.930,43--- .
093404900 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Δ-ΣΙΑ ΕΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 3554630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.931.391,99-14.669.474,6421.600.866,63--- .
094473602 MEDITERRANEAN QUARK HELLAS ΑΕ ΙΔ ΕΠΙΧΠΑΡ ΥΠ ΑΣΦΑΛΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 39 41 ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 018531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.132.001,69-9.030.409,3817.162.411,071.928.423,102.506.851,514.435.274,61 .
094181132 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕΝ ΤΕΝΕΔΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ5.640.974,19-7.787.349,3213.428.323,513.471.268,414.674.243,488.145.511,89 .
099095741 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 26018546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ698.803,16-708.948,121.407.751,289.032.387,2710.949.730,1319.982.117,40 .
094360670 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 ΟΡΟΦΟΣ 28215232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ8.036.101,23-13.350.766,1121.386.867,34--- .
094098084 ΠΕΡΣΕΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21713671 ΑΧΑΡΝΕΣ13.615.687,31-7.743.651,7921.359.339,10--- .
094051663 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΓΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣΙΘΑΚΗΣ 3218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ11.303.928,81-9.037.250,9320.341.179,74531.393,92391.290,73922.684,65 .
099350479 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DE NOUVEAUΠΡΟΥΣΣΗΣ 30 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 1017123 Ν ΣΜΥΡΝΗ17.585.882,77-3.673.194,7121.259.077,48--- .
094183291 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΛΑΓΚΑΔΑ 715343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ7.029.596,91-14.064.491,2521.094.088,16--- .
094422097 ΚΑΡΟΥΖΟΣ 4 ΚΑΠΠΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 315125 ΜΑΡΟΥΣΙ9.200.149,98-8.007.345,0917.207.495,072.636.594,921.229.665,163.866.260,08 .
999898475 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΑΠΗΣ ΕΠΕΠΑΡΝΗΘΟΣ 9813671 ΑΧΑΡΝΕΣ18.409.679,97-2.655.026,5621.064.706,53--- .
094529779 ΠΑΝΔΩΡΑ ΑΝ ΕΜΠ-ΒΙΟΤ ΕΤ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ9.790.754,83-10.897.678,5820.688.433,41167.620,45203.365,52370.985,97 .
094433653 ΣΑΙΕΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝ ΕΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡ ΑΓΡΟΤ ΤΟΥΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6910433 ΑΘΗΝΑ12.873.702,11-8.182.939,5521.056.641,66--- .
094235151 BELCOT ΑΕΠΟΛΥΝΕΡΙ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ13.212.224,92-7.826.267,7121.038.492,63--- .
095741217 ΝΟΤΙΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒ ΛΑΣΚΟΥ 411633 ΑΘΗΝΑ8.541.371,10-12.486.608,0621.027.979,16--- .
081985796 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΟΕΚΟΝΤΟΥ 2011255 ΑΘΗΝΑ9.476.890,87-11.429.967,0820.906.857,95--- .
094041910 Δ ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ ΠΙΣΣΩΝΑΣ 034018 ΚΑΘΕΝΟΙ----11.402.710,809.502.484,4120.905.195,21 .
094311810 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΡΓ/ΩΝ ΑΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1824400 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ9.812.000,39-11.056.221,8020.868.222,19--- .
094510221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 27617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.577.049,99-5.330.995,628.908.045,615.474.641,806.463.631,4411.938.273,24 .
095671813 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠΕΜΑΝΗΣ 418539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.687.914,45-7.158.060,5120.845.974,96--- .
096090438 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ66 ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 059033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ11.873.511,92-4.623.993,8516.497.505,772.493.310,441.822.848,004.316.158,44 .
099397480 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 710672 ΑΘΗΝΑ16.769.294,43-3.905.373,7320.674.668,16--- .
999843452 ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 40-4211742 ΑΘΗΝΑ9.818.314,54-10.398.290,4520.216.604,99255.613,62181.139,78436.753,40 .
094061459 ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΑΕΕΙΡΗΝΗΣ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ10.150.693,07-10.465.186,0620.615.879,13--- .
082524283 ΚΑΡΑΜΠΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΛ ΧΑΣΙΑΣ 10513122 ΙΛΙΟΝ17.955.541,74-2.659.845,3220.615.387,06--- .
094196089 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ10.288.384,83-10.307.489,4220.595.874,25--- .
099991001 ΒΙΑΤΕΛ ΕΠΕΝΕΟΦ ΜΕΤΑΞΑ 910439 ΑΘΗΝΑ11.324.566,30-9.265.917,6320.590.483,93--- .
094371843 ΜΠΙΝΓΚΟ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΕΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.857.011,04-13.708.250,5120.565.261,55--- .
090002769 ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝΛΑΜΨΑ 211524 ΑΘΗΝΑ4.499.720,84-2.107.970,036.607.690,879.370.253,504.573.630,8213.943.884,32 .
094005542 Μ.Β.Ν ΑΕ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝΣΙΚΕΛΙΑΣ 1811741 ΑΘΗΝΑ5.544.813,70270,0314.869.589,7820.414.673,51--- .
094357824 MODE STAR AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.586.432,2749.469,9711.775.716,3120.411.618,55--- .
094117620 ΑΠΟΣΤ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΕΑΨΑΛΟΣ 058400 ΑΡΙΔΑΙΑ7.200.736,58-13.184.838,6220.385.575,20--- .
094298961 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1454641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.447.425,20-7.696.152,0419.143.577,24569.747,31671.233,201.240.980,51 .
094374323 LIFE STYLE-ΛΑΙΦ ΣΤΑΙΛ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤ-ΥΦΑΣΜΑΤ- ΕΝΔΥΜΑΤΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3554453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.736.975,28-9.643.125,2320.380.100,51--- .
093878865 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 112Α14235 Ν ΙΩΝΙΑ10.116.777,25-10.257.514,4120.374.291,66--- .
998783766 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΤΖΙΔΑΚΗ 971201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ14.377.627,64-5.383.249,2219.760.876,86388.978,17208.895,32597.873,49 .
099866877 Λ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2556429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ13.348.281,56-6.963.980,2020.312.261,76--- .
094218719 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΩΣΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 059100 ΒΕΡΟΙΑ7.642.643,54-12.619.393,9820.262.037,52--- .
095410293 ΕΞΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 1514231 Ν ΙΩΝΙΑ7.623.560,49-12.582.113,0420.205.673,53--- .
999814874 ΤΕΔΟΤ HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 3810678 ΑΘΗΝΑ10.339.101,76-9.825.030,9320.164.132,69--- .
094196157 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Π ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ6.929.140,78-11.240.168,5518.169.309,33844.118,861.134.492,701.978.611,56 .
094325783 ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝΜΕΤΑΞΑ 9019400 ΚΟΡΩΠΙ7.543.292,12-12.594.266,7220.137.558,84--- .
998024031 ΕΤΕΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ 8-1018536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ15.556.386,43-4.575.724,1420.132.110,57--- .
094496480 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ4.176.063,18-4.766.517,998.942.581,175.086.690,636.099.228,7311.185.919,36 .
094533523 ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2315351 ΠΑΛΛΗΝΗ12.014.173,13-8.105.632,0720.119.805,20--- .
094165574 ΥΠΕΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΤΡΟΦΙΜΑ-ΨΙΛΙΚΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ6 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 056429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ8.236.234,79-11.877.848,1320.114.082,92--- .
090154403 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ7.174.709,62-12.938.435,6620.113.145,28--- .
096040693 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑ 8 ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ ΓΑΒΡΙΑΣ 047100 ΑΡΤΑ----12.391.187,237.688.487,8820.079.675,11 .
998476373 GHEMCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 6512244 ΑΙΓΑΛΕΩ11.739.995,03-8.323.509,6720.063.504,70--- .
093668757 Δ.ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΛΑΚΩΝΙΑΣ 715344 ΓΕΡΑΚΑΣ9.890.064,27-10.108.542,6619.998.606,93--- .
094011769 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ TRANSPORT AND OIL HELLAS AEΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21018863 ΠΕΡΑΜΑ15.809.487,90-4.175.389,1619.984.877,06--- .
095562461 ΚΑΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 154632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.712.383,98-10.227.829,7519.940.213,73--- .
097004599 ΑΛΕΜΑΤ ΑΕ-ΤΕΧΝ ΑΘΗΝΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 910559 ΑΘΗΝΑ6.645.144,31-13.289.254,2919.934.398,60--- .
094509210 EURO DNA ELECTRONICS ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕΜΙΜΑΝΤΟΣ 617122 Ν ΣΜΥΡΝΗ15.213.945,867.979,294.629.729,2119.851.654,36--- .
094386371 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 3218543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.831.914,78-10.953.623,4519.785.538,23--- .
999250658 ΑΛΦΑ ΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8619300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ16.228.050,59-3.500.447,3919.728.497,98--- .
096033038 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣΝ ΑΡΤΑΚΗ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ6.872.043,6053,2111.464.042,1418.336.138,95570.069,34782.542,161.352.611,50 .
094301736 ΦΛΙΠΕΡ ΠΑΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ5 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 041500 ΛΑΡΙΣΑ13.197.002,85-6.488.297,5119.685.300,36--- .
094055730 ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΕΑΕΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ6.657.194,25-13.012.393,7919.669.588,04--- .
094061160 ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΑΕ4 ΧΙΛ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ13.564.798,97-6.049.989,7519.614.788,72--- .
094173931 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ 2211853 ΑΘΗΝΑ7.743.725,42-11.816.198,5319.559.923,95--- .
095226219 Α ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΚΑΡΑΜ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.509.761,17-12.047.392,4419.557.153,61--- .
099742611 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ 066031 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ15.885.236,61-3.671.433,5219.556.670,13--- .
999069060 ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ9.231.466,872.916.649,997.398.220,3819.546.337,24--- .
094338336 ΛΗΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1410682 ΑΘΗΝΑ8.158.404,72-11.340.358,8319.498.763,55--- .
999636961 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 8111855 ΑΘΗΝΑ12.252.589,64-7.244.701,5419.497.291,18--- .
090026675 ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΝΕΑΠΟΛΗ 050001 ΝΕΑΠΟΛΗ6.228.360,12-8.670.854,5614.899.214,682.194.776,072.397.337,134.592.113,20 .
095425687 ΟΡΙΖΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 318863 ΠΕΡΑΜΑ9.967.117,46-8.189.119,0418.156.236,50545.327,28736.233,001.281.560,28 .
094098190 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥΑ.Ε.ΟΛΥΜΠΟΥ 2054630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.881.155,12-12.536.975,5619.418.130,68--- .
093486022 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο ΕΑΜΦΙΣΣΗΣ 830300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ6.445.015,17-12.955.922,1119.400.937,28--- .
095528013 GRANO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡ ΕΥΘΥΝ -ΕΙΣΑΓ -ΕΞΑΓΩΓΑΝΑΤ ΘΡΑΚΗΣ 7454453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.894.492,09-11.506.118,0019.400.610,09--- .
094002460 ΒΟΚΤΑΣ ΑΕΓΚΥΙΛΦΟΡΔΟΥ 810434 ΑΘΗΝΑ5.098.076,29-9.206.511,2014.304.587,492.118.296,422.921.614,325.039.910,74 .
098099858 THEROS INTERNATIONAL GAMING IN ΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----14.533.686,664.798.321,1819.332.007,84 .
092746895 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΜ ΣΙΑ ΟΕΚΩ 613122 ΙΛΙΟΝ6.719.900,02-12.594.785,6619.314.685,68--- .
094428631 ELMORO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓ ΕΙΣ ΠΟΛΥΤ ΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΚΟΣΜ ΗΛΕΚΤΡΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 4810431 ΑΘΗΝΑ6.372.691,58-12.768.715,8419.141.407,42--- .
999374250 ΑΛΕΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4417778 ΤΑΥΡΟΣ12.496.372,74-6.610.564,7019.106.937,44--- .
800368607 ΚΙΜΕΞΠΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΧΙΛΛΕΩΣ 53-5517674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ15.647.280,34-3.345.720,3918.993.000,73--- .
094133447 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΔΙΠΑΤΗΣΙΩΝ 88-9010434 ΑΘΗΝΑ11.894.458,32-7.044.751,5818.939.209,90--- .
095662712 ΚΟΥΡΙΕΡ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ 30 ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1610683 ΑΘΗΝΑ9.727.029,71-8.317.139,9418.044.169,65411.382,68401.782,65813.165,33 .
095573291 ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΠ ΝΙΡΒΑΝΑ 315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ7.391.388,95-11.444.778,3418.836.167,29--- .
094231385 ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ18 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΘΕΣΗ ΒΟΛΤΑ ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ 015351 ΠΑΛΛΗΝΗ8.502.761,30-2.812.306,9011.315.068,204.807.180,802.661.702,227.468.883,02 .
094388770 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ7Ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 040400 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ3.306.078,76-1.449.296,154.755.374,9110.610.784,123.399.052,8114.009.836,93 .
094318337 ΙΝΤΕΡΓΚΡΑΝΤ ΧΑΙΤΕΚ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΥΠΟΛΟΓ ΕΦΑΡΘΗΣΕΩΣ 7117671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.021.043,59-11.687.127,8118.708.171,40--- .
998961262 Ι ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΟΛΧΙΔΟΣ 2616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ15.185.291,76-3.520.076,8418.705.368,60--- .
098006972 ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΕΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3518542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.474.402,15-5.207.365,1318.681.767,28--- .
095009796 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 26015561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ6.602.696,97-12.074.181,9518.676.878,92--- .
999440269 FIRST LADY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 913121 ΙΛΙΟΝ13.214.376,36-5.441.157,9818.655.534,34--- .
094152855 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ ΚΗ ΑΕΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 818538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.680.857,75-8.924.894,8218.605.752,57--- .
099365628 ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ VISION PLUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΠΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 136 ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ 011255 ΑΘΗΝΑ9.520.179,65-6.898.807,4416.418.987,091.203.662,31979.448,272.183.110,58 .
999405636 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 2620100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ11.779.184,25-6.816.958,6218.596.142,87--- .
093215547 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΣΙΑ ΕΕΣΟΥΛΙΟΥ 1517342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7.359.830,79-11.177.207,5318.537.038,32--- .
099788270 ΣΙΛΙΚΟΝ ΒΙΛΛΑΝΤΖ Α.Ε. ΕΙΣ-ΕΞΑΓ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 31 ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 010438 ΑΘΗΝΑ10.208.299,01-8.251.957,0318.460.256,04--- .
094105159 ΕΔΡΑΣΗ Χ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ47 ΧΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 019400 ΚΟΡΩΠΙ890.721,91-135.825,191.026.547,1012.965.804,074.400.532,2317.366.336,30 .
998535470 ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΑΕ ΕΙΣ ΕΞ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΙΔ ΚΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΙΔ ΙΔΡ ΕΚΜΕΤ ΛΕΙΤ ΕΠΙΧ ΚΕΝ ΔΙΑΣΚ ΚΑΦ ΕΣΤ ΑΝΤ ΟΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 3-518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ6.131.038,104.260.015,505.009.553,6615.400.607,262.268.536,90703.811,302.972.348,20 .
094109853 Μ ΤΟΥΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 2611741 ΑΘΗΝΑ7.089.132,05-11.282.754,0618.371.886,11--- .
095702775 LIAISON ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕΙ ΛΟΧΟΥ 2615124 ΜΑΡΟΥΣΙ10.825.155,61-7.478.175,9118.303.331,52--- .
095489787 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΠΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2313451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ9.908.235,70-8.338.406,5018.246.642,20--- .
094449141 ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΕΙΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝΙ ΠΟΛΕΜΗ 1554248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.330.333,10-11.875.689,3818.206.022,48--- .
094420909 ΕΡΓΚΟ ΠΛΑΝ ΓΡΑΦ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦ ΑΝΩ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΤΕΧΝ ΝΑΥΤΔΟΙΡΑΝΗΣ 8417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.434.603,72-9.768.545,2818.203.149,00--- .
094400831 LEDRA PRESS INTERNATIONAL ΑΝΩΝ ΕΤ ΠΑΡΟΧ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΚΙΣΚΡΑ 415124 ΜΑΡΟΥΣΙ9.348.525,38-8.846.124,0218.194.649,40--- .
095640941 ΜΗΛΙΑΚΗ ΕΠΕΑΝΤ ΜΠΕΡΤΟΥ 7118758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ11.189.815,42-6.348.346,4917.538.161,91278.723,42372.098,75650.822,17 .
094073993 ΒΙΟΜ ΗΛΕΚΤ ΣΥΣΚΕ ΕΛΕΚΤΡΕΞΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 518863 ΠΕΡΑΜΑ6.632.936,57-11.539.110,5118.172.047,08--- .
094515413 Γ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΕΚΟΡΜΙΣΤΑ 062047 ΠΡΩΤΗ9.761.171,74-8.356.770,5118.117.942,25--- .
092763671 ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ ΟΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15413561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ7.063.748,79-10.998.968,1618.062.716,95--- .
997947964 ΣΒΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤ3 ΧΙΛ ΛΑΜΙΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ 035100 ΛΑΜΙΑ366,6711.106.245,496.928.447,4318.035.059,59--- .
094430245 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ DMG ΠΡΟΒΟΛΗΚΗΦΙΣΙΑΣ 7411526 ΑΘΗΝΑ7.450.016,43-10.567.217,9918.017.234,42--- .
094490580 ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12-1455134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ6.512.834,00-4.433.401,6610.946.235,664.950.159,212.107.361,597.057.520,80 .
093472392 ΚΑΠΑΛΑ Μ - ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΚΑΠΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3912244 ΑΙΓΑΛΕΩ6.874.369,69-11.117.136,7417.991.506,43--- .
094407010 ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ4 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ7.309.714,40-10.311.677,2317.621.391,63162.946,38200.272,02363.218,40 .
095596427 ΑΛΜΑ ΕΠΕΣΤ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3154629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.304.291,69-10.653.999,8317.958.291,52--- .
999619085 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ13.572.666,13-4.366.831,3017.939.497,43--- .
094338834 ΚΗΡΥΚΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΕΛΦΩΝ 1832100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ7.535.770,88-10.361.798,1517.897.569,03--- .
094299122 ΒΑΝΕΣΑ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.921.144,50-11.955.703,9817.876.848,48--- .
095141236 ΦΩΤΟΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1554624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.450.142,34-6.422.625,6417.872.767,98--- .
999664947 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ FROST ΑΕ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 48Β ΔΑ9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ12.705.259,89-5.159.331,1817.864.591,07--- .
096037793 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ5.131.679,94-8.416.779,7413.548.459,681.965.213,552.327.656,524.292.870,07 .
082026398 Α-Ν ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΟΕΧΑΜΟΜΗΛΟΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.560.754,40-10.234.148,0117.794.902,41--- .
094347610 ΜΗΝΟΣ Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ4 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ7.723.590,05-10.067.998,2517.791.588,30--- .
094326823 ΘΕΡΜΟΙΛ-ΜΑΣΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΙΔΩΠΕΝΤΕΛΗΣ 1915235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ6.274.165,14-10.745.164,0817.019.329,22323.706,93445.786,18769.493,11 .
095651353 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Κ ΕΠΕ16 ΧΙΛ ΑΘΗ ΚΟΡΙΝΘ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ7.844.848,36-9.930.085,6417.774.934,00--- .
099526686 ΝΟΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 5511363 ΑΘΗΝΑ14.615.561,58-3.119.239,0817.734.800,66--- .
095222896 ΜΠΑΣΕΜΠΟΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΕΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 3814233 Ν ΙΩΝΙΑ10.479.975,74-7.253.150,8217.733.126,56--- .
099004104 BND BORT GENERAL TECHNOLOGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 9018345 ΜΟΣΧΑΤΟ12.786.406,21-4.899.409,1617.685.815,37--- .
095264250 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚ ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΠΕ ΒΕΚΑΤ ΕΠΕΛΕΩΦ ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 033200 ΙΤΕΑ5.850.846,91-11.814.593,0517.665.439,96--- .
096007198 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣΦΟΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ5.429.455,82-2.167.331,207.596.787,025.997.930,004.028.897,8510.026.827,85 .
095447599 ΑΞΑΚΟ ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 14911251 ΑΘΗΝΑ7.728.808,12-9.348.549,0417.077.357,16234.888,28299.210,27534.098,55 .
094333076 AMASA HELLAS ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΘ 107ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 40Β 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ8.436.836,5876.646,705.748.983,5914.262.466,871.894.764,851.452.306,473.347.071,32 .
094220440 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ Ι ΣΙΑ ΤΡΙΚΟΧΡΩΜ ΑΕ4O XΣΙΝΔΟΥ ΧΑΛΑΣΤ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ5.832.880,85-11.770.178,8217.603.059,67--- .
094328564 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΑΔΡΙΑΝΟΥ 9510558 ΑΘΗΝΑ8.963.736,69-8.635.054,2417.598.790,93--- .
094052414 ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΛΚΜΗΝΗΣ 6954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.271.251,30-7.141.115,1416.412.366,44820.265,51336.843,791.157.109,30 .
094256921 ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΤΑΙΡ ΕΣΤΙΑΤ-ΚΕΝΤΡ ΔΙΑΣΚΕΔΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 456429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ6.803.646,61-8.906.361,5715.710.008,18784.582,581.054.165,111.838.747,69 .
094448341 ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΕΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 2156121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ7.065.625,00-10.482.297,3817.547.922,38--- .
999704704 COSMOBEAUTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΠΕ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ10.816.255,31-6.673.862,2217.490.117,53--- .
094129587 ΛΑΣΚΟΥ ΑΒΕΕΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 9564001 ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ5.829.466,09-11.658.426,6917.487.892,78--- .
099485313 ΑΦΟΙ Β. ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΠΑΜΙΣΟΥ 1712136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ13.230.875,937.087,384.243.907,3517.481.870,66--- .
999126543 V SERVICES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜ23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ13.936.912,86-3.515.155,9617.452.068,82--- .
082219946 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΙΔΙΝΙΟΥ 350200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ7.561.530,55-9.479.486,2017.041.016,75159.157,49218.498,37377.655,86 .
095334440 ADVERTAISING PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΙΓΕΩΣ 5117675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.646.049,23-10.753.930,8617.399.980,09--- .
099076900 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SAVE ELECTRICΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6517671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.815.521,22-8.552.229,8717.367.751,09--- .
999644186 ΝΤΙ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΟΛΩΜΟΥ 5810682 ΑΘΗΝΑ8.954.820,83-7.437.332,7216.392.153,55523.199,65438.483,91961.683,56 .
094218836 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5659100 ΒΕΡΟΙΑ6.905.278,82-10.422.486,4417.327.765,26--- .
094453025 ΧΑΙΚΑ ΑΕ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟ9 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ7.306.956,02-10.015.676,1317.322.632,15--- .
099358570 ΜΑΞΙΘΕΡΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ Δ.Τ.ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ6.942.113,10-9.574.381,2416.516.494,34324.059,73451.638,88775.698,61 .
094503807 ΜΕΓΑΜΠΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΨΑΡΩΝ 27 ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 8818546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ10.548.834,04-6.733.608,9217.282.442,96--- .
095621084 ΑΤΤΙΚΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΡΑΚ ΣΤΕΙΣΟΝ ΕΠΕΑΒΕΡΩΦ 1815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ6.506.730,72-10.769.751,3017.276.482,02--- .
094044832 ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΕΞΕΝΟΔ ΝΟΡΑ 070014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ14.480.435,96-2.780.070,0217.260.505,98--- .
094333027 ELITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 810442 ΑΘΗΝΑ5.040.516,90-3.761.704,978.802.221,875.278.589,653.160.449,458.439.039,10 .
097916423 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ IMEC GMBHΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ7.802.796,01-8.459.176,8216.261.972,83416.193,41556.656,74972.850,15 .
999696700 ΦΟΥΛ ΜΠΛΑΣΤΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΘΕΩΝ 2512461 ΧΑΙΔΑΡΙ12.678.744,43-3.224.636,4715.903.380,90617.220,00684.737,601.301.957,60 .
999717969 ΗΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ9.727.532,71-7.470.586,4517.198.119,16--- .
999633332 ΑΕΤΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 914123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ10.030.275,74-6.757.270,0516.787.545,79207.562,95192.259,74399.822,69 .
094471694 AQUA HELLAS ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΤΑΤΟΙΟΥ 12214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ7.196.161,61-7.055.893,5814.252.055,191.248.223,971.653.165,252.901.389,22 .
095686851 HKL HELLAS ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΠΑΡΘΕΝΗ 3713671 ΑΧΑΡΝΕΣ8.348.718,87-6.870.586,5215.219.305,39848.865,981.082.605,211.931.471,19 .
094535829 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 244 ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ 017600 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.976.180,52-10.738.921,0116.715.101,53178.411,01240.311,46418.722,47 .
099936560 ΕΡΓΟΜΕΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 34711144 ΑΘΗΝΑ10.191.518,09-6.867.252,6617.058.770,75--- .
095291619 ΗΛΑΚΑΤΗ ΕΠΕΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 117564 Π ΦΑΛΗΡΟ8.210.305,07-8.840.449,2417.050.754,31--- .
094329118 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ1 ΧΙΛ ΠΟΕ ΚΑΤ ΘΕΣ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ6.347.336,30-10.692.022,7817.039.359,08--- .
094182522 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 041000 ΛΑΡΙΣΑ10.538.451,68-6.247.662,0716.786.113,75150.766,3787.846,20238.612,57 .
094082455 ΣΕΡΕΠΕΤΣΗΣ ΞΕΤΕ ΑΕΣΚΟΡΔΥΛΩΝ 2671305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ8.266.776,05-8.735.914,6017.002.690,65--- .
095651250 EL-CAN ΕΠΕ25Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.417.549,46-10.483.824,2116.901.373,67--- .
094207176 ATIC AEΚΑΝΑΡΗ 1110671 ΑΘΗΝΑ4.787.380,12-5.472.338,1810.259.718,302.992.450,403.647.976,606.640.427,00 .
094105866 ΤΕΝΕΤ ΑΕΜΑΡΝΗ 3310432 ΑΘΗΝΑ5.633.426,32-11.259.324,4016.892.750,72--- .
098122370 MARIAD HOLDINGS LIMITEDΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 8110678 ΑΘΗΝΑ10.570.452,72-6.320.874,2516.891.326,97--- .
099589661 ΡΟΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ9.790.520,96-7.064.762,0316.855.282,99--- .
095578471 ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 417121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.812.584,09-11.024.179,8016.836.763,89--- .
094121332 ΞΑΝΘΗ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΑΒΔΗΡΩΝ 3767100 ΞΑΝΘΗ6.478.446,97-10.338.956,1616.817.403,13--- .
094178244 ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 310679 ΑΘΗΝΑ4.371.508,11-1.729.760,416.101.268,527.490.913,203.189.902,3010.680.815,50 .
094404252 ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΙΟΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 067100 ΞΑΝΘΗ6.420.995,05-10.335.165,7916.756.160,84--- .
095457600 ΓΟΥΟΤΕΡ ΠΑΡΚ ΑΚΟΥΑ ΣΠΛΑΣ ΑΕΡΟΥΣΟ ΛΑΚΟΣ 070014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ8.075.923,40-8.677.575,2416.753.498,64--- .
095706448 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.076.689,97-10.657.189,2216.733.879,19--- .
096049233 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝΞ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 2150100 ΚΟΖΑΝΗ7.771.712,68-5.518.200,0413.289.912,721.658.946,501.730.203,443.389.149,94 .
800317160 EUROGREEN SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 2211527 ΑΘΗΝΑ12.748.994,85-3.889.109,1016.638.103,95--- .
095353964 SUN PEARLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΒΡΙΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ5.500.942,69-11.108.526,1616.609.468,85--- .
999212931 ΠΡΙΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 711142 ΑΘΗΝΑ9.213.877,56-7.361.842,2716.575.719,83--- .
094346809 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4526441 ΠΑΤΡΑ9.704.078,40-6.771.750,2316.475.828,63--- .
095357441 ΛΑΡΥΜΝΑ ΜΑΣΚΑ ΕΠΕΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ 235012 ΛΑΡΥΜΝΑ8.500.947,99-7.971.467,1716.472.415,16--- .
094458402 ΝΟΣΤΙΜΟ - ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ ΑΕΒΕΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 910678 ΑΘΗΝΑ6.419.261,69-8.968.396,4215.387.658,11458.709,02623.453,391.082.162,41 .
094257929 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΕΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 056334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ5.444.676,05-10.264.911,8415.709.587,89308.632,35427.055,93735.688,28 .
094372655 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΥΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΕΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΙΝΓΚ ΑΕΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 254643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.056.870,61-5.345.747,8816.402.618,49--- .
084103299 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 026500 ΠΑΤΡΑ7.988.721,73-8.406.027,2916.394.749,02--- .
094094374 ΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓ ΤΕΛΙΟΠΚΑΡΟΛΟΥ 2710437 ΑΘΗΝΑ5.183.716,87-10.582.027,6315.765.744,50263.253,95364.322,36627.576,31 .
099378882 ΚΟΖΑΝΙΤΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΕΖΑΧ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2154646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ13.267.575,59-3.106.281,5416.373.857,13--- .
094232277 ΡΟΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΠΕΤΣΩΝ 7-918538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.419.734,20-8.684.397,3415.104.131,54575.980,93689.114,601.265.095,53 .
095647769 ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 6154623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.057.865,97-9.294.709,5116.352.575,48--- .
082832753 ΣΠΥΡΟΥ Γ ΟΕΓ ΚΑΡΤΑΛΗ 3268100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ5.405.321,04-10.907.797,3516.313.118,39--- .
094136610 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΑΒΕΕΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 060064 ΚΙΤΡΟΣ6.943.771,26-8.796.249,8015.740.021,06231.582,65319.169,26550.751,91 .
094071047 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑ 4219400 ΚΟΡΩΠΙ8.943.857,40-5.453.199,8914.397.057,291.013.138,27880.448,591.893.586,86 .
800230890 ΟΙΚΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ10.330.642,94-5.942.324,6616.272.967,60--- .
095477555 ΛΑΜΑΡ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΔΕΛΦΩΝ 10916561 ΓΛΥΦΑΔΑ8.754.450,43-7.511.750,2216.266.200,65--- .
094027141 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΗΣΕΩΣ 30917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.849.100,30-9.411.223,7316.260.324,03--- .
999126579 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ13.408.316,43-2.827.728,2216.236.044,65--- .
095507890 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΕ4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 035100 ΛΑΜΙΑ9.529.625,58-5.644.323,1715.173.948,75516.306,22541.517,591.057.823,81 .
095635654 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 5754623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.848.343,40-9.368.040,9816.216.384,38--- .
094055011 ΕΡΓΑΣ ΑΤΕΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2511527 ΑΘΗΝΑ5.282.480,44-8.608.325,0513.890.805,491.159.482,561.155.705,322.315.187,88 .
094128923 ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ (SECURITY) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.ΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42116346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2.812.758,67-2.196.019,745.008.778,415.941.198,205.249.806,1411.191.004,34 .
095778585 ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΛΔΙΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.081.028,04-8.115.905,4816.196.933,52--- .
096000020 ΕΑΣΘ-ΑΓΝΟ ΣΥΝ ΠΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡ 46Α Ν 1892/90ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ6.192.215,69-10.002.519,5216.194.735,21--- .
082954480 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΤΣΙΧΛΙΜΠΟΥ 031100 ΛΕΥΚΑΔΑ5.985.391,24-10.173.480,5016.158.871,74--- .
094369097 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΟΥΛΙΟΥ 441221 ΛΑΡΙΣΑ6.203.080,71-4.044.404,5310.247.485,242.731.211,223.157.394,005.888.605,22 .
094472445 ΠΕΤΡΟΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.379.339,88-7.735.649,1716.114.989,05--- .
094132217 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΕΡΟΡ ΑΕΒΕΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ8.997.460,90-5.223.723,0014.221.183,901.122.424,26756.169,791.878.594,05 .
094430130 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΞΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 15411257 ΑΘΗΝΑ8.177.882,68-7.896.495,4916.074.378,17--- .
094087137 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΙΤΙΟΥ 026441 ΠΑΤΡΑ8.883.941,91-7.180.158,3216.064.100,23--- .
094137680 ΑΣΚΟ ΑΕΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝ 064012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ8.448.776,34-5.053.559,4913.502.335,831.739.203,86820.222,722.559.426,58 .
090062127 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΥΠΑΤΙΑΣ 1 Β10557 ΑΘΗΝΑ9.612.639,45-6.438.539,5216.051.178,97--- .
081147870 ΣΥΡΟΥ Ο-Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΜΑΛΙΑΔΑ 027200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ5.321.376,66-10.722.273,8916.043.650,55--- .
094240265 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 3511528 ΑΘΗΝΑ5.387.035,53-10.635.968,4416.023.003,97--- .
998506806 SAL KO MAR ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 3019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ12.862.109,25-3.135.013,1515.997.122,40--- .
095425896 ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΕΠΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1718531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.541.938,68-5.629.983,4015.171.922,08351.629,40470.388,36822.017,76 .
094221484 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 1710432 ΑΘΗΝΑ6.718.420,20-9.237.166,7815.955.586,98--- .
999054217 ΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 8885100 ΡΟΔΟΣ13.130.172,45-2.824.334,4715.954.506,92--- .
099774891 ΛΙΣΤΡΟΝ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΙΞΟΥ 754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.062.268,83-4.889.357,0215.951.625,85--- .
094189338 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΥΙΩΝ Β ΒΑΡΣΑΜΗΚΟΛΧΙΚΟ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ12.148.243,54-2.108.025,6914.256.269,23717.634,33975.083,001.692.717,33 .
999631547 DREAMWORKS CORPORATION HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Μ Μ Ε ΠΕΡΙΟΔ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑΣ 7 014562 ΚΗΦΙΣΙΑ7.099.892,56-8.834.456,8615.934.349,42--- .
094098846 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕΡΜΟΥ 5354623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.172.536,89-10.388.173,3315.560.710,22163.620,08184.532,57348.152,65 .
099681698 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟ ΔΔ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 024002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ11.161.900,58-4.740.696,6215.902.597,20--- .
094012834 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΑΕΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26 ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 2 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.185.129,53-668.488,961.853.618,499.461.710,004.513.598,5013.975.308,50 .
094362510 YZATIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΤΑΤΟΙΟΥ 133 ΚΑΙ ΚΩ 214451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ8.377.538,651.405,903.369.579,3711.748.523,922.807.475,441.252.875,604.060.351,04 .
081100581 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΕΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ5.800.812,00-9.983.235,7615.784.047,76--- .
093400010 ΒΑΛΑΗΣ Θ-ΣΑΙΤΗ-ΒΑΛΑΗ Α ΣΙΑ ΕΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9017237 ΔΑΦΝΗ5.227.905,26-10.533.119,6615.761.024,92--- .
997927664 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 15318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.762.917,42-5.979.181,7815.742.099,20--- .
096007186 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2061100 ΚΙΛΚΙΣ1.750.717,49-1.245.873,032.996.590,526.624.548,816.087.758,3212.712.307,13 .
094096761 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕΓΡΑΜ ΒΙΤΣΙ 13054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.146.209,96248,1710.492.283,9815.638.742,11--- .
093243835 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΑΛΙΒΕΡΙ 034500 ΑΛΙΒΕΡΙ6.452.445,03-7.977.728,9414.430.173,97559.177,14636.885,041.196.062,18 .
099765360 MEDIA WAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7210678 ΑΘΗΝΑ9.767.865,51-5.856.957,3315.624.822,84--- .
999658627 ΑΡΓΥΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40218758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ7.109.995,65-8.482.335,8815.592.331,53--- .
094050421 ΒΙΟΠΡΟΦΑΛ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΘΗΒΩΝ 20918454 ΝΙΚΑΙΑ9.422.640,78-6.118.142,7215.540.783,50--- .
094376040 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.579.088,56-1.093.644,902.672.733,465.677.183,347.143.712,9812.820.896,32 .
094201590 ΣΥΝΕΤΑΙΡ ΠΡΑΤΗΡ ΕΜΠ ΔΙΑΝ ΠΟΤΩΝ ΣΠΑΕΑΕΒΕΑ ΕΣΩΤ ΠΕΡΙΦ 054628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ7.105.170,70-8.378.719,8515.483.890,55--- .
999853617 PRIME CALL CENTER ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΕΡΑΚΙΟΥ 1010443 ΑΘΗΝΑ5.596.411,22-3.773.358,869.369.770,083.237.470,832.867.076,926.104.547,75 .
095143579 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΦΟΙ-ΣΙΑ ΕΠΕΣΙΤΟΧΩΡΙ 062200 ΝΙΓΡΙΤΑ5.094.782,85-10.303.549,0415.398.331,89--- .
999389700 ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ ΔΑΛΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 367100 ΞΑΝΘΗ9.703.698,74-5.680.804,1815.384.502,92--- .
094355972 ΑΒΑΚΟ Α ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΟΙΤΗΣ 2216344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ8.975.670,71-6.391.488,1915.367.158,90--- .
094028451 MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ6.705.743,42-8.121.404,3014.827.147,72276.523,11243.148,07519.671,18 .
094178416 Δ ΑΣΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΩΝΛΕΩΦ ΝΑΤΟ 12019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.618.970,38-6.726.484,8415.345.455,22--- .
096000265 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΙΑΣΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1241222 ΛΑΡΙΣΑ4.465.293,7010.719,151.858.279,106.334.291,955.829.671,723.118.821,778.948.493,49 .
095177190 ΣΕΡΒΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕΣΕΡΒΙΑ 050500 ΣΕΡΒΙΑ6.297.899,93-8.975.088,1015.272.988,03--- .
099011076 ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΑΜΠ SERVICE CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΧΙΛΛΕΩΣ 2117778 ΤΑΥΡΟΣ5.625.742,04-7.717.355,3913.343.097,43791.367,871.098.531,031.889.898,90 .
094169630 ΣΙΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΣΟΡΡΑΧΗ ΦΥΛΛΙΔΟΣ 062042 Ν ΖΙΧΝΗ5.699.934,62-9.452.312,3115.152.246,93--- .
099956778 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΦΑΙΔΡΑΣ 954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.088.312,52-3.028.058,8215.116.371,34--- .
094509340 ΙΤΑΛΙΚΟ DESIGN ΥΨ ΡΑΠΤ ΑΕ ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΑΝΤ ΠΑΡ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΙΔ ΝΕΩΤ ΔΙΑΦ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΡΓ ΕΚΜ ΚΕΝΤΡ ΨΥΧ ΚΑΙ ΣΥΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 15317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ11.781.766,14-3.330.493,8515.112.259,99--- .
092801723 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 071306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ10.512.706,75-4.594.545,3515.107.252,10--- .
999407678 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ EVOCAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 2510432 ΑΘΗΝΑ11.762.117,62-3.330.550,0515.092.667,67--- .
094298672 ΙΟΤΕΞ ΑΕΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.774.605,70-9.298.946,7815.073.552,48--- .
094067439 ΠΑΕ ΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6865403 ΚΑΒΑΛΑ5.987.892,17-8.557.294,6414.545.186,81223.256,77280.145,56503.402,33 .
094510165 FANTASY CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ7.753.593,58-7.288.065,3715.041.658,95--- .
082826353 ΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΙΑ ΟΕΔΕΛΦΩΝ 14216561 ΓΛΥΦΑΔΑ7.805.883,83-7.170.843,2414.976.727,07--- .
081642517 Α ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΙΑΒΑ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ6.952.582,60-8.015.431,5014.968.014,10--- .
099956361 HABEB SAAD KAI ΣΙΑ ΕΕΔΕΛΦΩΝ 9454643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.146.332,30-7.242.084,7312.388.417,031.197.635,311.350.954,882.548.590,19 .
095500330 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΕΡΙΣΣΟΥ 3-514343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ5.523.947,38-9.396.442,5414.920.389,92--- .
095329731 ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΗΔΕΙΑΣ 5114233 Ν ΙΩΝΙΑ5.593.800,30-8.961.294,6114.555.094,91162.703,44197.646,75360.350,19 .
099889276 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΑΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΜΠΩΝΑ 085108 ΚΡΗΤΗΝΙΑ7.688.396,99-7.226.555,1214.914.952,11--- .
094025123 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΕΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41414122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ5.852.926,421.256,069.053.550,1414.907.732,62--- .
095125906 ΜΑΡΕΝΚΟ ΕΠΕΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.778.878,76-810.516,534.589.395,294.669.359,595.635.566,9910.304.926,58 .
095536492 ΝΗΡΕΥΣ-Θ ΧΑΡΑΜΗΣ ΕΠΕΗΛΕΙΑΣ 1118863 ΠΕΡΑΜΑ5.551.092,49-7.022.565,0912.573.657,58974.161,521.319.938,132.294.099,65 .
093986502 Ν ΜΑΚΡΗΣ ΣΙΑ ΕΕΛΕΩΝΙΔΟΥ 712134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5.808.871,03-9.031.956,6014.840.827,63--- .
094209460 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΝΑΥΤΙΛ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΕΤΑΙΡΒΙΠΕΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ12.276.109,20-2.529.058,3814.805.167,58--- .
094346545 ΑΦΙΣΑ-ΚΑΡΤΑ -ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 13326224 ΠΑΤΡΑ12.019.943,64-2.741.862,5014.761.806,14--- .
095486712 PORT HELLAS ΕΠΕΣΚΥΛΙΤΣΗ 2111473 ΑΘΗΝΑ5.563.944,99-9.188.938,2214.752.883,21--- .
998535931 KAROUZOS KALAMAKIOU ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4916674 ΓΛΥΦΑΔΑ10.538.609,07-4.195.118,0214.733.727,09--- .
094342614 ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ MISS SILVER ΑΒΕΕ ΓΥΝ ΕΣ ΕΝΔΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.875.628,64-9.852.810,7114.728.439,35--- .
099362362 ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΓΕΥΣΤΙΚΑ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ Α.Ε.ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4515200 ΧΑΛΑΝΔΡΙ7.185.292,52-5.847.627,9713.032.920,49697.064,01970.395,061.667.459,07 .
082027684 Γ ΚΑΦΕΤΖΗΣ-Π ΚΑΡΑΤΖΑΣΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9913671 ΑΧΑΡΝΕΣ4.898.985,61-9.797.578,4214.696.564,03--- .
099884625 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8750200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ9.806.823,54-4.814.448,4914.621.272,03--- .
999283296 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5618648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ7.698.293,24-6.910.738,7614.609.032,00--- .
094121786 ΜΟΥΛΤΙΝΟΞ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1918545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ7.343.247,05-7.259.614,5714.602.861,62--- .
095192421 ΚΟΜΠΡΑ ΕΛΛΑΣΣΚΙΠΗ 2817673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.859.787,70-9.723.132,4114.582.920,11--- .
099995301 ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1162124 ΣΕΡΡΕΣ11.521.889,18-3.019.161,9114.541.051,09--- .
095238913 ΚΟΜΒΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 116121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ4.897.168,49-8.466.405,4013.363.573,89481.880,78660.843,411.142.724,19 .
094005591 ΕΡΓΟΔΟΜΗΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΑΜΨΑ 111524 ΑΘΗΝΑ6.797.110,39-7.677.289,1614.474.399,55--- .
094009749 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ.ΑΕΕΡΜΟΥ 6510563 ΑΘΗΝΑ1.155.460,162.469,502.339.037,243.496.966,904.583.621,016.385.023,8710.968.644,88 .
082844961 ΛΑΜΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1041222 ΛΑΡΙΣΑ8.923.706,36-3.834.840,1312.758.546,49921.474,66769.854,841.691.329,50 .
093693533 ΠΑΤΣΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 2411471 ΑΘΗΝΑ9.022.719,58-5.416.817,8514.439.537,43--- .
094137409 ΖΛΑΤΗΣ Α.Β.Ε.ΕΝΕΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝΑ 058200 ΕΔΕΣΣΑ11.133.487,53-2.172.552,9413.306.040,47637.104,26495.963,361.133.067,62 .
082742538 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ KAI ΣΙΑ EΕΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 2210561 ΑΘΗΝΑ10.836.200,10-3.595.433,0414.431.633,14--- .
998897223 ΠΡΕΒΕΖΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ10.138.841,95-3.828.001,0913.966.843,04236.646,58221.154,03457.800,61 .
094394703 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡIKH ΒΙΟΜHXANIKH ΕΤAΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓ ΑΒΕΡΩΦ 34Α14232 Ν ΙΩΝΙΑ6.768.062,29-7.630.443,4114.398.505,70--- .
095340298 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΕΦΕΣΟΥ 2116121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ5.331.916,02-9.033.296,4914.365.212,51--- .
094177180 ΑΤΚΟΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 3715233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ5.420.698,30-8.938.498,1814.359.196,48--- .
094140008 ΠΑΣΧΟΣ Α-ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5610678 ΑΘΗΝΑ152.011,19-238.442,85390.454,045.844.777,068.091.607,9013.936.384,96 .
998295330 ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12471414 ΓΑΖΙ11.786.275,88-2.521.808,2014.308.084,08--- .
999607836 ΦΑΡΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 31017673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.382.081,75-5.876.096,0414.258.177,79--- .
095645451 ΕΝΤΑΣΗ ΦΙΛΜ ΕΠΕΑΚΡΩΝΟΣ 911633 ΑΘΗΝΑ8.392.110,67-5.859.434,4714.251.545,14--- .
094421537 TVX HELLAS ΑΝΩ ΕΤΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2610558 ΑΘΗΝΑ----6.228.205,388.007.524,1614.235.729,54 .
092086919 ΑΦΟΙ Κ ΠΑΠΠΑ ΟΕΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ5.442.446,98-8.789.573,7214.232.020,70--- .
094055219 ΛΑΝ ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2314451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ5.935.236,15-3.668.407,429.603.643,572.447.321,462.165.795,304.613.116,76 .
094532803 ΕΧΕΔΑΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΙΜΩΝΟΣ 8710442 ΑΘΗΝΑ5.458.381,85-5.697.325,6711.155.707,521.316.175,761.727.494,073.043.669,83 .
094051190 FACE ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 214121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.766.097,21-4.780.944,468.547.041,672.775.386,652.871.043,005.646.429,65 .
095578298 Σ Π ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΡΟΙΚΟΝΗΣΩΝ 117122 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.170.309,23-9.020.670,4714.190.979,70--- .
094277492 ΚΟΣΜΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΜΟΥΣΚΟΥ 1115772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ6.956.627,43-7.154.394,6614.111.022,09--- .
082531330 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 11654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.075.163,40-6.004.988,5414.080.151,94--- .
094527111 ΑΣΤΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 213671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.501.375,95-6.564.589,7214.065.965,67--- .
999530195 ΠΛΕΓΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 641222 ΛΑΡΙΣΑ7.526.524,00-6.537.753,3514.064.277,35--- .
094339831 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔ ΣΜΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 10434100 ΧΑΛΚΙΔΑ3.918.629,08-2.126.820,236.045.449,315.575.159,522.443.284,008.018.443,52 .
094298900 ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ7 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ8.703.044,26-4.827.895,1113.530.939,37346.691,86181.878,16528.570,02 .
099358895 ΦΩΤΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 8654248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.509.710,00-8.502.669,1614.012.379,16--- .
998674629 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.156.654,63-2.854.498,4914.011.153,12--- .
094266465 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ5.284.823,19-8.723.161,6014.007.984,79--- .
093269064 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 317561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ6.548.819,84-3.928.393,4010.477.213,242.156.733,511.370.440,233.527.173,74 .
999124979 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.618.885,51-3.363.101,7413.981.987,25--- .
094385522 ΔΗΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.263.122,23-8.168.542,8213.431.665,05231.595,14318.033,30549.628,44 .
094230143 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ 015123 ΜΑΡΟΥΣΙ5.816.445,97-6.290.589,2212.107.035,19818.161,391.034.867,511.853.028,90 .
095361104 ΕΛΑΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΠΑΓΑΣΩΝ 2812136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ9.039.310,74-4.920.133,1213.959.443,86--- .
094185352 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ4 ΧΛΜ ΣΕΡ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ8.102.534,04-5.485.017,3813.587.551,42155.770,62199.370,90355.141,52 .
094279264 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΒΡΕΣΤΕΖΑ 019011 ΑΥΛΩΝΑ8.501.878,72-5.440.666,0713.942.544,79--- .
094361211 ΦΟΥΝΤΚΩ ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝΒ ΗΠΕΙΡΟΥ 4115125 ΜΑΡΟΥΣΙ5.801.624,27-8.113.245,0513.914.869,32--- .
099359775 ΟΝ ΛΑΙΝ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΣΜΥΡΝΗΣ 714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.786.274,82-6.488.157,3711.274.432,191.185.994,021.446.210,522.632.204,54 .
094435197 ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ 411141 ΑΘΗΝΑ6.689.973,86-7.196.802,5413.886.776,40--- .
095598525 P G TV ΕΠΕΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17Α10683 ΑΘΗΝΑ5.062.137,21-8.816.525,5313.878.662,74--- .
094154443 ΡΑΔΙΟ Α ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΣΕΙΣ ΑΕΓΡΗΓ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10018532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.756.239,4766.267,772.442.083,826.264.591,064.604.485,112.996.264,947.600.750,05 .
095450973 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPUSΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ 019004 ΣΠΑΤΑ337.357,13-174.673,86512.030,997.371.331,835.974.072,0713.345.403,90 .
095492595 ΕΛΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4410432 ΑΘΗΝΑ6.000.494,33-7.848.211,0913.848.705,42--- .
094439878 ΕΠΑΥΛΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3 ΤΡΙΤΟ ΧΛΜ Λ ΣΠΑΤΩΝ 019004 ΣΠΑΤΑ4.734.447,52-5.975.846,7610.710.294,281.560.369,081.563.208,703.123.577,78 .
999863174 FOCUS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1614234 Ν ΙΩΝΙΑ2.616.451,14-2.533.032,915.149.484,054.672.574,113.993.645,398.666.219,50 .
099771458 Α.Π.Σ. Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2756727 ΝΕΑΠΟΛΗ11.283.036,45-2.521.404,3013.804.440,75--- .
096076929 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΥΝ Π Ε14ΟΝ ΧΛΜ ΘΕΣ ΑΓ ΒΑ 057010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ7.626.129,48-4.435.316,4812.061.445,96772.118,84965.901,691.738.020,53 .
094148111 ΑΦΟΙ Β ΖΑΚΚΑ ΑΕ3ΧΛΜ ΟΔ ΑΓΡ ΑΜΦΙΛ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ7.428.156,93-6.357.500,1313.785.657,06--- .
094276864 ΕΛΚΟΤ BIOMHXANIA EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕΚΡΕΣΝΑΣ 5811363 ΑΘΗΝΑ6.132.933,48-7.650.212,8713.783.146,35--- .
094506780 ΕΥΡΩΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕ16 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΓΥΝΑ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.923.835,14-5.851.823,0713.775.658,21--- .
099549350 FORCE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2413561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ6.301.378,63-6.726.105,0013.027.483,63317.661,49425.531,61743.193,10 .
095444548 ΜCM ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΓΡΥΠΑΡΗ 2Α17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.542.342,65-7.198.152,2513.740.494,90--- .
095078360 ΠΙΤΡΙΑ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 4411742 ΑΘΗΝΑ3.422.550,14-10.265.971,0213.688.521,16--- .
095274334 ΠΟΛΙΤΗΣ Σ-Ν ΕΠΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2415344 ΠΑΛΛΗΝΗ9.833.506,83-3.846.245,6113.679.752,44--- .
096000148 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Η ΕΝΩΣΗΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ 185100 ΡΟΔΟΣ2.800.151,05-2.013.575,314.813.726,365.580.828,313.282.667,768.863.496,07 .
082583768 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗ Δ ΑΦΟΙ ΜΠΛΙΑΜΗΣ Ε Π ΟΕΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ6.391.504,85-7.269.487,8713.660.992,72--- .
095259447 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΓΧΕΙΜΑΡΑΣ 915125 ΜΑΡΟΥΣΙ6.840.250,96-6.799.590,8813.639.841,84--- .
094012754 ΟΜΒΥΞ ΑΕ ΣΒΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Π-ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣΕΡΜΟΥ 5210563 ΑΘΗΝΑ3.514.896,335.384,8510.078.639,6313.598.920,81--- .
999694663 PRIZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΛ ΑΘΗΝΩΝ 22512461 ΧΑΙΔΑΡΙ8.210.684,30-5.366.015,7013.576.700,00--- .
095319412 DOT ΚΑΙ DASH DIRECT ΕΠΕΣΤ ΣΤΡΕΙΤ 11Α15237 ΦΙΛΟΘΕΗ7.660.476,78-5.910.995,4813.571.472,26--- .
094433143 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5610678 ΑΘΗΝΑ5.565.924,91-1.053.080,386.619.005,295.023.629,551.901.231,626.924.861,17 .
094198102 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΛΛΑΣΠΡΟΣΚΥΝΑ 035005 ΜΑΡΤΙΝΟ5.015.139,01-7.557.983,0012.573.122,01411.117,95555.514,82966.632,77 .
094494911 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MAGIC FRESHΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6210560 ΑΘΗΝΑ9.693.466,04-3.802.807,2113.496.273,25--- .
094154824 T V GROUP A EΑΚΡΙΤΑ 918410 ΝΙΚΑΙΑ4.472.568,94-9.014.782,7713.487.351,71--- .
094383006 ΑΕΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΒΚ 230316674 ΓΛΥΦΑΔΑ6.540.386,62-5.367.991,4711.908.378,09777.798,23761.197,741.538.995,97 .
099798618 Λ ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.962.997,50-3.057.142,5113.020.140,01186.703,06229.929,57416.632,63 .
094109380 ΕΥΗ ΑΕ ΞΕΝ ΤΟΥΡ ΕΠΙΧΦΑΛΗΡΑΚΙ 085100 ΡΟΔΟΣ3.795.414,82-5.016.092,988.811.507,802.015.073,932.608.869,454.623.943,38 .
094536107 LEAD CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣΛΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟ 316674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.448.087,60-7.973.471,9013.421.559,50--- .
095506069 COMPUTERS REPARING CENTER ΕΠΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 1910682 ΑΘΗΝΑ8.005.590,30-5.396.512,9313.402.103,23--- .
081647802 ΑΝΑΜΕΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣΜΥΣΤΡΑ 114232 Ν ΙΩΝΙΑ5.052.789,08-8.311.837,7213.364.626,80--- .
099344880 CORFU SEA GARDENS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΚΑΒΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 049080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ9.325.716,57-2.935.005,7512.260.722,32586.776,24501.276,081.088.052,32 .
998052447 Γ ΜΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΙΑΝΤΟΣ 8217563 Π ΦΑΛΗΡΟ11.226.658,23-2.116.516,7213.343.174,95--- .
094063625 SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ KTHMATIKHΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.595.201,51-1.509.235,545.104.437,055.946.838,482.287.407,358.234.245,83 .
094321028 UNIFOOD ΑΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝIΛΙΣΙΩΝ Κ ΠΛΑΤΑΝΩΝ 114500 ΚΗΦΙΣΙΑ5.023.438,29-8.311.691,8413.335.130,13--- .
094017817 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΓΕΦ ΜΕΓΑΝΙΤΗ 025100 ΑΙΓΙΟ11.124.091,38-1.300.680,2812.424.771,66607.250,37293.403,99900.654,36 .
095742700 MORPHOU INVESTEMENT ΕΠΕΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 11,10559 ΑΘΗΝΑ5.641.439,91-7.670.114,5213.311.554,43--- .
999976537 ΦΩΤΟΕΞΑΓΩΓΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΖ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1454248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.836.905,98-4.455.149,2913.292.055,27--- .
094021505 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 4011742 ΑΘΗΝΑ5.648.211,92-7.117.804,7712.766.016,69237.067,98284.065,28521.133,26 .
999406541 ΕΜΗΠΡΥΛ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 1010560 ΑΘΗΝΑ7.217.915,24-6.068.360,4213.286.275,66--- .
099972674 BOARTES HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1614671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ6.847.321,33-6.431.091,9913.278.413,32--- .
094200507 ΑΕΝΑΟΝ ΑΕΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 066300 ΔΟΞΑΤΟ5.542.911,41-5.454.528,1710.997.439,58968.104,451.291.196,512.259.300,96 .
999884366 ΕΛΕΥΣΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6918756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ6.085.704,96-7.168.060,7913.253.765,75--- .
099816745 ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2034100 ΧΑΛΚΙΔΑ4.502.287,60-1.574.012,796.076.300,393.906.611,633.230.444,877.137.056,50 .
