Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών νομικών προσώπων και οντοτήτων προς το Δημόσιο και τον Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την 28/06/2019


Σε εφαρμογή της ΠΟΛ.1158/2017, δημοσιοποιείται κατάσταση νομικών προσώπων και οντοτήτων με :

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά νομικό πρόσωπο/οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ανά νομικό πρόσωπο/οντότητα που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).

Διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 της ΠΟΛ.1158/2017 με ημερομηνία εξαγωγής τις 28/06/2019. Οι οφειλές προς το Δημόσιο, αφορούν ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών εκτός ρύθμισης, με ημερομηνία λήξης έως τις 28/06/2018, με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως τις 28/06/2019. Οι οφειλές προς τον Ε.Φ.Κ.Α., αφορούν ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές εκτός ρύθμισης χρονικών περιόδων 06/2018 και προγενέστερα.

Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες εξαιρούνται βάσει του άρθρου 9 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4410/2016.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς το Δημόσιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICISnet από τις Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η άντληση των στοιχείων για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. όπως αυτό ενημερώνεται και συντηρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών/μη μισθωτών Ε.Φ.Κ.Α. και τις περιφερειακές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ.1158/2017.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση της βάσης δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κ.Ε.Α.Ο. από τις προαναφερθείσες αρμόδιες υπηρεσίες κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων θα γίνεται μετά τη δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της ΠΟΛ.1158/2017, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 40/2017 του Κ.Ε.Α.Ο., σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής ή εξαίρεσης οφειλών από τη δημοσιοποίηση.


Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων και οντοτήτων προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α. (άντληση στοιχείων 28/06/2019 )

Α.Φ.Μ. Στοιχεία Οφειλέτη Διεύθυνση Έδρας Τ.Κ., Περιοχή Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα Βασική οφειλή Τελωνείων Συνεισπραττόμενα Δημοσίου Σύνολο Δημοσίου Βασική οφειλή Ε.Φ.Κ.Α. Συνεισπραττόμενα Ε.Φ.Κ.Α. Σύνολο Ε.Φ.Κ.Α. Παρατηρήσεις
094496720 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΟΝΟΗΣ 815773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ5.512.204.422,04-4.957.200.839,1210.469.405.261,16--- .
094032359 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 9611741 ΑΘΗΝΑ967.637.381,9257.275,09877.142.051,861.844.836.708,87700.688.414,21864.851.405,701.565.539.819,91 .
999959577 ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ COMMUNICATION EXCLUSIVE COMMEX ΕΕΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 97-9915238 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.037.103.932,34-349.819.638,691.386.923.571,03--- .
999844227 CARRERA MOBILE ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΧΑΗΛ ΒΟΔΑ 11710446 ΑΘΗΝΑ844.706.991,13-426.736.809,561.271.443.800,69--- .
091358551 ΦΙΛΩΤΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 056224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ770.747.041,42-295.838.597,961.066.585.639,38873.336,591.164.210,312.037.546,90 .
094496500 ΔΥΝΑΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΩΚΙΔΟΣ 717342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ475.239.408,72-451.320.888,55926.560.297,27192.782,99290.356,38483.139,37 .
094397270 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦIKA ΕΙΔΗ ΑΕΒΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ405.593.783,88-506.440.524,01912.034.307,89--- .
094508920 ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51617456 ΑΛΙΜΟΣ482.441.736,56-348.718.358,57831.160.095,13--- .
094004293 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕΠΑΛΑΣΚΑ 312462 ΧΑΙΔΑΡΙ620.082.725,97204.176,00159.806.032,23780.092.934,2015.448.278,376.031.808,1321.480.086,50 .
999194202 ΟΡΜΠΙΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΓΡΑΦ 4 5 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ353.626.225,64-242.501.344,41596.127.570,05--- .
090049770 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Β54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ325.688.097,95-177.364.030,75503.052.128,70453.904,40218.247,51672.151,91 .
094529699 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΒΙΟΜ ΕΤ ΥΓΡ ΚΑΥΣ-ΛΙΠ ΑΕΓΟΥΝΑΡΗ 2118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ191.379.831,44-265.441.776,71456.821.608,15161.626,02219.306,20380.932,22 .
096073405 SILBER ΣΠΕΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 13255134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ158.398.848,93-269.563.554,57427.962.403,50--- .
094349603 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 15417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ317.681.054,69-79.036.104,31396.717.159,007.606.566,586.000.066,2013.606.632,78 .
094284618 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 36-3812132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ282.723.704,36-78.977.754,82361.701.459,1815.311.329,918.821.429,9424.132.759,85 .
099681809 ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΕΠΑΣΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ 020200 ΚΙΑΤΟ219.555.482,02-131.594.053,84351.149.535,86--- .
094041960 ΒΑΤΕΚ ΑΕ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΕΝΟΙΚ ΑΥΤΟΚ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΜΠ ΤΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ195.397.280,44-132.463.341,76327.860.622,202.133.032,312.296.407,724.429.440,03 .
094075808 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΟΔΟΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΘΕΣΗ ΜΑΖΑΡΕΚΟ 019004 ΣΠΑΤΑ147.364.437,12-172.262.295,60319.626.732,721.798.962,141.111.493,732.910.455,87 .
099619891 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΕΡΙΦ ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΜΟΥΡΙΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ174.405.575,10-137.781.759,84312.187.334,94--- .
094101554 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΘΕΣΗ ΜΕΡΕΝΤΑ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ149.992.826,66-123.887.337,04273.880.163,7013.723.055,188.531.558,7622.254.613,94 .
998475745 ZILTIMEX HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΑΚΙΒΝ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ 014122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ144.829.016,39-141.784.449,76286.613.466,15--- .
094069710 ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α 4610681 ΑΘΗΝΑ136.287.422,81-140.002.006,92276.289.429,731.116.784,201.414.641,492.531.425,69 .
094109816 ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ ΔΤ ΣΥΝΕΛ ΑΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4611251 ΑΘΗΝΑ106.199.828,40-168.107.387,41274.307.215,81--- .
082883950 ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ Χ ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ Γ ΟΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ163.409.999,87-109.496.253,38272.906.253,25--- .
094283880 SPECIAL SYSTEM ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1713562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ174.427.429,75-94.941.722,32269.369.152,07503.580,13292.187,48795.767,61 .
094392710 ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 216604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ94.112.934,58-158.696.683,02252.809.617,601.752.983,102.541.089,984.294.073,08 .
094063625 SPRIDER STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ KTHMATIKHΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ199.543.174,66-42.067.552,79241.610.727,456.022.694,523.009.629,539.032.324,05 .
094311533 ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1542100 ΤΡΙΚΑΛΑ95.878.307,51-154.010.852,46249.889.159,97--- .
998807547 ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΥΔΕΝ 810434 ΑΘΗΝΑ140.148.355,23-104.960.482,76245.108.837,99609.479,52353.119,16962.598,68 .
099767120 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ180.923.192,68-54.236.558,72235.159.751,40--- .
094034039 ΘΡΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ27 ΧΙΛ Ε Ο ΑΛΕ ΠΟΛΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ 068500 ΦΕΡΕΣ111.677.534,30-101.429.199,48213.106.733,785.460.522,077.563.931,4213.024.453,49 .
094184080 ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 12 011855 ΑΘΗΝΑ144.721.970,85-67.650.891,97212.372.862,82269.317,23217.131,41486.448,64 .
094428747 ΩΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ145.008.879,73300,0063.997.739,76209.006.919,491.337.528,76904.156,032.241.684,79 .
094289282 ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1215343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ67.810.004,70-137.174.126,77204.984.131,47--- .
096003685 ΚΥΔΕΠ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 910679 ΑΘΗΝΑ68.893.578,99670.183,22131.779.529,22201.343.291,43--- .
094459146 GLOBALFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕΑΧΑΡΝΩΝ 39511143 ΑΘΗΝΑ144.058.221,70-53.300.021,48197.358.243,18--- .
998826760 SPID ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1015122 ΜΑΡΟΥΣΙ118.153.795,70-76.689.320,81194.843.116,51--- .
099794590 ΓΡΑΦΟΝΕΤ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ116.289.321,26-67.824.823,77184.114.145,03--- .
094185155 Κ ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΛΑΜΙΑΣ 035100 ΛΑΜΙΑ107.163.386,52-68.223.067,73175.386.454,253.046.423,214.482.572,467.528.995,67 .
094061970 ΕΞΠΡΕΣ ΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057001 ΘΕΡΜΗ32.708.219,38-32.942.151,6365.650.371,0149.798.604,1264.456.828,24114.255.432,36 .
094307060 ΒΕΣΥ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΠΕΞ ΣΥΝΘ ΥΛΩΝΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2215125 ΜΑΡΟΥΣΙ59.870.279,80-115.668.561,03175.538.840,83--- .
094147255 ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ66.682.691,30-104.489.846,01171.172.537,31--- .
094043626 Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ Ν 2330 95ΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ 011525 ΑΘΗΝΑ57.129.320,16-110.407.149,98167.536.470,14--- .
094461142 ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ2 ΧΙΛ Λ ΚΟΡ ΒΑΡΗ 019400 ΚΟΡΩΠΙ73.852.636,99-84.915.412,72158.768.049,711.564.237,592.364.008,893.928.246,48 .
999125903 ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΓΝΑΤΙΑΣ 11754635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ96.265.216,52-63.976.605,61160.241.822,13--- .
094493649 EUROTOP ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛΑΜΠΕΙΑΣ 112241 ΑΙΓΑΛΕΩ58.094.281,69-101.776.931,45159.871.213,14--- .
099034366 Π.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΕΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 57 5910440 ΑΘΗΝΑ93.358.070,31-60.706.148,12154.064.218,43--- .
094249604 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ERGO ΑΕΒΕΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 1314564 ΚΗΦΙΣΙΑ72.905.096,72-79.604.131,28152.509.228,00--- .
099771317 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΟΛΥΜΠΟΥ 9155236 ΠΑΝΟΡΑΜΑ98.277.249,98-50.465.779,49148.743.029,47235.605,05236.630,16472.235,21 .
094073262 ΑΤΤΙ ΚΑΤ ΑΤΕΒΟΛΑΝΑΚΗ 711526 ΑΘΗΝΑ78.221.848,67-63.049.569,04141.271.417,714.018.653,002.983.244,887.001.897,88 .
099879720 CUSTOMISED TRANSPORT SERVICES ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 6-816675 ΓΛΥΦΑΔΑ99.266.616,44-47.390.051,93146.656.668,37--- .
095582435 ΦΟΙΝΙΞ OIL ΕΠΕΤΕΜΠΕΛΙ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ54.679.566,38-90.929.617,29145.609.183,67--- .
099419266 ORION LOGIC HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 18911253 ΑΘΗΝΑ120.110.520,04-23.400.850,93143.511.370,97--- .
094385602 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΝΑΥΣΙ ΑΕΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΛΠ 018800 ΠΕΡΑΜΑ57.055.828,91-47.416.785,17104.472.614,0814.997.407,5822.211.158,9737.208.566,55 .
094100397 QUALITY MEAT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΚΗΦΙΣΟΥ 112 ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ69.826.802,56-71.588.955,52141.415.758,08--- .
099979675 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 3Α56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ59.229.387,22230,2478.999.354,15138.228.971,61--- .
094233852 ΑΚΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΦΩΣΚΟΛΟΥ Κ ΞΕΝΟΥ 1029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ66.868.847,48-68.934.779,54135.803.627,02--- .
998475628 SYCOR HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΑΤΟΛΗΣ 9-1514231 Ν ΙΩΝΙΑ93.099.510,85-41.365.792,96134.465.303,81--- .
084014242 ΔΙΑΔΟΧΟΙ Μ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 4511363 ΑΘΗΝΑ87.003.048,00-46.021.493,87133.024.541,87--- .
094221853 Χ ΚΑΙ Β ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΩΑΝ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 12-1613671 ΑΧΑΡΝΕΣ75.481.958,78-55.433.821,18130.915.779,96416.579,90620.430,611.037.010,51 .
094279774 ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΟΓΓΟΥ 1 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ42.248.139,96-31.935.350,7874.183.490,7430.406.953,1927.131.800,8757.538.754,06 .
094236737 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΔΙΑΝΟΜΩΝΒΙΠΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Α 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ71.959.263,22-56.560.866,89128.520.130,11516.770,80784.226,641.300.997,44 .
999520792 STALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΤΩΘΙ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΝΔΡΙΚΑΚΗ 066100 ΔΡΑΜΑ64.175.817,62-65.133.777,90129.309.595,52--- .
095365404 ΕΥΡΩΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ57.229.202,54-71.387.172,26128.616.374,80--- .
094059612 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEIA ΒΙΟΜΗXANIKHΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕ ΣΕΒΑΘΦΕΛΩΝΗ ΞΑΝΘΗ 6ΧΙΛ 6ΧΙΛ67100 ΞΑΝΘΗ62.058.338,59-63.599.351,66125.657.690,251.414.839,431.255.140,962.669.980,39 .
094134259 ΟΑΕ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 23417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ45.849.339,29-81.508.888,47127.358.227,76--- .
099003840 TEMUKO TRADING LIMITEDΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ 11218345 ΜΟΣΧΑΤΟ100.360.231,38-23.172.635,20123.532.866,58--- .
095591211 MATECH-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ 2918346 ΜΟΣΧΑΤΟ53.437.138,46-69.619.695,61123.056.834,07--- .
094251220 Γ.Ε.Δ.Υ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥΙΛΙΣΙΩΝ 29 ΚΑΘ ΑΙΟΛΙΑΣ 1214564 ΚΗΦΙΣΙΑ39.634.843,13-78.094.682,02117.729.525,151.846.809,252.802.232,104.649.041,35 .
999769272 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΙΖΩΜΑ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ83.488.168,00-34.963.079,06118.451.247,06--- .
095273073 THEO TEXTIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ 063080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ52.547.114,17-65.781.087,56118.328.201,73--- .
094100220 ALAPIS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ69.267.820,37140.369,2942.613.226,91112.021.416,572.726.123,491.226.283,523.952.407,01 .
094039152 ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΣΕΝΕΚΑ 214564 ΚΗΦΙΣΙΑ38.245.698,62-72.080.232,70110.325.931,322.053.899,753.117.927,315.171.827,06 .
094337063 ΚΑΝΙΜΟ ΤΥΠΟΓΡ ΕΡΓΑΣ ΗΛΚΑ ΜΗΧΤΑ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΝΕΤΒΟΥΛ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 616452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ37.684.306,96-75.733.697,29113.418.004,25--- .
099354860 ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 817676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ53.171.850,51-59.920.202,40113.092.052,91--- .
099554267 TRUST ORION ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΤΖΩΡΤΖ 610677 ΑΘΗΝΑ66.515.155,53-46.489.057,54113.004.213,07--- .
095568397 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΠΕΧΑΡΑΣ 814121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ67.582.501,03-44.902.524,81112.485.025,84--- .
094018680 ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 610678 ΑΘΗΝΑ45.713.216,62-57.230.390,35102.943.606,973.968.028,225.481.890,639.449.918,85 .
999397607 ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛ ΥΠΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8 ΘΕΣΗ ΤΟΥΡΑΛΙ 014342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ63.156.859,66-43.549.153,56106.706.013,222.291.240,562.147.706,394.438.946,95 .
094218768 ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-5718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ53.255.913,06-15.193.850,7568.449.763,8130.737.043,0411.845.126,4542.582.169,49 .
094255739 ΦΛΩΡΙΝΑ Α ΧΩΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΥΜΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΝΕΡΩΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ44.210.597,91-54.248.676,0498.459.273,954.902.419,766.852.411,6311.754.831,39 .
094126954 ANKER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΦΙΣΟΥ 9218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ46.218.149,35-57.988.838,35104.206.987,702.075.229,742.871.223,044.946.452,78 .
999871310 OPTICAL MEDIA EUROPE PRODUCTION ABEE ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΩΝ-ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟ2 ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 032200 ΘΗΒΑ51.450.665,60-53.506.672,74104.957.338,34974.091,551.422.849,982.396.941,53 .
094400148 SUPERTRANS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΠΛΑΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2510553 ΑΘΗΝΑ60.315.455,25603,0345.505.177,39105.821.235,67647.884,17492.720,671.140.604,84 .
099935390 NETSHOP GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥΚΑΤΕΒΑΣΙΑΣ 5413671 ΑΧΑΡΝΕΣ68.653.002,77-27.096.501,0095.749.503,776.117.356,193.911.683,1410.029.039,33 .
095637045 ΓΙΟΥΝΙΡΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 60616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ59.988.281,13-44.238.836,86104.227.117,99--- .
094000405 ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 2818547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ23.339.969,172.852,2852.465.813,2275.808.634,6711.437.841,7816.840.526,4128.278.368,19 .
096002479 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΣΥΝΕΤΑΙΡ Π Ε ΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ39.204.524,25-60.513.528,3399.718.052,581.154.112,771.756.258,802.910.371,57 .
998485150 ΚΟΝΙΚΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1318532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ68.235.616,63-33.545.916,69101.781.533,32--- .
094297743 ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓ-ΕΜΠΟΡ ΝΗΜΑΤΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 056334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ39.009.300,58-61.633.778,39100.643.078,97413.266,64544.448,59957.715,23 .
095489806 ΤΡΟΦΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ72.170.483,65-28.260.971,24100.431.454,89--- .
094008359 ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ Ε ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Γ ΚΟΚΚΙΝΟΣΛ ΙΩΝΙΑΣ 22311143 ΑΘΗΝΑ35.656.023,751.585,6064.644.685,12100.302.294,47--- .
094240070 PANEL ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΗΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 526331 ΠΑΤΡΑ59.161.229,23-41.065.276,41100.226.505,64--- .
999608833 ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 717121 Ν ΣΜΥΡΝΗ61.815.420,05-36.957.529,3198.772.949,36--- .
095725198 ΓΟΥΑΙΝΑΣ ΠΡΟΜΟΣΙΟΝ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ Γ ΟΡΟΦΟΣ 7118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ36.439.784,52-56.114.380,8092.554.165,322.509.936,243.496.390,986.006.327,22 .
094010392 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΑΕΚΟΛΩΝΟΥ 1210437 ΑΘΗΝΑ12.575.803,33-25.151.953,3137.727.756,6423.076.403,1735.075.172,2458.151.575,41 .
094507529 ΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜHXANIKH-ΕΜΠΟΡIKH ΕΤΑΙΡEIA ΠΕΤΡEΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 7318537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ54.844.104,51-40.780.612,7295.624.717,23--- .
094481560 AUTHENTIC ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙΕΜΠ ΕΤ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΠΑΤΗΣΙΩΝ 13111252 ΑΘΗΝΑ40.881.342,74-54.382.277,5095.263.620,24--- .
094334583 AGROLIVA ABEE EIΣ ΕΞΑΓ ΣΥΣΣΙΑΣ Κ ΔΙΑΘΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8-1017564 Π ΦΑΛΗΡΟ65.940.135,19-29.096.157,8795.036.293,06--- .
094340123 Ν ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΒΤΑΕΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 15734100 ΧΑΛΚΙΔΑ42.956.240,29-52.011.543,0294.967.783,31--- .
094003211 ΔΑΡΙΓΚ Ο ΣΙΑΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 410671 ΑΘΗΝΑ36.456.927,57-49.175.533,6985.632.461,263.290.238,804.808.456,058.098.694,85 .
094428803 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ44.261.534,14-49.361.479,8593.623.013,99--- .
094279516 ARTISTI ITALLIANI AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ ΕΙΔΩΝΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ32.851.455,18-57.541.765,0090.393.220,181.248.364,301.880.209,033.128.573,33 .
099362509 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1014562 ΚΗΦΙΣΙΑ44.504.050,81-45.419.708,1289.923.758,93951.598,611.320.799,052.272.397,66 .
094519829 ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕΜ ΑΣΙΑΣ 154351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ33.484.385,27-57.039.493,0990.523.878,36273.707,91406.345,34680.053,25 .
094065053 ΑΡΟΤΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 7714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ37.562.879,65-53.640.693,9791.203.573,62--- .
094050064 ΚΟΡΤΑΓΚ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΚΟΡΙΝΟΣ 060062 ΚΟΡΙΝΟΣ37.988.009,90-51.559.928,8189.547.938,71579.556,19824.949,471.404.505,66 .
095334704 Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-ΦΩΤΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΘΗΣΕΩΣ 29117674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ45.404.731,39-45.423.200,8790.827.932,26--- .
094006538 ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ39.265.278,57-45.876.371,6185.141.650,182.510.240,232.182.573,394.692.813,62 .
094220912 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΕΒΑΘΥ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ28.876.874,812.593,5860.088.922,7388.968.391,12--- .
094343322 ΗΛΤΕΞ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧ ΠΛΕΚΤΥΦΑΣΜ-ΕΚΜΕΤ ΑΘΛΗΤ ΧΩΡ-ΑΣΤ ΥΦΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ48.370.121,70-39.693.010,8288.063.132,52341.270,72398.725,58739.996,30 .
094256066 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ29.265.816,81117,3958.516.395,7587.782.329,95290.950,11442.300,36733.250,47 .
099936927 Α Τ Ε Β Ι Δ Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 311631 ΑΘΗΝΑ58.828.417,84-27.741.950,5986.570.368,43--- .
094500682 ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝΛΕΩΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 10514568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ44.725.132,70-39.573.239,6384.298.372,33753.964,091.020.729,871.774.693,96 .
099407777 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 3154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ39.719.284,21-42.671.329,5782.390.613,78--- .
999200538 ΔΕΡΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ6 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ50.999.405,19-31.354.877,9582.354.283,14--- .
094396470 ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣ ΣΙΚ ΑΝΩΝ ΕΜΠΠΑΡΙΤΣΗ 6115451 Ν ΨΥΧΙΚΟ26.484.966,84-49.125.189,9875.610.156,822.497.010,673.717.714,076.214.724,74 .
094140229 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ20 ΧΛΜ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014569 ΑΝΟΙΞΗ18.429.426,89-30.580.744,9849.010.171,8713.107.527,4419.673.343,5632.780.871,00 .
094184005 ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΕ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΦΩΝ ΞΗΝΤΑΡΑ 419009 ΠΙΚΕΡΜΙ33.310.052,3322.943,4848.387.320,7581.720.316,56--- .
094498381 INTRAMONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 2810564 ΑΘΗΝΑ28.527.884,95-52.955.086,8281.482.971,77--- .
095431276 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 910678 ΑΘΗΝΑ26.741.255,14-52.608.467,3979.349.722,53--- .
094231489 ΕΥΡΙΠΟΣ ΙΧΘΥΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ-ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΑΝ ΕΤΚΥΠΡΟΥ 416452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ49.690.789,53-28.379.229,6578.070.019,18415.149,91627.998,151.043.148,06 .
094272933 ΕΛΙΤΑ ΑΒΕΕΕΠΛΑΤΑΝΟΣ 037100 ΑΛΜΥΡΟΣ32.824.207,268.578,1141.295.796,1674.128.581,531.775.447,142.696.685,974.472.133,11 .
095175080 ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΘΕΟΦΙΛΑ 3711145 ΑΘΗΝΑ35.502.656,75-42.339.019,4477.841.676,19--- .
999887983 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ7 ΧΙΛ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ55.048.184,24-21.558.274,8176.606.459,05348.977,67386.743,13735.720,80 .
094378322 ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ23 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ61.153.168,21-15.726.994,8376.880.163,04--- .
096123591 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΜΟΣ ΠΕΟΡΕΣΤΗ ΜΑΚΡΗ 334100 ΧΑΛΚΙΔΑ24.954.591,62-49.417.494,3674.372.085,98527.047,81800.396,651.327.444,46 .
094003002 ΕΜΠΕΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ33.029.898,05-42.654.944,8875.684.842,93--- .
998728488 ΜΑΣΤΡΟΚΟΛΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΕΡΡΟΙΟΠΟΥΛΟΥ 2685300 ΚΩΣ49.738.270,80-25.029.812,5174.768.083,31--- .
094105100 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 1510671 ΑΘΗΝΑ22.658.170,3333.570,1751.593.875,4874.285.615,98--- .
094374220 ΒΑΦΕΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΙΣΩΠΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ24.718.266,27-38.489.900,7863.208.167,054.357.638,726.591.109,2710.948.747,99 .
094263611 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΕΧΕΙΜΑΡΑΣ 615125 ΜΑΡΟΥΣΙ28.060.549,24-45.559.391,4873.619.940,72--- .
099959340 DOLCE GAL-ΤΟΥ'S ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ-ΔΩΡΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΠΟΧΗΣ ΕΠΕΤΑΤΟΙΟΥ 29913671 ΑΧΑΡΝΕΣ27.683.780,94-44.539.476,2372.223.257,17289.356,45380.050,12669.406,57 .
094384955 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑBEEΑΘΗΝΩΝ 3918540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ43.681.653,34-18.353.890,8362.035.544,174.731.882,025.736.179,3110.468.061,33 .
094457638 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕΕΛΕΥΣΙΝΙΑ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ7.430.294,28-2.289.654,479.719.948,7545.176.012,9616.879.302,1262.055.315,08 .
096038323 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 210671 ΑΘΗΝΑ25.392.470,55-45.841.692,2571.234.162,80--- .
095345189 ΑΓΡΟΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΕΠΕΙ ΠΟΛΥΛΑ 1354248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ32.179.150,58-39.015.796,8571.194.947,43--- .
094306209 LE FULL Α Ε ΛΕ ΦΟΥΛ Α Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1817341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ31.521.795,52-38.651.896,2870.173.691,80370.203,90559.240,46929.444,36 .
094257862 ΝΕΟ ΚΑΝΑΛΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΙΤΟΥ 75 011525 ΑΘΗΝΑ25.154.905,94-36.562.932,5461.717.838,483.691.596,825.576.129,059.267.725,87 .
094008556 ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΑΜΑΛΙΑΣ 2010557 ΑΘΗΝΑ17.992.203,5743.266,4152.701.270,0470.736.740,02--- .
094536015 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ GALAXY AIRWAYS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ26.284.665,24-42.447.394,4568.732.059,69675.826,33893.600,601.569.426,93 .
094103744 ΟΔΕΤΤΗ ΝΙΚΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΚΕΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ 064012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ37.848.189,451.565,7029.780.550,3867.630.305,531.093.184,371.558.722,402.651.906,77 .
095472271 ΝΕΟ ΡΕΥΜΑ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΕΑΙΝΕΙΑΝΟΣ 810434 ΑΘΗΝΑ23.652.175,29-46.252.140,3469.904.315,63--- .
094126296 ΣΜΙΛΗ ΑΒΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΜΕΡΙΚΗΣ 1910672 ΑΘΗΝΑ29.309.871,39-40.379.578,4369.689.449,82--- .
094082930 Θ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ-ΑΦΟΙ ΘΕΜΗΣ ΑΒΕΕΕΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 1758200 ΕΔΕΣΣΑ20.596.904,69516.454,0746.016.577,4167.129.936,17871.579,341.324.800,982.196.380,32 .
094509535 ΚΡΙΤΙΚΑΛ ΜΙΣΣΙΟΝ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΕΝΤ ΚΟΜΜΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΥ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΑΒΙΕΡΟΥ 16 1810438 ΑΘΗΝΑ61.121.843,19-8.084.313,5669.206.156,75--- .
094335715 ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 4810682 ΑΘΗΝΑ55.724.398,67-12.651.679,1968.376.077,86235.928,62241.141,15477.069,77 .
094008950 STABILTON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12411526 ΑΘΗΝΑ35.742.644,44-30.087.118,8665.829.763,301.102.489,831.655.963,472.758.453,30 .
094184202 COMPUTER TRADE CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΑΡΚΑΔΙΑΣ 2911526 ΑΘΗΝΑ26.171.680,03-41.319.092,5567.490.772,58--- .
094208660 ΣΕΙΡΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-11111526 ΑΘΗΝΑ37.773.679,92-29.671.537,1467.445.217,06--- .
094527854 ΗΡΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΧΑΛΚΕΩΝ 1154631 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ30.839.335,46-36.570.150,6767.409.486,13--- .
094057784 ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΘΕΡΜΗ 054250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ30.604.572,81-27.743.128,9558.347.701,764.444.172,644.466.908,298.911.080,93 .
095629205 ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΚΙΝ ΤΗΛ-ΝΙΑΣ ΜΗΧ-ΣΗ TELE FON ΕΠΕΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 1611141 ΑΘΗΝΑ23.202.163,40-43.171.887,8766.374.051,27--- .
094015050 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝΔΟΙΡΑΝΗΣ 7217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ41.522.213,54-24.413.668,1665.935.881,70157.906,28189.005,88346.912,16 .
082233191 ΜΙΤΥΑΣ-ΜΑΧ -ΓΙΟΥΣΕΦ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕΚΑΡΑΓ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ30.547.080,80-35.067.929,1365.615.009,93--- .
094249874 ALFA MEAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΚΗΦΙΣΣΟΥ 112 ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ38.074.881,17-27.393.504,6165.468.385,78--- .
095514703 ΚΛΕΒΕΡ ΕΛΛΑΣ-CLEVER HELLAS-ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΔΑΒΑΚΗ 1011526 ΑΘΗΝΑ22.875.398,00-42.362.589,9865.237.987,98--- .
094042887 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ22.386.195,70231.603,0741.736.634,4264.354.433,19--- .
094019350 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 9611741 ΑΘΗΝΑ36.704.937,67-27.495.467,3464.200.405,01--- .
094167790 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΙΡΙΑ ΑΒΕΕΠΟΛΥΝΕΡΙ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ40.683.032,24-21.403.138,2562.086.170,49559.771,70731.977,831.291.749,53 .
094518071 ΝΗΜΑ ΑΕΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ29.652.855,66-33.216.638,9462.869.494,60--- .
094022004 DRACOIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕΛΕΩΦ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 115233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ40.343.900,958.848,8422.397.936,7662.750.686,55--- .
095256746 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΤΣΟΠΑΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΟΔΙΤΣΑ 035100 ΛΑΜΙΑ11.472.633,9925.098.118,0525.250.620,2961.821.372,33--- .
099060636 ΝΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΕΧ -ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2612244 ΑΙΓΑΛΕΩ28.007.799,61-33.762.953,1761.770.752,78--- .
094418533 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΛ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΜΩΡΑΙΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ26.706.372,66-34.257.851,1660.964.223,82314.223,86470.986,43785.210,29 .
099070549 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΛΚΙΝΟΟΥ 2017341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ26.574.744,03-34.408.327,3860.983.071,41--- .
094355321 ΤΑΧΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΛΙΔΟΡΕΩΝ 1114564 ΚΗΦΙΣΙΑ20.217.846,31-40.745.409,5960.963.255,90--- .
090012740 ΕΛΠΑΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 39515343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10.232.101,59-9.072.382,6819.304.484,2724.827.323,1816.292.744,5141.120.067,69 .
091885836 ΕΥΑΓΓ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕΓΟΥΝΑΡΗ 3118531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ20.868.634,18-39.183.784,9360.052.419,11--- .
094024220 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 254625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ47.070.011,99-12.012.239,6759.082.251,66410.533,93219.240,13629.774,06 .
094136726 ΡΟΝΤΟΙΛΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5085100 ΡΟΔΟΣ27.960.945,43-30.343.303,6058.304.249,03272.290,23382.617,73654.907,96 .
090188375 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΑΚΕΛΑΡΙΔΗ 854248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ35.492.477,07-23.418.835,5758.911.312,64--- .
094112255 ΛΑΣΑΚ Λ Κ ΚΟΛΛΙΑΣ-ΣΙΑ ΑΕΒΕΣΙΔ ΣΤΑΘΜ ΛΙΒΑΔ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ32.066.368,75-26.617.365,2958.683.734,04--- .
094399526 GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2311527 ΑΘΗΝΑ38.998.610,95-18.863.845,2757.862.456,22--- .
094212198 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 26 2814234 Ν ΙΩΝΙΑ30.713.057,83-26.238.869,8556.951.927,68--- .
094191475 Σ-Χ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝ ΕΤ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝΔΙΑΤΡΟΦΗΣΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 20617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ20.123.412,41-36.739.025,8656.862.438,27--- .
096003519 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Ε Τ Ε Ε Κ Τ Ε ΚΑΙ Ε Τ Β Α ΣΥΣΤΑΔΙΟΥ 2910559 ΑΘΗΝΑ19.865.588,96-36.824.247,0156.689.835,97--- .
094508041 ΑΛΦΑ ΘΗΤΑ ΜΙ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΩΛΕΝΟΥ 911362 ΑΘΗΝΑ26.978.227,16-22.764.755,1249.742.982,283.346.287,053.335.671,706.681.958,75 .
094025670 ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕ ΒΙΟΜ ΕΦΑΡΜ ΜΕΤΑΛΛ Κ ΗΛΕΚΤΡ ΑΒΕΘΕΣΗ ΚΟΚΟΓΚΙΝΗ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ21.299.658,49-34.437.100,3855.736.758,87167.267,68254.711,77421.979,45 .
099365390 ΒΙΟΥΤΕΚ -VIEWTEC-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ- ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΚΗΦΙΣΙΑΣ 25615231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ22.755.339,19-33.309.974,6956.065.313,88--- .
094518962 AXCEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΑΓ ΠΕΤΡΟΥ 1656429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ22.169.811,95-33.375.550,9055.545.362,85--- .
998807897 ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ28.094.266,262.619.121,4524.742.607,1055.455.994,81--- .
097751010 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4820300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ----46.681.617,208.402.061,5555.083.678,75 .
082917318 Μ ΚΑΙ Σ ΤΣΟΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΚ ΠΑΛΑΜΑ 1057400 ΣΙΝΔΟΣ26.833.517,96-28.181.187,0955.014.705,05--- .
096087993 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣΚΟΡΙΝΟΥΚΟΡΙΝΟΣ 060062 ΚΟΡΙΝΟΣ27.575.887,69-26.717.897,0554.293.784,74151.722,48162.419,41314.141,89 .
094459251 CONSUS ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠ ΤΟΥΡ ΛΑΤΟΜ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤ ΕΤΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 12611471 ΑΘΗΝΑ28.023.556,69-26.361.071,0854.384.627,77--- .
999720716 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε ΚΑΠΟΥΣΙΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΤΘ 222 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ27.698.568,50-21.663.147,5849.361.716,082.506.467,182.040.948,854.547.416,03 .
094343383 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΑΝΦΟΡ ΑΕ7ΧΛ ΘΕΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ20.560.595,61-32.725.723,9253.286.319,53256.156,95351.917,64608.074,59 .
999770953 ΤΣΙΑΝΑΤΕΛΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6 ΧΛΜ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ27.448.974,53-25.883.038,4153.332.012,94176.031,09161.619,25337.650,34 .
094192576 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΒΕΡΑΝΤΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ19.262.654,48-34.386.699,3153.649.353,79--- .
094058455 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 6611743 ΑΘΗΝΑ43.322.007,32-9.288.518,5952.610.525,91631.460,01294.513,67925.973,68 .
096000230 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ10.530.603,33-13.992.572,7924.523.176,1212.616.842,8916.025.257,4828.642.100,37 .
997927652 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1314568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ40.050.652,08101.140,3311.417.545,0851.569.337,49922.755,31604.450,851.527.206,16 .
094336552 BMW ΙΝΤΕΡ ΣΕΡΒΙΣ ΑΕΒΕΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 117672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ18.569.776,62-33.351.823,4351.921.600,05446.754,07675.059,511.121.813,58 .
094141158 ΑΣΤΡΟΝ ΤΕΒΑΕΕΣΗ 14 ΓΚΟΡΥΤΣΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ20.702.132,94-32.324.215,5853.026.348,52--- .
094450822 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΕΣ ΑΕΦΙΛΙΠΠΟΥ 1817455 ΑΛΙΜΟΣ28.396.583,34197.366,6823.367.940,8951.961.890,91--- .
099792478 ΤΕΧΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 3610433 ΑΘΗΝΑ29.654.244,78-22.274.983,4651.929.228,24--- .
099004927 A.B.C.T. TECHNOHARD TRADING LTDΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΩΣ 11218345 ΜΟΣΧΑΤΟ42.164.894,01-9.596.194,2751.761.088,28--- .
094094755 ΓΚΡΟΥΠ GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 2018344 ΜΟΣΧΑΤΟ45.061.177,63-6.610.413,3851.671.591,01--- .
998602253 ELL BO ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΙΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 6513671 ΑΧΑΡΝΕΣ30.944.483,77-20.706.549,3351.651.033,10--- .
998831977 MOUTOPES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 1014122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ26.349.102,94-25.005.372,3151.354.475,25--- .
091274700 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 9054644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ32.694.990,39-5.706.868,1238.401.858,5110.795.634,321.754.371,6512.550.005,97 .
094110262 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙΕΜΠ ΕΠΙΧ ΑΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 68Β10431 ΑΘΗΝΑ19.393.531,15-30.435.052,2449.828.583,39381.113,26579.126,39960.239,65 .
094396075 ΟΡΑΣΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ 4-614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ35.944.999,31-14.123.267,6150.068.266,92275.198,97321.685,97596.884,94 .
094365793 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΑΚΑΠ ΠΕΟ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ ΡΟΙΤΙΚΑ 025002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ25.774.267,74-24.541.479,3550.315.747,09--- .
998714392 WINEXTRADE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 9-1310678 ΑΘΗΝΑ25.645.091,02-24.080.103,2149.725.194,23--- .
095737634 PAN-PLAST ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΓΟΥΝΑΡΗ ΚΑΝΑΡΗ 4018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ32.153.243,55-16.429.219,5148.582.463,06168.480,37240.677,86409.158,23 .
094537509 LE SPOT PRODUCTION ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 22 Α15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ28.141.059,18-20.230.059,1548.371.118,33248.161,98171.035,18419.197,16 .
095108608 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΟΛΑΡΗ ΣΙΔΗΡΟΠΑΚ ΕΠΕΘΗΒΩΝ 25712241 ΑΙΓΑΛΕΩ27.835.377,77-20.926.291,3248.761.669,09--- .
998923663 KAROUZOS CONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ27.015.474,67-21.620.424,4048.635.899,07--- .
999359640 ΤΙΓΚΑΚΙ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ34.955.516,83-13.313.664,1648.269.180,99159.786,21147.179,88306.966,09 .
096095526 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Π.Ε Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - KONSUMΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΚΟ 4966100 ΔΡΑΜΑ16.827.691,30-30.253.289,5247.080.980,82542.617,22822.704,871.365.322,09 .
091253323 Β.ΜΟΥΣΤΗΣ Ο.Ε.ΕΤΕΜΕΝΗ 025100 ΑΙΓΙΟ36.276.102,23-11.635.693,6547.911.795,88261.415,5288.278,52349.694,04 .
095485647 Σ ΣΠΙΓΓΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΠΕΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 410559 ΑΘΗΝΑ20.686.629,30-27.234.582,2547.921.211,55--- .
998644717 HELLMET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΤΣΟΥ 112243 ΑΙΓΑΛΕΩ25.137.835,33-22.599.626,4347.737.461,76--- .
094154560 ΙΝΤΙΓΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 417676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ29.048.589,96-18.605.026,1247.653.616,08--- .
099855027 ΜΕΤΑΛΣΚΡΑΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΡ ΗΠΕΙΡΟΥ 3316561 ΓΛΥΦΑΔΑ18.676.493,77-28.811.181,8647.487.675,63--- .
999139575 CARDIOGENESIS ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣΕΥΦΡΟΝΙΟΥ 3016121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ32.430.101,06-14.930.955,5247.361.056,58--- .
998509206 PHONETRANS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΛΥΜΠΟΥ 4215344 ΓΕΡΑΚΑΣ35.673.712,37-11.484.666,8947.158.379,26--- .
094046272 ΒΕΛΛΙΔΗΣ Κ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΒΕΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.919.887,13-28.649.991,5844.569.878,71897.802,231.231.699,712.129.501,94 .
094062745 ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ18 ΟΝ ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 066300 ΔΟΞΑΤΟ4.949.532,48-6.409.180,4811.358.712,9614.794.182,9920.532.482,8135.326.665,80 .
094211860 ΝΤΙΦΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 7714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ21.288.198,478.519.745,6916.856.712,3046.664.656,46--- .
997181235 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 117237 ΥΜΗΤΤΟΣ38.645.497,44-7.925.810,3446.571.307,78--- .
095252932 ΑΚΟΥΑ ΣΠΟΡΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 7317562 Π ΦΑΛΗΡΟ17.567.550,49-28.723.098,0146.290.648,50--- .
099753601 BOND-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Α.ΕΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 25615231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ21.015.550,44-25.129.140,8446.144.691,28--- .
094383020 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ15.855.616,67-28.810.744,5244.666.361,19530.635,67807.099,981.337.735,65 .
094229236 ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26614231 Ν ΙΩΝΙΑ22.145.452,52-12.126.358,6634.271.811,188.021.609,123.245.561,8611.267.170,98 .
094494241 ASTRA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3810432 ΑΘΗΝΑ20.684.578,37-23.647.878,2144.332.456,58401.361,81527.445,19928.807,00 .
094253918 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΡΟΥΣΟΥ 411526 ΑΘΗΝΑ28.731.415,11-6.862.187,5635.593.602,678.068.337,171.410.676,919.479.014,08 .
999360050 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΓΚΑΡΝΤΕΝ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ29.586.906,58-12.531.594,3642.118.500,941.306.528,911.266.658,152.573.187,06 .
999380219 FRAGI TELECOM ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΠΙΝΘΑΡΟΥ 5511743 ΑΘΗΝΑ25.837.526,45-18.795.052,6844.632.579,13--- .
094400831 LEDRA PRESS INTERNATIONAL ΑΝΩΝ ΕΤ ΠΑΡΟΧ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡ ΚΙΣΚΡΑ 415124 ΜΑΡΟΥΣΙ30.132.949,38-14.470.416,6744.603.366,05--- .
094508249 ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΩΝΟΣ 3116562 ΓΛΥΦΑΔΑ21.776.342,43-22.796.997,1444.573.339,57--- .
094492548 THE MARTIN S ΕΠΩΝΥΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΠΟΔΗΜ ΔΕΡΜΑΤ ΕΙΔΗ ΑΕΕΜΑΥΡΟΜΑΤΑΙΩΝ 1010682 ΑΘΗΝΑ20.774.035,44-21.391.227,4242.165.262,86877.821,651.171.924,672.049.746,32 .
095109304 ΤΣΙΤΤΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΥΠΑΡΞΕΩΣ 413671 ΑΧΑΡΝΕΣ26.246.546,96-16.635.030,5742.881.577,53547.355,75595.042,381.142.398,13 .
998832300 TACOIL ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΟΙΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 2014121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ28.515.497,48-15.391.346,2043.906.843,68--- .
095617206 ΕΝΤΑΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 26-3015562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ25.387.528,85-18.414.059,1943.801.588,04--- .
090024774 ΑΣ ΑΡΗΣΑΛΚΜΗΝΗΣ 6954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ27.684.397,13-15.538.265,0443.222.662,17290.394,59131.261,56421.656,15 .
094322897 ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 5827100 ΠΥΡΓΟΣ16.016.747,79-25.084.594,0041.101.341,79987.180,001.474.703,932.461.883,93 .
999865075 ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 565302 ΚΑΒΑΛΑ36.615.670,76-6.842.668,9343.458.339,69--- .
095426856 ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΣΤΑΔΙΟΥ 3910559 ΑΘΗΝΑ19.448.237,96-22.658.224,5642.106.462,52505.348,18754.938,191.260.286,37 .
096000321 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝΕΜΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 4562121 ΣΕΡΡΕΣ4.009.542,83-4.264.821,358.274.364,1814.969.935,6320.088.759,1535.058.694,78 .
094492874 ΜΑΡΕΛΛΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 217778 ΤΑΥΡΟΣ13.412.475,59-22.102.009,9535.514.485,543.309.662,534.431.001,647.740.664,17 .
096003697 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΓΕΦΥΡΑ 057011 ΓΕΦΥΡΑ16.352.367,83-23.644.881,4439.997.249,271.426.211,831.808.414,243.234.626,07 .
099041357 Ζ ΛΑΙΝΣ ΕΠΕ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΑΡΤΑΚΗΣ 11517124 Ν ΣΜΥΡΝΗ21.669.631,62-21.540.754,9143.210.386,53--- .
998824335 DERICO ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 8415125 ΜΑΡΟΥΣΙ31.567.827,45-11.363.285,1042.931.112,55--- .
094119428 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1510671 ΑΘΗΝΑ14.224.484,22-28.617.199,4142.841.683,63--- .
094025854 ΒΙΛΚΟ Π ΒΗΛΑΡΑΣ ΑΕΠΕΥΚΩΝ 12114122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ26.746.583,02-14.970.428,6641.717.011,68486.292,08537.030,441.023.322,52 .
094109017 GRANEL ΑΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠ ΕΞΑΓΕΤΑΙΡΑΙΟΛΟΥ 10410564 ΑΘΗΝΑ14.260.507,19-28.442.453,7242.702.960,91--- .
094140499 ΣΚΟΡΠΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΕΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ25.564.627,94-17.073.049,7142.637.677,65--- .
094136068 ΒΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 66 ΚΑΙ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 1811855 ΑΘΗΝΑ25.948.037,90-16.535.693,6242.483.731,52--- .
094167776 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ.ΛΙΝΑΡΔΟΥΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΙΔ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ28.140.603,10-14.194.862,3542.335.465,45--- .
099389534 ΜΑΚΟ ΤΡΑΝΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2354625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ26.245.005,05-15.785.114,7142.030.119,76--- .
099726069 PRIME MOTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΑΥΠΛΙΟΥ 10522100 ΤΡΙΠΟΛΗ32.162.492,57-9.361.330,7541.523.823,32192.379,41154.901,02347.280,43 .
094264515 ΑΤΡΑΜΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΒΕΒΙΠΕ ΜΑΝΔΡΑΣ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ 019600 ΜΑΝΔΡΑ14.587.733,00-26.603.906,3741.191.639,37253.734,98386.068,62639.803,60 .
094434072 ISONET AN ET ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΧΕΡΣΙΦΡΟΝΟΣ 20-2211743 ΑΘΗΝΑ30.401.819,57-10.016.232,3240.418.051,89488.716,65633.750,291.122.466,94 .
095084446 ΠΑΓΩΝΗΣ Ε-ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΚΕΛΑΙΩΝΩΝ 015344 ΠΑΛΛΗΝΗ14.366.228,17-25.436.432,5339.802.660,70547.910,89832.910,331.380.821,22 .
094449165 DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΑΙΣΩΠΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ27.486.265,09-11.934.681,0439.420.946,13639.877,16898.647,991.538.525,15 .
094125620 ΕΛΛΕΝΙΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕΒΑΘΥ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ22.299.719,29-18.639.961,5240.939.680,81--- .
094474229 ΒΑΦΕΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝ ΕΜΠΟΡ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΥΜΕΛΗΣ 718542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.070.987,85-25.049.311,3738.120.299,221.022.157,811.554.893,162.577.050,97 .
094107571 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ20.555.902,11-19.733.499,0040.289.401,11185.141,12168.471,92353.613,04 .
095425780 ΜΠΟΥΚΑΜΠΟ ΕΠΕΦΛΕΜΙΓΚ ΜΑΛΑΚΑΣΗ 6718757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ13.300.941,79-24.934.803,7538.235.745,54909.128,051.337.346,342.246.474,39 .
094236079 ΚΟΥΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΕΒΤΞ ΕΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 2670014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ14.077.346,06-26.375.601,7340.452.947,79--- .
094238720 ΕΛ-ΟΙΝ ΑΕΒΕΑΒΕΡΩΦ 218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ32.246.009,99-8.193.597,4940.439.607,48--- .
094505905 EVROLACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕΠΥΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ16.165.077,68-23.826.523,2639.991.600,94197.167,89241.410,52438.578,41 .
099770357 ΣΠΕΚΤΡΟΥΜ ΚΟΝΕΚΤ ΦΑΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 19-2354629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ19.484.512,23-19.738.454,9739.222.967,20352.814,32472.292,80825.107,12 .
094529638 PETROMAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΛ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 5413671 ΑΧΑΡΝΕΣ18.856.102,84-20.979.828,2339.835.931,07--- .
091314394 Ι ΛΑΖΑΡΗΣ Μ ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4018545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.937.747,91-24.225.680,0939.163.428,00242.733,65347.468,66590.202,31 .
094087893 EXAFON ΑΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 2610682 ΑΘΗΝΑ14.356.374,26-25.352.982,0739.709.356,33--- .
082618158 ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑΣ ΟΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3218454 ΝΙΚΑΙΑ15.694.566,31-23.836.439,7739.531.006,08--- .
094119244 Σ ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΤΕ ΕΡΓΟΔΟΜΗΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΑΚΜΑΝΗ 20Α57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ12.954.100,00-20.687.920,3633.642.020,362.472.237,383.255.755,605.727.992,98 .
094349387 ΑΞΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 7611854 ΑΘΗΝΑ23.955.904,64-15.398.245,9939.354.150,63--- .
096055031 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΑΣΕΛΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3432100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ15.827.922,64-8.341.519,7024.169.442,347.167.557,387.879.198,6615.046.756,04 .
094304591 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 3OΣ KAI 4OΣ ΟΡΟΦΟΣ 1118538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ27.179.488,742.662,978.088.106,4835.270.258,192.329.785,021.592.041,913.921.826,93 .
998921830 KAROUZOS DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ21.210.640,75-17.967.658,7839.178.299,53--- .
094152566 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 856123 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ17.406.602,43-21.742.406,9839.149.009,41--- .
094324079 ΕΛΙΦΩΤΟ ΑΝΩΝ ΕΤ ΒΙΟΤΕΧΝΕΚΔΟΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΧΑΡΑΣ 814122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ24.502.457,37-14.635.376,5239.137.833,89--- .
094508213 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝΓΟΥΝΑΡΗ 418535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ15.032.296,73-23.868.446,2038.900.742,93--- .
095263203 ΜΑΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΞΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣΞΗΡΟ ΠΗΓΑΔΙ 019600 ΜΑΝΔΡΑ29.325.900,96-8.439.849,1237.765.750,08704.864,54351.892,761.056.757,30 .
095703194 ΚΑΠΙΤΑΛ ΜΙΤ ΕΠΕΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 3910437 ΑΘΗΝΑ15.631.163,00-23.156.224,9238.787.387,92--- .
094003630 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣΑΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 1710438 ΑΘΗΝΑ14.120.323,41-23.814.463,0337.934.786,44309.519,36470.413,64779.933,00 .
095716313 ΚΑΡΟΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 20317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ17.080.233,08-21.591.711,9038.671.944,98--- .
094397545 ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΔΟΙΡΑΝΗΣ 115237 ΦΙΛΟΘΕΗ13.038.267,91-25.509.225,8338.547.493,74--- .
094008741 ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΜΕΤΒΕΙΩΝΙΑΣ 2814341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ8.678.097,58-16.481.692,7125.159.790,295.299.020,177.793.632,3313.092.652,50 .
099771993 ESCAPE ENGINEERING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ -ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ8 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 056429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ25.467.681,63-12.656.016,4838.123.698,11--- .
094388690 ΕΥΡΩΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ7 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΜΠΕ 041500 ΛΑΡΙΣΑ20.044.496,61-17.973.937,9938.018.434,60--- .
099741940 ΓΙΟΥΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ24.440.630,80-12.633.819,3737.074.450,17381.813,22373.815,66755.628,88 .
099001255 WYNUS TRADE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1718233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ14.884.116,05-22.790.884,4937.675.000,54--- .
999060795 ΣΤΑΥΡΟΣ Χ ΜΕΣΑΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΗΧΟΥΣ 511146 ΓΑΛΑΤΣΙ33.239.801,61-4.384.286,7237.624.088,33--- .
094106390 ΕΞΠΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.016.184,38-24.282.486,6337.298.671,01--- .
998713198 ΤΖΙΩΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 2510432 ΑΘΗΝΑ21.519.403,28-15.687.856,0037.207.259,28--- .
081645570 Π ΝΤΑΙΦΑΣ-ΣΙΑΡΑΚΕΣ ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ12.777.043,86-24.290.081,0237.067.124,88--- .
094437941 CAROUZOS REAL ESTATE ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕTΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516675 ΓΛΥΦΑΔΑ22.070.377,68-14.929.434,1936.999.811,87--- .
094022121 ΚΑΣΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 32217342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ12.298.597,78-24.648.170,8236.946.768,60--- .
095718202 ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΠΑΡΤΗΣ 356430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ21.031.768,98-15.881.351,6736.913.120,65--- .
094024790 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92-9418535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ15.213.666,29-20.617.301,9135.830.968,20510.807,58527.812,411.038.619,99 .
090245718 ΜΟΤΟΝΤΡΟΜ ΡΕΙΣΙΝΚ ΚΛΑΠΣΥΓΓΡΟΥ 23917121 Ν ΣΜΥΡΝΗ12.583.264,81-24.241.750,6236.825.015,43--- .
094151127 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΕΛΛΑΣΑΒΕΕΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 1013671 ΑΧΑΡΝΕΣ12.848.935,90-23.843.038,7236.691.974,62--- .
094165691 ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΤΣΙΜΙΣΚΗ 654624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ13.607.562,31-21.439.103,2535.046.665,56674.912,56857.611,301.532.523,86 .
094181408 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΒΟ ΑΒΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ ΤΘ 1006 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ22.289.727,11-14.155.186,8636.444.913,97--- .
094140518 ΠΟΡΤΟΡΟΜΑΝΤΖΑ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔΟΧ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧ ΑΕΣΠ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ23.182.678,32-12.268.444,4535.451.122,77360.712,27548.280,78908.993,05 .
099759709 ΠΡΟΤΕΛΚΟ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΚΟΡΠΟΡΕΙΣΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΚΤΩΡΟΣ 2015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.212.246,87-14.641.050,0423.853.296,915.187.391,787.284.487,5312.471.879,31 .
094494253 ARGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΑΓΙΟ ΟΡΟΥΣ 1515123 ΜΑΡΟΥΣΙ14.439.301,53-21.735.704,2036.175.005,73--- .
998533810 XIROPOTAMOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛΑΖΑΡΑΚΗ 45Α16675 ΓΛΥΦΑΔΑ21.122.003,05-14.975.659,0036.097.662,05--- .
095163634 ΜΠΕΤΟΠΑΝ ΕΠΕΔΑΣΚΑΡΟΛΗ 6716675 ΓΛΥΦΑΔΑ12.841.642,23-23.234.685,8036.076.328,03--- .
094011721 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 14617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ12.490.207,02381,517.551.385,9420.041.974,479.861.612,356.165.333,3416.026.945,69 .
084159338 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΘΗΒΩΝ 31812241 ΑΙΓΑΛΕΩ18.540.950,76-17.527.005,1836.067.955,94--- .
094157722 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΕΝΕΔΟΝΤΟΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΟ 6024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ16.356.672,39-19.690.240,8136.046.913,20--- .
997800470 ΤΑΡΤΑΡΟΥΓΚΑ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡ ΚΑΠΝ ΠΡΟΙΝΤ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡ Κ ΟΙΝΟΠΝ ΠΟΤΩΝ ΑΛΛ ΟΙΚ ΥΛ ΚΑΥΣ ΤΟΥΘΕΣΗ ΑΚΡΕΣ 019100 ΜΕΓΑΡΑ-31.815.599,914.180.569,8335.996.169,74--- .
094004754 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΤΕΡΣΑΤΑΥΛΩΝΟΣ 10310443 ΑΘΗΝΑ16.141.783,011.760,4617.835.308,6733.978.852,14769.665,061.061.744,611.831.409,67 .
095593947 ΕΡΓΟΜΕΚ-ΜΕΛΕΤΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1012461 ΧΑΙΔΑΡΙ12.393.081,06-23.308.701,6835.701.782,74--- .
094317390 MASS ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΡΦΕΩΣ 16211855 ΑΘΗΝΑ15.548.588,49-19.768.740,0735.317.328,56151.775,59160.439,50312.215,09 .
094196907 ΤΕΚΤΟΝ ΑΕΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 8653100 ΦΛΩΡΙΝΑ10.653.435,59-24.926.835,4335.580.271,02--- .
082715444 Κ.ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ7 ΒΡΥΣΕΣ ΡΟΔΙΤΣΑ 035100 ΛΑΜΙΑ23.040.546,83-11.476.935,8134.517.482,64376.966,78451.611,50828.578,28 .
094095635 OLI ROSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΣΥΓΓΡΟΥ 3754630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.899.258,33-21.911.845,6333.811.103,96610.174,77920.639,561.530.814,33 .
094058234 ΕΛΝΤΟΡ ΑΕΙ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.956.280,50-21.910.682,5532.866.963,05983.517,641.465.605,702.449.123,34 .
094010693 ΝΤΕΞΙΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕΡΜΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ11.763.055,42-23.537.558,1035.300.613,52--- .
095601116 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΙΑΣ5 ΧΙΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΥΛΗΣ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ15.538.565,12-19.645.107,1735.183.672,29--- .
999630391 ΜΕΓΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8619300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ24.144.351,60-10.998.013,3835.142.364,98--- .
094407057 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ4 ΧΙΛΣΕΡΡ ΝΙΓΡΙΤΑ 062100 ΣΕΡΡΕΣ13.735.401,91-21.379.246,3635.114.648,27--- .
094152714 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕΠΡΩΤΟ ΧΛΜ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 058300 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ19.837.571,77-15.197.907,7235.035.479,49--- .
999895203 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 5754623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.798.561,95-22.156.206,6634.954.768,61--- .
999770117 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΩΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 717121 Ν ΣΜΥΡΝΗ20.348.561,39-14.485.538,7334.834.100,12--- .
094027429 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΙΛΙΜΗ ΕΣ-ΚΑ ΑΕΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 411855 ΑΘΗΝΑ12.835.149,14-20.181.626,2333.016.775,37715.642,631.077.208,641.792.851,27 .
094201196 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΚΛΕΙΟΥΣ 154633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.608.939,74-22.929.798,0134.538.737,75--- .
094011769 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ TRANSPORT AND OIL HELLAS AEΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21018863 ΠΕΡΑΜΑ25.723.467,79-8.674.851,6734.398.319,46--- .
095396638 ΑΡΙΑΔΝΗ ΕΠΕ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 215344 ΠΑΛΛΗΝΗ12.040.494,32-22.283.501,7134.323.996,03--- .
094461302 ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ ΓΚΡΟΥΠ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΧΙΟΥ 5110439 ΑΘΗΝΑ18.810.007,01-15.480.912,8134.290.919,82--- .
094229525 ΠΕΡΔΙΚΗΣ Σ Χ ΑΕΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 3710432 ΑΘΗΝΑ14.700.126,89-15.597.256,9230.297.383,811.598.052,992.360.460,603.958.513,59 .
095689668 ΣΙΔΜΕΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΜΑΜΑΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ19.266.677,83-14.976.141,5434.242.819,37--- .
095710960 HCB ΕΛΛΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΓΡΑΦ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕΑΝΤΙΦΙΛΟΥ 311528 ΑΘΗΝΑ18.857.499,58-14.238.824,7633.096.324,34383.432,16558.132,17941.564,33 .
095430279 ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ 7818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ12.048.748,88-21.822.279,0133.871.027,89--- .
099268750 Α & Τ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε.ΜΕΝΕΛΑΟΥ 5217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ17.659.448,34-16.151.822,2433.811.270,58--- .
095475979 KOURI CAPITAL GREECE LTDΚΗΦΙΣΙΑΣ 29415232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ11.238.511,08-22.433.771,4833.672.282,56--- .
094297165 ΕΦΡΑΙΜ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΓΕΩΡΓ ΣΧΟΛΗΣ 4855134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ25.651.496,18-8.017.689,2033.669.185,38--- .
094252971 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΑΕΤΕ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ 4214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ15.630.385,38-17.820.855,5333.451.240,91--- .
094181710 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΤΣΙΟΣ ΑΒΕΕ ΞΥΛΟΥΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27317236 ΔΑΦΝΗ15.325.420,61-17.527.867,5632.853.288,17199.153,00295.748,55494.901,55 .
094278519 ΣΕΡΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΤΕΜΑΝΔΡΑ 25 ΧΛΜ ΝΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 019600 ΜΑΝΔΡΑ21.921.949,16-10.826.269,0032.748.218,16216.684,82325.699,64542.384,46 .
094122365 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25317122 Ν ΣΜΥΡΝΗ11.686.951,66-21.409.174,0533.096.125,71--- .
099352368 ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 8318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ12.501.689,56-20.539.111,0733.040.800,63--- .
094033553 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΚΡΑΜΑΤΑ ΑΕ ΕΛΣΙ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 25-2711523 ΑΘΗΝΑ7.507.868,98-22.499.246,2630.007.115,241.099.597,741.642.660,712.742.258,45 .
800060594 ΝΕΞΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΡΤΑΚΙ 021200 ΑΡΓΟΣ19.124.791,86-13.524.209,3532.649.001,21--- .
094448132 DΥΕCHEM ΑΕ ΑΕΒΕ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝΑΓΡΟΤ ΟΔΟΣ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.532.699,70-20.083.777,3032.616.477,00--- .
095354230 ΠΟΛΜΕΤ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΠΕΑΔΡΑΜΥΤΤΙΟΥ 2317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ23.264.313,14-9.167.367,3432.431.680,48--- .
094027153 ΣΑΛΚΟΦΩΤ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ25.521.700,79-6.704.961,2632.226.662,05--- .
095492510 ΦΩΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ -Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΠΕΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 410561 ΑΘΗΝΑ15.674.963,93-16.340.851,1632.015.815,09--- .
090134115 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 75 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ 3816345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ20.419.305,63-11.591.352,9232.010.658,55--- .
099325422 ESSENCE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 210563 ΑΘΗΝΑ10.555.565,19-17.457.512,8528.013.078,041.586.680,142.360.797,193.947.477,33 .
094509584 ΜΕΦΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2811635 ΑΘΗΝΑ16.011.669,61-15.937.724,8531.949.394,46--- .
094400230 M S ΑΝΩΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 215234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ18.020.528,73-13.697.766,4531.718.295,18--- .
094504146 ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΘΕΣΗ ΝΤΑΛΑΛΟΥΜΙ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ14.909.907,00-13.687.007,7728.596.914,771.775.979,791.342.935,463.118.915,25 .
095003663 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι ΚΑΡΡΑΣ ΕΠΕΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 018863 ΠΕΡΑΜΑ5.547.172,851.515,527.156.508,1912.705.196,567.544.938,3711.359.114,5318.904.052,90 .
094043952 SEX FORM AEBEΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΟΥ 013122 ΙΛΙΟΝ6.151.300,16-9.059.874,7715.211.174,937.700.827,558.474.832,4916.175.660,04 .
099350258 ΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 418346 ΜΟΣΧΑΤΟ12.312.643,90-12.102.949,1624.415.593,063.936.175,482.966.399,196.902.574,67 .
095615004 ΝΤΕΜΕΛΛΑ ΕΒΕ ΕΠΕΒΟΥΤΥΡΑ 7411145 ΑΘΗΝΑ17.886.821,47-13.367.497,1331.254.318,60--- .
094539816 ΒΙΕΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΛΕΩΦ ΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 13754249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.446.188,46-19.788.722,1631.234.910,62--- .
094183647 ΚΕΝΤ ΑΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 104Β10447 ΑΘΗΝΑ10.042.355,83-20.207.378,3730.249.734,20368.992,71561.939,89930.932,60 .
082617788 ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΤΑΡΗ ΟΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3218454 ΝΙΚΑΙΑ10.327.103,45-20.657.781,7530.984.885,20--- .
999455770 ΠΟΛΥΚΛΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΥΘΙΑΣ 31 ΙΑΠΕΤΟΥ 1711364 ΑΘΗΝΑ22.851.348,49-8.057.146,9430.908.495,43--- .
094184240 ΒΙΟΜΕΛΛ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΣΕΡΜΠΟΥ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ20.017.619,91-10.854.289,9630.871.909,87--- .
094461062 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔ ΚΤΗΜ ΞΕΝ ΛΑΤ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 4210676 ΑΘΗΝΑ11.923.990,15-18.299.479,0230.223.469,17209.115,20256.011,07465.126,27 .
094121043 MARK S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΖΑΚΥΝΘΟΥ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ23.319.342,46-6.012.937,3129.332.279,77511.973,09763.336,951.275.310,04 .
081296524 ΒΑΡΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΙΑΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2512243 ΑΙΓΑΛΕΩ10.868.279,37-19.510.920,7930.379.200,16--- .
099353433 DOMUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥΑΚΤΗΣ 29 ΚΑΙ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 016673 ΒΟΥΛΑ20.757.362,26-9.603.618,9630.360.981,22--- .
094004791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΧΤΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9Α10560 ΑΘΗΝΑ10.233.480,3930.718,7019.996.341,6030.260.540,69--- .
094009461 ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜ ΝΑΥΤ ΕΡΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 10417676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ10.264.571,32-18.634.841,8628.899.413,18383.777,00583.339,06967.116,06 .
094048517 ΒΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2654623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.705.178,30-14.037.924,0329.743.102,33--- .
094383934 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΝ ΕΜΠΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 316673 ΒΟΥΛΑ19.211.922,09-5.964.739,2525.176.661,342.770.883,081.774.274,294.545.157,37 .
999898198 TERA PELLE ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΛΑΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΝΟΥ 414233 Ν ΙΩΝΙΑ17.299.712,65-12.335.037,9629.634.750,61--- .
095649806 ΓΚΡΕΚΟΣΑΟΥΝΤ ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 119400 ΚΟΡΩΠΙ10.491.858,96-19.134.093,0529.625.952,01--- .
099966772 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ IMEC GMDHΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ13.064.532,93-16.545.308,5729.609.841,50--- .
094382255 ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡ ΠΟΛ ΜΕΤΑΛ ΠΟΛ ΛΙΘ ΧΡΥΣ ΝΟΜΙΣ ΑΝΑΜΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ INTER GOLD ΑΕΑΝΘ ΠΟΥΛΑΚΗ 982100 ΧΙΟΣ21.507.401,81-8.074.858,8929.582.260,70--- .
999901287 JERONIMO INTERNATIONAL(ΤΖΕΡΟΝΙΜΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ) ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ24.482.259,11-5.030.274,6129.512.533,72--- .
094141343 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΡΟΣ ΑΕΒΕΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 613562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ10.875.190,28-17.410.585,2328.285.775,51457.027,72620.250,001.077.277,72 .