095451539 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 1810559 ΑΘΗΝΑ4.364.678,66-8.823.674,5513.188.353,21--- .
095715758 ΙΝΤΕΡ- ΠΑΜΠΟ ΕΜΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΕΠΕΚΟΜΟΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 1313562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ5.445.944,34-7.741.923,5113.187.867,85--- .
084144165 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΙΟΥΠΤΣΙΔΟΥ 1155133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ6.427.106,51-6.737.552,4413.164.658,95--- .
094051208 ΧΑΡΑΛ Β ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 1410677 ΑΘΗΝΑ2.490.935,69-2.517.935,175.008.870,863.841.843,974.308.101,158.149.945,12 .
098089459 VOLK EASTMED INFRASTRUCTURE LIMITEDΜΗΛΙΩΝΗ 410673 ΑΘΗΝΑ5.388.075,76-5.355.090,3610.743.166,121.300.077,321.101.300,362.401.377,68 .
998470160 PORFIRIO ΠΟΡΦΙΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΡΣΗΣ 3114231 Ν ΙΩΝΙΑ7.593.229,63-5.535.535,3713.128.765,00--- .
094248945 ΕΥΡΩΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ AEΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410679 ΑΘΗΝΑ4.225.798,81-8.470.374,8812.696.173,69179.870,92226.496,33406.367,25 .
095513990 ΣΙΛΚΟ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 1810563 ΑΘΗΝΑ5.535.950,68-7.541.874,2313.077.824,91--- .
094027153 ΣΑΛΚΟΦΩΤ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.976.603,65-3.099.550,7513.076.154,40--- .
094085107 ΠΕΛΛΑ-ΟΛΥΜΠΟΣΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3559200 ΝΑΟΥΣΑ1.671.900,91414.819,625.465.975,837.552.696,362.307.149,433.214.684,145.521.833,57 .
094353942 ΤΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΣ 2010557 ΑΘΗΝΑ4.880.351,52-8.167.850,7813.048.202,30--- .
095402570 ΙΚΑΡΟΣ Ε.Π.Ε.ΝΕΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ6.822.644,95-6.209.873,8213.032.518,77--- .
094025880 ΔΑΜΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΗΜ ΑΕ6Ο ΧΙΛΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.169.807,18396,128.857.016,2913.027.219,59--- .
095450021 ΒΙΟΡΑΠΤΙΚΗ ΕΠΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 517778 ΤΑΥΡΟΣ6.414.607,64-6.596.232,8213.010.840,46--- .
094124973 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΟΥΚΑ ΑΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 854624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.932.906,35-8.068.518,1213.001.424,47--- .
094326270 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-11111526 ΑΘΗΝΑ----8.594.556,034.361.557,0012.956.113,03 .
094012404 RENOLIT ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΡΟΟΔΟΥ 412241 ΑΙΓΑΛΕΩ7.746.559,73-5.197.817,0512.944.376,78--- .
094119477 ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΤΟΥΡΗ ΦΩΚΙΔΟΣ 3415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ5.122.259,98-7.234.080,8812.356.340,86246.898,27340.903,40587.801,67 .
999859806 ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΜΥΚΟΝΟΥ 1916346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ6.484.968,39-6.022.586,8912.507.555,28180.981,07252.155,16433.136,23 .
094211835 ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 5810445 ΑΘΗΝΑ4.969.555,11-7.966.832,6612.936.387,77--- .
099771250 STRUCTURA ΑΕΤΕ ΑΝ ΕΜΠ ΤΕΧ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ 13 ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡ ΚΕΝΤ EUROTECH 057001 ΘΕΡΜΗ8.921.649,40-4.000.277,2412.921.926,64--- .
094136530 ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕΑΡΜΕΝΙΟΙ 024500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ8.868.221,87-4.051.801,0612.920.022,93--- .
094438925 KOSMART ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ15 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ6.551.898,63-5.620.941,3112.172.839,94359.349,73384.765,20744.114,93 .
097548450 ΚΟΙΝ ΑΦΟΙ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ-ΕΥΑΓ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ 011473 ΑΘΗΝΑ4.236.418,59-8.680.337,2212.916.755,81--- .
094088527 Σ Κ Π ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΒΕΕΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 3217674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.274.704,24-7.262.405,2512.537.109,49151.696,16210.110,16361.806,32 .
094051210 ΛΥΡΑ ΑΕΒΕΠΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 10013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.502.286,91-7.125.969,6210.628.256,53982.954,941.261.783,782.244.738,72 .
094210680 VELAN ΑΕΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 059200 ΝΑΟΥΣΑ2.002.663,49-5.208.150,587.210.814,072.367.202,613.294.164,095.661.366,70 .
095489923 GEBA ΕΠΕΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 27813562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ4.127.657,94-8.741.117,1812.868.775,12--- .
095547482 ΠΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑΖΑΧ - ΤΡΟΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖ ΔΗΜΟΚΡ 1316675 ΓΛΥΦΑΔΑ2.639.778,75-3.620.592,796.260.371,542.977.964,423.623.959,756.601.924,17 .
095769681 ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΛΕΩΦ ΑΘΗΝΑΣ 1016671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ2.515.466,46-860.741,123.376.207,585.027.552,924.432.610,409.460.163,32 .
094365615 ΑΦΟΙ Ν ΜΟΙΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 1826222 ΠΑΤΡΑ6.270.586,00-5.573.205,0711.843.791,07408.229,91560.571,81968.801,72 .
095391169 ΒΑΦΕΙΟΦΙΝΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΙΟΒΗΣ 1911146 ΓΑΛΑΤΣΙ5.798.638,92-6.341.001,6612.139.640,58270.646,87355.860,86626.507,73 .
094328459 GRECOIMPORT ΑΝΩΝ ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΠΑΠΑΓΟΥ 2414342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.842.082,19-7.914.605,1812.756.687,37--- .
081289938 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ Π-ΚΑΤΣΑΡΑΣ Φ ΟΕΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 2516341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ5.717.655,62-7.026.381,2412.744.036,86--- .
094333992 ΚΛΙΜΑΤΑΙΡ ΑΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣ-ΘΕΡΜ-ΣΥΣΤ-ΕΝΕΡ-ΤΗΛΕΠ-ΞΕΝ-ΕΠΙΧΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ3.561.088,76-4.948.535,288.509.624,041.816.616,152.402.453,114.219.069,26 .
095566982 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕΧΙΟΥ 3212243 ΑΙΓΑΛΕΩ4.634.218,62-8.065.869,4412.700.088,06--- .
095334476 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΚΕΚΡΩΠΟΣ 10217674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.338.326,26-7.353.156,7412.691.483,00--- .
093675969 ΔΑΛΑΜΠΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 367100 ΞΑΝΘΗ8.737.618,73-3.943.914,0512.681.532,78--- .
095222466 ΠΛΟΙΟΣΚΑΛ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2818756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ4.309.106,90-7.193.479,9011.502.586,80496.496,68673.261,611.169.758,29 .
096000068 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥΝ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 1537100 ΑΛΜΥΡΟΣ5.887.497,37-797.105,736.684.603,103.068.709,412.918.286,615.986.996,02 .
999317292 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΗΦΑΙΣΤΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 8612137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5.620.171,48-7.031.172,5012.651.343,98--- .
095401352 ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΑΡΠΕΤΣ ΕΠΕΒ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 717342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.731.239,32-7.897.546,2212.628.785,54--- .
999954810 ΑΓΑΠΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΛΕΩΝΙΔΟΥ 34 ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 010436 ΑΘΗΝΑ6.041.309,70-6.579.556,8812.620.866,58--- .
099002774 ΝΕΑ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΡΥΤΣΑΣ 2118345 ΜΟΣΧΑΤΟ5.069.970,82-6.444.890,5811.514.861,40460.794,24640.944,481.101.738,72 .
095566503 ΥΦΑΣΜΑΤΕΧ ΕΠΕΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 8217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.885.519,33-7.718.331,6912.603.851,02--- .
094040716 ΣΕΡΒΟΣ Γ ΣΙΑ ΑΒΕΕ ΔΙΑΝΑΚΑΤΟΥΝΗ 3754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.693.557,4944.526,266.851.405,9410.589.489,69846.590,371.163.441,352.010.031,72 .
091851790 ΜΠΟΝΑΣ ΧΡ- ΠΕΡΑΚΗ Α ΟΕΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 617236 ΥΜΗΤΤΟΣ7.829.575,02-4.761.645,4512.591.220,47--- .
094461744 EXTRAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.473.073,16-5.257.182,4711.730.255,63376.621,99476.968,89853.590,88 .
094320738 ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧ ΝΑΥΤΙΛ ΜΕΤΑΦΟΡ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1714561 ΚΗΦΙΣΙΑ5.150.304,60-7.419.870,0512.570.174,65--- .
800087951 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΕΛΙΣΣΙ 058100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ6.896.803,29-5.673.049,3612.569.852,65--- .
095485506 ΙΤΑΛΤΙΡ ΕΛΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 119200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ8.610.100,94-3.954.631,2512.564.732,19--- .
094165052 ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ FARBETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑΜΑΝΔΡΕΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ6.892.349,70-5.281.513,7012.173.863,40223.337,05145.387,17368.724,22 .
094326859 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16811251 ΑΘΗΝΑ6.246.022,49-5.861.971,9112.107.994,40185.549,91237.240,68422.790,59 .
094162480 ΒΕΡΓΑΚΗΣ Α Ε Β Ε7 ΧΙΛ ΗΡΑΚΛ ΜΟΙΡΩΝ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.116.246,85-6.410.640,5012.526.887,35--- .
999139796 ΚΩΝ ΝΕ Π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΣΙΔΟΥ 415772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ9.139.767,54-3.369.081,4612.508.849,00--- .
094015351 ΧΡΩΠΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΒΕΙΚΟΥ 518547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.150.556,59-9.354.651,3212.505.207,91--- .
094000386 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 9111528 ΑΘΗΝΑ----5.346.745,677.155.906,7612.502.652,43 .
095533489 ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΙΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕΕΛΕΥΣΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 3913122 ΙΛΙΟΝ4.630.249,10-7.870.944,8412.501.193,94--- .
099405981 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛΠΙΔΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 638446 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ6.877.705,99-4.002.422,2410.880.128,231.125.563,65472.029,411.597.593,06 .
099761717 ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ7.794.627,01-4.674.257,1712.468.884,18--- .
095369415 ΣΟΦΗ ΤΕΞΤΙΛΕ ΕΠΕ26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2556122 ΜΕΝΕΜΕΝΗ7.836.919,29-4.622.693,6212.459.612,91--- .
094320136 MICROMEDICA ΑΕΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 817234 ΔΑΦΝΗ4.127.666,70-8.331.498,6312.459.165,33--- .
094410326 ΜΠΟΥΛΣΑΜ ΑΕΕΕΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΟΠΩΡΟΚ ΟΙΚΙΑΚ14 ΧΛΜ ΘΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡ 057001 ΘΕΡΜΗ5.515.832,17-6.923.057,2512.438.889,42--- .
094406847 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΕΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 4562121 ΣΕΡΡΕΣ3.208.575,06-5.337.186,588.545.761,641.821.800,422.010.844,153.832.644,57 .
094095752 ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ ΜΕΒΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1557008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.961.226,11-5.855.220,368.816.446,471.533.185,052.028.169,003.561.354,05 .
999766546 Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ -Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.534.249,861.702.166,983.130.750,8112.367.167,65--- .
094270405 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚΡΗΣΤΩΝΗ 061100 ΚΙΛΚΙΣ7.399.462,95-4.950.725,9612.350.188,91--- .
095651168 ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΕΠΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΤΥΠΟΠΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΔΙΑΤΡΟΦΗΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2819300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ5.120.138,19-7.219.764,7312.339.902,92--- .
095048080 ΖΙΕΛ ΑΜΠΕΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΘΗΝ ΒΙΟΜ ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.472.914,39-7.245.475,2511.718.389,64256.116,14354.615,04610.731,18 .
094448630 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΤΕΒΕΒ ΡΩΤΑ 1461100 ΚΙΛΚΙΣ4.221.861,55-5.304.884,239.526.745,781.194.691,371.596.432,742.791.124,11 .
094434072 ISONET AN ET ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ 20-2211743 ΑΘΗΝΑ5.332.094,57-5.914.484,8311.246.579,40488.716,65580.917,741.069.634,39 .
095108713 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΘ 92539 018863 ΠΕΡΑΜΑ----5.235.541,807.069.791,3812.305.333,18 .
093217147 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι-ΣΙΑΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 9317672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ10.212.181,53-2.093.142,7812.305.324,31--- .
094386414 Α.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9917672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.257.553,55-6.013.168,0312.270.721,58--- .
094422362 SRECTRUM ΤΕΧΝΙΚΗ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 1710552 ΑΘΗΝΑ5.955.484,42-6.291.225,0012.246.709,42--- .
095426451 ΕΞΠΟΤΡΑΝΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 410432 ΑΘΗΝΑ5.128.280,38-7.104.515,3212.232.795,70--- .
094322676 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΓΚΑ ΑΤΕ MEGA STAΙΘΑΚΗΣ 215233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ9.123.550,27-3.086.749,2612.210.299,53--- .
094501586 ΕΚΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 812242 ΑΙΓΑΛΕΩ5.725.870,18-6.112.224,2311.838.094,41163.154,96192.327,23355.482,19 .
094395240 ΧΑΛΥΒΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜ ΕΜΠΟΡΕΤΑΙΡ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΑΛΕΞ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4515236 Π ΠΕΝΤΕΛΗ4.448.582,06-7.740.262,0812.188.844,14--- .
082101502 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ-ΣΙΑΑΝΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.592.724,02-7.590.954,6112.183.678,63--- .
094417653 KNOWLEDGE TRUST-INVESTMENT ΑΝ ΣΥΜ ΤΕΧ ΜΕΛ ΕΜΠ ΒΙΟ ΕΤΙΜΒΡΟΥ 1011257 ΑΘΗΝΑ5.611.328,82-6.134.211,8411.745.540,66180.667,50250.857,53431.525,03 .
094157236 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜ62 ΧΛΜ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 027051 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ5.793.074,58-6.375.785,7812.168.860,36--- .
084134682 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Δ-ΓΙΑΝΝΟΜΗΤΡΟΣ Β ΟΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 914121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.382.132,75-5.767.021,9112.149.154,66--- .
094432005 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 44211143 ΑΘΗΝΑ5.417.724,32-4.596.525,5910.014.249,911.283.643,92847.109,332.130.753,25 .
099798944 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ21ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 16461100 ΚΙΛΚΙΣ9.134.153,84-3.010.024,2112.144.178,05--- .
099034502 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΙΠΙΝΟΥ 8211251 ΑΘΗΝΑ6.599.784,08-2.009.929,788.609.713,862.712.202,02817.999,173.530.201,19 .
094336816 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΛΙΣΣΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 22318344 ΜΟΣΧΑΤΟ4.013.302,20-8.122.154,3012.135.456,50--- .
095662552 ΠΛΑΝ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 4810438 ΑΘΗΝΑ5.140.817,82-6.983.052,3312.123.870,15--- .
095627261 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΠΑΤΡ ΙΩΑΚΕΙΜ 4017778 ΤΑΥΡΟΣ4.212.798,43-7.910.625,0812.123.423,51--- .
094398290 TERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΚΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΕ6 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 041000 ΛΑΡΙΣΑ2.157.097,63-1.519.381,253.676.478,884.588.703,413.856.402,118.445.105,52 .
095245222 ΠΡΟΒΙΖΙΟΝΣ ΕΠΕ4 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΤΙΤΑΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 019600 ΜΑΝΔΡΑ4.811.527,04-7.286.615,6712.098.142,71--- .
094298149 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑΓΧΙΑΛΟΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ3.031.027,74-9.066.345,3212.097.373,06--- .
095613060 ΕΝΔΥΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ55 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ6.470.319,07-5.242.652,6411.712.971,71168.580,50207.742,80376.323,30 .
094355984 ΠΡΩΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1712241 ΑΙΓΑΛΕΩ5.746.338,66-4.690.472,9610.436.811,62689.514,23961.668,951.651.183,18 .
095571931 Ν.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΠΕΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 25015231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.591.796,21-6.848.518,0411.440.314,25275.079,61371.212,84646.292,45 .
094268864 ΦΛΑΜΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6656429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ7.403.402,72-4.669.614,9612.073.017,68--- .
094347972 ΚΟΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΒΕΟΤΑΕΠΑΛΑΜΑΣ 043200 ΠΑΛΑΜΑΣ4.097.710,28-7.203.405,0711.301.115,35305.616,76420.882,41726.499,17 .
095302558 COTTONFIL ΕΠΕΚ ΠΑΛΑΜΑ 2311141 ΑΘΗΝΑ4.353.044,196.302,807.657.233,6512.016.580,64--- .
095709600 VAS-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 14518536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.894.552,60-3.117.856,3212.012.408,92--- .
094392052 ΦΥΣΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΡΙΖΟ 058500 ΣΚΥΔΡΑ4.956.260,35-7.046.045,4212.002.305,77--- .
094084504 ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣΒΟΡΑΖΑΝΗ 366100 ΔΡΑΜΑ4.566.255,46-7.429.609,3811.995.864,84--- .
094022471 ΝΤΑΒΟΣ ΑΕ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟ ΑΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 13012131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.838.494,35-7.756.373,4711.594.867,82162.010,09223.390,07385.400,16 .
800089213 TOP TEN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.216.568,23-3.763.178,7511.979.746,98--- .
099361168 ALDO AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝΟΔ ΕΛΥΤΗ 9813341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ7.590.273,05-3.392.596,6910.982.869,74558.717,12435.187,55993.904,67 .
094197117 ΑΦΟΙ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΒΕΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ3.990.667,84-7.974.783,4511.965.451,29--- .
094041461 ΔΙΑΤΕΧ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΣΟΛΩΝΟΣ 9910678 ΑΘΗΝΑ3.832.418,42-7.385.979,1111.218.397,53308.192,51425.950,36734.142,87 .
093677465 ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 038445 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ8.008.530,61-3.477.279,8411.485.810,45207.302,48215.786,65423.089,13 .
094284772 ΜΕΓΑ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ KAI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 13-1717564 Π ΦΑΛΗΡΟ4.538.060,98-7.361.338,0211.899.399,00--- .
093735203 ΜΠΑΤΗΣ ΜΙΧ Κ ΣΙΑ ΕΕΠΛΑΣΤΗΡΑ 1315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ4.657.074,43-7.229.793,1311.886.867,56--- .
094085469 ΚΥΔΩΝ ΠΛΑΣΤ ΑΕ ATTCOTHENΥΜΗΤΤΟΥ 12311633 ΑΘΗΝΑ3.771.963,74-7.259.392,2211.031.355,96353.253,95492.430,41845.684,36 .
095590080 ΙΝΤΕΡΦΟΡΕΞ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2116675 ΓΛΥΦΑΔΑ4.089.793,69304.796,437.458.637,6811.853.227,80--- .
099910807 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1132100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ6.626.730,00-5.220.025,5211.846.755,52--- .
094342282 ΤΕΧΝΟ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2657009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ6.068.034,03-2.165.132,508.233.166,532.009.359,171.601.140,483.610.499,65 .
094016519 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3538446 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ219.005,99-371.246,22590.252,214.688.877,706.533.517,6311.222.395,33 .
082068470 Σ ΚΟΙΛΑΚΟΣ-ΣΙΑ ΟΕΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 6411744 ΑΘΗΝΑ6.034.283,53-5.762.367,8011.796.651,33--- .
094448457 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΑΝΕΚΟ ΑΕΙΚΟΝΙΟΥ 11-1354453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.724.322,44-6.056.948,3411.781.270,78--- .
095474750 Ι ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΗΣ-Γ ΛΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΕΣΥΓΓΡΟΥ 18817671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.154.378,13-7.622.066,5111.776.444,64--- .
095610520 ABENNIR INTERNATIONAL EΠ EΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 2811855 ΑΘΗΝΑ3.927.102,48-7.847.231,4211.774.333,90--- .
099872767 ΓΟΥΙΝΠΑΚ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 2719200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.268.368,90-5.493.488,8311.761.857,73--- .
094256797 ΜΕΣΑΙΚΟΣ Κ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 155132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ3.914.012,29-5.723.081,759.637.094,041.091.499,861.019.463,872.110.963,73 .
099739502 ΥΙΟΙ Δ ΚΑΙ Ι ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕΜΑΛΑΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ8.773.742,03-2.954.964,7611.728.706,79--- .
094420067 ΕΞΠΡΕΣ Δ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ46 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 019001 ΚΕΡΑΤΕΑ5.706.406,52-4.563.538,9510.269.945,47951.261,21499.630,561.450.891,77 .
095754495 ΑΛΦΑ ΜΕΤΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΜ ΧΑΤΖΗΚΙΡΛΗΣ ΜΟΝ-ΠΗ ΕΠΕΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 4918540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.255.045,28-6.463.460,2111.718.505,49--- .
094330535 ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 61 ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ 015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ6.916.106,95-2.296.497,349.212.604,291.855.491,42650.082,112.505.573,53 .
094465990 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΑΕΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2318453 ΝΙΚΑΙΑ4.194.502,81-2.612.204,366.806.707,172.378.907,192.513.206,834.892.114,02 .
095127266 ELECOMP - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.434.415,65-7.241.649,1611.676.064,81--- .
094432423 ΔΕΛΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Π ΠΡΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ28Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ4.348.820,86-7.310.764,0811.659.584,94--- .
094125656 ΕΡΓΚΟΝ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 10011472 ΑΘΗΝΑ5.845.418,32-4.788.776,4210.634.194,74731.979,24287.220,711.019.199,95 .
094508655 ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝ ΞΕΝΚΗ ΤΟΥΡΚΗΕΚΜΕΤΤΙΚΗ ΚΑΙΨΥΧΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 1818531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.714.444,74-4.408.582,8910.123.027,63675.247,17829.755,741.505.002,91 .
095403413 ΦΙΡΜΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6411528 ΑΘΗΝΑ5.193.727,92-6.430.125,6711.623.853,59--- .
999848797 ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΑΣΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓΙΑΣΤΡΙΑΔΟΣ 18112136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ7.061.850,53-4.515.109,3211.576.959,85--- .
094055582 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ5 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.914.649,22-5.455.881,4510.370.530,67522.245,45670.243,661.192.489,11 .
094017264 ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΦΟΙ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΑΒΕΕΣΥΝ ΤΡΙΚΚΑΙΟΓΛΟΥ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ5.094.154,35-5.717.237,0410.811.391,39307.374,23420.865,81728.240,04 .
999058591 ΔΗΜ Ο ΚΑΛ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1711147 ΓΑΛΑΤΣΙ6.137.923,15-5.395.973,7111.533.896,86--- .
094058455 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 6611743 ΑΘΗΝΑ8.807.743,99-1.876.202,2710.683.946,26631.460,03215.343,35846.803,38 .
094134388 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΑΚΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3413671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.905.272,96-5.623.604,2211.528.877,18--- .
099540017 FUNCTION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6415344 ΠΑΛΛΗΝΗ4.753.100,14-6.003.581,0510.756.681,19326.443,51443.956,99770.400,50 .
094051638 ΑΕΡΟΝΙΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057400 ΣΙΝΔΟΣ4.110.973,01-7.415.185,9611.526.158,97--- .
094449699 ΚΑΖΙΝΟ ΜΑΤΖΙΚ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΘ ΣΟΦΟΥΛΗ ΣΕΝΤΕΡ 5754655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.014.310,72-7.510.760,0111.525.070,73--- .
999851624 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ8.716.662,41-2.766.694,1611.483.356,57--- .
095308932 ΙΝΚΑ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ4.838.720,72-6.619.509,3811.458.230,10--- .
095378854 MARVI PLAST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 658100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ8.423.658,76-3.030.909,2411.454.568,00--- .
082029481 ΦΩΤΗΣ ΛΑΔΙΚΟΣ-ΜΑΥΡΑΧΑΙΚΑΛΗ ΛΑΔΙΚΟΥΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 2029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ3.975.169,10-7.477.467,1811.452.636,28--- .
095771500 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΠΑΡΙΔΟΣ 1713122 ΙΛΙΟΝ4.765.485,35-6.679.901,2911.445.386,64--- .
094068436 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 9285100 ΡΟΔΟΣ4.604.346,98-6.829.215,9611.433.562,94--- .
094342976 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΕΓΝΑΤΙΑΣ 9554635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----9.212.364,502.214.794,1211.427.158,62 .
094510257 ΑΡΚΟ ΑΝ ΕΜΠ & METΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΞΥΠ/ΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝΑΛΙΜΟΥ 6617455 ΑΛΙΜΟΣ4.752.453,31-6.666.827,9511.419.281,26--- .
999782442 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ ΠΥΡΓΙ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 026500 ΠΑΤΡΑ8.112.592,97-2.819.566,4810.932.159,45299.102,13173.877,52472.979,65 .
094054849 ΤΡΑΝΣΜΕΔ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 8518538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.359.007,85-5.963.380,8310.322.388,68439.919,66611.209,151.051.128,81 .
099364447 ΣΦΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΚΩΝ ΝΟΥ 610431 ΑΘΗΝΑ4.368.112,22-3.460.907,807.829.020,021.582.267,721.946.895,143.529.162,86 .
094321004 ΕΡΙΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ178.218,86-27.525,67205.744,534.681.291,526.429.415,3011.110.706,82 .
998218950 LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 026500 ΠΑΡΑΛ ΠΑΤΡΑΣ8.494.804,21-2.813.333,0411.308.137,25--- .
094139777 ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΛΑΣΤΗΡΑ 216673 ΒΟΥΛΑ2.851.869,13-4.468.180,727.320.049,851.675.102,162.312.602,183.987.704,34 .
998888091 ALYARA FASHION ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΡΕΟΥ 210551 ΑΘΗΝΑ9.136.725,89-2.142.647,7111.279.373,60--- .
099030712 ΤΡΙΒΙΑΛ ΕΠΕΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 8411142 ΑΘΗΝΑ4.353.773,50-6.905.962,4711.259.735,97--- .
094188194 MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1011526 ΑΘΗΝΑ2.047.290,90-419.077,422.466.368,326.103.558,912.680.616,928.784.175,83 .
091944865 ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΟΕ2 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 050200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ4.207.127,50-7.042.417,4811.249.544,98--- .
095357140 ΙΝΤΕΡ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2 218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ7.372.224,55-3.864.910,1711.237.134,72--- .
998617900 ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΓΑΛΕΩ 1411855 ΑΘΗΝΑ8.121.364,25-3.108.813,5811.230.177,83--- .
094304591 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3OΣ KAI 4OΣ ΟΡΟΦΟΣ 1118538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.608.318,682.662,972.979.898,967.590.880,612.334.210,291.304.117,443.638.327,73 .
095380247 Α ΡΟΖΑΤΤΙ-Α ΤΣΟΚΑΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 416674 ΓΛΥΦΑΔΑ3.954.763,43-7.264.199,0311.218.962,46--- .
099422258 ΟΙΚΟΣ ΜΙΣΣΙΑΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡ ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 641335 ΛΑΡΙΣΑ6.884.042,47-4.270.252,7411.154.295,21--- .
096055934 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ 37-3910553 ΑΘΗΝΑ1.108.327,94-688.801,561.797.129,504.293.221,705.055.899,189.349.120,88 .
095683941 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ AEΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΑΒΑΛΙ 17026500 ΠΑΤΡΑ5.241.510,30-4.247.320,029.488.830,32952.511,03702.448,371.654.959,40 .
094094480 ΜΠΕΜΠΕΛΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 183Α11853 ΑΘΗΝΑ3.655.729,111.083,547.476.007,7011.132.820,35--- .
099054722 ΛΙΝΚΟΛΝ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΑΣΣΟΣΙΕΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 14611472 ΑΘΗΝΑ4.837.668,73-6.259.800,2011.097.468,93--- .
094196888 ΑΒΕ ΠΑΡΑΓ-ΤΟΠΟΘ ΤΡΟΦ ΠΑΡΑΓ ΕΙΔ ΣΥΣΚ-ΠΛΑΣΤ ΥΛΩΝ ΑΕΓΑΜΒΕΤΤΑ 410678 ΑΘΗΝΑ3.482.838,05-7.613.956,7211.096.794,77--- .
094520030 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Β54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.877.847,41-6.203.542,7111.081.390,12--- .
094354810 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΜΕΛΑΝΤΙΑΣ 3411631 ΑΘΗΝΑ3.990.898,45-6.164.124,4310.155.022,88435.495,47480.064,37915.559,84 .
999325716 ALUSTAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 22916674 ΓΛΥΦΑΔΑ7.352.996,42-3.717.337,5311.070.333,95--- .
093473690 ΚΑΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ3.740.548,41-7.327.738,5811.068.286,99--- .
999862282 MEDITERRANEAN SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5710432 ΑΘΗΝΑ3.859.533,67-4.552.583,938.412.117,601.209.955,371.444.306,002.654.261,37 .
095783024 Ι ΚΑΙ Κ ΕΝΕΡΓΟΠΡΟΤΖΕΚΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 1911633 ΑΘΗΝΑ8.591.816,17-2.472.095,3011.063.911,47--- .
094461013 ΣΤΑΝΚΟ ΑΒΕΕ-ΠΟΡΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣΛΝΑΤΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.010.654,95-6.553.025,2310.563.680,18217.970,28274.161,14492.131,42 .
095491445 ΙΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΕΠΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2518533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.111.557,7610.856,206.918.981,1411.041.395,10--- .
094549060 ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.492.719,38-370.816,292.863.535,676.498.928,941.667.580,288.166.509,22 .
099111769 FEROSTAL-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 211254 ΑΘΗΝΑ3.953.886,94-7.068.679,8111.022.566,75--- .
095674121 MILOMEL HELLAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΕΗΣΙΟΔΟΥ 2210674 ΑΘΗΝΑ1.606.845,55-1.198.668,352.805.513,904.469.644,733.736.281,948.205.926,67 .
082696554 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Β- ΣΑΡΑΝΤΟΥ Σ ΟΕΚΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 1114565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ4.080.271,44-6.929.801,7811.010.073,22--- .
998159693 AQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΜΒΑ 110674 ΑΘΗΝΑ3.001.731,96-944.365,463.946.097,425.326.222,961.734.409,807.060.632,76 .
999883112 ΗΛΙΑΣ Γ.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΜΕΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3111744 ΑΘΗΝΑ6.051.506,33-4.955.051,5011.006.557,83--- .
094439750 ΑΛΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3111855 ΑΘΗΝΑ2.125.967,52-3.928.062,766.054.030,282.144.362,502.784.627,884.928.990,38 .
094079820 ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1712241 ΑΙΓΑΛΕΩ4.910.629,48-6.072.049,5610.982.679,04--- .
094020662 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥΚΡΑΥΣΙΔΩΝΟΣ 738333 ΒΟΛΟΣ2.708.692,4732.286,768.214.216,2910.955.195,52--- .
081361302 ΑΦΟΙ Ι ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΠΑΜΙΣΟΥ 1712136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ6.375.952,062.636,854.574.004,6110.952.593,52--- .
095703225 EUROFILM COMMER CIAL MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 610678 ΑΘΗΝΑ8.528.540,25-2.420.974,1110.949.514,36--- .
093589569 ΝΙΚ ΣΚΙΝΔΗΛΙΑΣ-ΣΙΑ ΕΕΚΑΝΑΡΗ 4018344 ΜΟΣΧΑΤΟ3.827.920,78-6.143.609,329.971.530,10400.091,97553.639,22953.731,19 .
099327685 UNION METAL-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤ/ΚΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΤΡΙΚΑΛΩΝ 2113671 ΑΧΑΡΝΕΣ8.787.179,62-2.133.788,5210.920.968,14--- .
094144148 ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ4.090.242,01-6.815.158,2210.905.400,23--- .
094449638 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΑΓ ΜΗΝΑ 754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.903.942,08-6.999.983,0310.903.925,11--- .
095225665 ΠΗΓΑΣΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 154625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.850.300,62-7.040.245,0710.890.545,69--- .
093701212 ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΕΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4415124 ΜΑΡΟΥΣΙ3.812.656,99-7.054.775,0410.867.432,03--- .
093616214 Σ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΟΜΗΡΟΥ 4317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ4.435.832,69-5.981.506,1110.417.338,80181.919,27232.789,45414.708,72 .
095521903 ΜΑΡΟΥΣΗΣ Κ ΕΠΕΛΕΝΟΡΜΑΝ 23410443 ΑΘΗΝΑ4.578.446,54-6.212.768,3510.791.214,89--- .
094197098 Θ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-Α ΝΙΚΟΥ ΑΒΕΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ3.037.215,19-6.043.216,359.080.431,54730.013,26979.739,591.709.752,85 .
094233410 ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ ΑΕΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ6.047.267,12-4.739.181,4210.786.448,54--- .
099682474 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6119300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.174.353,33-2.610.232,3910.784.585,72--- .
094027130 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ6ΟΝ ΧΛΜ ΘΕΣΣ ΒΕΡΡ 056310 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ3.013.331,19113,856.212.306,089.225.751,12646.222,68889.966,371.536.189,05 .
094140635 ΒΙΟΚΕΡΑΜ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ3 ΧΙΛ ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 035100 ΛΑΜΙΑ6.235.043,17-3.389.590,839.624.634,00470.239,03648.241,491.118.480,52 .
094382267 ΝΕΔΑΣ ΑΤΟΕΑΝΤΙΟΠΗΣ 3417343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7.504.725,66-3.221.254,5710.725.980,23--- .
998341270 ΚΕΝΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΜΝΗΝΩΝ 5465403 ΚΑΒΑΛΑ6.903.886,04-3.804.682,0110.708.568,05--- .
998201758 SONEVEL ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 3915124 ΜΑΡΟΥΣΙ6.438.584,80-4.245.482,2810.684.067,08--- .
095526197 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΓΑΛΗΝΟΥ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.622.022,66-5.045.736,2510.667.758,91--- .
099756001 VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4415125 ΜΑΡΟΥΣΙ4.429.984,13-485.083,264.915.067,394.700.091,821.030.610,375.730.702,19 .
997634308 ΜΟΣΤΑΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΕΤΑΙΡΕΑΚΤΗ ΔΗΛΑΒΕΡΗ 1318533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.614.292,60-2.009.362,7510.623.655,35--- .
093698891 ΥΙΟΙ Δ ΖΑΝΝΙΚΟΥ-ΣΙΑ ΕΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17116122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ5.067.576,65-5.545.996,0710.613.572,72--- .
095731955 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 1916231 ΒΥΡΩΝΑΣ4.419.861,20-6.191.883,9010.611.745,10--- .
999840879 GMK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2011362 ΑΘΗΝΑ5.584.252,38-5.022.950,2510.607.202,63--- .
099436158 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΕΝΑΝΤΙ ΙΘΑΚΗΣ 057400 ΣΙΝΔΟΣ8.878.559,09-1.713.528,8510.592.087,94--- .
094128984 ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α ΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ3.313.779,70-3.780.290,257.094.069,951.708.023,351.789.311,123.497.334,47 .
999864982 ΕΛΛΑΣ ΜΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΑΦΝΗΣ 1418122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ6.803.722,82-3.750.466,6610.554.189,48--- .
094445492 SONON ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 6710431 ΑΘΗΝΑ4.795.914,52-4.888.903,459.684.817,97506.949,60361.352,55868.302,15 .
999924412 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Χ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ Α ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 355133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ8.692.041,08-1.858.358,4010.550.399,48--- .
094236909 ΗΧΟΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.402.227,23-6.144.960,5810.547.187,81--- .
094313286 ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΜΑΛΑΚΑΣΗ 1311143 ΑΘΗΝΑ4.410.431,51-6.127.879,0410.538.310,55--- .
999281033 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1510677 ΑΘΗΝΑ6.275.807,83-4.261.661,3210.537.469,15--- .
095459341 ΜΕΡΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 011528 ΑΘΗΝΑ3.733.236,17-6.794.643,0610.527.879,23--- .
094321667 Μ. ΤΣΙΡΕΚΑΣ Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ13ΧΙΛ ΕΘΝ ΑΘΗΝ ΛΑΜ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ5.294.020,55-5.229.851,5110.523.872,06--- .
999898623 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1313671 ΑΧΑΡΝΕΣ4.379.860,21-6.131.718,3310.511.578,54--- .
999016981 SAL KO HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝΟΤΑΡΑ 5318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.501.341,25-1.989.515,2310.490.856,48--- .
094453154 ΓΑΙΑ ΦΡΟΣΤ ΑΕΒΕΑΝΤ ΒΛΑΧΑΚΗ 1754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.607.822,86-5.936.686,729.544.509,58389.059,50531.285,72920.345,22 .
094036414 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕ ΑΕ-NUMBER ONEΤΣΑΚΑΛΩΦ 1854636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.904.085,01-6.557.622,0510.461.707,06--- .
094430153 PROTECTA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΑΝΘ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ3.840.483,33-3.401.895,587.242.378,911.818.401,891.387.800,633.206.202,52 .
094299183 ΚΟΜΑΝΤΟ ΑΒΕΕ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣ ΗΛΕΚΤΡ ΧΑΡΤ ΓΡΑΦ ΨΙΛ ΕΙΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 1912137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.943.871,45-6.503.028,6810.446.900,13--- .
092265750 ΓΥΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΚΡΙΕΖΗ 465302 ΚΑΒΑΛΑ4.468.431,24-5.963.175,5110.431.606,75--- .
099360590 REPROGRAPHIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 2911745 ΑΘΗΝΑ5.831.763,51-4.595.925,9510.427.689,46--- .
094175254 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΕΑΛΙΒΕΡΙ 034500 ΑΛΙΒΕΡΙ3.670.232,70-6.098.038,539.768.271,23292.862,51359.704,74652.567,25 .
094504552 ΙΝΤΡΑ ΚΟΝΝΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ4.393.081,41-6.015.943,8610.409.025,27--- .
999860657 ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 39618863 ΠΕΡΑΜΑ----5.853.857,594.549.805,6310.403.663,22 .
084204154 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Φ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.299.662,55-4.083.783,5110.383.446,06--- .
099485602 DEFINE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7512134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.189.867,97-5.288.069,599.477.937,56367.784,03507.971,32875.755,35 .
094283900 ΧΑΝΑΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΚΟΒΑΤΣΗ ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ2.614.503,35-1.298.191,333.912.694,684.271.659,862.166.041,356.437.701,21 .
094274430 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΔΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΒΙΠΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 22 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ4.459.677,70-5.876.332,1610.336.009,86--- .
094200777 ΕΛΚΑ ΑΕ11 ΧΙΛ ΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.582.824,51-6.412.465,198.995.289,70561.600,15776.927,891.338.528,04 .
094150180 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 112 ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ7.143.682,44-2.791.410,879.935.093,31166.118,16228.330,28394.448,44 .
095656987 ΜΠΕΤΤΑΣ Γ -ΔΑΠΗΣ Α ΕΠΕ12 ΧΙΛ ΘΕΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 057001 ΘΕΡΜΗ4.139.533,78-6.184.368,5710.323.902,35--- .
094378322 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ23 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ7.751.230,88-2.556.504,8510.307.735,73--- .
094393546 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΕΧΝ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔ ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡ ΕΙΣ ΕΞΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3410437 ΑΘΗΝΑ6.757.836,48-3.547.188,7810.305.025,26--- .
099325157 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΜΕΡΙΚΗΣ 2310672 ΑΘΗΝΑ5.524.000,45-4.775.598,1310.299.598,58--- .
099557210 ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΥΡΑΙΝΑ 084600 ΜΥΚΟΝΟΣ6.783.813,18-3.486.869,3010.270.682,48--- .
094231188 ΧΥΤΑΛ ΑΒΕΕΜΥΚΗΝΩΝ 4518454 ΝΙΚΑΙΑ5.554.870,75-4.710.051,1810.264.921,93--- .
094387240 ΠΥΡΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3066100 ΔΡΑΜΑ3.869.665,46-6.386.348,4310.256.013,89--- .
094140788 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΒΕΕΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ3.158.570,64-4.376.365,537.534.936,171.256.431,971.460.386,312.716.818,28 .
998371133 BEAVER ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 118450 ΝΙΚΑΙΑ5.402.943,40-4.803.015,1810.205.958,58--- .
094250492 ΒΗΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΒΕΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 317778 ΤΑΥΡΟΣ2.925.953,78420,004.919.465,377.845.839,151.111.808,941.238.834,852.350.643,79 .
095572811 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ KANTALI POROS ΕΠΕΚΥΠΡΟΥ 416452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ3.873.393,30-6.310.414,7310.183.808,03--- .
094448513 ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 15Α11528 ΑΘΗΝΑ8.440.470,90-1.730.171,0710.170.641,97--- .
094195806 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝ ΑΕΦΑΝΑΡΙ 067063 ΛΑΓΟΣ3.367.481,75-6.799.379,5410.166.861,29--- .
094394997 ΣΟΥΠΕΡΚΟΜΠΙΟΥΤΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6215125 ΜΑΡΟΥΣΙ4.232.067,39-5.892.419,9310.124.487,32--- .
094175531 ΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 1941222 ΛΑΡΙΣΑ8.875.692,14-1.237.345,1210.113.037,26--- .
094409757 ERGO TEXTILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΟΛΥΜΠΟΥ 3157009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ3.620.542,3435.191,421.835.915,445.491.649,202.188.144,112.431.579,984.619.724,09 .
094111098 RIMA HELLAS ΑΕΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ3.237.866,19-5.338.080,288.575.946,47638.169,10886.601,161.524.770,26 .
094295276 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 238334 ΒΟΛΟΣ5.425.435,30-4.669.865,7310.095.301,03--- .
999309476 VIAGGIO ΑΝ ΕΤ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤ ΔΙΑΦΗΜ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΡΓΑΣ ΕΚΜΕΤ ΑΚΙΝ ΚΑΙΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1311743 ΑΘΗΝΑ3.516.287,50-2.801.709,216.317.996,712.106.782,651.665.971,333.772.753,98 .
998384442 ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ17 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 015302 ΠΑΛΛΗΝΗ3.048.182,31-1.290.950,244.339.132,554.099.936,911.646.732,025.746.668,93 .
094279159 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕΛEBEΝΤΗ 1812132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.675.550,16-6.398.560,3610.074.110,52--- .
099493165 ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ2ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ5.205.173,57-4.296.332,869.501.506,43288.287,31276.454,18564.741,49 .
094002380 YORKSHIRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΧΗΜΙΚΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 312351 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ5.176.169,62-4.866.109,6210.042.279,24--- .
081404251 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΙΑΣΥΓΓΡΟΥ 22617672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.776.225,25-6.264.801,9810.041.027,23--- .
095600979 ΤΕΧΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕΠΑΓΚΑΛΟΥ 542100 ΤΡΙΚΑΛΑ4.800.041,10-5.238.754,6910.038.795,79--- .
093831400 Ε ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΣ-ΣΙΑ ΕΕ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 3515232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.336.112,36-6.695.011,7910.031.124,15--- .
094369313 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΑΕ7 ΧΛΜ ΛΑΡ ΦΑΛΑΝΗΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ4.825.699,04-5.201.447,3010.027.146,34--- .
093863784 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ Κ ΣΙΑ ΕΕΠΟΛΥΓΕΝΗ 611254 ΑΘΗΝΑ3.652.875,48-6.358.129,4010.011.004,88--- .
094289257 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΝΑΥΛΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3519400 ΚΟΡΩΠΙ8.295.742,46-1.297.631,529.593.373,98310.336,25106.293,02416.629,27 .
099340253 ΟΡΤΙΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙ ΔΙΑΤΗΣ ΕΠΕΒ ΣΟΦΙΑΣ 105-10711523 ΑΘΗΝΑ4.321.057,00-5.015.585,669.336.642,66277.111,03386.106,95663.217,98 .
999402357 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ESSO OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1512242 ΑΙΓΑΛΕΩ5.614.100,92616.013,943.758.772,779.988.887,63--- .
095635826 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ- ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ Ν ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4254623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.318.250,71-5.982.360,759.300.611,46312.593,04357.891,51670.484,55 .
095641808 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 2410551 ΑΘΗΝΑ3.831.050,00-5.720.372,799.551.422,79167.684,56214.332,74382.017,30 .
094249665 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡ ΚΑΤΑΣΚ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΙΑΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α10681 ΑΘΗΝΑ3.572.210,30-5.892.818,859.465.029,15207.704,94252.669,41460.374,35 .
094093200 ΔΡΟΥΒΑΣ ΑΕΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 2526223 ΠΑΤΡΑ3.308.408,52-6.616.309,049.924.717,56--- .
094185179 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 1410677 ΑΘΗΝΑ5.431.878,86-3.769.534,239.201.413,09393.069,28329.978,00723.047,28 .
095530217 ORACOM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 2516341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ7.448.632,90-2.464.305,959.912.938,85--- .
094100999 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΕΙΖΑΡΙΟΥ 815234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.868.637,19-2.842.610,366.711.247,551.678.175,951.523.161,013.201.336,96 .
999099259 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 911635 ΑΘΗΝΑ6.114.237,55-3.784.668,969.898.906,51--- .
094340541 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΙΠΕ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ3.621.262,70-6.257.461,949.878.724,64--- .
094299552 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΠΡΟΙΝΜΑΡΜΑΡΑΓΧΙΑΛΟΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.480.412,85-7.365.987,009.846.399,85--- .
095437060 ΟΚΤΑΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕΘΕΜΙΔΟΣ 25 Β18233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ7.187.617,32-2.157.846,289.345.463,60212.136,02286.390,10498.526,12 .
998305420 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.496.290,15-2.328.484,029.824.774,17--- .
094181840 ΜΠΙΝΓΚΟ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΑΕΡΟΓΚΟΤΗ 354624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.942.494,50-4.847.522,559.790.017,05--- .
095754342 AGOULINO FACTORING ΕΠΕΡΟΔΟΠΗΣ 6618545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.149.184,07-5.632.592,029.781.776,09--- .
082948018 ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΟΥΤΣΟ 067063 ΛΑΓΟΣ3.250.204,97-6.523.954,769.774.159,73--- .
094225919 ΦΙΣΚΟΠ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ2.804.951,65-2.292.420,995.097.372,642.209.181,382.460.712,914.669.894,29 .
094134051 ΒΙΟΠΛΑΣΤΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 712132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.286.023,74-4.749.467,048.035.490,78729.716,06999.907,441.729.623,50 .
082231738 ΚΩΝ. ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - ΣΙΑ ΟΕΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 850200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ3.219.767,49-6.538.882,009.758.649,49--- .
096000253 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 157200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ2.453.267,94-2.328.018,614.781.286,552.388.081,552.580.685,904.968.767,45 .
094157691 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 10724100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ3.356.711,49-6.378.236,369.734.947,85--- .
095566712 ΑΛ ΧΡΥΣΑΚΗΣ-ΕΠΕΑΡΡΙΑΝΟΥ 3111635 ΑΘΗΝΑ5.303.973,64-4.414.386,219.718.359,85--- .
094052309 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΛΕΥΚΟΘΕΑΣ 811633 ΑΘΗΝΑ3.580.816,13-6.137.491,409.718.307,53--- .
094151219 ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΣΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 315233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ5.090.462,79-4.612.775,779.703.238,56--- .
998897721 ΣΑΙΝΤ ΤΖΩΝ ΓΚΑΡΝΤΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ6.379.237,25-3.321.768,409.701.005,65--- .
099824978 ΒΕΚΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.000.388,65-2.129.963,144.130.351,792.343.536,173.226.584,735.570.120,90 .
999781654 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 026500 ΠΑΤΡΑ7.202.798,68-2.496.983,789.699.782,46--- .
999648357 ΠΕΤΡΟΣ Α ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 762122 ΣΕΡΡΕΣ5.092.576,77-4.585.188,349.677.765,11--- .
094171901 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 047100 ΑΡΤΑ3.809.582,44-5.859.957,249.669.539,68--- .
094109761 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΛ ΑΘΗΝΩΝ 22212461 ΧΑΙΔΑΡΙ3.332.849,52-6.334.365,019.667.214,53--- .
093515901 ΤΕΔΙΕ ΕΠΕ-ΣΙΑ ΕΕΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.233.756,08-6.421.346,749.655.102,82--- .
094206481 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 12513121 ΙΛΙΟΝ3.630.381,70-6.018.813,729.649.195,42--- .
094475183 ΠΛΕΙΑΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18718345 ΜΟΣΧΑΤΟ4.001.674,12-5.634.852,559.636.526,67--- .
999676621 ΕΜΜ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 771409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ7.722.617,17-1.902.544,979.625.162,14--- .
099700804 ΣΤΑΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1 ΧΛΜ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 035007 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ7.123.698,09-2.497.928,109.621.626,19--- .
094159506 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Η.Ε.Β.Ε.Κ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΩΤΙΟΥ ΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 2814452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.832.722,36-5.767.932,209.600.654,56--- .
094439528 GIARY GROUP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 1911528 ΑΘΗΝΑ4.320.083,84-3.579.546,867.899.630,70828.963,05867.312,051.696.275,10 .
094095414 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45518755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.051.160,78-2.497.193,115.548.353,892.762.866,731.284.098,194.046.964,92 .
095141513 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ16ΧΛ ΘΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ3.813.644,21-5.779.399,519.593.043,72--- .
094066492 ΚΡΙΣ-ΠΑΝ ΑΕΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.261.472,31-2.257.684,633.519.156,942.584.947,133.487.239,936.072.187,06 .
094131927 ΚΟΧΕΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣΟΠΙΣΘ ΕΚΟ ΔΙΑΒΑΤΑ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ3.909.439,95-5.680.554,909.589.994,85--- .
095642123 ΑΜΝΟΣ ΕΜΠ ΝΩΠ ΚΑΤΚΡΕ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗ-ΓΡΥΠΑΡΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2110552 ΑΘΗΝΑ3.789.440,10-5.799.528,219.588.968,31--- .
094047729 ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 36354628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.646.339,46-4.369.607,399.015.946,85244.098,78323.163,71567.262,49 .
998923233 ΕΛΛΕΝΙΚ ΙΜΠΙΡΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ336.370,38-194.294,69530.665,075.533.055,023.514.928,189.047.983,20 .
094233298 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΒΡΕΤΤΟΥ 2513600 ΑΧΑΡΝΕΣ5.321.447,93-4.248.539,179.569.987,10--- .
099325796 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 3810676 ΑΘΗΝΑ7.031.266,57-2.532.836,889.564.103,45--- .
094422896 BULLET ΔΙΑΦΗΜ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ 311635 ΑΘΗΝΑ5.876.002,62-3.677.873,979.553.876,59--- .
082282321 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ3 ΧΙΛ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ5.777.019,83-3.492.481,189.269.501,01162.110,19115.059,37277.169,56 .
094398820 OFFICENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2210553 ΑΘΗΝΑ4.675.919,85-4.867.648,569.543.568,41--- .
095221887 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΟΣ Ε.Π.ΕΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1018648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ5.849.995,53-3.689.661,019.539.656,54--- .
099359726 Φ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ - Χ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΟΡΦΕΩΣ ΠΑΡΟΔΟΣ 16411855 ΑΘΗΝΑ4.450.525,22-4.418.497,858.869.023,07311.443,49351.302,78662.746,27 .
095415160 ΕΛΛΕΝΙΚ ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11110434 ΑΘΗΝΑ3.595.633,03-5.916.116,589.511.749,61--- .
096006012 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝΚΙΣΣΑΜΟΥ 11473100 ΧΑΝΙΑ3.950.349,68-5.547.614,569.497.964,24--- .
097299810 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΛΥΜΠΗΤΩΝ 2518541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.416.656,83-6.073.206,049.489.862,87--- .
999643706 YPSILON LIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ5.590.100,87-3.061.343,998.651.444,86469.244,24362.757,73832.001,97 .
094050549 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΑΕΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 110561 ΑΘΗΝΑ3.328.795,29-6.154.192,829.482.988,11--- .
095516782 ΕΥΡΩΠΗ ΟΡΙΟΝ ΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.044.397,93-4.431.639,779.476.037,70--- .
094007928 ΚΑΠΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝΚΑΛΑΜΙΔΑ 410554 ΑΘΗΝΑ3.318.859,69-6.147.299,239.466.158,92--- .
084049870 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΙΜΩΝΟΣ 1512135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.801.609,85-4.641.642,899.443.252,74--- .
095153665 ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 9112241 ΑΙΓΑΛΕΩ3.802.314,20-3.936.460,227.738.774,42749.195,03953.599,681.702.794,71 .
099938619 INFOASSIST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 11Β15125 ΜΑΡΟΥΣΙ----6.662.743,382.777.854,929.440.598,30 .
095730682 ΔΕΛΤΑ ΕΠΕΛΕΚΚΑ 2610562 ΑΘΗΝΑ3.293.377,87-6.143.663,459.437.041,32--- .
095507238 Δ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΠΕΑΓ ΑΝΝΗΣ 10118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.594.238,68-5.829.001,679.423.240,35--- .
099672665 GESTOTEL HELLAS AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TYLISSOS BEACH 072200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ1.949.629,40-1.783.046,643.732.676,042.897.474,112.782.146,535.679.620,64 .
099937868 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 11213671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.165.403,66-2.471.017,637.636.421,291.298.671,82452.817,041.751.488,86 .
095595768 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕΑΘΗΝΑΣ 657008 ΔΙΑΒΑΤΑ3.140.439,02-5.373.168,098.513.607,11367.522,46504.385,60871.908,06 .
094011641 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 101Β14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.884.042,46-5.801.556,738.685.599,19290.352,28385.467,10675.819,38 .
998863650 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘ ΔΙΑΚΟΝΟΥ 571305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.134.624,92-3.220.238,139.354.863,05--- .
096083656 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝ.Π.ΕΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ7.514.051,53-1.840.734,449.354.785,97--- .
094321157 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΥΖΑΡΣ ΑΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5615354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ4.952.081,69-3.672.621,838.624.703,52301.462,63415.852,71717.315,34 .
094420608 DONNA MODA ΑΒΕΕ ΕΤΟΙΜΩΝΕΝΔΥΜΑΤΩΝΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10615232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.524.910,44-5.812.448,299.337.358,73--- .
094067010 ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 1151100 ΓΡΕΒΕΝΑ3.203.347,16-4.988.937,278.192.284,43480.420,48656.056,211.136.476,69 .
094378254 MOBILE TRADE STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 3254640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.439.049,12-2.577.347,127.016.396,241.562.637,60741.668,772.304.306,37 .
094013056 ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕΖ ΠΗΓΗΣ 8-1010678 ΑΘΗΝΑ2.332.656,21-6.987.144,779.319.800,98--- .
095555691 ΜΕΓΚΑΜΑΡΜ ΕΠΕΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ2.614.864,24-3.249.567,725.864.431,961.487.330,331.956.955,563.444.285,89 .
094333304 ΜΠΡΙΖΑ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΗΣΕΩΣ 15217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.220.961,86-6.084.337,169.305.299,02--- .
095497230 ΚΟΝΙΚΕΜ-Τ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ-Β ΖΑΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕΟΡΙΖΟΜΥΛΩΝ 2412244 ΑΙΓΑΛΕΩ3.138.893,93-6.162.691,049.301.584,97--- .
095492221 ΑΘΗΝΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΠΟΡΑΔΩΝ 2811361 ΑΘΗΝΑ4.578.151,34-4.720.168,079.298.319,41--- .
999938754 ΝΕΟΞΕΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΡΦΕΩΣ 18611855 ΑΘΗΝΑ2.691.359,06-2.267.588,994.958.948,052.261.245,522.065.842,954.327.088,47 .
094147010 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΕΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 1156430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ4.184.143,85-5.099.724,339.283.868,18--- .
094383610 ΠΕΤΡΟΧΕΜΚΑ ΑΝ ΒΙΟΤ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 618451 ΝΙΚΑΙΑ4.104.549,31-5.177.989,429.282.538,73--- .
094084971 ΜΥΛΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΕΕΕΓΝΑΤΙΑ 158100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ5.058.738,57-4.222.651,369.281.389,93--- .
998266173 FIONA PACK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΠΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26218546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.909.649,71-3.362.531,869.272.181,57--- .
094324290 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟMANAGEMENT AEΒΟΥΛΗΣ 3110557 ΑΘΗΝΑ3.522.367,70-5.748.135,539.270.503,23--- .
999285530 Μ Μ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΛ ΖΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Γ2 ΥΠΟΣΤΕΓΟ 018863 ΠΕΡΑΜΑ386.255,17-293.770,72680.025,894.442.159,154.143.153,168.585.312,31 .
094170025 Μ Α ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΒΕΕΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ 052200 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚ6.831.216,86-2.433.632,279.264.849,13--- .
094530465 INTERNATIONAL CATERING AE ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ20 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 057004 Ν ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ4.705.904,90-4.556.483,489.262.388,38--- .
094042920 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β ΠΥΡΓΟΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ191.119,91-21.535,68212.655,595.731.795,593.303.336,549.035.132,13 .
094354809 INTERMEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 7611854 ΑΘΗΝΑ3.722.336,99-5.027.256,758.749.593,74221.033,34269.083,43490.116,77 .
094040704 ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΣΚΙΑΘΟΣ 037002 ΣΚΙΑΘΟΣ1.766.658,52-3.547.595,495.314.254,011.622.875,242.259.818,243.882.693,48 .
999965928 ΔΟΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΨΑΡΡΩΝ 813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ5.768.561,26-3.415.915,029.184.476,28--- .
094129618 ΞΙΦΙΑΣ ΑΕ ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΤΡΟΠΗΓΗ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ2.068.724,71-2.901.829,444.970.554,151.763.623,112.447.672,064.211.295,17 .
094508538 ΦΟΥΝΤ ΣΑΠΛΑΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΕΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1317455 ΑΛΙΜΟΣ3.453.768,32-4.676.928,498.130.696,81437.459,62598.745,061.036.204,68 .
084196360 Χ ΣΑΝΤΑΤΣΟΓΛΟΥ-Β ΝΤΙΚΕΥ ΟΕΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 3211257 ΑΘΗΝΑ3.327.874,83-5.830.815,129.158.689,95--- .
099521170 MEDIA PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 811635 ΑΘΗΝΑ5.706.603,10-3.083.896,708.790.499,80169.041,41196.587,01365.628,42 .
094195369 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙΩΛΚΟΥ 1338333 ΒΟΛΟΣ3.905.427,86-4.869.769,558.775.197,41157.692,50219.008,86376.701,36 .
099250364 ΚΟΜΟΤΕΧΤΙΛ ΕΠΕΕΝΩΤΙΚΩΝ 954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.567.299,57-5.583.114,269.150.413,83--- .
095175159 ΑΛΚΟ ΕΠΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15811142 ΑΘΗΝΑ4.267.951,80-4.866.781,209.134.733,00--- .
093729050 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΣΟΛΩΝΟΣ 8710679 ΑΘΗΝΑ3.353.126,33-5.771.907,129.125.033,45--- .
094487354 ΖΕΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΙΣΚΗ 13954621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.568.147,32-4.552.968,019.121.115,33--- .
092977476 ΕΡΓΟΛΗΨΙΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α ΦΩΤΑΚΗ Κ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 4838221 ΒΟΛΟΣ5.503.238,97-3.614.474,029.117.712,99--- .
095533860 ΤΥΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΕΥΑΓ ΛΙΟΣΗ 2613121 ΙΛΙΟΝ4.018.589,10-5.090.008,819.108.597,91--- .
094431592 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 13311745 ΑΘΗΝΑ3.080.371,35-6.006.262,659.086.634,00--- .
999604164 FILITO ΦΙΛΙΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4816675 ΓΛΥΦΑΔΑ4.741.590,09-3.852.830,768.594.420,85234.491,70251.292,56485.784,26 .
081075205 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΜ ΟΕ3ΟΝ Χ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ3.978.159,30-5.094.570,199.072.729,49--- .
099874318 K.P.S. ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΠΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣΕΙΡΗΝΗΣ 2019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.301.531,25-2.837.409,536.138.940,781.331.127,131.585.611,142.916.738,27 .
081405550 ΦΩΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΡΙΣΗΣ ΤΕΡΜΑ 1 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ7.052.138,89-1.994.416,159.046.555,04--- .
099736561 ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΝΔΑΡΟΥ 1232200 ΘΗΒΑ6.330.353,22-1.690.877,468.021.230,68467.461,84557.730,961.025.192,80 .
099935851 ADJUST ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ 017235 ΔΑΦΝΗ1.891.240,60-2.974.381,954.865.622,551.749.263,712.399.635,884.148.899,59 .
999329254 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΛΑΤΩΝΟΣ 2417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.106.722,14-2.903.988,569.010.710,70--- .
094000085 ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 29754628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.575.268,921.511,166.424.352,289.001.132,36--- .
094243010 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΞΑ 48 ΚΑΙ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 916674 ΓΛΥΦΑΔΑ----7.236.397,301.760.236,358.996.633,65 .
094222874 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 37715231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.994.716,27-6.001.686,168.996.402,43--- .
094021591 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙΟΡΦΕΩΣ 16211855 ΑΘΗΝΑ4.129.470,08-4.861.547,488.991.017,56--- .
094496719 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΑΜΑΣΗΠΟΥ 5215771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ3.619.658,76-5.340.536,648.960.195,40--- .
082955010 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕΑΠΠΙΑΝΟΥ 812131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.734.951,02-3.494.228,398.229.179,41335.998,87392.867,92728.866,79 .
094031768 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.Λ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΥΠΡΟΥ 8441222 ΛΑΡΙΣΑ2.624.845,41-5.251.352,017.876.197,42452.802,11624.468,411.077.270,52 .
095450322 ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΟΣ 3117778 ΤΑΥΡΟΣ7.897.207,17-1.040.180,148.937.387,31--- .
095446787 ΕΛΒΙΝΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 4119200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.238.202,27-2.694.047,748.932.250,01--- .
094277086 ΚΟΥΡΒΑ Α.Ε.Β.Ε.ΘΡΑΚΔΩΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔ 7413671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.060.869,50-2.576.286,697.637.156,19560.060,70726.776,911.286.837,61 .
094191101 ΑΣΤΡΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΒΕΕ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΠΛΑΤΩΝΟΣ 6317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.079.614,23-4.841.854,438.921.468,66--- .
094033370 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΕΕΘΝΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6410564 ΑΘΗΝΑ4.434.731,175.925,544.472.783,558.913.440,26--- .
093483738 Κ ΓΚΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡΗΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3154352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.548.709,65-3.363.692,378.912.402,02--- .
094010343 ΝΑΣΗΣ ΑΕΑΧΙΛΛΕΩΣ 6410435 ΑΘΗΝΑ3.684.780,35-4.855.717,278.540.497,62154.758,51194.808,79349.567,30 .
095656883 ΕΜΠΟΡΟΤΑΠ ΕΠΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15011257 ΑΘΗΝΑ4.050.557,57-4.836.832,848.887.390,41--- .
090163436 ΚΕΚ ΙΝΤΕΡΣΥΝ ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1145221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ3.322.832,13-5.562.168,758.885.000,88--- .
094404983 ΜΑΤΑΡΑΓΚΙΩΤΗΣ Α Β Ε Ε ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ2ΧΛΜ ΛΑΡ ΚΟΖΑΝΗΣ 041447 ΛΑΡΙΣΑ3.626.781,85-2.660.073,056.286.854,901.269.265,401.317.075,012.586.340,41 .
095747511 GLOBAL LEISURE ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡ ΕΙΣΑΓ ΚΑΤΑΣΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΒΟΥΛΗΣ 1510563 ΑΘΗΝΑ4.914.201,44-3.940.587,468.854.788,90--- .
095366425 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10156121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ3.313.480,12-5.521.979,938.835.460,05--- .
094429850 ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5810433 ΑΘΗΝΑ----5.512.224,343.316.508,308.828.732,64 .
094429720 FBS-ΕΜΠΟΡΙΑ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΝΙ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.757.676,39-5.060.216,158.817.892,54--- .
094338601 AQUA UNION-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΙΝΘ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΒΕΔΕΛΦΩΝ 5032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ3.372.892,81-5.440.045,898.812.938,70--- .
081508377 Κ ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ ΣΠΑΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ 019004 ΣΠΑΤΑ6.627.316,40-2.178.938,448.806.254,84--- .
094029214 ALPHA KERAMICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ5 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚ 041222 ΛΑΡΙΣΑ5.709.895,62-1.470.047,477.179.943,091.043.547,17581.823,561.625.370,73 .
094431426 EUROPOST ΑΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.351.758,98-5.452.722,998.804.481,97--- .
094336564 LINE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΤΣΑΜΑΔΟΥ 4618532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.998.685,27-4.794.900,908.793.586,17--- .
090086426 ΑΛΦΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ AUTOMOTOΘΗΣΕΩΣ 2816672 ΒΑΡΗ3.382.665,13-5.402.774,578.785.439,70--- .
095091150 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΕΣΤΑΔΙΟΥ 5110559 ΑΘΗΝΑ3.500.788,66-2.163.802,385.664.591,042.120.098,41985.065,933.105.164,34 .
098023286 VARNIMA CORPORATION INTERNATIONAL SAΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α15124 ΜΑΡΟΥΣΙ3.833.670,73-4.922.433,228.756.103,95--- .
094457429 ΦΡΑΓΚΟ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΑΓ ΚΗΡΥΚΟΥ 14-612135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.676.182,62-5.071.132,828.747.315,44--- .
098084974 VERGINA FERRIES LIMITEDΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑ 12416561 ΓΛΥΦΑΔΑ3.728.897,73261,285.016.788,378.745.947,38--- .
082129387 ΚΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΝ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ 6085100 ΡΟΔΟΣ3.332.334,33-5.406.662,628.738.996,95--- .
094055951 NORDIC AMERICAN STADARDΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΚΩΛΕΤΗ 5-718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.657.187,01-4.075.672,958.732.859,96--- .
099975941 SHOW CONTROL ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 711635 ΑΘΗΝΑ7.093.611,31-1.636.073,858.729.685,16--- .
095554227 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΣΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 718863 ΠΕΡΑΜΑ1.109.636,11-907.422,282.017.058,393.492.662,263.207.842,306.700.504,56 .
081548990 ΤΣΑΒΛΗΣ Γ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΙΚΟΝΙΟΥ 6117123 Ν ΣΜΥΡΝΗ3.230.975,57-5.469.382,148.700.357,71--- .
094437664 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΙΡ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.163.201,18-3.223.590,428.386.791,60208.784,17100.141,85308.926,02 .
094231047 ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 1516675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.346.572,03-4.925.471,108.272.043,13175.549,83244.125,21419.675,04 .
082861134 ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ Δ - ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ Ε ΟΕΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 5210440 ΑΘΗΝΑ3.640.523,33-5.049.959,998.690.483,32--- .
094130549 ΙΝΤΕΡΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣΡΟΔΟΥ 18711528 ΑΘΗΝΑ2.985.815,94-5.703.179,518.688.995,45--- .
094362220 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.981.256,381.677,005.705.155,938.688.089,31--- .
094078663 ΛΕΦΑΚΗΣ Μ Α.Ε.ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 2810678 ΑΘΗΝΑ3.352.963,68-5.321.667,998.674.631,67--- .
999375480 ACTUAL MANAGEMENT SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤ ΔΙΑΝΟΜ ΦΑΓΗΤ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΦΗΜ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡ ΕΠΙΧ ΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 517778 ΤΑΥΡΟΣ4.214.847,33-3.663.783,767.878.631,09382.086,42413.283,25795.369,67 .
094050330 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2414565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ1.844.463,00927.377,051.993.506,064.765.346,111.979.698,881.928.087,163.907.786,04 .
093695366 ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΛΑΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΚΑΟΝΟΣ 854351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.260.962,63-4.378.943,258.639.905,88--- .
094384549 ATHENS SPORT ΑΕ ΑΝΤ ΕΙΣΕΞ ΕΜΠ ΑΘΛ ΕΙΔ ΕΝΔ -ΕΝΟΙΚ ΑΥΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 517122 Ν ΣΜΥΡΝΗ3.553.870,17-5.079.675,068.633.545,23--- .
094372016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΘΩΙΔΗΣ ΧΟΤΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΕΙΧ ΣΟΥ 056610 ΣΥΚΙΕΣ2.291.812,92-1.210.026,103.501.839,023.484.875,531.645.529,465.130.404,99 .
094326050 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΡΓΟΤΙΜΟΥ 511634 ΑΘΗΝΑ1.968.048,88-2.969.527,904.937.576,781.768.157,001.916.561,533.684.718,53 .
094263358 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ - ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΑΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.810.985,56-1.329.614,515.140.600,072.327.111,851.142.630,433.469.742,28 .
999074450 ΚΑΡΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 214341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ5.419.235,43-3.183.387,518.602.622,94--- .
094077992 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 ΟΡΟΦ 6 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 011526 ΑΘΗΝΑ2.864.369,02-5.728.715,848.593.084,86--- .
094327727 ΚΟΝΙΚ CINEMA ΤV ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2011362 ΑΘΗΝΑ2.916.549,72-5.649.312,068.565.861,78--- .
094039975 ΒΕΡΑ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΑΒΕ10ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑΣ 1014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.836.777,62-5.725.833,798.562.611,41--- .
099605051 ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 4460300 ΑΙΓΙΝΙΟ5.296.780,19-3.260.363,228.557.143,41--- .
093699120 Κ ΧΑΛΛΑΣ-ΣΙΑ ΕΕΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 8616231 ΒΥΡΩΝΑΣ3.606.075,11-4.950.670,278.556.745,38--- .
090197034 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6110679 ΑΘΗΝΑ2.876.108,24-5.679.527,398.555.635,63--- .
095659050 EUROEXPO ΚΑΠΑ ΕΠΕΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 8914451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ7.218.293,09-1.337.297,018.555.590,10--- .
082101330 ΤΑΤΟΓΛΟΥ Μ-ΛΙΑΝΟΣ Ε ΟΕΣΤΑΜ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3654629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.489.755,65-5.041.964,108.531.719,75--- .
999577563 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΑΚΤΗ ΚΑΝΑΡΗ ΝΕΑ ΧΩΡΑ ΝΟΧ 073131 ΧΑΝΙΑ4.762.416,85-3.766.722,878.529.139,72--- .
094418940 ROMETAL ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤ ΜΕΤΑΛ ΠΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ 1611853 ΑΘΗΝΑ2.842.971,60-5.685.208,128.528.179,72--- .
099549952 BALDACCI ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ- ΕΞΑΓΩΓΩΝ -ΕΦΟΔΙΑΣΜΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΣΙΔΗΡΟΥ-ΗΛΕΚΤΚΑΛΥΜΝΟΥ 413562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ3.347.375,29-5.175.516,008.522.891,29--- .
999074820 EURO SCRAP ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΑΜΑΤΗ ΟΤ 641 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ6.413.365,18-2.105.919,898.519.285,07--- .
095493567 ΣΑΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 3410442 ΑΘΗΝΑ4.847.728,95-3.671.023,738.518.752,68--- .
094531935 ΠΡΕΣΤΙΖ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΓΓΡΟΥ 15417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.580.599,05-2.922.650,148.503.249,19--- .
095347484 ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΘΗΒΩΝ 22218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ6.668.064,60-1.833.385,608.501.450,20--- .
095486619 ΕΛΕΝΗ ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΣΙΑ ΕΠΕΣΠΕΤΣΩΝ 1718120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ5.385.782,37-3.110.518,408.496.300,77--- .
093854554 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΜΟΣ ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΔΑΒΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 17117674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.431.243,24-5.055.688,448.486.931,68--- .
094264411 AUDIO LABORATORIES SA ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ-ΕΜΠΟΡΗΛΕΚΤΡΟΑΚ ΕΦΑΡΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΙΩΝ 217456 ΑΛΙΜΟΣ2.806.856,57-5.673.776,288.480.632,85--- .
095221875 Ι-Θ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΠΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 9418546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----3.542.027,004.934.095,988.476.122,98 .
095180004 D K ELECTRIC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 1912133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.163.544,92-5.310.890,908.474.435,82--- .
095557149 CANDIA ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 1426226 ΠΑΤΡΑ3.670.161,07-4.789.003,048.459.164,11--- .
999675009 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΕΡΕΝΙΚΗΣ FORUM 1 085101 ΙΑΛΥΣΟΣ1.058.787,21-756.290,381.815.077,593.236.492,563.402.094,156.638.586,71 .
094463043 CARTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ 2018345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.805.051,04-4.644.115,438.449.166,47--- .
094292169 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΚΟΜΑΡΑ 068006 ΚΥΠΡΙΝΟΣ5.559.231,75-2.886.699,508.445.931,25--- .
094296248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕ ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ14 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.084.829,03-1.888.037,733.972.866,762.287.548,572.177.124,564.464.673,13 .
095739420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΒΕΕΚΡΗΤΗΣ 1915122 ΜΑΡΟΥΣΙ4.408.005,77-4.022.582,108.430.587,87--- .
998373789 ELECTRO ROCK ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 19818453 ΝΙΚΑΙΑ5.439.744,45-2.986.813,328.426.557,77--- .
095138858 ΑΝ ΠΗΛΙΧΟΣ ΕΠΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1227100 ΠΥΡΓΟΣ2.794.943,88-5.630.703,548.425.647,42--- .
082998673 ΔΗΜ ΒΑΛΣΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΟΚΛΑ Λ 5 018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.804.301,16-4.613.488,428.417.789,58--- .
094380970 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 773133 ΧΑΝΙΑ3.713.347,23-4.697.506,298.410.853,52--- .
094057784 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε 1 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΘΕΡΜΗ 054250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----4.452.040,943.941.743,158.393.784,09 .
094398498 COMVORT (ΚΟΜΒΟΡΤ)ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26-2816121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ3.149.763,86-5.242.949,588.392.713,44--- .
095671690 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9212135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.559.102,29-3.831.613,198.390.715,48--- .
998368903 ΕΚΖ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 112241 ΑΙΓΑΛΕΩ6.780.407,42-1.599.307,968.379.715,38--- .
800175176 ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.323.784,87-706.552,402.030.337,274.758.488,461.585.529,346.344.017,80 .
082972252 ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 066100 ΔΡΑΜΑ4.641.575,15-2.118.869,356.760.444,501.104.203,56506.418,591.610.622,15 .
094491921 ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β 32ΧΛΜ19014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ3.226.942,80-3.155.905,816.382.848,611.069.292,26915.490,331.984.782,59 .
095635899 ΔΑΠΗΣ Α ΕΠΕΛ ΝΙΚΗΣ 4554622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.687.511,31-4.658.890,677.346.401,98461.561,14553.131,121.014.692,26 .
094278913 EYROVIT ΑΒΕΕΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 3314561 ΚΗΦΙΣΙΑ2.988.242,31-5.369.235,388.357.477,69--- .
099772941 ΓΙΟΥΝΙΚΟΛΟΡ UNICOLOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ5.253.932,21-3.101.421,088.355.353,29--- .
095549322 ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΕΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 2512462 ΧΑΙΔΑΡΙ3.388.611,74-4.961.478,658.350.090,39--- .
094344379 ΚΟΝΤΡΟΛ ΑΙΡ ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ3.355.293,0323.100,954.961.629,178.340.023,15--- .
093222030 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40814122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.197.154,44-5.137.251,098.334.405,53--- .
094026931 ΒΕΤΛΑΝΣ-ΝΑΟΥΣΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 159200 ΝΑΟΥΣΑ991.014,30584.322,064.081.109,905.656.446,261.116.455,881.552.932,402.669.388,28 .
094430522 ΑΛΦΑΤΥΠ ΛΙΘΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΜΠΟΡΣΥΣΤ ΠΛΗΡΟΦ ΑΕΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 110564 ΑΘΗΝΑ3.040.362,63-5.285.076,508.325.439,13--- .
096079970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΟΥΜ ΣΥΝΠΒΕΙΚΟΥ 11911146 ΓΑΛΑΤΣΙ5.095.750,67-3.228.558,018.324.308,68--- .
095654134 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΣΤ- ΧΑΤΖΗΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦ ΕΠΕΠΡΕΣΠΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ 2018346 ΜΟΣΧΑΤΟ3.173.032,60-5.150.064,068.323.096,66--- .
094365720 ΚΡΙ-ΚΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΟΒΡΥΑ Γ ΓΕΝΗΜΑΤΑ 17026500 ΠΑΤΡΑ3.424.310,71-4.896.656,548.320.967,25--- .
094385811 ΑΘΕΝΣ ΚΑΡ ΑΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42316344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.729.345,06-3.930.587,667.659.932,72454.545,96195.857,22650.403,18 .
099894201 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε2 ΧΙΛ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ3.556.814,90-4.743.769,438.300.584,33--- .
095459980 ΡΕΠΚΟΝΜΑΡ ΑΝΤ ΚΑΤ ΚΑΙ ΕΠΙΧ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΡΜ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 3914452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.559.787,38-4.727.587,898.287.375,27--- .
082696799 Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 9615773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ6.278.484,18-2.005.962,078.284.446,25--- .
999630090 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔ ΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.823.503,33-1.279.873,005.103.376,331.515.356,211.665.083,023.180.439,23 .
094423186 ΑΦΟΙ ΨΑΛΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 7114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.214.617,71-2.908.875,625.123.493,331.578.244,471.570.092,293.148.336,76 .
094009450 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕΓΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 16517121 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.566.907,76-5.133.164,457.700.072,21254.925,68312.355,47567.281,15 .
094004999 LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 72 ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 015231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.611.154,68-4.654.457,778.265.612,45--- .
095526517 ΚΙΜΩΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΕΑΡΧΕΛΑΟΥ 25Α11635 ΑΘΗΝΑ2.761.256,44-5.501.114,698.262.371,13--- .
092287883 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 1059100 ΒΕΡΟΙΑ3.225.541,72-5.033.270,648.258.812,36--- .
094222917 ΣΕΛΕΚΤ ΑΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 915231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.119.270,31-4.115.687,648.234.957,95--- .
084045360 ΦΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ-ΧΡΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΟΕ6Ο ΧΛΜ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΙΔ 058500 ΣΚΥΔΡΑ3.007.206,61-5.227.411,768.234.618,37--- .
094388710 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΟΜΒΙΑ ΑΕ6ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛ ΤΘ 1158 041110 ΛΑΡΙΣΑ3.841.813,37-4.389.789,698.231.603,06--- .
091526274 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1456533 ΠΟΛΙΧΝΗ4.647.522,03-3.573.758,988.221.281,01--- .
095417257 ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΛΑΣ 4013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.754.049,45-4.458.675,708.212.725,15--- .
999819833 Κ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 3373100 ΧΑΝΙΑ5.271.879,45-2.937.410,588.209.290,03--- .
999719244 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.874.177,32-1.829.872,824.704.050,142.223.903,531.280.238,253.504.141,78 .
094031049 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-1210679 ΑΘΗΝΑ3.563.603,14-3.882.778,947.446.382,08325.884,11420.306,63746.190,74 .
999216155 SP RENT A CAR ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18110431 ΑΘΗΝΑ----4.775.855,853.412.738,688.188.594,53 .
096026940 ΑΣΟ Α ΑΙΓΙΝΙΟΥΑΙΓΙΝΙΟ 060300 ΑΙΓΙΝΙΟ6.879.941,67-1.307.423,298.187.364,96--- .
096037572 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΣΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2458200 ΕΔΕΣΣΑ3.549.077,51-2.792.621,606.341.699,11932.515,59911.964,051.844.479,64 .
099962460 ΕΥ ΠΛΑΘΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10615126 ΜΑΡΟΥΣΙ3.248.625,12-4.935.534,598.184.159,71--- .
094082443 ΤΟΥΡΙΣΤ-ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧ ΜΙΧ ΚΑΝΕΤΟΣ ΑΕ25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3471202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.898.898,30-4.875.798,497.774.696,79176.189,87232.720,06408.909,93 .
094025891 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠAI ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ AE5 ΧΛΜ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 034008 ΕΡΕΤΡΙΑ3.031.467,16-4.939.172,107.970.639,26154.638,2152.681,63207.319,84 .
081061317 ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ23 ΧΛΜ Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 019009 ΡΑΦΗΝΑ1.587.366,25-2.139.125,623.726.491,872.081.663,592.363.708,574.445.372,16 .
099007782 ALKASI ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10913231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ4.128.467,52-4.040.282,858.168.750,37--- .
094452920 ΤΡΟΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 34 Γ ΦΑΣΗ ΤΘ 85 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ4.594.040,99-2.381.304,486.975.345,47875.246,08314.458,031.189.704,11 .
095413338 Α-Θ ΤΣΙΤΣΗΣ ΕΠΕΣΜΥΡΝΗΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ3.080.259,53-5.082.805,268.163.064,79--- .
999233430 ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-3918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.498.439,74-3.650.992,838.149.432,57--- .
095378866 Κ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠ ΠΕΛΛΑ 058005 ΠΕΛΛΑ4.073.198,44-4.071.448,908.144.647,34--- .
998923466 KAROUZOS LAMPRAKI ORFEOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.496.541,37-2.640.664,248.137.205,61--- .
095290383 ΖΑΝΤΕ ΦΙΣ ΖANTE FISH ΕΠΕΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 59-6111634 ΑΘΗΝΑ2.981.520,67-5.154.271,288.135.791,95--- .
093677011 Α ΚΑΙ Χ ΜΠΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕΒ ΟΛΓΑΣ 116 118 11654643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.263.568,06-4.182.091,677.445.659,73337.171,03348.751,17685.922,20 .
094152517 COVITA Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ - ΣΤΑΦΥΛΙΩΝΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1658100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ5.149.901,99-1.388.784,636.538.686,621.214.721,53369.133,761.583.855,29 .
081972893 ΑΠΟΣΤ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΜΩΡΙΑ 617235 ΔΑΦΝΗ5.854.244,15-1.808.342,987.662.587,13193.379,99264.622,27458.002,26 .
095642878 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΕΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 80Α17564 Π ΦΑΛΗΡΟ2.975.288,58-5.130.996,388.106.284,96--- .
094231465 ΜΟΛΝΤΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 350 ΤΜ 312131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.382.244,33-3.723.540,028.105.784,35--- .
095338395 ΣΙΣΣΥ ΕΠΕΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1Δ10564 ΑΘΗΝΑ4.642.306,44-3.457.104,888.099.411,32--- .
096000197 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΝΩ Λ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 14671303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ----5.919.887,312.175.637,258.095.524,56 .
095554370 ΣΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.268.867,82-3.826.176,228.095.044,04--- .
998947556 TRUST WORTH DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.887.225,72-2.206.949,718.094.175,43--- .
999091262 ΚΟΥΡΟΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΟΕΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ5.946.891,21-2.145.594,158.092.485,36--- .
093045289 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝ ΣΑΚΚΟΥΛΗΔΗΜΑΙΝΑ 021052 ΛΥΓΟΥΡΙΟ3.577.437,06-4.498.742,208.076.179,26--- .
081635030 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ-ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1010551 ΑΘΗΝΑ2.687.315,33-5.385.046,188.072.361,51--- .
094340461 ΑΣΤΡΙΑ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΚΗ ΕΙΣΚΗ-ΕΞΑΓΚΗΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 768100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ3.274.354,17-4.792.214,018.066.568,18--- .
094434729 M S GROSS ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΚΑΙΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΠΛΑΠΟΥΝΤΑ 1314452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.114.865,50-4.948.111,738.062.977,23--- .
094022483 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 410557 ΑΘΗΝΑ----4.014.147,914.040.976,288.055.124,19 .
998896933 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΑΡΑΒΗ ΛΙΠΟΥΝΑΤΙΚΑ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ5.436.006,46-2.143.168,927.579.175,38253.339,36217.320,90470.660,26 .
094400228 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 4410564 ΑΘΗΝΑ2.220.696,35-1.285.952,343.506.648,693.018.724,621.521.684,934.540.409,55 .
094489882 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΧΑΡΝΩΝ 7014561 ΚΗΦΙΣΙΑ4.711.806,58-3.334.596,168.046.402,74--- .
094187450 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕΒΕ ΑΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝΕ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 50ΧΛ19011 ΑΥΛΩΝΑ2.759.610,59-5.261.162,018.020.772,60--- .
093313100 ΜΑΡΙΑ Κ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 411146 ΓΑΛΑΤΣΙ2.656.522,36-5.350.118,528.006.640,88--- .
095354322 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6010560 ΑΘΗΝΑ3.632.008,26-4.361.042,247.993.050,50--- .
094335703 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΕΥΚΡΟΥ 4818902 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ242.479,54-124.970,45367.449,994.116.887,953.504.612,427.621.500,37 .
094220506 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟ15 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 037400 Ν ΑΓΧΙΑΛΟΣ4.051.651,52-3.934.007,157.985.658,67--- .
095322533 FITTERΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 12932011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ2.812.160,02-5.170.145,917.982.305,93--- .
998849065 ΦΟΝΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 310557 ΑΘΗΝΑ4.385.301,32-3.596.613,937.981.915,25--- .
099004061 KIMCO ΕΠΕ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.215.974,23-4.322.492,377.538.466,60195.018,24245.093,41440.111,65 .
094147716 ΛΥΚΤΟΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΑΕΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 4-618536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.758.508,17-5.216.057,117.974.565,28--- .
082166254 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ 4912136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.885.970,79-4.088.410,577.974.381,36--- .
094029607 ΘΑΛΗΣ ΑΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ1.993.558,76-5.979.430,037.972.988,79--- .
099774608 A B C ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.821.678,43-4.134.615,527.956.293,95--- .
082683189 Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ7 ΧΙΛ ΕΟ ΑΓΡΙΝ ΙΩΑ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ4.173.206,68-3.779.510,677.952.717,35--- .
095737622 RANIEL ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΕΠΕΧΕΙΜΑΡΑΣ 3918345 ΜΟΣΧΑΤΟ6.041.521,19-1.908.761,597.950.282,78--- .
094386198 ΕΥΡΟΑΛΙΜΕΝΤ ΑΝ ΕΙΣ ΕΞ ΕΜΠ ΑΝΤ ΕΤ ΚΡ ΠΟΥΛ ΙΧΘ ΤΥΡ ΓΑΛΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ 917341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.008.752,09-4.929.115,107.937.867,19--- .
999509369 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΓ ΘΩΜΑ 8-1211527 ΑΘΗΝΑ2.937.299,55-2.655.909,055.593.208,601.200.394,141.142.948,012.343.342,15 .
998147995 Α Ν Ε Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΟΙΒΗΣ 1716674 ΓΛΥΦΑΔΑ4.673.237,19-1.040.231,005.713.468,191.834.931,20386.741,152.221.672,35 .
099523266 INTERCOMPLEX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 1511635 ΑΘΗΝΑ2.909.826,05-5.023.169,977.932.996,02--- .
094029761 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΕΠΕΛΟΠΟΣ 4412131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.486.718,07-2.569.103,636.055.821,701.143.280,30732.011,841.875.292,14 .
094396014 BRANDPOST GREEK DISTRIBUTORS INTERNATIONAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΙΜΑΡΑΣ 21-2318345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.989.087,61-3.573.352,527.562.440,13230.021,33134.868,17364.889,50 .
095310270 ΙΟΝΙΟΝ ΟΙΛ-ΕΛΛΗΝ ΕΤ ΕΜΠ-ΔΙΑΚ ΠΕΤΡΕΛ-ΕΛΑΙΟΛΙΠ ΠΡΟΙΟΝΤΖΑΙΜΗ 4526221 ΠΑΤΡΑ240.512,982.385.712,105.297.781,227.924.006,30--- .
094121043 MARK S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΖΑΚΥΝΘΟΥ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ3.267.659,12-3.438.041,826.705.700,94511.973,09699.728,211.211.701,30 .
999467884 ΜΑΜΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2210560 ΑΘΗΝΑ4.549.058,80-3.362.503,427.911.562,22--- .
094108186 ΝΤΑΤΣΙΑ ΕΛΛΑΣ20 ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣ 1733200 ΙΤΕΑ3.320.582,63-4.574.649,627.895.232,25--- .
099138604 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6 ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΒΟΛΟΥ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ3.938.108,79-3.938.072,167.876.180,95--- .
095595904 ΕΥΡΟΤΕΞΤΙΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.662.705,44-1.213.293,417.875.998,85--- .
998475917 RETCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1515127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ5.212.591,44-2.662.644,927.875.236,36--- .
094401378 ΕΥΡΩΚΑΡ ΑΕ1 ΧΙΛ ΕΟ ΑΓΡ ΙΩΑ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ5.617.676,64-2.246.489,867.864.166,50--- .
099044568 ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 1619200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ3.819.204,52-3.223.608,837.042.813,35351.920,87464.361,48816.282,35 .
094059010 COMMERCIAL VALUE ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΒΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ4.109.197,01-3.071.706,727.180.903,73396.359,99280.901,34677.261,33 .
094492120 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΣΩΡΟΥ 114410 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.684.584,28-3.581.112,557.265.696,83469.131,00122.206,74591.337,74 .
090038000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟ Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-11111526 ΑΘΗΝΑ----5.945.076,591.907.697,157.852.773,74 .
095601454 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΠΗ ΕΠΕΚΛΕΜΑΝΣΩ 342100 ΤΡΙΚΑΛΑ3.692.616,78-4.152.358,537.844.975,31--- .
999371561 PRINT HOUSE ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΚΑΙ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 201 117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ6.467.059,52-1.377.778,387.844.837,90--- .
094121633 ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΛΗΣ -ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕΤΕΡΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 067100 ΞΑΝΘΗ970.976,73-6.865.679,377.836.656,10--- .
099029866 TELEPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 100 ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ ΜΕΛΩΔΟΥ 211471 ΑΘΗΝΑ3.353.767,42-3.646.134,686.999.902,10518.811,30316.818,45835.629,75 .
094464250 ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣΑΥΓΗΣ 53 ΠΟΤΑΜΟΥ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ3.297.593,38-2.525.420,725.823.014,101.063.736,88946.055,912.009.792,79 .
997546228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛΠΑΙΚΟΥ 2216344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ4.631.926,72-3.196.029,447.827.956,16--- .
094463774 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ Α ΕΤΡΟΧΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.442.694,37-2.791.030,615.233.724,981.266.541,131.307.700,462.574.241,59 .
094171396 ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 311524 ΑΘΗΝΑ1.138.133,00-872.665,472.010.798,473.167.531,822.625.561,315.793.093,13 .
092817837 ΑΦΟΙ ΜΙΧ.Κ΄ΠΑΝ.ΜΑΓΓΑΝΑΣ Ο.Ε.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2419001 ΚΕΡΑΤΕΑ3.685.805,80-4.115.163,027.800.968,82--- .
095357011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΓΡΗΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3154352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.886.574,40-2.904.265,097.790.839,49--- .
094283425 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 6213671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.245.592,96-3.198.594,575.444.187,531.003.932,741.342.166,362.346.099,10 .
095557310 Γ Α ΚΟΥΡΗΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΟΣ 3117778 ΤΑΥΡΟΣ800.205,23-923.871,181.724.076,412.811.524,283.249.795,666.061.319,94 .
095531146 ΝΟΡΘ ΚΑΖΙΝΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΠΕΡΙΣΣΟΥ 314343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ3.582.386,94-4.194.845,877.777.232,81--- .
093659367 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π ΜΠΑΧΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 3912136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.124.646,76-4.313.040,537.437.687,29155.435,93181.224,41336.660,34 .
095344353 ΔΗΜ ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΙΣΣΩΝΑΣ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ784.026,55-213.828,05997.854,603.525.840,653.246.307,636.772.148,28 .
099090315 ZEPPELIN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΕΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 011147 ΓΑΛΑΤΣΙ4.212.150,84-2.713.499,096.925.649,93419.140,66422.012,12841.152,78 .
094043270 EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΤΑΔΙΟΥ 510562 ΑΘΗΝΑ4.713.884,08-2.748.201,947.462.086,02215.200,1179.849,84295.049,95 .
099194706 ΧΑΡΚΙΝ ΛΙΜΙΤΕΝΤ [ HARKIN LIMITED ]ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 310672 ΑΘΗΝΑ6.319.329,06-1.430.064,177.749.393,23--- .
094387134 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΣΠΟΡΤΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΑΝ ΔΙΑΚΟΥ 6716451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ4.395.899,51-3.345.242,027.741.141,53--- .
094459392 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕΒΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 29412241 ΑΙΓΑΛΕΩ4.241.328,21-3.493.529,737.734.857,94--- .
093517341 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 710563 ΑΘΗΝΑ2.578.476,40-5.154.854,967.733.331,36--- .
094067821 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 044006 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ5.448.949,87-2.274.800,717.723.750,58--- .
093216427 ΤΣΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝ-ΣΙΑΞΥΝΔΑ 511141 ΑΘΗΝΑ3.702.104,26-4.016.088,267.718.192,52--- .
095666711 SΑOUTHESTERN EUROPEAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 9810677 ΑΘΗΝΑ3.251.100,72-4.461.521,297.712.622,01--- .
095357000 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΥΔΡΟΦΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3456700 ΝΕΑΠΟΛΗ3.867.692,89-3.842.814,887.710.507,77--- .
095430267 ΜΕΤΑΛΚΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΑΡΑΧΩΒΗΣ 918345 ΜΟΣΧΑΤΟ2.836.492,39-4.480.839,467.317.331,85163.125,04227.518,59390.643,63 .
095343922 ΑΜΑΖΩΝ TV FILM ΕΠΕΕΡΣΗΣ 815452 Π ΨΥΧΙΚΟ3.510.884,46-4.196.027,907.706.912,36--- .
091735220 ΜΠΙΡΧΑΝ ΠΕΜΠΕ & ΥΙΟΣ ΟΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 085100 ΡΟΔΟΣ2.752.348,71-4.202.152,646.954.501,35348.874,92381.577,17730.452,09 .
094353886 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 4918120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.566.919,30-4.710.016,937.276.936,23188.630,11214.140,92402.771,03 .
094208150 ΜΑΒΙΚΟ ΑΒΕΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝΑΜΕΡΙΚΗΣ 1810672 ΑΘΗΝΑ2.690.492,81-2.778.037,735.468.530,54925.296,181.281.841,932.207.138,11 .
095641300 ΤΡΑΚΤΟΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-618755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ4.055.487,72-3.605.726,227.661.213,94--- .
094435437 ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΥΓΙΑΣ 1614235 Ν ΙΩΝΙΑ5.441.064,37-2.216.982,027.658.046,39--- .
094210795 ΤΣΙΤΣΗ ΑΦΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 259200 ΝΑΟΥΣΑ1.643.219,64-2.664.865,494.308.085,131.396.144,841.945.115,603.341.260,44 .
095698745 ΑΛΦΕΙΟΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΕΠΕΜΑΙΖΩΝΟΣ 4710444 ΑΘΗΝΑ4.420.892,25-3.227.666,507.648.558,75--- .
094447817 ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΕΜΠΟΡ ΕΠΕΝΔ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡΖΑΡΙΦΗ 1456625 ΣΥΚΙΕΣ2.998.778,68-4.645.835,347.644.614,02--- .
095179656 ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36314122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.678.501,69-4.956.153,817.634.655,50--- .
095383121 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕ6ΟΝ ΧΙΛ ΙΩΑΝ ΑΘΗΝ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.592.312,88-5.033.728,157.626.041,03--- .
099879793 JUKE BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11917672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.196.838,26-4.415.915,697.612.753,95--- .
099362940 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΝ ΤΡΥΠΙΑ 29-3114341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.549.784,84-3.348.580,725.898.365,56777.742,83935.161,811.712.904,64 .
099809729 ΝΙΜΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡ ΕΥΘΥΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜΑΤ ΥΠΟΔ ΔΕΡΜ ΕΙΔΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡΕΡΜΙΟΝΗΣ 3 ΚΑΙ ΣΠ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 011633 ΑΘΗΝΑ4.767.864,71-2.842.044,747.609.909,45--- .
094299656 ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΙΩΝΙΑ 057005 Ν ΜΑΓΝΗΣΙΑ1.894.325,82-5.712.900,757.607.226,57--- .
095476800 ΩΤΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2814231 Ν ΙΩΝΙΑ3.168.906,37-4.436.499,867.605.406,23--- .
999997244 ΑΣΕΠΤ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΟΡΟΦΟΣ 26317343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.127.171,21-3.473.428,577.600.599,78--- .
095444886 ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 517343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.627.077,485.944,674.960.706,047.593.728,19--- .
094072671 ΚΩΝ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 211855 ΑΘΗΝΑ2.243.465,92813.060,251.642.889,904.699.416,072.136.999,45756.753,032.893.752,48 .
095019311 ΡΕΝΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 12211741 ΑΘΗΝΑ3.217.603,18-4.369.131,677.586.734,85--- .
095038374 ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΗΡΑΣ 1017778 ΤΑΥΡΟΣ3.808.894,60-3.774.991,947.583.886,54--- .
094393903 TROFO SERVICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΔΥΡΟΥ 6212243 ΑΙΓΑΛΕΩ2.807.818,32-4.775.931,947.583.750,26--- .
094277117 ΤΕΧΝΙΚΟΛ Γ ΧΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 15013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ2.162.689,13-2.921.425,935.084.115,061.206.531,971.292.924,802.499.456,77 .
099431187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΕΥΚΩΝΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ5.029.684,19-2.212.213,117.241.897,30163.822,73176.863,83340.686,56 .
094399213 ΜΙΤΥΑΣ ΑΛΕΞ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ2.885.826,97-4.694.891,547.580.718,51--- .
999495428 PERFECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΑΣΟΝΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 114343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ4.135.560,09-1.656.016,875.791.576,961.172.410,92612.622,401.785.033,32 .
095680404 COSMOFASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΛΥΜ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1454626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.972.022,56-2.604.545,137.576.567,69--- .
999394760 ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ16 ΧΙΛΙΟΜ ΛΕΩΦΟΡ ΣΠΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ4.822.183,06-1.131.561,505.953.744,561.015.470,72605.402,511.620.873,23 .
095537490 ΙΝΤΕΡΓΚΟΥΝΤ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΕΖΕΡ 211743 ΑΘΗΝΑ3.016.362,47-4.554.844,827.571.207,29--- .
998103648 C EST LA VIE FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΟΡΦΕΩΣ 16211853 ΑΘΗΝΑ4.880.118,53-2.679.158,257.559.276,78--- .
094226455 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΤΕΒΑΕΠΕΡΔΙΚΑ 1065302 ΚΑΒΑΛΑ3.485.222,69-3.626.341,287.111.563,97183.981,32243.672,50427.653,82 .
094279424 ΣΑΚΣΟΝ ΑΕΒΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 2514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.640.172,32-3.467.495,757.107.668,07223.243,41192.580,48415.823,89 .
094004809 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕΓΕΩΡΓ ΓΕΝΑΔΙΟΥ 710678 ΑΘΗΝΑ1.881.769,031.505,735.637.825,877.521.100,63--- .
095736096 Ι ΚΑΠΕΤΑΝΓΕΩΡΓΗΣ ΕΙΣ-ΕΞΑΓΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΘΗΝΩΝ 4816675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.221.754,99-4.297.975,847.519.730,83--- .
094126388 ΑΓΡΟΠΑΚ ΑΒΕΕΘΗΣΕΩΣ 35517674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.298.940,02-1.301.877,502.600.817,522.765.790,142.138.117,504.903.907,64 .
094484180 ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΦΑΒΙΕΡΟΥ 46 ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 5118538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.380.203,13-2.457.795,506.837.998,63471.755,59194.133,06665.888,65 .
090012150 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ Π ΕΠΑΝΟΡΜΟΥ 8111524 ΑΘΗΝΑ5.380.062,61-2.107.901,967.487.964,57--- .
094173840 ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΔΜΟΥ 8Α16675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.512.170,71-2.800.453,056.312.623,76520.471,96649.881,421.170.353,38 .
999083077 ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΜ ΠΑΡΛΑΜΑ 13171500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ452.253,31-143.470,24595.723,554.260.007,552.622.124,386.882.131,93 .
094440134 ΣΤΑΛΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 5015234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.136.949,26-4.335.769,577.472.718,83--- .
094371960 ΑΒΕΜ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜ ΣΟΦΟΥΛΗ 5254655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.962.038,93-4.510.256,907.472.295,83--- .
095369114 ΓΚΡΑΝΤ ΤΕΞΤΙΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΡΑΓΚΩΝ 2254626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.028.836,93-3.442.994,847.471.831,77--- .
094434324 Λ ΚΑΦΙΡΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΝΩΟΣ 1013121 ΙΛΙΟΝ3.018.961,51-4.447.502,957.466.464,46--- .
099810187 MOSTRA LINES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΠΥΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3610683 ΑΘΗΝΑ2.956.294,48-4.509.184,507.465.478,98--- .
094502884 GOLDEN AGENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 4014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.848.378,88-2.087.276,155.935.655,031.012.716,67512.567,441.525.284,11 .
092442132 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ ΟΕΚΑΛΑΜΩΝ 1212244 ΑΙΓΑΛΕΩ2.294.497,48-4.706.785,897.001.283,37191.524,14265.898,48457.422,62 .
999124525 ΣΑΒΙΝΑ ΜΕΤΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Β ΚΤΕΟ 054628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ6.218.500,92-1.222.854,687.441.355,60--- .
099359566 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.264.431,03-4.173.820,667.438.251,69--- .
094353930 ΤΡΙΑ Ν ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 411526 ΑΘΗΝΑ3.228.991,07-4.204.554,317.433.545,38--- .
099808388 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΜΑΡΑ 2249100 ΚΕΡΚΥΡΑ4.316.033,19-2.394.956,046.710.989,23483.759,51237.121,80720.881,31 .
998741622 G P R X HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ S M ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 8318541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.342.728,93-2.087.957,047.430.685,97--- .
091315679 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 9418546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.711.214,49-2.059.409,233.770.623,721.528.460,292.128.509,283.656.969,57 .
094443486 NIKOS ATELIER ΑΝ ΕΤ ΕΜΠΕΝΔΥΜ ΔΕΡΜΑΤ ΕΙΔΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2310673 ΑΘΗΝΑ2.992.479,99-4.428.227,557.420.707,54--- .
093328044 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΙΟΥ 36 Β15343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ3.571.753,37-3.232.421,696.804.175,06257.275,75358.319,07615.594,82 .
093369211 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.830.730,30-4.585.027,947.415.758,24--- .
082144422 Α ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΑΜΦΙΣΣΗΣ 830300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ2.460.875,90-4.940.488,807.401.364,70--- .
092887225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ-ΠΛΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΚΡΑ 8417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.460.994,92-4.934.444,907.395.439,82--- .
095735745 Κ ΔΑΝΕΖΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 1816673 ΒΟΥΛΑ2.548.075,53-4.845.261,747.393.337,27--- .
094088435 ΜΑΡΙΑ Δ-ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗ ΑΕΒΕΣΕΛΕΡΟ 067100 ΞΑΝΘΗ2.782.162,05-4.598.938,777.381.100,82--- .
094474360 ΚΟΛΟΡΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΩΣΤΚΩΝ ΠΡΟΙΝ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55Α18453 ΝΙΚΑΙΑ3.093.175,65-4.283.181,037.376.356,68--- .
094015117 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.020.286,85-3.646.720,105.667.006,95718.790,03988.539,691.707.329,72 .
094377964 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ3 ΧΙΛΚΟΖ ΘΕΣΝΙΚΗ 050100 ΚΟΖΑΝΗ2.861.738,38-3.615.218,726.476.957,10376.383,72512.790,25889.173,97 .
999276219 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΩΚΑΙΑΣ 1214232 Ν ΙΩΝΙΑ4.385.860,01-2.977.892,867.363.752,87--- .
098046331 OSWEGO ESTATES LIMITEDΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 9318538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.482.457,43-3.877.744,437.360.201,86--- .
999320536 PROVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΜΙΛΤΩΝ 810434 ΑΘΗΝΑ4.807.816,86-2.543.319,197.351.136,05--- .
095687153 INFOPRINT ΕΠΕΠΥΘΑΓΟΡΑ 8119400 ΚΟΡΩΠΙ3.108.908,71-4.240.781,147.349.689,85--- .
095682145 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΙΓΚΑ 2954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.378.775,04-3.968.505,797.347.280,83--- .
094371321 ΚΟΥ ΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝΙ ΓΟΥΓΟΥΣΗ 2756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.398.132,02-2.050.621,115.448.753,131.260.954,02635.848,041.896.802,06 .
999903103 ΠΑΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1017455 ΑΛΙΜΟΣ6.660.325,89-680.685,317.341.011,20--- .
094352110 PRIME TIME ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΣΕΩΝ ΠΚΗΦΙΣΙΑΣ 12711526 ΑΘΗΝΑ4.084.634,08-3.254.634,037.339.268,11--- .
094502294 ΔΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΠΥΛΟΥ 510553 ΑΘΗΝΑ4.814.095,53-2.518.361,857.332.457,38--- .
095550345 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΕΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 729100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ4.459.802,80-2.872.199,707.332.002,50--- .
095665892 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΣΛΟ 1585100 ΡΟΔΟΣ3.049.602,43-4.274.912,167.324.514,59--- .
094334061 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΕΚΕΝΤΡ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡ 6 018210 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.046.010,60-4.269.434,167.315.444,76--- .
094352908 ΤΑΝΙΣ ΝΤΑΤΑ ΕΝΤΟΥΚΕΣΙΟΝΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.747.197,22-4.565.533,767.312.730,98--- .
090187538 ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ ΙΕΡ ΜΗΤΡ ΘΕΣΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6554250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.468.288,94-840.980,107.309.269,04--- .
095263670 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΟΠΙΕΜ ΕΠΕΛΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6256121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ2.559.524,30-4.742.573,247.302.097,54--- .
094000720 ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 12711251 ΑΘΗΝΑ987.449,28-2.947.312,873.934.762,151.408.977,561.955.765,043.364.742,60 .
094085838 ΡΟΜΠΗΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 254000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.073.842,98-5.218.022,377.291.865,35--- .
999431090 Σ ΤΣΑΛΑΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒ ΟΛΓΑΣ 1154640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.940.480,77-4.351.076,357.291.557,12--- .
099054494 TVS HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10216345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.777.979,77-3.512.345,927.290.325,69--- .
094231705 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ3.130.061,60-4.150.313,387.280.374,98--- .
094352590 ΕΛΒΑΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1610673 ΑΘΗΝΑ3.341.787,21-3.934.946,517.276.733,72--- .
094126040 ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗ Ι ΑΦΟΙΛ ΑΘΗΝΩΝ 7610441 ΑΘΗΝΑ2.591.511,68-4.680.563,537.272.075,21--- .
094335715 ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 4810682 ΑΘΗΝΑ3.607.052,85-3.186.173,076.793.225,92248.949,86223.173,14472.123,00 .
095682298 ΤΕΧΝΟΜΠΛΟΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35014231 Ν ΙΩΝΙΑ2.765.340,65-4.494.170,727.259.511,37--- .
090030800 ANGLIA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ ΑΛ ΣΟΥΤΣΟΥ 810671 ΑΘΗΝΑ----3.089.188,234.168.655,297.257.843,52 .
095516794 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΕΠΕΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ 4518346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.839.304,45-4.417.713,827.257.018,27--- .
094243488 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4150100 ΚΟΖΑΝΗ2.751.835,51-4.502.172,627.254.008,13--- .
095287108 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 411528 ΑΘΗΝΑ2.752.440,14-4.487.804,327.240.244,46--- .
094218049 ΔΙΟΝ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ-ΕΜΠΟΡ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΟΝΙΤΣΑ 030002 ΒΟΝΙΤΣΑ3.491.736,10-3.735.529,027.227.265,12--- .
094006759 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 117Β11475 ΑΘΗΝΑ3.061.427,64168.972,453.983.188,877.213.588,96--- .
094038837 ΣΕΠΕΚ ΑΕΕΞΟΧΗ 067100 ΞΑΝΘΗ2.620.021,69-2.475.734,305.095.755,991.230.662,06876.765,852.107.427,91 .
999632220 ΤΑΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΓΡΥΠΑΡΗ 7317671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.450.620,61-2.908.781,365.359.401,97847.647,34992.985,771.840.633,11 .
095627052 ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΚΟΜ ΕΠΕΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.781.208,27-4.415.020,167.196.228,43--- .
081602255 Ι ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ 7219003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ5.411.800,17-1.770.683,857.182.484,02--- .
094355530 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΧ ΚΑΙ ΛΕΙΤΛΟΤΤΕΡΥ ΑΝ ΕΜΠ ΕΙΣ ΕΞ ΟΡΓ ΕΠΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 19617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.719.944,04-3.035.823,946.755.767,98173.730,02241.853,62415.583,64 .
999316639 RG ΚΑΡΜΑ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 5111855 ΑΘΗΝΑ5.600.416,64-1.565.924,517.166.341,15--- .
999631209 HELLAS JET ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 55115343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.113.047,62248.093,881.112.887,442.474.028,942.469.591,942.218.301,274.687.893,21 .
998348443 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΤΑΛΗΣΕΘΕΛ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ 2985100 ΡΟΔΟΣ4.664.083,96-2.497.368,627.161.452,58--- .
095063360 ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΕ16ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ4.469.170,30-2.298.506,256.767.676,55163.563,29225.113,63388.676,92 .
998305209 ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.710.680,73-1.439.646,627.150.327,35--- .
094385976 ΠΡΟΚΑΤ ΑΛΟΥΜΙΝ ΑΤΕΒΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1917343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.692.237,75-4.452.269,617.144.507,36--- .
094086233 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.ΕΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 16-1854453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.858.244,08-2.265.199,444.123.443,521.323.317,871.696.600,653.019.918,52 .
099057367 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕΘΗΒΩΝ 20512134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.379.708,93-2.759.830,297.139.539,22--- .
094265825 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕΝΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1724100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ3.956.769,89-3.178.262,537.135.032,42--- .
095425085 ΜΑΣΤΕΡ-ΒΙΖΙΟΝΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 1612132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.231.505,13-2.901.641,017.133.146,14--- .
082747480 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑΟΕΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 1916232 ΒΥΡΩΝΑΣ2.698.166,70-4.432.707,447.130.874,14--- .
081990179 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΟΡΑΗ 2726222 ΠΑΤΡΑ2.367.574,78-4.750.692,727.118.267,50--- .
095641845 ΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 1710552 ΑΘΗΝΑ2.657.578,00-4.458.777,117.116.355,11--- .
094140900 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΒΕΕΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ1.786.951,04-2.347.908,184.134.859,221.373.510,401.603.573,772.977.084,17 .
095502218 ΓΗTΥ ΓΙΞΕΝΑ TΥ ΕΞTΕΡ/ΡΙΣΕΣ ΕΠΕΣΚΥΡΟΥ 011363 ΑΘΗΝΑ2.354.571,52-4.756.323,247.110.894,76--- .
094519983 ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΒΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ3.569.824,14-3.177.635,466.747.459,60155.667,62204.631,92360.299,54 .
095422140 Δ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1711524 ΑΘΗΝΑ2.525.571,14-4.580.935,587.106.506,72--- .
094052506 MOTIVO AEΒΕ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 314122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.530.756,66-2.094.924,563.625.681,221.533.120,431.947.135,793.480.256,22 .
099986851 REPRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΥ 2711633 ΑΘΗΝΑ4.432.860,72-2.672.218,957.105.079,67--- .
094184945 MELODY FOODS ABEE ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΤΕΡΜΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ 013610 ΑΧΑΡΝΕΣ2.756.326,67-4.346.813,187.103.139,85--- .
094223510 PAP MEDICAL ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝ ΕΜΠ Β ΕΤ ΙΑΤ ΦΑΡΜ ΕΣΤΑΔΙΟΥ 4810559 ΑΘΗΝΑ4.637.681,92-2.460.823,497.098.505,41--- .
095207739 ΑΟΥΝΤΙΟ ΜΠΡΑΙΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 45Δ15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.500.041,78-2.595.505,907.095.547,68--- .
099956846 Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡΑΒΙΑΣ 354645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.034.725,90-4.054.987,927.089.713,82--- .
094457294 ΔΕΛΤΑ ΠΑΠΠΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΛΕΝΟΡΜΑΝ 19510444 ΑΘΗΝΑ2.944.296,03-4.144.781,267.089.077,29--- .
094251114 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΧΩΝΙ ΝΤΑΓΚΛΑΣ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ3.385.513,90-3.220.393,506.605.907,40280.913,18201.658,88482.572,06 .