094004489 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΕ25 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣ ΒΕΡΡ 057011 ΓΕΦΥΡΑ8.071.438,62-13.144.703,1021.216.141,723.258.360,484.827.235,848.085.596,32 .
999982095 INTERFINANCE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ40 2ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕΑ 1 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ25.359.050,42-3.887.537,0729.246.587,49--- .
094094210 ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ ΑΕ-ΒΙΟΠΑΛΠΑΛΑΜΑΣ 143200 ΠΑΛΑΜΑΣ10.022.397,09-19.214.230,2429.236.627,33--- .
999643048 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 117236 ΥΜΗΤΤΟΣ5.540.444,03-1.601.016,507.141.460,5315.083.857,877.001.951,7322.085.809,60 .
081546486 ΕΡΜΗΣ ΚΑΣΙΤΡΥΓΔΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣΡΟΜΒΗΣ 2210560 ΑΘΗΝΑ17.021.583,69-12.145.686,8329.167.270,52--- .
094316866 EXCOM ΚΟΜΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΤΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 912131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ10.139.034,66-11.039.306,2621.178.340,923.651.253,714.177.967,657.829.221,36 .
094290000 ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ Θ ΚΑΙ Χ ΑΕ1 ΧΙΛ ΑΜΥΓΔΑΛ ΖΥΓΟ 065500 ΚΑΒΑΛΑ15.479.852,61-12.038.863,5927.518.716,20576.059,19869.645,091.445.704,28 .
094079395 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ9.507.786,17-18.987.321,6628.495.107,83186.319,21280.870,76467.189,97 .
094124070 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ Ι Γ ΑΤΕΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2850100 ΚΟΖΑΝΗ9.570.161,50-16.775.976,7526.346.138,251.044.374,621.569.597,372.613.971,99 .
094527934 ΑΡΗΣ-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15454249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.495.221,72-17.664.020,5128.159.242,23238.978,75361.002,06599.980,81 .
093694150 ΚΕΝΤΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑΕΕΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 2910562 ΑΘΗΝΑ9.853.061,56-18.901.214,5528.754.276,11--- .
094057274 ΕΛΙΝΤΑ ΑΒΕ26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.911.895,929.176,5315.581.254,8225.502.327,271.420.576,301.780.239,783.200.816,08 .
999844450 NORASIS HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΛ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 12613671 ΑΧΑΡΝΕΣ16.560.641,88-12.112.609,1728.673.251,05--- .
099397480 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 710672 ΑΘΗΝΑ21.592.843,65-7.032.983,8628.625.827,51--- .
094311662 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 6942100 ΤΡΙΚΑΛΑ9.453.146,37-7.586.954,5117.040.100,884.955.970,386.474.688,9911.430.659,37 .
094009701 ΜΙΝΙΟΝΠΑΤΗΣΙΩΝ 1310432 ΑΘΗΝΑ7.259.809,88-16.117.106,4723.376.916,352.011.773,363.061.534,125.073.307,48 .
095767560 ΤΙΤΑΝΙΚ ΒΟΒΟΣ ΕΠΕΠΡΕΒΕΖΗΣ 1217342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ11.225.482,92-17.214.118,6028.439.601,52--- .
998808255 ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 10 ΚΑΙ Ι ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 23911141 ΑΘΗΝΑ19.058.270,47-9.222.536,7628.280.807,23--- .
082598211 ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ Π ΟΕΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 19726222 ΠΑΤΡΑ15.125.109,56-13.047.107,2628.172.216,82--- .
095651421 ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ17.203.641,81-10.854.658,2228.058.300,03--- .
099061553 ΜΕΤΑΛΛΟΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 18917563 Π ΦΑΛΗΡΟ13.972.720,19-14.017.393,6327.990.113,82--- .
094471983 ΚΕΙΤΣ ΑΕΕ-ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ ΖΑΧΑΡΩΔ-ΨΙΛΙΚΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 1054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.927.234,52-12.032.004,4427.959.238,96--- .
099759433 ΕΛΕΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ ΠΟΤΑΜΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ18.128.455,95-9.735.315,8627.863.771,81--- .
094054468 ΜΟΤΟΡ ΣΤΑΡ ΑΕΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 3216562 ΓΛΥΦΑΔΑ12.771.460,56-14.697.459,6827.468.920,24150.092,88225.955,50376.048,38 .
094257315 ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΒΙΟΤ ΕΤ ΕΝΔΥΜ-ΕΠΙΠΛ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2856334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ9.208.598,34-18.615.460,6527.824.058,99--- .
094299459 ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΣΑΕΚΥΜΙΝΑ 057300 ΧΑΛΑΣΤΡΑ9.655.537,45-18.110.694,8627.766.232,31--- .
094092910 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ Σ-ΠΑΠΠΑΣ ΦΠΡΟΕΚΤ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ9.388.280,07-17.177.697,1526.565.977,22472.979,67688.548,071.161.527,74 .
090219530 ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 10711526 ΑΘΗΝΑ9.586.123,20-2.413.892,0812.000.015,2810.379.654,675.332.353,3415.712.008,01 .
094181353 ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 155133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ10.577.613,33-17.097.541,0827.675.154,41--- .
094432423 ΔΕΛΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΣ Π ΠΡΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ28Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ17.748.372,53-9.876.020,6027.624.393,13--- .
094321004 ΕΡΙΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.057.997,30-1.774.969,2015.832.966,504.690.309,217.029.923,0311.720.232,24 .
094289534 ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΣΕΡΡΩΝ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Κ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 062100 ΣΕΡΡΕΣ14.347.585,32-13.169.972,9527.517.558,27--- .
082617727 ΚΑΡΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 1618454 ΝΙΚΑΙΑ9.512.051,99-17.961.020,2227.473.072,21--- .
999607652 ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΩΡΙΟΥ 1 084100 ΣΥΡΟΣ----19.621.004,757.746.707,4727.367.712,22 .
081473871 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΙΟΙ ΠΑΛΑΙΑ ΣΙΔΕΡΑ ΣΚΡΑΠ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΗΡΟΔΟΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ17.411.210,57-9.600.986,5927.012.197,16169.322,99113.554,56282.877,55 .
094336748 ΑΒΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΠ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΧΕΥΔΕΝ 1510680 ΑΘΗΝΑ9.245.530,3618.427,9118.000.429,0727.264.387,34--- .
094463971 ΑΦΟΙ ΜΙΜΙΚΟΥ-ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ-ΧΟΙΡΙΝΑ-ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΕΝ ΑΡΤΑΚΗ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ9.523.731,50-17.689.343,9127.213.075,41--- .
095030604 ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕΠΡΑΤΙΝΟΥ 8511634 ΑΘΗΝΑ9.304.766,93-17.862.964,6527.167.731,58--- .
094458790 ΑΛΦΑ ΠΡΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΚΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ12.059.575,00-12.536.402,8424.595.977,841.128.410,341.432.097,452.560.507,79 .
999865223 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΜΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΜΟΝΟΙΑΣ 88 ΚΑΙ ΑΙΑΝΤΟΣ 265302 ΚΑΒΑΛΑ17.037.036,93-10.061.791,0227.098.827,95--- .
094164240 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ-ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ1ΟΝ ΧΙΛ ΑΜΑΛ ΚΑΡΔ 027200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ9.049.071,14-18.036.598,9127.085.670,05--- .
082901763 ΒΕΛΛΙΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 39215342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ9.356.872,17-17.649.829,4627.006.701,63--- .
091671270 Κ ΔΕΜΕΡΤΖΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 1668100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ8.962.816,93-18.013.064,8926.975.881,82--- .
998282401 HELLENIC TRADE PATHNODE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΛ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 8411146 ΓΑΛΑΤΣΙ18.301.850,12-8.637.870,6426.939.720,76--- .
094536156 ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 818346 ΜΟΣΧΑΤΟ15.187.537,77-11.738.094,7926.925.632,56--- .
099376194 ΝΕΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6456429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ13.404.588,49-13.455.861,9826.860.450,47--- .
094549060 ΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ10.342.998,02-4.844.733,3515.187.731,379.147.023,442.512.466,2911.659.489,73 .
095627377 ΧΕΛΜΟΣ ΕΠΕΜΑΚΡΥΓΙΑΝ ΕΔΕΣΣΗΣ 318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ9.518.906,17-17.294.410,4526.813.316,62--- .
094471694 AQUA HELLAS ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΩΦ ΤΑΤΟΙΟΥ 12214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ14.246.829,61-9.416.673,4923.663.503,101.248.223,971.803.326,123.051.550,09 .
095585369 COMPUTER CORNER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΚΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 915123 ΜΑΡΟΥΣΙ19.645.239,27-7.068.822,1726.714.061,44--- .
094459693 ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΛΕΩΦ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ9.524.024,79-17.085.627,1326.609.651,92--- .
095716755 ΓΙΟΥΡΟΠΙΑΝ ΚΑΡΓΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26817674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ16.511.535,18-9.943.087,9526.454.623,13--- .
999267223 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 25919007 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ18.239.057,70-8.202.678,8126.441.736,51--- .
099772770 ΜΑΚΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 17Α54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.988.007,35-15.420.174,1326.408.181,48--- .
094401422 ΑΣΤΡΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΑΠΕΛΛΟΥ 410551 ΑΘΗΝΑ15.113.310,14-11.199.050,4226.312.360,56--- .
094255360 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Χ ΠΛΕΚΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕΛΗΜΝΟΥ 654627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.709.096,54-15.529.980,3826.239.076,92--- .
999317311 ΚΑΛΟΥΠΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 1412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ10.750.489,18-15.474.932,4326.225.421,61--- .
095485506 ΙΤΑΛΤΙΡ ΕΛΛΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ 119200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ17.201.792,23-8.962.496,6726.164.288,90--- .
094054978 PALER ΒΙΟΜΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ33 ΧΛΜ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ 019014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ9.687.530,24-15.170.502,1524.858.032,39516.933,14770.080,711.287.013,85 .
099879977 MANTELORD INVESTMENTS LIMITEDΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 11715125 ΜΑΡΟΥΣΙ22.581.013,04-3.461.667,8726.042.680,91--- .
999973781 ΤΡΟΦΟ ΕΞΠΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ7 ΧΙΛ ΘΕΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΓ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΤΑΝ 154110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15.208.681,65-10.799.839,7726.008.521,42--- .
099796521 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 2454623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.797.777,82-16.023.755,3125.821.533,13--- .
095655550 ST MEDICAL PRODUCTS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΒΡΟΥ 24 ΚΑΙ ΝΕΣΤΟΥ 111527 ΑΘΗΝΑ19.467.940,42-6.322.917,6625.790.858,08--- .
093641929 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ-ΣΙΑ ΕΕΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 1816673 ΒΟΥΛΑ11.653.947,47-13.461.912,8625.115.860,33259.210,09385.090,02644.300,11 .
094422210 ΓΙΟΥΝΙΠΑΚ ΑΒΕΕΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ 2310443 ΑΘΗΝΑ9.120.672,00-16.627.237,6025.747.909,60--- .
095172575 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8318863 ΠΕΡΑΜΑ3.258.335,41-5.017.863,508.276.198,917.053.637,7710.392.926,1517.446.563,92 .
096090438 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ Η ΠΡΟΟΔΟΣ66 ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 059033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ13.063.344,67-6.758.138,1019.821.482,773.391.592,352.505.721,305.897.313,65 .
094279172 KARNA ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ23Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 014565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ9.721.586,14-15.204.298,8424.925.884,98303.847,55457.836,36761.683,91 .
098036104 NALICO ANSTALT.ΚΤΗΜΑ ΑΖΑΠΙΚΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 063081 ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ14.407.849,52-11.263.343,6525.671.193,17--- .
094008243 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΕΑΙΣΩΠΟΥ 5-754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.665.746,844.336,0015.996.171,9725.666.254,81--- .
093793010 ΒΑΧΛΙΩΤΗ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΑΙΡΕΦΩΝΤΟΣ 210558 ΑΘΗΝΑ8.463.570,09-17.076.387,5925.539.957,68--- .
094263358 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ - ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΑΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ11.300.499,13-10.223.973,8521.524.472,982.509.759,851.482.692,383.992.452,23 .
093698528 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑΕΕΧΡΥΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 616231 ΒΥΡΩΝΑΣ8.801.311,22-16.652.680,5925.453.991,81--- .
097462758 ΔΕΛΦΙΝΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 518535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ14.026.707,83-11.330.085,5525.356.793,38--- .
095377821 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΘΕΜΙΟΥ 326441 ΠΑΤΡΑ8.403.955,13-16.928.254,5225.332.209,65--- .
999215724 ΔΑΜΙΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 111743 ΑΘΗΝΑ13.825.995,92-6.690.579,1820.516.575,102.280.892,592.397.594,814.678.487,40 .
095667098 ΒΑΡΦΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2512241 ΑΙΓΑΛΕΩ9.166.907,25-16.006.818,9325.173.726,18--- .
099368077 ΑΝΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΚΡΥΣΤΑΛΛΗ Γ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ ΦΙΛΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤ ΟΔΟ ΣΤΕΦ ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ 012131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ12.054.194,09-13.042.181,6825.096.375,77--- .
094202851 ΒΑΦΕΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ11.029.532,12-12.542.595,6323.572.127,75664.510,86807.378,791.471.889,65 .
094263776 ΑΡΥΔΑΠ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΑΝΝΗΣ 2118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ8.553.123,32-16.428.225,3924.981.348,71--- .
095250729 Δ.ΜΠΙΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.ΕΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ10.762.639,88-14.209.592,6124.972.232,49--- .
095369151 ΥΦΑΣΜΑΤΕΞ ΕΠΕΚΑΤΟΥΝΗ 454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.337.799,64-15.554.552,0324.892.351,67--- .
094051257 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΝΙΑ ΠΛΑΣΤ Δ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ-ΔΠΑΠΑΔΑΤΟΣΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1615122 ΜΑΡΟΥΣΙ9.209.720,56-15.678.176,5624.887.897,12--- .
096003950 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΦΑΡΣΑΛΩΝΝ ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ 140300 ΦΑΡΣΑΛΑ6.499.881,14-5.708.824,7112.208.705,855.876.082,506.786.790,2212.662.872,72 .
999619085 ΦΟΥΡΚΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ17.421.687,14-6.878.114,9324.299.802,07230.412,01246.062,08476.474,09 .
092523755 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 5218345 ΜΟΣΧΑΤΟ8.203.703,83-16.527.026,2024.730.730,03--- .
094083925 ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΑΡΚΒΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ6.715.117,271.570,7912.425.783,1219.142.471,182.221.099,243.354.156,095.575.255,33 .
094326522 ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΕ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 6716231 ΒΥΡΩΝΑΣ9.384.314,92-15.314.538,7924.698.853,71--- .
095489787 ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΠΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2313451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ14.144.716,98-10.439.053,2524.583.770,23--- .
094011677 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΑΕΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 810559 ΑΘΗΝΑ6.434.389,886.360,6614.464.756,3220.905.506,861.439.960,622.161.995,973.601.956,59 .
096033038 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣΝ ΑΡΤΑΚΗ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ11.323.820,30-13.164.695,3924.488.515,69--- .
090002769 ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝΛΑΜΨΑ 211524 ΑΘΗΝΑ5.642.198,13-2.892.229,738.534.427,8610.167.739,495.754.330,4615.922.069,95 .
094533523 ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 2315351 ΠΑΛΛΗΝΗ13.803.574,09-10.628.476,0524.432.050,14--- .
094051663 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΓΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣΙΘΑΚΗΣ 3218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ12.120.057,46-11.281.622,4723.401.679,93531.393,92457.681,81989.075,73 .
094049575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ6ΟΝ ΧΙΛ ΛΑΡΙΣ ΣΥΚ 041110 ΛΑΡΙΣΑ12.912.426,59-10.058.067,3122.970.493,90577.489,33830.727,201.408.216,53 .
999524047 ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ 3226442 ΠΑΤΡΑ16.746.989,49-7.600.550,9024.347.540,39--- .
094334233 INTERSONIC ADVANCED TECHNOLOGIES ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 217676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ9.728.341,15-14.514.783,6724.243.124,82--- .
095139290 ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 124100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ8.414.415,04-15.706.736,0424.121.151,08--- .
094384722 Δ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕΒΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΥΔΡΑΣ 1318346 ΜΟΣΧΑΤΟ13.809.978,76-10.275.134,5024.085.113,26--- .
094124069 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4450100 ΚΟΖΑΝΗ8.103.739,88-14.921.477,4823.025.217,36403.242,26582.472,68985.714,94 .
095313235 ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΡΤΙΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ26 ΟΝ ΧΛΜ Ν Ε Ο Α Κ ΒΟΡΟ Η ΚΑΨΑΛΑ 019600 ΜΑΝΔΡΑ17.773.296,85-6.189.441,7723.962.738,62--- .
094182860 ΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΛΩΣΤ ΠΡΟΙΟΝ6 ΧΙΛ ΛΑΡ ΘΕΣΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ8.403.027,25-15.523.852,7623.926.880,01--- .
094231164 ΕΠΤΑ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠ-ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 218863 ΠΕΡΑΜΑ21.407.461,85-2.471.903,1323.879.364,98--- .
094330535 ΛΙΜΠΑΝΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ76 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 032200 ΘΗΒΑ15.775.343,02-5.348.103,2221.123.446,241.887.524,45866.639,042.754.163,49 .
094355566 ΙΚΤΙΝΟS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 5411743 ΑΘΗΝΑ7.901.849,45-15.908.563,5023.810.412,95--- .
096040693 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ8 ΧΙΛ ΑΡΤΑΣ ΓΑΒΡΙΑΣ 047100 ΑΡΤΑ----14.433.892,269.322.908,0123.756.800,27 .
094105159 ΕΔΡΑΣΗ Χ ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ47 ΧΙΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 019400 ΚΟΡΩΠΙ2.356.730,53-477.356,302.834.086,8314.823.797,546.085.833,2020.909.630,74 .
999644186 ΝΤΙ ΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΟΛΩΜΟΥ 5810682 ΑΘΗΝΑ12.898.976,34-9.812.213,2422.711.189,58523.252,43501.690,681.024.943,11 .
094014970 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΕΡΜΟΥ 1454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.666.504,06-5.059.452,4612.725.956,527.738.872,503.240.098,5310.978.971,03 .
094341330 ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕΦΙΛΙΠΠΟΥ 450200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ18.258.047,52-5.444.726,1523.702.773,67--- .
099350479 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DE NOUVEAUΠΡΟΥΣΣΗΣ 30 ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 1017123 Ν ΣΜΥΡΝΗ17.586.056,37-6.112.752,7223.698.809,09--- .
082600481 Α ΚΑΙ Κ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 1315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ10.396.503,08-11.535.859,3321.932.362,41717.305,271.018.357,181.735.662,45 .
098099858 THEROS INTERNATIONAL GAMING INCΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----16.887.233,416.721.190,7323.608.424,14 .
095557137 ΠΙΝΚΟ ΕΠΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 22617778 ΤΑΥΡΟΣ8.432.979,87-15.089.815,7623.522.795,63--- .
094338809 ΙΝΑ ΑΒΕΕΒΠΑΡ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ8.016.196,36-15.501.421,1023.517.617,46--- .
094061160 ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗ ΑΕ4 ΧΙΛ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ15.162.360,18-8.326.813,2123.489.173,39--- .
094098084 ΠΕΡΣΕΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21713671 ΑΧΑΡΝΕΣ13.452.871,76-10.017.082,9223.469.954,68--- .
095345313 ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΕΠΕ23ΧΛΜ ΘΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡ 057006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ9.744.059,13-13.708.242,5223.452.301,65--- .
094185352 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ4 ΧΛΜ ΣΕΡ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ15.429.894,78-7.596.592,3823.026.487,16155.770,62216.490,69372.261,31 .
094433653 ΣΑΙΕΝΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝ ΕΤ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡ ΑΓΡΟΤ ΤΟΥΡΙΣ ΤΕΧΝΙΚ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 6910433 ΑΘΗΝΑ12.873.739,68-10.452.030,3223.325.770,00--- .
094473602 MEDITERRANEAN QUARK HELLAS ΑΕ ΙΔ ΕΠΙΧΠΑΡ ΥΠ ΑΣΦΑΛΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 39 41 ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 018531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.132.072,95-10.432.203,0218.564.275,971.928.420,302.732.320,644.660.740,94 .
094422097 ΚΑΡΟΥΖΟΣ 4 ΚΑΠΠΑ Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 315125 ΜΑΡΟΥΣΙ9.255.986,02-9.679.201,0718.935.187,092.708.907,861.537.309,714.246.217,57 .
094235151 BELCOT ΑΕΠΟΛΥΝΕΡΙ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ13.212.249,52-9.919.863,3623.132.112,88--- .
082524283 ΚΑΡΑΜΠΑΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΛ ΧΑΣΙΑΣ 10513122 ΙΛΙΟΝ17.954.346,76-5.154.323,9123.108.670,67--- .
094181132 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΑΤΑΚΗΣ ΑΤΕΕΝ ΤΕΝΕΔΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ5.641.562,26-8.858.262,2414.499.824,503.471.094,515.112.042,938.583.137,44 .
095671813 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠΕΜΑΝΗΣ 418539 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.687.692,13-9.369.278,2023.056.970,33--- .
094529779 ΠΑΝΔΩΡΑ ΑΝ ΕΜΠ-ΒΙΟΤ ΕΤ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΑΓΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ9.790.794,01-12.757.924,2522.548.718,26167.620,45221.546,13389.166,58 .
998783766 ARIA TERRA ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΤΖΙΔΑΚΗ 971201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ14.377.664,89-7.869.047,3622.246.712,25388.978,17248.976,32637.954,49 .
094360670 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 ΟΡΟΦΟΣ 28215232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ8.023.132,25-14.853.115,8222.876.248,07--- .
099991001 ΒΙΑΤΕΛ ΕΠΕΝΕΟΦ ΜΕΤΑΞΑ 910439 ΑΘΗΝΑ11.324.566,30-11.417.581,3922.742.147,69--- .
094311810 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΓΑΡΓ/ΩΝ ΑΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1824400 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ9.812.000,39-12.920.015,2122.732.015,60--- .
094448015 EXPRESS SERVICE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 054248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.698.362,85-15.025.579,2422.723.942,09--- .
093878865 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΣΤΑΜΟΝΗΣ 112Α14235 Ν ΙΩΝΙΑ10.427.183,50-12.243.763,1822.670.946,68--- .
099095741 ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΠΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 26018546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ698.803,16-841.644,271.540.447,439.032.394,1312.093.161,4921.125.555,62 .
081985796 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΟΕΚΟΝΤΟΥ 2011255 ΑΘΗΝΑ9.476.889,26-13.154.887,4922.631.776,75--- .
999251643 Τ Ε Θ Ε Κ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΜΗΡΟΥ 1219600 ΜΑΝΔΡΑ16.944.815,87-5.655.047,4822.599.863,35--- .
999843452 ΕΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 40-4211742 ΑΘΗΝΑ9.818.239,53-12.263.665,9122.081.905,44255.496,99207.716,50463.213,49 .
094061459 ΓΕΡΜΑΝΑΚΟΣ ΑΕΕΙΡΗΝΗΣ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ10.150.025,11-12.392.443,4022.542.468,51--- .
094490580 ΦΑΝΝΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 12-1455134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ7.893.456,30-6.882.283,8714.775.740,175.095.193,222.643.692,617.738.885,83 .
094301736 ΦΛΙΠΕΡ ΠΑΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ5 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 041500 ΛΑΡΙΣΑ13.790.791,70-8.633.533,3022.424.325,00--- .
082826353 ΛΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΙΑ ΟΕΔΕΛΦΩΝ 14216561 ΓΛΥΦΑΔΑ13.098.952,10-9.270.566,4022.369.518,50--- .
094374323 LIFE STYLE-ΛΑΙΦ ΣΤΑΙΛ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΝΗΜΑΤ-ΥΦΑΣΜΑΤ- ΕΝΔΥΜΑΤΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3554453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.736.975,28-11.607.650,8022.344.626,08--- .
998476373 GHEMCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 6512244 ΑΙΓΑΛΕΩ11.739.995,03-10.554.108,7522.294.103,78--- .
094509210 EURO DNA ELECTRONICS ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕΜΙΜΑΝΤΟΣ 617122 Ν ΣΜΥΡΝΗ15.215.386,547.979,297.041.677,0822.265.042,91--- .
095683941 ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ AEΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΗΜΑΤΑ ΣΑΡΑΒΑΛΙ 17026500 ΠΑΤΡΑ13.521.085,69-6.946.335,0620.467.420,75952.511,03810.601,881.763.112,91 .
099866877 Λ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2556429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ13.340.863,92-8.882.767,0522.223.630,97--- .
094333027 ELITE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ 810442 ΑΘΗΝΑ7.916.615,29-5.165.061,5913.081.676,885.289.922,183.821.828,189.111.750,36 .
998368903 ΕΚΖ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 112241 ΑΙΓΑΛΕΩ17.390.211,17-4.787.634,0422.177.845,21--- .
094510221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 27617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.577.049,99-6.004.069,509.581.119,495.474.641,807.116.021,5912.590.663,39 .
094001150 ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 27617343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5.734.109,69-10.709.124,5616.443.234,252.253.737,013.425.632,425.679.369,43 .
094298961 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1454641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.447.425,20-9.325.166,8320.772.592,03569.747,31732.123,951.301.871,26 .
094196089 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ10.288.384,83-11.724.545,5522.012.930,38--- .
999250658 ΑΛΦΑ ΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8619300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ16.228.186,87-5.751.750,2521.979.937,12--- .
093404900 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Δ-ΣΙΑ ΕΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 3554630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.931.470,36-15.007.002,3121.938.472,67--- .
093668757 Δ.ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.ΕΛΑΚΩΝΙΑΣ 715344 ΓΕΡΑΚΑΣ9.887.965,80-11.979.016,8521.866.982,65--- .
999636961 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΣΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 8111855 ΑΘΗΝΑ12.252.589,64-9.572.624,2621.825.213,90--- .
094457835 ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ 48 ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΙ ΜΑΝΔΡΑΣ 019600 ΜΑΝΔΡΑ8.003.196,84-12.480.372,1620.483.569,00541.935,94793.367,101.335.303,04 .
095562461 ΚΑΖΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΗΦΑΙΣΤΙΩΝΟΣ 154632 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.712.136,98-12.072.301,0021.784.437,98--- .
094255579 ΠΛΕΚΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΛΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠ ΣΥΜ ΟΔ ΩΡΑΙΟΚΑ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ16.271.524,7614.460,684.658.450,9420.944.436,38357.163,80475.904,83833.068,63 .
099742611 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ 066031 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ15.885.668,87-5.875.518,6521.761.187,52--- .
094420067 ΕΞΠΡΕΣ Δ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ46 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 019001 ΚΕΡΑΤΕΑ13.754.207,57-6.392.020,8820.146.228,45953.112,37619.105,311.572.217,68 .
999069060 ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ9.143.072,642.916.649,999.636.414,6121.696.137,24--- .
094165574 ΥΠΕΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ-ΤΡΟΦΙΜΑ-ΨΙΛΙΚΑ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ6 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 056429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ8.236.144,08-13.442.568,5821.678.712,66--- .
094231385 ΑΛΕΞ ΠΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ18 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΘΕΣΗ ΒΟΛΤΑ ΚΑΤΩ ΧΑΡΒΑΤΙ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ 015351 ΠΑΛΛΗΝΗ9.278.020,881.390,664.304.765,8313.584.177,374.812.580,593.256.880,428.069.461,01 .
094218719 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΡΩΣΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 059100 ΒΕΡΟΙΑ7.642.643,54-14.010.392,6421.653.036,18--- .
095410293 ΕΞΠΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 1514231 Ν ΙΩΝΙΑ7.623.560,49-13.968.571,1621.592.131,65--- .
094117620 ΑΠΟΣΤ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΕΑΨΑΛΟΣ 058400 ΑΡΙΔΑΙΑ7.200.736,58-14.374.862,7121.575.599,29--- .
094496480 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ4.176.063,18-5.559.928,939.735.992,115.090.177,916.746.419,1411.836.597,05 .
094196157 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Π ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ6.929.139,65-12.555.660,3419.484.799,99844.118,861.237.625,462.081.744,32 .
999374250 ΑΛΕΥΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4417778 ΤΑΥΡΟΣ12.496.372,74-8.984.875,5021.481.248,24--- .
094386371 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 3218543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.831.957,44-12.631.689,3321.463.646,77--- .
999571939 ΧΡ ΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1018648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ18.635.174,07-2.816.430,1721.451.604,24--- .
099919629 ΣΥΠΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙΔΗΛΕΣΙ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ18.739.396,91-2.096.854,3320.836.251,24253.373,97331.930,43585.304,40 .
095425687 ΟΡΙΖΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 318863 ΠΕΡΑΜΑ9.965.794,49-10.079.404,4620.045.198,95545.327,28803.054,771.348.382,05 .
099774891 ΛΙΣΤΡΟΝ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΙΞΟΥ 754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ14.159.864,53-7.139.291,6121.299.156,14--- .
091315679 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 9418546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.615.226,36-3.813.661,5617.428.887,921.528.534,692.321.684,633.850.219,32 .
998535470 ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΑΕ ΕΙΣ ΕΞ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΙΔ ΚΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΙΔ ΙΔΡ ΕΚΜΕΤ ΛΕΙΤ ΕΠΙΧ ΚΕΝ ΔΙΑΣΚ ΚΑΦ ΕΣΤ ΑΝΤ ΟΙΚΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 3-518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ6.614.003,844.216.208,196.839.794,4717.670.006,502.582.586,291.013.388,383.595.974,67 .
094325783 ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝΜΕΤΑΞΑ 9019400 ΚΟΡΩΠΙ7.543.292,12-13.653.504,3221.196.796,44--- .
999126543 V SERVICES ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜ23 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ15.288.662,09-5.867.476,4321.156.138,52--- .
094183291 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΛΑΓΚΑΔΑ 715343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ7.029.596,91-14.109.757,9921.139.354,90--- .
094338336 ΛΗΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 1410682 ΑΘΗΝΑ8.158.404,72-12.868.925,1621.027.329,88--- .
094129655 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΥΔΡΑΣ 1065302 ΚΑΒΑΛΑ6.785.998,03-7.251.742,2914.037.740,323.941.662,443.035.534,966.977.197,40 .
095226219 Α ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΚΑΡΑΜ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.509.761,17-13.473.724,8720.983.486,04--- .
999440269 FIRST LADY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 913121 ΙΛΙΟΝ13.213.876,36-7.670.176,3720.884.052,73--- .
094152855 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜ ΚΗ ΑΕΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 1718538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.679.660,48-10.762.356,8820.442.017,36176.428,84263.627,56440.056,40 .
094388770 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ7Ο ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 040400 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ3.539.745,07-1.996.701,675.536.446,7410.620.589,764.697.443,3115.318.033,07 .
999405636 ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΕ ΓΙΟΥΡΟΠ ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΕΠΕΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 2620100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ11.779.209,05-9.054.633,2720.833.842,32--- .
998961262 Ι ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΟΛΧΙΔΟΣ 2616777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ15.181.630,14-5.645.675,6220.827.305,76--- .
090026675 ΕΝΩΣΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΝΕΑΠΟΛΗ 050001 ΝΕΑΠΟΛΗ6.228.720,12-9.725.241,5615.953.961,682.194.776,072.635.634,564.830.410,63 .
095662712 ΚΟΥΡΙΕΡ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ 30 ΚΑΙ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 1610683 ΑΘΗΝΑ9.727.029,71-10.165.183,2319.892.212,94411.382,68450.509,77861.892,45 .
999236848 RONDA SHIPMANAGEMENT INCΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 7318536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ18.277.202,48-2.442.806,9020.720.009,38--- .
094086362 ΒΙΟΚΕΡΑΛ ΑΕΒΕ Σ-Γ ΣΑΠΟΥΝΑΣ6 Χ ΛΑΡΙΣΑ ΣΥΚΟΥΡΙ 041000 ΛΑΡΙΣΑ7.957.182,78-12.751.360,6720.708.543,45--- .
094173931 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΒΕΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΑΝΤΙΣΤΡΑΤΟΥ 2211853 ΑΘΗΝΑ7.743.760,87-12.888.279,3020.632.040,17--- .
094044832 ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΕΞΕΝΟΔ ΝΟΡΑ 070014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ15.810.486,86-4.811.249,2120.621.736,07--- .
094098190 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΝΕΣΤΟΥΑ.Ε.ΟΛΥΜΠΟΥ 2054630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.881.147,86-13.725.009,5420.606.157,40--- .
094133447 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΔΙΠΑΤΗΣΙΩΝ 88-9010434 ΑΘΗΝΑ11.894.599,39-8.694.529,6220.589.129,01--- .
094371843 ΜΠΙΝΓΚΟ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΕΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.857.011,04-13.724.079,4420.581.090,48--- .
099365628 ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ VISION PLUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΠΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ 136 ΚΑΙ ΜΟΥΔΡΟΥ 011255 ΑΘΗΝΑ9.520.179,65-8.707.537,3618.227.717,011.203.662,311.124.192,082.327.854,39 .
098006972 ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΑΕΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 3518542 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.474.607,31-7.078.386,9120.552.994,22--- .
093472392 ΚΑΠΑΛΑ Μ - ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΚΚΑΠΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 3912244 ΑΙΓΑΛΕΩ7.965.628,19-12.525.888,2420.491.516,43--- .