094436391 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α Ε ΑΝΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΜΠ ΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 17215344 ΓΕΡΑΚΑΣ1.853.672,58-3.490.539,775.344.212,35729.846,691.013.645,721.743.492,41 .
081378450 ΤΣΙΜΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.792.892,54-3.668.481,436.461.373,97265.216,34355.905,90621.122,24 .
095037353 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕΕΡΑΤΟΥΣ 817778 ΤΑΥΡΟΣ4.866.748,50-1.788.273,346.655.021,84186.421,25235.086,70421.507,95 .
093383125 ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΑΡΙΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.ΕΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3856727 ΝΕΑΠΟΛΗ2.135.995,31-4.263.779,546.399.774,85287.583,19387.330,01674.913,20 .
081853394 ΚΟΥΚΑΣ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΕΡΜΟΥ 914452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.359.511,01-2.717.329,145.076.840,15899.957,501.091.889,821.991.847,32 .
095519157 ROM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1711143 ΑΘΗΝΑ2.972.110,18-4.093.358,187.065.468,36--- .
094510233 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΤΥΠΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΕΛΕΥΘΕΡ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21817675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.970.848,02-2.090.026,757.060.874,77--- .
095686680 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΑΔΡΕΝ ΕΠΕΚΕΧΡΙΝΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΓΛΗ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.103.044,62-3.957.370,797.060.415,41--- .
095452536 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΦΙΛΙΚΩΝ 712131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.946.065,04-1.807.366,795.753.431,83639.815,84664.998,291.304.814,13 .
099787143 Γ. ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ3.284.733,20722,563.766.890,987.052.346,74--- .
084016468 Ι Μ ΚΑΙ Η ΤΡΑΤΣΗΣ ΟΕΛ ΙΩΝΙΑΣ 11613671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.870.888,85-4.180.986,037.051.874,88--- .
082921817 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 056533 ΠΟΛΙΧΝΗ4.861.489,33-2.184.226,477.045.715,80--- .
094247230 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5559300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ2.983.470,00-4.062.200,037.045.670,03--- .
094381258 BASIC HELLAS ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΓ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 14411251 ΑΘΗΝΑ2.666.421,59-4.375.870,177.042.291,76--- .
094046456 ΕΞΤΡΑΛΟΥΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.171.404,44-4.866.630,697.038.035,13--- .
094341330 ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕΦΙΛΙΠΠΟΥ 450200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ5.439.717,79-1.597.792,657.037.510,44--- .
094048173 ΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΗΜΗΤΡΑΣ 3717778 ΤΑΥΡΟΣ4.281.534,86-2.751.358,237.032.893,09--- .
094067808 ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΟΠΛ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 2345444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ4.356.064,45-2.675.646,367.031.710,81--- .
095568453 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 31313671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.909.746,66-4.116.336,167.026.082,82--- .
099311270 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ2ΧΙΛ ΧΡΥΣ ΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ3.360.722,01-3.662.398,777.023.120,78--- .
095644350 ARGI ΕΠΕΣΚΙΑΘΟΥ 3311254 ΑΘΗΝΑ2.533.799,39-4.488.023,387.021.822,77--- .
094020999 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΤΕΡΜΑ 013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ3.212.878,59-2.258.893,395.471.771,981.095.701,58453.595,611.549.297,19 .
094510915 ΑΛΦΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20768100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ3.707.873,24-3.311.505,917.019.379,15--- .
093052601 Π ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410671 ΑΘΗΝΑ2.583.486,75-4.433.652,367.017.139,11--- .
095753566 INNER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 410561 ΑΘΗΝΑ3.063.627,70-3.947.497,647.011.125,34--- .
094392537 ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥΦΛΩΡΙΝΗΣ 3018346 ΜΟΣΧΑΤΟ1.877.521,33-1.248.257,193.125.778,522.192.092,931.693.105,483.885.198,41 .
094283216 ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΜΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ 410431 ΑΘΗΝΑ3.136.700,51-2.848.007,145.984.707,65525.194,57486.701,181.011.895,75 .
094383450 ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣΕΣ ΕΙΣΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡ ΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΙΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.811.337,20-4.180.678,106.992.015,30--- .
095465218 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕΚΡΗΝΙΔΕΣ 064003 ΚΡΗΝΙΔΕΣ2.401.843,74-3.959.254,326.361.098,06265.988,18364.306,34630.294,52 .
999867462 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑΑΜΥΝΤΑ 665302 ΚΑΒΑΛΑ4.271.614,47-2.442.492,896.714.107,36172.463,2595.041,68267.504,93 .
082484404 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΗΤΗ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.128.138,51-1.849.003,656.977.142,16--- .
095606658 KOSTA ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 1913341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ5.177.097,99-1.786.220,616.963.318,60--- .
094540679 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΣ 1610557 ΑΘΗΝΑ4.085.703,83-2.315.130,346.400.834,17332.519,41229.318,58561.837,99 .
099988752 ΑΝΙΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2111635 ΑΘΗΝΑ3.811.136,04-2.583.158,876.394.294,91237.330,91330.497,18567.828,09 .
093401910 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΣΙΑΕΕΠ ΜΕΛΑ 7612461 ΧΑΙΔΑΡΙ2.506.320,14-4.455.648,086.961.968,22--- .
091542981 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 654625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.974.758,88-2.573.818,975.548.577,85627.719,98772.732,181.400.452,16 .
094035780 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ1.420.312,24-255.915,301.676.227,544.091.660,911.173.932,775.265.593,68 .
094073526 ΓΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ 16212136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.164.132,97-3.234.733,626.398.866,59268.086,34274.232,58542.318,92 .
997670528 SEA STAR CAPITAL PLCΣΙΝΑ 3210672 ΑΘΗΝΑ3.742.945,40-3.196.475,376.939.420,77--- .
094292110 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΑΕΝΕΟΧΩΡΙ 068007 ΔΙΚΑΙΑ2.312.915,67-4.625.230,346.938.146,01--- .
094152449 ΠΡΟΣΥ ΑΕΒΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 1513671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.674.507,60-3.254.797,016.929.304,61--- .
094028358 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕΧΡ ΛΑΔΑ 310561 ΑΘΗΝΑ4.319.070,19-534.900,374.853.970,561.971.599,96101.953,032.073.552,99 .
094005972 ΕΔΟΚ ΑΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 17815231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ883.397,91-2.369.417,443.252.815,351.602.559,462.065.816,653.668.376,11 .
999580309 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΡ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 4643100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ4.089.284,18-2.362.972,086.452.256,26256.080,08203.555,95459.636,03 .
094187345 ΩΜΕΓΑ Γ ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 110559 ΑΘΗΝΑ1.110.420,01-1.398.098,122.508.518,132.227.420,912.154.711,604.382.132,51 .
998725959 EASYTEX ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 317456 ΑΛΙΜΟΣ3.603.629,45-3.267.603,876.871.233,32--- .
094112777 AVELON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΠΟΥΡΝΑΡΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.698.132,77-1.251.164,222.949.296,992.299.639,771.621.970,333.921.610,10 .
099040465 ΑΛΦΑ ΚΑΠΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 3114343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ5.851.592,98-1.002.807,716.854.400,69--- .
095417245 ΜΠΑΛΑΖ ΕΠΕΜΟΛΑΣ 4013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.299.012,95-3.552.875,026.851.887,97--- .
095758469 TELEPLUS MARKETING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 5017561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ3.768.623,13-3.081.757,136.850.380,26--- .
095549727 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 4012131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5.735.393,06-1.111.914,716.847.307,77--- .
094493139 ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΤΣΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.560.445,27-2.163.442,754.723.888,02895.473,821.225.498,112.120.971,93 .
094021923 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΜΒΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 020500 ΝΕΜΕΑ365.711,233.811.850,972.311.993,306.489.555,50272.893,5981.591,21354.484,80 .
095610715 ΕΥΡΩΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓ ΕΣ ΑΛΙΕΥΜ ΕΠΕΠ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ4.283.115,57-2.559.597,016.842.712,58--- .
095155216 ΝΑΒΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 818863 ΠΕΡΑΜΑ----2.926.687,683.914.776,726.841.464,40 .
094318687 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΚΑΤΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΝΑΣ 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.690.189,50-2.094.434,624.784.624,121.252.304,67779.332,732.031.637,40 .
097110187 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗ ΑΝ ΒΡΕΤΤΟΥ 813671 ΑΧΑΡΝΕΣ----3.225.079,883.590.542,176.815.622,05 .
094002343 ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΕΑΥΛΩΝΟΣ 15610443 ΑΘΗΝΑ2.186.491,1330.740,034.584.499,106.801.730,26--- .
094343832 INTERTEL ΑΕ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡ ΕΙΔΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ2.940.437,58-3.859.593,266.800.030,84--- .
094139697 ΜΕΤΩΠΗΡΟΜΑ 1417455 ΑΛΙΜΟΣ2.045.327,04-4.752.398,036.797.725,07--- .
998970756 ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 112 ΚΑΙ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΕΡΑΚΑΣ 015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ934.287,21-548.593,031.482.880,243.442.118,471.867.013,895.309.132,36 .
094368826 ΜΕΤΡΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 040009 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ3.284.496,72-3.496.486,436.780.983,15--- .
099821823 ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΠΕΟΛΥΜΠΟΥ 3115234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.925.083,51-3.847.454,386.772.537,89--- .
099114194 EVENT ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2517563 Π ΦΑΛΗΡΟ3.508.007,10-3.264.334,696.772.341,79--- .
999839309 ΕΥΡΥΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΤΙΚΩΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11414671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ3.671.503,46-3.099.575,806.771.079,26--- .
081183566 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ Μ ΤΑΤΟΓΛΟΥ Θ ΓΚΑΝΟΥΡΗΣ ΟΕΣΤΑΜ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3654629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.643.944,39-3.125.415,216.769.359,60--- .
094320959 OLEA ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΣΕΙΣ ΑΕΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 4819400 ΚΟΡΩΠΙ2.678.532,68-4.087.012,216.765.544,89--- .
094516108 ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ2.410.351,88-3.154.299,785.564.651,66501.408,24692.650,811.194.059,05 .
095606413 ΜΟΥΛΤΙΜΙΝΤΙΑ ΣΕΝΤΕΡ ΕΠΕΒ ΚΩΝ ΝΟΥ 710674 ΑΘΗΝΑ2.563.529,90-4.188.914,986.752.444,88--- .
094051964 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ Κ ΑΒΕΕ11Ο ΧΙΛΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.426.226,73208.817,854.680.736,996.315.781,57190.596,62240.402,38430.999,00 .
094014760 ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝΛΑΕΡΤΟΥ 21 23 25 ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ ΤΑΧ ΘΥΡ 32 38-40-4255102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ771.797,60-422.871,621.194.669,223.459.462,332.090.041,205.549.503,53 .
095233284 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΦΟΙ-ΣΙΑ ΕΠΕΑΥΛΩΝΑΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ2.458.612,58-4.283.657,126.742.269,70--- .
094360552 ΙΝΤΕΡΦΑΣΙΟΝ ΑΕΡΟΔΟΥ 4114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.212.706,27-3.515.753,146.728.459,41--- .
094318976 ΥΒΟΝΝΗ ΣΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΥΔΙΑΣ 316231 ΒΥΡΩΝΑΣ2.594.278,30-3.249.387,585.843.665,88369.737,82507.436,26877.174,08 .
094493975 BASEFON-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9917237 ΥΜΗΤΤΟΣ3.842.300,44-2.876.818,926.719.119,36--- .
999239680 ALNAJJAR BASSAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 813231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ5.234.969,84-1.482.277,726.717.247,56--- .
094147490 ΒΙΟΜΕΤ ΑΕ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ-ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑΓΕΦΥΡΑ 057011 ΓΕΦΥΡΑ4.500.207,69-2.214.131,086.714.338,77--- .
081873798 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ ΠΑΣΧΟΣΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 040100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ4.040.921,30-2.671.302,316.712.223,61--- .
095413897 Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΠΕΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 410561 ΑΘΗΝΑ3.721.485,12-2.990.507,186.711.992,30--- .
094346810 ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 4126441 ΠΑΤΡΑ3.700.286,84-2.505.687,956.205.974,79310.807,57188.819,63499.627,20 .
094365850 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ16 ΧΙΛΙΟΜ ΣΠΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ4.832.074,42361.137,701.510.386,646.703.598,76--- .
094139857 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 210681 ΑΘΗΝΑ1.004.860,47458,691.005.146,632.010.465,792.120.323,882.568.992,774.689.316,65 .
094398566 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.331.550,43-1.735.231,154.066.781,581.808.207,62801.347,602.609.555,22 .
094200833 V SHOPS AE ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΑΠΑΦΗ 17554453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.951.854,68-2.701.963,815.653.818,49558.810,48463.251,271.022.061,75 .
093303836 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ5 ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ5.250.770,09-1.422.402,716.673.172,80--- .
095557438 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ AEΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ2.804.958,10-3.868.081,586.673.039,68--- .
998823130 ΑΝΤΡΗ EXPORTS ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΤΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΡΑΤΟΥΣ 1111364 ΑΘΗΝΑ5.624.524,28-1.038.441,796.662.966,07--- .
093587160 Χ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΣΙΑ ΕΕΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 116777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ2.622.495,27-2.956.527,775.579.023,04516.990,50564.840,951.081.831,45 .
999508809 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 8311634 ΑΘΗΝΑ689.951,86-99.799,30789.751,164.659.243,531.210.806,625.870.050,15 .
082745461 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤ - ΣΙΑ ΟΕΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΥΛΗΣ 14513341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ2.511.764,83-4.147.641,946.659.406,77--- .
999732832 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ LOGISTICS AE67 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.959.538,56-2.218.972,705.178.511,26949.519,60524.682,531.474.202,13 .
094206813 ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΕΛΦΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 115125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.634.587,35-1.739.355,714.373.943,061.579.915,44690.710,572.270.626,01 .
094141472 ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 8111743 ΑΘΗΝΑ2.059.515,54-4.125.373,426.184.888,96189.679,51263.905,04453.584,55 .
099857310 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΛΕΙΑΣ 1118863 ΠΕΡΑΜΑ3.681.963,29-2.564.441,046.246.404,33178.679,95211.277,74389.957,69 .
095527692 ROM INTERNATIONAL ΕΠΕ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΗ ΠΡΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4913341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ3.524.508,17-3.105.456,106.629.964,27--- .
091138345 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΨΑΡΡΩΝ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.235.669,24-2.383.746,686.619.415,92--- .
094447725 AR-CH FASHION ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 5956430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.605.033,34185.559,862.823.865,756.614.458,95--- .
094218492 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕΘΕΣΗ ΔΡΑΓΑΝΙΑ ΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ1.438.157,803.273.916,541.565.042,406.277.116,74272.416,8763.818,60336.235,47 .
095100346 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓ ΔΗΜ ΣΟΥΤΣΟΥ 2811521 ΑΘΗΝΑ----2.861.886,943.727.782,506.589.669,44 .
095495432 ΣΜΑΡΤΝΤΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΛΙΜΟΥ 7816452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ3.647.716,68-2.937.887,256.585.603,93--- .
095151739 ΧΙΟΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΠΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.372.273,96-4.209.492,846.581.766,80--- .
095657960 ΑΛΕΜΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ-ALEMCOHELLAS EPEΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.363.085,77-4.216.431,656.579.517,42--- .
094297153 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 1054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.335.082,58-4.243.642,276.578.724,85--- .
094151625 ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕΝΙΟΒΗΣ 3010446 ΑΘΗΝΑ1.039.417,15-694.993,091.734.410,242.917.240,681.919.187,454.836.428,13 .
095256064 ΜΩΡΑΙΤΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΚΟΜΝΗΝΩΝ 3112461 ΧΑΙΔΑΡΙ2.641.300,12-3.928.171,266.569.471,38--- .
094452864 ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΤΕΡΙΝΓΚ ΑΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.965.738,14-3.602.188,806.567.926,94--- .
095593714 ΠΙΝ ΜΠΕΣΤ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ 7118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.454.240,90-4.110.955,686.565.196,58--- .
081821083 Γ ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΣΙΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 916121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ2.197.029,52-4.366.945,696.563.975,21--- .
095259773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.448.644,81-4.113.395,706.562.040,51--- .
084022807 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕΝΕΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 026500 ΠΑΤΡΑ3.484.950,08-3.075.674,326.560.624,40--- .
095598574 BOSIL ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΕΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3010558 ΑΘΗΝΑ1.282.561,37-1.256.039,992.538.601,362.306.464,741.714.936,424.021.401,16 .
094254731 ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 11814234 Ν ΙΩΝΙΑ4.236.875,52-2.318.728,036.555.603,55--- .
095572454 ΛΕΝΝΑΡΝΤ ΑΛΕΥΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 14518536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.158.127,08-4.397.458,636.555.585,71--- .
099826425 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.457.666,72-1.789.143,684.246.810,401.329.660,39979.083,652.308.744,04 .
094187831 HELLAS SERVICE ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 6018346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.188.376,45-3.734.678,715.923.055,16263.421,91357.343,19620.765,10 .
999310684 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΣΑΜΑΔΟΥ 4618532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.309.079,94-1.622.389,442.931.469,381.804.775,341.802.649,273.607.424,61 .
094361143 TESSUTO ΑΕΒΕΑMAΛIAΔOΣ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.963.301,57-2.546.628,914.509.930,48863.599,231.163.502,412.027.101,64 .
094212900 TALKOM ΑΝ ΕΙΣΑΓ ΕΜΠ ΤΕΧΝ ΟΙΚΟΔ ΚΤΗΜ ΠΑΡΟΧ ΥΠΗΡ ΕΤΑΙΡΑΒΕΡΩΦ 3010433 ΑΘΗΝΑ3.727.914,74-2.807.493,306.535.408,04--- .
094195230 ΣΟΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝ ΕΤΛΑΖΟΥ 338334 ΒΟΛΟΣ2.574.290,43-3.511.721,536.086.011,96187.440,60259.753,82447.194,42 .
084103240 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤ ΓΕΝΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚ ΟΕΚΟΡΑΗ 2726222 ΠΑΤΡΑ2.985.679,51-3.540.705,606.526.385,11--- .
095397764 INNOVATEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 2756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ4.361.430,06-1.696.993,456.058.423,51214.923,48252.461,98467.385,46 .
094050248 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ1.761.935,15-4.756.114,036.518.049,18--- .
094220788 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3154625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.607.148,03-3.908.316,976.515.465,00--- .
094208867 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΒΕΕ1ΟΝ ΧΙΛ ΙΤΕΑΣ ΓΑΛΑ 033200 ΙΤΕΑ2.564.975,28-3.493.131,906.058.107,18190.260,64260.571,39450.832,03 .
094418430 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 310564 ΑΘΗΝΑ2.834.347,58-3.291.019,346.125.366,92163.049,25215.163,20378.212,45 .
999074996 DOMINO ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΗΝΕΙΟΥ 2117342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5.338.393,42-1.164.763,496.503.156,91--- .
094296746 ΡΟΛΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΕΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ4ΧΛΜ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ2.148.552,74-4.342.588,866.491.141,60--- .
094239463 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 614452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.621.472,42-2.353.249,894.974.722,31912.839,90598.476,861.511.316,76 .
094192367 ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΦΗΜΗ 189218 Χ Λ ΑΘΗΝ ΣΠΑΤΩΝ 019004 ΣΠΑΤΑ237.452,58-120.678,32358.130,904.718.673,841.397.159,076.115.832,91 .
093916315 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΔΕΡΙΓΝΥ 14Α10434 ΑΘΗΝΑ2.729.470,25-3.741.502,076.470.972,32--- .
095352598 ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2819300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.407.160,05-3.059.254,566.466.414,61--- .
094313575 ΗΡΑΚΛΕΙΟ CITΥ ΜΑΡΚΕΤ-ΣΠΙΤΙ-ΧΟΜΠΙ-ΚΗΠΟΣ-ΑΕΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1271306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.461.330,25-3.400.107,495.861.437,74254.888,61347.555,83602.444,44 .
081996252 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ-ΣΙΑΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1754629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.444.526,39-4.006.587,396.451.113,78--- .
094328299 EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41214122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.439.752,01-2.010.225,186.449.977,19--- .
999705100 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΑΛΤΕ ΑΤΕ Κ ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕΒΕ1 ΧΛΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΘΕΡΜΗ 054250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.965.287,42-3.480.168,246.445.455,66--- .
094129655 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ ΥΔΡΑΣ 1065302 ΚΑΒΑΛΑ----3.659.326,652.783.128,466.442.455,11 .
093470859 Ε ΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΕΕΕΘ ΟΔ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 072100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.376.670,71-4.060.661,336.437.332,04--- .
094089585 ΕΛΒΙΕΠΕΝ ΕΛ ΒΙΟΤ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΕ79 ΧΙΛ ΝΕΟΑΚ ,20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.691.973,99-3.736.588,996.428.562,98--- .
095415320 ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 19815354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ2.450.583,98-3.975.560,626.426.144,60--- .
999871426 ΑΞΩΝ ΔΙΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΘΥΝΙΑΣ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ3.285.873,84-3.136.654,366.422.528,20--- .
095047463 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Σ-ΣΙΑΓΡΑΒΙΑΣ 512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.024.327,28-2.393.246,296.417.573,57--- .
094510811 ΟΝΕΙΡΟ-ΑΕΒΕ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ2 5 ΧΛΜ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ4.401.957,88-2.011.263,966.413.221,84--- .
999416940 ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΟΤΑΡΑ 6718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.518.800,91-2.680.825,886.199.626,79182.539,4129.867,91212.407,32 .
094039810 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΑΕΝΙΛ 12 ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑΣ 014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.607.896,74-4.796.863,956.404.760,69--- .
094540540 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟ 17 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ ΒΕΡ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ----3.865.860,562.527.353,676.393.214,23 .
099468408 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΑΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 2311854 ΑΘΗΝΑ5.020.248,94-1.367.825,726.388.074,66--- .
095409097 ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΣ ΕΠΕΚΟΜΒΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 072100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.386.985,33-3.999.220,826.386.206,15--- .
082562411 ΚΟΥΤΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΙΑ ΟΕΙ ΜΕΤΑΞΑ 285100 ΡΟΔΟΣ3.379.052,84-2.988.510,306.367.563,14--- .
094255856 ΚΡΙΣΕΛ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ15ΧΛ ΘΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.922.053,15327.883,163.110.741,656.360.677,96--- .
094382741 ΠΡΕΜΙΚ ΑΕΕΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6517671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.103.692,80-4.256.786,786.360.479,58--- .
095664717 PAE TECHNICAL SERVICES SRLΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.698.959,70-3.657.085,136.356.044,83--- .
094184908 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕΛΕΝΟΡΜΑΝ 17810444 ΑΘΗΝΑ3.148.573,42-3.207.184,766.355.758,18--- .
095401801 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15317341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.719.926,68-3.630.426,876.350.353,55--- .
094292133 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ3ΟΝ ΧΙΛ ΟΡΕΣ ΔΑΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ1.842.474,61-2.141.024,483.983.499,091.142.643,691.223.900,042.366.543,73 .
094207975 ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣΒΟΥΛΗΣ 2210563 ΑΘΗΝΑ1.690.972,17-3.663.994,075.354.966,24428.350,86564.707,65993.058,51 .
094503280 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β10671 ΑΘΗΝΑ2.225.581,52-4.112.040,266.337.621,78--- .
095057585 ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΠΕΣΥΚΙΩΝΟΣ 14-1612131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.029.918,49-3.305.170,726.335.089,21--- .
094475287 ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΣΕΙΣ ΕΚΜΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΖΑΝΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.191.728,95-2.564.012,965.755.741,91273.191,06293.336,94566.528,00 .
095299377 ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4015124 ΜΑΡΟΥΣΙ5.261.683,50-1.059.947,596.321.631,09--- .
998573740 PAPERLINE Ι ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 21 ΚΑΙ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 018122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ5.407.514,26-912.160,776.319.675,03--- .
094002736 ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΕΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ 054012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.863.484,65-3.741.140,085.604.624,73304.389,72395.356,94699.746,66 .
081556340 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 019600 ΜΑΓΟΥΛΑ2.836.725,78-3.453.754,946.290.480,72--- .
092257958 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΦΟΙΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 018451 ΝΙΚΑΙΑ3.741.267,206.341,402.541.444,466.289.053,06--- .
093521944 STAR BLASTING ΕΕΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1919200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ2.217.143,86-3.655.746,045.872.889,90182.285,15232.158,58414.443,73 .
095378381 ΑΓΡΟΘΕΡΜ ΕΠΕΒ ΚΩΝ ΝΟΥ ΑΧΑΡΝ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.597.531,83-3.675.378,896.272.910,72--- .
094410861 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.708.476,75-1.904.393,494.612.870,24993.495,74650.865,991.644.361,73 .
094094964 ΑΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΝΟΤΑΡΑ 14418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.591.335,88-3.660.776,526.252.112,40--- .
094470636 ΑΦΟΙ ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.524.509,0030.999,993.692.124,406.247.633,39--- .
998525415 2Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΣΕΝΙ 058500 ΣΚΥΔΡΑ4.280.062,57-1.964.408,436.244.471,00--- .
094065876 ΟΙΝΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Ι ΚΑΙ Γ ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΕΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1117455 ΑΛΙΜΟΣ1.445.259,85-3.338.351,634.783.611,48610.076,15843.073,361.453.149,51 .
095554750 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 89-9118532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.455.897,02-3.778.257,446.234.154,46--- .
094084018 ΕΒΡΟΙΛ ΑΕΒΕΝ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΑΛΟΣ 168100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.119.399,19739.651,743.710.535,425.569.586,35278.363,89385.511,63663.875,52 .
094300555 ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ6ΧΙΛ Ε Ο ΑΡΙΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ4.259.595,16-1.972.521,156.232.116,31--- .
095514900 ΠΡΟΦΑΙΛ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ ΕΠΕΑΔΡΙΑΝΙΟΥ 311525 ΑΘΗΝΑ2.596.491,35-3.634.311,956.230.803,30--- .
092778647 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ-ΣΙΑΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.058.762,49-4.165.716,016.224.478,50--- .
095334058 Ι ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 113122 ΙΛΙΟΝ2.504.047,51-3.720.217,366.224.264,87--- .
999372582 Χ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΓΕΝΝΗΜΜΑΤΑ 1311524 ΑΘΗΝΑ3.937.915,15-2.285.401,336.223.316,48--- .
095592115 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.992.829,39-3.229.437,506.222.266,89--- .
094448920 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 4055535 ΠΥΛΑΙΑ5.267.434,80-951.131,396.218.566,19--- .
094036217 ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 511632 ΑΘΗΝΑ913.001,13-2.662.683,703.575.684,831.107.601,041.534.038,322.641.639,36 .
094083882 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΑΕ4Ο ΧΙΛ ΞΑΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ2.275.736,22-3.925.959,426.201.695,64--- .
095701300 ΜΑΡΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6618545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.667.597,721.926,853.530.664,206.200.188,77--- .
094353980 ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 7711147 ΓΑΛΑΤΣΙ2.062.887,33-4.134.325,646.197.212,97--- .
094337040 HITEC ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1817561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ3.237.249,09-2.952.357,506.189.606,59--- .
093587865 Ε ΚΡΗΤΙΚΟΣ-ΣΙΑ ΕΕΛ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠ 1819400 ΚΟΡΩΠΙ2.054.972,57-4.113.871,906.168.844,47--- .
081973226 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ-Ν ΟΕΛ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 616346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2.057.960,93-4.109.072,306.167.033,23--- .
094240671 ΕΛΕΥΘ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕ ΝΟΤΙΑΝΟΤΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1810671 ΑΘΗΝΑ2.264.843,13-3.901.086,656.165.929,78--- .
094445105 AGOULINO ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕΡΟΔΟΠΗΣ 7818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.564.320,59-3.597.781,346.162.101,93--- .
094259173 ΠΡΟΤΕΙΝ ΑΕΒΕΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΙΠΕ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.341.761,87-3.810.680,286.152.442,15--- .
095311924 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ ΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 14418450 ΝΙΚΑΙΑ2.557.070,45-3.591.800,846.148.871,29--- .
094358372 ΣΠΡΕΙ ΠΑΚ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ48 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ2.563.217,73-2.558.476,165.121.693,89440.086,24585.450,961.025.537,20 .
094485268 Μ FASHION ΦΑΣΙΟΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 056402 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ4.753.308,75-1.053.614,465.806.923,21158.720,56174.563,08333.283,64 .
998671074 ΩΡΙΩΝΑΣ ΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1954625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.397.327,671.018.368,301.723.838,786.139.534,75--- .
999058333 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΟΙΞΕΩΣ 1611147 ΓΑΛΑΤΣΙ4.056.237,21-2.082.722,006.138.959,21--- .
099935119 ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.ΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.992.326,85-2.443.143,435.435.470,28318.584,08374.859,55693.443,63 .
091562193 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΝΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΡΗΤΗΣ 6814231 Ν ΙΩΝΙΑ2.653.315,38-2.584.310,855.237.626,23371.731,54513.908,04885.639,58 .
800176683 ΒΟΛΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΜ ΒΟΛΒΗ 057014 ΣΤΑΥΡΟΣ4.388.916,40-1.732.707,676.121.624,07--- .
098119917 ARROW FINANCE INCΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.024.572,44-4.096.089,946.120.662,38--- .
999984224 ΤΕΡΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ4.998.047,77-1.116.634,116.114.681,88--- .
093239940 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΥΙΟΙΙ ΖΗΡΙΝΗ 754454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.106.414,09-4.002.566,146.108.980,23--- .
094260043 ΕΛΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕ ΟΔΟΣ Ι 1371601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ3.356.417,43-2.751.102,906.107.520,33--- .
999511285 ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 1238333 ΒΟΛΟΣ2.240.730,39-1.923.200,904.163.931,291.001.299,78941.877,721.943.177,50 .
094191924 ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΔΟΜ ΕΡΓΑΣ ΑΝ ΕΤΠΕΙΡΑΙΩΣ 7718346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.350.561,75-3.755.743,466.106.305,21--- .
095181130 ΜΙΛΤΟΤΡΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.034.392,69-4.066.837,476.101.230,16--- .
081851143 ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2456224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.362.874,76-3.737.748,886.100.623,64--- .
094432017 DOT AND DASH COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28215231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.532.525,38-2.445.070,604.977.595,98706.929,71414.011,301.120.941,01 .
094292213 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΒΡΟΣ ΑΕ4 ΧΛΜ ΔΙΔ ΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 068300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ2.033.196,79-4.065.098,156.098.294,94--- .
099394593 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΡΑ 021200 ΑΡΓΟΣ2.864.574,45-2.109.376,844.973.951,29598.483,45522.259,381.120.742,83 .
094249862 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΒΕΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ 611255 ΑΘΗΝΑ2.017.853,19-4.076.372,346.094.225,53--- .
095651156 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.896.143,97-1.672.645,533.568.789,501.472.024,841.041.201,662.513.226,50 .
093709260 ΟΔΙΚΑ-ΟΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ- Κ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΕΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1454641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.064.077,38-4.017.079,816.081.157,19--- .
094064580 FLORA ΑΕ ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΟΠΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ7ΟΝ ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ3.117.430,53-2.018.558,675.135.989,20400.525,83541.969,53942.495,36 .
097809734 ΒΕΘΑΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.444.002,21-3.629.647,776.073.649,98--- .
084096060 ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Ο.Ε.ΝΕΟΧΩΡΙ 030001 ΝΕΟΧΩΡΙ3.001.817,53-3.066.732,586.068.550,11--- .
094074615 ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΧΛΜ 13 Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.711.112,70-1.203.116,342.914.229,042.224.214,42929.300,043.153.514,46 .
094199786 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΠΛΑΓΙΑ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.337.199,23-1.193.897,332.531.096,561.956.383,891.576.469,833.532.853,72 .
999940356 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1717672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.176.422,77-2.886.335,676.062.758,44--- .
997994965 ADVANCE HUMAN RESOURCES ΑΝΩΝΥΜ ΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 14554638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----4.876.272,821.185.152,546.061.425,36 .
092165136 ΒΙΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15341222 ΛΑΡΙΣΑ3.516.726,03-1.722.164,635.238.890,66470.733,92350.100,77820.834,69 .
094299195 ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1254624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.307.397,98-2.752.101,966.059.499,94--- .
094531880 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓ ΑΕΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2018532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.484.139,57-3.572.901,856.057.041,42--- .
094054120 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΚΑ ΑΕΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9Α10560 ΑΘΗΝΑ1.588.231,678.619,794.457.310,606.054.162,06--- .
998130048 EVROIL PETROLEUM ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΑΒΑΚΗ 1612461 ΧΑΙΔΑΡΙ3.854.918,3175.516,932.121.911,416.052.346,65--- .
095652558 PLANETWORKS ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΟΝΙΤΣΗΣ 615125 ΜΑΡΟΥΣΙ3.722.484,74-2.325.116,386.047.601,12--- .
999834627 Ν ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΠΕΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 058002 ΑΡΝΙΣΣΑ3.650.971,04-2.395.840,076.046.811,11--- .
095556743 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΠΛΑΤΑΙΩΝ 5210435 ΑΘΗΝΑ2.535.284,00-3.508.714,296.043.998,29--- .
095601208 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΣΗ ΛΙΑΚΟΥΔΙ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ3.453.004,56-2.590.228,916.043.233,47--- .
094459945 Κ ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩ ΤΑΤΟΙΟΥ 24613671 ΑΧΑΡΝΕΣ----2.556.533,483.484.458,686.040.992,16 .
997180750 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 11117235 ΔΑΦΝΗ238.984,54-43.614,68282.599,225.428.174,76322.374,425.750.549,18 .
094410062 ΑΒΕΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΒΟΡ ΕΛΛΑΔΑΣ CHAMPIONS ΑΕΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1254626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.125.984,53-2.895.154,786.021.139,31--- .
998819245 B2B OIL ΕΠΕΣΗΣΤΟΥ 918758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.461.830,08-2.558.540,226.020.370,30--- .
999089900 G AR DESIGN ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΘΗΒΩΝ 31812241 ΑΙΓΑΛΕΩ3.926.424,90-2.084.838,406.011.263,30--- .
099367610 ΓΚΡΕΚΟ ΜΙΤ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΠΑΤΗΣΙΩΝ 410677 ΑΘΗΝΑ2.868.577,89-2.543.803,225.412.381,11284.431,40296.790,63581.222,03 .
094229457 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΛ ΑΒΕΕΘΗΒΩΝ 21018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.595.173,07-3.393.117,875.988.290,94--- .
095737683 ΚΑΖΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ LTD ΕΠΕΚΟΝΔΥΛΗ 1418345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.088.740,93-2.897.047,415.985.788,34--- .
095410324 ΕΛΜΕΡ ΕΠΕΧΑΛΚΙΔΟΣ 1911143 ΑΘΗΝΑ2.246.105,25-3.735.541,075.981.646,32--- .
094173678 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝ ΕΤ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 318547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.981.482,18-3.994.943,675.976.425,85--- .
099788244 ΙΑΣΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 4618534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.723.422,26-2.252.902,305.976.324,56--- .
094019915 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΕ ΑΕΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 4911251 ΑΘΗΝΑ1.966.340,07-4.005.114,445.971.454,51--- .
094080277 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤ ΑΕΘΗΣΕΩΣ 15617675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.973.232,65-3.995.920,115.969.152,76--- .
097669825 ΚΟΙΝ CHRISTIANI ΚΑΙ NIELSEN LTD ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ4.511.124,51-1.456.949,575.968.074,08--- .
094388143 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΣ ΑΒΕΕΝ ΒΡΕΤΑΚΟΥ 6485100 ΡΟΔΟΣ2.355.725,82-3.608.993,495.964.719,31--- .
095667989 ΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝ ΕΓΝΑΤΙΑ 16854638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.285.506,19-3.674.766,655.960.272,84--- .
081795687 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΣΙΑΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 3211633 ΑΘΗΝΑ2.220.791,61-3.738.446,075.959.237,68--- .
091892458 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΙΑ ΟΕΖΑΓΟΡΙΩΝ 1710445 ΑΘΗΝΑ2.388.077,55-2.217.127,674.605.205,22566.932,00783.642,461.350.574,46 .
094014839 ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΙΞ ΑΕ26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4715125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.645.030,113.567,644.306.945,725.955.543,47--- .
998910041 SILVER ONE ΑΡΓΥΡΑ ΣΚΕΥΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 3511745 ΑΘΗΝΑ4.887.907,70-1.067.018,625.954.926,32--- .
095738956 ΑΛΦΑ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.161.304,80-2.793.583,215.954.888,01--- .
093145553 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜ-ΣΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 310438 ΑΘΗΝΑ2.184.766,78-3.769.612,885.954.379,66--- .
094292305 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΕΡΙΖΙΑ 068014 ΡΙΖΙΑ ΕΒΡΟΥ4.557.516,33-1.395.839,005.953.355,33--- .
095410489 ΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 15654645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.365.004,31-3.584.087,895.949.092,20--- .
999883960 S M ART INTERACTIVE SERVICES ΕΠΕΜΠΑΚΝΑΝΑ 3311744 ΑΘΗΝΑ966.565,30-1.093.009,412.059.574,712.082.436,411.806.528,133.888.964,54 .
099102693 Θ.Μ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 018122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ3.581.778,49-2.362.161,985.943.940,47--- .
093454282 ΠΕΤΡΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΝΙΚ ΠΥΡΖΑ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ1.728.276,52-4.214.135,625.942.412,14--- .
095327424 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΕΠΕΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 412131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.451.014,30-3.484.248,435.935.262,73--- .
095338383 ΠΑΡΑΓ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΚΜΙΣΘ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΑΓ ΤΑΙΝΙΩΝΓΡΑΒΙΑΣ 910678 ΑΘΗΝΑ2.258.748,66-3.675.736,125.934.484,78--- .
093254390 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-Α.Γ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.ΕΤΣΑΜΑΔΟΥ 4526222 ΠΑΤΡΑ1.969.248,84-3.964.600,385.933.849,22--- .
094211104 ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΧΑΙΟ ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 020011 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ3.449.842,47-1.604.216,855.054.059,32507.786,09367.259,09875.045,18 .
094048591 ΑΦΟΙ Δ ΣΗΜΙΤΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΥΔΡΥΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠ/ΑΙ Α.Ε.ΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ3.244.895,83-2.682.958,155.927.853,98--- .
095676857 ΒΕΛΟΣ ΕΠΕΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 12526221 ΠΑΤΡΑ2.895.697,53-3.019.747,535.915.445,06--- .
094206456 ΔΙΕΚΑΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 42 ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ2.983.132,40-2.928.814,165.911.946,56--- .
095596335 ΙΝΤΕΡ ΠΑΚ-ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 13754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.479.251,09-3.421.241,545.900.492,63--- .
081760675 ΑΡΙΣΤ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΟΕΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛ 26-Β54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ3.459.870,44-2.438.411,855.898.282,29--- .
094115128 ΚΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ2.087.379,07-1.084.503,253.171.882,322.072.784,36652.129,392.724.913,75 .
094355056 ΧΡΥΣΗ ΧΤΕΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 210677 ΑΘΗΝΑ937.627,39-1.513.418,732.451.046,121.463.414,301.981.008,753.444.423,05 .
099757140 Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ -ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 4213674 ΑΧΑΡΝΕΣ2.723.737,49-2.885.269,735.609.007,22160.215,95124.339,62284.555,57 .
094177524 ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ 17 Χ15344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.236.103,71-1.613.034,873.849.138,581.338.888,93701.465,022.040.353,95 .
094367055 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΤΩΝΟΣ 253200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ3.196.682,92-2.690.510,045.887.192,96--- .
094013892 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ4ΟΝ ΧΛΜ ΑΡΓ ΤΡΙΠΟΛ 021200 ΑΡΓΟΣ2.220.522,80-3.664.782,055.885.304,85--- .
097729722 ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ν ΕΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.074.428,33-2.805.705,855.880.134,18--- .
095641650 ΠΕΝΤΕ ΔΕΛΤΑ ΕΠΕΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5110552 ΑΘΗΝΑ3.675.555,93-2.200.236,065.875.791,99--- .
095410300 ΒΥΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΙΟΤ ΕΤ ΕΝΔ/ΤΩΝΝΑΥΠΛΙΟΥ 3514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.180.206,93-3.694.307,285.874.514,21--- .
090036134 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘ ΚΟΚΚΑΛΗ 111521 ΑΘΗΝΑ----5.020.118,97848.316,755.868.435,72 .
099942541 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 13615344 ΓΕΡΑΚΑΣ3.386.508,61-2.076.685,745.463.194,35200.139,15198.324,46398.463,61 .
999994174 ΜΠΕΡΤΟ ΤΖΙΑΝΝΙΝΙ ΑΕΧ ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 2573134 ΧΑΝΙΑ3.657.502,91-2.198.806,375.856.309,28--- .
082635468 ΥΙΟΙ ΕΥΑΓ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΑΤΡΙΔΟΥ 10417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.623.671,37-2.229.181,685.852.853,05--- .
095710474 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΕΥΘΥΝΗΣΦΑΒΙΕΡΟΥ 3934100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.604.258,45-3.242.197,325.846.455,77--- .
093207467 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.861.088,96-2.306.638,245.167.727,20293.831,81381.485,46675.317,27 .
082307516 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝ-ΣΙΑ ΟΕΒ ΜΠΕΝΑΚΗ 1310436 ΑΘΗΝΑ2.217.713,88-3.625.217,625.842.931,50--- .
094529687 AR EL GROUP ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥΚΑΡΠΟΥ 1911631 ΑΘΗΝΑ3.194.802,92-2.647.126,325.841.929,24--- .
095392596 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝΚ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚ ΧΡΗΣΗΣΣΚΟΥΦΑ 2613671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.969.495,90-1.871.612,985.841.108,88--- .
094225981 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΣ-ΕΜΠΟΡ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΒΙΠΕ 041500 ΛΑΡΙΣΑ3.154.201,68-2.198.393,995.352.595,67203.333,07280.813,34484.146,41 .
099353408 SAN GIORGIO DEL MONTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΑΝ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕΛ ΜΟΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 14911475 ΑΘΗΝΑ762.651,12-1.076.448,151.839.099,272.145.196,251.849.346,403.994.542,65 .
094100858 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΟΙ MULTIKAN25ΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.903.629,68-3.920.192,845.823.822,52--- .
099753140 Ε ΚΑΙ Κ ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 914562 ΚΗΦΙΣΙΑ2.102.946,88-1.825.689,313.928.636,19860.165,611.030.612,031.890.777,64 .
095606216 ΣΙ ΕΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2210671 ΑΘΗΝΑ1.746.031,53-2.855.739,424.601.770,95507.533,64702.679,661.210.213,30 .
095321470 ΒΕΓΚΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ7ΧΛ ΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.758.329,27-3.053.354,255.811.683,52--- .
099954287 Μ. ΠΑΡΕΛΛΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΕΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 814121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.837.856,72-2.531.048,165.368.904,88187.519,42254.550,42442.069,84 .
095667129 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣΕΠΕ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 21Β15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ2.459.057,29-3.347.784,695.806.841,98--- .
095460524 ΧΑΡΤΕΜ ΕΠΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΕΡΑΝΙΟΥ 710552 ΑΘΗΝΑ4.991.517,04-810.153,765.801.670,80--- .
095477069 ΙΔ ΕΠΙΧ ΟΙΚ ΕΥΓΗΡ ΚΛΙΝ ΗΛΙΚ ΠΑΣΧ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΞΑΝΘΟΥ 516675 ΓΛΥΦΑΔΑ776.282,42-1.047.826,221.824.108,641.904.637,262.069.189,223.973.826,48 .
999594260 ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 211635 ΑΘΗΝΑ4.267.706,67-1.523.661,685.791.368,35--- .
094264066 ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ ΓΚΡΕΚΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΤΣΟΥΔΗΣΑ Β Ε ΕΔΟΙΡΑΝΗΣ 22217674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.715.176,11-2.394.091,635.109.267,74306.959,47374.601,69681.561,16 .
081148681 Κ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΑΓΚΛΗ 865403 ΚΑΒΑΛΑ1.727.934,34-3.283.247,685.011.182,02332.694,79445.324,52778.019,31 .
999778084 ΩΤΟ-ΝΤΑΖ ΕΠΕΜΠΙΧΑΚΗ 4618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.966.959,77-2.808.920,054.775.879,82461.589,51551.650,981.013.240,49 .
099491147 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 067100 ΞΑΝΘΗ2.191.390,35-3.597.518,655.788.909,00--- .
999309427 ΓΟΥΕΣΤ ΕΛΛΑΣ WEST HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ17 ΝΟΕΜΒΡΗ 4717455 ΑΛΙΜΟΣ2.290.934,36-2.140.366,344.431.300,70772.947,74584.270,291.357.218,03 .
093661062 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ -ΣΙΑ ΕΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 25918450 ΝΙΚΑΙΑ2.361.041,92-3.422.846,535.783.888,45--- .
999299141 ΓΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΓΟΥΝΑΡΗ 4-618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.457.828,10-2.324.464,155.782.292,25--- .
094327819 SAT BOX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 411743 ΑΘΗΝΑ3.419.207,74-1.976.078,425.395.286,16221.891,14163.355,40385.246,54 .
094306338 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 310 ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 117673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.180.113,12-2.599.703,615.779.816,73--- .
094527946 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ΑΣ ΣΕΠΤΕ ΜΒΡ57010 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ3.080.969,44-2.695.344,425.776.313,86--- .
998722668 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΑΕΚΙΣΣΑΜΟΥ 179Α73136 ΧΑΝΙΑ3.663.363,07-2.107.354,035.770.717,10--- .
081880600 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝΙΚΑΝΩΡΟΣ 3454250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.948.833,98-2.817.269,535.766.103,51--- .
091172812 ΚΟΥΒΑΡΗΣ Ι ΣΙΑ ΟΕΒΑΛΤΟΥ 3017341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.149.014,35-3.616.622,815.765.637,16--- .
099366336 WIT TEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΟΥΡΑΝΙΑΣ 115562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ3.179.674,48-2.579.254,435.758.928,91--- .
099989078 ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ ΒΟΥΡΑΚΗ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΛΙΟΣ ΟΕΣΚΑΛΙΔΗ 1273131 ΧΑΝΙΑ3.070.697,80-2.686.401,585.757.099,38--- .
094061214 ΣΠΙΘΑ ΑΕΒΕΤΡΙΑΔΙ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.414.290,88-2.974.300,674.388.591,55569.702,38795.290,351.364.992,73 .
081775302 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝ ΧΙΛ ΚΑΤΕΡ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ4.316.026,19-1.436.718,885.752.745,07--- .
998921504 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΟΤ 10 2-818863 ΠΕΡΑΜΑ930.897,86-784.898,961.715.796,822.507.522,391.528.615,774.036.138,16 .
099036685 ΤΖΟΖΕΦ ΤΖΙΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 150 Α17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.981.716,17-2.767.310,725.749.026,89--- .
999611874 ΧΡΟΝΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8718233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.663.697,22-1.076.914,205.740.611,42--- .
099438219 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΟΥΜΕΛΑ 3955132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ3.032.723,82-2.705.009,925.737.733,74--- .
094090584 ΑΔΕΛΚΑΝ ΑΒΕΕΕ ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑΡΗΠΛΑΤΑΝΟΣ 037100 ΑΛΜΥΡΟΣ2.026.689,315.957,003.697.294,035.729.940,34--- .
095421098 ΑΝΟΔΟΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.940.316,76-3.780.524,795.720.841,55--- .
099775316 ΑΝΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.389.186,7423.422,312.304.703,165.717.312,21--- .
095755283 ΑΛΑΡΚΟ CLUB ΕΠΕΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 7417674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.407.289,50-3.305.990,935.713.280,43--- .
095443158 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ Α ΕΠΕΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2217234 ΔΑΦΝΗ3.513.445,28-2.185.207,135.698.652,41--- .
095131102 BENAUTO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 7510447 ΑΘΗΝΑ2.939.198,84-2.754.128,355.693.327,19--- .
099867782 ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 10454646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.256.323,78-2.433.082,985.689.406,76--- .
099775039 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ16 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ2.583.622,50294.262,582.803.831,655.681.716,73--- .
094141110 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 310557 ΑΘΗΝΑ1.429.660,87-4.249.843,315.679.504,18--- .
094052008 PILUX DANPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΓ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 2054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.029.330,09-630.155,381.659.485,472.625.490,381.387.240,594.012.730,97 .
093479215 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΩΤ ΠΕΡ ΟΔΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ3.875.147,30-1.796.285,755.671.433,05--- .
084130370 ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΗΜ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 065302 ΚΑΒΑΛΑ2.429.866,66-3.239.181,815.669.048,47--- .
999360976 ΡΟΔΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΔΑ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ4.294.149,87-1.369.764,505.663.914,37--- .
095204694 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΜΙΑΟΥΛΗ 5226222 ΠΑΤΡΑ2.512.126,46-3.147.013,515.659.139,97--- .
095625488 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 311253 ΑΘΗΝΑ3.158.295,69-2.498.236,375.656.532,06--- .
099376471 Θ.ΔΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΕΠ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ 656429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ3.301.024,38-1.993.005,565.294.029,94167.641,25191.707,07359.348,32 .
095371921 ΕΠΕ Θ-Β ΒΑΚΟΣΣΙΝΔΟΣ 057400 ΣΙΝΔΟΣ2.546.770,34-2.717.009,375.263.779,71163.095,77226.371,05389.466,82 .
084283546 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ10 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057400 ΣΙΝΔΟΣ3.925.755,20-1.721.615,045.647.370,24--- .
094497790 ΙΝΓΚΡΟΣΣΟ ΑΜΠΙΤΟ -INGROSSO ABITO- ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΕΙΣ Κ ΕΞΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 112244 ΑΙΓΑΛΕΩ2.920.309,99-2.724.334,045.644.644,03--- .
082463513 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 51415342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ4.124.969,84-1.517.618,095.642.587,93--- .
093904629 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2617122 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.116.838,11-3.517.984,345.634.822,45--- .
095636221 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡ ΕΥΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.378.657,84-3.255.937,595.634.595,43--- .
092766311 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΕΣΤΥΛ ΧΟΥΤΑ 5372200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ2.168.298,95-3.465.280,805.633.579,75--- .
095736312 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΥΠΟΔ-ΕΝΔ ΕΠΕΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 9116561 ΓΛΥΦΑΔΑ2.766.674,60-1.655.894,014.422.568,61579.291,16629.797,501.209.088,66 .
095381176 Κ ΤΣΙΚΛΙΤΑΡΗΣ - Δ ΜΑΡΤΟΣ ΕΠΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ2.008.561,15-3.619.960,175.628.521,32--- .
095651132 ΝΑΥΣΚΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 7319200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ792.015,87-1.192.189,401.984.205,271.556.774,952.087.492,023.644.266,97 .
094143545 ΥΤΕΚΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ4.139.544,82-1.481.090,265.620.635,08--- .
094142604 ΒΕΞ Ν ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΕΚΙΣΣΑΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 073400 ΚΙΣΣΑΜΟΣ1.889.712,25-1.431.346,953.321.059,20992.100,931.301.096,722.293.197,65 .
094240787 FAIRE ΑΕΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣΒΕΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤ 1211742 ΑΘΗΝΑ2.161.176,80-3.452.960,625.614.137,42--- .
095561810 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΤΕΡΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 057010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ2.593.785,76-3.017.240,235.611.025,99--- .
094385313 ΜΑΡΚΟΣ ΚΙΟΥΚΑΣ Κ ΥΙΟΙ ΑΕΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 49 5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.209.128,32-3.393.702,275.602.830,59--- .
094132506 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΒΕΕΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.698.639,77-3.450.513,835.149.153,60189.546,85262.694,04452.240,89 .
094520091 ΑΦΟΙ ΤΣΕΒΡΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 456334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ2.909.168,79-2.691.758,645.600.927,43--- .
082371110 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ-ΣΙΑ ΟΕ 2 ΧΙΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ----2.666.373,402.932.613,695.598.987,09 .
095021877 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2849100 ΚΕΡΚΥΡΑ2.144.220,96-1.514.744,023.658.964,98869.960,001.067.448,831.937.408,83 .
095567794 ΠΕΤΡΟΝΤΡΙΛΛ ΕΠΕΠΟΣΙΔΙΠΠΟΥ 610442 ΑΘΗΝΑ2.747.013,24-2.844.375,605.591.388,84--- .
094135729 Δ ΒΑΛΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 1215123 ΜΑΡΟΥΣΙ739.562,76-698.687,571.438.250,332.501.849,751.647.854,054.149.703,80 .
099356564 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α ΒΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ3.679.608,68-1.905.489,945.585.098,62--- .
094138990 ΤΕΞΥΜΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 3410436 ΑΘΗΝΑ2.674.466,50-2.907.993,115.582.459,61--- .
099969461 ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΩΡΙΔΟΣ 6012242 ΑΙΓΑΛΕΩ3.083.852,51-2.497.085,665.580.938,17--- .
094223766 ΛΗΔΡΑ ΑΕΑΓΙΟΥ ΚΩΝΝΟΥ 4015124 ΜΑΡΟΥΣΙ2.042.494,57-3.534.336,365.576.830,93--- .
094210598 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ6 5 ΧΙΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ2.097.269,47-3.478.578,425.575.847,89--- .
094430349 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΙΣ ΕΞ ΑΝΤΚΗ ΕΤ ΟΙΝΟΠΝ ΦΩΤΙΣΤ ΠΕΤΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5415235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ2.029.771,84-3.545.562,535.575.334,37--- .
094261390 ΚΡΕΤΑ ΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΟΙΡΕΣ 070400 ΜΟΙΡΕΣ1.971.286,25-3.212.989,105.184.275,35177.447,64213.502,69390.950,33 .
095410987 INTERFERRO ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9210434 ΑΘΗΝΑ3.993.715,25-1.580.973,445.574.688,69--- .
094510128 ΑΣΠΙΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΕ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΛΗΨ ΚΑΙ ΔΙΑΒ ΧΡΗΜΑΤ ΕΝΤΟΛΣΩΤ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.253.852,45-2.311.139,805.564.992,25--- .
095548024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.660.643,28-2.892.238,035.552.881,31--- .
094437690 ECOINVEST -ΕΚΟΙΝΒΕΣΤ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣ ΑΕΛΔΕΑΙΟΛΟΥ 8110559 ΑΘΗΝΑ2.020.384,57-3.521.210,245.541.594,81--- .
082819050 ΑΛΚΥΩΝ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 410431 ΑΘΗΝΑ1.196.480,96-804.172,752.000.653,712.170.739,821.362.710,203.533.450,02 .
095299549 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΠΕΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 114561 ΚΗΦΙΣΙΑ1.832.041,13-3.696.162,465.528.203,59--- .
094480617 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 10211528 ΑΘΗΝΑ805.823,01-147.609,66953.432,673.623.613,66945.037,254.568.650,91 .
095147622 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Β.ΚΑΡΓΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2514575 ΣΤΑΜΑΤΑ255.357,44-189.600,60444.958,042.861.823,352.214.617,075.076.440,42 .
093166710 ΖΕΡΒΑΣ Χ ΕΕΕΔΙΑΔ ΠΑΥΛΟΥ 016675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.595.376,29-1.575.475,003.170.851,291.371.352,56977.232,962.348.585,52 .
094184400 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 95Γ15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ236.727,95-27.275,45264.003,404.495.362,68754.619,945.249.982,62 .
095354395 ΝΤΟΜΕΤ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΣΤΗΜ-ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘ-ΠΡΟΙΟΝ--ΥΠΗΡ-ΜΟΝ-ΕΠΕΠΑΛ ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ 610556 ΑΘΗΝΑ2.423.829,44-3.089.713,725.513.543,16--- .
082976620 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΦΙΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΞΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 754249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.956.553,61-3.554.305,235.510.858,84--- .
082645799 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ - ΚΟΥΛΙΣΟΓΛΟΥ Ι ΟΕ3 ΧΙΛ ΣΕΡ ΟΙΝ 062100 ΣΕΡΡΕΣ1.826.939,00-3.681.121,235.508.060,23--- .
096000161 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΥΝ ΠΕΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 2340200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ463.366,88-229.149,80692.516,682.293.505,462.499.141,534.792.646,99 .
081939350 ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ-ΣΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4511528 ΑΘΗΝΑ2.832.063,46-2.645.984,925.478.048,38--- .
095057390 ΚΛΕΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝ Λ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 18913671 ΑΧΑΡΝΕΣ----3.989.720,781.482.710,425.472.431,20 .
094198206 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΘΕΟΛΟΓΟΣ 035005 ΜΑΡΤΙΝΟ2.110.843,06-3.340.314,375.451.157,43--- .
094136100 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 5810446 ΑΘΗΝΑ2.060.660,00-3.388.875,625.449.535,62--- .
081476338 Ι ΜΑΚΡΑΣ ΣΙΑ ΟΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 17917121 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.855.037,53-2.591.234,195.446.271,72--- .
082951766 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΣΙΑ ΟΕΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 257008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.122.441,71-3.314.237,165.436.678,87--- .
099276160 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΝΔΡΑΚΗ 1041447 ΛΑΡΙΣΑ1.643.014,95-1.969.725,433.612.740,38828.125,17991.458,511.819.583,68 .
095450948 ART ΙΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΠΕΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 1214122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.821.117,12-1.610.572,545.431.689,66--- .
097728356 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.820.100,21-3.603.415,975.423.516,18--- .
095396442 ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΠΕΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 6015344 ΚΑΝΤΖΑ1.902.830,63-3.518.534,975.421.365,60--- .
093723032 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΗΜΝΟΥ 654627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.075.775,76-3.345.053,595.420.829,35--- .
094385478 MICRO MEGA ΑΝ ΕΙΣ ΕΞ ΕΜΠ ΕΤ ΕΙΔ ΔΙΑΤΡΗΛ ΕΙΔ ΑΥΤ ΕΝΔΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 10216673 ΒΟΥΛΑ1.796.771,37-3.619.612,725.416.384,09--- .
091788030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΕΔΙΑΣΕΛΟ ΑΧΑΙΑΣ 025015 ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ2.255.190,00-3.158.896,455.414.086,45--- .
095535760 MASINERY ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 29611141 ΑΘΗΝΑ2.066.004,68-3.344.169,215.410.173,89--- .
095477008 ΤΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΑΙΑΣ 114232 Ν ΙΩΝΙΑ1.897.324,36-3.512.699,005.410.023,36--- .
094134339 VITAL COTTON AEBEKATΣΑΝΤΩΝΗ -14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.924.826,41-3.479.549,005.404.375,41--- .
084146380 Ν ΓΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΥΡ ΜΑΡΤΕΛΑΟΥ ΟΕΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 318122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.244.321,46-3.157.522,895.401.844,35--- .
094418312 XAΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ18Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.200.482,20-3.194.990,325.395.472,52--- .
999724266 MONDIALINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2818531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.321.082,78-1.562.686,734.883.769,51273.700,31235.324,86509.025,17 .
095381072 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 318537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.021.070,36-3.369.847,025.390.917,38--- .
998829392 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3759100 ΒΕΡΟΙΑ4.415.925,80-970.802,055.386.727,85--- .
081297858 ΚΟΛΟΒΙΣΤΕΑ ΑΦΟΙ ΟΕ23 ΧΙΛ ΑΘ ΛΑΜΙΑ 014568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ2.637.142,84-2.746.197,955.383.340,79--- .
093813824 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ - ΣΙΑΕΕΑΡΜΑ 032200 ΘΗΒΑ4.404.652,25-967.991,685.372.643,93--- .
095589842 Ε ΔΡΟΥΓΚΑΣ Θ ΜΠΑΛΙΟΣ ΕΠΕΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 20918755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.910.378,14-2.851.575,074.761.953,21255.318,07355.041,89610.359,96 .
094096435 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕΜΑΚΕΔΟΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΟΥ57008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.743.234,15-2.627.388,345.370.622,49--- .
095264630 ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡ ΓΕΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΤΕΓΕΚ ΕΠΕΚΟΝΙΤΣΗΣ 1515125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.998.560,42-2.369.918,615.368.479,03--- .
094107000 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 061400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ4.252.117,69-1.109.341,485.361.459,17--- .
999937597 ΣΑΒΒΟ ΠΡΕΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1410432 ΑΘΗΝΑ2.456.704,48-2.327.069,984.783.774,46275.191,94300.951,25576.143,19 .
800508971 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.821.187,42-474.737,202.295.924,622.435.954,62624.175,433.060.130,05 .
999634494 PREMIUM CORESYS ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΥ ΑΝΩ ΖΗΝΩΝΟΣ 310431 ΑΘΗΝΑ----3.036.665,922.317.654,895.354.320,81 .
800423999 AGATONIKI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΟ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ4.667.845,57-681.847,775.349.693,34--- .
094234375 Ν ΚΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.823.809,45-1.663.140,863.486.950,311.101.496,39761.159,411.862.655,80 .
094475400 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ Δ Λ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙΟ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 1 017562 Π ΦΑΛΗΡΟ----2.367.510,772.978.085,085.345.595,85 .
095135635 ΑΚΜΩΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.381.554,71-2.815.869,294.197.424,00481.770,20665.110,121.146.880,32 .
094018605 ΘΕΡΜΙΣΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 1011142 ΑΘΗΝΑ1.404.588,42-3.935.192,035.339.780,45--- .
094532840 DON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 33617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.402.821,73-2.935.801,085.338.622,81--- .
094055490 ΕΒΡΟΣ ΑΕΒΕΠΛΑΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2668100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ2.348.426,17-2.982.192,245.330.618,41--- .
098076439 BREPLAST AEΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 12511527 ΑΘΗΝΑ1.764.152,49-3.565.005,495.329.157,98--- .
094036360 ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Γ ΣΤ19ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝΘ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.045.310,2116.213,091.694.990,662.756.513,961.078.160,281.487.949,702.566.109,98 .
094538950 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΤΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΑΒΑΚΗ 3-511526 ΑΘΗΝΑ1.949.788,06-1.320.793,913.270.581,971.209.426,73840.295,652.049.722,38 .
084260902 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-910435 ΑΘΗΝΑ1.768.215,38-2.102.356,923.870.572,30690.810,76756.975,181.447.785,94 .
094067140 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΕΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-1010679 ΑΘΗΝΑ2.762.516,39-2.555.815,385.318.331,77--- .
094286476 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΕΚΑΛΒΟΥ 8911475 ΑΘΗΝΑ2.212.728,83-3.101.039,005.313.767,83--- .
094039895 ΜΕΝΤΙΧΡΩΜ ΑΕ26ΧΛ ΠΑΙΑΝ ΜΑΡΚΟΠ -19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ2.215.629,412.000,003.093.603,815.311.233,22--- .
999235225 ΜΑΡΝΙΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-618755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.867.229,64-1.441.757,255.308.986,89--- .
099391382 ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 154630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.375.287,41-2.929.495,775.304.783,18--- .
999891450 ΚΟΜΚΟΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3416231 ΒΥΡΩΝΑΣ4.101.461,68-1.191.794,625.293.256,30--- .
094471645 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ3ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 022100 ΤΡΙΠΟΛΗ2.038.605,17-1.290.056,803.328.661,97942.811,821.018.251,161.961.062,98 .
095097558 Κ.Δ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ 2410442 ΑΘΗΝΑ2.467.855,63-2.152.841,984.620.697,61280.992,10379.696,05660.688,15 .
094503881 EUROPROFIT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΗΡΟΔΟΤΟΥ 610675 ΑΘΗΝΑ2.238.090,24-3.032.035,285.270.125,52--- .
095667732 INTERSEC PROTECTION ΕΠΕΕΛΛΗΣ 4812243 ΑΙΓΑΛΕΩ2.084.004,78-2.649.469,594.733.474,37226.037,87307.503,86533.541,73 .
094127188 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 7812241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.755.863,75-3.511.000,805.266.864,55--- .
094079137 M S M ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΧΑΡΝΩΝ 44311143 ΑΘΗΝΑ2.636.516,91-2.630.117,685.266.634,59--- .
094080505 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 22417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.885.934,14-1.413.039,713.298.973,851.111.816,65855.619,181.967.435,83 .
094067600 ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΠ ΜΕΛΑ 2462100 ΣΕΡΡΕΣ2.103.510,45-3.162.097,465.265.607,91--- .
095630622 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2719200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.997.532,49-3.266.776,065.264.308,55--- .
094342349 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕΣΚΙΑΘΟΥ 2654248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.465.707,09-2.798.182,745.263.889,83--- .
094002830 Θ Δ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ75 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 032200 ΘΗΒΑ748.739,35529.617,80886.824,942.165.182,091.994.920,931.102.715,773.097.636,70 .
095317596 ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ ΒΙΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓ ΕΜΠ ΣΙΔ-ΜΕΤΑΛ ΜΕΤΑΠ-ΑΝΑΚΥΚΛΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 020007 ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΣ3.437.907,96-1.823.286,765.261.194,72--- .
094055140 ΨΑΡΡΟΣ Σ ΜΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4110433 ΑΘΗΝΑ1.722.350,26-3.537.587,455.259.937,71--- .
095507158 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΟΚΛΑ ΡΕΝΤΗΣ 3218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.234.991,53-3.021.322,695.256.314,22--- .
094089813 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΣΚΑΙ ΥΙΟΙ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΕΡΙΣΣΟΣ 063075 ΙΕΡΙΣΣΟΣ3.770.279,47-1.203.917,144.974.196,61191.333,1587.245,85278.579,00 .
093841085 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΑΧΙΑΡΧΩΝ 4017455 ΑΛΙΜΟΣ2.162.853,36-3.083.015,165.245.868,52--- .
094318767 ΔΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4610678 ΑΘΗΝΑ1.748.066,28-3.496.143,315.244.209,59--- .
800085969 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΛΑΣΤΗΡΑ 5058100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ2.404.064,77-2.836.794,205.240.858,97--- .
094039780 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΜΔΑ Α.Ε.ΑΝΔΡ ΜΕΤΑΞΑ 214564 ΚΗΦΙΣΙΑ1.304.404,75-582.529,741.886.934,492.636.530,06713.373,743.349.903,80 .
098099963 INDO HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANYΜΕΡΛΙΝ 710671 ΑΘΗΝΑ3.342.633,26-1.893.408,825.236.042,08--- .
999388069 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣΣΚΡΑ 1467100 ΞΑΝΘΗ3.137.232,20-2.095.645,195.232.877,39--- .
084050591 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΥΛΩΝ 019011 ΑΥΛΩΝΑ2.034.916,10-2.167.059,894.201.975,99455.060,74575.404,571.030.465,31 .
095401757 ΚΛΙΜΑ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26317343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.583.943,29-2.647.152,295.231.095,58--- .
099788649 ERGO FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 3116675 ΓΛΥΦΑΔΑ2.828.070,91-2.402.239,605.230.310,51--- .
099843471 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ Ο ΖΥΓΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ3.994.036,69-1.234.676,615.228.713,30--- .
094049839 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΙΚΩΝΜΕΘΩΝΗΣ 3418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.371.078,23-2.402.221,574.773.299,80190.682,00263.920,08454.602,08 .
097593156 ΣΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΥΖΕ 418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.149.199,95-3.078.133,235.227.333,18--- .
081239738 Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ο.Ε.ΔΩΔΩΝΗΣ 6310444 ΑΘΗΝΑ2.591.618,47-2.263.074,474.854.692,94161.170,07204.795,53365.965,60 .
094035779 ΜΠΡΑΒΑ ΑΕΒΕ ΜΠΕΤΡΙΔΗΣ24Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.733.395,35-3.487.013,165.220.408,51--- .
094288710 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ SEEAΒΟΥΛΗΣ 710562 ΑΘΗΝΑ1.147.750,13-2.306.470,223.454.220,35739.988,701.024.969,831.764.958,53 .
095438740 ΑΡΙΣΤΟΝ ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΕΤΜΕΖΑ 820200 ΚΙΑΤΟ3.316.856,29-1.899.815,585.216.671,87--- .
094382857 ΟΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΜΑΤΟΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.176.031,11-2.037.421,315.213.452,42--- .
096103383 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΠΠΑ ΣΥΝ ΠΕΛΑΠΠΑ 027052 Σ Σ ΒΑΡΔΑΣ1.377.973,42-3.299.527,834.677.501,25240.331,08290.372,79530.703,87 .
082703814 ΝΤΑΝΗ-ΔΑΝΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 1711255 ΑΘΗΝΑ3.730.769,35-1.476.464,195.207.233,54--- .
094396573 ΑΙΝΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΕ ΑΒΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΛΛΑΔΕΣ 047100 ΑΡΤΑ2.206.371,01-2.999.799,805.206.170,81--- .
095493844 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΕΒΑΚΧΟΥ 3054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.107.748,36-2.095.046,425.202.794,78--- .
091589899 Γ ΚΑΙ Λ ΗΣΑΙΑΔΗΣ ΟΕΔΩΡΟΥ 710432 ΑΘΗΝΑ2.572.387,37-2.623.049,785.195.437,15--- .
095703213 ΡΩΜΕΣΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΜΟΔΙΟΥ 4310552 ΑΘΗΝΑ2.138.987,37-3.054.637,165.193.624,53--- .
095338334 ΑΘΗΝΑ ΛΕΦΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΕΠΕΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 2810678 ΑΘΗΝΑ2.951.231,12-2.235.053,485.186.284,60--- .
094091765 Δ ΛΟΥΠΑΣ ΑΕΦΑΛΑΝΗ 040011 ΦΑΛΑΝΗ217.481,46-218.281,09435.762,552.025.382,512.724.468,924.749.851,43 .
082536190 Φ ΤΑΠΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΣΩΒΑΛΤΑ 058300 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ2.005.909,42-3.177.921,625.183.831,04--- .
095500213 ΕΥΡΙΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 2514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.127.402,78-3.047.648,795.175.051,57--- .
094306885 TILEKET ΑΝΩΝΕΜΠ ΚΑΙ ΒΙΟΜΚΗ ΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΚΟΡΑΗ 1918345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.427.329,44-1.735.839,665.163.169,10--- .
094243520 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 750100 ΚΟΖΑΝΗ2.226.777,19-2.931.832,665.158.609,85--- .
095068366 TECHNOPRINT ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΤΙ 019010 ΚΑΛΥΒΙΑ2.813.550,50-2.344.872,155.158.422,65--- .
095719470 ΟΙΩΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ ΕΠΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7713600 ΑΧΑΡΝΕΣ1.859.590,58-3.298.362,595.157.953,17--- .
998771640 ΟΝ TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 62Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.693.881,24-647.787,202.341.668,442.321.719,66492.955,292.814.674,95 .
095334140 ΝΕΟΣΚΑΛ ΕΠΕΚΗΦΙΣΣΟΥ 5410442 ΑΘΗΝΑ1.811.132,68-1.068.953,442.880.086,12959.399,051.316.665,582.276.064,63 .
094219300 ΒΙΟΣΥΠ ΑΒΕΕ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΣ ΑΘ ΤΣΟΛΑΚΗΣ Π ΒΙΟΤ ΠΛΑΣΤ ΧΑΡΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 4056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.667.223,87-1.749.631,253.416.855,12722.719,501.010.209,921.732.929,42 .
094021775 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δ Ι ΦΕΙΔΑΣ ΑΕΛΟΥΤΡΟΥ 8713678 ΑΧΑΡΝΕΣ2.897.189,14-1.189.533,864.086.723,00901.286,41161.730,191.063.016,60 .
082615445 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΗΠΕΙΡΟΥ 4616342 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.203.231,72-1.944.069,735.147.301,45--- .
094410916 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 457009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.583.393,09-2.563.682,255.147.075,34--- .
999946220 ΜΕΤΑΛΛΟΧΑΛΥΨ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 316-31826334 ΠΑΤΡΑ2.856.603,00-2.289.282,245.145.885,24--- .
094218302 ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝ ΑΕ82Ο ΧΙΛ ΘΗΒ ΛΕΒΑΔ 032200 ΘΗΒΑ2.000.061,60-3.142.232,685.142.294,28--- .
094059882 ΧΑΛΚΟΡΑΛΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7610678 ΑΘΗΝΑ1.986.404,05-3.151.651,675.138.055,72--- .
081995452 ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΟΓΙΑ ΟΕΑΝΩ ΡΟΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ 025002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ3.081.607,95-2.054.584,275.136.192,22--- .
094144056 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ο ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΑΕΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΡΗ 5 010557 ΑΘΗΝΑ1.949.950,29-3.182.178,845.132.129,13--- .
094447276 ΣΙΝΕΓΚΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 215343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.514.374,02-2.194.839,584.709.213,60249.554,26172.944,54422.498,80 .
094471682 ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ ΕΡΓΟΛ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡΙΣΤ-ΕΜΠΟΡ ΑΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2322100 ΤΡΙΠΟΛΗ1.908.077,90-3.223.391,405.131.469,30--- .
092561366 ΜΙΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 618120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ1.889.708,06-2.556.873,244.446.581,30315.597,65366.559,48682.157,13 .
094039662 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ Α ΜΕΤΑΞΑ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ----2.701.076,322.424.513,815.125.590,13 .
095689620 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΡΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΑ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΠΑΡΚΟ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.396.718,52-3.728.505,235.125.223,75--- .
094071465 ΙΝΤΡΑΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ850.634,66-4.274.099,665.124.734,32--- .
097299834 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΛΥΜΠΙΤΩΝ 2518541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.707.346,70-3.417.361,345.124.708,04--- .
095423960 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΕΦΕΡΗ 5856728 ΝΕΑΠΟΛΗ2.455.812,66-2.663.476,485.119.289,14--- .
096084364 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ-ΑΓΡΟΤΙΚ ΠΡΟΙΟΝΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ4.055.833,85-1.059.912,345.115.746,19--- .
094189271 ΧΡΗΣΤΟΣ Φ ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΑΒΕΕΛΟΥΤΡΩΝ 4957200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ2.258.122,25-1.429.622,483.687.744,73690.441,44736.282,011.426.723,45 .
999371550 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2711523 ΑΘΗΝΑ3.469.154,41-1.641.761,045.110.915,45--- .
094381720 Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝ ΕΤ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣΒ ΚΩΝ ΝΟΥ 98 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 216672 ΒΑΡΗ1.317.408,64-655.437,841.972.846,482.080.275,251.057.461,303.137.736,55 .
094073446 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΕΙΑ ΧΙΟΥΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 2410675 ΑΘΗΝΑ1.657.415,16-3.451.413,355.108.828,51--- .
095346543 ΚΥΔΩΝ ΕΠΕΜΑΔΥΤΟΥ 2417123 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.935.318,74-3.170.743,795.106.062,53--- .
095720928 ΕΡΓΟΧΡΩΜ -ΠΑΡΑΓΩΓ ΕΙΣΑΓΕΜΠΟΡ ΧΡΩΜ ΑΥΤΟΚ ΟΙΚ ΕΠΕΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 5617342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.934.503,10-3.165.410,975.099.914,07--- .
090153455 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΚΠΑΡΟΔΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1041222 ΛΑΡΙΣΑ2.896.441,43-2.203.286,115.099.727,54--- .
094429050 ΚΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΕΒΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1512242 ΑΙΓΑΛΕΩ1.494.998,46-2.297.745,393.792.743,85562.269,66743.987,521.306.257,18 .
082505780 CENTRAL GAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕΒ ΦΑΣΗ ΟΙΚ ΤΕΤ 44 Δ Α9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ1.550.417,37-1.615.437,523.165.854,891.077.660,22851.816,391.929.476,61 .
094003862 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 5110672 ΑΘΗΝΑ1.108.669,69-2.210.084,863.318.754,55741.269,451.026.352,151.767.621,60 .
094482113 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΚΑΝΑΛΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ2.715.711,33-1.508.848,344.224.559,67560.334,84294.169,68854.504,52 .
095582380 ΦΡΟΥΤΟΨΥΚΤΙΚΗ Χ ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛΛΟΠΙΑ 032200 ΘΗΒΑ3.519.556,71-1.558.399,775.077.956,48--- .
999133478 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΛΥΜΠΟΥ 1250100 ΚΟΖΑΝΗ3.781.144,57-1.295.321,855.076.466,42--- .
099808493 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 949100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.735.282,15-1.448.481,083.183.763,23887.767,78997.555,191.885.322,97 .
094079592 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α & Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ STV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 517675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.529.263,07-1.538.828,675.068.091,74--- .
999640415 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 012400 ΧΑΙΔΑΡΙ----3.065.907,051.992.408,815.058.315,86 .
094215510 AUTO RODOS AEΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 6085100 ΡΟΔΟΣ1.875.532,35-3.178.621,575.054.153,92--- .
998405454 Α ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14311526 ΑΘΗΝΑ3.176.739,61-1.873.873,905.050.613,51--- .
095597239 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.284.888,12-2.764.374,605.049.262,72--- .
095551981 GENERAL PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ21 ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 019400 ΚΟΡΩΠΙ1.222.203,22-748.395,081.970.598,302.150.841,10926.984,543.077.825,64 .
099793950 Γ ΠΑΠΙΓΓΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΟΛΩΜΟΥ 7610432 ΑΘΗΝΑ2.881.146,81-1.317.160,754.198.307,56396.590,12450.845,98847.436,10 .
094192540 ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΥΡΩΝΟΣ 317456 ΑΛΙΜΟΣ1.720.735,33-3.321.277,215.042.012,54--- .
094000270 ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 6412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.907.284,23-3.132.271,385.039.555,61--- .
094244344 ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 3238221 ΒΟΛΟΣ2.135.456,47-2.211.450,884.346.907,35347.545,15343.370,45690.915,60 .
999900580 ΠΛΑΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΑΡΙΚΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΝΑ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.316.449,25-2.717.531,795.033.981,04--- .
999237949 ΠΑΛΜΟΖΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 818536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.020.736,18-2.012.703,955.033.440,13--- .
998477806 STUDIO KB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝΣΤΑΥΡΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ1.838.977,48-1.303.706,773.142.684,251.117.874,18772.788,441.890.662,62 .
095522402 ΔΙΑΚΑΛ ΕΠΕ17 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.640.516,04-2.392.345,345.032.861,38--- .
097932238 ΚΑΠΠΑ ΠΑΟΥΕΡ ΝΕΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.449.349,40-2.579.412,115.028.761,51--- .
094067845 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑΔΟΛΙΑΝΑ 044004 ΔΟΛΙΑΝΑ1.661.030,66-3.361.242,175.022.272,83--- .
081431580 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 4334100 ΧΑΛΚΙΔΑ1.810.320,36-1.258.308,953.068.629,311.280.825,62671.874,991.952.700,61 .
091360988 ΚΥΛΑΦΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΙΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 032200 ΘΗΒΑ1.665.608,42-3.353.821,625.019.430,04--- .
094121393 APPLE BOXER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΙΟΥ 3912243 ΑΙΓΑΛΕΩ1.914.816,91-1.166.799,063.081.615,971.333.840,02595.155,891.928.995,91 .
081713951 Δ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓ ΜΑΡΙΝΑ 016674 ΓΛΥΦΑΔΑ1.160.682,55-956.308,642.116.991,191.371.866,721.519.538,342.891.405,06 .
082470473 Ι. ΚΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6226441 ΠΑΤΡΑ1.669.289,39-3.336.331,415.005.620,80--- .
999910014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1 ΧΙΛ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΖΥΓΟΥ 065500 ΚΑΒΑΛΑ2.905.183,87-2.098.330,185.003.514,05--- .
091185912 Α ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Π ΟΡΦΑΝΟΣ ΟΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 1511741 ΑΘΗΝΑ3.366.951,67-1.634.965,365.001.917,03--- .
094047846 ΛΑΒ ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 5610682 ΑΘΗΝΑ1.252.791,16-3.748.533,835.001.324,99--- .
099092787 ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 612132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.422.564,59-2.154.885,534.577.450,12186.615,05233.849,27420.464,32 .
094392076 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 058200 ΕΔΕΣΣΑ2.581.508,63-2.415.297,304.996.805,93--- .
094062468 ΑΦΟΙ ΣΚΙΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΝΔΟΥ 5814342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ3.154.371,32-1.833.123,544.987.494,86--- .
093976650 Σ ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΕΛΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡ 516675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.853.637,96-3.131.285,244.984.923,20--- .
096037603 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΛΕΤΗ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.000.421,39-525.925,941.526.347,332.464.091,23990.429,273.454.520,50 .
095455110 ΝΤΕΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΑNΔΡΟΥΤΣΟΥ 934100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.539.428,90-2.053.622,474.593.051,37220.037,68162.745,05382.782,73 .
095596556 ΤΣΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.179.003,57-2.793.681,954.972.685,52--- .
099995130 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ FIRST CARS ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 121Α15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.760.393,60-2.211.978,314.972.371,91--- .
081944372 ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΙΑΝ ΤΕΝΕΔΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.816.296,30-3.151.246,164.967.542,46--- .
094333285 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΙΓΑΛΕΩ 518545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ448.305,05-895.786,671.344.091,721.521.585,892.098.630,453.620.216,34 .
999436594 ΣΤΑΜΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΤΡΟΖΟΥ 5 ΚΑΙ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 32 014121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.006.861,86-956.429,074.963.290,93--- .
998677590 GDS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 7-954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.338.365,89-1.617.754,594.956.120,48--- .
095595861 GRAFO TEAM ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 13754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.829.487,57-3.126.298,244.955.785,81--- .
099473049 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2565201 ΚΑΒΑΛΑ2.527.727,63-2.427.533,384.955.261,01--- .
099258313 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡ. ΕΠΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6154621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.815.743,91-1.123.691,802.939.435,711.059.941,60951.802,602.011.744,20 .
094486228 ΒΙΟΒΑΦΙΛ ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.752.007,66-1.611.783,474.363.791,13250.784,12333.847,14584.631,26 .
094336320 ΓΙΟΥΡΟΝΤΙΒΕΛΟΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.760.313,92-3.187.964,064.948.277,98--- .
094459078 ΦΟΙΝΙΞ ΑΒΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΛΕΩΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 8814568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ2.423.599,21-2.047.024,434.470.623,64274.330,23201.780,58476.110,81 .
999395429 ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ 026500 ΠΑΤΡΑ2.864.133,27-2.080.639,314.944.772,58--- .
094418096 ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 014231 Ν ΙΩΝΙΑ1.987.262,22-2.360.698,384.347.960,60269.909,14324.885,18594.794,32 .
094072867 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ 5457001 ΘΕΡΜΗ2.721.634,71-930.377,923.652.012,63944.814,25343.565,161.288.379,41 .
094387785 ΡΟΔΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΡΜΟΥ 110 ΚΑΙ ΑΥΛΙΤΩΝ 610554 ΑΘΗΝΑ1.894.432,31-2.694.389,544.588.821,85181.963,30169.005,96350.969,26 .
095507392 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΕΠΕ12ΟΝ ΧΛΜ ΛΑΜ ΑΘΗΝ 035100 ΛΑΜΙΑ2.211.716,51-2.725.931,994.937.648,50--- .
999842989 ΛΙΝΚ ΑΠ ΙΝΤΕΓΚΡΕΙΤΙΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-2810680 ΑΘΗΝΑ223.770,34-24.651,73248.422,073.419.157,851.266.759,374.685.917,22 .
094047219 ΒΙΟΝΙΚΗΚΟΝΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡ 15811521 ΑΘΗΝΑ1.275.772,434.497,133.653.082,764.933.352,32--- .
081633336 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΡΟΙΑΣ 2412462 ΧΑΙΔΑΡΙ2.033.244,62-2.899.269,894.932.514,51--- .
095589880 ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ ΕΠΕ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΜΕΤ ΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30118863 ΠΕΡΑΜΑ----2.182.138,452.740.599,944.922.738,39 .
097245414 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΜΑΖ ΕΠΙΚΝΙΑΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15617675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.881.723,38-3.037.533,964.919.257,34--- .
094063293 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΜΑΓΓΑΝΑ 067100 ΞΑΝΘΗ866.535,57-456.617,431.323.153,002.339.091,411.255.272,883.594.364,29 .
093816549 ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΖΑΧ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΟΔΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 1571304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.464.196,13-2.449.525,594.913.721,72--- .
095621190 ΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΠ ΚΑΒΑΛΑΣ 7512241 ΑΙΓΑΛΕΩ2.227.698,84-2.678.679,644.906.378,48--- .
099358059 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΚΕΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2157001 ΘΕΡΜΗ4.371.213,93-533.863,174.905.077,10--- .
095336574 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 6111745 ΑΘΗΝΑ2.886.014,20-2.015.136,814.901.151,01--- .
094277511 ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΠΡΟΚΑΛ-ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΒΑΓ ΣΩΤΗΡΑ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.366.375,90-2.619.255,983.985.631,88379.253,73532.773,60912.027,33 .
999839310 AMORG ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 310433 ΑΘΗΝΑ3.079.750,40-1.813.564,024.893.314,42--- .
094171570 Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΕΕΟΡΛΑΝΔΟΥ 510445 ΑΘΗΝΑ793.670,22-1.056.738,751.850.408,971.504.105,961.536.999,283.041.105,24 .
094191580 ΒΙΒΙΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΟΝΔΥΛΗ 618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.621.935,58-3.269.371,364.891.306,94--- .
094347820 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ 4543100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ1.805.408,12-2.558.592,374.364.000,49243.968,24280.909,88524.878,12 .
095344132 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΚ ΣΙΑ ΕΠΕΣΟΛΩΜΟΥ 115452 Π ΨΥΧΙΚΟ1.707.238,91-3.181.052,604.888.291,51--- .
999484033 EL XART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΟΡΤΥΝΗΣ ΓΑΖΙ 571414 ΓΑΖΙ3.397.176,63-1.489.355,414.886.532,04--- .
094193690 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΕΕΕΠ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.050.512,11-2.835.542,774.886.054,88--- .
094023873 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙΑΕΣΙΚΕΛΙΑΣ 1811741 ΑΘΗΝΑ1.628.338,25-3.256.646,724.884.984,97--- .
095355318 GENERAL PROSEG ENTERPRISES ΕΠΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 615123 ΜΑΡΟΥΣΙ646.349,76-993.727,041.640.076,801.355.630,621.883.552,553.239.183,17 .
998839219 ΕΙΡΗΝΗ ΓΟΛΙΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΜΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΘΡΑΨΑ 059200 ΝΑΟΥΣΑ3.117.583,83-1.751.667,604.869.251,43--- .
094140094 ΑΒΕΕ PIGGY ABEEΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1414568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ2.035.787,05-2.825.212,084.860.999,13--- .
094040490 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕΞΤΝ ΕΤΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 117562 Π ΦΑΛΗΡΟ1.417.712,80-2.868.631,464.286.344,26243.804,31328.677,08572.481,39 .
095454763 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4211742 ΑΘΗΝΑ1.845.382,02-3.009.144,204.854.526,22--- .
090073836 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΑΓ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4356533 ΠΟΛΙΧΝΗ3.467.250,63-1.382.171,764.849.422,39--- .
099568259 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΩ ΜΑΝΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ 13884100 ΣΥΡΟΣ1.708.386,87-479.527,802.187.914,671.130.449,501.526.500,232.656.949,73 .
094299785 ΒΑΦΙΘΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.215.148,76-2.629.653,754.844.802,51--- .
095190292 ΠΑΡΚ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΕΠΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ENANTI 2217561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ2.101.100,56-2.739.603,174.840.703,73--- .
095379052 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΜΑΔΥΤΟΥ 2858100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ2.234.550,72-2.605.893,464.840.444,18--- .
095366763 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΛΕΚΤΑ ΕΠΕΠΑΣΤΕΡ 1356532 ΠΟΛΙΧΝΗ2.789.875,96-2.049.437,764.839.313,72--- .
082388324 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.955.790,66-2.880.770,264.836.560,92--- .
095556374 TRACE ΕΠΕΕΡΜΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ1.835.874,43-3.000.230,504.836.104,93--- .
092968025 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΟΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26614231 Ν ΙΩΝΙΑ1.768.963,58-3.065.236,714.834.200,29--- .
094429314 ΘΕΒΑ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5112135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.826.359,10-3.003.495,474.829.854,57--- .
093845508 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 5985100 ΡΟΔΟΣ3.299.555,58-1.529.209,164.828.764,74--- .
093946123 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 116675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.480.666,24-2.423.069,743.903.735,98394.489,59527.820,74922.310,33 .
094070063 ΦΡΕΣΚΟΤ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057001 ΘΕΡΜΗ1.306.309,65-445.951,831.752.261,481.956.029,741.116.832,323.072.862,06 .
999349923 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕΜΟΥΣΘΕΝΗ 064008 ΜΟΥΣΘΕΝΗ3.537.357,18-1.286.734,864.824.092,04--- .
095425731 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16418755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ954.489,07-1.199.791,542.154.280,611.128.658,771.538.356,412.667.015,18 .
094158374 ΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΦΕΙΔΙΟΥ 1410678 ΑΘΗΝΑ1.601.179,57-3.219.576,174.820.755,74--- .
099929360 MULTITEX ΕΠΕΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 11356224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.708.083,254.045,922.108.451,544.820.580,71--- .
094409653 ΤΕΧ ΣΚΑΝ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 2957008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.502.855,04-1.761.029,404.263.884,44259.355,21293.665,97553.021,18 .
094307046 AUTO SERVICE ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΕΒΕΑΙΓΕΩΣ 7917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.356.312,28-1.654.618,483.010.930,76842.665,43961.011,721.803.677,15 .
095627494 PRIVATE FASHIONS ΕΠΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1118346 ΜΟΣΧΑΤΟ1.985.459,73-2.827.672,154.813.131,88--- .
095324606 ΝΤΕΝΙΣ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.506.662,68-3.304.032,664.810.695,34--- .
099040791 Σ ΦΟΡΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35014231 Ν ΙΩΝΙΑ360.527,84-294.326,40654.854,242.162.749,861.991.125,514.153.875,37 .
099774184 ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 063080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ2.615.067,91-1.185.573,443.800.641,35688.042,85318.014,121.006.056,97 .
095153641 ΝΙΚΑΣ ΕΠΑΜ - ΣΙΑ ΕΠΕΚΗΦΙΣΟΥ 9112241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.742.540,88-3.059.596,074.802.136,95--- .
094493096 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΜΕΝΕΛΑΟΥ 14313122 ΙΛΙΟΝ1.810.241,14-2.991.197,854.801.438,99--- .
800230700 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ1.942.058,45-2.847.905,094.789.963,54--- .
998984910 Ε ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 7017342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.091.738,04-1.696.780,454.788.518,49--- .
094519577 NOVAMEDICA-ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΙΑΤΡΙΚΑ6 ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 057001 ΘΕΡΜΗ3.192.836,72-1.592.385,894.785.222,61--- .
095247240 ΕΚΔΟΣΕΙΣ COMTEKO ΕΠΕΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2910675 ΑΘΗΝΑ1.831.526,68-2.953.626,074.785.152,75--- .
998029493 BRANDIT ADVERTISING ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛΑΙΩΝ 25 ΚΑΙ ΡΕΜΒΗΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ2.905.715,77-515.856,803.421.572,57923.762,98438.545,081.362.308,06 .
099906806 ΕΜΠΟΡΟΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΣΩΠΟΥ 2-854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.611.531,92-2.164.998,064.776.529,98--- .
093711868 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΥΜΗΣ 7914122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.560.113,96-1.207.195,262.767.309,221.106.549,44901.920,562.008.470,00 .
095554880 ΕΝΤΖΟ ΠΡΑΤΖΟΛΙ ΕΠΕΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 615771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ1.713.544,74-3.057.122,604.770.667,34--- .
094148159 STAR MARKET-ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΕΔΟΚΙΜΙ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ1.806.873,74-1.808.090,383.614.964,12658.961,17495.395,511.154.356,68 .
095450438 ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΠ ΡΑΛΛΗ 1017778 ΤΑΥΡΟΣ1.548.737,42-1.955.808,503.504.545,92555.700,46702.938,091.258.638,55 .
999849260 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α ΚΑΙ Γ ΕΠΕΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4712131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.256.227,22-2.506.497,334.762.724,55--- .
095208890 ELNET ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ25 ΜΑΡΤΙΟΥ 8 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 017121 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.637.481,94-3.117.443,264.754.925,20--- .
081767295 ΑΦΟΙ ΣΤ ΑΛΑΒΑΝΤΑ ΟΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.573.177,54-3.179.174,864.752.352,40--- .
094191579 ΗΧΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝ ΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΗΣΕΩΣ 37317674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.841.578,51-2.909.421,234.750.999,74--- .
094340018 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΑΙΔΟΥΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ1.630.641,04-1.567.129,373.197.770,41731.298,36817.615,741.548.914,10 .
094299588 ΝΕΑ ΜΟΔΑ ΑΕΙΩΝΙΑ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ1.180.555,91-3.560.306,284.740.862,19--- .
094355671 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4715344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.249.844,32-662.015,821.911.860,141.896.175,66927.942,472.824.118,13 .
998777065 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΗ ΕΠΕΦΑΛΗΡΑΚΙ 085105 ΚΑΛΥΘΙΕΣ944.052,58-149.305,861.093.358,442.358.775,371.283.259,853.642.035,22 .
098050412 BUONAVENTURA SERVICES INC.[11-5-89 ΕΝΑΡΞΗ ].ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.641,23-678.985,154.722.626,38--- .
098050400 INTERNATIONAL VENTURES SA. ΕΝΑΡΞΗ 11-5-89.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.634,59-678.984,344.722.618,93--- .
098050590 COOPERATIVE OVERSEAS CO INC.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.624,01-678.983,024.722.607,03--- .
098050589 OFFSHORE OPERATORS SAΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.617,37-678.982,204.722.599,57--- .
098050608 WORLDWIDE ENTERPRISES INC.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.617,37-678.982,204.722.599,57--- .
098050610 SEALAND GROUP OF COMPANIES SAΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.624,01-678.438,674.722.062,68--- .
095415645 ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ ΕΠΕ1 ΧΛΜ Λ ΠΑΙΑΝ ΜΑΡΚ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.618.109,88-2.099.566,384.717.676,26--- .
095703502 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ ΜΠΕΛΚΟΜ BELCOM ΕΠΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6510564 ΑΘΗΝΑ2.521.038,40-2.196.244,554.717.282,95--- .
082312618 ΠΑΥΛΟΥ Α-ΝΑΚΑΣ-ΣΙΑ ΟΕΣΟΥΛΙΟΥ 5017342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.499.430,73-1.217.586,544.717.017,27--- .
093228868 ΚΕΛΕΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΣΙΑΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.655.058,77-2.061.010,394.716.069,16--- .
095027279 ΙΝΤΕΡΜΕΡΚΟΥΡ ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1310432 ΑΘΗΝΑ1.179.140,95-3.534.469,124.713.610,07--- .
094040728 ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ ΕΠΙΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Λ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 3785100 ΡΟΔΟΣ----2.342.374,582.367.837,304.710.211,88 .
998542320 ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 5427100 ΠΥΡΓΟΣ3.179.001,17-1.530.782,954.709.784,12--- .
094386659 ΠΕΤΡΑΝ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡ Ε ΚΑΝΙΓΓΟΣ 1110677 ΑΘΗΝΑ----2.014.152,922.692.948,784.707.101,70 .
094442232 ΑΦΟΙ ΚΥΡΟΜΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧ ΕΜΠ ΛΑΤ ΚΑΙΚΤΗΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 85-8716344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2.364.699,50-2.339.867,654.704.567,15--- .
095551317 ΦΙΛΤΕΞ - Π ΚΑΙ Ε ΤΟΠΟΥΖΑ ΕΠΕ4 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣ ΣΥΚΟΥΡ 041110 ΛΑΡΙΣΑ2.855.403,95-1.015.290,963.870.694,91363.260,26464.895,82828.156,08 .
094280496 ΚΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΕ10ΧΛΜ ΕΟ ΑΜΦΙΛΟΧ 030500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ2.023.999,24-2.072.221,354.096.220,59249.026,60347.297,08596.323,68 .
094399920 ΕΝΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 114342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.239.706,94-2.450.734,644.690.441,58--- .
084221765 ΑΝΔΡ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΟΕΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 26Α26332 ΠΑΤΡΑ1.245.457,40-841.149,932.086.607,331.237.114,711.364.112,092.601.226,80 .
095044842 ΘΗΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΑΡΧΕΛΑΟΥ 2611610 ΑΘΗΝΑ1.464.576,02-2.830.148,774.294.724,79169.274,28222.498,29391.772,57 .
093611730 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ-ΣΙΑΕΕΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 012132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.674.806,38-1.225.595,472.900.401,85756.384,891.025.508,361.781.893,25 .
096000112 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 059033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ1.631.572,19-864.393,582.495.965,771.367.984,41814.796,222.182.780,63 .
093465500 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΡ ΦΕΡΑΙΟΥ 6417455 ΑΛΙΜΟΣ2.440.760,61-2.236.209,664.676.970,27--- .
095432722 ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΘΕΟΛΟΓΟΥ 4715772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ2.525.269,47-2.150.434,384.675.703,85--- .
094004164 Γ Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1510564 ΑΘΗΝΑ1.719.275,72-641.950,542.361.226,261.655.402,56654.507,142.309.909,70 .
095200763 ΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 7510447 ΑΘΗΝΑ1.518.777,27-3.145.675,034.664.452,30--- .
095630450 ΚΛΕΙΔΑΣ Α Κ ΣΙΑ ΕΠΕ18 Χ ΠΑΡ ΑΣΠΡΓΟΥ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.775.512,69-2.888.636,164.664.148,85--- .
095728350 ΑΘΕΝΣ ΝΤΙΣΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2211636 ΑΘΗΝΑ2.149.169,43-2.514.050,784.663.220,21--- .
999955112 ΑΦΟΙ ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΟΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 6617455 ΑΛΙΜΟΣ2.335.042,22-1.565.208,493.900.250,71399.339,37362.852,48762.191,85 .
093795297 ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΑΣΧΟΥ 815233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.416.503,12-2.232.814,754.649.317,87--- .
999842916 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 10315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ681.249,63-456.063,511.137.313,142.139.674,041.368.865,043.508.539,08 .
095228723 ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 1518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.540.803,83-3.103.550,014.644.353,84--- .
094030077 ΕΛΛΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΦΟΙ Β ΡΟΚΑΝΑ ΑΕΑΡΧ ΘΕΑΤΡΟΥ 417455 ΑΛΙΜΟΣ1.766.367,19-2.875.751,074.642.118,26--- .
094012350 ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΜΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 20013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.854.023,39-1.442.929,713.296.953,10584.168,97760.783,221.344.952,19 .
094476850 ΓΣ Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΠΑΕΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ 638446 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ3.016.749,33-1.623.315,484.640.064,81--- .
099357284 KARPONI TROFIMA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1255133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ2.555.939,57-2.082.536,264.638.475,83--- .
094094755 ΓΚΡΟΥΠ GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2018344 ΜΟΣΧΑΤΟ2.955.606,86-1.682.012,584.637.619,44--- .
094254939 SILKAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 4211855 ΑΘΗΝΑ2.356.752,06-2.277.856,684.634.608,74--- .
099856534 ΣΠΕΙΝΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 316675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.466.221,46-1.168.185,244.634.406,70--- .
998943742 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 134100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.685.404,68-1.241.904,133.927.308,81370.304,20336.125,12706.429,32 .
999761483 ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ3 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ 041500 ΛΑΡΙΣΑ1.346.054,981.440,421.112.734,492.460.229,891.101.750,611.069.567,282.171.317,89 .
999733970 ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΡΥΝΙΧΟΥ 854454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.566.015,60-2.064.365,024.630.380,62--- .
095190360 ΠΑΠΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 4319300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.316.455,95-1.312.449,964.628.905,91--- .
094213017 POSTERS ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ1.753.078,52-2.874.140,034.627.218,55--- .
095127101 ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 3510442 ΑΘΗΝΑ1.715.728,61-2.908.221,614.623.950,22--- .
094341389 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΕΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1250200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ3.551.250,39-1.062.128,584.613.378,97--- .
094452366 MEDIAVISION ΑΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΓΝΑΤΙΑ 13654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.046.654,12-2.562.207,614.608.861,73--- .
095706436 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝ-ΣΙΤΕΛΛΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 057020 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ3.484.461,39-1.123.389,814.607.851,20--- .
099338699 Ι ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ SILVER GUARD PROTECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΦΙΛΛΙΠΙΔΗ 611524 ΑΘΗΝΑ2.646.953,00-1.960.661,604.607.614,60--- .
999665876 ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΦΡΟΣΤ ΑΕ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 48Β ΔΑ9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ3.163.144,57-1.444.271,434.607.416,00--- .
099134316 AGRO ONE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 040011 ΦΑΛΑΝΗ2.437.244,24-2.168.977,874.606.222,11--- .
094005960 ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑΗΠΙΤΗ 910557 ΑΘΗΝΑ1.171.105,02-3.433.327,274.604.432,29--- .
095507853 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΖΟΥΛΗ 135100 ΛΑΜΙΑ2.403.055,89-2.196.662,764.599.718,65--- .
094383516 ΕΞΠΛΟ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜ ΑΕΠΑΡΑΓ ΕΜΠΟΡ ΠΡΟΙΝΤ ΠΡΟΣΤ ΠΕΡΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.930.791,99-2.665.794,614.596.586,60--- .
094018076 ΦΙΝΕΞ ΑΕ5Ο ΧΙΛΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.228.656,731.408,862.486.876,013.716.941,60369.366,73507.713,78877.080,51 .
099003170 ΣΑΜΟΠΛΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΛΕΥΚΑΔΟΣ 1018346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.266.546,09-1.325.926,903.592.472,99488.000,70511.796,92999.797,62 .
999397306 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 210677 ΑΘΗΝΑ----2.444.578,092.143.065,754.587.643,84 .
094254466 ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑTA ΖΗΜΙΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 133 ΚΑΙ ΜΠΟΥΣΙΟΥ 111526 ΑΘΗΝΑ3.063.639,63-1.519.137,714.582.777,34--- .
096000345 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ1 ΧΙΛ ΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 064100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ714.410,54-592.118,111.306.528,651.662.232,111.602.484,793.264.716,90 .
095130873 AVIONIC ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΠΕΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ862.677,2112.426,941.734.716,912.609.821,06822.105,631.135.385,161.957.490,79 .
081266476 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ Γ ΚΟΝΔΥΛΗ 067100 ΞΑΝΘΗ1.522.250,87-3.044.864,344.567.115,21--- .
094045183 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 810561 ΑΘΗΝΑ2.369.815,50-1.568.258,173.938.073,67270.325,83357.505,51627.831,34 .
094114666 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΦΟΙΝΙΚΙΑ 030200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ1.618.009,27-2.945.930,024.563.939,29--- .
999500941 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63Β38333 ΒΟΛΟΣ3.541.733,93-724.903,934.266.637,86169.135,33125.416,97294.552,30 .
999990950 ΒΑΣΠΑΝΚ ΕΠΕΑΙΟΛΟΥ 10410564 ΑΘΗΝΑ2.060.256,54-2.495.427,174.555.683,71--- .
082783190 ΛΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΠΗΓΕΣ ΝΕΣΤΟΥ 064011 ΚΕΡΑΜΩΤΗ1.689.485,32-2.864.752,874.554.238,19--- .
099501876 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΘΕΙΑ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ2.752.498,74-1.799.310,724.551.809,46--- .
084134610 LINE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Β.ΧΑΝΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 314234 Ν ΙΩΝΙΑ2.773.761,33-1.774.972,624.548.733,95--- .
997985354 PRS PRIME ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 214234 Ν ΙΩΝΙΑ377.717,20-204.351,73582.068,932.645.061,911.316.322,953.961.384,86 .
094392039 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 158500 ΣΚΥΔΡΑ1.734.572,88-2.801.897,974.536.470,85--- .
094415600 ΜΠΟΝΣΟΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-411527 ΑΘΗΝΑ2.010.401,80-2.521.862,524.532.264,32--- .
094157598 ΒΕΤΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕΔΟΞΑΤΟ 066300 ΔΟΞΑΤΟ2.526.549,31-2.004.798,744.531.348,05--- .
094502398 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΝΙΚ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 3917455 ΑΛΙΜΟΣ1.092.377,33-713.476,781.805.854,111.581.688,551.136.720,192.718.408,74 .
094306848 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΕΤΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ JERKΘΗΣΕΩΣ 14017676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.649.258,84-2.870.528,454.519.787,29--- .
094021566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΕΛΚΟ ΑΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3410672 ΑΘΗΝΑ1.496.684,281.802,463.018.320,234.516.806,97--- .
095355078 ΣΦΕΣ ΕΠΕΣΥΡΟΥ 5711147 ΓΑΛΑΤΣΙ1.500.868,22-3.015.660,004.516.528,22--- .
082773670 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΛΗΑΣ 259100 ΒΕΡΟΙΑ2.665.161,47-917.695,813.582.857,28445.591,67485.900,24931.491,91 .
094340682 ΦΑΡΜΕΡ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝΠΑΤΡ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3868100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.498.948,35-3.013.846,894.512.795,24--- .
999614380 ΛΕΚΑΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΝΟΣ 941221 ΛΑΡΙΣΑ2.929.962,28-1.582.616,014.512.578,29--- .
095397426 ΜΕΞΥΛ ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 10154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.101.925,00-167.199,241.269.124,242.444.982,81793.854,873.238.837,68 .
082955140 Ι ΚΑΙ Μ ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΟΕΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.891.335,99-2.615.510,994.506.846,98--- .
095499074 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3513561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2.076.181,68-2.428.907,764.505.089,44--- .
998382412 REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21515125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.537.978,52-1.201.350,923.739.329,44719.737,7044.769,08764.506,78 .
096005052 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ 070100 ΑΡΧΑΝΕΣ987.439,37330.453,76817.377,452.135.270,581.562.388,28799.453,872.361.842,15 .
094207324 ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ ΕΜΜ ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ ΑΒΕΕ12 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.496.139,61-3.000.832,224.496.971,83--- .
082632050 Φ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27517342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.509.812,48-2.980.899,974.490.712,45--- .
997777276 Μ Ε Κ Τ Ε Δ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 2215343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ4.025.569,72-465.135,614.490.705,33--- .
094501156 ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.413.518,42671,09877.272,422.291.461,931.429.590,11765.807,282.195.397,39 .
998299420 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21515125 ΜΑΡΟΥΣΙ3.331.875,76-1.154.556,064.486.431,82--- .
082008092 Ν ΠΑΥΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1224100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ2.667.162,15-1.807.025,484.474.187,63--- .
095389948 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΟΤ 22 038500 ΒΟΛΟΣ1.749.797,97-284.349,552.034.147,521.556.169,45880.940,182.437.109,63 .
082104577 ΑΦΟΙ Α ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΟΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 5856334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ1.465.835,73-2.999.445,674.465.281,40--- .
094054628 ΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33956430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ382.494,87-1.095.281,361.477.776,231.286.353,371.698.026,942.984.380,31 .
094140174 ΔΟΥΡΟΥ Δ ΑΦΟΙ-ΣΙΑ ΑΕ ΦΙΛΩΝΟΣ 6018535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----1.874.765,982.584.615,664.459.381,64 .
094446255 ΓΡΥΠΑΣ ΠΟΤΑ ΑΕΚ ΚΑΤΑΡΑΣ 1813671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.878.489,03-2.579.960,014.458.449,04--- .
092503180 Δ ΝΑΣΙΑΚΟΣ Δ ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΕΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ 413671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.077.396,34-1.380.474,164.457.870,50--- .
094303766 ΙΝΤΕΛΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 7515124 ΜΑΡΟΥΣΙ1.670.930,50-2.127.482,853.798.413,35313.008,31345.945,85658.954,16 .
082987100 Μ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Κ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΜΗΤΤΟΥ 19011636 ΑΘΗΝΑ2.350.266,51-2.106.154,384.456.420,89--- .
096038384 ΕΝΩΣΗ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΣΥΝΜΩΝ-ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΝΟΥ 1210431 ΑΘΗΝΑ1.465.434,02-2.990.916,254.456.350,27--- .
095565868 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΩΓΕΙΩΝ 1618453 ΝΙΚΑΙΑ2.450.195,56-1.566.365,984.016.561,54194.191,50245.471,00439.662,50 .
099369559 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 2-416122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.485.252,46-2.969.687,574.454.940,03--- .
095366542 ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΙΚΗΣ 556431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.476.633,17-2.976.594,254.453.227,42--- .
094250793 ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΒΕΕΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 410440 ΑΘΗΝΑ2.192.896,59-2.259.759,764.452.656,35--- .
094342990 ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑΣ Α ΑΕ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡ ΟΙΚΟΔ ΤΟΥΡ ΕΡΓΑΔΡΟΣΙΑ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.648.003,94-2.801.389,634.449.393,57--- .
095536455 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 218757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.493.912,86-2.953.840,984.447.753,84--- .
094072136 ΚΛΙΜΑΤΖΕΡΕΙΤΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 312131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.238.572,51-2.680.588,623.919.161,13222.286,66305.299,21527.585,87 .
094492284 ΑΛΙΜΕΝΤΑ TOP ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΓΡΗΓ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 811144 ΑΘΗΝΑ719.078,24-445.057,351.164.135,592.100.635,601.179.456,443.280.092,04 .
999215816 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 3110682 ΑΘΗΝΑ1.917.549,56-1.626.883,323.544.432,88473.214,68426.544,29899.758,97 .
090312077 ΦΟΥΤΡΗΣ ΝΙΚ ΤΖΑΝΙΝΗ ΕΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 6026221 ΠΑΤΡΑ1.749.745,97-2.689.006,374.438.752,34--- .
998533126 KITTIWAKE ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1518531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.352.217,42-1.074.880,004.427.097,42--- .
094475005 ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΤΡΑΝΣ ΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤAΦΟΡΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4318547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.858.523,11-2.566.861,344.425.384,45--- .
095250256 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΚΥΡ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΟΝΟΜΑΤΙ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.481.826,92-1.117.439,482.599.266,40808.962,211.016.170,391.825.132,60 .
095524432 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 27810445 ΑΘΗΝΑ187.686,38-87.097,88274.784,262.208.205,281.940.955,154.149.160,43 .
099551369 Β Χ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ1.939.426,15-2.483.188,564.422.614,71--- .
099250536 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΒΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.754.226,23-1.662.373,764.416.599,99--- .
094360681 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 32814563 ΚΗΦΙΣΙΑ547.776,69-599.611,581.147.388,271.584.873,531.683.806,393.268.679,92 .
099821595 Ν.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 23815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.963.437,76-1.149.960,333.113.398,09544.280,41756.247,331.300.527,74 .
094453117 ΣΙΔ ΚΕΡΑΜ ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 555535 ΠΥΛΑΙΑ2.015.189,73-2.392.569,364.407.759,09--- .
096001643 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΟΡΜΥΛΙΑ 063071 ΟΡΜΥΛΙΑ782.585,21-1.243.699,092.026.284,301.079.291,991.288.593,792.367.885,78 .
999436084 Θ ΡΑΠΤΗΣ Α ΚΟΛΛΙΑ ΟΕΧΕΛΜΟΥ 714122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.880.041,68-1.513.327,744.393.369,42--- .
094230315 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ8 ΧΛΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 068300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ1.295.377,37-2.394.138,483.689.515,85329.179,89374.218,09703.397,98 .
095550738 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΕΠΕΘΗΣΕΩΣ 27717674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.458.426,45-2.934.112,234.392.538,68--- .
094340750 ΠΙΡΠΙΡΗΣ Ι ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΑΝΘΕΙΑ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ2.766.724,35-555.903,033.322.627,38599.447,34466.699,341.066.146,68 .
093424462 ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕΒΕΒΑΡΝΑΛΗ 2654352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ563.058,69-97.471,86660.530,552.769.089,54958.312,883.727.402,42 .
094395970 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΥΝΤ ΒΙΟΜ LYON PHARMA AE6 ΧΙΛ ΠΑΙΑΝ ΜΑΡΚΟΠ 019400 ΚΟΡΩΠΙ1.646.273,32-2.741.430,674.387.703,99--- .
099040060 ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΣΗ ΟΕΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4714231 Ν ΙΩΝΙΑ2.649.703,18-1.737.353,334.387.056,51--- .
999676184 ΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1071306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.633.263,74-1.032.596,542.665.860,28850.001,20868.783,791.718.784,99 .
097145452 ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΝΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2316675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.032.758,4811.777,541.339.727,274.384.263,29--- .
099787200 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε21ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 057001 ΘΕΡΜΗ3.561.748,52-822.300,734.384.049,25--- .