094005542 Μ Β Ν ΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣΙΚΕΛΙΑΣ 1811741 ΑΘΗΝΑ5.544.827,72270,0314.869.760,7220.414.858,47--- .
099788270 ΣΙΛΙΚΟΝ ΒΙΛΛΑΝΤΖ Α.Ε. ΕΙΣ-ΕΞΑΓ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 31 ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 010438 ΑΘΗΝΑ10.208.298,40-10.191.533,2120.399.831,61--- .
095702775 LIAISON ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕΙ ΛΟΧΟΥ 2615124 ΜΑΡΟΥΣΙ10.825.088,01-9.532.024,9020.357.112,91--- .
997947964 ΣΒΙΓΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤ3 ΧΙΛ ΛΑΜΙΑΣ ΦΡΑΝΤΖΗ 035100 ΛΑΜΙΑ-11.106.245,499.218.183,7620.324.429,25--- .
094276864 ΕΛΚΟΤ BIOMHXANIA EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕΚΡΕΣΝΑΣ 5811363 ΑΘΗΝΑ10.636.966,68-9.637.930,8120.274.897,49--- .
095141236 ΦΩΤΟΒΙΖΙΟΝ ΕΠΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1554624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.057.715,40-8.193.875,8920.251.591,29--- .
094055730 ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ ΑΕΑΕΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ6.657.194,25-13.434.166,8820.091.361,13--- .
094318337 ΙΝΤΕΡΓΚΡΑΝΤ ΧΑΙΤΕΚ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΥΠΟΛΟΓ ΕΦΑΡΘΗΣΕΩΣ 7117671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.021.055,99-13.021.009,3620.042.065,35--- .
094002460 ΒΟΚΤΑΣ ΑΕΓΚΥΙΛΦΟΡΔΟΥ 810434 ΑΘΗΝΑ5.098.088,69-9.608.919,6414.707.008,332.118.296,423.187.112,835.305.409,25 .
093215547 ΧΡΥΣΙΝΑ ΑΡΓΥΡΩ-ΣΙΑ ΕΕΣΟΥΛΙΟΥ 1517342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ7.359.830,79-12.575.490,1619.935.320,95--- .
097004599 ΑΛΕΜΑΤ ΑΕ-ΤΕΧΝ ΑΘΗΝΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 910559 ΑΘΗΝΑ6.645.003,60-13.289.281,2819.934.284,88--- .
094515413 Γ ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΑΕΚΟΡΜΙΣΤΑ 062047 ΠΡΩΤΗ9.761.171,74-10.153.107,1919.914.278,93--- .
095573291 ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΠ ΝΙΡΒΑΝΑ 315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ7.391.388,95-12.520.786,1619.912.175,11--- .
095640941 ΜΗΛΙΑΚΗ ΕΠΕΑΝΤ ΜΠΕΡΤΟΥ 7118758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ11.189.815,42-7.958.368,1119.148.183,53278.723,42402.673,83681.397,25 .
094420909 ΕΡΓΚΟ ΠΛΑΝ ΓΡΑΦ ΤΕΧΝΕΣ ΔΙΑΦ ΑΝΩ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΤΕΧΝ ΝΑΥΤΔΟΙΡΑΝΗΣ 8417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.434.603,72-11.370.478,8719.805.082,59--- .
095009796 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 26015561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ6.602.696,97-13.180.714,4119.783.411,38--- .
092746895 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΜ ΣΙΑ ΟΕΚΩ 613122 ΙΛΙΟΝ6.719.900,02-13.049.158,9619.769.058,98--- .
099526686 ΝΟΖΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 5511363 ΑΘΗΝΑ14.615.591,10-5.150.120,5219.765.711,62--- .
999664947 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ FROST ΑΕ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 48Β ΔΑ9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ12.631.648,46-7.102.823,4619.734.471,92--- .
095222896 ΜΠΑΣΕΜΠΟΞ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΕΠΕΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 3814233 Ν ΙΩΝΙΑ10.479.975,74-9.232.572,8019.712.548,54--- .
094109853 Μ ΤΟΥΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 2611741 ΑΘΗΝΑ7.089.132,05-12.604.027,3419.693.159,39--- .
094333076 AMASA HELLAS ΑΕΒΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΘ 107ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 40Β 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ8.693.758,1576.646,707.331.853,1816.102.258,031.906.763,231.679.354,973.586.118,20 .
095450973 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ CAMPUSΧΡΙΣΤΟΥΠΟΛΗ 019004 ΣΠΑΤΑ4.108.006,46-933.461,385.041.467,847.604.526,517.028.699,2614.633.225,77 .
094052414 ΠΑΕ Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΑΛΚΜΗΝΗΣ 6954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.467.197,92-8.886.044,8318.353.242,75835.651,74432.632,011.268.283,75 .
096007198 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣΦΟΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ5.551.377,91-3.090.900,868.642.278,776.159.601,074.803.100,7810.962.701,85 .
999704704 COSMOBEAUTY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΠΕ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ10.816.255,31-8.723.214,9219.539.470,23--- .
099004104 BND BORT GENERAL TECHNOLOGY ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΙΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΠΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 9018345 ΜΟΣΧΑΤΟ12.786.383,78-6.672.971,2319.459.355,01--- .
094333992 ΚΛΙΜΑΤΑΙΡ ΑΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣ-ΘΕΡΜ-ΣΥΣΤ-ΕΝΕΡ-ΤΗΛΕΠ-ΞΕΝ-ΕΠΙΧΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ8.328.540,79-6.339.289,4514.667.830,241.958.459,492.821.935,334.780.394,82 .
093486022 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο ΕΑΜΦΙΣΣΗΣ 830300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ6.445.022,37-12.973.369,6819.418.392,05--- .
094430245 ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ DMG ΠΡΟΒΟΛΗΚΗΦΙΣΙΑΣ 7411526 ΑΘΗΝΑ7.450.007,26-11.936.762,9819.386.770,24--- .
094429885 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΥΔΡΑΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 015344 ΓΕΡΑΚΑΣ12.257.505,54-7.110.661,9119.368.167,45--- .
095596427 ΑΛΜΑ ΕΠΕΣΤ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3154629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.304.291,69-12.041.785,5219.346.077,21--- .
094338834 ΚΗΡΥΚΟΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΕΛΦΩΝ 1832100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ7.535.770,88-11.793.594,5919.329.365,47--- .
092763671 ΑΦΟΙ ΠΟΛΙΤΗ ΟΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15413561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ7.063.834,77-12.254.084,5019.317.919,27--- .
094407010 ΓΝΩΜΩΝ ΑΕ4 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ7.309.714,40-11.625.088,3318.934.802,73162.946,38216.236,09379.182,47 .
082026398 Α-Ν ΒΛΥΣΙΔΗΣ ΟΕΧΑΜΟΜΗΛΟΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.640.431,40-11.671.932,0819.312.363,48--- .
099485313 ΑΦΟΙ Β. ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΠΑΜΙΣΟΥ 1712136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ13.167.974,997.087,386.136.102,1119.311.164,48--- .
094328564 ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΑΔΡΙΑΝΟΥ 9510558 ΑΘΗΝΑ8.962.620,60-10.329.009,2219.291.629,82--- .
095651353 ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ Κ ΕΠΕ16 ΧΙΛ ΑΘΗ ΚΟΡΙΝΘ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ7.844.848,36-11.419.495,8619.264.344,22--- .
094347610 ΜΗΝΟΣ Ε ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ4 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ7.723.590,05-11.535.480,3419.259.070,39--- .
095477555 ΛΑΜΑΡ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΔΕΛΦΩΝ 10916561 ΓΛΥΦΑΔΑ9.853.821,27-9.389.563,6719.243.384,94--- .
095778585 ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΑΛΔΙΡΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΤΑΛΑΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ9.369.711,32-9.832.433,4819.202.144,80--- .
999633332 ΑΕΤΟΣ ΜΟΛΟΣΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 914123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ10.030.145,06-8.662.750,8518.692.895,91207.551,63212.273,37419.825,00 .
095447599 ΑΞΑΚΟ ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 14911251 ΑΘΗΝΑ7.728.808,12-10.801.466,0318.530.274,15234.887,29322.056,79556.944,08 .
099076900 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ SAVE ELECTRICΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 6517671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.815.521,22-10.227.178,9319.042.700,15--- .
999696700 ΦΟΥΛ ΜΠΛΑΣΤΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΘΕΩΝ 2512461 ΧΑΙΔΑΡΙ12.678.744,43-4.983.434,8317.662.179,26617.220,00756.036,621.373.256,62 .
094449141 ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΕΙΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝΙ ΠΟΛΕΜΗ 1554248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.330.333,10-12.659.799,0118.990.132,11--- .
094178244 ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 310679 ΑΘΗΝΑ4.612.419,82-2.440.697,577.053.117,397.737.521,034.177.593,7711.915.114,80 .
094326823 ΘΕΡΜΟΙΛ-ΜΑΣΤΕΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΙΔΩΠΕΝΤΕΛΗΣ 1915235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ6.274.186,72-11.881.861,9318.156.048,65323.706,93485.900,30809.607,23 .
094256921 ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ ΑΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΤΑΙΡ ΕΣΤΙΑΤ-ΚΕΝΤΡ ΔΙΑΣΚΕΔΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 456429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ6.803.146,61-10.192.508,8216.995.655,43784.578,861.148.790,011.933.368,87 .
096037793 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣΠΛΑΤΕΙΑ ΟΣΕ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ5.131.679,94-9.270.556,7614.402.236,701.965.213,552.538.985,354.504.198,90 .
999717969 ΗΡΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ9.727.885,34-9.177.783,4918.905.668,83--- .
082219946 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕΑΙΔΙΝΙΟΥ 350200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ7.561.571,75-10.916.042,9518.477.614,70159.157,49238.273,73397.431,22 .
094503807 ΜΕΓΑΜΠΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΨΑΡΩΝ 27 ΚΑΙ ΜΕΘΩΝΗΣ 8818546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ10.548.834,04-8.314.643,9018.863.477,94--- .
094073993 ΒΙΟΜ ΗΛΕΚΤ ΣΥΣΚΕ ΕΛΕΚΤΡΕΞΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 518863 ΠΕΡΑΜΑ6.632.436,57-12.204.461,8918.836.898,46--- .
095686851 HKL HELLAS ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΠΑΡΘΕΝΗ 3713671 ΑΧΑΡΝΕΣ8.348.465,87-8.431.703,2616.780.169,13848.865,981.189.707,692.038.573,67 .
097916423 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕ IMEC GMBHΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ7.802.796,01-9.941.708,0317.744.504,04416.193,41609.353,181.025.546,59 .
094182522 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 041000 ΛΑΡΙΣΑ10.538.072,11-7.786.888,3018.324.960,41235.113,79186.266,84421.380,63 .
095507890 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΠΕ4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 035100 ΛΑΜΙΑ10.418.133,12-7.172.435,2617.590.568,38516.306,22605.803,211.122.109,43 .
094453025 ΧΑΙΚΑ ΑΕ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟ9 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ7.306.956,02-11.403.997,7718.710.953,79--- .
094027141 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΗΣΕΩΣ 30917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.156.467,95-10.519.534,3218.676.002,27--- .
095334440 ADVERTAISING PROMOTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΙΓΕΩΣ 5117675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.646.049,23-12.016.620,1718.662.669,40--- .
099358570 ΜΑΞΙΘΕΡΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΩ ΚΑΙ Δ.Τ.ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ6.941.713,10-10.893.107,7517.834.820,85324.059,73492.665,59816.725,32 .
094218836 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 5659100 ΒΕΡΟΙΑ6.903.623,70-11.730.093,2018.633.716,90--- .
095291619 ΗΛΑΚΑΤΗ ΕΠΕΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 117564 Π ΦΑΛΗΡΟ8.210.305,07-10.397.002,4518.607.307,52--- .
094411218 KAΠΝΙΚΗ Α ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.503.204,665.742.494,912.051.251,0413.296.950,614.038.777,721.266.184,565.304.962,28 .
094361143 TESSUTO ΑΕΒΕΑMAΛIAΔOΣ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ11.942.380,57-4.488.400,8216.430.781,39863.599,231.268.855,652.132.454,88 .
094028451 MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ8.250.312,66-9.632.366,7517.882.679,41337.739,70340.218,75677.958,45 .
099936560 ΕΡΓΟΜΕΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 34711144 ΑΘΗΝΑ10.135.944,25-8.396.921,3218.532.865,57--- .
094071047 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΚΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑ 4219400 ΚΟΡΩΠΙ9.424.482,80-7.001.350,7416.425.833,541.012.738,631.001.326,042.014.064,67 .
800317160 EUROGREEN SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 2211527 ΑΘΗΝΑ12.748.606,87-5.657.117,3518.405.724,22--- .
094082455 ΣΕΡΕΠΕΤΣΗΣ ΞΕΤΕ ΑΕΣΚΟΡΔΥΛΩΝ 2671305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ8.267.636,62-10.127.589,0818.395.225,70--- .
094279264 ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΒΡΕΣΤΕΖΑ 019011 ΑΥΛΩΝΑ10.970.475,38-7.391.425,5218.361.900,90--- .
099589661 ΡΟΤΑ ΞΥΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ9.790.520,96-8.519.119,5518.309.640,51--- .
095457600 ΓΟΥΟΤΕΡ ΠΑΡΚ ΑΚΟΥΑ ΣΠΛΑΣ ΑΕΡΟΥΣΟ ΛΑΚΟΣ 070014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ8.075.960,92-10.174.505,1018.250.466,02--- .
800230890 ΟΙΚΟΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ10.330.642,94-7.905.092,9418.235.735,88--- .
096049233 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝΞ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 2150100 ΚΟΖΑΝΗ7.771.825,08-6.860.225,2314.632.050,311.658.946,501.934.110,493.593.056,99 .
099378882 ΚΟΖΑΝΙΤΟΥ - ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΟΕΖΑΧ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2154646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ13.267.786,89-4.954.217,8118.222.004,70--- .
094329118 ΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ1 ΧΙΛ ΠΟΕ ΚΑΤ ΘΕΣ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ6.347.336,30-11.868.010,9218.215.347,22--- .
094207176 ATIC AEΚΑΝΑΡΗ 1110671 ΑΘΗΝΑ4.782.880,51-6.355.554,5011.138.435,013.016.052,044.057.627,467.073.679,50 .
094535829 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 244 ΚΑΙ ΔΑΒΑΚΗ 017600 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.976.209,53-11.791.712,6817.767.922,21178.411,01261.777,32440.188,33 .
095651250 EL-CAN ΕΠΕ25Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.417.549,46-11.698.864,9118.116.414,37--- .
095473650 ΤΣΑΜΠΙΟΝ ΜΑΡΙΤΑΙΜ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕΛΕΩΦ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3517455 ΑΛΙΜΟΣ14.963.255,84-3.141.784,9918.105.040,83--- .
999126579 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ13.386.587,32-4.681.330,7918.067.918,11--- .
099554741 POWER MODE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5811854 ΑΘΗΝΑ14.152.662,19-3.902.587,7918.055.249,98--- .
095357441 ΛΑΡΥΜΝΑ ΜΑΣΚΑ ΕΠΕΑΣΠΡΑ ΧΩΜΑΤΑ 235012 ΛΑΡΥΜΝΑ8.501.669,98-9.537.519,1818.039.189,16--- .
096000265 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΙΑΣΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1241222 ΛΑΡΙΣΑ5.608.199,5810.719,152.799.244,918.418.163,645.804.483,823.803.276,539.607.760,35 .
094372655 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΥΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΕΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΙΝΓΚ ΑΕΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 254643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.056.870,61-6.934.018,6217.990.889,23--- .
095621084 ΑΤΤΙΚΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΡΑΚ ΣΤΕΙΣΟΝ ΕΠΕΑΒΕΡΩΦ 1815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ6.506.730,72-11.462.167,8817.968.898,60--- .
094132217 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΦΕΡΟΡ ΑΕΒΕΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ9.012.158,28-6.903.029,6915.915.187,971.122.487,60897.987,382.020.474,98 .
094404252 ΜΥΛΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΙΟΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 067100 ΞΑΝΘΗ6.420.930,07-11.505.474,3817.926.404,45--- .
094346809 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΕΕΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 4526441 ΠΑΤΡΑ9.704.082,87-8.215.971,8017.920.054,67--- .
094154443 ΡΑΔΙΟ Α ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΣΕΙΣ ΑΕΓΡΗΓ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10018532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.718.688,8166.267,772.955.153,659.740.110,234.604.485,113.564.589,398.169.074,50 .
094050421 ΒΙΟΠΡΟΦΑΛ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΘΗΒΩΝ 20918454 ΝΙΚΑΙΑ10.172.429,41-7.722.672,3817.895.101,79--- .
094209460 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΝΑΥΤΙΛ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΕΤΑΙΡΒΙΠΕΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ13.539.729,79-4.351.219,6517.890.949,44--- .
094299122 ΒΑΝΕΣΑ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.920.644,50-11.955.455,9817.876.100,48--- .
095706448 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.076.702,27-11.770.077,1717.846.779,44--- .
094121786 ΜΟΥΛΤΙΝΟΞ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 1918545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.117.233,15-8.709.780,9017.827.014,05--- .
094458402 ΝΟΣΤΙΜΟ - ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ ΑΕΒΕΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 910678 ΑΘΗΝΑ6.418.182,84-10.176.039,0916.594.221,93494.902,27733.418,591.228.320,86 .
998506806 SAL KO MAR ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 3019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ12.862.137,52-4.919.019,5317.781.157,05--- .
999940356 ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1717672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ12.488.350,54-5.276.812,7917.765.163,33--- .
094137680 ΑΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ 064012 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ8.634.298,43-6.691.042,9315.325.341,361.551.483,95883.841,732.435.325,68 .
084103299 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΤΡΩΝ 026500 ΠΑΤΡΑ7.988.512,82-9.749.197,6917.737.710,51--- .
094189338 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΑΒΕΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΥΙΩΝ Β ΒΑΡΣΑΜΗΚΟΛΧΙΚΟ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ12.148.243,54-3.804.182,6315.952.426,17717.634,331.065.495,041.783.129,37 .
095264250 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚ ΤΡΑΧΑΝΑ ΕΠΕ ΒΕΚΑΤ ΕΠΕΛΕΩΦ ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 033200 ΙΤΕΑ5.850.859,31-11.828.347,1717.679.206,48--- .
094087137 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΧ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΙΤΙΟΥ 026441 ΠΑΤΡΑ8.883.941,91-8.778.990,3217.662.932,23--- .
099681698 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΘΕΣΗ ΒΑΡΚΟ ΔΔ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 024002 ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ11.162.400,58-6.497.579,6417.659.980,22--- .
095425896 ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΡΙΝ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΕΠΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1718531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.541.938,68-7.251.757,1616.793.695,84351.629,40513.773,93865.403,33 .
094232277 ΡΟΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΠΕΤΣΩΝ 7-918538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.419.734,20-9.899.154,4216.318.888,62575.980,93760.624,731.336.605,66 .
094362510 YZATIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΤΑΤΟΙΟΥ 133 ΚΑΙ ΚΩ 214451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ8.417.061,121.510,564.702.395,6013.120.967,282.901.543,701.619.762,224.521.305,92 .
094430130 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΞΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 15411257 ΑΘΗΝΑ8.177.345,78-9.449.924,3617.627.270,14--- .
094472445 ΠΕΤΡΟΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.386.639,98-9.223.400,3017.610.040,28--- .
094220440 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ Ι ΣΙΑ ΤΡΙΚΟΧΡΩΜ ΑΕ4O XΣΙΝΔΟΥ ΧΑΛΑΣΤ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ5.832.480,85-11.769.979,8217.602.460,67--- .
094435437 ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΥΓΙΑΣ 1614235 Ν ΙΩΝΙΑ13.158.551,90-4.441.893,5217.600.445,42--- .
094136610 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΑΒΕΕΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΣ 060064 ΚΙΤΡΟΣ6.943.771,26-10.058.063,1117.001.834,37231.582,63348.103,62579.686,25 .
090062127 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗΥΠΑΤΙΑΣ 1 Β10557 ΑΘΗΝΑ9.612.639,45-7.933.187,4817.545.826,93--- .
094369097 ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣΟΥΛΙΟΥ 441221 ΛΑΡΙΣΑ6.205.049,16-5.079.607,0511.284.656,212.731.211,223.495.804,136.227.015,35 .
094129587 ΛΑΣΚΟΥ ΑΒΕΕΓΕΩΡΓΙΑΝΗ 9564001 ΝΙΚΗΣΙΑΝΗ5.829.371,59-11.658.440,2717.487.811,86--- .
094128923 ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ (SECURITY) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.ΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42116346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2.815.158,67-2.729.542,275.544.700,945.941.198,205.999.474,2711.940.672,47 .
096000020 ΕΑΣΘ-ΑΓΝΟ ΣΥΝ ΠΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡ 46Α Ν 1892/90ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ6.192.229,71-11.179.043,6117.371.273,32--- .
082954480 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΤΣΙΧΛΙΜΠΟΥ 031100 ΛΕΥΚΑΔΑ5.985.391,24-11.308.252,5117.293.643,75--- .
999287455 ΜΕΣΑΖΟΣ ΣΤ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 27611255 ΑΘΗΝΑ14.827.718,35-2.431.435,0617.259.153,41--- .
999631547 DREAMWORKS CORPORATION HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Μ Μ Ε ΠΕΡΙΟΔ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑΣ 7 014562 ΚΗΦΙΣΙΑ7.088.556,89-10.165.315,2217.253.872,11--- .
099765360 MEDIA WAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7210678 ΑΘΗΝΑ9.767.736,10-7.446.010,3917.213.746,49--- .
094221484 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓEΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ν ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 1710432 ΑΘΗΝΑ6.718.420,20-10.493.242,2817.211.662,48--- .
094233410 ΠΑΡΑΝΤΑΙΣ ΑΕΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 1211141 ΑΘΗΝΑ10.346.070,73-6.852.053,5317.198.124,26--- .
094257929 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΑΕΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 056334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ5.443.876,05-10.975.219,6316.419.095,68308.632,35465.291,28773.923,63 .
094055011 ΕΡΓΑΣ ΑΤΕΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2511527 ΑΘΗΝΑ5.270.361,43-9.435.928,9514.706.290,381.159.358,071.295.746,142.455.104,21 .
094383610 ΠΕΤΡΟΧΕΜΚΑ ΑΝ ΒΙΟΤ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 618451 ΝΙΚΑΙΑ10.154.666,49-7.005.027,1217.159.693,61--- .
094494911 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ MAGIC FRESHΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 6210560 ΑΘΗΝΑ11.564.213,90-5.549.344,5017.113.558,40--- .
095578471 ΑΛΦΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛ ΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 417121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.812.584,09-11.258.751,3117.071.335,40--- .
094540540 ΖΕΛΙΑΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ17 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣ ΒΕΡ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ4.943.852,25-4.988.848,859.932.701,104.084.421,703.012.670,407.097.092,10 .
094178416 Δ ΑΣΓΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΩΝΛΕΩΦ ΝΑΤΟ 12019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.660.330,72-8.366.026,2217.026.356,94--- .
096007186 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ν ΚΙΛΚΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2061100 ΚΙΛΚΙΣ1.873.131,93-1.584.183,133.457.315,066.624.774,696.908.852,5113.533.627,20 .
999658627 ΑΡΓΥΡΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 40218758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ7.109.995,65-9.833.235,0316.943.230,68--- .
999389700 ΔΗΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΖ ΔΑΛΑΜΠΕΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 367100 ΞΑΝΘΗ9.703.698,74-7.232.390,7216.936.089,46--- .
099956778 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣΦΑΙΔΡΑΣ 954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ12.091.229,46-4.825.052,3116.916.281,77--- .
093243835 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΑΛΙΒΕΡΙ 034500 ΑΛΙΒΕΡΙ6.452.445,03-9.203.693,4215.656.138,45559.177,14698.441,041.257.618,18 .
094105866 ΤΕΝΕΤ ΑΕΜΑΡΝΗ 3310432 ΑΘΗΝΑ5.637.782,98-11.260.668,9516.898.451,93--- .
094119477 ΕΡΓΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΤΟΥΡΗ ΦΩΚΙΔΟΣ 3415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ10.147.724,05-6.123.741,3516.271.465,40246.898,27371.547,22618.445,49 .
999853617 PRIME CALL CENTER ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΕΡΑΚΙΟΥ 1010443 ΑΘΗΝΑ5.596.108,65-4.769.662,9210.365.771,573.237.470,833.277.687,726.515.158,55 .
094392052 ΦΥΣΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΡΙΖΟ 058500 ΣΚΥΔΡΑ6.520.356,87-10.325.989,5416.846.346,41--- .
094201590 ΣΥΝΕΤΑΙΡ ΠΡΑΤΗΡ ΕΜΠ ΔΙΑΝ ΠΟΤΩΝ ΣΠΑΕΑΕΒΕΑ ΕΣΩΤ ΠΕΡΙΦ 054628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ7.104.070,70-9.727.546,1416.831.616,84--- .
094509340 ΙΤΑΛΙΚΟ DESIGN ΥΨ ΡΑΠΤ ΑΕ ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΑΝΤ ΠΑΡ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΙΔ ΝΕΩΤ ΔΙΑΦ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΡΓ ΕΚΜ ΚΕΝΤΡ ΨΥΧ ΚΑΙ ΣΥΝ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 15317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ11.782.030,14-5.046.466,5016.828.496,64--- .
094445492 SONON ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 6710431 ΑΘΗΝΑ9.150.087,55-6.513.201,6615.663.289,21631.415,26531.049,341.162.464,60 .
090154403 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ5.596.038,18-11.184.855,0016.780.893,18--- .
094355972 ΑΒΑΚΟ Α ΚΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΕΟΙΤΗΣ 2216344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ8.976.027,49-7.803.076,3916.779.103,88--- .
999407678 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ EVOCAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 2510432 ΑΘΗΝΑ11.762.186,10-4.961.990,4116.724.176,51--- .
092801723 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 071306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ10.512.058,63-6.212.098,7116.724.157,34--- .
081100581 ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΕΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ5.800.692,80-10.908.423,5616.709.116,36--- .
997927664 ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ANIMAL HEALTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 15318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.338.447,93-6.997.124,2816.335.572,21208.025,80132.765,61340.791,41 .
095353964 SUN PEARLS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΒΡΙΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ5.500.942,69-11.108.687,4416.609.630,13--- .
094510165 FANTASY CRUISES ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 1214671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ7.753.593,58-8.761.246,8316.514.840,41--- .
099884625 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 8750200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ9.806.818,76-6.677.611,0516.484.429,81--- .
094346545 ΑΦΙΣΑ-ΚΑΡΤΑ -ΚΟΡΝΙΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 13326224 ΠΑΤΡΑ12.019.943,64-4.464.089,0216.484.032,66--- .
094376040 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ν ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΕΟΔΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.580.117,11-1.373.874,692.953.991,805.677.183,347.846.635,9213.523.819,26 .
095177190 ΣΕΡΒΙΑ ΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕΣΕΡΒΙΑ 050500 ΣΕΡΒΙΑ6.297.899,93-10.157.546,1516.455.446,08--- .
095652558 PLANETWORKS ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΟΝΙΤΣΗΣ 615125 ΜΑΡΟΥΣΙ12.281.270,14-4.167.965,8616.449.236,00--- .
084144165 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΙΟΥΠΤΣΙΔΟΥ 1155133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ7.155.412,96-9.272.326,3116.427.739,27--- .
094094374 ΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓ ΤΕΛΙΟΠΚΑΡΟΛΟΥ 2710437 ΑΘΗΝΑ5.182.382,16-10.579.830,5815.762.212,74263.253,95397.442,39660.696,34 .
094055219 ΛΑΝ ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 2314451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ6.618.316,72-4.876.084,0611.494.400,782.447.321,462.473.920,304.921.241,76 .
099011076 ΣΕΡΒΙΣ ΚΛΑΜΠ SERVICE CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΧΙΛΛΕΩΣ 2117778 ΤΑΥΡΟΣ5.625.769,32-8.784.766,3714.410.535,69791.367,871.197.981,861.989.349,73 .
999901306 IVORA VENTURES(AΙΒΟΡΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ)ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 14418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.567.925,87-2.818.783,5416.386.709,41--- .
099889276 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΑΧ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΜΠΩΝΑ 085108 ΚΡΗΤΗΝΙΑ7.688.480,14-8.687.358,2516.375.838,39--- .
095361104 ΕΛΑΙΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΠΑΓΑΣΩΝ 2812136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ9.463.382,20-6.878.155,7316.341.537,93--- .
082832753 ΣΠΥΡΟΥ Γ ΟΕΓ ΚΑΡΤΑΛΗ 3268100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ5.405.320,87-10.907.874,1016.313.194,97--- .
099995301 ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 1162124 ΣΕΡΡΕΣ11.531.538,15-4.747.316,1616.278.854,31--- .
094240265 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 3511528 ΑΘΗΝΑ5.387.035,53-10.854.092,3016.241.127,83--- .
998535931 KAROUZOS KALAMAKIOU ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4916674 ΓΛΥΦΑΔΑ10.538.736,58-5.682.591,0816.221.327,66--- .
094067439 ΠΑΕ ΑΟΚ ΚΑΒΑΛΑΣΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6865403 ΚΑΒΑΛΑ5.987.892,17-9.694.799,2815.682.691,45223.248,33305.759,60529.007,93 .
081642517 Α ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΙΑΒΑ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ6.952.594,90-9.253.079,1716.205.674,07--- .
094054143 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΙΚΡΑΣ 055132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ8.394.607,47-6.275.654,9314.670.262,40878.732,31640.645,361.519.377,67 .
094169630 ΣΙΝΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΣΟΡΡΑΧΗ ΦΥΛΛΙΔΟΣ 062042 Ν ΖΙΧΝΗ5.699.934,62-10.453.276,3216.153.210,94--- .
998897223 ΠΡΕΒΕΖΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ10.138.841,95-5.479.851,5415.618.693,49236.646,58251.172,78487.819,36 .
082742538 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ KAI ΣΙΑ EΕΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 2210561 ΑΘΗΝΑ10.836.269,65-5.249.004,5716.085.274,22--- .
094137409 ΖΛΑΤΗΣ Α.Β.Ε.ΕΝΕΑ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΝΑ 058200 ΕΔΕΣΣΑ11.135.454,21-3.727.485,8314.862.940,04637.104,26576.659,191.213.763,45 .
081147870 ΣΥΡΟΥ Ο-Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΜΑΛΙΑΔΑ 027200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ5.321.376,66-10.753.666,0116.075.042,67--- .
099956361 HABEB SAAD KAI ΣΙΑ ΕΕΔΕΛΦΩΝ 9454643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.146.332,30-8.211.550,9513.357.883,251.197.653,661.500.942,282.698.595,94 .
095536492 ΝΗΡΕΥΣ-Θ ΧΑΡΑΜΗΣ ΕΠΕΗΛΕΙΑΣ 1118863 ΠΕΡΑΜΑ5.551.092,49-8.072.847,6613.623.940,15974.161,521.439.612,142.413.773,66 .
094051190 FACE ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 214121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.796.404,76-5.495.533,449.291.938,203.126.552,023.608.181,006.734.733,02 .
095125906 ΜΑΡΕΝΚΟ ΕΠΕΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.780.211,82-1.345.741,485.125.953,304.669.356,966.226.744,4010.896.101,36 .
094051245 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 581100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ9.249.431,6186.758,306.340.354,5315.676.544,44251.378,8984.228,48335.607,37 .
094098846 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΕΡΜΟΥ 5354623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.172.536,89-10.470.467,3315.643.004,22163.620,08201.167,03364.787,11 .
094353604 INTERSEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ 811742 ΑΘΗΝΑ----6.599.010,759.381.372,7315.980.383,48 .
094096761 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕΓΡΑΜ ΒΙΤΣΙ 13054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.146.235,96248,1710.832.360,9315.978.845,06--- .
094012404 RENOLIT ΕΛΛΑΣ ΑΕΠΡΟΟΔΟΥ 412241 ΑΙΓΑΛΕΩ9.144.032,72-6.819.264,1915.963.296,91--- .
999283296 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 5618648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ7.698.293,24-8.252.728,5315.951.021,77--- .
999607836 ΦΑΡΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 31017673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ8.382.227,55-7.468.709,5115.850.937,06--- .
095506174 SOFT CENTER ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΞΕΙΠΛΑΤΩΝΟΣ 1415234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ13.999.112,32-1.851.741,0515.850.853,37--- .
094354810 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΜΕΛΑΝΤΙΑΣ 3411631 ΑΘΗΝΑ7.278.407,17-7.602.489,3014.880.896,47435.495,47533.430,14968.925,61 .
093693533 ΠΑΤΣΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 2411471 ΑΘΗΝΑ9.022.719,58-6.819.478,4715.842.198,05--- .
082844961 ΛΑΜΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1041222 ΛΑΡΙΣΑ8.907.880,77-5.116.705,5414.024.586,31913.765,62878.150,251.791.915,87 .
999251876 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΧΥΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε ΠΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΑΝΑΚΟΥ 4619300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ12.786.024,34-3.028.551,0615.814.575,40--- .
095486712 PORT HELLAS ΕΠΕΣΚΥΛΙΤΣΗ 2111473 ΑΘΗΝΑ5.564.140,41-10.246.127,8815.810.268,29--- .
094005591 ΕΡΓΟΔΟΜΗΚΗΦΙΣΙΑΣ ΛΑΜΨΑ 111524 ΑΘΗΝΑ6.797.150,02-8.966.211,9815.763.362,00--- .