094463450 ΣΠΥΡΟΣ Θ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1010552 ΑΘΗΝΑ1.652.956,93-2.730.681,654.383.638,58--- .
099052279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ19 ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.862.868,38-1.027.636,443.890.504,82356.257,12133.804,67490.061,79 .
094360797 ΚΟΣΜΕΠΑΚ ΑΕΒΕΒΑΣΠΑΥΛΟΥ 1415452 Π ΨΥΧΙΚΟ1.764.791,96-2.612.905,724.377.697,68--- .
095244920 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤ-ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΠΙΧΕΙ ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ 248100 ΠΡΕΒΕΖΑ----1.885.544,412.491.963,254.377.507,66 .
094047453 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 2215127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ2.637.663,31-1.231.251,933.868.915,24426.419,6781.071,50507.491,17 .
099981775 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 038500 ΒΟΛΟΣ3.029.560,79-1.341.837,974.371.398,76--- .
093357967 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙΣΙΑ ΕΕΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 4354352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.836.924,84-2.529.358,884.366.283,72--- .
094500319 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛ ΛΙΠΑΝΤ ΑΣΦΑΛΤΙΚ ΝΑΥΤΙΛ ΕΡΓΑΣΙΕΣΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.843.513,28-846.729,073.690.242,35511.138,21164.854,36675.992,57 .
999974102 ΒΡΕΝΟΣ Α.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΟΕ2 ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ3.006.077,63-1.358.864,364.364.941,99--- .
095693370 TECTRON UNITED ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13811251 ΑΘΗΝΑ1.649.113,62-2.714.219,384.363.333,00--- .
099407175 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ-ΦΑΝ FUN ΕΠΕΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8457001 ΘΕΡΜΗ1.535.586,99-2.484.306,004.019.892,99154.128,96186.536,66340.665,62 .
095740940 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4611528 ΑΘΗΝΑ1.834.367,40-2.522.308,874.356.676,27--- .
082157491 Σ.ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0449100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.099.981,41-2.123.383,893.223.365,30474.094,12658.225,961.132.320,08 .
094318270 ΖΟΥΖΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΡΕΟΝΤΟΣ 30-3210442 ΑΘΗΝΑ2.013.027,99-1.230.820,653.243.848,64840.776,78266.966,201.107.742,98 .
092247129 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΦΟΙΠΑΡΘΕΝΙΟΝ 057007 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ1.152.452,34-3.195.360,764.347.813,10--- .
096000310 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΓΡΑΜΜΟΥ 6252100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ2.458.566,74-355.446,342.814.013,081.057.298,80475.496,641.532.795,44 .
093345354 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ 5556121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ2.025.760,84-1.968.877,583.994.638,42209.722,81133.901,73343.624,54 .
095640990 ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΝΔΑΝΟΥ 118756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.809.777,97-2.525.375,774.335.153,74--- .
999997115 ΜΕΚΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 3817341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.521.718,29-1.813.001,794.334.720,08--- .
095257104 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 6415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.833.339,48-2.501.226,804.334.566,28--- .
099758172 ΕΡΓΟΤΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 20217778 ΤΑΥΡΟΣ2.291.599,64-2.039.629,794.331.229,43--- .
999991854 Λ.Ι.Γ.Κ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 82Α17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.907.371,88-1.032.109,682.939.481,56605.951,73785.645,921.391.597,65 .
093565953 ΜΑΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑ ΣΙΑ ΕΕΧ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6217343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.528.766,94-2.801.674,654.330.441,59--- .
099876416 ΟΙΚΟ-ΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.ΕΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.996.046,18-2.333.352,904.329.399,08--- .
094398923 ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ STER SINEMAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΘΕΠΑΡΝΩΝΟΣ 315125 ΜΑΡΟΥΣΙ3.392.433,93-933.513,634.325.947,56--- .
094120140 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΑΔΡΙΑΝΗ 066037 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ705.285,07-742.643,181.447.928,251.204.261,471.673.315,882.877.577,35 .
082482841 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΣΙΑΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.638.977,00-2.682.831,004.321.808,00--- .
094154930 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 317456 ΑΛΙΜΟΣ303.712,89-165.540,80469.253,691.868.528,421.983.078,283.851.606,70 .
998897708 ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 510677 ΑΘΗΝΑ3.657.657,88-655.764,934.313.422,81--- .
081605872 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ11 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 066100 ΔΡΑΜΑ3.395.866,78-915.772,694.311.639,47--- .
081651643 Δ ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΩΝΙΑΣ 17717456 ΑΛΙΜΟΣ1.943.711,68-2.367.566,794.311.278,47--- .
094277302 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ Μ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ LUSSILEΗΡΟΥΣ 13Α10442 ΑΘΗΝΑ1.358.796,54-657.877,612.016.674,151.747.611,20544.333,582.291.944,78 .
099102816 SOFOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΣΠΙΕΩΝ 918122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.244.132,82-2.062.094,754.306.227,57--- .
095005957 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΡΗ 2114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.089.176,49-2.211.702,124.300.878,61--- .
082551236 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΤΟΣ ΟΕΠΕΛΑΣΓΙΑ 035013 ΠΕΛΑΣΓΙΑ2.742.572,96-1.550.795,744.293.368,70--- .
095098070 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ ΥΙΟΙΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 049083 ΣΚΡΙΠΕΡΟ2.172.293,56-1.619.185,303.791.478,86249.080,47251.395,42500.475,89 .
094297706 ΡΕΝΤ ΠΟΙΝΤ ΑΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.595.646,24-2.684.427,534.280.073,77--- .
081275100 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓ.ΤΣΩΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ2.482.490,20-1.797.541,314.280.031,51--- .
094149992 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ Σ ΚΑΙ Χ ΑΕΕΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ2.342.675,38-1.936.769,244.279.444,62--- .
081644793 ΙΩΑΝ ΑΠ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠ ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΟΕΜΕΜΝΟΝΑ 1241335 ΛΑΡΙΣΑ1.716.601,51-2.561.874,294.278.475,80--- .
094195505 ΜΕΛΙΣΣΑ ΕΛΛΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΗΝΩΝ 9038334 ΒΟΛΟΣ1.260.182,09-2.265.920,403.526.102,49316.399,16433.929,97750.329,13 .
094327360 ΣΚΥΡΟΔΕΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 6119400 ΚΟΡΩΠΙ1.803.326,07-1.814.349,393.617.675,46333.750,42322.719,79656.470,21 .
094285418 METROGEN ΜΕΤΡΟΓΓΕΝ ΑΕΟΡΜΙΝΙΟΥ 311528 ΑΘΗΝΑ1.616.020,14-2.656.897,834.272.917,97--- .
094053134 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΦΟΙΑΡΙΔΑΙΑ 058400 ΑΡΙΔΑΙΑ1.182.939,26-3.088.470,394.271.409,65--- .
082738525 Α. ΚΑΙ Β. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ ΟΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.684.604,97-1.317.076,274.001.681,24170.003,8699.122,68269.126,54 .
095366554 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΕΠΕΝΙΚΗΣ 356431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.415.148,33-2.852.719,224.267.867,55--- .
090019739 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΤΙΑΣ 610033 ΑΘΗΝΑ----2.037.252,702.228.483,504.265.736,20 .
092090355 ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΙΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΥΚΤΡΩΝ 1212133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.544.812,80-1.439.776,933.984.589,73182.699,2998.099,89280.799,18 .
094410166 ΑΕ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥΡ ΕΚΜΕΤΔΡΥΜΟΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.797.894,09-2.466.128,104.264.022,19--- .
095728489 DESTINATIONS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14371409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.173.312,05-1.153.961,382.327.273,43985.269,40950.313,411.935.582,81 .
094256748 ΕΝΔΥΣΗ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΕΜΠΟΡΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ7ΟΝ ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.122.720,93-3.138.655,194.261.376,12--- .
094003813 ΕΒΠΑ ΑΒΕΕ ΣΤΑΔΙΟΥ 3910559 ΑΘΗΝΑ----1.779.432,052.477.593,684.257.025,73 .
099576444 ΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2350001 ΝΕΑΠΟΛΗ3.139.409,45-1.114.913,554.254.323,00--- .
094133263 ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΑΒΕ ΑΕΠΑΣΕΙΔΩΝΟΣ 7317562 Π ΦΑΛΗΡΟ1.413.118,19-2.840.171,794.253.289,98--- .
095582400 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ1.946.305,16-2.301.912,694.248.217,85--- .
095660257 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 6511476 ΑΘΗΝΑ3.695.195,78-551.338,164.246.533,94--- .
094327242 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΛΑΣΚΑΡΕΩΣ 1311471 ΑΘΗΝΑ1.404.644,56-2.838.772,564.243.417,12--- .
099404787 Θ. ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ4 ΟΝ ΧΙΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 038500 ΒΟΛΟΣ2.212.584,88-2.028.703,994.241.288,87--- .
091855611 Δ ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 21071303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.503.304,82-1.102.823,702.606.128,52925.477,24707.888,001.633.365,24 .
082253811 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΥΙΟΣ ΟΕΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 2614231 Ν ΙΩΝΙΑ2.130.723,12-2.105.292,064.236.015,18--- .
094049888 ΕΒΕΞΑ ΒΙΟΜ ΠΕΡ ΒΟΛΟΥ 038500 ΒΟΛΟΣ683.163,09-2.044.315,492.727.478,58629.242,33875.929,871.505.172,20 .
998207185 ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 218531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.642.425,49-1.589.991,134.232.416,62--- .
093680838 ΑΙΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠ ΡΑΛΛΗ 13618454 ΝΙΚΑΙΑ1.062.013,83-671.624,171.733.638,001.458.512,711.039.749,672.498.262,38 .
095347331 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΛ ΜΑΡΙΝ ΓΟΥΟΡΚΣ-Α ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45918863 Ν ΙΚΟΝΙΟ1.318.354,57-1.753.136,173.071.490,74517.893,72641.880,571.159.774,29 .
094298623 ΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23854628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.568.729,80-2.660.091,344.228.821,14--- .
082618607 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣ - ΔΑΜΑΛΑΣ Γ ΟΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 26518453 ΝΙΚΑΙΑ3.160.035,17-1.068.609,664.228.644,83--- .
800363311 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠ ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ----3.232.866,17987.064,174.219.930,34 .
094090572 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕΚΡΟΚΙΟ 037100 ΑΛΜΥΡΟΣ2.836.834,41-1.382.509,674.219.344,08--- .
999830665 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ 9056123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ1.789.367,84-2.427.927,394.217.295,23--- .
999805134 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε Π ΕΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 116674 ΓΛΥΦΑΔΑ1.289.738,50-1.004.674,662.294.413,161.140.312,26782.288,211.922.600,47 .
099381155 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΕΡΜΑ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.833.202,86-2.381.724,984.214.927,84--- .
999717607 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΙΞΟΥ 754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.177.679,31-1.036.368,894.214.048,20--- .
096054359 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΠΕ ΚΑΤΑΛΑΝΩΤΗΣ KONSYMΚΕΚΡΟΠΟΣ 9917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ474.817,22-937.671,911.412.489,131.182.182,951.613.463,352.795.646,30 .
999981676 ALL WEATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΔΑΙΔΑΛΟΥ 571202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.491.308,43-1.357.526,092.848.834,52744.256,06614.437,881.358.693,94 .
099397189 ΕΛ.Γ.Κ.Ε.Π.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ -ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΒΕΕΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ778.130,84-693.407,311.471.538,151.722.337,981.012.716,812.735.054,79 .
095642111 CYPRUS DEVELOPMENT ΕΠΕΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 710552 ΑΘΗΝΑ2.337.541,26-1.867.554,434.205.095,69--- .
094194951 ΜΙΝΩΣ-ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ ΕΤ ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΠΙΧΠΕΖΑ ΠΕΔ 070100 ΑΡΧΑΝΕΣ1.923.878,18-1.585.174,873.509.053,05440.599,35252.693,37693.292,72 .
099056371 P.D.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ2.197.381,86-1.997.212,984.194.594,84--- .
999850916 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 0ΕΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ2.279.718,36-1.912.897,574.192.615,93--- .
999957977 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2417563 Π ΦΑΛΗΡΟ2.032.321,30-2.160.202,204.192.523,50--- .
094107478 ΒΙΟΓΙΑΝ ΑΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟ 1318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.230.126,05-1.956.161,114.186.287,16--- .
099061866 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝΘΗΒΩΝ 381 ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΥ 212244 ΑΙΓΑΛΕΩ461.758,46-560.426,541.022.185,001.584.472,151.578.929,073.163.401,22 .
094413758 TEXNIKH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕΠΙΝΔΑΡΟΥ 2310673 ΑΘΗΝΑ1.867.914,69-2.314.680,644.182.595,33--- .
093343662 ΤΑΙΡΗΣ Ι Κ ΣΙΑ ΕΕ1 ΧΛΜ ΣΕΡ ΘΕΣΝΙΚ 062121 ΣΕΡΡΕΣ1.476.667,84-2.700.509,454.177.177,29--- .
999649380 ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝ AVENTURINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 1015123 ΜΑΡΟΥΣΙ408.630,98-222.895,46631.526,442.496.376,891.046.110,523.542.487,41 .
094091034 ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ 1345333 ΙΩΑΝΝΙΝΑ625.648,97-97.366,00723.014,972.636.657,81813.679,133.450.336,94 .
099248633 Α ΤΕΞΤΙΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΜΝΗΝΩΝ 4357013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ2.337.997,96-1.833.490,704.171.488,66--- .
094156123 ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙ14 ΧΛΜ Λ ΣΠΑΤΩΝ 015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.382.707,19-2.784.750,344.167.457,53--- .
095377323 ΕΥΡΩΜΟΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 1418541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.289.950,94-1.411.901,382.701.852,32634.131,21829.702,091.463.833,30 .
095746667 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΣΑΚΙΣΛΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ318.713,45-287.110,81605.824,262.099.669,631.458.582,473.558.252,10 .
081832116 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΦΟΙ ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.906.296,45120.818,941.136.084,284.163.199,67--- .
095500956 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΓΕΡΑΝΙΟΥ 4110431 ΑΘΗΝΑ1.936.134,46-2.223.587,804.159.722,26--- .
999944054 ΑΓΑΠΗ ΚΟΝΣΟΛΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΜ ΡΗΓΑ 4368200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2.430.253,98-1.729.351,574.159.605,55--- .
082033666 ΑΦΟΙ ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗ ΟΕΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 2512242 ΑΙΓΑΛΕΩ2.113.680,22-2.042.867,174.156.547,39--- .
093095625 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΜ ΣΙΑ ΕΕΜΠΙΜΠΙΖΑ 713122 ΙΛΙΟΝ2.155.143,61-1.995.626,154.150.769,76--- .
095016185 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 16611521 ΑΘΗΝΑ1.886.394,46-1.768.122,903.654.517,36213.814,77282.254,34496.069,11 .
095590411 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 604 Γ16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ1.811.659,36-1.904.464,303.716.123,66192.896,33241.183,53434.079,86 .
999269333 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ Η ΡΟΥΣΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 070014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ2.658.963,28-1.486.314,184.145.277,46--- .
094136566 ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΝ ΦΙΛ Α.ΕΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 060300 ΑΙΓΙΝΙΟ309.217,88-410.536,19719.754,071.531.456,521.891.220,993.422.677,51 .
998160110 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΕΨΙΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17-1910678 ΑΘΗΝΑ1.600.583,53-162.678,881.763.262,411.588.563,16790.306,862.378.870,02 .
099363659 DIMENSION ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΣΠ ΠΑΤΣΗ 12711855 ΑΘΗΝΑ2.458.879,43-1.174.416,413.633.295,84244.599,81262.945,76507.545,57 .
099941913 ΟΛΓΟΥΕΙΣ ΑΛΑΜΟ ALWAYS ALAMO ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΛ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4815349 ΑΝΘΟΥΣΑ2.519.250,64-1.200.943,213.720.193,85179.621,63240.517,44420.139,07 .
094334442 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 7-918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ241.750,66-162.139,64403.890,301.870.283,341.865.655,983.735.939,32 .
094068565 ΟΦΗ ΠΑΕΓΗΠΕΔΟ ΟΦΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 071202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.911.209,78-1.041.188,902.952.398,68841.627,93344.068,701.185.696,63 .
082400890 ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕΜΕΛΙΤΑΣ 712461 ΧΑΙΔΑΡΙ1.017.688,17446.780,822.672.221,074.136.690,06--- .
800230784 ELVON ESTATES LIMITEDΛΑΖΑΡΙΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ3.562.313,51-572.070,994.134.384,50--- .
094051270 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Θ ΠΟΥΠΑΡΑΣΙΟΥ 469100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.032.536,3730.813,463.068.430,784.131.780,61--- .
093877334 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΡΙΛΟΦΟΣ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ1.386.661,88-2.740.084,384.126.746,26--- .
094138861 ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡ ΓΕΡΑΚΙΝΗ 063100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ----1.999.714,582.121.139,094.120.853,67 .
094405193 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 5341221 ΛΑΡΙΣΑ1.782.457,47-2.338.140,124.120.597,59--- .
095698850 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΚΟΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΑΣΩΝΟΣ 4710436 ΑΘΗΝΑ1.888.148,65-1.697.482,103.585.630,75222.690,83308.420,15531.110,98 .
094101100 ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕΕΙΡΗΝΗΣ 5618547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.287.709,98-1.821.133,584.108.843,56--- .
084111447 Α ΔΟΥΚΑΣ & Π. ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΟΕΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17318648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ2.340.956,00-1.767.045,284.108.001,28--- .
800087244 Τ Μ Δ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 558100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ3.420.673,39-684.621,804.105.295,19--- .
099195414 INTERNATIONAL MOBEL SELECTION HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 026500 ΠΑΤΡΑ2.223.744,24-1.878.753,904.102.498,14--- .
095480511 ΒΙΟΤΕΒ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 3911146 ΓΑΛΑΤΣΙ1.367.775,54-2.734.197,194.101.972,73--- .
998988723 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ ΕΡΚΑΤ ΑΕΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.834.540,49-1.334.889,363.169.429,85511.974,76419.124,30931.099,06 .
095506820 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΡΝΗΘΟΣ 1018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.725.359,37-2.372.346,674.097.706,04--- .
099881790 DIL INFO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΣΑΧΤΟΥΡΗ 29-3118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.507.513,32-584.796,124.092.309,44--- .
099360485 NICOLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2715235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ1.693.096,9062.328,531.544.644,393.300.069,82502.294,43289.348,27791.642,70 .
094054444 ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ17ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ1.157.548,17-319.778,261.477.326,432.111.375,97502.476,982.613.852,95 .
082138962 ΕΛΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΦΟΙ ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΑΓΓ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 019004 ΣΠΑΤΑ1.070.473,55-839.690,431.910.163,981.405.122,64775.534,252.180.656,89 .
095487825 ΦΟΥΤΟΝ ΤΡΕΗΝΤ ΕΠΕΑΔΡΙΑΝΟΥ 2614121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.581.132,81-1.505.828,024.086.960,83--- .
097807661 ΑΙΓΑΙΟΝ Π ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.422.578,67-2.662.705,634.085.284,30--- .
095444118 ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΚΟΥΡΙΕΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 2911527 ΑΘΗΝΑ2.027.938,32-1.188.788,163.216.726,48362.551,67505.106,91867.658,58 .
094422964 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΛΕΩΦ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ1.830.750,50-2.250.954,494.081.704,99--- .
099364590 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN POONG HELLAS ΑΒΕΕΣΕΙΖΑΝΗ 214231 Ν ΙΩΝΙΑ2.979.498,30-1.101.271,614.080.769,91--- .
999976039 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1254655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.137.249,10-1.942.336,274.079.585,37--- .
095324514 ΕΥΡΟΜΟΔΑ ΕΠΕΚΑΡΕΑ 2011636 ΑΘΗΝΑ1.337.765,99-2.739.630,864.077.396,85--- .
095590122 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΥΡΩΝΟΣ 71Β18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.496.879,46-2.149.930,123.646.809,58186.727,80243.119,49429.847,29 .
094108985 RODEL AEΑΙΟΛΟΥ 10410564 ΑΘΗΝΑ1.375.218,15-2.701.392,644.076.610,79--- .
082438946 ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ KΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΔΡΥΜΩΝΑΣ 048200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ1.403.590,30-2.671.527,204.075.117,50--- .
094005070 ΕΛΛΗΝΙΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΑΑΛ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 9114234 Ν ΙΩΝΙΑ779.637,64-1.881.225,582.660.863,22591.196,90822.830,981.414.027,88 .
094041829 FINTEXPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΛΜΟΥ 2114565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ701.655,43-302.562,911.004.218,342.130.706,25933.209,793.063.916,04 .
998106792 NOVA IT ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12-1410563 ΑΘΗΝΑ2.557.918,59-1.507.304,594.065.223,18--- .
094221091 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΒΕΕΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.252.769,51-1.808.113,464.060.882,97--- .
082794431 ΚΡΟΝΤΗΡΗ Μ-ΛΙΟΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ Ε-ΟΕΔ ΣΟΥΤΣΟΥ 911521 ΑΘΗΝΑ2.471.255,78-1.587.035,844.058.291,62--- .
998976712 ΚΟΝΣΕΠΤΣ CONCEPTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 354625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.296.963,77-1.452.545,923.749.509,69165.133,96141.036,91306.170,87 .
095622032 ΚΛΙΜΑ ΦΕΡΣΤ ΕΠΕ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7926500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----2.290.064,621.763.723,924.053.788,54 .
094269824 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ 11725100 ΑΙΓΙΟ2.625.489,94-1.424.343,114.049.833,05--- .
094053890 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΕ5 ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.609.227,54-1.440.032,384.049.259,92--- .
094156018 ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣΔ ΣΟΥΤΣΟΥ 311521 ΑΘΗΝΑ1.205.059,95-2.389.092,573.594.152,52198.501,13256.422,63454.923,76 .
999937315 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΕΛΕΟΥ 1-510435 ΑΘΗΝΑ1.667.579,81-1.793.794,913.461.374,72294.945,85291.861,10586.806,95 .
094336830 UNION TOYS Σ ΣΩΡΡΟΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΕΙΣΑΓ-ΑΝΤΙΠΡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΛΕΝΟΡΜΑΝ Γ ΟΡΟΦΟΣ 194-19610444 ΑΘΗΝΑ1.613.315,67-2.434.148,034.047.463,70--- .
099772965 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ STEAM A.B.E.E.9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057400 ΣΙΝΔΟΣ1.529.210,31-1.892.737,973.421.948,28263.701,28361.234,93624.936,21 .
094519079 MONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 754623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ911.092,08-310.395,261.221.487,342.270.224,61553.771,462.823.996,07 .
095223186 ΓΙΟΒΑΠΑΝ ΕΠΕΧΡΥΣΟΒΙΤΣΗΣ 314234 Ν ΙΩΝΙΑ1.387.793,49-2.655.996,544.043.790,03--- .
099332740 Ζ ΒΑΙΟΣ Ε ΤΑΣΙΟΥΡΑ ΕΠΕΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 2454454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.544.883,14-1.498.330,544.043.213,68--- .
094386820 ΠΡΟΜΟΠΑΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕΠΑΡ ΛΕΓΑΚΗ 818233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ502.925,64-654.756,791.157.682,431.380.021,691.504.850,802.884.872,49 .
081581372 ΜΠΕΤΟΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ 15 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΥΜΟΣ 057200 ΔΡΥΜΟΣ1.531.511,08-1.932.436,193.463.947,27270.433,65308.101,74578.535,39 .
999714863 ΠΥΡΣΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ ΖΑΛΟΓΓΟΥ 610678 ΑΘΗΝΑ----1.889.355,562.153.008,544.042.364,10 .
094505407 ΚΟΝΤΑΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΡΥΚΕΙΟΥ 6 ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6510555 ΑΘΗΝΑ2.170.572,47-1.432.769,593.603.342,06278.192,16160.411,59438.603,75 .
999365081 AMS Κ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 24Β14561 ΚΗΦΙΣΙΑ3.029.051,46-1.011.043,894.040.095,35--- .
099965068 ΝΙΚ Ι ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕΘΗΣΕΩΣ 114671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ2.809.833,66-1.228.670,024.038.503,68--- .
094029134 ΕΥΑΓ ΡΗΓΑΣ ΑΒΕΤΕ ΜΗΧ ΚΑΙ ΠΡΩΤ ΥΛ ΒΙΟΜ ΧΗΜ ΠΛΑΣ ΕΛΑΣΤ ΠΟΛΥΜ ΛΙΠ ΤΡΟΦ ΜΗΧ ΕΞ ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤ ΜΕΤ ΑΠΟΘ ΔΙΑΝΟΠΕΙΡΑΙΩΣ 518346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.306.718,99-1.226.940,073.533.659,06399.159,86105.596,90504.756,76 .
081913790 ΜΑΡΟΥΛΗΣ Θ-ΣΙΑ ΟΕ THESMAR SECURITYΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ2.404.241,59-1.632.819,914.037.061,50--- .
094498958 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1614234 Ν ΙΩΝΙΑ----2.506.933,791.529.440,634.036.374,42 .
095693530 Δ Α ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΕΛΜΗ ΕΠΕΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4714123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ2.021.661,36-1.165.996,713.187.658,07555.657,00289.536,58845.193,58 .
099096264 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΟΓΑΝΗΣ 6818544 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.443.713,07-1.580.810,524.024.523,59--- .
081699270 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 058200 ΕΔΕΣΣΑ1.562.821,42-2.457.860,214.020.681,63--- .
094172854 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΠΟΥΛΑΚΙΔΑ 2105521100 ΝΑΥΠΛΙΟ1.866.809,64-2.152.485,354.019.294,99--- .
094085389 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.110.452,29-1.595.464,682.705.916,97573.750,59734.484,501.308.235,09 .
082902286 Α.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ -Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΕΩΦ ΝΑΤΟ ΤΖΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.926.968,22-2.086.476,424.013.444,64--- .
999884679 ΗΛΙΑΣ Γ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΣΠΑΣΙΑ Σ ΤΖΟΥΜΑΝΗ Ο ΕΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 3111744 ΑΘΗΝΑ2.174.884,37-1.838.003,844.012.888,21--- .
082616442 Γ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ε ΝΙΚΟΛΟΣ ΟΕΧΛΟΗΣ 215126 ΜΑΡΟΥΣΙ1.518.681,06-1.117.377,672.636.058,73604.271,57769.000,061.373.271,63 .
094008452 ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΕΓ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 5026333 ΠΑΤΡΑ1.027.291,42-2.978.913,074.006.204,49--- .
094181654 ΚΡΙΣΠΕΛ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 4354622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.055.304,82-940.047,083.995.351,90--- .
094035903 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕΘΕΣΗ ΡΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ2.069.991,40-1.923.685,783.993.677,18--- .
094390163 ΒΕΝΙΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒ-ΚΑΘΑΡ-ΑΠΟΡΡΥΠ ΑΕΤΡΙΚΟΥΠΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1018538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.647.846,79-2.345.087,353.992.934,14--- .
094340749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝYΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΟΜΝΗΝΩΝ 268100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ2.673.442,89-1.318.743,713.992.186,60--- .
094343198 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ PRITTIΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.471.163,50-2.517.913,523.989.077,02--- .
999265623 Π ΡΩΞΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2616121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.900.068,98-1.265.291,963.165.360,94558.538,11264.950,54823.488,65 .
081445085 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1956121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ1.473.509,42-2.515.100,203.988.609,62--- .
999901632 ΓΕΩΒΑΣ ΝΕΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.440.040,07-546.852,273.986.892,34--- .
999206844 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.535.102,06-447.349,063.982.451,12--- .
094008730 ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΙΩΝΙΑΣ 280414341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ691.867,74-1.293.785,011.985.652,75840.951,071.154.814,661.995.765,73 .
094237316 ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧ ΑΓΡΟΤ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 27-2922100 ΤΡΙΠΟΛΗ1.783.017,44-1.550.601,823.333.619,26275.006,50372.421,46647.427,96 .
095527422 ΙΚΑΡΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΠΛΑΣΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 013451 ΖΕΦΥΡΙΟ1.666.789,88-2.312.583,173.979.373,05--- .
094098361 ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΖΗ ΓΑΦΟΙ ΑΕ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ18Ο ΧΙΛΘΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ997.984,13-2.978.423,023.976.407,15--- .
095498981 FIORI ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡ 013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ1.676.371,20-2.299.603,283.975.974,48--- .
999307089 ΣΤΑΤΟΥΣ STATOUS ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΒΕΙΚΟΥ 10211741 ΑΘΗΝΑ1.872.557,75-884.251,652.756.809,40669.341,99548.474,551.217.816,54 .
094349770 Μ.ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 103-10512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.776.115,60-2.197.428,773.973.544,37--- .
081561766 Ε-ΜΗΤΣΑΚΗ-Δ-ΡΙΖΟΣ ΟΕΣΜΥΡΝΗΣ 2743100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ1.893.315,53-2.075.451,713.968.767,24--- .
095036528 CHROMOLINE AE K ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 056224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3.396.750,76-570.680,563.967.431,32--- .
094317549 ΤΕΛΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΠΕΛΛΟΥ 410551 ΑΘΗΝΑ3.029.043,02-937.894,693.966.937,71--- .
082137178 OUT MEDIA GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ3.139.196,44-827.655,393.966.851,83--- .
094103930 ΙΟΝΙΚΗ ΑΚΤΗΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 049084 ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ1.522.989,28-1.989.119,063.512.108,34190.614,17264.115,56454.729,73 .
081650580 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΥΙΟΙ ΟΕΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ 064009 ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ1.842.844,94-1.620.183,333.463.028,27279.685,79222.940,90502.626,69 .
095563758 ΙΜΠΟΡΤ-ΕΞΠΟΡΤ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε Π ΕΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 2718531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.572.089,49-2.393.129,133.965.218,62--- .
999871360 ΚΡΑΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΤΑΤΟΙΟΥ 169 ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 1 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.746.226,85-1.334.280,993.080.507,84434.986,72446.791,85881.778,57 .
999633184 METALLOID ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΓΡΙΕΛΙΑ Ν ΖΩΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.420.635,56-1.540.071,393.960.706,95--- .
099076578 TRIANGOLO ΜΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 1111742 ΑΘΗΝΑ957.548,59-1.195.738,362.153.286,95784.617,351.021.778,341.806.395,69 .
095657449 ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΠΕΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17654250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.751.110,58-1.206.090,873.957.201,45--- .
094085746 ΒΙΟΦΛΕΞ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.318.915,31-2.636.905,603.955.820,91--- .
997671605 GOOD FOOD GOOD PRICE ΑΝΩΝΥΜΗ Ε ΧΑΡ ΖΗΚΟΥ 6912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ----3.100.234,81853.984,503.954.219,31 .
095725291 ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΣΙΓΜΑ ΓΕΝΕΜΠΟΡΠΡΟΜΤΡΟΦΗΛΕΚΡΣΥΣΚ ΠΕΤΡΓΡΥΠΑΡΗ 9117673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.737.825,29-2.216.349,033.954.174,32--- .
094371751 ΕΤΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡ ΑΕΦΡΑΓΚΩΝ ΜΟΣΚΩΦ 1-1354626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.714.252,98-2.237.052,353.951.305,33--- .
099117368 SUDAMERICANA-IN FOOD COM ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 418233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.221.165,96-1.729.831,993.950.997,95--- .
094509720 INNOVATION ΑΝ-ΕΤ-ΔΙΑΦΗΜ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝ-ΕΙΔ-ΕΡΕΥΝ-ΑΓΟΡΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 8217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.402.894,80-2.097.748,603.500.643,40187.816,18260.840,20448.656,38 .
094440202 Γ Κ Μ ΙΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΡΦΕΩΣ 13111855 ΑΘΗΝΑ2.394.925,61-1.553.979,743.948.905,35--- .
094117681 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕΑΨΑΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ 058400 ΑΡΙΔΑΙΑ1.450.098,39-1.858.657,353.308.755,74265.684,34364.330,10630.014,44 .
094428077 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 30015562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ1.179.878,28-937.514,852.117.393,131.161.309,36658.822,341.820.131,70 .
094349209 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 2017674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.710.768,06-2.217.461,323.928.229,38--- .
091274700 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9054644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.536.217,66-391.616,493.927.834,15--- .
096037664 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΣΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 753200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ1.594.801,39-943.728,072.538.529,46877.176,61511.807,271.388.983,88 .
095363619 INTER PORCELAN ΕΠΕΣΗΣΤΟΥ 218758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.368.314,27-2.559.094,633.927.408,90--- .
095758617 ΕΡΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΑΥΛΩΝΟΣ 614451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.776.019,30-1.414.751,033.190.770,33369.307,33366.184,92735.492,25 .
093512216 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΗΠΕΙΡΟΥ 2315341 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.350.016,16-2.566.023,133.916.039,29--- .
094177420 ΚΟΡΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 5410431 ΑΘΗΝΑ1.300.796,25-2.615.200,813.915.997,06--- .
094334430 SCANNER ΑΝΩΝ ΔΙΑΦ ΕΤ ΕΙΣ ΕΞ ΑΝΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΦΑΡΜ ΚΑΛΛΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 11418121 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ1.859.166,39-2.053.885,273.913.051,66--- .
092517773 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΥΙΟΙ ΟΕΜΥΛΟΙ 021200 ΑΡΓΟΣ1.531.264,78-2.375.813,153.907.077,93--- .
099401134 Α ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 138333 ΒΟΛΟΣ2.087.414,36-1.817.272,973.904.687,33--- .
094266625 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ΦΛΩΡΕΝΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 3965201 ΚΑΒΑΛΑ2.046.574,55-1.855.733,883.902.308,43--- .
095600783 DAGWOOD - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠΕΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6116341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1.516.981,99-2.385.032,603.902.014,59--- .
094437406 CLEAN AND CARE FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΑΒΙΕΡΟΥ 814452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ883.336,49-543.307,361.426.643,851.553.269,68921.119,732.474.389,41 .
099847328 ΝΤΙΤΖΙΤΝΕΤ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 341221 ΛΑΡΙΣΑ2.293.169,48-1.607.443,063.900.612,54--- .
094540409 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΛΥΓΑΡΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 055535 ΠΥΛΑΙΑ473.870,62-321.244,69795.115,311.973.006,021.130.910,613.103.916,63 .
095748789 ΝΙΒΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3815124 ΜΑΡΟΥΣΙ2.457.013,87-1.440.838,343.897.852,21--- .
095147818 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΤΕΒΕ4 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4150200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ951.431,16-990.490,441.941.921,60992.442,98958.770,571.951.213,55 .
093296877 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΩΓΩΝΙΟΥ 3115669 ΠΑΠΑΓΟΥ1.704.357,72-2.184.262,173.888.619,89--- .
084219708 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 035100 ΛΑΜΙΑ2.265.397,24-1.622.592,713.887.989,95--- .
095489996 ΓΟΡΤΥΣ ΕΒΕΠΕ19Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.338.204,08-2.549.767,883.887.971,96--- .
999076652 GFM HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΛΕΚΚΑ 1210563 ΑΘΗΝΑ2.905.192,21-981.572,133.886.764,34--- .
095673880 ΠΗΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΥΦΑΣΜ. ΚΑΙ ΕΤ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΑΜΕΔΑΙΟΥ ΧΑΝ 21-2511525 ΑΘΗΝΑ1.628.905,02-2.257.468,273.886.373,29--- .
081245026 ΙΩΣΗΦ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4410560 ΑΘΗΝΑ1.663.848,89-2.221.019,293.884.868,18--- .
094192171 ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝ-ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΑΤΘΙΔΩΝ 7117671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.519.402,52-2.361.082,913.880.485,43--- .
081638448 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΒΑΣ ΣΙΑ ΟΕΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 27813562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ1.205.496,49-2.674.315,683.879.812,17--- .
095431528 ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΠΕΑΙΟΛΟΥ 9410559 ΑΘΗΝΑ2.561.530,44-1.317.641,993.879.172,43--- .
094248877 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΜΕ-ΚΑ-ΒΟΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 11711475 ΑΘΗΝΑ151.740,29-305.189,88456.930,171.449.758,261.972.459,143.422.217,40 .
998533612 ΠΛΩΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26018546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----2.120.210,351.756.374,893.876.585,24 .
093695329 ΣΑΓΗΓΙΩΡΓΗΣ ΠΕΤΡ-ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΚΙΣΣΑΒΟΥ 3154351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.468.354,99-2.403.570,523.871.925,51--- .
095723170 ATHANAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ 136100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ1.870.990,83-1.999.869,663.870.860,49--- .
094116997 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΕΑΣ ΑΕΑΜΥΝΤΑ 6 ΟΡ 411635 ΑΘΗΝΑ701.549,58-690.883,781.392.433,361.234.429,501.242.568,642.476.998,14 .
082832870 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Κ ΣΙΑ ΟΕΙΜΕΡΑΣ 150200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.545.911,12-2.323.401,403.869.312,52--- .
095088887 EXILCO ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΠΡΕΜΕΤΗΣ 316121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.377.067,19-2.489.341,043.866.408,23--- .
082194960 ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ5 ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ1.530.582,66-2.331.105,003.861.687,66--- .
999541738 Θ Λ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 12917235 ΔΑΦΝΗ2.689.526,47-1.167.275,063.856.801,53--- .
094341390 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΕΒΕΑΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 1Α50200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.783.718,61-1.019.843,052.803.561,66521.637,89529.195,211.050.833,10 .
094207871 ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 4110445 ΑΘΗΝΑ1.877.058,07-1.973.993,633.851.051,70--- .
090001748 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ11 ΧΙΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1159200 ΝΑΟΥΣΑ2.234.550,21-1.195.346,713.429.896,92203.136,59217.663,30420.799,89 .
095735677 ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΖΥΜΕΣ ΕΠΕΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 12416561 ΓΛΥΦΑΔΑ1.592.309,09-2.257.490,973.849.800,06--- .
095726865 ΔΕΛΗΛΑΜΠΡΟΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2211636 ΑΘΗΝΑ1.636.153,22-2.212.746,483.848.899,70--- .
082207148 ΚΡΟΜΥΔΑΚΗΣ Γ-ΣΙΑ ΟΕΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 4173132 ΧΑΝΙΑ2.097.537,66-651.884,262.749.421,92494.952,06602.719,711.097.671,77 .
094155937 ΠΑΝΑΣ ΑΕ25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3871202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.333.165,39-2.512.904,583.846.069,97--- .
094227046 ΙΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 020008 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ2.094.139,82-1.750.995,503.845.135,32--- .
998674630 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.290.710,52-552.820,003.843.530,52--- .
094457221 ΚΟΤΤΟΝΦΙΛ ΑΒΕΕ ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 6412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ----1.606.263,392.237.188,353.843.451,74 .
099936546 EXTRA LARGE MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28215232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.546.804,72-1.289.907,863.836.712,58--- .
082022732 Μ ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΚΑΡΠΑΘΟΥ 2616673 ΒΟΥΛΑ3.133.654,10-702.697,913.836.352,01--- .
094321944 ΠΕΝΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ ΤΟΥΡΙΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡ ΕΠΕΝΔΥΤ ΑΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 322100 ΤΡΙΠΟΛΗ3.493.519,93-342.402,723.835.922,65--- .
094148381 ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ 061100 ΚΙΛΚΙΣ2.018.649,87-1.297.355,703.316.005,57277.590,38241.940,59519.530,97 .
098064883 PRONOIA SHIP AGENTS AND BROKERSΣΚΟΥΖΕ 1218536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.975.801,71-1.853.835,143.829.636,85--- .
998655965 ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 2413122 ΙΛΙΟΝ2.866.528,358.869,40952.509,803.827.907,55--- .
094088320 ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΒΕΕΛΥΚΟΤΡΙΧΙ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ1.420.283,42-1.420.068,582.840.352,00413.075,59572.655,57985.731,16 .
095495364 ΜΠΟΦΥΛΙΟΣ Ε ΕΠΕΘΗΣΕΩΣ 10717672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.557.832,54-2.267.995,533.825.828,07--- .
094474893 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ KAI ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ34 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 418531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.154.440,37-1.905.224,363.059.664,73338.405,74425.882,84764.288,58 .
095732325 ΒΕΛΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1416121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.380.130,52-2.441.440,683.821.571,20--- .
094139913 Ε ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ2.865.825,38-955.447,493.821.272,87--- .
095573997 ELATIA ΕΛΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΡΚΑΔΙΑΣ 1511526 ΑΘΗΝΑ2.421.701,11-1.398.216,353.819.917,46--- .
099760223 AVEC MOI ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ 1617342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.344.555,46-2.474.476,843.819.032,30--- .
099360645 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 815231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ345.738,07-131.772,84477.510,911.964.227,351.372.894,593.337.121,94 .
095425699 Γ ΧΑΒΕΛΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41318863 ΠΕΡΑΜΑ200.715,73-349.302,52550.018,251.402.752,551.858.830,523.261.583,07 .
091376218 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410679 ΑΘΗΝΑ1.590.195,89-2.218.944,173.809.140,06--- .
082501233 Δ ΣΚΟΡΔΙΛΗ-Σ ΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΟΕΦΥΛΗΣ 10213341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ454.076,59-664.254,641.118.331,231.203.289,811.487.117,862.690.407,67 .
095260502 ΕΥΡΩΣΥΣΤΕΜ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 155337 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ1.936.295,35-1.868.837,223.805.132,57--- .
095417417 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΕΠΕΙ ΝΙΚΑ ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.346.735,56-1.333.147,072.679.882,63509.122,32614.752,731.123.875,05 .
094201621 ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.411.037,38-2.391.273,173.802.310,55--- .
999756983 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 7920100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.881.987,30-918.499,003.800.486,30--- .
998219842 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----2.743.589,501.056.631,403.800.220,90 .
082650017 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΑΙ ΣΙΑΟΕΠΑΠΑΦΗ 5554638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.423.965,96-2.375.659,503.799.625,46--- .
095375956 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ N.M. CYGREECE ΕΠΕΣΥΓΓΡΟΥ 36-3811741 ΑΘΗΝΑ1.695.941,83-2.103.538,753.799.480,58--- .
094140506 GARDEN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.960.560,93-1.836.527,413.797.088,34--- .
094006747 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ7ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚ 041110 ΛΑΡΙΣΑ2.409.759,28-1.386.936,733.796.696,01--- .
095238440 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΠΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3818454 ΝΙΚΑΙΑ3.311.162,77-482.595,313.793.758,08--- .
090246198 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε 3054248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.256.524,97-2.536.248,953.792.773,92--- .
099405422 T.A.A.M. OIL- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 037500 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ2.304.188,02-1.486.908,813.791.096,83--- .
094322258 MADASIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΙΝΩΝ - ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΛΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11611744 ΑΘΗΝΑ1.701.456,89-2.085.421,743.786.878,63--- .
095286345 METAL POWER Ε.Π.Ε.ΣΑΠΦΟΥΣ 210553 ΑΘΗΝΑ1.157.400,77-2.624.721,923.782.122,69--- .
094127011 ΖΑΝΝΙΚΟΣ Δ-ΥΙΟΙΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17816122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.938.339,87-1.843.721,753.782.061,62--- .
099359530 ΤΕΡΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔ ΓΟΥΝΑΡΗ 8915125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.103.913,11-1.740.301,952.844.215,06406.767,58529.689,40936.456,98 .
082203788 ΑΦΟΙ ΑΡΜΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 4934100 ΧΑΛΚΙΔΑ1.458.336,67-720.024,812.178.361,481.169.087,61428.244,621.597.332,23 .
998958860 ΜΙΧΑΛ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 515342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.784.390,24-989.053,423.773.443,66--- .
099877984 ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΥΜΠΕΣΗ 3611744 ΑΘΗΝΑ1.279.188,10-656.369,561.935.557,661.075.931,11760.335,381.836.266,49 .
099757427 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 41915343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.312.829,37-1.445.889,732.758.719,10537.608,13474.202,511.011.810,64 .
093198442 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Β-ΣΙΑΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ 050004 ΑΙΑΝΗ1.348.423,50-2.421.636,863.770.060,36--- .
082994822 Γ ΠΑΥΛΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ 033057 ΓΡΑΒΙΑ1.874.121,31-1.894.647,653.768.768,96--- .
094303791 GRECA ΑΕΛ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 314565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ2.371.375,14-1.396.696,233.768.071,37--- .
099069631 ΤΖΙΑΒΑΡΑ ΕΠΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15817341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.147.318,39-1.494.611,842.641.930,23493.598,33626.872,261.120.470,59 .
095142872 ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Γ.-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ Ε.Π.Ε.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 817561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ1.052.641,10-2.084.472,133.137.113,23267.811,67352.465,70620.277,37 .
095054800 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΠΕΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.027.856,24-2.724.879,653.752.735,89--- .
094342301 ΓΚΡΕΚΑΤ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1.562.376,32-2.187.654,773.750.031,09--- .
094047115 SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ 111526 ΑΘΗΝΑ1.489.419,73-340.611,831.830.031,561.609.309,05309.217,301.918.526,35 .
093611570 ΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜ- ΣΙΑ ΕΕΠΑΥΣΑΝΙΟΥ 812133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.245.312,44-2.503.074,523.748.386,96--- .
094211779 IES ELECTRONICS HELLAS ABEEΑΜΑΛΙΑΣ 5210558 ΑΘΗΝΑ1.049.120,82-2.153.259,133.202.379,95227.195,89316.678,96543.874,85 .
099780271 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ5 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ2.416.070,26-1.330.020,573.746.090,83--- .
094036010 ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΑΓ ΤΡΙΑΔΑ 057019 Ν ΕΠΙΒΑΤΕΣ1.888.261,72-1.126.412,003.014.673,72606.945,28124.285,50731.230,78 .
998644780 ΒΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 4514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ----1.998.322,581.743.207,123.741.529,70 .
095206116 BIT HOTEL ΕΠΕΚ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7811476 ΑΘΗΝΑ2.596.302,11-1.142.163,593.738.465,70--- .
094491110 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057400 ΣΙΝΔΟΣ1.248.695,65-1.709.128,462.957.824,11325.881,03451.523,91777.404,94 .
094280238 ΘΙΣΒΗ LEFKA PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11611744 ΑΘΗΝΑ2.219.310,48-1.513.279,993.732.590,47--- .
097875393 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΧΟΛΑΖ ΚΛΗΡΟ ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΡΧΥΤΑ 1111635 ΑΘΗΝΑ931.729,12-2.793.939,593.725.668,71--- .
099876938 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 110679 ΑΘΗΝΑ1.021.414,59-435.337,951.456.752,541.672.662,69595.539,222.268.201,91 .
095747768 ΤΕΕΚΟΤ HELLAS ΤΕΧΝ -ΕΜΠΟΡ-ΕΠΕΝ-ΚΑΤ-ΟΙΚ-ΤΟΥΡ-ΜΟΝΟΠΡΩΣΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 210561 ΑΘΗΝΑ1.593.988,11-2.128.983,693.722.971,80--- .
099117043 Δ ΒΑΜΒΑΚΑΣ- ΤΖ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΟΕΛΕΩΦ ΚΥΠΡΟΥ 7116232 ΒΥΡΩΝΑΣ1.585.298,73-2.136.109,443.721.408,17--- .
094030225 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΦΙΛΙΚΩΠΛΑΣΤ ΑΕΚΗΦΙΣΟΥ 12518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.722.442,14-1.998.019,993.720.462,13--- .
999872066 ΔΙΚΤΥΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6411528 ΑΘΗΝΑ1.669.958,57-2.049.155,493.719.114,06--- .
084180926 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Γ-Μ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΟΕΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ 057004 Ν ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ2.392.816,21-1.321.672,283.714.488,49--- .
095747639 ΑΤΤΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14115124 ΜΑΡΟΥΣΙ238.432,85-174.090,74412.523,592.277.610,741.023.494,553.301.105,29 .
999281045 TRADE METAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1310432 ΑΘΗΝΑ1.866.539,76-1.845.761,323.712.301,08--- .
094421598 FORTES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΛ ΤΑΤΟΪΟΥ 126 ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 314452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.520.204,14-1.250.617,962.770.822,10548.035,15393.251,32941.286,47 .
094220360 ALEXANDER ΑΕΝ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 057005 Ν ΜΑΓΝΗΣΙΑ1.224.372,73-2.484.360,723.708.733,45--- .
999716383 ΑΡΣΕΝΙΟΣ Γ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 636 054500 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ2.884.087,64-823.792,003.707.879,64--- .
082901591 Π ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΠΑΤΗΣ 4212133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.218.569,36-1.487.901,263.706.470,62--- .
094003757 ΕΛΛΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 23Ο ΧΛΜ ΕΘΝ ΑΘ ΛΑΜ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ----1.553.727,322.152.693,953.706.421,27 .
094061908 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣΦΕΙΔΙΟΥ 1210678 ΑΘΗΝΑ1.034.095,67-2.671.148,433.705.244,10--- .
094005775 ΕΡΜΗΣ ΑΕΓΑΧΡ ΛΑΔΑ 210561 ΑΘΗΝΑ1.112.006,36-2.222.916,713.334.923,07162.296,07205.858,16368.154,23 .
800201870 ΔΕΛΦΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΠΡΟΚΟΠΙ 034004 ΜΑΝΤΟΥΔΙ255.165,54-66.200,96321.366,502.091.285,721.289.217,503.380.503,22 .
094160197 ΝΤΕΝΤΟΦΕΡ Γ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝYMH ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΤΕΤΡΑΠΟΛΕΩΣ 2411527 ΑΘΗΝΑ1.655.544,69-1.511.396,883.166.941,57367.250,21167.604,98534.855,19 .
082151695 ΖΑΡΟΥΧΛΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΙΑΟΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 2613121 ΙΛΙΟΝ1.610.733,02-2.090.994,733.701.727,75--- .
090364049 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΝΑΟΣΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 3342100 ΤΡΙΚΑΛΑ1.423.348,10-2.278.357,733.701.705,83--- .
094072308 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΡΟΥΑΓΙΑΛ ΜΑΡΙΟΣ ΜΗΤΣΑΣ ΑΒΕΕΘΕΣΗ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 032009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ262.281,92-421.750,88684.032,801.500.882,121.514.396,643.015.278,76 .
082500457 Α ΣΑΛΙΑΡΑΣ-ΣΙΑ ΟΕΧΑΛΑΣΤΡΑ 057300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ1.435.072,01-2.263.647,983.698.719,99--- .
084003319 ΠΑΝ ΚΑΙ ΜΑΡ ΠΙΛΑΛΗ ΟΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2013562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2.033.096,26-1.665.106,873.698.203,13--- .
094229838 ΑΚΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 715237 ΦΙΛΟΘΕΗ1.703.019,07-1.993.449,803.696.468,87--- .
094050967 Δ Ν ΣΑΡΕΛΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΥΡΓΟΥ 2118346 ΜΟΣΧΑΤΟ645.952,65-941.938,921.587.891,57880.369,601.227.526,032.107.895,63 .
094314535 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ3 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ1.473.667,87-2.219.409,613.693.077,48--- .
999715153 ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ-ΤΥΡΟΠΙΤΑΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 054500 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ788.286,56-741.387,581.529.674,14953.768,651.209.593,492.163.362,14 .
093587251 MULTICOSMO ΝΤΡΑΓΚΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΜΕΤΑΞΑ 1116675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.460.669,97-2.231.698,923.692.368,89--- .
094319832 ΜΑΣΚΑ ΝΤΙ ΜΟΝΤΑ ΑΕΒΕΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 2810434 ΑΘΗΝΑ1.339.550,11-2.352.366,613.691.916,72--- .
099107836 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 915451 Ν ΨΥΧΙΚΟ1.487.468,31-2.203.878,723.691.347,03--- .
094537480 ΕΝΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΙΑΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 25615561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ1.371.350,66-1.955.590,783.326.941,44169.200,54194.338,85363.539,39 .
094274047 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΑΕΒΤΞΤΕΝΗΔΑΣ 6071414 ΓΑΖΙ2.356.618,10-1.331.184,943.687.803,04--- .
095537347 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΩΚΕΑΝΝΙΔΩΝ 2211745 ΑΘΗΝΑ1.489.205,17-2.196.502,303.685.707,47--- .
084180717 ΣΤΟΙΔΗΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 854625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.849.955,56-831.950,863.681.906,42--- .
095666803 EUROSEND ΕΠΕΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6917235 ΔΑΦΝΗ2.046.887,47-1.633.913,183.680.800,65--- .
094352736 ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 ΚΑΙ ΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 510564 ΑΘΗΝΑ858.841,62-362.993,491.221.835,111.786.708,28670.876,282.457.584,56 .
999520675 ΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗ 066100 ΔΡΑΜΑ1.393.080,79-993.196,212.386.277,00892.098,52400.860,911.292.959,43 .
095580405 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΜΠ ΚΑΙ ΤΕΧ ΕΠΕΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 2714123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ1.406.989,52-2.269.323,013.676.312,53--- .
094456887 THALYSSIA CATERING ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ 415123 ΜΑΡΟΥΣΙ1.192.295,26-1.279.839,132.472.134,39709.795,01493.683,251.203.478,26 .
094294347 ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΕΘΝ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 52Β49100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.617.650,89-2.055.759,603.673.410,49--- .
094222813 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 046030 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟ2.107.846,70-1.115.023,893.222.870,59303.952,82145.600,65449.553,47 .
094024986 ΚΟΝ-ΖΑΚ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕΣΕΛΛΑΔΕΣ 047100 ΑΡΤΑ1.219.819,71-2.451.131,053.670.950,76--- .
082607170 Κ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ-Α ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΣ-Γ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΟΕ5 ΧΙΛ ΛΑΡ ΚΑΡΔ 041000 ΛΑΡΙΣΑ1.197.450,22-2.012.934,123.210.384,34192.355,05268.013,98460.369,03 .
998887383 LAMPRINOYDIS RRIVATE AKRITAS SECURITAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΤΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΕΚΑ 17119004 ΣΠΑΤΑ769.525,95-531.000,921.300.526,871.326.932,781.040.479,752.367.412,53 .
095262728 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΣΤΟΡΣ ΕΦΟΔΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 4418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.464.583,9947.324,362.153.938,593.665.846,94--- .
094266000 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΑΕ ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΓΡΕ 2424100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ1.257.697,91-1.988.960,143.246.658,05236.545,49181.912,77418.458,26 .
094088287 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΩΤΙΝ ΡΟΔΟΥ ΑΕΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 2417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.848.913,44-1.815.556,973.664.470,41--- .
095717868 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΝΕΜΕΑΣ 2756224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3.211.832,58-451.553,693.663.386,27--- .
091208942 ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Μ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3417455 ΑΛΙΜΟΣ1.220.641,31-2.441.553,233.662.194,54--- .
999190370 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΤΡΙΚΑΛΑ 059032 Σ Σ ΠΛΑΤΕΩΣ2.258.777,19-1.403.104,983.661.882,17--- .
094256379 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ30 ΧΛΜ ΒΙΠΕ ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.401.733,53-1.476.745,792.878.479,32352.242,51425.454,99777.697,50 .
094150200 ΤΕΛΕΙΟΝ ΑΕ.ΠΡΟΥΣΗΣ 214341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ913.958,16-2.740.622,483.654.580,64--- .
999871647 ΜΠΟΛΝΤΚΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5Α10683 ΑΘΗΝΑ2.478.553,03-1.175.478,223.654.031,25--- .
094229598 ΑΦΟΙ ΒΕΡΓΕΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ11ΟΝ ΧΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ Α 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.839.798,52-1.813.453,873.653.252,39--- .
094098268 INTERGRAF ΑΒΕΕΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ 054012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.203.813,16357,572.448.581,633.652.752,36--- .
094335254 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠ ΚΑΙ ΒΑΛΙΜΟΥ 2117455 ΑΛΙΜΟΣ1.347.771,08-2.304.960,553.652.731,63--- .
999892028 ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.ΕΔ Δ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ 025009 ΚΑΜΑΡΕΣ1.331.150,38-2.321.108,233.652.258,61--- .
095114166 HERDAPO ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 7518537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.381.339,42-2.270.303,683.651.643,10--- .
999316013 ΑΦΟΙ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΕΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ 1412137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ996.325,28-508.972,151.505.297,431.512.502,97632.539,112.145.042,08 .
999840867 FREE DREAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥΛ ΣΠΑΤΩΝ 15115302 ΠΑΛΛΗΝΗ1.441.560,41-1.862.755,253.304.315,66168.246,89175.946,12344.193,01 .
094192484 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΛΟΙΑΣ ΑΝ ΚΑΣΤΩΡΟΣ 4118545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----1.532.004,962.115.837,203.647.842,16 .
094313330 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΘΕΣΗ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ 037002 ΣΚΙΑΘΟΣ----1.542.514,982.101.534,843.644.049,82 .
095334439 Γ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΠΕΘΗΣΕΩΣ 017675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.310.208,04-2.331.188,313.641.396,35--- .
082842156 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕΣΟΥΤΣΟΥ 311521 ΑΘΗΝΑ1.212.365,51-2.428.276,633.640.642,14--- .
094006194 ΖΑΑΕ ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ Δ Ο ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6018533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----1.523.813,102.116.528,313.640.341,41 .
095426291 ΜΠΛΕ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 1555134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ1.296.616,18-2.333.966,163.630.582,34--- .
094165365 SMOKI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝΚΑΛΟΧΩΡΙ 1757009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.712.744,09-1.913.773,273.626.517,36--- .
999256337 ΔΙΑΣ ΝΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΟΦΟΥΛΗ 6654655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.522.718,03-2.103.704,493.626.422,52--- .
093570115 ΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΙΑ ΕΒΕΕΘΟΛΟ ΠΟΤΑΜΙ 082100 ΧΙΟΣ1.382.618,96-2.243.755,393.626.374,35--- .
094195900 ΑΦΟΙ ΜΕΛΚΟΝΙΑΝ ΑΕ9 ΧΛΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.417.696,37-2.204.249,233.621.945,60--- .
094412172 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ ΑΒΕΕΔΟΜΟΚΟΣ 035010 ΔΟΜΟΚΟΣ1.207.203,50-2.413.832,453.621.035,95--- .
099391646 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2254624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.838.799,62-1.780.054,933.618.854,55--- .
999849954 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΔΜΗΤΟΥ 5712137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.117.477,93-1.501.117,203.618.595,13--- .
082349869 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΓΙΑ-ΣΙΑ ΟΕΣΕΛΕΥΚΙΔΩΝ 454630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.670.314,31-1.946.021,053.616.335,36--- .
099113230 D V SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3517455 ΑΛΙΜΟΣ1.954.695,67-1.661.358,853.616.054,52--- .
094079371 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ AEΛΕΓΑΚΗ 618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.247.219,96-1.367.868,863.615.088,82--- .
095515748 Ε Ι Ρ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΧ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 8811472 ΑΘΗΝΑ1.849.488,38-1.761.267,413.610.755,79--- .
095148968 TELECTRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4817123 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.181.134,11-1.429.100,743.610.234,85--- .
095306569 ΟΡΙΤΖΙΝΑΛ ΒΙΝΤΕΟΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 110679 ΑΘΗΝΑ1.574.419,78-2.035.700,203.610.119,98--- .
094134794 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΑΤΟΪΟΥ 21314452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.040.190,26-568.527,583.608.717,84--- .
094165261 RONI ΕΞΑΓΩΓ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜ-ΠΛΕΚΤ ΑΕΒΕΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗ 2154629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ451.407,39-839.099,651.290.507,04982.181,061.335.867,242.318.048,30 .
093366847 ΓΑΡΔΕΡΗ ΑΦΟΙ-ΣΙΑΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.324.563,46-2.283.601,623.608.165,08--- .
094365688 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΠΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝΑΝΘΕΙΑΣ 3826333 ΠΑΤΡΑ1.698.590,79-1.909.509,173.608.099,96--- .
095505337 ECO AND FIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΑΡ ΣΥΜB ΥΠHΡΕΣΙΩΝΣΙΝΑ 3810672 ΑΘΗΝΑ1.626.564,07-1.980.755,723.607.319,79--- .
094174699 ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 5026333 ΠΑΤΡΑ1.286.745,67-2.317.566,283.604.311,95--- .
094255101 ΤΕΧΤ-ΤΟΠ ΑΕ ΑΕ ΣΤΕΦΑΝΟΣΒΑΡΥΤΙΜΟΣ ΑΒΕΕ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 617455 ΑΛΙΜΟΣ1.540.464,67-915.682,162.456.146,83757.454,15386.328,291.143.782,44 .
081317167 ΥΙΟΙ ΚΩΝ ΑΥΔΗ ΑΕ9 ΧΛΜ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 045500 ΑΝΑΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1.758.305,43-1.587.363,943.345.669,37172.997,6579.276,78252.274,43 .
093462835 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚ ΠΑΛΑΜΑ 217237 ΥΜΗΤΤΟΣ1.606.028,72-1.991.049,613.597.078,33--- .
082064342 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΑ ΟΕΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 26626332 ΠΑΤΡΑ1.241.877,34-2.351.669,323.593.546,66--- .
094076203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΤΣΕΤΝΕΡ 4311525 ΑΘΗΝΑ2.512.952,47-1.079.791,473.592.743,94--- .
999275340 ΟΘΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΥΔΩΝΙΩΝ 11614234 Ν ΙΩΝΙΑ2.258.132,42-1.332.362,613.590.495,03--- .
081021381 ΤΣΟΛΚΑΣ Γ Κ ΣΙΑ ΕΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1430100 ΑΓΡΙΝΙΟ1.214.363,31-2.375.409,153.589.772,46--- .
094395632 ΑΛΦΑ ΕΞΠΡΕΣ ΚΕΤΕΡΙΓΚ ΑΝΩΝ ΕΤ ΕΙΣ ΕΞ ΚΑΙ ΕΜΠ ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΗΦΙΣΟΥ 414231 Ν ΙΩΝΙΑ1.358.094,55-2.229.490,963.587.585,51--- .
081339786 ΑΦΟΙ Μ ΤΣΟΧΑΤΖΗ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 11450200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.595.758,79-1.991.743,413.587.502,20--- .
095327817 ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 22Α54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.189.347,22-2.397.318,053.586.665,27--- .
094196876 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ9ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ2.641.760,11-620.085,203.261.845,31190.594,27130.499,09321.093,36 .
998914377 PND ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16011251 ΑΘΗΝΑ2.976.958,51-605.011,383.581.969,89--- .
095554288 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΡΓΙΑ ΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9818533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.195.928,71-1.385.506,613.581.435,32--- .
082585910 ΛΑΔΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΕΤΖΑΒΕΛΑΙΝΑΣ 1946100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ1.186.658,29-2.394.359,333.581.017,62--- .
099369781 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ Π ΛΙΟΣΑ 1334113341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ1.325.367,07-1.870.466,343.195.833,41189.242,52195.730,22384.972,74 .
095714516 ENVIE ΕΠΕ25 ΜΑΡΤΙΟΥ 8954248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.509.989,57-1.704.259,083.214.248,65152.961,23210.613,02363.574,25 .
099343869 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΑΡΙ ΒΙΛΑΤΖΣΙΔΑΡΙ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ3.082.724,84-493.098,773.575.823,61--- .
095733150 ΕΥΡΟΒΙΟΠΑΡΚ ΕΠΕΚΟΥΓΚΙΟΥ 1245221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.005.106,88-1.568.660,203.573.767,08--- .
999988966 ΝΤΑΝΙΕΛΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6410677 ΑΘΗΝΑ1.780.338,88-1.792.703,353.573.042,23--- .
999383965 Τ ΦΕΡΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 254624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.484.661,69-1.087.686,413.572.348,10--- .
099507881 ΣΠΙΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΠΑΧ ΣΟΥΔΑΣ 073200 ΣΟΥΔΑ692.568,48-421.055,241.113.623,721.439.776,111.015.506,602.455.282,71 .
094117552 ΠΡΟΤΕΞ ΑΒΕΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑΕΠ ΟΔΟΣ ΧΡΥΣ ΛΑΓΚΑ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ228.326,93-229.491,30457.818,231.362.403,331.748.594,193.110.997,52 .
095254199 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΕΠΕΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 27538222 ΒΟΛΟΣ1.584.088,23-1.984.241,313.568.329,54--- .
094342036 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕΒΙΠΕΘ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ1.190.478,95-2.376.402,573.566.881,52--- .
095309351 ΜΟΔΕΣ ΣΟΦΙΑ ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 20054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.177.597,90-1.924.532,303.102.130,20197.194,36267.466,59464.660,95 .
099060544 PERFORM ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 227 ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 012244 ΑΙΓΑΛΕΩ1.186.355,70-1.831.852,003.018.207,70228.443,36318.296,84546.740,20 .
094256367 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΠΗΤΩΝ Α.Ε.ΘΕΡΜΗ 057001 ΘΕΡΜΗ1.176.962,02-2.383.764,033.560.726,05--- .
095039045 ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΛΗΦ ΕΠΕΚΑΡ ΝΤΗΛ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4954623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.920.684,42-1.639.240,113.559.924,53--- .
094498018 CRAFT ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ 4419002 ΠΑΙΑΝΙΑ824.287,45393.151,25810.916,812.028.355,51906.632,76624.119,371.530.752,13 .
084055236 Ι ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.954.780,50-601.343,723.556.124,22--- .
094436298 SPORT TRADE INTERNATIONAL ΑΝ ΕΤ ΕΙΔΩΝΕΝΔΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1714342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ1.350.778,58-2.202.621,603.553.400,18--- .
094393800 STAR POWER OIL ΣΤΑΡ ΠΑΟΥΕΡ ΟΙΛ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΠΕΤΡΘΗΡΑΣ 12818541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.677.429,94-1.873.190,473.550.620,41--- .
094432712 ΕΥΡΩΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ ΑΥΤΟΚΙΝΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 8 ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 019400 ΚΟΡΩΠΙ847.424,55-819.901,441.667.325,991.125.095,70756.600,831.881.696,53 .
094119791 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΒΩΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 438221 ΒΟΛΟΣ----2.070.777,141.477.842,453.548.619,59 .
094338730 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ958.649,22-1.654.803,252.613.452,47450.866,83483.189,31934.056,14 .
094024151 ΑΛΦΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 415123 ΜΑΡΟΥΣΙ1.471.962,83-2.072.990,883.544.953,71--- .
081710900 ΔΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν- ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2210560 ΑΘΗΝΑ1.420.151,85-2.123.915,993.544.067,84--- .
094059267 ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ΨΥΓΕΙΑ ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΠΑΤΡΙΔΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ1.070.103,33-1.965.509,183.035.612,51213.230,57293.355,84506.586,41 .
081759001 ΓΡΟΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΧΡ ΠΙΨΟΥ 554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.263.599,38-2.278.517,423.542.116,80--- .
095610684 ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΙΟΣ 2417778 ΤΑΥΡΟΣ1.485.347,96-2.056.199,523.541.547,48--- .
999984421 ΧΑΡΝΤ ΡΟΚ ΚΑΦΕ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣΛΕΚΚΑ 1210562 ΑΘΗΝΑ856.758,41-542.431,041.399.189,451.412.190,71730.123,802.142.314,51 .
095401259 ΝΤΡΕΣΚΟ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 31017342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.298.841,64-2.242.289,833.541.131,47--- .
099801302 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΣΠΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΣΙΟΣ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 40-4256224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.167.600,53-1.372.462,343.540.062,87--- .
095226490 ΜΠΑΤΣΟΛΑΚΗΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ----1.489.316,022.050.559,893.539.875,91 .
999643860 ΒΕΝΤΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΕΛΛ ΣΤΡΑΤΟΥ 714565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ1.860.349,78-1.676.344,213.536.693,99--- .
095445846 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕ8 ΧΙΛ ΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘ ΛΗΣ 065500 ΚΑΒΑΛΑ2.237.277,55-1.298.242,163.535.519,71--- .
095423400 ΣΟΥΡΛΗΣ ΕΠΕΑΜΑΛΙΑΣ 2042100 ΤΡΙΚΑΛΑ1.174.813,06-2.359.764,203.534.577,26--- .
094255579 ΠΛΕΚΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΛΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠ ΣΥΜ ΟΔ ΩΡΑΙΟΚΑ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ1.226.855,6014.460,681.499.354,752.740.671,03357.030,04436.143,78793.173,82 .
999633485 Α ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Ε ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 4910435 ΑΘΗΝΑ----1.995.874,441.536.153,313.532.027,75 .
081715551 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΙΜΕΡΑΣ 1850200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.275.663,25-2.255.916,373.531.579,62--- .
093234285 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΕ ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙΤΟΣΙΤΣΑ 2210683 ΑΘΗΝΑ1.466.865,68-2.062.892,303.529.757,98--- .
093836155 ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΘ Κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕΕΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΟΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.833.356,97-1.694.222,833.527.579,80--- .
092361880 Β ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Ν ΠΑΛΑΖΗΣ ΟΕΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3555133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ1.454.985,61-2.071.677,873.526.663,48--- .
094194348 PRESS FORM AEΒΙΟΠΕΞ 067100 ΞΑΝΘΗ1.333.690,02-2.190.877,823.524.567,84--- .
998890744 ΑΡΙΑ ΠΟΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 041000 ΛΑΡΙΣΑ2.676.822,72-847.419,433.524.242,15--- .
099878133 ΑΝΑ ΕΜΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 52Α ΤΘ1130 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ----2.244.152,471.280.067,423.524.219,89 .
099908584 ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΘΗΝΩΝ 1532100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ213.826,45-257.584,29471.410,741.280.938,411.770.276,523.051.214,93 .
095280992 CLEAN SERVICE ΕΠΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΓΟΡΔΙΟΥ 510441 ΑΘΗΝΑ2.142.867,57-601.721,852.744.589,42323.868,67451.255,72775.124,39 .
095687177 ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΩΝ ΛΕΩΣ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.656.232,04-1.863.026,103.519.258,14--- .
094149920 ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ ΑΕ.Δ Δ ΦΙΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 043300 ΣΟΦΑΔΕΣ1.413.601,17-1.679.687,503.093.288,67246.993,03178.938,05425.931,08 .
094422927 ΙΣΘΜΟΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22014562 ΚΗΦΙΣΙΑ1.463.107,36-1.196.783,132.659.890,49587.558,65270.845,03858.403,68 .
800346295 ROSSANA FRUIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝΔ ΣΤΑΜΚΟΥ 158100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ2.713.797,54-448.677,333.162.474,87322.900,1021.475,38344.375,48 .
090183331 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓ ΚΑΙ ΕΚΤΕΠΙΤΡΓΙΑ Τ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3715123 ΜΑΡΟΥΣΙ----1.493.129,072.009.968,573.503.097,64 .
094284692 ΚΡΕΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2112462 ΧΑΙΔΑΡΙ1.667.754,67-999.652,912.667.407,58591.786,82242.846,58834.633,40 .
093380504 Δ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΜΑΡΑΘΙ 084600 ΜΥΚΟΝΟΣ1.590.618,58-1.908.255,853.498.874,43--- .
094358544 ΜΠΛΟΥ ΡΙΖΟΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ ΜΗΤΡ ΑΠΟ ΤΡΥΦΩΝΟΣ 085104 ΚΡΕΜΑΣΤΗ----2.381.178,241.116.773,983.497.952,22 .
095486564 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΠΕΒΑΤΑΤΖΗ 011472 ΑΘΗΝΑ1.171.507,88-2.324.587,953.496.095,83--- .
094473558 ΑΡΑΠΙΝΑ ΑΕ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΩΣΤΑ ΓΕΜΕΛΟΥ 14918453 ΝΙΚΑΙΑ2.211.913,40-776.545,332.988.458,73331.922,11169.441,08501.363,19 .
092875552 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6 ΧΛΜ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.762.846,58-838.743,012.601.589,59528.731,85354.336,20883.068,05 .
094388051 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝΚΡΕΜΑΣΤΗ 085104 ΚΡΕΜΑΣΤΗ249.603,91-213.916,52463.520,431.545.132,111.474.396,643.019.528,75 .
999615676 ΒΙΣ 1 ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ10 ΧΛΜ Π Ε Ο ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ 041500 ΛΑΡΙΣΑ2.209.232,41-1.272.380,233.481.612,64--- .
095762458 ΝΕΦΕΛΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΑΝΑΡΗ 12 ΚΑΙ ΣΜΥΡΝΗΣ 015354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ885.373,75-1.128.376,792.013.750,54641.574,86825.496,811.467.071,67 .
094255414 ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΣΠΑΙΝΤΕΡ ΑΕ7 ΧΙΛ ΘΕΣΣ ΩΡΑΙΟΚ 056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ2.291.025,68-1.185.831,503.476.857,18--- .
095589960 ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30118863 ΠΕΡΑΜΑ1.979.482,84-1.115.992,863.095.475,70164.727,29216.213,79380.941,08 .
999059110 ΚΟΤΙΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 211146 ΓΑΛΑΤΣΙ2.070.688,65-1.405.648,273.476.336,92--- .
095549520 AGAP ΕΠΕΦΛΩΡΙΝΗΣ 1612243 ΑΙΓΑΛΕΩ2.192.424,74-1.283.828,153.476.252,89--- .
094434103 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 9615235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ2.170.375,37-1.304.841,953.475.217,32--- .
095355214 ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ ΞΕΝΟΔ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 610671 ΑΘΗΝΑ1.387.298,92-1.426.091,912.813.390,83282.979,66378.140,70661.120,36 .
081835063 Ζ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ-Γ ΛΥΡΗΣ-Α ΔΑΡΑΤΖΗΣ ΟΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 517671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.121.911,74-2.352.408,473.474.320,21--- .
095094636 CROWY ΕΠΕ ΒΙΟΜ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ1 ΧΙΛ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 019004 ΣΠΑΤΑ1.341.382,93-904.474,712.245.857,64519.915,08704.274,951.224.190,03 .
094186140 ΤΕΚΤΡΟΝΙΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ 21-2358100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ2.053.918,42-1.413.389,283.467.307,70--- .
094360109 ΑΓΡΟΠΡΟΜ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤ ΑΕΒΕ6Ο ΧΛΜ ΚΑΛΑΜ ΜΕΣΗΝΗΣ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ1.824.395,73-1.642.484,073.466.879,80--- .
094066547 ΝΟΒΟΠΕΞ ΑΒΕΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1656224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.182.868,34-2.282.715,033.465.583,37--- .
092001340 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε-ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Χ ΟΕΚΛΕΙΤΩΡΟΣ 3312132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.146.686,60-2.318.352,333.465.038,93--- .
094410363 ΣΑΛΠΕΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΦΑΡΜΟΓΠ Π ΓΕΡΜΑΝΟΥ 1354622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.285.528,92-2.177.513,643.463.042,56--- .
082733751 ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ 718755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ2.872.295,90-589.545,203.461.841,10--- .
999720810 ΒΕΡΤ ΟΙΛ VERT OIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ16 ΧΛΜ ΠΑΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2.498.314,42-958.322,293.456.636,71--- .
094473350 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΑΒΑΚΗ 5817672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.502.571,94-1.952.291,943.454.863,88--- .
099370282 ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 3718346 ΜΟΣΧΑΤΟ550.466,80-342.953,55893.420,351.633.740,47925.398,072.559.138,54 .
081981005 ΧΡΥΣΟΧΟΥ Ι -ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΧΡΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΑΖΑΡΑΚΗ 1016675 ΓΛΥΦΑΔΑ917.296,09-1.673.696,572.590.992,66389.467,33471.896,40861.363,73 .
094266268 KOLOSSOS AEΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ 073007 ΒΡΥΣΕΣ1.578.396,38-1.330.457,542.908.853,92269.760,27271.996,57541.756,84 .
095600212 Κ ΤΣΙΜΕΚΑΣ ΕΠΕΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 4216452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ1.655.627,85-1.794.039,333.449.667,18--- .
095265024 INTERALLIA ΕΠΕΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ2.603.612,50-842.211,783.445.824,28--- .
998689170 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ Γ ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΧΡΧΑΟΝΩΝ 1145221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.746.663,69-696.617,943.443.281,63--- .
094200925 ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ ΕΜΠΟΡ.ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΣ 354250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ872.910,66-2.569.503,993.442.414,65--- .
095666317 ΕΛ ΝΤΙΒΙΝΟ ΓΚΡΟΥΠ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΕΑΛ ΔΙΑΚΟΥ 585100 ΡΟΔΟΣ1.079.318,60-1.406.216,172.485.534,77410.810,63543.106,57953.917,20 .
094508458 ΑΝΩΝΥΜΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΡΤ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 016777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ872.044,65-868.384,481.740.429,13837.337,90860.764,551.698.102,45 .
094382650 ΜΑΡΕ ΚΙΑΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΛΚΥΟΝΙΔ 116673 ΒΟΥΛΑ1.425.748,10-2.009.762,553.435.510,65--- .
094266883 ΒΙΚΕΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣΑΒΕΕ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 064006 Ν ΚΑΡΒΑΛΗ----2.054.113,341.375.877,753.429.991,09 .
095417000 Δ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ ΚΟΥΡΤΗΣΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΛΙΟΣΙΩΝ 95-9713671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.297.895,36-2.131.862,703.429.758,06--- .
099874969 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝΘΕΣΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 012400 ΧΑΙΔΑΡΙ2.337.004,16-1.092.749,613.429.753,77--- .
082830839 ΡΑΠΤΑΚΗΣ Π ΔΑΠΗΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 10454249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.314.756,50-2.114.017,643.428.774,14--- .
095471041 ΛΟΓΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 33015343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.308.545,38-1.036.392,212.344.937,59679.763,86401.490,911.081.254,77 .
998822815 REVIVE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΕΤΗΝΟΥ 1611257 ΑΘΗΝΑ2.614.171,27-507.922,353.122.093,62190.332,54109.025,43299.357,97 .
099918995 ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΧΙΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΒΑΝΤΟΣ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.478.518,03-324.360,351.802.878,381.371.134,55247.370,121.618.504,67 .
093553512 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛ 1618758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.870.996,57-1.550.319,253.421.315,82--- .
094533105 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΕΛΕΩΦ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 814572 ΔΡΟΣΙΑ1.260.757,76-1.661.764,852.922.522,61220.714,60277.553,80498.268,40 .
094390126 ΔΙΑΔΟΧΟΙ Κ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ΕΚΜΕΤ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ910.599,35-1.125.206,392.035.805,74621.534,83761.173,491.382.708,32 .
099557884 BONTE INVESTMENTS LIMITEDΑΝΩ ΔΙΑΚΟΦΤΗ 084600 ΜΥΚΟΝΟΣ2.155.590,83-1.262.723,853.418.314,68--- .
999621068 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΣΑΜΨΟΥΝΤΟΣ 259100 ΒΕΡΟΙΑ2.437.815,67-980.107,513.417.923,18--- .
099372080 ΜΟΤΟΔΡΟΜΙΟ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 015232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.875.034,66-1.534.143,173.409.177,83--- .
082617322 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 918454 ΝΙΚΑΙΑ1.279.889,63-1.377.660,562.657.550,19324.771,74426.736,62751.508,36 .
094264797 ΑΚΟΥΑ ΤΕΡΕΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 ΚΑΙ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16314671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ1.481.096,42-1.927.915,733.409.012,15--- .
094438624 ΑΝΕΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑ ΦΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5016674 ΓΛΥΦΑΔΑ----1.646.496,811.762.326,113.408.822,92 .
094226904 ΑΠΛ ΛΑΙΤ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΕΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 220100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.554.750,51-852.086,383.406.836,89--- .
094294022 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΥΠΑΤ 049084 ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ1.317.611,30-2.087.967,873.405.579,17--- .
093524147 Δ ΤΣΙΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 168200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ1.977.531,36-1.427.746,613.405.277,97--- .
099878540 SILVER MEDIA GROUP ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΕΙΣ ΕΞ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ DVD ΒΙΝΤΕΟΚ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΤΑΙΝΙΩ CD ΗΛΕΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 1617456 ΑΛΙΜΟΣ1.860.736,89-1.544.441,813.405.178,70--- .
095515367 ΜΥΘΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 610561 ΑΘΗΝΑ1.783.288,77-1.619.436,293.402.725,06--- .
099759783 EUROPEAN SEC ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΑΨΑΛΑ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ228.557,54-290.707,96519.265,501.341.881,811.539.670,912.881.552,72 .
095670435 CHAMPION ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤ ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 212351 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ----2.010.059,301.390.333,373.400.392,67 .
081088606 ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3319003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ2.832.838,08-562.378,343.395.216,42--- .
094333003 ΑΖΕΛ ΑΝ ΒΙΟΜ ΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΖΥΜΩΝΔ ΟΜ ΣΚΥΛΙΤΣΗ 6018533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.280.140,63-437.994,441.718.135,07701.013,75974.287,981.675.301,73 .
094381652 ΑΔΑΜΗΣ ΑΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤ ΙΧΘΥΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝΔΓΟΥΝΑΡΗ 21-218531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.301.673,10-1.203.294,202.504.967,30377.160,44511.240,09888.400,53 .
999661816 ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.869.640,43-1.523.002,203.392.642,63--- .
097801712 ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΕΓΝΑΤΙΑΣ 158500 ΣΚΥΔΡΑ2.078.437,08-1.312.693,483.391.130,56--- .
094296734 ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡ ΥΦΑΝΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤ ΒΙΚΙΝΚ ΑΕΒΕΠΡΟΞΕΝΟΥ 1154632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.129.591,93-2.258.431,863.388.023,79--- .
081826195 ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΠΕ ΗΛΕΙΑΣ 1118863 ΠΕΡΑΜΑ----1.590.995,621.796.240,913.387.236,53 .
094356446 ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ40 2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Σ Ε Α 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.275.175,61-1.109.581,563.384.757,17--- .
082470682 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΔΙΠΛΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΟΕΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 17526443 ΠΑΤΡΑ1.427.774,98-1.954.687,703.382.462,68--- .
094493256 GOLD-MAIL ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 2617343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ383.247,69-640.241,151.023.488,841.108.844,421.249.367,692.358.212,11 .
094453302 ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 3656430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ2.166.524,82-1.212.657,583.379.182,40--- .
094278673 PROMOTOR ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΤΕ7ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑ 014341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ1.540.488,48-1.836.383,213.376.871,69--- .
095038294 ΤΕΧΝΟΠΡΕΣΣΛΑΔΑ 2312132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.731.095,01-1.642.964,613.374.059,62--- .
099355520 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΘΗΣΕΩΣ 16917671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.664.799,65-1.707.621,613.372.421,26--- .
093422456 ΑΘΗΝΑΙΟΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 5510437 ΑΘΗΝΑ1.208.913,97-2.162.215,033.371.129,00--- .
082063660 ΑΦΟΙ Γ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΚΑ 226333 ΠΑΤΡΑ1.712.925,45-1.658.117,483.371.042,93--- .
094071637 ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΚΚΟΝ ΑΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ1.127.325,52-2.242.265,903.369.591,42--- .
094334800 ΕΡΕΥΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 74 - 7618535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.701.548,77-667.220,843.368.769,61--- .
094098336 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥΕΥΖΩΝΩΝ 654640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.356.557,71-1.333.251,372.689.809,08342.143,95334.946,43677.090,38 .
998280296 FORBISSON LIMITEDΣΤΟ 17 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ2.937.387,72-428.858,613.366.246,33--- .
999213073 ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.637.982,96-1.728.221,033.366.203,99--- .
091837513 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΣΙΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΤΕΡΜΑ 041336 ΛΑΡΙΣΑ911.456,2267.369,452.381.327,123.360.152,79--- .
998667386 ΨΑΡΡΗΣ Β ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΟΙΑ 084702 ΟΙΑ2.422.559,78-936.813,493.359.373,27--- .
097190287 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΞ-EMCO SANDRI-ΠΡΟΜΕΤ ΕΠΕ ΚΞΞΕΝΙΑΣ 1511527 ΑΘΗΝΑ1.136.679,46-2.222.295,963.358.975,42--- .
095328107 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΠΑΡΕΛΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Ρ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 027100 ΠΥΡΓΟΣ2.002.820,99-1.355.806,213.358.627,20--- .
099048346 ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕΝΟΤΑΡΑ 126-12818536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ875.086,58-897.919,571.773.006,15899.352,64684.758,651.584.111,29 .
090274228 ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν ΕΠΙΒΑΤΩΝ23 ΧΛΜ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΝΩΘΕΝ Σ Μ ΜΑΣΟΥΤΗ 057019 Ν ΕΠΙΒΑΤΕΣ2.138.936,59-1.217.016,293.355.952,88--- .
094002970 ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΠΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ35 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.615.824,37-1.016.538,722.632.363,09340.528,06382.268,53722.796,59 .
094340370 ΣΟΦΕΜ ΑΕ ΔΑΝΤΕΛΑΣ-ΨΕΥΔΤΩΝ-ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝΑΒΑΝΤΑ ΒΙΠΕ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.469.293,17-1.885.786,883.355.080,05--- .
091047472 ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΕ12 ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΤΘ 35 ΣΙΝΔΟΥ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ728.166,95-1.386.555,932.114.722,88518.096,67721.548,151.239.644,82 .
095622498 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΕΠΑΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.857.568,46-1.495.129,803.352.698,26--- .
095397162 ΚΑΛΤΕΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΣΤΡΟΦΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 056429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.143.133,31-2.208.938,853.352.072,16--- .
094151489 COMPU TYPE AEΑΜΒΡ ΦΡΑΝΤΖΗ 711743 ΑΘΗΝΑ1.238.323,95-2.112.549,163.350.873,11--- .
094278009 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠ-ΕΠΕΞ ΒΑΜΒΑΚΟΣΛ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 6411523 ΑΘΗΝΑ1.691.686,27-1.658.529,003.350.215,27--- .
094038407 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Α ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ----1.427.844,881.917.022,063.344.866,94 .
094450103 ΚΙΛΒΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙΜΠΑΦΡΑΣ 658100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ1.106.493,20-2.237.615,103.344.108,30--- .
095327762 ΟΜΗΡΟΣ ΛΑΔΙΑ ΕΠΕΦΑΛΗΡΕΩΣ 254633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.106.507,88-2.236.661,213.343.169,09--- .
099799744 B-TECH ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΤΡΟΧΩΝΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 061100 ΚΙΛΚΙΣ1.353.584,03-1.985.550,313.339.134,34--- .
094183395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΦΙΣΟΥ 1810442 ΑΘΗΝΑ508.572,46-410.493,32919.065,781.421.697,76996.738,002.418.435,76 .
094447774 ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ5 5 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 054453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.495.228,20-1.841.998,053.337.226,25--- .
094095371 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Π Β ΑΒΕΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 1518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.337.833,94-1.998.302,313.336.136,25--- .
082903387 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΑΜΙΑ ΔΙΜΗΝΙΟΥ 038500 ΒΟΛΟΣ2.234.818,65-1.096.933,793.331.752,44--- .
099818056 ΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 3632200 ΘΗΒΑ1.154.086,81-299.003,701.453.090,511.356.677,37520.710,231.877.387,60 .
094484573 ΞΕΝΟΔΟΧ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙΖΕΡΒΟΥ ΑΕΑΓ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜ 049080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ2.897.953,18-431.482,143.329.435,32--- .
099770900 ΚΟΤΤΟΝ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΠΟΝΤΟΥ 3554454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.504.023,12-1.824.730,633.328.753,75--- .
094242246 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΕΛΑΝΙΔΙΑ 020400 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ2.460.988,23-865.252,823.326.241,05--- .
095598931 ΕΛΛΗΝΟΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΕΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 110434 ΑΘΗΝΑ1.954.357,51-1.370.830,783.325.188,29--- .
094383111 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 2218545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.474.099,46-848.384,093.322.483,55--- .
800121045 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ 027054 ΖΑΧΑΡΩ2.125.900,93-1.194.639,873.320.540,80--- .
999533136 EYROSKRAP ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΛΕΩΝΙΔΟΥ 457009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.979.088,78-1.341.406,623.320.495,40--- .
094495410 ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΘΕΣΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 019400 ΚΟΡΩΠΙ1.196.324,77-861.011,082.057.335,85861.802,54399.064,571.260.867,11 .
081807470 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΣΙΑ ΟΕΙΘΑΚΗΣ 85-711251 ΑΘΗΝΑ1.301.241,12-2.016.469,653.317.710,77--- .
094377454 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5ΟΝ ΧΙΛ ΕΘ ΟΔ ΑΡΓΟΥΣ ΣΤΕΡΝΑΣ 021200 ΑΡΓΟΣ948.462,04-619.412,301.567.874,341.170.439,16577.151,701.747.590,86 .
099325121 LG REFURBS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΡΑΤΙΝΟΥ 68-7011634 ΑΘΗΝΑ1.752.799,574.100,411.555.197,343.312.097,32--- .
998644686 ΠΡΑΙΜ ΤΑΙΜΕΡΣ ΠΩΛΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 1212135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.450.752,70-1.860.252,223.311.004,92--- .
094510939 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΕΠ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3868100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.534.060,89-1.776.165,693.310.226,58--- .
095387629 ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ ΕΠΕΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ 3111744 ΑΘΗΝΑ565.894,57-646.470,971.212.365,541.006.592,901.090.484,092.097.076,99 .
093642115 ΕΠΙΠΛΟ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-Ι ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΕΡΓΑΜΟΥ 2414235 Ν ΙΩΝΙΑ921.919,10-1.855.082,842.777.001,94222.103,90310.082,76532.186,66 .
093693508 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 6911743 ΑΘΗΝΑ1.101.325,77-2.206.917,873.308.243,64--- .
094012244 ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ Σ-ΥΙΟΣ ΑΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 1818346 ΜΟΣΧΑΤΟ809.393,9833.435,822.464.273,033.307.102,83--- .
099289584 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΛΕΩΦ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΧΛΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΔΟΚΙΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ----2.573.524,00731.944,603.305.468,60 .
094083372 ΣΧΟΛΗ ΚΑΡΑΒΑΝΑ ΑΕ ΛΑΡΙΣ ΤΡΙΚΑΛ ΧΙΛ 6 041000 ΛΑΡΙΣΑ----1.723.901,281.579.020,493.302.921,77 .
081444003 Γ ΜΗΝΑΣ- Π ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣΟΕ13 ΧΛΜ ΘΕΣ ΛΑΓΚΑΔ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.157.720,84-2.144.752,623.302.473,46--- .
998625414 AIR SUN ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΣΜΗΡΑ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.451.448,02-850.222,623.301.670,64--- .
099348263 ΔΙΟΛΚΟΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1319200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ----1.774.130,221.526.717,643.300.847,86 .
082171123 FELP ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡΑΜΜΟΥ 23252100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ1.503.290,39-1.795.924,803.299.215,19--- .
097463282 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Ν ΕΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.388.360,81-1.910.349,063.298.709,87--- .
099938853 GOLDEN YEARS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 310431 ΑΘΗΝΑ306.460,30-366.520,77672.981,071.215.333,691.409.680,782.625.014,47 .
099319986 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΙΔΙΝΙΟΥ 350200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.591.367,71-1.699.562,333.290.930,04--- .
092133913 Γ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γ ΣΙΩΚΑΣ ΟΕ5ΟΝ ΧΙΛ ΠΡΟΣ ΚΑΛΟΧ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.497.908,51-789.062,413.286.970,92--- .
081184495 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΔ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 10818541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.754.126,39-1.529.563,303.283.689,69--- .
999671938 ΦΡΙΞΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΡΙΞΟΥ 654627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.840.781,18-441.855,903.282.637,08--- .
094447842 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝΕΝΔΥΜΑΤΩΝΡΟΓΚΟΤΗ 654624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.147.603,62-2.134.771,443.282.375,06--- .
099045485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΑΚΚΟΣ ΧΑΤΖΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.439.223,70-1.842.875,943.282.099,64--- .
082952093 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 2255132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ1.085.595,71-2.196.481,743.282.077,45--- .
094394832 INATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1015233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.763.310,98-1.516.081,683.279.392,66--- .
094086571 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΓΕΩΡΓΕΤΑΙΡΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1954625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ843.916,773.215,052.426.058,433.273.190,25--- .
095694212 ΣΟΥΛΑΤΣΟ ΕΠΕΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ 3811361 ΑΘΗΝΑ1.089.651,95-2.182.977,333.272.629,28--- .
091277683 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1716233 ΒΥΡΩΝΑΣ----1.603.953,021.667.357,503.271.310,52 .
094492769 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 012132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.494.168,36-1.774.879,233.269.047,59--- .
095377789 ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕ ΟΒΡΥΑ 026500 ΠΑΤΡΑ----1.385.177,281.882.287,533.267.464,81 .
094435124 ΜΠΕΣΤ ΣΤΟΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5Α15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ942.620,63-938.740,281.881.360,91713.255,68672.705,221.385.960,90 .
093590728 Ε ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 317564 Π ΦΑΛΗΡΟ1.625.848,80-1.641.147,963.266.996,76--- .
090032276 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 059033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ2.123.445,79-1.143.356,043.266.801,83--- .
094334048 SANMA ΑΝ ΕΤ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΕΙΔΗΝΙΣΥΡΟΥ 1216673 ΒΟΥΛΑ1.245.332,98-2.021.456,073.266.789,05--- .
094499040 ΕΠΕΛΑΣΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ17ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΗΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ1.400.572,98-1.372.598,292.773.171,27225.917,84267.488,87493.406,71 .
099774368 TECHNOMEDICA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ1.815.270,52-1.066.198,492.881.469,01188.289,65193.762,43382.052,08 .
094109515 ΓΟΥΤΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΦΟΙΒΗΣ 1716674 ΓΛΥΦΑΔΑ2.656.551,11-606.534,603.263.085,71--- .
095618424 ΒΑΜΑΡ-ΔΡΟΣΟΣ ΕΠΕΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 9218532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.963.989,39-1.297.581,943.261.571,33--- .
082727547 ΛΑΛΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ 025008 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ1.670.616,41-1.589.614,843.260.231,25--- .
998756475 ΝΤΟΡΑΛ ΠΡΟΤΥΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ955.641,05-763.601,901.719.242,951.067.519,21472.921,671.540.440,88 .
084166970 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 10812131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.785.043,49-1.472.780,623.257.824,11--- .
093796269 ΤΖΙΜΑ ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 126224 ΠΑΤΡΑ1.720.920,00-463.917,292.184.837,29481.642,16589.811,081.071.453,24 .
094391553 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΛΥΚΗ 084400 ΠΑΡΟΣ1.704.581,96-1.549.300,423.253.882,38--- .
095488324 ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 610674 ΑΘΗΝΑ1.075.914,39-2.176.680,823.252.595,21--- .
082375494 Σ ΜΠΑΦΙΤΗΣ-Ι ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΟΕΠ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 6512136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.408.668,70-1.842.779,183.251.447,88--- .
998334870 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2255133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ----2.033.801,061.211.603,773.245.404,83 .
094221785 ΕΜΠΟΡΟΞΥΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣΠΑΓΚΑΛΟΥ 5819200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.150.929,09-2.093.542,483.244.471,57--- .
099836234 ΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΥΠΡΟΥ 10441222 ΛΑΡΙΣΑ742.357,13-634.394,021.376.751,15964.706,40899.936,561.864.642,96 .
082694259 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΑΝΗΣ ΛΕΣΓΙΔΗΣ ΟΕΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 250200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.796.764,92-1.442.091,603.238.856,52--- .
094507591 ΑΝ ΕΜΠ & ΒΙΟΜ ΕΤ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 617342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ504.307,5396.236,59450.670,681.051.214,801.450.499,77737.115,092.187.614,86 .
094354176 FRAKAPOR LOGISTICS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡ ΕΚΤΕΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦ ΔΙΑΜΕΤ ΥΠ ΔΙΑΝ ΑΝΤΙ ΝΑΥΛΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΘΕΣΗ ΔΥΟ ΠΕΥΚΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.589.072,82-1.647.458,503.236.531,32--- .
099774240 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 061100 ΚΙΛΚΙΣ----2.535.177,83699.291,273.234.469,10 .
997561902 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝ FORUM I 1485101 ΙΑΛΥΣΟΣ622.834,02-215.831,00838.665,021.910.145,25485.190,802.395.336,05 .
999718388 Ν ΕΛΕΚΙΔΟΥ Σ ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΝΒ 7 Β ΦΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΣ Γ 057400 ΣΙΝΔΟΣ990.078,63-763.923,541.754.002,17878.974,51599.957,611.478.932,12 .
094420854 ΒΑΛΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26614231 Ν ΙΩΝΙΑ1.259.866,81-1.639.587,722.899.454,53159.555,22172.173,64331.728,86 .
095334126 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΝΤΙ-ΕΙ ΕΠΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 6113231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ1.511.763,21-1.719.034,803.230.798,01--- .
999307735 PROMO CLEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑΙΓΑΙΟΥ 317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ766.088,43-694.181,201.460.269,63904.047,36863.666,881.767.714,24 .
092327916 Κ ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ13 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.537.710,51-689.742,313.227.452,82--- .
093654360 ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤ-ΣΙΑ ΕΕΑΙΟΛΟΥ 3510551 ΑΘΗΝΑ1.350.516,47-1.875.660,223.226.176,69--- .
095200136 ΣΑΡΦΟΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ 118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.691.680,09-1.533.474,573.225.154,66--- .
094519370 ΓΙΩΤΗΣ TOURS-ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1954625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.423.134,95-1.802.014,543.225.149,49--- .
999643638 ΕΥΡΩΜΟΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΛΑΧΕΡΝΩΝ 1015124 ΜΑΡΟΥΣΙ900.106,70-761.225,551.661.332,25879.656,30680.356,001.560.012,30 .
084050763 ΠΕΠΠΑΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 019017 ΚΑΛΑΜΟΣ2.123.532,86-1.097.399,943.220.932,80--- .
093394011 ΜΠΑΣΙΠΑΓΛΗΣ Γ-ΣΙΑΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 5511636 ΑΘΗΝΑ1.370.995,28-1.433.256,942.804.252,22212.173,35204.459,53416.632,88 .
094083949 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΒΕΕΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ915.150,3135.699,802.266.255,763.217.105,87--- .
091774651 ΛΕΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Κ΄ΣΙΑ ΕΕΙΘΑΚΗΣ 4911251 ΑΘΗΝΑ1.552.609,17-1.663.845,983.216.455,15--- .
084098549 Ι.ΜΑΡΙΓΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝΕΥΤΩΝΟΣ 2157009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.714.784,29-1.501.100,823.215.885,11--- .
094248750 ΒΕΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑ ΒΙ ΠΕ ΒΟΛΟΥ 038500 ΒΟΛΟΣ2.066.451,19-766.067,502.832.518,69230.648,54148.627,82379.276,36 .
099612091 ARTO ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΘ 17569 056429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ526.648,96-258.408,34785.057,301.698.651,05725.758,072.424.409,12 .
090235725 ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΝΗΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 072300 ΣΗΤΕΙΑ2.763.451,08-443.810,223.207.261,30--- .
082757367 ΜΕΛΙΣΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑ ΟΕΑΙΟΛΙΑΣ 2255132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ2.551.347,88-654.441,623.205.789,50--- .
093047603 ΔΕΙΛΙΝΑ Θ ΚΑΙ Β ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ5Η ΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 016777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ1.668.012,57-1.536.669,463.204.682,03--- .
800445027 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΘΑΡΟΥ 718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.227.496,53-975.668,723.203.165,25--- .
093510653 ΒΡΥΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΥΙΟΣ ΕΕΑΧΑΡΝΩΝ 25211253 ΑΘΗΝΑ1.530.389,47-1.672.556,623.202.946,09--- .
099911933 MEDIA WORLD ΜΙΝΤΙΑ ΓΟΥΟΡΛΝΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1910671 ΑΘΗΝΑ1.438.199,41-1.167.738,642.605.938,05262.074,77332.761,89594.836,66 .
998249220 SPECIFIC PROTECTION SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 6919016 ΑΡΤΕΜΗ1.295.730,22-403.231,461.698.961,68947.650,54551.803,791.499.454,33 .
082700271 Κ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ-ΣΙΑ ΟΕΒΟΡ ΗΠΕΙΡΟΥ 816562 ΓΛΥΦΑΔΑ2.602.976,91-594.519,923.197.496,83--- .
094304289 ΑΔΕΛΦ ΑΒΡ ΤΣΙΚΙΡΙΔΗ ΑΝ ΕΜΠ-ΕΙΣ-ΒΙΟΜ ΕΤ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ-ΜΥΚΑΛΗΣ 3518540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.065.935,63-2.131.282,893.197.218,52--- .
094189420 ΛΕΒΑΝΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΧΡΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 2057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.473.321,24-913.746,962.387.068,20375.859,13434.077,32809.936,45 .
094154209 ΜΑΝΤΕΛ ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΞΥΛΟΥ ΔΟΓΑΝΗΣ 1618546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.343.417,33-1.358.681,112.702.098,44263.283,84229.201,14492.484,98 .
094036113 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΝ ΖΕΡΒΑ 245332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ906.075,18-2.288.194,943.194.270,12--- .
095780765 SECURICON ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 4812242 ΑΙΓΑΛΕΩ----2.624.592,49568.436,803.193.029,29 .
998385033 ΗΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 13417234 ΔΑΦΝΗ1.127.820,43-500.795,711.628.616,141.147.211,03417.166,431.564.377,46 .
095627758 ΜΕΤΑΛ ΚΑΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΠΥΡΓΟΥ 1718310 ΜΟΣΧΑΤΟ888.188,15-966.696,851.854.885,00577.130,75759.700,141.336.830,89 .
094031596 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΕΥΤ ΑΦΟΙ ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΕΞΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6410563 ΑΘΗΝΑ521.888,8436.738,321.527.696,202.086.323,36464.960,35640.246,221.105.206,57 .
081187448 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕΚΥΠΡΟΥ 3016452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ1.602.876,05-1.587.309,813.190.185,86--- .
081284040 ΗΛΙΑΣ ΣΙΜΙΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΒΑΛΕΡΙΟΥ ΣΤΑΗ 7118542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.214.589,52-1.969.828,033.184.417,55--- .
096037688 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΜΩΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣΒΟΝΙΤΣΑ 030002 ΒΟΝΙΤΣΑ521.027,53-56.803,76577.831,291.269.429,461.336.983,852.606.413,31 .
099825373 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΑΒΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ 020010 ΙΣΘΜΙΑ1.880.723,49-1.302.397,713.183.121,20--- .
999236848 RONDA SHIPMANAGEMENT INCΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7318536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.707.647,96-475.004,433.182.652,39--- .
094027718 ΑΔΕΛΦΟΙ Γ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ ΕΙΣΑΓ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓ ΕΤΑΙΡ ΥΠΟΔ ΔΕΡΜ ΚΑΣΤΟ 12 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 00000000014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.101.939,94-814.170,521.916.110,46796.698,63467.771,241.264.469,87 .
094263475 Π-Ν ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΠΑΡ & ΕΜΠΟΡ ΚΑΛΛΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 3616675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.061.925,31-773.275,831.835.201,14904.247,14439.278,331.343.525,47 .
094045750 ΕΥΑΓΓ Α ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.265.517,14-1.539.317,052.804.834,19156.762,26215.488,56372.250,82 .
095709579 ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΕΒΕΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 1118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.442.372,78-1.361.131,562.803.504,34228.943,08142.905,34371.848,42 .
095442309 ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΕ7 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 041500 ΛΑΡΙΣΑ1.294.039,57-1.880.997,923.175.037,49--- .
092834730 ΑΦΟΙ Ι ΖΙΑΚΑΚΩΝ ΛΕΩΣ 454640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.064.559,94-2.110.332,403.174.892,34--- .
094123165 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΝΙΚ ΚΑΛΗΓΕΡΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 085100 ΡΟΔΟΣ603.823,33-589.713,891.193.537,221.023.744,92956.137,561.979.882,48 .
094515100 MARON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.039.657,40-973.455,672.013.113,07574.713,25582.409,071.157.122,32 .
094121424 ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΕΒΕΑΒΑΤΟ 067200 ΕΥΛΑΛΟ1.173.726,31-1.995.484,013.169.210,32--- .
094055477 ΝΤΟΡΜΑ19 ΧΛΜ Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 216231 ΒΥΡΩΝΑΣ1.062.549,73-2.103.066,393.165.616,12--- .
095711274 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5017600 ΚΑΛΛΙΘΕΑ153.208,72-161.470,19314.678,911.434.443,951.415.412,452.849.856,40 .
094147140 ΝΟΒΑ ΑΕΚΑΤΟΥΝΗ 3754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ972.144,2311.770,271.676.019,472.659.933,97216.662,04279.224,99495.887,03 .
094515007 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ----2.701.754,30451.982,363.153.736,66 .
095281050 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 25615562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ1.956.476,05-1.196.984,463.153.460,51--- .
094453744 ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ958.528,80-764.370,481.722.899,28890.605,37537.151,871.427.757,24 .
095667086 ΜΙΚΡΕΛΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 020300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ1.028.157,63-815.755,041.843.912,67709.190,59595.418,231.304.608,82 .
094193677 ΠΑΕ ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΣ ΑΣΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1758200 ΕΔΕΣΣΑ1.063.211,15-2.084.044,313.147.255,46--- .
097530840 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Α.Σ.Ο. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΚΑΨΟΧΩΡΑΣ - ΚΑΒΑΣΙΛΑΣΕΠΙΣΚΟΠΗ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ1.562.602,17-1.581.216,213.143.818,38--- .
999642181 ΖΑΛΟΥΜΙΝ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ 813122 ΙΛΙΟΝ1.360.783,13-869.047,822.229.830,95447.554,97464.809,31912.364,28 .
094167659 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΓΙΑ ΑΕΔΕΛΦΩΝ 5232100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ1.524.264,38-1.616.660,313.140.924,69--- .
094085193 ΧΑΚΟ ΕΒΕΜΜΘ ΑΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.045.524,04359,442.094.843,223.140.726,70--- .
999730863 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟ ΒΑΤΩΝΤΑΣ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ----1.919.120,631.220.800,993.139.921,62 .
093547726 ΒΥΡΩΝ ΔΑΣΥΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΠΑΦΗ 7454453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.323.685,54-1.816.200,273.139.885,81--- .
091965074 ΣΚΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΣΙΑΧΩΡΙΣ ΤΙΜΗ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ1.181.738,89-1.955.997,023.137.735,91--- .
094141214 ΑΛΤ ΜΠΕΡΛΙΝ ΑΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 3514562 ΚΗΦΙΣΙΑ456.781,71-942.560,351.399.342,06776.714,34957.471,301.734.185,64 .
999911674 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ 064100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ2.651.303,40-479.152,813.130.456,21--- .
094239684 ΜΟΥΣΙΚΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 51-5317675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.423.009,62-707.373,643.130.383,26--- .
094407346 ΜΑΡΜΑΡΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΠΕΞΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ5 ΧΙΛ ΗΡΑΚΛ ΜΟΙΡΩΝ 071000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.094.102,17-2.032.240,993.126.343,16--- .
094183487 ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΚΑΦΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.106.456,64-2.019.641,583.126.098,22--- .
096000081 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝΒΑΜΟΣ 073008 ΒΑΜΟΣ1.467.257,02-884.195,562.351.452,58470.445,43304.019,21774.464,64 .
093517931 PROTASYS MANAGEMENT LIMITED & ΣΙΑ ΟΕΒΟΥΛΗΣ 1610563 ΑΘΗΝΑ1.422.941,00-1.701.020,453.123.961,45--- .
094286673 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 14016232 ΒΥΡΩΝΑΣ1.178.109,66-1.945.633,373.123.743,03--- .
095464129 ALTRONIC-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΑΧ ΠΑΡΑΣΧΟΥ 811473 ΑΘΗΝΑ895.827,18-752.093,881.647.921,06854.127,61621.554,911.475.682,52 .
094111719 ΘΩΜΑΣ ΚΩΝΣ ΣΑΚΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝΑΚΟΜΙΝΑΤΟΥ 1910437 ΑΘΗΝΑ1.902.807,20-1.215.200,453.118.007,65--- .
099884521 TOP ELECTRONIC ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔ ΠΑΥΛΟΥ 1450200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ2.087.815,83-1.021.410,843.109.226,67--- .
094249327 ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 19517343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ834.869,47-1.262.369,292.097.238,76438.443,75571.386,471.009.830,22 .
099469675 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΡΑΠΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 1110554 ΑΘΗΝΑ370.613,36-407.295,12777.908,481.154.429,671.168.840,752.323.270,42 .
099847574 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΑΝΔΡΑΚΗ 1041447 ΛΑΡΙΣΑ1.436.957,32-1.663.272,373.100.229,69--- .
999640140 ΔΙΑΝΕ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 2-410672 ΑΘΗΝΑ2.540.033,42-560.101,323.100.134,74--- .
081402583 ΠΡΑΤΣΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΥΙΟΙ62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 20071304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.172.395,84-1.926.916,703.099.312,54--- .
999676264 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 171305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.752.087,43-878.923,852.631.011,28364.571,17103.091,53467.662,70 .
999465866 ΒΛΑΣΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΣΧΟΙΝΩΝ 1113671 ΑΧΑΡΝΕΣ767.949,62-385.476,111.153.425,731.299.274,86645.184,611.944.459,47 .
094276587 ΑΝΩΝ ΕΜΠ & ΒΙΟΤΕΧΝ ΕΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΣΑΠΦΟΥΣ 14317675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.662.212,42-1.435.332,533.097.544,95--- .
095601687 AMACON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1818345 ΜΟΣΧΑΤΟ1.752.535,33-1.344.801,683.097.337,01--- .
094255623 ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΥΠΟΠΛΑΣΤΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2454628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.362.279,71-932.511,562.294.791,27474.972,19327.530,03802.502,22 .
093825779 ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ ΕΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.387.693,51-1.708.777,153.096.470,66--- .
094355923 ΜELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 5012241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.363.310,82-727.081,572.090.392,39811.576,11193.909,031.005.485,14 .
093680826 Ι-Κ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΕΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 918450 ΝΙΚΑΙΑ1.277.840,15-1.817.573,623.095.413,77--- .
099878030 BCI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 17917122 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.076.609,07-464.804,211.541.413,28969.707,09583.599,701.553.306,79 .
094420276 ΑΦΟΙ ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΑΒΕΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΤΑΣΗ ΝΙΚ 2513678 ΑΧΑΡΝΕΣ-1.252.172,011.840.692,833.092.864,84--- .
096003789 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΚΑΛΠΑΚΙ 044004 ΔΟΛΙΑΝΑ1.526.199,02-234.072,971.760.271,99595.393,28736.431,781.331.825,06 .
094410406 ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΤΕΧΝΙΚΧΑΨΑ 154626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.723.855,40-590.613,732.314.469,13488.097,75289.514,58777.612,33 .
999846282 QUICK PITTA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5510556 ΑΘΗΝΑ1.288.689,66-1.217.103,222.505.792,88296.416,65289.836,04586.252,69 .
082488790 Θ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ -ΣΙΑ ΟΕΒΟΣΠΟΡΟΥ 11154454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.175.101,36-1.916.446,353.091.547,71--- .
095282125 ΠΕΤΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 4849100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.165.057,22-1.925.397,363.090.454,58--- .
998733818 Σ ΑΡΣΛΑΝΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ EEΒ ΠΑΥΛΟΥ 7816673 ΒΟΥΛΑ1.184.459,58-674.030,461.858.490,04818.369,14413.501,811.231.870,95 .
095099331 ΤΖΩΝΗΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ ΧΑΙΔΑΡ 518545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.434.526,57-1.655.799,123.090.325,69--- .
094414012 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΑΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16314671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ1.298.851,96-1.790.586,383.089.438,34--- .
095618461 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.311.518,34-775.865,583.087.383,92--- .
094228516 ΑΕ ΠΑΡ- ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔ ΟΙKIAKHΣ ΧΡΗΣΕΩΣ- ΑΦΡ ΠΛΑΣΤΙΚΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 1011855 ΑΘΗΝΑ1.421.481,06-1.665.321,513.086.802,57--- .
094016986 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣΥΨ ΑΛΩΝΙΩΝ 1226224 ΠΑΤΡΑ2.261.892,52-824.395,203.086.287,72--- .
094351696 ΝΟΥΟΒΑ ΣΟΥΠΕΡΛΑΝΑ ΕΛΛΑΣΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 1115231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.186.756,90-1.894.723,623.081.480,52--- .
094332946 HELLAS TRANSPORT Δ ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΔΙΕΘΝ ΜΕΤΑΦΑΓ ΤΡΙΑΔΟΣ 2419014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ1.382.078,37-1.695.960,603.078.038,97--- .