093400010 ΒΑΛΑΗΣ Θ-ΣΑΙΤΗ-ΒΑΛΑΗ Α ΣΙΑ ΕΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9017237 ΔΑΦΝΗ5.227.905,26-10.533.119,6615.761.024,92--- .
094025123 ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΕΛΕΩΦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41414122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ5.852.178,201.256,069.886.732,8015.740.167,06--- .
094428700 BOLINE ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 4911526 ΑΘΗΝΑ6.083.891,25-9.634.716,3015.718.607,55--- .
094394703 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡIKH ΒΙΟΜHXANIKH ΕΤAΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓ ΑΒΕΡΩΦ 34Α14232 Ν ΙΩΝΙΑ6.768.043,20-8.916.343,5615.684.386,76--- .
999406541 ΕΜΗΠΡΥΛ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 1010560 ΑΘΗΝΑ8.088.593,16-7.587.778,0715.676.371,23--- .
095500330 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΕΡΙΣΣΟΥ 3-514343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ5.523.547,38-10.113.187,8015.636.735,18--- .
998674629 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ11.156.739,63-4.402.147,5815.558.887,21--- .
094433143 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5610678 ΑΘΗΝΑ5.876.459,80-1.876.657,347.753.117,145.135.519,602.655.510,817.791.030,41 .
095645451 ΕΝΤΑΣΗ ΦΙΛΜ ΕΠΕΑΚΡΩΝΟΣ 911633 ΑΘΗΝΑ8.392.110,67-7.127.931,4315.520.042,10--- .
094383006 ΑΕΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΑΒΚ 230316674 ΓΛΥΦΑΔΑ7.123.539,15-6.765.484,8713.889.024,02777.798,23840.732,311.618.530,54 .
082531330 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 11654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.075.241,69-7.432.132,5415.507.374,23--- .
094298672 ΙΟΤΕΞ ΑΕΜΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.774.605,70-9.727.360,9515.501.966,65--- .
094527111 ΑΣΤΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 213671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.501.404,30-7.989.834,2515.491.238,55--- .
093269064 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΚΕΤΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΑΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 317561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ6.726.805,62-4.954.415,6311.681.221,252.158.726,991.638.485,313.797.212,30 .
997180750 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 11117237 ΥΜΗΤΤΟΣ3.471.760,00-468.483,243.940.243,2410.163.997,201.342.905,5911.506.902,79 .
999379779 ΟΣΚΑΡ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1311743 ΑΘΗΝΑ----6.984.319,808.443.119,8615.427.439,66 .
095143579 ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗ ΑΦΟΙ-ΣΙΑ ΕΠΕΣΙΤΟΧΩΡΙ 062200 ΝΙΓΡΙΤΑ5.094.815,09-10.303.650,3515.398.465,44--- .
094177180 ΑΤΚΟΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 3715233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ5.420.710,70-9.968.433,4715.389.144,17--- .
094277492 ΚΟΣΜΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΜΟΥΣΚΟΥ 1115772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ6.951.873,09-8.430.916,6115.382.789,70--- .
095340298 ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΕΦΕΣΟΥ 2116121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ5.331.916,02-10.046.360,5815.378.276,60--- .
099771458 ΑΠΣ Ο ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2756727 ΝΕΑΠΟΛΗ11.283.313,64-4.088.743,3115.372.056,95--- .
094509271 ΦΕΡΜΑ ΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΚΕΣ ΕΠΣΕΙΣ ΑΝΑΤ ΚΡΗΤΗΚΑΝΑΡΗ 5-718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ13.065.979,98-2.296.591,3215.362.571,30--- .
094298900 ΚΛΙΜΑΛΕΒΗΤΕΧΝΙΚΗ KLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ7 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ8.722.219,55-6.041.334,6114.763.554,16346.691,86225.213,70571.905,56 .
096076929 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΤΟΜΩΝ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΥΝ Π Ε14ΟΝ ΧΛΜ ΘΕΣ ΑΓ ΒΑ 057010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ7.627.215,18-5.878.993,1513.506.208,33772.118,831.054.548,851.826.667,68 .
094409757 ERGO TEXTILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΟΛΥΜΠΟΥ 3157009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ7.573.017,3335.191,422.824.241,0410.432.449,792.188.144,092.671.235,144.859.379,23 .
094532803 ΕΧΕΔΑΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΙΜΩΝΟΣ 8710442 ΑΘΗΝΑ5.457.245,74-6.620.575,3012.077.821,041.316.175,761.893.365,733.209.541,49 .
095444548 ΜCM ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΓΡΥΠΑΡΗ 2Α17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.082.984,12-8.195.199,0915.278.183,21--- .
094283900 ΧΑΝΑΡ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΚΟΒΑΤΣΗ ΛΟΦΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ6.194.309,12-2.196.759,448.391.068,564.231.654,762.649.553,066.881.207,82 .
092086919 ΑΦΟΙ Κ ΠΑΠΠΑ ΟΕΞΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ5.444.766,53-9.816.815,4315.261.581,96--- .
999416940 ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΟΤΑΡΑ 6718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.396.713,43-6.560.252,2914.956.965,72194.368,8556.096,43250.465,28 .
095578298 Σ Π ΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΡΟΙΚΟΝΗΣΩΝ 117122 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.170.309,23-10.003.029,1315.173.338,36--- .
094435197 ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΟΣΓΟΥΡΟΥ 411141 ΑΘΗΝΑ6.689.960,14-8.467.871,8815.157.832,02--- .
095274334 ΠΟΛΙΤΗΣ Σ-Ν ΕΠΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2415344 ΠΑΛΛΗΝΗ9.833.506,83-5.306.581,4815.140.088,31--- .
999694663 PRIZE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΛ ΑΘΗΝΩΝ 22512461 ΧΑΙΔΑΡΙ8.210.684,30-6.926.045,7015.136.730,00--- .
094148111 ΑΦΟΙ Β ΖΑΚΚΑ ΑΕ3ΧΛΜ ΟΔ ΑΓΡ ΑΜΦΙΛ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ7.428.083,13-7.704.930,8115.133.013,94--- .
998897721 ΣΑΙΝΤ ΤΖΩΝ ΓΚΑΡΝΤΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ9.961.243,29-5.166.772,9315.128.016,22--- .
094136530 ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕΑΡΜΕΝΙΟΙ 024500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ9.666.831,66-5.450.729,3415.117.561,00--- .
091851790 ΜΠΟΝΑΣ ΧΡ- ΠΕΡΑΚΗ Α ΟΕΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 617236 ΥΜΗΤΤΟΣ9.032.815,18-6.062.839,4215.095.654,60--- .
099358895 ΦΩΤΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 8654248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.509.710,00-9.549.514,0615.059.224,06--- .
094051208 ΧΑΡΑΛ Β ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 1410677 ΑΘΗΝΑ3.325.591,33-3.092.836,346.418.427,673.842.258,864.792.694,808.634.953,66 .
094009749 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ.ΑΕΕΡΜΟΥ 6510563 ΑΘΗΝΑ1.155.460,162.469,502.339.209,263.497.138,924.583.621,016.965.476,5311.549.097,54 .
094266465 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ5.284.823,19-9.725.040,9815.009.864,17--- .
099549350 FORCE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2413561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ6.301.378,63-7.921.787,7314.223.166,36317.661,49464.325,40781.986,89 .
081902589 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΡΙΤΣΑΣ-ΣΙΑ ΟΕΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 119100 ΜΕΓΑΡΑ5.057.861,44-9.915.369,8514.973.231,29--- .
099359775 ΟΝ ΛΑΙΝ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΣΜΥΡΝΗΣ 714341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.787.674,82-7.397.402,1112.185.076,931.185.994,021.596.665,172.782.659,19 .
094421537 TVX HELLAS ΑΝΩ ΕΤΑΙΡ ΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΒΙΟΜ ΧΡΥΣΟΥΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 2610558 ΑΘΗΝΑ----6.228.205,388.735.475,5614.963.680,94 .
099798618 Λ ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΓ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.013.128,92-4.507.682,3114.520.811,23188.290,91253.401,99441.692,90 .
999863174 FOCUS FINANCIAL SERVICES ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1614234 Ν ΙΩΝΙΑ2.617.275,94-3.030.135,615.647.411,554.727.807,234.574.104,349.301.911,57 .
095319412 DOT ΚΑΙ DASH DIRECT ΕΠΕΣΤ ΣΤΡΕΙΤ 11Α15237 ΦΙΛΟΘΕΗ7.661.810,10-7.284.505,4414.946.315,54--- .
095259447 ΑΓΚΟΠΙΑΝ ΓΧΕΙΜΑΡΑΣ 915125 ΜΑΡΟΥΣΙ6.839.776,96-8.098.744,7614.938.521,72--- .
094017817 ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΓΕΦ ΜΕΓΑΝΙΤΗ 025100 ΑΙΓΙΟ11.128.167,49-2.834.772,6613.962.940,15602.410,55364.659,95967.070,50 .
094439878 ΕΠΑΥΛΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3 ΤΡΙΤΟ ΧΛΜ Λ ΣΠΑΤΩΝ 019004 ΣΠΑΤΑ4.734.547,52-6.870.536,9711.605.084,491.560.369,081.759.700,813.320.069,89 .
999124979 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ10.215.513,49-4.701.582,3714.917.095,86--- .
998052447 Γ ΜΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΙΑΝΤΟΣ 8217563 Π ΦΑΛΗΡΟ11.226.657,52-3.673.680,3514.900.337,87--- .
094019386 ΑΕΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΕΣΑΜΟΥ 5115125 ΜΑΡΟΥΣΙ11.947.848,13-1.984.048,4113.931.896,54860.014,7478.363,58938.378,32 .
094226511 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΛΟΥΔΗ ΑΕΟΜΟΝΟΙΑΣ 10765302 ΚΑΒΑΛΑ9.894.174,06-3.194.876,5613.089.050,621.359.387,92391.541,921.750.929,84 .
094051210 ΛΥΡΑ ΑΕΒΕΠΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 10013671 ΑΧΑΡΝΕΣ4.118.052,62-8.362.536,8312.480.589,45982.954,941.376.339,752.359.294,69 .
099344880 CORFU SEA GARDENS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΚΑΒΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 049080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ9.344.139,09-4.332.796,0013.676.935,09586.776,24575.827,681.162.603,92 .
800089213 TOP TEN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2754624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ9.708.012,85-5.127.791,4114.835.804,26--- .
094465990 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ ΑΕΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 2318453 ΝΙΚΑΙΑ5.923.226,26-3.701.823,779.625.050,032.378.481,822.797.011,415.175.493,23 .
095506069 COMPUTERS REPARING CENTER ΕΠΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 1910682 ΑΘΗΝΑ8.005.590,30-6.763.870,0314.769.460,33--- .
094385522 ΔΗΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.263.211,51-8.918.764,0714.181.975,58231.595,14346.656,00578.251,14 .
094289257 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΝΑΥΛΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3519400 ΚΟΡΩΠΙ11.315.146,26-2.955.699,2214.270.845,48339.425,78147.776,88487.202,66 .
094342614 ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤ MISS SILVER ΑΒΕΕ ΓΥΝ ΕΣ ΕΝΔΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 9854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.875.628,64-9.852.956,3014.728.584,94--- .
082027684 Γ ΚΑΦΕΤΖΗΣ-Π ΚΑΡΑΤΖΑΣΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 9913671 ΑΧΑΡΝΕΣ4.898.985,61-9.797.673,4214.696.659,03--- .
094140008 ΠΑΣΧΟΣ Α-ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΑΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 5610678 ΑΘΗΝΑ----5.844.777,068.827.185,7614.671.962,82 .
999976537 ΦΩΤΟΕΞΑΓΩΓΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΖ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 1454248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ8.841.525,98-5.827.151,8714.668.677,85--- .
094365615 ΑΦΟΙ Ν ΜΟΙΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 1826222 ΠΑΤΡΑ6.858.629,09-6.755.214,5113.613.843,60408.229,91612.084,861.020.314,77 .
095192421 ΚΟΜΠΡΑ ΕΛΛΑΣΣΚΙΠΗ 2817673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.859.817,73-9.735.705,4614.595.523,19--- .
099972674 BOARTES HELLAS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 1614671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ6.847.321,33-7.732.083,0614.579.404,39--- .
998470160 PORFIRIO ΠΟΡΦΙΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΡΣΗΣ 3114231 Ν ΙΩΝΙΑ7.593.229,63-6.978.248,9914.571.478,62--- .
094355984 ΠΡΩΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1712241 ΑΙΓΑΛΕΩ6.999.910,87-5.805.687,4312.805.598,30689.514,231.048.697,211.738.211,44 .
094326270 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΚΑΤΕΧΑΚΗ 61Α ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ 011525 ΑΘΗΝΑ468.927,77-68.199,33537.127,108.613.406,925.362.592,6513.975.999,57 .
094109380 ΕΥΗ ΑΕ ΞΕΝ ΤΟΥΡ ΕΠΙΧΦΑΛΗΡΑΚΙ 085100 ΡΟΔΟΣ3.833.400,14-5.731.711,379.565.111,512.064.714,262.855.002,424.919.716,68 .
082696799 Ε ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Η ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 9615773 ΖΩΓΡΑΦΟΥ10.608.003,40-3.829.338,4214.437.341,82--- .
094200507 ΑΕΝΑΟΝ ΑΕΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 066300 ΔΟΞΑΤΟ5.542.911,41-6.505.243,5612.048.154,97968.104,451.409.450,172.377.554,62 .
094021505 ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 4011742 ΑΘΗΝΑ5.668.565,60-8.194.313,0713.862.878,67237.090,30313.468,10550.558,40 .
094198102 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΗ ΕΛΛΑΣΠΡΟΣΚΥΝΑ 035005 ΜΑΡΤΙΝΟ5.015.037,65-8.349.148,8613.364.186,51411.117,95605.765,251.016.883,20 .
094536107 LEAD CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣΛΑΖΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟ 316674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.448.087,60-8.917.576,8714.365.664,47--- .
098089459 VOLK EASTMED INFRASTRUCTURE LIMITEDΜΗΛΙΩΝΗ 410673 ΑΘΗΝΑ5.398.045,13-6.369.368,8011.767.413,931.300.077,321.263.633,952.563.711,27 .
094292090 ΑΓΡΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ1Ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔ ΔΙΔΥΜΟΤ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ12.096.273,06-2.224.498,0314.320.771,09--- .
081647802 ΑΝΑΜΕΛΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΤΣΟΠΟΙΙΑΣΜΥΣΤΡΑ 114232 Ν ΙΩΝΙΑ5.052.309,50-9.254.150,3914.306.459,89--- .
999775948 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ 3749100 ΚΕΡΚΥΡΑ10.907.796,01-3.370.424,6514.278.220,66--- .
095598525 P G TV ΕΠΕΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 17Α10683 ΑΘΗΝΑ5.062.137,21-9.212.853,5514.274.990,76--- .
094134388 ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΠΑΚΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 3413671 ΑΧΑΡΝΕΣ7.249.351,79-7.022.667,5314.272.019,32--- .
999316639 RG ΚΑΡΜΑ ΕΝΔΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 5111855 ΑΘΗΝΑ11.198.768,17-3.069.753,9414.268.522,11--- .
094438925 KOSMART ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗ15 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ6.567.658,86-6.868.176,1013.435.834,96359.349,73430.311,50789.661,23 .
999859806 ΜΙΚΡΟΤΣΙΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΜΥΚΟΝΟΥ 1916346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ6.484.981,67-7.254.732,8913.739.714,56180.981,07275.086,07456.067,14 .
094125656 ΕΡΓΚΟΝ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 10011472 ΑΘΗΝΑ6.969.551,20-5.983.040,6312.952.591,83846.690,25386.662,351.233.352,60 .
099771250 STRUCTURA ΑΕΤΕ ΑΝ ΕΜΠ ΤΕΧ ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ 13 ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡ ΚΕΝΤ EUROTECH 057001 ΘΕΡΜΗ8.925.551,87-5.258.749,5014.184.301,37--- .
095450021 ΒΙΟΡΑΠΤΙΚΗ ΕΠΕΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 517778 ΤΑΥΡΟΣ6.414.607,64-7.763.741,9714.178.349,61--- .
095513990 ΣΙΛΚΟ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 1810563 ΑΘΗΝΑ5.535.950,68-8.593.704,8914.129.655,57--- .
095769681 ΝΤΙΤΖΙΤΑΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΛΕΩΦ ΑΘΗΝΑΣ 1016671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ2.575.241,88-1.233.591,163.808.833,045.208.757,175.077.688,6310.286.445,80 .
093675969 ΔΑΛΑΜΠΕΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 367100 ΞΑΝΘΗ8.737.618,73-5.311.942,4614.049.561,19--- .
999139796 ΚΩΝ ΝΕ Π ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΣΙΔΟΥ 415772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ9.139.742,79-4.842.346,5713.982.089,36--- .
096000068 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥΝ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 1537100 ΑΛΜΥΡΟΣ6.012.968,96-1.615.034,637.628.003,593.068.709,413.284.500,546.353.209,95 .
094353942 ΤΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΣ 2010557 ΑΘΗΝΑ4.880.351,52-9.095.062,9313.975.414,45--- .
099172580 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΚΑΣΤΟΡΧΗ 11-1322100 ΤΡΙΠΟΛΗ10.923.741,67-3.020.724,4613.944.466,13--- .
094398290 TERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡ ΓΕΩΡΓΙΚ ΕΚΜΕΤΑΛ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΕ6 ΧΛΜ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 041000 ΛΑΡΙΣΑ2.594.808,32-2.252.803,524.847.611,844.643.637,254.441.644,539.085.281,78 .
099761717 ARCADIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ7.784.276,50-6.147.027,4913.931.303,99--- .
094124973 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΔΟΥΚΑ ΑΕΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 854624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.931.494,35-8.995.743,9513.927.238,30--- .
095391169 ΒΑΦΕΙΟΦΙΝΙΣΤΗΡΙΟ ΕΚΤΥΠΩΤΗΡΙΟ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΙΟΒΗΣ 1911146 ΓΑΛΑΤΣΙ5.798.638,92-7.426.874,7413.225.513,66270.646,87388.199,37658.846,24 .
099076578 TRIANGOLO ΜΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ 1111742 ΑΘΗΝΑ9.617.286,86-2.358.262,3611.975.549,22784.617,351.121.208,001.905.825,35 .
094211835 ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 5810445 ΑΘΗΝΑ4.969.535,65-8.911.011,1113.880.546,76--- .
800087951 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΕΛΙΣΣΙ 058100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ6.896.803,29-6.983.441,9813.880.245,27--- .
081289938 ΠΑΤΗΝΙΩΤΗ Π-ΚΑΤΣΑΡΑΣ Φ ΟΕΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 2516341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ5.748.685,48-8.117.471,7313.866.157,21--- .
094165052 ΦΑΡΜΠΕΤΕΞ FARBETEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑΜΑΝΔΡΕΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ6.883.057,76-6.580.124,9413.463.182,70223.337,04171.168,24394.505,28 .
094461744 EXTRAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 20614122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.469.480,57-6.482.622,4112.952.102,98376.621,99521.132,57897.754,56 .
094320959 OLEA ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΣΕΙΣ ΑΕΛΕΩΦ ΛΑΥΡΙΟΥ 4819400 ΚΟΡΩΠΙ8.307.742,61-5.490.761,6613.798.504,27--- .
094088527 Σ Κ Π ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΒΕΕΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 3217674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ5.274.910,80-8.132.758,8813.407.669,68151.696,16229.062,35380.758,51 .
999954810 ΑΓΑΠΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΛΕΩΝΙΔΟΥ 34 ΚΑΙ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 010436 ΑΘΗΝΑ6.038.597,80-7.722.690,1613.761.287,96--- .
094326859 ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 16811251 ΑΘΗΝΑ6.246.087,43-7.048.680,5413.294.767,97185.449,66260.136,05445.585,71 .
093217147 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι-ΣΙΑΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 9317672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ10.212.181,53-3.506.350,4513.718.531,98--- .
998475917 RETCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 1515127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ9.188.324,33-4.528.323,6513.716.647,98--- .
095547482 ΠΥΛΙΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑΖΑΧ - ΤΡΟΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖ ΔΗΜΟΚΡ 1316675 ΓΛΥΦΑΔΑ2.639.715,58-4.119.959,476.759.675,052.977.964,423.966.370,746.944.335,16 .
094162480 ΒΕΡΓΑΚΗΣ Α Ε Β Ε7 ΧΙΛ ΗΡΑΚΛ ΜΟΙΡΩΝ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.116.246,85-7.572.605,4713.688.852,32--- .
095078360 ΠΙΤΡΙΑ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 4411742 ΑΘΗΝΑ3.422.550,14-10.266.094,5413.688.644,68--- .
094434324 Λ ΚΑΦΙΡΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΝΩΟΣ 1013121 ΙΛΙΟΝ7.707.190,40-5.974.096,9713.681.287,37--- .
094328459 GRECOIMPORT ΑΝΩΝ ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΠΑΠΑΓΟΥ 2414342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.841.630,72-8.833.767,9713.675.398,69--- .
094150180 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 112 ΑΓ ΠΑΥΛΟΥ 212132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ9.019.821,77-4.211.349,0513.231.170,82166.084,30249.096,19415.180,49 .
099002774 ΝΕΑ ΔΟΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΡΥΤΣΑΣ 2118345 ΜΟΣΧΑΤΟ5.069.970,82-7.408.127,8112.478.098,63460.794,24699.214,431.160.008,67 .
094012754 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΞΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΜΒΥΞ ΠΒ ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΧΡ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣΕΡΜΟΥ 5210563 ΑΘΗΝΑ3.514.896,335.384,8510.078.639,6313.598.920,81--- .
094432005 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 44211143 ΑΘΗΝΑ5.628.064,58-5.650.206,2611.278.270,841.283.643,921.009.354,532.292.998,45 .
099405981 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΕΛΠΙΔΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 638446 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ6.877.278,48-4.966.158,3511.843.436,831.130.958,35580.492,271.711.450,62 .
094320738 ΕΥΡΩΚΑΤ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧ ΝΑΥΤΙΛ ΜΕΤΑΦΟΡ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1714561 ΚΗΦΙΣΙΑ5.146.621,29-8.389.854,4413.536.475,73--- .
095566503 ΥΦΑΣΜΑΤΕΧ ΕΠΕΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 8217672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.885.519,33-8.646.580,3113.532.099,64--- .
095401352 ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΚΑΡΠΕΤΣ ΕΠΕΒ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 717342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.731.239,32-8.796.481,6713.527.720,99--- .
099034502 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΠΙΝΟΥ 8211251 ΑΘΗΝΑ6.615.669,65-2.945.476,879.561.146,522.760.558,871.174.544,373.935.103,24 .
095222466 ΠΛΟΙΟΣΚΑΛ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2818756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ4.309.106,90-7.954.721,8712.263.828,77496.496,68734.270,191.230.766,87 .
094322676 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΓΚΑ ΑΤΕ MEGA STAΙΘΑΚΗΣ 215233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ9.123.641,14-4.364.134,3113.487.775,45--- .
094154824 T V GROUP A EΑΚΡΙΤΑ 918410 ΝΙΚΑΙΑ4.472.644,83-9.014.889,4013.487.534,23--- .
094410326 ΜΠΟΥΛΣΑΜ ΑΕΕΕΕ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝΟΠΩΡΟΚ ΟΙΚΙΑΚ14 ΧΛΜ ΘΕΣ ΠΟΛΥΓΥΡ 057001 ΘΕΡΜΗ5.515.832,17-7.971.065,3813.486.897,55--- .
999537319 ΚΙΝΗΤΟΜΑΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 0663200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ11.160.633,96-2.324.119,7013.484.753,66--- .
094352110 PRIME TIME ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΣΕΩΝ ΠΚΗΦΙΣΙΑΣ 12711526 ΑΘΗΝΑ8.720.258,08-4.737.420,4613.457.678,54--- .
094386414 Α.Ε. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9917672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.257.642,33-7.167.305,8613.424.948,19--- .
094054874 RAXEVSKY ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΩΝΟΥ 112131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.290.961,65-1.807.567,456.098.529,105.547.385,041.755.176,647.302.561,68 .
095709600 VAS-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ-ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 14518536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.897.381,15-4.481.443,9913.378.825,14--- .
094085107 ΠΕΛΛΑ-ΟΛΥΜΠΟΣΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3559200 ΝΑΟΥΣΑ1.671.900,91414.120,315.465.369,857.551.391,072.307.149,433.506.906,535.814.055,96 .
084134682 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ Δ-ΓΙΑΝΝΟΜΗΤΡΟΣ Β ΟΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 914121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.382.132,75-6.979.627,0813.361.759,83--- .
094140635 ΒΙΟΚΕΡΑΜ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ3 ΧΙΛ ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 035100 ΛΑΜΙΑ6.885.645,01-5.280.938,0712.166.583,08470.239,03705.893,241.176.132,27 .
094268864 ΦΛΑΜΕΝΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 6656429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ7.403.402,72-5.928.256,5013.331.659,22--- .
095533489 ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΟΙΛ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΠΕΕΛΕΥΣΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 3913122 ΙΛΙΟΝ4.630.249,10-8.699.859,6213.330.108,72--- .
094342976 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΕΕΓΝΑΤΙΑΣ 9554635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----10.195.090,483.119.959,4113.315.049,89 .
094501586 ΕΚΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΟΡΟΦΟ 812242 ΑΙΓΑΛΕΩ5.725.869,37-7.200.132,8412.926.002,21163.154,96209.919,26373.074,22 .
094342282 ΤΕΧΝΟ ΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2657009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ6.340.522,44-3.099.052,699.439.575,132.009.439,171.844.543,503.853.982,67 .
095651168 ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΕΠΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ -ΤΥΠΟΠΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΔΙΑΤΡΟΦΗΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2819300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ5.125.801,91-8.165.117,0113.290.918,92--- .
084204154 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Φ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7954627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.865.887,09-5.420.346,4913.286.233,58--- .
094040716 ΣΕΡΒΟΣ Γ ΣΙΑ ΑΒΕΕ ΔΙΑΝΑΚΑΤΟΥΝΗ 3754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.696.663,6344.526,266.956.924,0410.698.113,931.030.179,141.542.510,222.572.689,36 .
094417653 KNOWLEDGE TRUST-INVESTMENT ΑΝ ΣΥΜ ΤΕΧ ΜΕΛ ΕΜΠ ΒΙΟ ΕΤΙΜΒΡΟΥ 1011257 ΑΘΗΝΑ5.611.367,01-7.199.895,1912.811.262,20180.667,50273.646,52454.314,02 .
094448630 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΤΕΒΕΒ ΡΩΤΑ 1461100 ΚΙΛΚΙΣ4.221.274,49-6.106.275,5610.327.550,051.182.828,621.728.869,782.911.698,40 .
094041910 Δ ΚΕΛΑΙΔΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΠΙΣΣΩΝΑΣ 034018 ΚΑΘΕΝΟΙ6.460.757,95-6.770.008,5713.230.766,52--- .
094230143 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝΣΠΥΡΟΥ ΛΟΥΗ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ 015123 ΜΑΡΟΥΣΙ5.816.584,05-7.395.723,3313.212.307,38--- .
094270405 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΚΡΗΣΤΩΝΗ 061100 ΚΙΛΚΙΣ7.399.462,95-5.812.227,4413.211.690,39--- .
094207914 LEON ENGINEERING ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ-ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΣΟΚΑ 819600 ΜΑΝΔΡΑ3.411.702,69-4.292.987,237.704.689,922.706.911,772.787.709,215.494.620,98 .
095048080 ΖΙΕΛ ΑΜΠΕΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΘΗΝ ΒΙΟΜ ΜΗΧΑΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 2118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.472.906,24-8.078.830,1612.551.736,40256.116,14387.273,06643.389,20 .
095451539 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΠΕΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 1810559 ΑΘΗΝΑ4.364.678,66-8.823.769,5513.188.448,21--- .
099361168 ALDO AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝΟΔ ΕΛΥΤΗ 9813341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ7.590.248,58-4.529.588,0212.119.836,60558.717,12499.104,591.057.821,71 .
094210680 VELAN ΑΕΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 059200 ΝΑΟΥΣΑ2.002.551,97-5.208.003,547.210.555,512.367.202,613.593.625,495.960.828,10 .
094406847 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΕΜ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ 4562121 ΣΕΡΡΕΣ3.208.574,93-5.938.450,909.147.025,831.821.837,622.193.484,654.015.322,27 .
094157236 ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΗΜ62 ΧΛΜ ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 027051 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ5.793.074,58-7.344.255,8913.137.330,47--- .
094248945 ΕΥΡΩΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ AEΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410679 ΑΘΗΝΑ4.224.998,81-8.470.631,9212.695.630,73179.870,92246.962,72426.833,64 .
099910807 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 1132100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ6.626.730,00-6.479.104,2213.105.834,22--- .
095662552 ΠΛΑΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΑΒΙΕΡΟΥ 4810438 ΑΘΗΝΑ5.140.816,98-7.959.806,4013.100.623,38--- .
094025880 ΔΑΜΙΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΗΜ ΑΕ6Ο ΧΙΛΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.169.807,18396,128.925.454,8013.095.658,10--- .
082101502 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ-ΣΙΑΑΝΔΡ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.592.724,02-8.463.572,2013.056.296,22--- .
095613060 ΕΝΔΥΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ55 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 032011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ6.325.324,39-6.325.520,9712.650.845,36168.580,50228.264,19396.844,69 .
094256797 ΜΕΣΑΙΚΟΣ Κ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΦΑΝΤΑΡΗ 155132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ4.249.168,32-6.529.609,4910.778.777,811.091.499,861.144.174,712.235.674,57 .
095108713 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΕΠΕΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΘ 92539 018863 ΠΕΡΑΜΑ----5.235.541,807.730.598,3512.966.140,15 .
999782442 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝΘΕΣΗ ΠΥΡΓΙ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 026500 ΠΑΤΡΑ8.261.447,77-4.152.920,7012.414.368,47335.932,57214.739,32550.671,89 .
099872767 ΓΟΥΙΝΠΑΚ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 2719200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.268.393,70-6.683.170,6312.951.564,33--- .
082068470 Σ ΚΟΙΛΑΚΟΣ-ΣΙΑ ΟΕΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 6411744 ΑΘΗΝΑ6.034.283,53-6.907.586,5512.941.870,08--- .
099739502 ΥΙΟΙ Δ ΚΑΙ Ι ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕΜΑΛΑΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ8.762.864,72-4.163.438,5412.926.303,26--- .
999848797 ΖΟΡΜΠΑΣ ΦΑΣΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓΙΑΣΤΡΙΑΔΟΣ 18112136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ7.061.850,53-5.856.860,3312.918.710,86--- .
097548450 ΚΟΙΝ ΑΦΟΙ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ-ΕΥΑΓ ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ 011473 ΑΘΗΝΑ4.236.418,59-8.680.360,3312.916.778,92--- .
096069650 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΙΟΥΦΑΡΚΑΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΓΑΝΝΙΑΡΗ 082100 ΧΙΟΣ11.593.838,68-1.299.925,0212.893.763,70--- .
095489923 GEBA ΕΠΕΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 27813562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ4.127.673,19-8.741.235,3612.868.908,55--- .
094448457 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΑΝΕΚΟ ΑΕΙΚΟΝΙΟΥ 11-1354453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.724.322,44-7.144.569,5912.868.892,03--- .
082972252 ΑΦΟΙ ΓΚΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ 066100 ΔΡΑΜΑ6.445.215,31-3.175.219,599.620.434,902.214.320,331.028.985,623.243.305,95 .
094084504 ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣΒΟΡΑΖΑΝΗ 366100 ΔΡΑΜΑ4.566.255,46-8.294.775,9912.861.031,45--- .
094395240 ΧΑΛΥΒΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜ ΕΜΠΟΡΕΤΑΙΡ ΥΛΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΑΛΕΞ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4515236 Π ΠΕΝΤΕΛΗ4.448.936,06-8.391.504,2912.840.440,35--- .
094188194 MONDIALPOL HELLAS SECURITY SERVICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ 1011526 ΑΘΗΝΑ2.105.142,31-708.214,572.813.356,886.480.273,473.542.446,8310.022.720,30 .
095302558 COTTONFIL ΕΠΕΚ ΠΑΛΑΜΑ 2311141 ΑΘΗΝΑ4.353.044,196.302,808.451.600,2712.810.947,26--- .
094508655 ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝ ΞΕΝΚΗ ΤΟΥΡΚΗΕΚΜΕΤΤΙΚΗ ΚΑΙΨΥΧΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΖΩΣΙΜΑΔΩΝ 1818531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.722.086,12-5.495.265,4711.217.351,59675.247,17914.841,761.590.088,93 .
094382267 ΝΕΔΑΣ ΑΤΟΕΑΝΤΙΟΠΗΣ 3417343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ8.173.571,11-4.606.582,4712.780.153,58--- .
094095752 ΒΛΑΧΟΥ ΑΦΟΙ ΜΕΒΙΚΑΤ ΑΒΕΤΕΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 1557008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.961.144,77-6.070.091,369.031.236,131.533.185,052.211.739,253.744.924,30 .
093735203 ΜΠΑΤΗΣ ΜΙΧ Κ ΣΙΑ ΕΕΠΛΑΣΤΗΡΑ 1315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ4.657.074,43-8.111.721,0312.768.795,46--- .
999851624 ΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ8.725.369,21-4.039.257,5512.764.626,76--- .
094284772 ΜΕΓΑ ΤΡΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ KAI ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΝΔΥΜΙΩΝΟΣ 13-1717564 Π ΦΑΛΗΡΟ4.538.011,04-8.223.525,7112.761.536,75--- .
999058591 ΔΗΜ Ο ΚΑΛ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 1711147 ΓΑΛΑΤΣΙ6.138.036,31-6.562.204,7112.700.241,02--- .
095378854 MARVI PLAST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 658100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ8.423.658,76-4.251.682,2912.675.341,05--- .
095245222 ΠΡΟΒΙΖΙΟΝΣ ΕΠΕ4 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΤΙΤΑΝ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 019600 ΜΑΝΔΡΑ4.811.527,04-7.857.943,3612.669.470,40--- .
094347972 ΚΟΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑΣ ΑΒΕΟΤΑΕΠΑΛΑΜΑΣ 043200 ΠΑΛΑΜΑΣ4.097.310,28-7.736.870,8511.834.181,13305.616,76458.911,24764.528,00 .
095403413 ΦΙΡΜΑ ΙΤΑΛΙΑΝΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6411528 ΑΘΗΝΑ5.193.724,69-7.391.094,0212.584.818,71--- .
998888091 ALYARA FASHION ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΡΕΟΥ 210551 ΑΘΗΝΑ9.136.900,29-3.411.436,1012.548.336,39--- .
099061866 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝΘΗΒΩΝ 381 ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΥ 212244 ΑΙΓΑΛΕΩ6.962.479,05-2.217.055,009.179.534,051.584.472,151.776.905,573.361.377,72 .
094017264 ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΦΟΙ ΚΛΩΤΣΟΤΗΡΑ ΑΒΕΕΣΥΝ ΤΡΙΚΚΑΙΟΓΛΟΥ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ5.094.154,35-6.656.780,6411.750.934,99307.374,23458.903,50766.277,73 .
095127266 ELECOMP - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.432.939,82-8.079.518,7712.512.458,59--- .
998617900 ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΓΑΛΕΩ 1411855 ΑΘΗΝΑ8.121.384,10-4.383.938,7012.505.322,80--- .
094015351 ΧΡΩΠΕΙ ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΒΕΙΚΟΥ 518547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.150.556,59-9.354.651,3212.505.207,91--- .
094430153 PROTECTA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΑΝΘ ΤΣΙΜΠΟΥΡΑ ΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ4.788.512,80-4.282.462,959.070.975,751.816.501,911.609.761,423.426.263,33 .
998218950 LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΠΑΡΑΛΙΑ 026500 ΠΑΡΑΛ ΠΑΤΡΑΣ8.494.804,21-3.991.635,9912.486.440,20--- .
099540017 FUNCTION ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 6415344 ΠΑΛΛΗΝΗ4.753.100,14-6.906.670,0611.659.770,20326.443,51484.149,67810.593,18 .
094320136 MICROMEDICA ΑΕΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 817234 ΔΑΦΝΗ4.127.166,70-8.339.566,9212.466.733,62--- .
095590080 ΙΝΤΕΡΦΟΡΕΞ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2116675 ΓΛΥΦΑΔΑ4.089.373,10304.796,438.061.421,2812.455.590,81--- .
094028358 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕΧΡ ΛΑΔΑ 310561 ΑΘΗΝΑ9.093.520,14-2.036.324,5211.129.844,661.098.068,87223.435,731.321.504,60 .
094016519 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 3538446 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ218.742,36-398.772,00617.514,364.688.877,707.127.359,7311.816.237,43 .
095627261 ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΠΑΤΡ ΙΩΑΚΕΙΜ 4017778 ΤΑΥΡΟΣ4.212.783,96-8.206.551,3112.419.335,27--- .
095630580 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΕΠΕΘΕΣΗ ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ 019600 ΜΑΝΔΡΑ4.124.781,58-8.287.237,5912.412.019,17--- .
094449190 ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΙΒΟΣ 057020 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ10.423.932,79-1.978.462,4712.402.395,26--- .
099364447 ΣΦΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΚΩΝ ΝΟΥ 610431 ΑΘΗΝΑ4.368.112,22-4.290.661,088.658.773,301.582.267,722.145.779,973.728.047,69 .
095308932 ΙΝΚΑ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ4.838.720,72-7.538.866,3612.377.587,08--- .
094510257 ΑΡΚΟ ΑΝ ΕΜΠ & METΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΕΞΥΠ/ΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝΑΛΙΜΟΥ 6617455 ΑΛΙΜΟΣ4.752.367,42-7.569.656,6512.322.024,07--- .
095459341 ΜΕΡΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 011528 ΑΘΗΝΑ4.093.554,75-8.200.256,3412.293.811,09--- .
095703225 EUROFILM COMMER CIAL MEDIA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΙΚΗΤΑΡΑ 610678 ΑΘΗΝΑ8.545.925,15-3.717.492,5612.263.417,71--- .
094054849 ΤΡΑΝΣΜΕΔ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 8518538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.359.007,85-6.791.589,1111.150.596,96439.919,66666.674,881.106.594,54 .
094051638 ΑΕΡΟΝΙΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057400 ΣΙΝΔΟΣ4.110.973,01-8.141.318,1912.252.291,20--- .
094068436 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 9285100 ΡΟΔΟΣ4.589.673,62-7.647.448,2012.237.121,82--- .
081361302 ΑΦΟΙ Ι ΧΑΡΙΜΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΠΑΜΙΣΟΥ 1712136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ6.520.182,062.636,855.690.610,9912.213.429,90--- .
999325716 ALUSTAR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΗΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 22916674 ΓΛΥΦΑΔΑ7.349.886,77-4.859.522,2712.209.409,04--- .
099327685 UNION METAL-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΚΑΤ/ΚΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΤΡΙΚΑΛΩΝ 2113671 ΑΧΑΡΝΕΣ8.787.230,21-3.397.658,4312.184.888,64--- .
999910014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1 ΧΙΛ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΖΥΓΟΥ 065500 ΚΑΒΑΛΑ8.305.199,71-3.871.978,4912.177.178,20--- .
999883112 ΗΛΙΑΣ Γ.ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΜΕΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 3111744 ΑΘΗΝΑ6.051.506,33-6.104.837,6912.156.344,02--- .
094041461 ΔΙΑΤΕΧ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΣΟΛΩΝΟΣ 9910678 ΑΘΗΝΑ3.832.418,42-7.545.838,8011.378.257,22308.192,51464.455,09772.647,60 .
099422258 ΟΙΚΟΣ ΜΙΣΣΙΑΣ ΑΕ ΤΗΛΕΠΩΛΗΣΕΙΣΓΡ ΓΟΥΛΙΑΝΟΥ 641335 ΛΑΡΙΣΑ6.884.378,86-5.266.444,7312.150.823,59--- .
094336816 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΩΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΛΙΣΣΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 22318344 ΜΟΣΧΑΤΟ4.013.377,59-8.122.260,8612.135.638,45--- .
099756001 VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 ΚΑΙ ΠΡΕΜΕΤΗΣ 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ3.189.579,18-813.656,984.003.236,166.338.868,401.762.634,858.101.503,25 .
094298149 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΑΙΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΑΓΧΙΑΛΟΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ3.031.027,74-9.066.421,3212.097.449,06--- .
099030712 ΤΡΙΒΙΑΛ ΕΠΕΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ 8411142 ΑΘΗΝΑ4.353.773,50-7.733.179,4512.086.952,95--- .
094085469 ΚΥΔΩΝ ΠΛΑΣΤ ΑΕ ATTCOTHENΥΜΗΤΤΟΥ 12311633 ΑΘΗΝΑ3.771.463,74-7.414.015,9511.185.479,69353.253,95537.053,64890.307,59 .
095366763 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΛΕΚΤΑ ΕΠΕΠΑΣΤΕΡ 1356532 ΠΟΛΙΧΝΗ8.596.523,21-3.473.516,1812.070.039,39--- .
091944865 ΚΟΥΛΟΥΣΗΣ ΟΕ2 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 050200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ4.207.127,37-7.831.438,1212.038.565,49--- .
095426451 ΕΞΠΟΤΡΑΝΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 410432 ΑΘΗΝΑ4.660.203,99-7.363.106,6612.023.310,65--- .
998341270 ΚΕΝΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΜΝΗΝΩΝ 5465403 ΚΑΒΑΛΑ6.903.990,96-5.116.420,5212.020.411,48--- .
099054722 ΛΙΝΚΟΛΝ ΤΡΕΙΝΤΙΝΓΚ ΑΣΣΟΣΙΕΤΣ ΛΙΜΙΤΕΝΤΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 14611472 ΑΘΗΝΑ4.837.679,15-7.178.958,3212.016.637,47--- .
094139777 ΜΠΕΤΟΜΑΡ ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΠΛΑΣΤΗΡΑ 216673 ΒΟΥΛΑ2.851.914,89-4.961.388,877.813.303,761.675.102,162.524.468,094.199.570,25 .
094022471 ΝΤΑΒΟΣ ΑΕ ΠΡΩΗΝ ΜΕΛΟ ΑΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 13012131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.838.631,55-7.757.399,8711.596.031,42162.010,09243.279,77405.289,86 .
099605051 ΜΑΡΓΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΑΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 4460300 ΑΙΓΙΝΙΟ7.411.420,05-4.559.541,4511.970.961,50--- .
094197117 ΑΦΟΙ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΒΕΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ3.990.667,84-7.977.854,5811.968.522,42--- .
094072671 ΚΩΝ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 211855 ΑΘΗΝΑ4.098.943,72941.401,743.790.293,898.830.639,352.134.901,39990.345,393.125.246,78 .
999309476 VIAGGIO ΑΝ ΕΤ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΠΑΡΑΓ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤ ΔΙΑΦΗΜ ΚΑΙ ΤΟΥΡ ΕΡΓΑΣ ΕΚΜΕΤ ΑΚΙΝ ΚΑΙΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 1311743 ΑΘΗΝΑ3.516.287,50-3.461.227,416.977.514,912.596.102,952.381.337,844.977.440,79 .
999862282 MEDITERRANEAN SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 5710432 ΑΘΗΝΑ3.859.533,67-5.285.877,569.145.411,231.209.955,371.593.224,212.803.179,58 .
094301331 ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣΜ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΒΕΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 518535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ9.263.692,50-2.224.081,0211.487.773,52308.943,44132.398,29441.341,73 .
094520030 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Β54634 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.877.847,41-7.049.861,5711.927.708,98--- .
099682474 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6119300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.174.353,33-3.746.959,4911.921.312,82--- .
998201758 SONEVEL ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 3915124 ΜΑΡΟΥΣΙ6.438.084,80-5.468.470,4111.906.555,21--- .
094429850 ΠΥΡΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 5810433 ΑΘΗΝΑ1.687.751,55-682.826,282.370.577,835.511.243,464.008.970,679.520.214,13 .
095380247 Α ΡΟΖΑΤΤΙ-Α ΤΣΟΚΑΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 416674 ΓΛΥΦΑΔΑ3.954.763,43-7.923.315,1011.878.078,53--- .
095674121 MILOMEL HELLAS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΑΕΗΣΙΟΔΟΥ 2210674 ΑΘΗΝΑ1.615.140,82-1.501.714,863.116.855,684.469.644,724.280.813,998.750.458,71 .
094243010 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΤΑΞΑ 48 ΚΑΙ ΠΑΝΔΩΡΑΣ 916674 ΓΛΥΦΑΔΑ----9.054.459,342.796.607,6711.851.067,01 .
094461013 ΣΤΑΝΚΟ ΑΒΕΕ-ΠΟΡΤΕΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣΛΝΑΤΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.009.854,95-7.314.368,3411.324.223,29217.970,28295.260,46513.230,74 .
997634308 ΜΟΣΤΑΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡ ΕΤΑΙΡΕΑΚΤΗ ΔΗΛΑΒΕΡΗ 1318533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.621.792,60-3.206.843,7811.828.636,38--- .
096055934 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ 37-3910553 ΑΘΗΝΑ1.106.417,97-892.441,751.998.859,724.270.348,875.552.675,059.823.023,92 .
094449699 ΚΑΖΙΝΟ ΜΑΤΖΙΚ ΕΛΛΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΘ ΣΟΦΟΥΛΗ ΣΕΝΤΕΡ 5754655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.014.310,72-7.804.688,0011.818.998,72--- .
099436158 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΕΝΑΝΤΙ ΙΘΑΚΗΣ 057400 ΣΙΝΔΟΣ8.869.059,08-2.947.124,1211.816.183,20--- .
094020662 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΟΛΟΥΚΡΑΥΣΙΔΩΝΟΣ 738333 ΒΟΛΟΣ2.708.692,47247.400,068.859.632,1911.815.724,72--- .
095491445 ΙΡΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΕΠΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2518533 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.111.557,7610.731,387.691.462,2211.813.751,36--- .
095450948 ART ΙΝ ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΕΠΕΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 1214122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ8.748.336,10-3.064.341,9811.812.678,08--- .
095526197 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΓΑΛΗΝΟΥ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ6.124.988,06-5.683.132,9011.808.120,96--- .
095610520 ABENNIR INTERNATIONAL EΠ EΣΠΕΡΧΕΙΟΥ 2811855 ΑΘΗΝΑ3.927.102,48-7.849.861,3311.776.963,81--- .
094079820 ΑΓΑΠΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 1712241 ΑΙΓΑΛΕΩ4.910.629,48-6.858.178,8311.768.808,31--- .
099111769 FEROSTAL-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ 211254 ΑΘΗΝΑ3.953.886,94-7.810.964,7011.764.851,64--- .
999924412 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Χ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΗΣ Α ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 355133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ8.685.580,12-3.061.667,0011.747.247,12--- .
082029481 ΦΩΤΗΣ ΛΑΔΙΚΟΣ-ΜΑΥΡΑΧΑΙΚΑΛΗ ΛΑΔΙΚΟΥΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 2029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ3.975.169,10-7.760.866,3211.736.035,42--- .
999281033 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1510677 ΑΘΗΝΑ6.275.807,83-5.454.062,7211.729.870,55--- .
095452536 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΦΙΛΙΚΩΝ 712131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ7.386.533,93-2.929.442,7810.315.976,71639.855,84745.302,711.385.158,55 .
093589569 ΝΙΚ ΣΚΙΝΔΗΛΙΑΣ-ΣΙΑ ΕΕΚΑΝΑΡΗ 4018344 ΜΟΣΧΑΤΟ3.827.920,78-6.858.259,9510.686.180,73400.091,97604.280,571.004.372,54 .
093616214 Σ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΟΜΗΡΟΥ 4317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ4.435.832,69-6.816.589,9411.252.422,63181.919,27251.898,25433.817,52 .
999016981 SAL KO HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΝΟΤΑΡΑ 5318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ8.501.341,25-3.168.729,0711.670.070,32--- .
999840879 GMK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2011362 ΑΘΗΝΑ5.582.919,06-6.083.052,0811.665.971,14--- .
094144148 ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ4.090.242,01-7.567.987,1011.658.229,11--- .
094306338 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΡΕΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 310 ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ 117673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ7.582.897,41-4.035.041,8411.617.939,25--- .
095225665 ΠΗΓΑΣΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΕΡΜΟΥ 154625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.850.300,62-7.733.498,7911.583.799,41--- .
095521903 ΜΑΡΟΥΣΗΣ Κ ΕΠΕΛΕΝΟΡΜΑΝ 23410443 ΑΘΗΝΑ4.578.446,54-7.002.873,4811.581.320,02--- .
099557210 ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΥΡΑΙΝΑ 084600 ΜΥΚΟΝΟΣ6.783.813,18-4.775.774,7311.559.587,91--- .
099360590 REPROGRAPHIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 2911745 ΑΘΗΝΑ5.831.788,31-5.703.962,8711.535.751,18--- .
094321667 Μ. ΤΣΙΡΕΚΑΣ Α.Ε. ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ13ΧΙΛ ΕΘΝ ΑΘΗΝ ΛΑΜ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ5.293.876,68-6.235.613,3311.529.490,01--- .
093698891 ΥΙΟΙ Δ ΖΑΝΝΙΚΟΥ-ΣΙΑ ΕΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17116122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ5.067.576,65-6.447.920,1511.515.496,80--- .
999864982 ΕΛΛΑΣ ΜΕΞ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΑΦΝΗΣ 1418122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ6.809.760,80-4.695.162,1411.504.922,94--- .
094393546 ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΤΕΧΝ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔ ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡ ΕΙΣ ΕΞΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 3410437 ΑΘΗΝΑ6.757.836,48-4.733.163,8711.491.000,35--- .
094439750 ΑΛΑΡΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3111855 ΑΘΗΝΑ2.126.016,70-4.160.709,726.286.726,422.144.362,503.055.004,225.199.366,72 .
095731955 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 1916231 ΒΥΡΩΝΑΣ4.419.861,20-7.031.657,5411.451.518,74--- .
094128984 ΔΙΑΔΗΜ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α ΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ3.317.229,70-4.410.366,317.727.596,011.707.906,762.005.537,133.713.443,89 .
094449638 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΑΓ ΜΗΝΑ 754625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.903.942,08-7.490.471,4911.394.413,57--- .
094236909 ΗΧΟΣ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΒΕΕ1 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.402.227,23-6.981.383,7211.383.610,95--- .
094175531 ΙΡΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 1941222 ΛΑΡΙΣΑ8.869.914,90-2.509.250,3911.379.165,29--- .
094313286 ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΜΑΛΑΚΑΣΗ 1311143 ΑΘΗΝΑ4.410.431,51-6.965.650,3011.376.081,81--- .
096083656 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝ.Π.ΕΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ8.277.155,98-3.098.029,5411.375.185,52--- .
999898623 ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.ΕΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 1313671 ΑΧΑΡΝΕΣ4.379.953,20-6.963.912,1311.343.865,33--- .
099325157 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΜΕΡΙΚΗΣ 2310672 ΑΘΗΝΑ5.521.070,64-5.815.956,0811.337.026,72--- .
094448513 ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΝΤΙΜΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΣΙΝΗ 15Α11528 ΑΘΗΝΑ8.433.205,35-2.897.479,3211.330.684,67--- .
099938619 INFOASSIST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 12811471 ΑΘΗΝΑ----7.677.461,893.639.262,1011.316.723,99 .
800310274 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΑΝΔΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 082100 ΧΙΟΣ6.557.499,57-4.741.211,8711.298.711,44--- .
092265750 ΓΥΑΛΙΔΗ ΑΦΟΙ ΟΕΚΡΙΕΖΗ 465302 ΚΑΒΑΛΑ4.468.378,28-6.809.490,8811.277.869,16--- .
082696554 ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Β- ΣΑΡΑΝΤΟΥ Σ ΟΕΚΩΝ ΠΟΛΕΩΣ 1114565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ4.080.271,44-7.189.053,6911.269.325,13--- .
094504552 ΙΝΤΡΑ ΚΟΝΝΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ4.395.014,39-6.850.959,7111.245.974,10--- .
094532796 ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝΒΙΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ7.251.056,86-3.571.246,5910.822.303,45212.213,99201.480,06413.694,05 .
998371133 BEAVER ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΑΤΣΑΤΩΝ 118450 ΝΙΚΑΙΑ5.402.943,40-5.829.574,4211.232.517,82--- .
999860657 ΛΑΜΔΑ ΝΑΥΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ 39618863 ΠΕΡΑΜΑ----5.953.438,645.265.750,8411.219.189,48 .
096000253 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 157200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ3.017.028,45-2.895.533,925.912.562,372.429.676,612.868.020,415.297.697,02 .
093473690 ΚΑΠΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ3.740.548,41-7.456.759,7711.197.308,18--- .
094299183 ΚΟΜΑΝΤΟ ΑΒΕΕ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΥΣ ΗΛΕΚΤΡ ΧΑΡΤ ΓΡΑΦ ΨΙΛ ΕΙΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 1912137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.944.262,48-7.251.878,6411.196.141,12--- .
099485602 DEFINE ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΕΠΕΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7512134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.189.867,97-6.083.888,9210.273.756,89367.784,03554.150,18921.934,21 .
094453154 ΓΑΙΑ ΦΡΟΣΤ ΑΕΒΕΑΝΤ ΒΛΑΧΑΚΗ 1754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.606.510,63-6.619.738,9110.226.249,54388.133,77575.954,15964.087,92 .
094207895 ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ Β ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΑΛΗΤΟΣ 054646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.663.941,93-4.525.359,0011.189.300,93--- .
093701212 ΗΛΙΑΔΟΥ ΒΕΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4415124 ΜΑΡΟΥΣΙ3.812.485,86-7.361.085,8711.173.571,73--- .
999402357 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ESSO OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1512242 ΑΙΓΑΛΕΩ5.614.113,22616.013,944.942.486,5011.172.613,66--- .
094175254 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΕΑΛΙΒΕΡΙ 034500 ΑΛΙΒΕΡΙ3.670.232,70-6.795.136,5710.465.369,27292.862,51392.870,07685.732,58 .
094036414 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΒΕ ΑΕ-NUMBER ONEΤΣΑΚΑΛΩΦ 1854636 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.904.085,01-7.242.114,4211.146.199,43--- .
094094480 ΜΠΕΜΠΕΛΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΠΕΙΡΑΙΩΣ 183Α11853 ΑΘΗΝΑ3.655.229,111.083,547.475.759,7011.132.072,35--- .
094295276 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 238334 ΒΟΛΟΣ5.425.424,97-5.700.687,5511.126.112,52--- .
094196888 ΑΒΕ ΠΑΡΑΓ-ΤΟΠΟΘ ΤΡΟΦ ΠΑΡΑΓ ΕΙΔ ΣΥΣΚ-ΠΛΑΣΤ ΥΛΩΝ ΑΕΓΑΜΒΕΤΤΑ 410678 ΑΘΗΝΑ3.482.338,05-7.613.708,7211.096.046,77--- .
099493165 ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ2ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ5.205.649,39-5.285.361,5010.491.010,89288.287,15312.996,86601.284,01 .
094274430 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΔΟΣ ΟΜΙΚΡΟΝ ΒΙΠΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 22 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ4.412.749,25-6.648.694,9211.061.444,17--- .
999099259 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 911635 ΑΘΗΝΑ6.114.237,55-4.946.371,9611.060.609,51--- .
095737622 RANIEL ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΕΠΕΧΕΙΜΑΡΑΣ 3918345 ΜΟΣΧΑΤΟ7.836.891,83-3.217.232,3611.054.124,19--- .
094231188 ΧΥΤΑΛ ΑΒΕΕΜΥΚΗΝΩΝ 4518454 ΝΙΚΑΙΑ5.554.430,71-5.493.249,3411.047.680,05--- .
099935119 ΔΥΝΑΜΙΚΗ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.ΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ6.816.739,88-3.496.110,2810.312.850,16318.584,08415.206,46733.790,54 .
095530217 ORACOM ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ 2516341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ7.445.089,57-3.591.050,2011.036.139,77--- .
094100999 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΕΙΖΑΡΙΟΥ 815234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.981.733,58-3.599.048,147.580.781,721.680.831,801.735.038,623.415.870,42 .
094002380 YORKSHIRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΧΗΜΙΚΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 312351 ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑ5.159.089,21-5.825.419,4510.984.508,66--- .
094185179 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 1410677 ΑΘΗΝΑ5.430.451,79-4.761.427,2610.191.879,05393.069,28379.854,37772.923,65 .
094387240 ΠΥΡΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 3066100 ΔΡΑΜΑ3.869.665,46-7.089.419,5210.959.084,98--- .
095600979 ΤΕΧΝΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΜΟΝ ΕΠΕΠΑΓΚΑΛΟΥ 542100 ΤΡΙΚΑΛΑ4.800.041,10-6.146.787,7410.946.828,84--- .
094369313 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΑΕ7 ΧΛΜ ΛΑΡ ΦΑΛΑΝΗΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ4.826.021,54-6.118.368,8510.944.390,39--- .
095437060 ΟΚΤΑΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕΘΕΜΙΔΟΣ 25 Β18233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ7.187.617,32-3.215.009,4010.402.626,72212.136,02311.649,47523.785,49 .
094394997 ΣΟΥΠΕΡΚΟΜΠΙΟΥΤΙΝΓΚ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 6215125 ΜΑΡΟΥΣΙ4.232.067,39-6.692.000,1410.924.067,53--- .
095572811 ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ KANTALI POROS ΕΠΕΚΥΠΡΟΥ 416452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ3.873.393,30-7.046.359,4110.919.752,71--- .
093677465 ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ4 ΧΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 038445 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ6.277.995,58-4.167.344,6610.445.340,24207.302,48241.598,23448.900,71 .
094197098 Θ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-Α ΝΙΚΟΥ ΑΒΕΒΙΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ3.038.463,61-6.054.585,909.093.049,51730.013,261.068.806,211.798.819,47 .
094250492 ΒΗΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΒΕΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 317778 ΤΑΥΡΟΣ2.925.923,07420,005.474.382,708.400.725,771.111.808,941.379.282,012.491.090,95 .
094073526 ΓΕΝΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑΤΖΩΝ ΚΕΝΕΝΤΥ 16212136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ6.171.426,25-4.130.848,9210.302.275,17266.387,33306.370,90572.758,23 .
998305420 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.497.045,93-3.368.404,7310.865.450,66--- .
099340253 ΟΡΤΙΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΙ ΔΙΑΤΗΣ ΕΠΕΒ ΣΟΦΙΑΣ 105-10711523 ΑΘΗΝΑ4.321.057,00-5.833.554,3810.154.611,38277.111,03421.207,28698.318,31 .
094027130 ΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓ6ΟΝ ΧΛΜ ΘΕΣΣ ΒΕΡΡ 056310 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ3.012.638,14113,856.211.931,189.224.683,17646.250,73970.858,881.617.109,61 .
094378254 MOBILE TRADE STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 3254640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.426.085,85-3.184.355,197.610.441,041.988.804,431.228.126,523.216.930,95 .
099863722 ΒΙΟΜΠΕΤΟΝ Γ.Ν.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 3649100 ΚΕΡΚΥΡΑ7.870.071,73-2.585.318,5610.455.390,29233.724,06127.546,73361.270,79 .
094111098 RIMA HELLAS ΑΕΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ3.237.866,19-5.942.708,399.180.574,58638.169,10967.215,861.605.384,96 .
094042920 ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β ΠΥΡΓΟΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ751.879,24-141.823,73893.702,975.923.511,983.968.590,359.892.102,33 .
998923233 ΕΛΛΕΝΙΚ ΙΜΠΙΡΙΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ338.654,49-257.123,90595.778,395.927.231,724.249.287,5910.176.519,31 .
095566712 ΑΛ ΧΡΥΣΑΚΗΣ-ΕΠΕΑΡΡΙΑΝΟΥ 3111635 ΑΘΗΝΑ5.303.973,64-5.422.137,7910.726.111,43--- .
094140094 ΑΒΕΕ PIGGY ABEEΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 1414568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ6.844.683,70-3.878.296,3710.722.980,07--- .
999676621 ΕΜΜ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 771409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ7.716.352,78-2.983.260,1810.699.612,96--- .
999781654 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 026500 ΠΑΤΡΑ7.201.891,41-3.497.404,9310.699.296,34--- .
094055582 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ Δ5 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 0054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.326.077,93-4.108.227,839.434.305,76523.615,71731.320,891.254.936,60 .
094225919 ΦΙΣΚΟΠ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΕΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 041500 ΛΑΡΙΣΑ2.898.531,01-2.845.424,645.743.955,652.209.181,382.735.290,254.944.471,63 .
081404251 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΑΝΝΑ-ΣΙΑΣΥΓΓΡΟΥ 22617672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.776.225,25-6.896.626,3910.672.851,64--- .
094151219 ΕΠΙΚΕΝΤΡΟΣΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 315233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ5.089.962,79-5.579.620,7110.669.583,50--- .
095641808 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 2410551 ΑΘΗΝΑ3.831.050,00-6.431.547,2510.262.597,25167.684,56233.201,60400.886,16 .
099700804 ΣΤΑΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1 ΧΛΜ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 035007 ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ7.123.698,09-3.537.591,9610.661.290,05--- .
094279159 ΜΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΕΕΛEBEΝΤΗ 1812132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.675.050,16-6.978.508,1810.653.558,34--- .
999648357 ΠΕΤΡΟΣ Α ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΥΠΡΟΥ 762122 ΣΕΡΡΕΣ5.092.260,67-5.552.370,9310.644.631,60--- .
094322690 ΓΕΩΜΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ 019600 ΜΑΝΔΡΑ3.534.331,50-6.582.032,2210.116.363,72223.713,79261.750,85485.464,64 .
094422896 BULLET ΔΙΑΦΗΜ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΕΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ 311635 ΑΘΗΝΑ5.875.336,44-4.707.107,8010.582.444,24--- .
094372016 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι ΘΩΙΔΗΣ ΧΟΤΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΕΙΧ ΣΟΥ 056610 ΣΥΚΙΕΣ2.612.215,43-1.651.982,564.264.197,994.187.903,502.128.726,726.316.630,22 .
094233298 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΒΡΕΤΤΟΥ 2513600 ΑΧΑΡΝΕΣ5.320.647,93-5.258.616,9610.579.264,89--- .
095754342 AGOULINO FACTORING ΕΠΕΡΟΔΟΠΗΣ 6618545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.149.184,07-6.420.937,0110.570.121,08--- .
099325796 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 3810676 ΑΘΗΝΑ7.031.266,57-3.524.246,3310.555.512,90--- .
094439528 GIARY GROUP ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 1911528 ΑΘΗΝΑ4.320.083,22-4.400.361,988.720.445,20828.963,05972.348,971.801.312,02 .
999643706 YPSILON LIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΧΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑΚΙ ΡΙΤΣΩΝΑ ΑΥΛΙΔΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ5.624.686,12-4.001.500,559.626.186,67469.244,24422.012,35891.256,59 .
094047729 ΕΛΛΑΣ ΕΛΕΚΤΡΙΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 36354628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.646.335,91-5.251.852,799.898.188,70244.153,34353.976,79598.130,13 .
095221887 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΟΣ Ε.Π.ΕΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1018648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ5.849.995,53-4.632.860,5610.482.856,09--- .
095357140 ΙΝΤΕΡ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2 218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.342.898,57-4.139.794,6610.482.693,23--- .
094531935 ΠΡΕΣΤΙΖ ΓΚΡΟΥΠ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΓΓΡΟΥ 15417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.480.630,79-3.961.137,7110.441.768,50--- .
998863650 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘ ΔΙΑΚΟΝΟΥ 571305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ6.134.624,92-4.305.613,8110.440.238,73--- .
094215510 AUTO RODOS AEΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 6085100 ΡΟΔΟΣ6.452.142,92-3.984.667,1010.436.810,02--- .
094398820 OFFICENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 2210553 ΑΘΗΝΑ4.675.919,85-5.756.073,3210.431.993,17--- .
094134051 ΒΙΟΠΛΑΣΤΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 712132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.285.536,14-5.301.311,918.586.848,05729.716,061.090.807,471.820.523,53 .
082282321 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΑΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΕ3 ΧΙΛ ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ5.777.019,83-4.331.872,5510.108.892,38162.540,15135.744,88298.285,03 .
095516782 ΕΥΡΩΠΗ ΟΡΙΟΝ ΕΠΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 7218535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.044.397,93-5.360.206,5710.404.604,50--- .
094200777 ΕΛΚΑ ΑΕ11 ΧΙΛ ΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.582.824,51-6.412.606,798.995.431,30561.600,15847.541,041.409.141,19 .
094474113 COSMOLIVA ΑΝ ΤΟΥΡ ΚΑΤ ΕΤ ΕΙΣ ΕΞΑΓ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΠ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 219100 ΜΕΓΑΡΑ6.825.606,73-3.573.860,2510.399.466,98--- .
094066492 ΚΡΙΣ-ΠΑΝ ΑΕΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ 912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.643.839,07-2.365.393,764.009.232,832.584.947,133.803.279,276.388.226,40 .
081548990 ΤΣΑΒΛΗΣ Γ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΙΚΟΝΙΟΥ 6117123 Ν ΣΜΥΡΝΗ4.137.715,91-6.258.418,7110.396.134,62--- .
998266173 FIONA PACK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΠΕΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26218546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.909.649,71-4.485.362,1610.395.011,87--- .
094171901 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΡΤΑΣΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 047100 ΑΡΤΑ3.809.688,93-6.583.791,1010.393.480,03--- .
099359726 Φ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Χ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕ ΕΠΙΠΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΟΡΦΕΩΣ ΠΑΡΟΔΟΣ 16411855 ΑΘΗΝΑ4.450.553,74-5.231.670,289.682.224,02311.443,49391.157,00702.600,49 .
099937868 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 11213671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.160.714,30-3.302.776,548.463.490,841.298.671,81614.872,641.913.544,45 .
094475183 ΠΛΕΙΑΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 18718345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.995.589,34-6.380.186,7710.375.776,11--- .