094154652 ALUMINOX ANΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ 3319400 ΚΟΡΩΠΙ----2.257.331,55820.194,463.077.526,01 .
094142180 Δ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 4610564 ΑΘΗΝΑ985.447,09-842.873,171.828.320,26751.250,70497.844,561.249.095,26 .
094470532 ΟΞΥΜΑΧΑ ΔΟΜΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ232.196,60-223.305,74455.502,341.504.115,211.116.450,622.620.565,83 .
084027907 Γ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 12615342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.783.597,66-1.291.802,183.075.399,84--- .
093876085 ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗΣ Ε ΚΑΙ Δ ΕΕΤΑΥΓΕΤΟΥ 6711255 ΑΘΗΝΑ2.116.919,97-956.831,803.073.751,77--- .
095268002 Κ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΕΠΕΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 5811528 ΑΘΗΝΑ1.167.061,68-1.906.393,763.073.455,44--- .
094183162 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕΚΑΤΟΥΝΑ 031100 ΛΕΥΚΑΔΑ1.579.962,80-764.819,232.344.782,03394.772,65332.585,11727.357,76 .
999307213 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΙΠΗΣ 26 ΚΑΙ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 4217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ863.508,21-998.008,141.861.516,35540.871,38667.807,571.208.678,95 .
082502291 ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΙΑ ΟΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2413341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ1.020.234,03-2.049.193,473.069.427,50--- .
999299602 Χ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΑΤΟΙΟΥ 3614561 ΚΗΦΙΣΙΑ2.291.444,20-774.267,043.065.711,24--- .
082413337 ΑΝ ΒΑΤΤΗ ΣΙΑ ΟΕΛΕΩΦ ΕΙΡΗΝΗΣ 25618863 ΠΕΡΑΜΑ1.806.295,52-1.258.407,353.064.702,87--- .
094422478 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΕΒΕ ΤΟΥΡ ΝΑΥΤ ΠΑΡ ΥΠ ΣΥΜΒ ΔΙΑΦ ΕΣΑΧΑΡΝΩΝ 4010433 ΑΘΗΝΑ1.278.813,41-1.780.243,563.059.056,97--- .
094067292 ΑΦΟΙ ΠΑΤΑΚΑΚΗ ΑΕΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 066033 Κ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ478.419,75-568.620,301.047.040,05846.392,221.164.185,522.010.577,74 .
094181445 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΟΥΛΗ ΑΕ13Ο ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛ ΒΕΡ 057011 ΓΕΦΥΡΑ1.141.391,62-1.915.751,983.057.143,60--- .
998604234 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΡΡΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΟΥΤΡΟΥ 1813671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.654.959,58-640.416,362.295.375,94488.784,85270.199,15758.984,00 .
999718524 NECO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ16 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ2.570.490,6164.787,93418.873,963.054.152,50--- .
094462010 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΠΡΑΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΚΙΩΝ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.317.088,97-1.735.998,113.053.087,08--- .
999861390 ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 353200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ1.997.619,74-667.768,592.665.388,33245.604,10139.397,11385.001,21 .
999354945 ΧΥΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΕΣΤΥΛΙΔΟΣ 1335100 ΛΑΜΙΑ1.603.965,06-1.026.489,592.630.454,65237.465,48181.623,50419.088,98 .
093013083 Α ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ-ΣΙΑΙΑΣΟΝΟΣ 018537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ827.239,72-2.216.720,883.043.960,60--- .
094104949 LANAPLEX ABEEΡΩΣ 1111144 ΑΘΗΝΑ507.644,22-1.505.143,732.012.787,95436.286,35591.409,721.027.696,07 .
093829140 ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΣΤΕΦΑΝΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ354.898,80-638.221,89993.120,69857.870,691.189.370,782.047.241,47 .
094121958 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΕΛΑΣΚΟΥ 1218536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.014.013,37-2.025.538,403.039.551,77--- .
095670080 ΚΡΕΤΟΤΕΛ ΔΙΑΧΕΙΡ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣΕΠΕΒΑΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 073008 ΒΑΜΟΣ1.344.414,78-895.419,702.239.834,48345.295,75454.291,16799.586,91 .
094530270 ΑΓΡΟΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2054624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.884.286,08-1.153.624,123.037.910,20--- .
095496686 Ι ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΕΘΝ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΤΣΑΡΟΥ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.360.897,94-1.675.705,443.036.603,38--- .
082844278 COMPACT ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ10 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΘΕΣ ΚΗΣ 041000 ΛΑΡΙΣΑ988.835,75-863.408,921.852.244,67713.486,06470.726,161.184.212,22 .
092438550 ΣΒΩΡΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 254623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.060.159,43-1.975.214,363.035.373,79--- .
095773381 ΠΟΛΥΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΔΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ COSMOS LINK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΦΕΝΤΟΥΛΗ 1018536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.212.523,78-1.821.091,473.033.615,25--- .
095603240 ΝΤΑΙΝΑΜΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΖ ΠΗΓΗΣ 1918538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ544.550,65534.143,591.954.851,723.033.545,96--- .
999223945 ΚΩΝ ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕΜΕΛΕΑΓΡΟΥ 1630100 ΑΓΡΙΝΙΟ1.497.041,82-1.215.870,932.712.912,75194.248,57125.645,60319.894,17 .
082548011 Π ΡΑΠΤΑΚΗΣ-Ν ΡΑΠΤΑΚΗΣ-ΒΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣΟΕΠ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 085100 ΡΟΔΟΣ978.812,10-2.053.314,973.032.127,07--- .
092345958 ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝ ΣΙΑ ΟΕΜΕΛΙΚΗΣ 713121 ΙΛΙΟΝ825.230,28-1.666.455,642.491.685,92243.235,11294.854,15538.089,26 .
094221411 ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 9010442 ΑΘΗΝΑ1.515.179,00-1.514.422,993.029.601,99--- .
095595744 ΙΝΤΕΡΜΟΝΤ ΕΠΕΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 856334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ1.160.837,45-1.868.259,113.029.096,56--- .
095418567 ΜΕΤΑΧΟΛΝΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 1617456 ΑΛΙΜΟΣ1.030.484,78-1.219.181,432.249.666,21361.280,16417.344,09778.624,25 .
094150825 ΙΝΤΕΡΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦ ΤΗΛΕΟΠΤ ΕΠΙΧ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΔΩΡΙΑΙΩΝ 715343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ830.651,49-1.239.868,392.070.519,88425.298,00532.430,88957.728,88 .
099860480 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΒΡΟΥ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ3 ΧΛΜ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ ΦΕΡΩΝ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.242.539,59-931.774,482.174.314,07449.961,32402.528,25852.489,57 .
095102272 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΕΒΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1110432 ΑΘΗΝΑ1.578.768,54-1.041.197,882.619.966,42171.411,05235.232,87406.643,92 .
998671387 ΛΟΥΚΙΑ ΞΕΝΟΥΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ1.825.951,13-1.197.106,463.023.057,59--- .
095177903 STEP ΕΠΕΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ1.527.879,68-1.494.206,943.022.086,62--- .
999872773 MEGACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΔΕΡΙΓΝΥ 14Α10434 ΑΘΗΝΑ2.223.340,00-797.050,853.020.390,85--- .
095366382 ΒΑΙΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΒΑΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΕΠΕΑΛΕΞΠΑΠΑΓΟΥ 356123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ1.215.640,90-1.804.570,863.020.211,76--- .
095331855 ΕΠΙΧ-ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΥΠ-ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ-ΓΗΣ ΓΕΩΡ ΠΡΟΙΟΝ ΕΠΕΗΡΑ 021200 ΑΡΓΟΣ1.728.718,37-1.290.905,353.019.623,72--- .
093671288 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΤΡΙΩΑΚΕΙΜ 110673 ΑΘΗΝΑ996.937,93-836.888,191.833.826,12596.960,20587.666,421.184.626,62 .
095687233 ΦΥΜΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜ/ΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘ/ΟΥ ΕΠΑΓ ΚΑΙ ΟΙΚ ΧΡΗΣ ΕΠΕΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 27413671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.289.165,89-1.727.361,833.016.527,72--- .
099877019 ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7418346 ΜΟΣΧΑΤΟ----2.255.170,96760.205,593.015.376,55 .
093939680 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΡ ΤΖΕΜΕΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΜΥΛΟΙ ΣΕΡΡΩΝΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 18562125 ΣΕΡΡΕΣ1.834.425,62-1.180.389,863.014.815,48--- .
094318755 ΙΝΔΙΚΟ ΡΟΔΟ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 3215232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.219.585,29-1.795.226,203.014.811,49--- .
998038938 EXPRESS WAY ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΙΛΩΝΟΣ 79-8118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.912.460,69-1.098.694,023.011.154,71--- .
999338828 ΑΙΓΕΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΙΒΙΣΙΟΥ 6219005 Ν ΜΑΚΡΗ1.008.822,03-710.289,901.719.111,93727.276,64564.637,051.291.913,69 .
095204922 ΜΠΑΒΑΡΙΑ ΕΠΕΑΚΤΑΙΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1626500 ΠΑΤΡΑ1.128.173,70-1.880.424,823.008.598,52--- .
095651200 ΕΠΕΝΔΥΣΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΚΕΣ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.271.054,43-1.124.679,812.395.734,24346.257,88266.243,02612.500,90 .
095164194 ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ &ΣΙΑ ΕΠΕΣΟΥΛΙΟΥ 814343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ999.301,92-2.006.681,273.005.983,19--- .
091862915 Δ ΚΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 14013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ1.192.335,25-1.237.150,272.429.485,52320.758,78254.006,32574.765,10 .
094347879 ΕΚΚΟΚΙΣΤΙΡΙΑ ΠΑΛΑΜΑ- ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΑΕΠΑΛΑΜΑ 043200 ΠΑΛΑΜΑΣ1.123.151,56-1.879.153,803.002.305,36--- .
094110772 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5714122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ842.249,02-1.697.120,842.539.369,86191.499,07267.090,04458.589,11 .
800220084 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΣΙΟΣ ΕΠΕΠΛΑΤΕΙΑ 044200 ΜΕΤΣΟΒΟ2.528.559,43-466.718,362.995.277,79--- .
094423475 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ABEE ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛΑΚΚΟ ΚΑΤΣΑΡΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ827.751,81-943.061,861.770.813,67614.008,47608.391,261.222.399,73 .
092254053 ΑΦΟΙ ΣΚΟΥΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΛΕΟΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 11614568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ1.279.462,10-1.234.910,752.514.372,85334.530,29143.835,14478.365,43 .
082080540 ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜ-ΒΑΣ ΟΕΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 27813562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ905.748,91-2.086.926,042.992.674,95--- .
999287455 ΜΕΣΑΖΟΣ ΣΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 27611255 ΑΘΗΝΑ2.543.794,83-446.182,662.989.977,49--- .
999932878 ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΑΓ ΚΩΝ ΝΟΥ 4015124 ΜΑΡΟΥΣΙ1.649.026,05-1.340.176,232.989.202,28--- .
095032763 ΚΥΚΛΟΣ ΨΥΧΡΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕ7 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΡ ΒΟΛΟΥ 040009 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ1.139.918,23-1.848.730,762.988.648,99--- .
998533022 MEGA FOUR SECURITY ΑΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΘΡΑΚΗΣ 3116777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ2.431.553,05-555.366,722.986.919,77--- .
094229574 ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΠΑΤΜΟΥ 1215123 ΜΑΡΟΥΣΙ2.542.200,11-444.308,482.986.508,59--- .
094119940 ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 027051 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ1.344.850,58-1.184.168,372.529.018,95237.540,05217.607,33455.147,38 .
999984316 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ ΚΑΝΑΠΙΤΣΕΡΗ ΗΛ ΒΕΝΕΖΗ ΚΑΙ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ----2.359.755,43620.503,622.980.259,05 .
800051284 MOBILI STYLE ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ16ΟΝ ΧΛΜ ΕΘΝ ΟΔ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2.215.268,88-764.771,732.980.040,61--- .
095775282 ΛΕΒΗΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΠ ΛΕΚΚΑ 1115124 ΜΑΡΟΥΣΙ1.378.605,03-1.599.896,442.978.501,47--- .
084107919 ΜΠΕΤΤΑΣ Β ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ ΓΕΩΡ ΣΧΟΛΗΣ 8455134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ1.227.660,37-1.750.099,682.977.760,05--- .
094175021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΕΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 20526222 ΠΑΤΡΑ1.034.449,70-1.941.414,692.975.864,39--- .
094106980 ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 061400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ1.696.356,90-864.103,142.560.460,04232.392,39180.636,78413.029,17 .
084149197 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ Ε ΟΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.076.237,79-896.673,632.972.911,42--- .
094138455 ΡΕΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ821.547,72-693.911,841.515.459,56743.730,45712.612,261.456.342,71 .
093156346 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΣΟΥΛΤΑΝΗ 1810683 ΑΘΗΝΑ1.112.218,43-1.857.871,192.970.089,62--- .
094475797 ΚΙΤΤΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΟΘΩΝΟΣ 217343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.049.829,00-1.482.134,202.531.963,20190.869,32244.489,48435.358,80 .
081672571 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3417455 ΑΛΙΜΟΣ987.979,09-1.978.565,142.966.544,23--- .
095173676 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ-ΜΙΜΙΚΟΣ Ν-ΣΙΑΠΑΡΑΓΑΛΙ ΠΙΣΣΩΝΑ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ844.335,64-1.654.744,022.499.079,66226.988,63238.345,55465.334,18 .
092728183 Α ΡΟΔΑΣ-Ν ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΟΕΜ ΑΣΙΑΣ 9316231 ΒΥΡΩΝΑΣ1.659.976,68-1.304.058,362.964.035,04--- .
094085421 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ987.411,11-1.973.809,302.961.220,41--- .
094475841 ΝΑΒΙΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 102-10418535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.167.995,50-543.636,631.711.632,13907.757,52339.698,251.247.455,77 .
094450300 ΕΝΙΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ757.694,56-373.568,901.131.263,461.381.318,13445.798,121.827.116,25 .
094431856 MAD TV ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 25315302 ΠΑΛΛΗΝΗ1.350.740,64-643.934,001.994.674,64687.758,77274.655,33962.414,10 .
094422036 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕΚΥΒΕΛΗΣ 3011100 ΓΑΛΑΤΣΙ1.031.779,12-1.442.523,112.474.302,23228.424,56253.854,34482.278,90 .
999482170 ΣΤΙΒΕΝ ΤΡΑΝΣ STEVEN TRANS ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΚΥΡΟΥ 6211362 ΑΘΗΝΑ1.858.732,44-1.097.775,652.956.508,09--- .
094034734 ΣΙΝΕΠΡΑΙΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7610678 ΑΘΗΝΑ577.311,66-619.513,601.196.825,26881.705,01877.395,801.759.100,81 .
998752034 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΥΤΟΥΜΑ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ2.385.788,01-569.606,322.955.394,33--- .
094475240 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΕΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 4218345 ΜΟΣΧΑΤΟ1.695.772,76-1.259.346,742.955.119,50--- .
094274232 ΝΙΒΑΛ ΑΕ62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 30171304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.172.560,70-544.361,411.716.922,11942.248,70293.921,691.236.170,39 .
093584642 ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ Γ-ΣΙΑΚΑΣΤΟΡΟΣ 48Β18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ976.070,34-1.974.570,072.950.640,41--- .
094500006 FANTASY PRESENTATIONS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 4-614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ850.852,06-1.187.336,912.038.188,97382.394,43529.483,01911.877,44 .
095516585 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 9118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.618.251,44-1.328.248,852.946.500,29--- .
999983172 ΣΙΝΕ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 6110435 ΑΘΗΝΑ1.534.228,27-1.412.022,922.946.251,19--- .
094270257 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΒΕΕΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ 061100 ΚΙΛΚΙΣ823.339,01-716.824,141.540.163,15795.453,83607.289,601.402.743,43 .
081807605 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 8110434 ΑΘΗΝΑ1.241.447,67-1.699.393,202.940.840,87--- .
082370578 ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΥΡΗΚΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΝ ΚΥΡΗΚΟΣ Ο.Ε25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 19632012 ΑΝΤΙΚΥΡΑ1.119.295,60-1.821.177,422.940.473,02--- .
095555015 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΘΕΑΤΡΟΥ 118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.045.239,91-1.892.966,082.938.205,99--- .
093551280 ΛΕΙΒΑΔΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΣΙΑΕΕΣΟΥΡΗ 1812131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.224.067,92-1.712.191,772.936.259,69--- .
093551684 Δ. ΔΡΟΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΥΘΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΕΝΔΡΟ ΛΥΓΙΑ 030300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ1.373.966,15-1.043.080,692.417.046,84236.545,90282.654,81519.200,71 .
094009497 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΟΜΗΡΟΥ 1810672 ΑΘΗΝΑ781.382,044.089,582.149.233,092.934.704,71--- .
999620096 Ν ΦΑΝΑΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 059100 ΒΕΡΟΙΑ1.661.985,41-1.272.515,962.934.501,37--- .
999530171 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΕΛ 1964 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3541222 ΛΑΡΙΣΑ1.544.840,49-1.389.494,442.934.334,93--- .
099754530 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΑΕ ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ2.081.184,49-850.873,022.932.057,51--- .
095660269 ΚΛΙΜΑΝΕΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΡΙΛΙΣΣΟΥ 4111476 ΑΘΗΝΑ1.075.779,03-933.728,962.009.507,99607.480,15314.531,09922.011,24 .
094311244 Σ ΔΟΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ 073100 ΧΑΝΙΑ1.227.702,23-1.320.540,022.548.242,25252.667,25130.384,12383.051,37 .
082134649 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΘ ΚΑΙ ΣΙΑΟΕΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 2011102 ΓΑΛΑΤΣΙ1.229.969,33-1.698.696,942.928.666,27--- .
095397082 ΓΙΟΥΝΙ UNI ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ 456429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.965.476,06-962.905,702.928.381,76--- .
082897991 ΦΟΥΝΤΑ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 5835100 ΛΑΜΙΑ1.119.632,94-1.808.030,242.927.663,18--- .
094311350 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΒΕΕ4 ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ865.467,20-1.695.696,712.561.163,91172.424,72192.985,33365.410,05 .
999818560 ΠΟΛΥΔΟΜΗ Α.Κ.Τ.Ε.ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΑΡΑΤΣΟ 073100 ΧΑΝΙΑ2.421.834,13-503.264,702.925.098,83--- .
094092450 ΡΕΒΑ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΑΓ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 17Α15237 ΦΙΛΟΘΕΗ326.418,77-134.319,06460.737,831.421.473,571.041.855,752.463.329,32 .
094328644 ΚΟΝΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.431.954,64500,00564.108,611.996.563,25771.539,35155.929,52927.468,87 .
093828769 ΣΤΑΜΙΔΟΥ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 24710444 ΑΘΗΝΑ1.708.552,11-1.215.463,062.924.015,17--- .
084035483 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΣ Ι- ΚΑΤΣΑΜΑΚΗΣ Ν ΟΕΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ 11017674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.828.111,77-1.095.434,022.923.545,79--- .
095348769 ΕΥΡΟΚΑΡΓΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ1.771.548,70-1.150.929,522.922.478,22--- .
082886177 GRA MA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 29Β54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.618.256,61-782.407,602.400.664,21372.592,12146.888,20519.480,32 .
094050931 ΑΝΘΟΥΣΑ ΧΟΤΕΛΣ ΑΕΞΤΕΕΓΕΠΑΡΑΛ ΣΤΑΛΙΔΑΣ 070005 ΜΟΧΟΣ1.925.510,93-214.944,892.140.455,82634.570,15143.467,68778.037,83 .
093737675 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΕΝΗΣ - ΣΙΑ ΕΕΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 318534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.208.637,97-1.708.484,392.917.122,36--- .
094373953 ΕΞΠΟΣΥΣΤΕΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ1.217.973,48-210.422,981.428.396,461.188.176,67300.200,041.488.376,71 .
095433811 ΤΡΟΦΟΠΗΓΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΠΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 8215772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ1.343.229,13-1.573.423,882.916.653,01--- .
094195996 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΝΘΟΧΩΡΙ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.023.002,50-1.889.757,342.912.759,84--- .
099117320 ΑΛΙΦΕΙΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε.Π.Ε.ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 10615771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ1.847.878,04-588.804,992.436.683,03198.688,08276.221,57474.909,65 .
999660310 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΡΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑ Λ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31318863 ΠΕΡΑΜΑ----1.522.530,821.388.282,482.910.813,30 .
094155058 ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜΗΧΕΤ ΓΕΝ ΕΠΙΣΚ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙΕΓΚΑΤΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝΔΟΓΑΝΗ 1618546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ671.628,31-578.213,041.249.841,35921.302,31735.962,781.657.265,09 .
095748058 ASTROS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ 654626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.362.968,73-1.543.729,872.906.698,60--- .
099372400 MAKE UP ARTIST S SCHOOL ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ν.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕΜΠΟΤΑΣΗ 210677 ΑΘΗΝΑ1.564.721,36-1.341.235,502.905.956,86--- .
081682921 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΠΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3018756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.375.651,92-1.130.063,992.505.715,91181.213,36217.403,62398.616,98 .
094504134 INFACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΒΟΥΛΗΣ 45-4710557 ΑΘΗΝΑ1.630.938,65-1.272.756,802.903.695,45--- .
094155311 ΣΩΤΡΕΚΕΡΜΟΥ 5910563 ΑΘΗΝΑ966.696,01-1.935.556,272.902.252,28--- .
095530360 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΣΑΠΦΟΥΣ 1616671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ1.076.665,20-1.824.564,922.901.230,12--- .
094150708 ΜΙΚΟΥΘΕΡΜ ΑΒΕΕΟΙΝΟΦΥΤΑ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ1.532.744,07-1.362.973,112.895.717,18--- .
999716438 ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.186.308,95-801.940,341.988.249,29569.163,39338.275,29907.438,68 .
094132635 ΙΝΚΑ ΝΙΤΓΟΥΕΡ ΑΒΕΕ6 ΧΛΜ ΘΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.009.038,47-1.886.471,232.895.509,70--- .
094249376 ΚΥΝΗΓΑΚΗΣ Δ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΟΡΦΕΩΣ 18611855 ΑΘΗΝΑ318.558,58-575.689,26894.247,84849.947,551.149.451,791.999.399,34 .
094211429 ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜ ΕΤ ΣΥΣΤΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 1317672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ793.125,82-774.305,651.567.431,47718.066,56607.726,541.325.793,10 .
099530583 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΠ ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ 745332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ1.180.238,42-841.647,412.021.885,83571.019,75299.750,03870.769,78 .
095228759 ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΕΚΥΠΡΟΥ 12 Α18346 ΜΟΣΧΑΤΟ1.054.104,63-1.221.295,382.275.400,01267.096,11350.062,94617.159,05 .
094192736 RIBEL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝΒΙΠΕ ΠΑΤΡΩΝ 025200 Κ ΑΧΑΙΑ1.383.148,61-1.509.081,752.892.230,36--- .
093365979 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΣΙΑ ΕΕΕΑΛΟΝΗΣΟΥ 10426332 ΠΑΤΡΑ1.348.714,99-1.542.730,532.891.445,52--- .
093520486 ΣΠΥΡ ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΧΑΡΝΩΝ 30011254 ΑΘΗΝΑ1.343.825,49-1.547.147,372.890.972,86--- .
095446843 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΚΛΑΒΟΣ ΕΠΕΔΟΥΝΕΙΚΑ 027200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ1.313.391,46-1.576.125,302.889.516,76--- .
095659584 IFIBA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8814452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.676.784,76-1.212.143,972.888.928,73--- .
095732313 ΚΥΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓΑΠΗΣ 512241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.213.419,13-1.671.750,382.885.169,51--- .
093657546 ΤΑΝΙΣ ΝΤΑΤΑ ΕΝΤΟΥΚΕΣΙΟΝΣΥΣΤΕΜΣ ΕΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29314561 ΚΗΦΙΣΙΑ1.057.340,77-1.827.467,422.884.808,19--- .
094399876 VISIONPACK ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΙΣΑΓ ΑΝΤΙΠΡ ΔΙΑΝ ΑΠΟΘ ΚΑΙ ΣΥΣΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 11118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ820.364,19-639.705,181.460.069,37804.153,73619.847,761.424.001,49 .
094265745 ΑΝΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ 1824100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ1.064.396,48-771.874,931.836.271,41553.382,04490.406,521.043.788,56 .
095508573 ΤΙΟΥΡΕΝ ΕΠΕ4 ΧΙΛ ΛΑΡ ΚΑΡ 041335 ΛΑΡΙΣΑ918.919,54-1.584.840,052.503.759,59178.408,93197.817,23376.226,16 .
094449939 CLASSICO HELLENIC ΑΒΕΕ ΚΛΩΣΤΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 455131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ1.230.392,29-1.649.374,812.879.767,10--- .
095280119 ΠΡΟΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ3ΟΝ ΧΙΛ ΛΑΡΙΣ ΘΕΣΣΑΛΙΝΙΚΗΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ1.546.434,25-1.332.841,932.879.276,18--- .
081015571 ΚΛΑΨΗΣ Σ-ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΣΑΓ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 7511855 ΑΘΗΝΑ957.920,34-1.921.204,442.879.124,78--- .
095527366 ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 613561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ1.265.116,79-1.277.980,492.543.097,28208.210,41127.466,12335.676,53 .
094353002 ΑΕΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 3614235 Ν ΙΩΝΙΑ1.173.295,73-888.930,812.062.226,54456.993,01358.473,74815.466,75 .
095567376 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΑΣ ΕΠΕΦΩΚΙΩΝΟΣ 2518545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.139.598,10-1.737.833,342.877.431,44--- .
090207345 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 11611472 ΑΘΗΝΑ1.114.096,53-1.762.938,892.877.035,42--- .
095146350 ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕΘΕΣΗ ΦΑΝΑΡΙ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ2.314.187,95-562.727,632.876.915,58--- .
094306129 ΕΥΡΩΤΡΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΦΙΛΩΝΟΣ 7618535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.117.321,62-1.758.254,642.875.576,26--- .
094239543 ΝΗΣΙ ΦΑΙΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 280 282 ΚΑΙ ΥΔΡΑΣ 2 015232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ----2.047.606,01826.238,752.873.844,76 .
094030827 ΕΛΙΝΤΟΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΛΑΤ ΚΑΡΥΤΣΗ 1010561 ΑΘΗΝΑ----2.217.722,22655.259,412.872.981,63 .
094493582 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΛΕΩΣΜΥΡΝΗΣ 3312242 ΑΙΓΑΛΕΩ1.306.211,17-1.165.285,182.471.496,35225.646,22174.130,23399.776,45 .
094044555 ΓΑΒΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ ΑΕΦΥΛΗΣ 12113301 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ400.118,43-308.507,98708.626,411.260.101,32901.941,442.162.042,76 .
092752380 ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΚΩΝ ΟΕΚΛΟΠΕΖΑ ΔΡΟΣΙΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ1.229.376,92-865.623,772.095.000,69328.707,94445.797,00774.504,94 .
099864915 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2 ΧΛΜ ΕΟ ΠΕΛΕΚΑ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ2.349.035,06-519.687,022.868.722,08--- .
094123823 ΜΠΕΚΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΡΥΦΗ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ1.004.711,20-1.863.759,182.868.470,38--- .
081746160 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΔΙΡΗΣ ΟΕΑΙΓΑΛΕΩ 2118540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.075.511,57-1.792.053,252.867.564,82--- .
099971500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΑΠΑΚΗ 13817673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.172.986,85-691.624,492.864.611,34--- .
094321575 DROMOR YACHTS ΑΕ1ΧΙΛ ΜΑΡΚΟΠ ΚΑΛΥΒ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ1.323.760,13-1.539.476,552.863.236,68--- .
095393060 ΖΑΚΡΙΜΑ ΕΠΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1116675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.086.577,90-1.776.408,412.862.986,31--- .
095758039 ΑΣΧΕΤΟ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΕΠΕΜΙΛΤΙΑΔΟΥ 4717563 Π ΦΑΛΗΡΟ1.580.045,61-1.282.465,462.862.511,07--- .
095633833 ΕΥΡΩΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 4118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.095.008,54-1.766.357,292.861.365,83--- .
998938977 CCBS COMMERCIAL BUSINESS LIMITEDΑΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7517561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ2.360.815,10-499.786,872.860.601,97--- .
800449710 ΟΛΓΑ ΘΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 17519400 ΚΟΡΩΠΙ1.831.390,89-317.263,222.148.654,11578.251,74131.350,90709.602,64 .
094374034 ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΠΑΕ ΑΝΩΝ ΟΙΝΟΠ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΝ ΡΥΣΙΟ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ889.370,77-1.554.100,612.443.471,38172.251,42239.539,86411.791,28 .
094163937 SAMIAN TRAVEL ENTERPRISES SAΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΣΟΦΟΥΛΗ 3683100 ΣΑΜΟΣ1.964.566,35-890.644,572.855.210,92--- .
093726697 ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑ ΕΕΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΩ ΗΛΙΑΚΤΗ 018900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ940.067,28-1.913.520,062.853.587,34--- .
094335518 ΒΕΝΙΚ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΜΟΥΛΚΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.222.005,79-1.631.459,242.853.465,03--- .
094084450 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΤΕΡΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 067100 ΞΑΝΘΗ521.177,38-1.012.247,531.533.424,91551.070,57768.027,671.319.098,24 .
095454044 Α ΤΣΟΥΡΕΑΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΣΠ ΛΕΚΚΑ 1115124 ΜΑΡΟΥΣΙ1.028.181,02-1.823.431,772.851.612,79--- .
091618709 ΑΘ ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ-Ν ΕΥΘΥΜΙΑΚΟΣ-ΑΝ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ5Ο ΧΙΛ ΛΑΡ ΚΑΡΔΙΤΣ 041000 ΛΑΡΙΣΑ1.075.339,31-1.776.204,152.851.543,46--- .
099269002 ΠΕΙΡΑΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9518534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.519.177,49-1.331.794,892.850.972,38--- .
999677513 ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗΣ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ892.781,06-927.112,711.819.893,77472.447,76558.387,081.030.834,84 .
094140776 NUTRIMIX ΑΒΕΕΨΑΧΝΑ 034400 ΨΑΧΝΑ933.991,19-1.520.843,382.454.834,57168.397,72226.297,39394.695,11 .
082920175 ΑΦΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΣΣΥΒΑ ΕΚΤΡΟΦΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 022001 ΑΣΤΡΟΣ1.770.308,74-1.078.652,672.848.961,41--- .
082682710 ΜΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΙΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΕΜΠΟΤΣΑΡΗ 530100 ΑΓΡΙΝΙΟ1.108.409,74-1.433.152,382.541.562,12167.742,58134.089,63301.832,21 .
099791052 ΙΦΙΝΟΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘ ΧΕΥΔΕΝ 8-1010434 ΑΘΗΝΑ----1.239.526,621.603.336,622.842.863,24 .
094453990 ΕΡΓΟ ΑΒΕΚΤΕ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2554624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.767.627,31-1.073.355,132.840.982,44--- .
999811811 ΤΕΧΝΟΜΕΤ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΕΔΙΝΟ 061100 ΚΙΛΚΙΣ1.815.619,00-1.022.450,962.838.069,96--- .
093652286 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΗΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ29ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 055131 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ669.734,55-1.112.821,641.782.556,19444.374,72610.621,331.054.996,05 .
095235972 ΒΥΝΙΚ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΜΑΡΝΗ 3810438 ΑΘΗΝΑ1.189.102,52-1.646.648,162.835.750,68--- .
095354021 ΜΙΧ.ΜΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5510556 ΑΘΗΝΑ1.628.500,08-1.206.829,452.835.329,53--- .
094421328 ΩΤΟ ΣΤΟΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ ΓΕΡΑΚΑ 7015344 ΓΕΡΑΚΑΣ----2.024.538,97809.380,832.833.919,80 .
998994637 ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΝΗΘΟΣ 4813671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.772.399,30-1.059.796,212.832.195,51--- .
094067046 ΚΥΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 450200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.117.616,58-1.713.363,612.830.980,19--- .
094243845 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΤΗ 063078 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1.079.008,83-1.750.714,182.829.723,01--- .
095644130 Σ ΚΑΙ ΤΖ ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 302Α11141 ΑΘΗΝΑ1.430.009,61-1.398.630,342.828.639,95--- .
084050265 ΙΩΑΝ Π ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ-ΔΗΜ ΤΖΟΥΤΖΑΣ ΟΕΑΡΙΟΧΩΡΙΟΝ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ1.128.864,09-1.698.949,952.827.814,04--- .
998587731 DPS ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΡΜΟΥ 914452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ977.013,70-784.652,951.761.666,65568.308,93497.033,031.065.341,96 .
099517143 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 1726222 ΠΑΤΡΑ1.025.793,10-721.482,171.747.275,27621.857,98457.109,091.078.967,07 .
998722607 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΟΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΟΕΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 4573135 ΧΑΝΙΑ1.816.857,16-1.009.236,742.826.093,90--- .
999312689 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΕΜΟΥΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 9816674 ΓΛΥΦΑΔΑ923.988,47-658.271,831.582.260,30835.308,79408.084,221.243.393,01 .
099048101 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΟΕΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΚΑΙ 2ΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 17Α18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ272.656,38-268.894,10541.550,481.238.523,651.045.339,222.283.862,87 .
081104322 ΥΙΟΙ Σ ΚΙΡΚΙΝΕΖΟΥ ΟΕΑΓ ΘΩΜΑΣ 030200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ1.922.130,49-902.282,022.824.412,51--- .
099199806 Ε ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ 030500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ1.987.712,48-836.389,222.824.101,70--- .
094028229 ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΑΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7410678 ΑΘΗΝΑ706.317,76-2.117.701,282.824.019,04--- .
099940013 TOPOS COMMUNICATIONS ΑΕ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 515451 Ν ΨΥΧΙΚΟ820.140,02-846.459,801.666.599,82659.091,30497.131,001.156.222,30 .
095602242 EUROCOM HELLAS ΕΠΕΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 14617672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.553.618,21-1.266.868,992.820.487,20--- .
095563746 ΦΑΙΔΡΑ ΤΡΑΝΖΙΤ ΕΠΕΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1518531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.265.555,10-1.554.537,092.820.092,19--- .
099773034 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣΤΡΙΛΟΦΟΣ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ1.691.965,17-1.127.242,892.819.208,06--- .
999299061 SPANNER PROMOTIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ Α ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3112241 ΑΙΓΑΛΕΩ----1.609.911,531.208.651,012.818.562,54 .
095769797 Ν ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΘΗΝΑΣ 1516671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ800.252,45-515.451,031.315.703,48857.350,80645.495,401.502.846,20 .
099364785 ΟΜΙΛΟΣ ΗΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 24 ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 1310678 ΑΘΗΝΑ624.176,99-420.277,841.044.454,83953.878,83818.670,731.772.549,56 .
999188219 Α ΚΑΙ Μ ΑΡΜΟΝΗ Κ ΣΙΑ ΟΕΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 4734100 ΧΑΛΚΙΔΑ1.313.105,77-612.468,781.925.574,55617.356,46271.991,56889.348,02 .
094327715 NEW CHANNEL ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-1110552 ΑΘΗΝΑ1.108.238,30-1.706.084,652.814.322,95--- .
094239414 ΤΣΑΚΛΑΣ Π-Κ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΞΥΝΔΑ 411141 ΑΘΗΝΑ935.402,39-1.878.277,052.813.679,44--- .
998818550 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ 518863 ΠΕΡΑΜΑ2.167.022,23-643.622,932.810.645,16--- .
998812860 ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΕΑΡΧΟΥ 655535 ΠΥΛΑΙΑ1.903.679,03-906.536,252.810.215,28--- .
998287353 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΟΥΣΒΕΛΤ 2441222 ΛΑΡΙΣΑ2.170.317,81-639.370,152.809.687,96--- .
998659190 ΑΙΤΩΛΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣΠΛ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 130100 ΑΓΡΙΝΙΟ1.959.710,52-849.916,142.809.626,66--- .
099373155 RETAIN ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 250-25415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ850.621,21-1.445.956,172.296.577,38215.545,66296.994,07512.539,73 .
094009995 ΜΕΤΑΞΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ BARCO AEΤΑΤΟΙΟΥ 814451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ804.293,85423,642.003.025,622.807.743,11--- .
094367020 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΠΙΝΔΟΥ 517672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.439.586,82-1.367.610,892.807.197,71--- .
095641009 ΕΝ ΠΛΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Λ ΖΩΑΝΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΥΞ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ 1918756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.163.474,25-1.642.390,702.805.864,95--- .
094240289 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SECURITRON AEΘ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 411525 ΑΘΗΝΑ494.313,88-996.688,481.491.002,36566.787,74746.933,941.313.721,68 .
099356908 ΣΙΔΕΡΗΣ Π ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2Γ54641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ322.775,35-212.918,92535.694,271.269.701,31997.920,372.267.621,68 .
095424814 ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΛΟΥΒΑΡΗ 912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ813.347,95-1.127.107,841.940.455,79368.393,60492.407,12860.800,72 .
093202748 ΙΩΑΝ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΙΑ ΕΕΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3027100 ΠΥΡΓΟΣ1.850.207,61-950.329,742.800.537,35--- .
999510590 SPEED LINE ΕΛΛΑΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΝΤΡΑΖΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.718.359,99-1.081.524,092.799.884,08--- .
999216825 K ΚΑΙ G ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.534.173,44-1.025.716,742.559.890,18186.314,3553.213,96239.528,31 .
084096046 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 030011 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ2.225.210,00-573.310,062.798.520,06--- .
095284419 ΣΕΡΓΗΣ Λ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΕΠΕΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 5215771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ1.379.912,68-1.418.271,772.798.184,45--- .
082769679 ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗΣΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΣΤ ΕΛΜΑΖΗ 1056121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ1.385.801,50-1.411.563,392.797.364,89--- .
095651316 ΟΜΑΔΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΕΠΕΠΑΝ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7756334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ1.807.840,26-988.953,972.796.794,23--- .
094306180 BLOW PACK ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΠΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΛΕΓΑΚΗ 918233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.187.069,60-1.608.571,052.795.640,65--- .
081803907 ΤΟΛΗ ΑΦΟΙ ΟΕΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 317341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.401.809,49-391.990,612.793.800,10--- .
094400321 UNITED ADVISORS ΣΥΜΒΟΥΛΠΑΡΟΧ ΥΠΗΡ ΕΡΑΓΟΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 30315231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.024.516,06-1.768.501,632.793.017,69--- .
095348689 ΕΚΤΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5 ΧΛΜ ΘΕΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 757009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.276.367,42-516.592,522.792.959,94--- .
095534683 ΠΑΝΑΜΑΡ ΕΠΕΦΑΛΗΡΟΥ 3511742 ΑΘΗΝΑ1.044.005,93-1.748.522,692.792.528,62--- .
999074136 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΖΑΙΜΗ 2614342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.272.359,55-519.425,332.791.784,88--- .
095113796 BE-WE ΕΠΕΛΑΓΚΑΔΑ 1154629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ499.174,80-997.611,701.496.786,50542.499,89750.742,701.293.242,59 .
095360193 ΧΑΡ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΠΕΠΙΕΡΙΑΣ 3412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.168.698,88-1.250.349,102.419.047,98161.535,06209.060,55370.595,61 .
094171083 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΘΕΣΗ ΝΙΣΗΖΑ ΚΑΤΩ ΚΑΡΕΛΑ 8019400 ΚΟΡΩΠΙ897.824,33-479.290,811.377.115,14939.084,72470.167,961.409.252,68 .
999426030 ΠΡΙΣΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.253.452,37-532.865,572.786.317,94--- .
094133146 Σ ΚΑΙ Ν ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣΥΦ ΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 1216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ----2.306.753,26478.860,222.785.613,48 .
092299384 Ο Ε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΔΕΛΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥΓΑΤΟΥ 433100 ΑΜΦΙΣΣΑ245.415,21-290.717,45536.132,66980.748,251.267.799,652.248.547,90 .
095577820 ΕΙΣΑΓ-ΛΙΠΑΝΤ-ΕΞΟΠΛ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑ-Ε-Λ-Ε-Σ-Ε-ΕΠΕΛ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ Γ ΚΛ 071304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.458.279,07-1.325.482,202.783.761,27--- .
094242732 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑΕΣΜΥΡΝΗΣ 150100 ΚΟΖΑΝΗ692.987,56-507.332,451.200.320,01685.302,27897.022,101.582.324,37 .
093519045 ΜΠΑΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΑ ΕΕΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7212133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ967.111,13-1.815.313,192.782.424,32--- .
094112439 TOP ELEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝΙΘΑΚΗΣ 1315233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.240.071,57-975.164,982.215.236,55364.718,52201.889,93566.608,45 .
999976076 ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ Ε.Π.Ε14ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.197.625,93-1.583.790,772.781.416,70--- .
094195818 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΝΤΕΡΧΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.220.661,31-1.558.040,392.778.701,70--- .
094024102 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ8 ΧΛΜ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘ 065110 ΚΑΒΑΛΑ641.762,48-366.913,621.008.676,101.266.128,25503.263,941.769.392,19 .
094130537 ΜΕΜΟΞΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 44716452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ900.833,44-1.876.555,332.777.388,77--- .
999186797 ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 4573134 ΧΑΝΙΑ1.767.595,73-1.006.772,772.774.368,50--- .
094233575 Δ.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΞΤΕΕΛΙΘΑΚΙΑ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.681.304,88-1.092.835,382.774.140,26--- .
998117247 ΠΟΛΥΡΕΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΣΗ ΠΕΥΚΟ ΠΑΠΠΟΥ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.018.649,00-754.946,882.773.595,88--- .
094107720 ΤΡΑΝΟΣ Α-ΣΙΑ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΚΗΒΑΣΙΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ924.340,91-1.849.203,892.773.544,80--- .
099616483 Ι ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ 059034 ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ2.025.118,88-745.579,142.770.698,02--- .
094082812 ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΑΕ10ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ946.046,86-1.821.492,092.767.538,95--- .
095681081 ΒΙΟΠΑΛΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΛΕΤΩΝΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13-1562124 ΣΕΡΡΕΣ1.092.014,52-1.674.663,402.766.677,92--- .
093022528 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Β-ΣΙΑΙΣΑΥΡΩΝ 2316345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1.558.306,09-1.208.160,292.766.466,38--- .
097012460 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 131Α38221 ΒΟΛΟΣ473.387,22-1.097.564,491.570.951,71499.292,61694.582,631.193.875,24 .
094027189 ΣΠΑΡΤΗ ΕΛΛΑΣ ΑΕΝΑΚΟΥ 311743 ΑΘΗΝΑ2.092.513,41-312.669,162.405.182,57203.643,71155.911,52359.555,23 .
095284087 ΒΙΟΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡ ΧΙΟ 1892 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ677.616,06-374.521,921.052.137,981.229.339,83480.639,421.709.979,25 .
095334490 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΕΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ 9717675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.271.653,38-1.490.166,682.761.820,06--- .
094107374 ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ746.918,32-1.490.053,202.236.971,52227.946,72296.230,14524.176,86 .
999465565 RONA INTERNATIONAL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ 113678 ΑΧΑΡΝΕΣ1.607.941,21-555.886,032.163.827,24358.688,83238.356,66597.045,49 .
998715573 Α ΧΑΙΜΑΝΤΑ Α ΚΙΑΜΟΣ ΟΕ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 810559 ΑΘΗΝΑ----2.100.014,95659.204,132.759.219,08 .
095316065 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΚΟΤΟΠΟΥΛΗ 617122 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.477.329,73-1.280.990,922.758.320,65--- .
094271082 Ν ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 5485100 ΡΟΔΟΣ----1.603.131,191.154.717,772.757.848,96 .
094421273 ΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜHXANIKΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 8-1110682 ΑΘΗΝΑ1.968.002,15-785.938,762.753.940,91--- .
094041276 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Κ ΑΕΚΟΡΑΗ 1518346 ΜΟΣΧΑΤΟ639.531,35-1.505.443,852.144.975,20254.391,32354.113,55608.504,87 .
099363229 ΠΟΛΙΤΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΕΛΕΥΘΕΡΩΤΡΙΑΣ 2514500 ΚΗΦΙΣΙΑ991.256,09-994.729,321.985.985,41345.023,99421.869,73766.893,72 .
084226017 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΘΕΟΔ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 616673 ΒΟΥΛΑ----1.458.039,141.294.539,562.752.578,70 .
095535643 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛΕΠΕΣΥΓΓΡΟΥ 7011742 ΑΘΗΝΑ963.154,93-1.788.788,912.751.943,84--- .
999445900 ΚΩΝ ΝΟΣ ΜΠΙΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕΚΑΖΟΣ ΟΕΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 7316451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ1.904.192,72-847.062,742.751.255,46--- .
999616925 ΣΙΓΜΑΠΛΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΖΟΥΛΙ 056533 ΠΟΛΙΧΝΗ733.370,61-804.268,321.537.638,93640.531,49573.074,121.213.605,61 .
094274416 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ FUN ΑΕΛ ΙΚΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 071306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.032.735,66-641.056,621.673.792,28632.602,75443.208,701.075.811,45 .
095701361 Κ ΤΖΩΝΗ ΕΠΕΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 518545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.050.320,52-1.698.696,572.749.017,09--- .
094026851 ΕΡΓΑΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΚΟΡΕΜΜΑ ΚΑΡΕΑ 016210 ΒΥΡΩΝΑΣ742.051,46-684.820,271.426.871,73762.809,42557.919,741.320.729,16 .
093444092 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΕΡ-ΣΙΑ ΕΕΜΑΡΜΑΡΑ 1218454 ΝΙΚΑΙΑ1.154.315,22-1.592.415,882.746.731,10--- .
999980956 INTERHOME ΑΝΩΜΥΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 671201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.275.504,38-997.448,962.272.953,34288.156,85184.068,49472.225,34 .
095316606 ΜΑΚΜΙΛΛΑΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΗΡΑΣ 1316674 ΓΛΥΦΑΔΑ1.210.365,70-1.532.672,542.743.038,24--- .
999393320 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ 084100 ΣΥΡΟΣ1.588.218,96-673.275,082.261.494,04343.979,88137.229,04481.208,92 .
095641488 OIL SENTER ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ 5318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.334.863,80-1.405.982,902.740.846,70--- .
094191082 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΑΕΧΩΡΑΦΑΚΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 073100 ΧΑΝΙΑ703.434,21-413.596,181.117.030,39963.972,95658.962,881.622.935,83 .
099366662 ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 55115343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.265.653,71-1.048.888,502.314.542,21183.096,67242.032,54425.129,21 .
099799387 ΑΓΓΕΛΟΣ Κ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΓΑΛΛΙΚΟΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ879.095,71-794.505,081.673.600,79604.342,91461.275,081.065.617,99 .
094097388 ΑΦΟΙ ΜΥΛΩΝΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΑΘΗΝΩΝ 3212131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ438.516,50-745.939,681.184.456,18655.342,32897.603,841.552.946,16 .
094452028 ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 066100 ΔΡΑΜΑ1.188.376,44-1.548.265,512.736.641,95--- .
094383694 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΦΟΛΗΠΤΙΚΗΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 2118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.415.321,28-1.321.011,942.736.333,22--- .
999316707 GENESIS GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ Λ ΚΗΦΙΣΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΗΜΙΟΡ Α ΟΡ Β ΟΡΟΦ 11812132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ----1.875.518,70859.970,252.735.488,95 .
999974821 Μ.ΓΙΟΥΡΟΥΚ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΜΙΑΟΥΛΗ 9567100 ΞΑΝΘΗ1.522.533,76-1.212.605,262.735.139,02--- .
094163009 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΝΔΟΥ Α ΕΜΟΥΡΙΖΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 051032 ΠΟΛΥΝΕΡΙ2.063.094,55-671.395,392.734.489,94--- .
099598958 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΠΕΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 253100 ΦΛΩΡΙΝΑ2.302.022,35-432.364,312.734.386,66--- .
081418648 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 12718648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ1.012.589,35-1.720.228,632.732.817,98--- .
999607340 BESTEND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 316673 ΒΟΥΛΑ1.096.553,39-954.216,292.050.769,68466.660,64214.777,73681.438,37 .
094362477 ΠΑΣΠΑΤΗΣ Γ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19114231 Ν ΙΩΝΙΑ1.604.179,58-1.127.731,562.731.911,14--- .
999426263 ΙΝΚΟ ΕΠΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.045.399,07-686.310,992.731.710,06--- .
998663246 Ζ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 6018345 ΜΟΣΧΑΤΟ----1.370.177,241.360.842,352.731.019,59 .
095686863 ΙΤΑΛ ΒΕΛΧΡΩΜ-ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΥΤΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 2413671 ΑΧΑΡΝΕΣ962.113,38-1.768.645,872.730.759,25--- .
091519351 ΑΦΟΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗ ΟΕΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 40-41 Δ54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ396.464,58-296.050,20692.514,781.072.546,00959.849,632.032.395,63 .
094452840 ΥΙΟΙ Κ ΒΑΣΙΛΑΓΑ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ7 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.075.944,13-512.707,501.588.651,631.043.542,2986.446,321.129.988,61 .
999629017 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 119300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.277.017,79-1.441.526,572.718.544,36--- .
094179879 Κ.ΑΛΕΞΙΟΥ-Π.ΜΑΣΤΟΡΕΚΑ ΑΕΒΕΠΕΤΡΑ 052100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ1.168.171,70-1.548.263,232.716.434,93--- .
093522584 Α ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 658100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ1.825.336,82-889.748,162.715.084,98--- .
099551820 ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 173 ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΟΥ 16412242 ΑΙΓΑΛΕΩ456.546,25-189.519,00646.065,251.507.308,60561.529,892.068.838,49 .
998324710 Γ Ν ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΕΕΤΕΤΑΤΟΙΟΥ 12214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ2.353.455,56-358.225,522.711.681,08--- .
084210671 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ 1754630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.313.760,34-396.294,612.710.054,95--- .
094093513 ΤΕΞΤΙΛΙΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 032200 ΘΗΒΑ----1.134.754,761.574.844,612.709.599,37 .
998879740 ΠΑΘΙΑΚΗΣ LABOR SPIRIT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 2719200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ570.252,06-504.823,441.075.075,50880.351,97751.854,401.632.206,37 .
094147071 Δ ΤΣΙΡΑΚΜΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΥΑΛΙΚΩΝ ΑΕΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 556123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ1.356.286,74233.788,661.115.471,222.705.546,62--- .
094373812 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΞΟΠ ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ----1.337.738,761.366.703,092.704.441,85 .
095447711 ΛΥΚΕΙΑ ΤΕΕ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 3110432 ΑΘΗΝΑ1.040.458,36-1.661.294,742.701.753,10--- .
094457282 MODA PER DUE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΕΚΡΗΝΗΣ 514235 Ν ΙΩΝΙΑ1.112.740,43-953.728,962.066.469,39340.864,40288.651,06629.515,46 .
094226770 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣΘΜΟΣ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ1.126.993,75-1.175.953,912.302.947,66214.625,04178.293,98392.919,02 .
093871839 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 10318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.108.066,48-1.587.650,592.695.717,07--- .
095011480 ΤΣΑΤΙΡΗΣ ΑΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 714343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ1.132.332,48-1.563.102,742.695.435,22--- .
094298579 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ FAMILY ΑBEEΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6754622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ428.458,29-854.829,761.283.288,05604.405,47806.176,181.410.581,65 .
094448297 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ3 ΧΛΜ ΘΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 057001 ΘΕΡΜΗ1.207.244,21-1.484.717,272.691.961,48--- .
094231895 SECURITY 3PS ΑΝΩΝ ΕΤ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩ ΓΕΡΑΝΙΟΥ 4110431 ΑΘΗΝΑ----1.127.309,431.564.298,762.691.608,19 .
094005740 ΕΡΚΙΣΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 117Β11475 ΑΘΗΝΑ954.067,39-1.737.527,312.691.594,70--- .
094306873 ΚΑΣΤΕΡ ΑΝ ΕΜΠ ΟΙΚΟΔΤΕΧΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΤΦΛΕΜΙΓΚ 36-318344 ΜΟΣΧΑΤΟ930.201,41-1.761.005,702.691.207,11--- .
094277406 ΕΤΕΚ ΑΕΤΕ ΚΟΖΑΝΗΣΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 45515343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ508.778,42-1.016.847,081.525.625,50507.799,66656.125,021.163.924,68 .
092627808 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΙΔΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕΚΟΡΩΠΙΟΥ ΠΟΡΤΣΙ 019400 ΚΟΡΩΠΙ783.875,36-864.294,901.648.170,26501.813,42536.975,101.038.788,52 .
094004987 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΡΟΥΝΔΙΟΝΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 311256 ΑΘΗΝΑ399.354,57930,28793.437,791.193.722,64622.481,33867.795,571.490.276,90 .
094145041 Μ.Π.ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ ΑΝ ΒΙΟΜ-ΕΜΠ ΕΤ ΧΥΤΗΡΙΑ ΧΥΤΟΧΑΛ-ΧΥΤΟΣΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1918546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ640.213,60-1.492.533,682.132.747,28233.441,43315.111,83548.553,26 .
095438474 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΕΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1017673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.575.883,21-1.105.392,702.681.275,91--- .
098127721 LUNANBAY INVESTΜENT LTDΠΥΛΟΥ 1015232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.688.964,68-991.908,162.680.872,84--- .
095409964 ΥΦΗΛΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ UNIVERSAL MARBLE ΕΠΕΑΞΙΟΥ ΠΑΤΗΜΑ ΓΕΡΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 11615344 ΓΕΡΑΚΑΣ1.593.082,34-1.087.298,742.680.381,08--- .
094143256 ΔΑΝΙΕΛΙΔΗΣ Ι ΑΕ MEDICOΛ ΘΗΣΕΩΣ 114671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ893.095,71-1.786.912,002.680.007,71--- .
094255948 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣ 057400 ΣΙΝΔΟΣ----1.264.974,251.413.784,622.678.758,87 .
094431543 ΣΥΣΚΑ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΣΥΣΚ ΠΛΑΣΤ ΧΑΡ ΚΑΤΑΣΚ ΞΕΝ ΤΟΥΡ ΝΑΥΤΚΟΚΚΙΝΑΡΑ 3814563 ΚΗΦΙΣΙΑ591.732,86-1.078.629,551.670.362,41420.420,18585.243,871.005.664,05 .
095237812 ΦΑΙΣΤΟΣ ΙΜΕ ΕΠΕΣΩΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.116.107,38-1.559.590,162.675.697,54--- .
998672730 GREENMORIA ENTERPRISES LTD ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΣΙΜΙΣΚΗ 1054624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.496.039,73-1.179.047,492.675.087,22--- .
094372065 ΚΟΥΝΣΤΟΦ ΑΕ KUNSTSTOFF ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ6 5 ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 056410 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ287.751,91-227.027,85514.779,761.199.930,12960.136,112.160.066,23 .
095681960 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΘΕΩΝ 2854626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.409.593,16-1.263.515,982.673.109,14--- .
093795273 ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΔΡ ΚΟΚΟΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΑΡΑΥΓΗΣ 2515232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.560.226,94-1.110.881,232.671.108,17--- .
998102850 LPS ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ52 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ893.294,38-409.859,691.303.154,071.037.603,28329.062,221.366.665,50 .
095421941 Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-ΦΩΤΟΜΑΤ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4117123 Ν ΣΜΥΡΝΗ941.646,20-1.727.588,832.669.235,03--- .
094307034 MELCO ΑΝΗΛΕΚΤΡΟΨΥΚΚΑΤΑΣΚΒΙΟΜΕΜΠΟΡΑΝΤΙΠΡΟΣΕΤΑΒΕΡΩΦ 1618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ622.762,01-1.436.994,522.059.756,53253.995,32353.919,27607.914,59 .
094139292 ΦΟΥΡΣΤΕΛ ΑΕΒΕΤΟΙΧΙΟ 052100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ888.882,36-1.777.163,722.666.046,08--- .
999250542 ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣΛΕΩΦ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ2.035.752,83-627.767,172.663.520,00--- .
094535946 ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΒΙΟΜHXANΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 616452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ1.415.884,31-1.245.672,842.661.55