099824978 ΒΕΚΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ1.993.880,86-2.503.259,904.497.140,762.343.536,173.522.993,295.866.529,46 .
084049870 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΟΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΙΜΩΝΟΣ 1512135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.802.121,98-5.553.885,5910.356.007,57--- .
094249665 ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡ ΚΑΤΑΣΚ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΙΑΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 69Α10681 ΑΘΗΝΑ3.572.307,79-6.284.357,669.856.665,45206.549,92275.315,49481.865,41 .
999216155 SP RENT A CAR ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 16518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ----5.647.688,094.687.389,1810.335.077,27 .
095141513 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ16ΧΛ ΘΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ3.813.782,46-6.504.002,4610.317.784,92--- .
094493139 ΓΑΙΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΤΣΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.983.103,17-3.098.748,388.081.851,55895.473,821.338.885,722.234.359,54 .
094181840 ΜΠΙΝΓΚΟ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΑΕΡΟΓΚΟΤΗ 354624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.942.635,96-5.351.177,7710.293.813,73--- .
999965928 ΔΟΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΨΑΡΡΩΝ 813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ5.768.561,26-4.506.753,3810.275.314,64--- .
094052309 ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΛΕΥΚΟΘΕΑΣ 811633 ΑΘΗΝΑ3.582.084,11-6.689.252,4610.271.336,57--- .
094256379 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ30 ΧΛΜ ΒΙΠΕ ΛΑΚΩΜΑΤΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ6.754.614,08-2.691.692,809.446.306,88352.242,51464.588,77816.831,28 .
095153665 ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΟΥ 9112241 ΑΙΓΑΛΕΩ3.802.314,20-4.658.815,178.461.129,37749.187,751.043.008,831.792.196,58 .
095554370 ΣΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 718535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.467.741,82-4.775.730,7210.243.472,54--- .
091185912 Α ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ-Π ΟΡΦΑΝΟΣ ΟΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 1511741 ΑΘΗΝΑ7.540.127,97-2.683.000,9010.223.128,87--- .
094340541 ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΙΠΕ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ3.621.262,70-6.592.997,7410.214.260,44--- .
094170025 Μ Α ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΑΒΕΕΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ 052200 ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚ6.831.343,35-3.381.253,3610.212.596,71--- .
094131927 ΚΟΧΕΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣΟΠΙΣΘ ΕΚΟ ΔΙΑΒΑΤΑ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ3.938.957,27-6.268.347,6510.207.304,92--- .
095635826 ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ Κ- ΓΟΡΙΔΑΡΗΣ Ν ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 4254623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.318.458,33-6.162.110,399.480.568,72312.593,04389.714,60702.307,64 .
095415160 ΕΛΛΕΝΙΚ ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 11110434 ΑΘΗΝΑ3.595.633,03-6.585.317,5110.180.950,54--- .
095492221 ΑΘΗΝΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΣΠΟΡΑΔΩΝ 2811361 ΑΘΗΝΑ4.578.151,34-5.588.201,5710.166.352,91--- .
094195806 ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝ ΑΕΦΑΝΑΡΙ 067063 ΛΑΓΟΣ3.365.053,37-6.795.369,2810.160.422,65--- .
094530465 INTERNATIONAL CATERING AE ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ20 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 057004 Ν ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ4.707.504,90-5.450.935,8310.158.440,73--- .
099672665 GESTOTEL HELLAS AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ TYLISSOS BEACH 072200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ1.956.029,40-2.154.340,554.110.369,952.897.474,103.149.061,796.046.535,89 .
081405550 ΦΩΤΟΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΡΙΣΗΣ ΤΕΡΜΑ 1 ΧΛΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ7.131.929,01-3.001.194,2410.133.123,25--- .
099029866 TELEPRIME ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 100 ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ ΜΕΛΩΔΟΥ 211471 ΑΘΗΝΑ3.936.406,66-4.331.204,008.267.610,66927.540,88927.966,171.855.507,05 .
099521170 MEDIA PRINT ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 811635 ΑΘΗΝΑ5.706.603,10-4.035.134,249.741.737,34166.772,38210.981,23377.753,61 .
095507238 Δ ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΣ ΕΠΕΑΓ ΑΝΝΗΣ 10118233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.594.238,68-6.511.907,0810.106.145,76--- .
999083077 ΙΑΤΡΟΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΜ ΠΑΡΛΑΜΑ 13171500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.383.174,54-324.043,681.707.218,224.495.113,283.891.304,078.386.417,35 .
094029214 ALPHA KERAMICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ5 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚ 041222 ΛΑΡΙΣΑ5.972.908,26-2.370.594,638.343.502,891.043.547,17706.264,651.749.811,82 .
094206481 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΛΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 12513121 ΙΛΙΟΝ3.629.881,70-6.461.301,8110.091.183,51--- .
099816745 ΑΦΟΙ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 2034100 ΧΑΛΚΙΔΑ7.351.570,44-2.736.991,1310.088.561,57--- .
999938754 ΝΕΟΞΕΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΟΡΦΕΩΣ 18611855 ΑΘΗΝΑ2.691.359,06-2.778.618,875.469.977,932.261.245,522.347.560,554.608.806,07 .
094147010 ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΕΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 1156430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ4.183.643,85-5.892.626,6910.076.270,54--- .
999054217 ΣΗ ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 8885100 ΡΟΔΟΣ7.996.719,99-2.055.512,7610.052.232,75--- .
095450322 ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΗΜΗΤΡΟΣ 3117778 ΤΑΥΡΟΣ7.896.901,79-2.140.465,1310.037.366,92--- .
099736561 ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΝΔΑΡΟΥ 1232200 ΘΗΒΑ6.330.453,20-2.615.126,158.945.579,35467.461,80616.618,881.084.080,68 .
095595768 ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΕΑΘΗΝΑΣ 657008 ΔΙΑΒΑΤΑ3.140.439,02-5.964.141,669.104.580,68367.522,46549.999,06917.521,52 .
092977476 ΕΡΓΟΛΗΨΙΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Α ΦΩΤΑΚΗ Κ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 4838221 ΒΟΛΟΣ5.498.208,60-4.513.687,2410.011.895,84--- .
999604164 FILITO ΦΙΛΙΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΑΡΟΔΟΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4816675 ΓΛΥΦΑΔΑ4.741.590,09-4.753.732,859.495.322,94234.491,70280.183,77514.675,47 .
094420608 DONNA MODA ΑΒΕΕ ΕΤΟΙΜΩΝΕΝΔΥΜΑΤΩΝΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 10615232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.523.710,44-6.479.614,4810.003.324,92--- .
094109761 ΚΑΡΑΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΛ ΑΘΗΝΩΝ 22212461 ΧΑΙΔΑΡΙ3.332.849,52-6.665.251,549.998.101,06--- .
095555691 ΜΕΓΚΑΜΑΡΜ ΕΠΕΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 515123 ΜΑΡΟΥΣΙ2.614.856,88-3.745.168,726.360.025,601.487.330,082.143.193,833.630.523,91 .
999329254 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΛΑΤΩΝΟΣ 2417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ6.106.720,16-3.881.791,639.988.511,79--- .
094354809 INTERMEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 7611854 ΑΘΗΝΑ3.723.172,86-5.734.336,509.457.509,36221.033,34297.093,86518.127,20 .
094487354 ΖΕΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΙΣΚΗ 13954621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.568.147,32-5.407.238,939.975.386,25--- .
997574020 GREEN HARVEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 918536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-8.287.739,571.667.855,119.955.594,68--- .
094277086 ΚΟΥΡΒΑ ΑΕΒΕΘΡΑΚΔΩΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔ 7413671 ΑΧΑΡΝΕΣ5.062.043,35-3.537.916,578.599.959,92560.060,70793.495,201.353.555,90 .
095175159 ΑΛΚΟ ΕΠΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15811142 ΑΘΗΝΑ4.267.951,80-5.675.614,149.943.565,94--- .
094324290 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟMANAGEMENT AEΒΟΥΛΗΣ 3110557 ΑΘΗΝΑ3.522.367,69-6.417.329,629.939.697,31--- .
094050549 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.& ΣΙΑ ΑΕΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 110561 ΑΘΗΝΑ3.328.795,29-6.609.084,169.937.879,45--- .
094093200 ΔΡΟΥΒΑΣ ΑΕΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 2526223 ΠΑΤΡΑ3.308.408,52-6.616.385,049.924.793,56--- .
095446787 ΕΛΒΙΝΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 4119200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ6.238.161,66-3.682.829,179.920.990,83--- .
094321157 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΣΥΖΑΡΣ ΑΕΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5615354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ4.952.080,02-4.205.309,619.157.389,63301.462,63453.723,14755.185,77 .
999285530 Μ Μ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΝΕΩΡΙΩΝ 13618863 ΠΕΡΑΜΑ387.666,28-367.034,60754.700,884.442.159,154.703.411,589.145.570,73 .
095091150 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΩΤΗΡ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΑΕΣΤΑΔΙΟΥ 5110559 ΑΘΗΝΑ3.702.732,55-2.813.149,156.515.881,702.121.296,571.251.453,063.372.749,63 .
094007928 ΚΑΠΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝΚΑΛΑΜΙΔΑ 410554 ΑΘΗΝΑ3.319.009,87-6.567.416,379.886.426,24--- .
094508538 ΦΟΥΝΤ ΣΑΠΛΑΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΕΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1317455 ΑΛΙΜΟΣ3.454.374,49-5.333.273,128.787.647,61437.459,62653.238,191.090.697,81 .
082231738 ΚΩΝ. ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ - ΣΙΑ ΟΕΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 850200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ3.218.270,67-6.655.650,529.873.921,19--- .
095533860 ΤΥΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕΕΥΑΓ ΛΙΟΣΗ 2613121 ΙΛΙΟΝ4.018.633,15-5.853.550,709.872.183,85--- .
082955010 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕΑΠΠΙΑΝΟΥ 812131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.728.235,94-4.356.455,679.084.691,61335.998,87435.371,45771.370,32 .
094299552 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΒΕΕ ΒΙΟΤΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΠΡΟΙΝΜΑΡΜΑΡΑΓΧΙΑΛΟΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.480.412,85-7.366.103,629.846.516,47--- .
099874318 K.P.S. ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΠΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣΕΙΡΗΝΗΣ 2019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.301.531,25-3.464.697,606.766.228,851.331.127,131.735.122,403.066.249,53 .
091777284 ΑΦΟΙ Ι ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΟΕΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ3.263.638,44-6.565.178,129.828.816,56--- .
081075205 ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΓΜ ΟΕ3ΟΝ Χ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ3.978.159,30-5.850.420,469.828.579,76--- .
082948018 ΖΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΟΥΤΣΟ 067063 ΛΑΓΟΣ3.250.204,97-6.539.156,159.789.361,12--- .
095747511 GLOBAL LEISURE ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡ ΕΙΣΑΓ ΚΑΤΑΣΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΒΟΥΛΗΣ 1510563 ΑΘΗΝΑ4.914.201,44-4.874.285,799.788.487,23--- .
093483738 Κ ΓΚΙΩΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡΗΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3154352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.548.965,87-4.232.864,349.781.830,21--- .
094129618 ΞΙΦΙΑΣ ΑΕ ΙΧΘΥΗΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΤΡΟΠΗΓΗ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ2.068.724,71-3.276.241,095.344.965,801.763.623,112.670.946,964.434.570,07 .
097299810 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΛΥΜΠΗΤΩΝ 2518541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.416.717,31-6.357.874,029.774.591,33--- .
094021591 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙΟΡΦΕΩΣ 16211855 ΑΘΗΝΑ4.129.513,41-5.643.583,789.773.097,19--- .
095730682 ΔΕΛΤΑ ΕΠΕΛΕΚΚΑ 2610562 ΑΘΗΝΑ3.293.377,87-6.473.040,189.766.418,05--- .
094404983 ΜΑΤΑΡΑΓΚΙΩΤΗΣ Α Β Ε Ε ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ2ΧΛΜ ΛΑΡ ΚΟΖΑΝΗΣ 041447 ΛΑΡΙΣΑ3.626.944,35-3.349.187,976.976.132,321.279.769,591.487.712,762.767.482,35 .
094360109 ΑΓΡΟΠΡΟΜ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤ ΑΕΒΕ6Ο ΧΛΜ ΚΑΛΑΜ ΜΕΣΗΝΗΣ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ7.217.078,44-2.520.650,059.737.728,49--- .
099975941 SHOW CONTROL ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΕΠΕΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 711635 ΑΘΗΝΑ7.093.611,31-2.638.719,719.732.331,02--- .
095630450 ΚΛΕΙΔΑΣ Α Κ ΣΙΑ ΕΠΕ18 Χ ΠΑΡ ΑΣΠΡΓΟΥ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ5.880.179,73-3.838.009,049.718.188,77--- .
800214655 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩ40 ΧΙΛ ΠΕΟΑΚ 019100 ΜΕΓΑΡΑ7.012.794,16-2.681.984,579.694.778,73--- .
093515901 ΤΕΔΙΕ ΕΠΕ-ΣΙΑ ΕΕΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 7Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.233.756,08-6.453.526,559.687.282,63--- .
099353408 SAN GIORGIO DEL MONTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΑΝ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΝΤΕΛ ΜΟΛΟΜΒΑΡΔΟΥ 14911475 ΑΘΗΝΑ3.563.219,12-1.839.946,335.403.165,452.159.366,812.120.960,804.280.327,61 .
084196360 Χ ΣΑΝΤΑΤΣΟΓΛΟΥ-Β ΝΤΙΚΕΥ ΟΕΙ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 3211257 ΑΘΗΝΑ3.328.929,63-6.337.788,059.666.717,68--- .
094333304 ΜΠΡΙΖΑ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΗΣΕΩΣ 15217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.221.046,18-6.438.855,229.659.901,40--- .
094496719 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΙΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΑΜΑΣΗΠΟΥ 5215771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ3.619.658,76-6.028.263,949.647.922,70--- .
095656883 ΕΜΠΟΡΟΤΑΠ ΕΠΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15011257 ΑΘΗΝΑ4.050.757,57-5.591.426,449.642.184,01--- .
094296248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕ ΕΠΙΠΛΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ14 ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.085.429,03-2.283.636,014.369.065,042.688.872,242.543.376,065.232.248,30 .
094195369 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙΩΛΚΟΥ 1338333 ΒΟΛΟΣ3.905.427,86-5.290.668,329.196.096,18157.692,25238.918,22396.610,47 .
099935851 ADJUST ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18 ΚΑΙ ΚΑΝΑΡΗ 017235 ΔΑΦΝΗ1.891.240,60-3.331.313,745.222.554,341.749.263,712.617.961,004.367.224,71 .
094010343 ΝΑΣΗΣ ΑΕΑΧΙΛΛΕΩΣ 6410435 ΑΘΗΝΑ3.684.780,35-5.528.349,149.213.129,49154.758,51212.383,61367.142,12 .
095659050 EUROEXPO ΚΑΠΑ ΕΠΕΓΚΙΝΟΣΑΤΗ 8914451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ7.211.543,89-2.361.779,849.573.323,73--- .
094264797 ΑΚΟΥΑ ΤΕΡΕΡ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 12 ΚΑΙ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16314671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ6.837.793,03-2.725.423,619.563.216,64--- .
094437664 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝ ΕΤΑΙΡ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 51-5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.154.041,93-4.077.212,069.231.253,99208.784,17120.466,41329.250,58 .
094336564 LINE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΤΣΑΜΑΔΟΥ 4618532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.998.685,27-5.553.846,649.552.531,91--- .
094292169 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΚΟΜΑΡΑ 068006 ΚΥΠΡΙΝΟΣ5.596.893,86-3.948.179,409.545.073,26--- .
094429720 FBS-ΕΜΠΟΡΙΑ -ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΑΕΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΝΙ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.757.676,39-5.774.155,639.531.832,02--- .
094473792 ΠΛΑΝΝΟΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 5317561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ7.430.379,79-2.093.703,579.524.083,36--- .
999375480 ACTUAL MANAGEMENT SERVICES ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤ ΔΙΑΝΟΜ ΦΑΓΗΤ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΙΑΦΗΜ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡ ΕΠΙΧ ΕΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 517778 ΤΑΥΡΟΣ4.214.847,33-4.464.604,808.679.452,13382.086,42461.719,96843.806,38 .
093729050 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΣΟΛΩΝΟΣ 8710679 ΑΘΗΝΑ3.353.126,33-6.169.648,989.522.775,31--- .
090163436 ΚΕΚ ΙΝΤΕΡΣΥΝ ΣΠΥΡΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1145221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ3.322.832,13-6.193.397,969.516.230,09--- .
094067821 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 044006 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ6.317.379,69-3.194.905,569.512.285,25--- .
095347484 ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΘΗΒΩΝ 22218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ6.664.242,67-2.831.636,509.495.879,17--- .
098023286 VARNIMA CORPORATION INTERNATIONAL SAΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 12Α15124 ΜΑΡΟΥΣΙ3.833.670,73-5.650.830,669.484.501,39--- .
094033370 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΗΛΙΟΥ ΑΕΕΘΝΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 6410564 ΑΘΗΝΑ4.434.731,175.925,545.026.308,299.466.965,00--- .
095366425 ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10156121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ3.313.477,69-6.151.081,979.464.559,66--- .
998373789 ELECTRO ROCK ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 19818453 ΝΙΚΑΙΑ5.439.744,45-4.020.364,799.460.109,24--- .
094191101 ΑΣΤΡΟΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΒΕΕ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΝΕΡΟΥ - ΑΝΑΨΥΚΠΛΑΤΩΝΟΣ 6317673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.079.614,23-5.379.767,849.459.382,07--- .
098084974 VERGINA FERRIES LIMITEDΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑ 12416561 ΓΛΥΦΑΔΑ3.728.897,73261,285.725.278,979.454.437,98--- .
094338601 AQUA UNION-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΙΝΘ ΚΟΛΠΟΥ ΑΕΒΕΔΕΛΦΩΝ 5032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ3.372.892,81-6.080.888,509.453.781,31--- .
094457429 ΦΡΑΓΚΟ ΑΒΕΕ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΑΓ ΚΗΡΥΚΟΥ 14-612135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.676.182,62-5.769.207,769.445.390,38--- .
999074820 EURO SCRAP ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΕΣΗ ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΑΜΑΤΗ ΟΤ 641 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ6.413.365,18-3.026.659,009.440.024,18--- .
093695366 ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΛΑΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΓΕΩΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΚΑΟΝΟΣ 854351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.261.164,29-5.169.654,159.430.818,44--- .
095497230 ΚΟΝΙΚΕΜ-Τ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ-Β ΖΑΜΠΑΚΗΣ ΕΠΕΟΡΙΖΟΜΥΛΩΝ 2412244 ΑΙΓΑΛΕΩ3.138.893,93-6.291.274,799.430.168,72--- .
094396014 BRANDPOST GREEK DISTRIBUTORS INTERNATIONAL ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΙΜΑΡΑΣ 21-2318345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.989.333,81-4.347.102,288.336.436,09626.802,06458.272,781.085.074,84 .
094040704 ΣΚΙΑΘΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣΣΚΙΑΘΟΣ 037002 ΣΚΙΑΘΟΣ1.766.658,52-3.547.923,595.314.582,111.622.875,242.464.958,844.087.834,08 .
094011641 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 101Β14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.886.242,46-5.802.692,418.688.934,87290.352,28420.507,41710.859,69 .
999640532 ΕΥΡΩΣΕΡΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ25 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 019600 ΜΑΝΔΡΑ4.763.980,11-3.657.682,048.421.662,15499.965,07477.567,97977.533,04 .
082129387 ΚΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΝ ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ 6085100 ΡΟΔΟΣ3.332.334,33-6.039.806,229.372.140,55--- .
082861134 ΣΚΟΡΔΥΛΑΚΗΣ Δ - ΓΙΑΝΝΕΝΑΚΗΣ Ε ΟΕΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 5210440 ΑΘΗΝΑ3.640.523,33-5.730.142,259.370.665,58--- .
095486619 ΕΛΕΝΗ ΣΑΠΟΥΤΖΗ ΣΙΑ ΕΠΕΣΠΕΤΣΩΝ 1718120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ5.385.889,05-3.961.902,779.347.791,82--- .
094055951 NORDIC AMERICAN STADARDΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΚΩΛΕΤΗ 5-718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.658.455,96-4.685.640,029.344.095,98--- .
094231047 ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 1516675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.345.373,49-5.541.046,098.886.419,58175.549,83266.252,72441.802,55 .
094013056 ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕΖ ΠΗΓΗΣ 8-1010678 ΑΘΗΝΑ2.333.056,21-6.987.668,019.320.724,22--- .
998382412 REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 21515125 ΜΑΡΟΥΣΙ4.202.448,70-1.757.649,755.960.098,452.727.268,15621.335,083.348.603,23 .
094384549 ATHENS SPORT ΑΕ ΑΝΤ ΕΙΣΕΞ ΕΜΠ ΑΘΛ ΕΙΔ ΕΝΔ -ΕΝΟΙΚ ΑΥΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 517122 Ν ΣΜΥΡΝΗ3.553.945,56-5.746.487,099.300.432,65--- .
084171180 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΕΠΕΡΓΑΜΟΥ 1760100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ3.068.560,88-6.210.232,589.278.793,46--- .
094491921 ΣΠΥΡΟΣ ΓΟΥΒΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟ Β 32ΧΛΜ19014 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ3.249.246,90-3.769.105,227.018.352,121.130.497,881.123.289,232.253.787,11 .
094360552 ΙΝΤΕΡΦΑΣΙΟΝ ΑΕΡΟΔΟΥ 4114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ4.875.324,02-4.390.154,329.265.478,34--- .
095493567 ΣΑΡΩΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 3410442 ΑΘΗΝΑ4.847.728,95-4.416.727,289.264.456,23--- .
095378381 ΑΓΡΟΘΕΡΜ ΕΠΕΒ ΚΩΝ ΝΟΥ ΑΧΑΡΝ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.847.916,72-4.411.293,779.259.210,49--- .
095671690 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 9212135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.559.223,83-4.697.861,089.257.084,91--- .
095739420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΑΒΕΕΚΡΗΤΗΣ 1915122 ΜΑΡΟΥΣΙ4.407.505,77-4.849.382,209.256.887,97--- .
093699120 Κ ΧΑΛΛΑΣ-ΣΙΑ ΕΕΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 8616231 ΒΥΡΩΝΑΣ3.606.075,11-5.635.253,569.241.328,67--- .
094078663 ΛΕΦΑΚΗΣ Μ Α.Ε.ΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 2810678 ΑΘΗΝΑ3.353.036,00-5.846.533,929.199.569,92--- .
082101330 ΤΑΤΟΓΛΟΥ Μ-ΛΙΑΝΟΣ Ε ΟΕΣΤΑΜ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3654629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.489.755,65-5.704.886,339.194.641,98--- .
998923466 KAROUZOS LAMPRAKI ORFEOS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.496.610,93-3.685.012,099.181.623,02--- .
094463043 CARTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝΠΕΙΡΑΙΩΣ 2018345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.805.092,37-5.367.078,509.172.170,87--- .
094326050 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΡΓΟΤΙΜΟΥ 511634 ΑΘΗΝΑ1.968.033,96-3.291.424,895.259.458,851.768.157,002.139.542,523.907.699,52 .
094171396 ΑΛΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 311524 ΑΘΗΝΑ1.611.281,61-1.147.558,472.758.840,083.365.332,023.041.527,016.406.859,03 .
997472524 ΗΜΕΠΕΤ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΚΔΟΣ ΗΜΕΡ ΠΕΡΙΟΔ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 2 ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 014121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ5.451.180,47-3.004.822,598.456.003,06602.451,0894.733,98697.185,06 .
800175176 ΑΓΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕ14 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.424.159,32-890.499,032.314.658,354.722.097,202.105.501,226.827.598,42 .
096026940 ΑΣΟ Α ΑΙΓΙΝΙΟΥΑΙΓΙΝΙΟ 060300 ΑΙΓΙΝΙΟ6.880.219,27-2.261.710,919.141.930,18--- .
999495428 PERFECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΑΣΟΝΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 114343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ4.651.615,82-2.326.494,546.978.110,361.321.053,41837.290,162.158.343,57 .
094327819 SAT BOX ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 411743 ΑΘΗΝΑ5.785.159,83-2.926.978,308.712.138,13221.889,40191.492,11413.381,51 .
094431592 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 13311745 ΑΘΗΝΑ3.080.371,35-6.039.606,179.119.977,52--- .
099772941 ΓΙΟΥΝΙΚΟΛΟΡ UNICOLOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣΟΠΙΣΘΕΝ ΒΙΟΧΑΛΚΟ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ5.253.932,21-3.854.667,289.108.599,49--- .
094050330 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΑΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2414565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ1.884.800,82927.377,052.520.019,605.332.197,471.797.204,891.971.170,423.768.375,31 .
082998673 ΔΗΜ ΒΑΛΣΑΡΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΟΚΛΑ Λ 5 018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.804.304,95-5.281.809,469.086.114,41--- .
095557149 CANDIA ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΠΕΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΩΝ 1426226 ΠΑΤΡΑ3.670.161,07-5.415.139,949.085.301,01--- .
999630090 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔ ΓΟΥΝΑΡΗ 21-2318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.824.838,63-1.872.096,425.696.935,051.515.356,211.857.491,313.372.847,52 .
998525415 2Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΣΕΝΙ 058500 ΣΚΥΔΡΑ6.054.377,18-3.001.121,559.055.498,73--- .
081184495 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΟΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΔ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 10818541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.676.303,39-2.376.769,409.053.072,79--- .
095180004 D K ELECTRIC ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ 1912133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.163.544,92-5.885.222,949.048.767,86--- .
096079970 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΚΟΝΣΟΥΜ ΣΥΝΠΒΕΙΚΟΥ 11911146 ΓΑΛΑΤΣΙ5.092.019,08-3.953.800,369.045.819,44--- .
999675009 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΟΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΕΡΕΝΙΚΗΣ FORUM 1 085101 ΙΑΛΥΣΟΣ1.059.910,12-939.437,671.999.347,793.235.743,773.810.684,657.046.428,42 .
999715583 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ7.175.149,49-1.862.790,709.037.940,19--- .
090086426 ΑΛΦΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ AUTOMOTOΘΗΣΕΩΣ 2816672 ΒΑΡΗ3.382.665,13-5.655.151,799.037.816,92--- .
094084018 ΕΒΡΟΙΛ ΑΕΒΕΝ ΣΚΟΠΟΥ ΑΠΑΛΟΣ 168100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.123.399,191.647.529,445.551.227,828.322.156,45278.363,89420.186,77698.550,66 .
094222917 ΣΕΛΕΚΤ ΑΕΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 915231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.119.270,31-4.898.346,589.017.616,89--- .
094031768 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΡΙΣΗΣ Α.Ε.Λ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΥΠΡΟΥ 8441222 ΛΑΡΙΣΑ2.624.432,64-5.250.940,487.875.373,12452.802,11680.162,381.132.964,49 .
999233430 ΕΣΜΕΡΑΛΔΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 35-3918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.498.439,74-4.505.696,369.004.136,10--- .
094000085 ΑΒΡΑΣΟΓΛΟΥ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 29754628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.575.268,921.511,166.424.447,289.001.227,36--- .
094222874 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 37715231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.994.716,27-6.001.839,488.996.555,75--- .
095549322 ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΕΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 2512462 ΧΑΙΔΑΡΙ3.388.611,74-5.605.272,198.993.883,93--- .
094130549 ΙΝΤΕΡΣΠΟΡΤ ΕΛΛΑΣΡΟΔΟΥ 18711528 ΑΘΗΝΑ2.985.815,94-6.005.599,628.991.415,56--- .
094398498 COMVORT (ΚΟΜΒΟΡΤ)ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26-2816121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ3.149.763,86-5.841.404,808.991.168,66--- .
999077741 BIOKOPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝΥΔΡΑΣ 1419400 ΚΟΡΩΠΙ7.776.941,58-1.208.751,268.985.692,84--- .
094344379 ΚΟΝΤΡΟΛ ΑΙΡ ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ3.355.293,0323.100,955.598.630,458.977.024,43--- .
099894201 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε2 ΧΙΛ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ3.556.814,90-5.419.055,748.975.870,64--- .
999719244 ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.857.979,87-2.342.706,565.200.686,432.216.717,961.556.680,243.773.398,20 .
094029761 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΕΠΕΛΟΠΟΣ 4412131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.709.320,05-3.241.369,626.950.689,671.143.280,18876.435,352.019.715,53 .
081760675 ΑΡΙΣΤ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΟΕΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛ 26-Β54628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ5.555.573,21-3.412.723,828.968.297,03--- .
999091262 ΚΟΥΡΟΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓ ΚΟΦΦΑΣ ΓΕΩΡΓ ΟΕΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ5.947.997,89-3.017.602,238.965.600,12--- .
081995452 ΑΦΟΙ ΤΡΙΚΟΓΙΑ ΟΕΑΝΩ ΡΟΪΤΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ 025002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ5.854.917,13-3.109.999,548.964.916,67--- .
095378866 Κ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠ ΠΕΛΛΑ 058005 ΠΕΛΛΑ4.208.810,05-4.753.428,868.962.238,91--- .
094388710 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΚΟΜΒΙΑ ΑΕ6ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΜΠΕΛ ΤΘ 1158 041110 ΛΑΡΙΣΑ3.841.847,18-5.118.957,548.960.804,72--- .
094031049 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-1210679 ΑΘΗΝΑ3.563.667,00-4.498.881,508.062.548,50374.255,78518.846,00893.101,78 .
094365720 ΚΡΙ-ΚΑS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΑΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣΟΒΡΥΑ Γ ΓΕΝΗΜΑΤΑ 17026500 ΠΑΤΡΑ3.424.310,71-5.529.578,788.953.889,49--- .
099007782 ALKASI ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10913231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ4.128.459,64-4.824.682,308.953.141,94--- .
095459980 ΡΕΠΚΟΝΜΑΡ ΑΝΤ ΚΑΤ ΚΑΙ ΕΠΙΧ ΠΡΟΙΟΝ ΜΑΡΜ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 3914452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.559.787,38-5.392.772,988.952.560,36--- .
094004999 LE MONDE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 72 ΚΑΙ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 015231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.612.116,08-5.340.190,038.952.306,11--- .
094152449 ΠΡΟΣΥ ΑΕΒΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 1513671 ΑΧΑΡΝΕΣ4.902.215,01-4.049.524,358.951.739,36--- .
081972893 ΑΠΟΣΤ ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΜΩΡΙΑ 617235 ΔΑΦΝΗ5.854.244,15-2.614.909,188.469.153,33193.379,99288.546,58481.926,57 .
094231465 ΜΟΛΝΤΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 350 ΤΜ 312131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.389.244,33-4.557.290,668.946.534,99--- .
998947556 TRUST WORTH DEVELOPMENT ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΑΖΑΡΑΚΗ 4516674 ΓΛΥΦΑΔΑ5.887.828,48-3.056.464,748.944.293,22--- .
095338395 ΣΙΣΣΥ ΕΠΕΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 1Δ10564 ΑΘΗΝΑ4.642.306,44-4.301.577,858.943.884,29--- .
094489882 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΧΑΡΝΩΝ 7014561 ΚΗΦΙΣΙΑ4.711.282,99-4.229.254,108.940.537,09--- .
095654134 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΣΤ- ΧΑΤΖΗΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦ ΕΠΕΠΡΕΣΠΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟΥ 2018346 ΜΟΣΧΑΤΟ3.172.761,19-5.752.438,578.925.199,76--- .
998896933 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΑΡΑΒΗ ΛΙΠΟΥΝΑΤΙΚΑ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ5.439.686,46-2.985.356,418.425.042,87253.339,36246.201,53499.540,89 .
095221875 Ι-Θ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΠΕΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 9418546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----3.541.974,025.382.179,808.924.153,82 .
095554227 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΝΑΥΣΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚ ΒΑΡΝΑΛΗ 718863 ΠΕΡΑΜΑ863.297,68-929.715,551.793.013,233.492.662,263.623.560,277.116.222,53 .
094423186 ΑΦΟΙ ΨΑΛΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 7114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.216.276,03-3.329.559,455.545.835,481.578.244,471.770.323,083.348.567,55 .
095635899 ΔΑΠΗΣ Α ΕΠΕΛ ΝΙΚΗΣ 4554622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.687.748,93-5.150.527,117.838.276,04461.561,14590.516,451.052.077,59 .
094385811 ΑΘΕΝΣ ΚΑΡ ΑΕΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΛΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 42316344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.627.401,57-4.542.419,428.169.820,99454.545,96253.472,16708.018,12 .
093222030 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ-ΣΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40814122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.196.710,67-5.679.823,928.876.534,59--- .
094278913 EYROVIT ΑΒΕΕΣΤΡΟΦΥΛΙΟΥ 3314561 ΚΗΦΙΣΙΑ2.987.742,31-5.884.813,768.872.556,07--- .
094139857 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 210681 ΑΘΗΝΑ2.505.851,29458,691.404.834,403.911.144,382.120.894,082.830.649,734.951.543,81 .
096037572 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΣΚΥΔΡΑΣΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2458200 ΕΔΕΣΣΑ3.539.201,71-3.369.985,066.909.186,77932.515,591.017.124,871.949.640,46 .
094400228 ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΑΔΙΟΥ 4410564 ΑΘΗΝΑ2.348.920,87-1.659.255,164.008.176,032.993.233,221.857.008,114.850.241,33 .
094218049 ΔΙΟΝ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ-ΕΜΠΟΡ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΒΟΝΙΤΣΑ 030002 ΒΟΝΙΤΣΑ4.364.934,31-4.486.299,178.851.233,48--- .
092287883 ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 1059100 ΒΕΡΟΙΑ3.225.541,72-5.618.184,668.843.726,38--- .
095417257 ΣΥΜΠΤΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΛΑΣ 4013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.753.549,45-5.087.750,148.841.299,59--- .
094025891 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠAI ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ AE5 ΧΛΜ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 034008 ΕΡΕΤΡΙΑ3.128.378,57-5.480.437,528.608.816,09155.278,8966.457,29221.736,18 .
094225932 01 ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 44211143 ΑΘΗΝΑ6.857.813,78-1.970.737,958.828.551,73--- .
099962460 ΕΥ ΠΛΑΘΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10615126 ΜΑΡΟΥΣΙ3.248.625,12-5.552.731,278.801.356,39--- .
094362220 ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕΚΕΡΑΜΙΔΕΖΑ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.981.571,761.677,005.800.889,248.784.138,00--- .
093677011 Α ΚΑΙ Χ ΜΠΕΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΕΒ ΟΛΓΑΣ 116 118 11654643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.263.568,06-4.800.741,538.064.309,59337.171,03380.459,43717.630,46 .
999467884 ΜΑΜΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2210560 ΑΘΗΝΑ4.549.058,80-4.226.824,608.775.883,40--- .
090038000 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΚΑΤΕΧΑΚΗ 61 Α ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ 011525 ΑΘΗΝΑ237.038,81-34.720,28271.759,095.944.267,872.544.866,598.489.134,46 .
094220506 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟ15 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 037400 Ν ΑΓΧΙΑΛΟΣ4.051.651,52-4.703.059,138.754.710,65--- .
095413338 Α-Θ ΤΣΙΤΣΗΣ ΕΠΕΣΜΥΡΝΗΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ3.080.259,53-5.668.054,648.748.314,17--- .
094208150 ΜΑΒΙΚΟ ΑΒΕΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝΑΜΕΡΙΚΗΣ 1810672 ΑΘΗΝΑ3.219.103,93-3.205.187,056.424.290,98925.345,061.398.195,732.323.540,79 .
094492120 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥΣΩΡΟΥ 114410 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.701.319,78-4.281.616,897.982.936,67556.258,22207.277,67763.535,89 .
999371561 PRINT HOUSE ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ ΚΑΙ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 201 117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ6.467.059,52-2.274.875,838.741.935,35--- .
082683189 Κ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ7 ΧΙΛ ΕΟ ΑΓΡΙΝ ΙΩΑ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ4.173.206,68-4.550.526,268.723.732,94--- .
082166254 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ 4912136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.885.970,79-4.826.745,038.712.715,82--- .
997546228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΙΖΩΝΟΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛΠΑΙΚΟΥ 2216344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ4.631.926,72-4.076.095,518.708.022,23--- .
094082443 ΤΟΥΡΙΣΤ-ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧ ΜΙΧ ΚΑΝΕΤΟΣ ΑΕ25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3471202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.898.898,30-5.374.483,518.273.381,81176.189,87253.919,33430.109,20 .
998147995 Α Ν Ε Δ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΟΙΒΗΣ 1716674 ΓΛΥΦΑΔΑ4.641.152,44-1.690.663,736.331.816,171.822.884,78538.238,012.361.122,79 .
094327727 ΚΟΝΙΚ CINEMA ΤV ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 2011362 ΑΘΗΝΑ2.916.549,72-5.773.418,028.689.967,74--- .
095290383 ΖΑΝΤΕ ΦΙΣ ΖANTE FISH ΕΠΕΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 59-6111634 ΑΘΗΝΑ2.981.020,67-5.708.671,078.689.691,74--- .
099774608 A B C ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.821.678,23-4.860.764,068.682.442,29--- .
095642878 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΕΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 80Α17564 Π ΦΑΛΗΡΟ2.975.288,58-5.696.301,178.671.589,75--- .
094434729 M S GROSS ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΚΑΙΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΠΛΑΠΟΥΝΤΑ 1314452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.114.865,50-5.539.852,528.654.718,02--- .
093045289 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΙΩΑΝ ΣΑΚΚΟΥΛΗΔΗΜΑΙΝΑ 021052 ΛΥΓΟΥΡΙΟ3.577.437,06-5.075.823,498.653.260,55--- .
999509369 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΧΥΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝΑΓ ΘΩΜΑ 8-1211527 ΑΘΗΝΑ2.938.839,76-3.213.947,356.152.787,111.200.394,141.292.585,102.492.979,24 .
099044568 ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 1619200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ3.833.775,06-3.951.055,677.784.830,73351.920,87508.039,90859.960,77 .
094401378 ΕΥΡΩΚΑΡ ΑΕ1 ΧΙΛ ΕΟ ΑΓΡ ΙΩΑ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ5.617.767,40-3.025.814,378.643.581,77--- .
090197034 ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 6110679 ΑΘΗΝΑ2.932.547,72-5.694.692,788.627.240,50--- .
099194706 ΧΑΡΚΙΝ ΛΙΜΙΤΕΝΤ [ HARKIN LIMITED ]ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 310672 ΑΘΗΝΑ6.319.329,06-2.306.555,118.625.884,17--- .
099138604 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6 ΧΛΜ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΒΟΛΟΥ 040300 ΦΑΡΣΑΛΑ3.938.108,79-4.686.298,498.624.407,28--- .
800504763 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟ 74-7618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.300,006.971.644,621.643.528,748.616.473,36--- .
094340461 ΑΣΤΡΙΑ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΚΗ ΕΙΣΚΗ-ΕΞΑΓΚΗΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 768100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ3.274.351,67-5.337.298,158.611.649,82--- .
094430522 ΑΛΦΑΤΥΠ ΛΙΘΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΜΠΟΡΣΥΣΤ ΠΛΗΡΟΦ ΑΕΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 110564 ΑΘΗΝΑ3.040.685,02-5.569.907,128.610.592,14--- .
082562411 ΚΟΥΤΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΣΙΑ ΟΕΙ ΜΕΤΑΞΑ 285100 ΡΟΔΟΣ4.895.938,64-3.701.412,508.597.351,14--- .
094077992 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 ΟΡΟΦ 6 ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 011526 ΑΘΗΝΑ2.864.378,04-5.728.645,058.593.023,09--- .
094335703 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΕΥΚΡΟΥ 4818902 ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ244.912,19-171.028,10415.940,294.118.007,644.037.197,258.155.204,89 .
094484180 ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΦΑΒΙΕΡΟΥ 46 ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ 5118538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.377.580,88-3.179.181,227.556.762,10638.576,35373.658,751.012.235,10 .
094039975 ΒΕΡΑ ΔΕΜΕΝΑΓΑΣ ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ ΑΒΕ10ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑΣ 1014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.836.277,62-5.725.585,798.561.863,41--- .
094145354 ΝΕΚΤΑΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΔΑΦΝΗΣ 1418122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ6.347.360,14-1.159.594,157.506.954,29583.520,43456.466,711.039.987,14 .
094459392 ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΤΕΒΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 29412241 ΑΙΓΑΛΕΩ4.240.451,57-4.298.496,038.538.947,60--- .
095357011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΓΡΗΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 3154352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.886.674,40-3.651.572,748.538.247,14--- .
095601454 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΝΠΗ ΕΠΕΚΛΕΜΑΝΣΩ 342100 ΤΡΙΚΑΛΑ3.692.616,78-4.836.240,388.528.857,16--- .
094418940 ROMETAL ΑΕΒΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤ ΜΕΤΑΛ ΠΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ 1611853 ΑΘΗΝΑ2.842.471,60-5.684.960,128.527.431,72--- .
094387134 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΣΠΟΡΤΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΑΝ ΔΙΑΚΟΥ 6716451 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ4.396.008,01-4.114.528,538.510.536,54--- .
094386198 ΕΥΡΟΑΛΙΜΕΝΤ ΑΝ ΕΙΣ ΕΞ ΕΜΠ ΑΝΤ ΕΤ ΚΡ ΠΟΥΛ ΙΧΘ ΤΥΡ ΓΑΛΚΟΥΚΟΥΤΙΑΝΟΥ 917341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.008.842,36-5.498.611,278.507.453,63--- .
096000369 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣΧΑΤΖΟΓΛΟΥ 4860100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.368.778,94-1.585.655,803.954.434,742.379.457,132.172.914,824.552.371,95 .
092817837 ΑΦΟΙ ΜΙΧ.Κ΄ΠΑΝ.ΜΑΓΓΑΝΑΣ Ο.Ε.ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 2419001 ΚΕΡΑΤΕΑ3.685.805,80-4.811.188,958.496.994,75--- .
094223510 PAP MEDICAL ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΑΝ ΕΜΠ Β ΕΤ ΙΑΤ ΦΑΡΜ ΕΣΤΑΔΙΟΥ 4810559 ΑΘΗΝΑ5.222.845,73-3.269.995,788.492.841,51--- .
095698745 ΑΛΦΕΙΟΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΕΠΕΜΑΙΖΩΝΟΣ 4710444 ΑΘΗΝΑ4.420.892,25-4.067.636,018.488.528,26--- .
998103648 C EST LA VIE FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΟΡΦΕΩΣ 16211853 ΑΘΗΝΑ4.880.118,53-3.606.376,848.486.495,37--- .
094264411 AUDIO LABORATORIES SA ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ-ΕΜΠΟΡΗΛΕΚΤΡΟΑΚ ΕΦΑΡΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΙΩΝ 217456 ΑΛΙΜΟΣ2.806.856,57-5.679.401,478.486.258,04--- .
099523266 INTERCOMPLEX ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 1511635 ΑΘΗΝΑ2.909.826,05-5.576.036,988.485.863,03--- .
099090315 ZEPPELIN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΑΕΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Β ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ 011147 ΓΑΛΑΤΣΙ4.212.150,84-3.369.204,357.581.355,19419.140,66475.218,68894.359,34 .
099431187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΕΥΚΩΝΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ5.029.684,19-3.037.659,078.067.343,26199.339,69208.352,00407.691,69 .
095531146 ΝΟΡΘ ΚΑΖΙΝΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΠΕΡΙΣΣΟΥ 314343 Ν ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ3.581.870,95-4.873.718,308.455.589,25--- .
095357000 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΥΔΡΟΦΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 3456700 ΝΕΑΠΟΛΗ3.867.692,89-4.577.614,868.445.307,75--- .
094144056 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Ο ΒΙΣΑΛΤΗΣ ΑΕΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΥΡΗ 5 010557 ΑΘΗΝΑ2.929.715,50-5.512.187,548.441.903,04--- .
095641300 ΤΡΑΚΤΟΡ ΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-618755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ4.057.544,87-4.376.306,908.433.851,77--- .
095138858 ΑΝ ΠΗΛΙΧΟΣ ΕΠΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 1227100 ΠΥΡΓΟΣ2.794.943,88-5.634.709,548.429.653,42--- .
093216427 ΤΣΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝ-ΣΙΑΞΥΝΔΑ 511141 ΑΘΗΝΑ3.702.104,26-4.719.217,208.421.321,46--- .
999394760 ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ16 ΧΙΛΙΟΜ ΛΕΩΦΟΡ ΣΠΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ4.851.982,19-1.817.052,546.669.034,731.015.450,22730.525,711.745.975,93 .
095738956 ΑΛΦΑ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΕΣΗ ΜΑΥΡΗ ΩΡΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ4.792.126,17-3.615.859,618.407.985,78--- .
094026931 ΒΕΤΛΑΝΣ-ΝΑΟΥΣΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 159200 ΝΑΟΥΣΑ968.022,75584.322,064.021.978,625.574.323,431.116.455,881.694.079,432.810.535,31 .
999997244 ΑΣΕΠΤ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2 ΟΡΟΦΟΣ 26317343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.127.171,21-4.257.590,328.384.761,53--- .
093659367 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π ΜΠΑΧΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 3912136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.124.618,58-4.906.462,928.031.081,50155.435,93197.708,44353.144,37 .
095680404 COSMOFASHION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΛΥΜ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 1454626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.972.022,56-3.411.326,288.383.348,84--- .
094392537 ΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΝΘΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΑΜΟΥΦΛΩΡΙΝΗΣ 3018346 ΜΟΣΧΑΤΟ1.881.864,15-1.605.110,533.486.974,682.573.894,572.315.045,204.888.939,77 .
090012150 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚ/ΤΩΝ Π ΕΠΑΝΟΡΜΟΥ 8111524 ΑΘΗΝΑ5.379.531,02-2.982.062,938.361.593,95--- .
094108186 ΝΤΑΤΣΙΑ ΕΛΛΑΣ20 ΧΛΜ ΙΤΕΑΣ ΑΜΦΙΣ 1733200 ΙΤΕΑ3.320.663,97-5.033.968,838.354.632,80--- .
094283425 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 6213671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.246.582,13-3.625.239,655.871.821,781.003.932,741.469.171,882.473.104,62 .
095322533 FITTERΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 12932011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ2.809.844,54-5.534.494,138.344.338,67--- .
094279424 ΣΑΚΣΟΝ ΑΕΒΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 2514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.639.838,65-4.158.871,597.798.710,24263.065,87270.818,61533.884,48 .
084045360 ΦΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ-ΧΡΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΟΕ6Ο ΧΛΜ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΡΙΔ 058500 ΣΚΥΔΡΑ3.007.206,61-5.305.956,148.313.162,75--- .
998741622 G P R X HELLAS ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ S M ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 8318541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.342.728,93-2.965.915,078.308.644,00--- .
999124525 ΣΑΒΙΝΑ ΜΕΤΑΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ Β ΚΤΕΟ 054628 ΜΕΝΕΜΕΝΗ6.218.685,52-2.086.171,418.304.856,93--- .
095526517 ΚΙΜΩΝ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ ΕΠΕΑΡΧΕΛΑΟΥ 25Α11635 ΑΘΗΝΑ2.761.256,44-5.539.931,458.301.187,89--- .
094009450 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕΓΑΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 16517121 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.566.907,76-5.133.241,897.700.149,65254.925,68340.748,87595.674,55 .
094502884 GOLDEN AGENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 4014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.844.838,22-2.792.159,996.636.998,211.012.715,61640.906,051.653.621,66 .
998348443 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΩΤΑΛΗΣΕΘΕΛ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ 2985100 ΡΟΔΟΣ4.891.640,65-3.396.826,208.288.466,85--- .
099809729 ΝΙΜΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡ ΕΥΘΥΝ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜΑΤ ΥΠΟΔ ΔΕΡΜ ΕΙΔΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡΕΡΜΙΟΝΗΣ 3 ΚΑΙ ΣΠ ΜΕΡΚΟΥΡΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 011633 ΑΘΗΝΑ4.767.864,71-3.515.693,548.283.558,25--- .
095557310 Γ Α ΚΟΥΡΗΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΟΣ 3117778 ΤΑΥΡΟΣ803.046,18-1.074.703,771.877.749,952.811.850,073.592.807,156.404.657,22 .
094187450 ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕΒΕ ΑΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝΕ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 50ΧΛ19011 ΑΥΛΩΝΑ2.759.737,23-5.518.623,238.278.360,46--- .
094147716 ΛΥΚΤΟΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ ΑΕΦΙΛΛΕΛΗΝΩΝ 4-618536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.758.508,17-5.516.748,508.275.256,67--- .
999903103 ΠΑΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1017455 ΑΛΙΜΟΣ6.660.315,36-1.604.469,978.264.785,33--- .
999320536 PROVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΧΑΜΙΛΤΩΝ 810434 ΑΘΗΝΑ4.807.816,86-3.456.800,178.264.617,03--- .
099808388 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΜΑΡΑ 2249100 ΚΕΡΚΥΡΑ4.331.545,49-3.147.083,657.478.629,14483.248,82295.694,96778.943,78 .
094502294 ΔΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΙΠΥΛΟΥ 510553 ΑΘΗΝΑ4.813.919,77-3.432.905,878.246.825,64--- .
091735220 ΜΠΙΡΧΑΝ ΠΕΜΠΕ & ΥΙΟΣ ΟΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 085100 ΡΟΔΟΣ2.745.308,71-4.719.028,767.464.337,47348.874,92424.943,88773.818,80 .
094226455 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΤΕΒΑΕΠΕΡΔΙΚΑ 1065302 ΚΑΒΑΛΑ3.485.222,69-4.288.507,277.773.729,96183.981,32265.392,67449.373,99 .
099879793 JUKE BOX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΕΛΕΥΘ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11917672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.196.337,98-5.020.180,768.216.518,74--- .
090187538 ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ ΙΕΡ ΜΗΤΡ ΘΕΣΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 6554250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ6.464.811,45-1.741.908,298.206.719,74--- .
095476800 ΩΤΟΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΘΕΡΑΠ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2814231 Ν ΙΩΝΙΑ3.168.406,37-5.038.249,088.206.655,45--- .
081052150 ΑΦΟΙ ΔΙΟΓΕΝΗ ΠΑΛΑΙΓΔΑ OE3 ΧΛΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΕΑΣ ΕΦΕΣΣΟΥ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ3.242.714,61-4.960.503,458.203.218,06--- .
094121633 ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΛΗΣ -ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΕΤΕΡΜΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 067100 ΞΑΝΘΗ970.976,73-7.229.213,048.200.189,77--- .
095019311 ΡΕΝΟΥΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 12211741 ΑΘΗΝΑ3.217.633,44-4.980.425,258.198.058,69--- .
999276219 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΩΚΑΙΑΣ 1214232 Ν ΙΩΝΙΑ4.385.859,78-3.811.206,058.197.065,83--- .
099362940 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝΝ ΤΡΥΠΙΑ 29-3114341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.550.901,51-3.833.024,106.383.925,61777.742,831.033.614,251.811.357,08 .
095038374 ΗΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΗΡΑΣ 1017778 ΤΑΥΡΟΣ3.778.902,71-4.406.623,958.185.526,66--- .
094492769 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 012132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ5.598.915,63-2.571.256,418.170.172,04--- .
094371321 ΚΟΥ ΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝΙ ΓΟΥΓΟΥΣΗ 2756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.423.242,68-2.684.880,216.108.122,891.260.954,02792.809,352.053.763,37 .
095666711 SΑOUTHESTERN EUROPEAN ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 9810677 ΑΘΗΝΑ3.181.832,61-4.969.928,608.151.761,21--- .
998305209 ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.893.273,52-2.254.955,428.148.228,94--- .
094210795 ΤΣΙΤΣΗ ΑΦΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 259200 ΝΑΟΥΣΑ1.643.219,64-2.977.077,224.620.296,861.396.289,682.121.956,113.518.245,79 .
095430267 ΜΕΤΑΛΚΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΑΡΑΧΩΒΗΣ 918345 ΜΟΣΧΑΤΟ2.836.492,39-4.888.261,587.724.753,97163.125,04247.977,86411.102,90 .
094140788 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΒΕΕΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ3.158.570,64-4.975.924,138.134.494,77--- .
095736096 Ι ΚΑΠΕΤΑΝΓΕΩΡΓΗΣ ΕΙΣ-ΕΞΑΓΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΘΗΝΩΝ 4816675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.221.754,99-4.908.938,348.130.693,33--- .
094173840 ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΔΜΟΥ 8Α16675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.512.213,39-3.381.368,556.893.581,94520.471,96714.351,261.234.823,22 .
094277117 ΤΕΧΝΙΚΟΛ Γ ΧΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 15013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ2.162.858,40-3.328.967,265.491.825,661.206.531,971.429.341,032.635.873,00 .
094393903 TROFO SERVICE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΔΥΡΟΥ 6212243 ΑΙΓΑΛΕΩ2.807.818,32-5.308.921,298.116.739,61--- .
095343922 ΑΜΑΖΩΝ TV FILM ΕΠΕΕΡΣΗΣ 815452 Π ΨΥΧΙΚΟ3.510.884,46-4.596.290,218.107.174,67--- .
094353886 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 4918120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.564.405,76-5.114.708,157.679.113,91188.630,11235.223,11423.853,22 .
094020999 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Π ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΤΕΡΜΑ 013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ3.443.645,37-2.838.512,566.282.157,931.211.254,54600.050,961.811.305,50 .
081853394 ΚΟΥΚΑΣ-ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΕΡΜΟΥ 914452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.748.916,93-3.245.299,465.994.216,39899.957,291.196.853,162.096.810,45 .
094126388 ΑΓΡΟΠΑΚ ΑΒΕΕΘΗΣΕΩΣ 35517674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.298.997,80-1.540.067,502.839.065,302.766.577,242.484.345,925.250.923,16 .
999479127 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ6 ΧΛΜ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ 021055 ΑΓ ΤΡΙΑΔΑ6.749.321,13-1.338.166,948.087.488,07--- .
094147490 ΒΙΟΜΕΤ ΑΕ ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΑ-ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑΓΕΦΥΡΑ 057011 ΓΕΦΥΡΑ5.086.793,97-2.999.134,658.085.928,62--- .
093328044 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΥΡΟΝΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΧΙΟΥ 36 Β15343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ3.571.753,37-3.864.509,757.436.263,12257.275,75390.670,06647.945,81 .
095550345 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΠΕΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 729100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ4.459.768,67-3.621.317,578.081.086,24--- .
081635030 ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤ-ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 1010551 ΑΘΗΝΑ2.687.315,33-5.385.046,188.072.361,51--- .
094447817 ΜΕΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΕΜΠΟΡ ΕΠΕΝΔ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΤΑΙΡΖΑΡΙΦΗ 1456625 ΣΥΚΙΕΣ2.998.778,68-5.069.695,198.068.473,87--- .
999834627 Ν ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΠΕΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 058002 ΑΡΝΙΣΣΑ4.801.891,04-3.265.581,128.067.472,16--- .
094440134 ΣΤΑΛΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 5015234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ3.136.949,26-4.930.232,338.067.181,59--- .
094043270 EVIMA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΤΑΔΙΟΥ 510562 ΑΘΗΝΑ4.526.511,39-3.213.056,067.739.567,45215.200,11107.111,07322.311,18 .
095689620 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ ΙΧΘΥΡΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΑ Ν ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΠΑΡΚΟ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ3.274.260,92-4.779.774,028.054.034,94--- .
099359566 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ-ΔΙΑΝΟΜΩΝ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΚΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.263.931,03-4.787.225,438.051.156,46--- .
094353930 ΤΡΙΑ Ν ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 411526 ΑΘΗΝΑ3.229.013,67-4.814.660,888.043.674,55--- .
095179656 ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 36314122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.678.501,69-5.358.116,338.036.618,02--- .
094149992 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ Σ ΚΑΙ Χ ΑΕΕΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ5.213.735,15-2.821.062,028.034.797,17--- .
099810187 MOSTRA LINES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΠΥΡ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3610683 ΑΘΗΝΑ2.956.294,48-5.070.879,038.027.173,51--- .
098046331 OSWEGO ESTATES LIMITEDΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 9318538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.482.457,43-4.539.405,368.021.862,79--- .
099054494 TVS HELLAS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10216345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.777.979,77-4.230.162,058.008.141,82--- .
094371960 ΑΒΕΜ ΑΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΘΕΜ ΣΟΦΟΥΛΗ 5254655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.962.038,93-5.035.488,867.997.527,79--- .
095682145 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΙΓΚΑ 2954249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.378.775,04-4.610.473,087.989.248,12--- .
094399213 ΜΙΤΥΑΣ ΑΛΕΞ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ2.885.826,97-5.098.270,967.984.097,93--- .
094029607 ΘΑΛΗΣ ΑΕΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ1.993.558,76-5.979.525,037.973.083,79--- .
081602255 Ι ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΩΦ ΣΟΥΝΙΟΥ 7219003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ5.411.800,17-2.560.809,047.972.609,21--- .
094474360 ΚΟΛΟΡΤΕΞ ΑΝΩΝΥΜ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΛΩΣΤΚΩΝ ΠΡΟΙΝ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 55Α18453 ΝΙΚΑΙΑ3.093.171,23-4.870.866,087.964.037,31--- .
094059010 COMMERCIAL VALUE ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΛ ΒΑΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣΙΛΙΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 6011528 ΑΘΗΝΑ4.109.222,96-3.851.755,697.960.978,65--- .
999644217 ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 5712462 ΧΑΙΔΑΡΙ6.518.739,73-1.439.261,247.958.000,97--- .
094377964 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΓΟΥΝΗ ΑΕ3 ΧΙΛΚΟΖ ΘΕΣΝΙΚΗ 050100 ΚΟΖΑΝΗ2.860.990,01-4.157.613,287.018.603,29376.383,72560.043,44936.427,16 .
099857310 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΛΕΙΑΣ 1118863 ΠΕΡΑΜΑ4.296.367,51-3.240.433,187.536.800,69178.677,22230.502,61409.179,83 .
094443486 NIKOS ATELIER ΑΝ ΕΤ ΕΜΠΕΝΔΥΜ ΔΕΡΜΑΤ ΕΙΔΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2310673 ΑΘΗΝΑ2.992.479,99-4.952.851,727.945.331,71--- .
094115128 ΚΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕΝΕΑ ΣΑΝΤΑ ΚΙΛΚΙΣ 061100 ΚΙΛΚΙΣ3.357.183,76-1.609.416,654.966.600,412.073.964,34904.438,042.978.402,38 .
094035780 ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν ΠΕΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ1.850.814,12-657.824,882.508.639,003.878.954,231.557.108,615.436.062,84 .
095687153 INFOPRINT ΕΠΕΠΥΘΑΓΟΡΑ 8119400 ΚΟΡΩΠΙ3.108.921,01-4.831.475,537.940.396,54--- .
095444886 ΜΕΡΜΙΓΚΑΣ ΕΠΕΓΡΑΒΙΑΣ 517343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.627.028,885.944,675.300.237,957.933.211,50--- .
095310270 ΙΟΝΙΟΝ ΟΙΛ-ΕΛΛΗΝ ΕΤ ΕΜΠ-ΔΙΑΚ ΠΕΤΡΕΛ-ΕΛΑΙΟΛΙΠ ΠΡΟΙΟΝΤΖΑΙΜΗ 4526221 ΠΑΤΡΑ240.512,982.385.712,105.297.857,557.924.082,63--- .
095207739 ΑΟΥΝΤΙΟ ΜΠΡΑΙΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡΕΩΣ 45Δ15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ4.500.094,69-3.413.506,097.913.600,78--- .
094352590 ΕΛΒΑΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΒΕΕΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1610673 ΑΘΗΝΑ3.339.987,21-4.568.876,977.908.864,18--- .
094355530 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΔΙΑΧ ΚΑΙ ΛΕΙΤΛΟΤΤΕΡΥ ΑΝ ΕΜΠ ΕΙΣ ΕΞ ΟΡΓ ΕΠΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 19617671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.719.976,28-3.741.782,367.461.758,64173.730,02263.759,75437.489,77 .
096037664 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΣΜΩΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 753200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ4.551.037,13-1.847.317,806.398.354,93874.097,79617.621,251.491.719,04 .
094334061 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΑΕΕΚΕΝΤΡ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΚΡ 6 018210 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.045.478,60-4.837.436,807.882.915,40--- .
094231705 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΑΥΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ3.130.061,60-4.740.580,647.870.642,24--- .
094265825 ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΕΝΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 1724100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ3.956.769,89-3.909.918,907.866.688,79--- .
999431090 Σ ΤΣΑΛΑΖΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΒ ΟΛΓΑΣ 1154640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.940.480,77-4.909.767,697.850.248,46--- .
094048173 ΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΗΜΗΤΡΑΣ 3717778 ΤΑΥΡΟΣ4.282.701,51-3.564.872,677.847.574,18--- .
094067808 ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΟΠΛ ΠΟΥΤΕΤΣΗ 2345444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ4.356.064,45-3.489.452,077.845.516,52--- .
094088435 ΜΑΡΙΑ Δ-ΜΠΕΖΕΡΜΕΛΗ ΑΕΒΕΣΕΛΕΡΟ 067100 ΞΑΝΘΗ2.782.162,05-5.056.678,557.838.840,60--- .
094510233 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΤΥΠΟΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΕΛΕΥΘΕΡ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21817675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ4.965.357,06-2.870.330,607.835.687,66--- .
999716611 ΜΟΥΒ ΜΕΝΤΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΝΑΡΗ 754644 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.738.083,58-2.095.138,897.833.222,47--- .
094352908 ΤΑΝΙΣ ΝΤΑΤΑ ΕΝΤΟΥΚΕΣΙΟΝΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΚΗΦΙΣΙΑΣ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.747.197,22-5.085.309,347.832.506,56--- .
095606658 KOSTA ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΚΡΑΤΗΤΟΥ 1913341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ5.180.234,26-2.627.496,207.807.730,46--- .
094038837 ΣΕΠΕΚ ΑΕΕΞΟΧΗ 067100 ΞΑΝΘΗ2.637.026,31-2.957.692,865.594.719,171.229.596,22982.509,942.212.106,16 .
094519983 ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΒΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ3.569.013,14-3.853.537,307.422.550,44155.667,62223.364,07379.031,69 .
094464250 ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣΑΥΓΗΣ 53 ΠΟΤΑΜΟΥ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ4.519.551,91-3.278.896,847.798.448,75--- .
095516794 ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΕΠΕΑΓ ΣΑΡΑΝΤΑ 4518346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.839.304,45-4.949.980,647.789.285,09--- .
999632220 ΤΑΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝΓΡΥΠΑΡΗ 7317671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.463.257,28-3.375.401,135.838.658,41847.647,341.098.197,021.945.844,36 .
094243488 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4150100 ΚΟΖΑΝΗ2.751.677,52-5.024.724,457.776.401,97--- .
094251114 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΧΩΝΙ ΝΤΑΓΚΛΑΣ 019003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ3.385.728,99-3.863.489,487.249.218,47280.773,52236.013,18516.786,70 .
095287108 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 411528 ΑΘΗΝΑ2.752.440,14-5.010.767,917.763.208,05--- .
999631209 HELLAS JET ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 55115343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.125.047,62248.093,881.366.771,882.739.913,382.474.180,822.534.003,345.008.184,16 .
082921817 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 056533 ΠΟΛΙΧΝΗ4.861.489,33-2.882.594,047.744.083,37--- .
093517341 ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΔΡΟΒΙΤΣΑΝΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΤΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 710563 ΑΘΗΝΑ2.578.476,40-5.155.120,967.733.597,36--- .
999705100 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ ΑΛΤΕ ΑΤΕ Κ ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕΒΕ1 ΧΛΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΘΕΡΜΗ 054250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.430.753,04-4.301.227,777.731.980,81--- .
095665892 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΣΛΟ 1585100 ΡΟΔΟΣ3.049.602,43-4.678.769,447.728.371,87--- .
094510915 ΑΛΦΑ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20768100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ3.707.873,24-4.015.611,247.723.484,48--- .
999580309 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΡ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 4643100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ4.089.284,18-3.139.889,557.229.173,73256.080,08233.968,00490.048,08 .
094475287 ΒΑΡΕΛΑΔΙΚΑ ΕΠΙΧΣΕΙΣ ΕΚΜΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΖΑΝΗ ΔΙΣΤΟΜΟΥ 818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.815.950,78-3.298.272,767.114.223,54273.191,06319.963,05593.154,11 .
095321470 ΒΕΓΚΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ7ΧΛ ΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ3.987.867,51-3.713.044,907.700.912,41--- .
095383121 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΕ6ΟΝ ΧΙΛ ΙΩΑΝ ΑΘΗΝ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ2.592.312,88-5.087.213,697.679.526,57--- .
099787143 Γ. ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ3.284.733,20722,564.391.127,517.676.583,27--- .
094328299 EKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 41214122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.885.401,99-2.781.674,167.667.076,15--- .
099956846 Σ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΓΡΑΒΙΑΣ 354645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.034.725,90-4.631.585,227.666.311,12--- .
099311270 ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ2ΧΙΛ ΧΡΥΣ ΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 064200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ3.360.722,01-4.300.935,957.661.657,96--- .
094086233 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕΙΩΝΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 16-1854453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.854.327,78-2.616.607,804.470.935,581.323.271,171.862.693,523.185.964,69 .
094283216 ΜΑΘΙΟΥ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΜΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ 410431 ΑΘΗΝΑ3.136.700,51-3.439.266,186.575.966,69525.194,57551.938,341.077.132,91 .
997670528 SEA STAR CAPITAL PLCΣΙΝΑ 3210672 ΑΘΗΝΑ3.742.945,40-3.907.635,007.650.580,40--- .
094385976 ΠΡΟΚΑΤ ΑΛΟΥΜΙΝ ΑΤΕΒΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1917343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.692.247,47-4.958.233,297.650.480,76--- .
095686680 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΑΔΡΕΝ ΕΠΕΚΕΧΡΙΝΕΙΑΣ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΓΛΗ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.103.044,62-4.546.947,587.649.992,20--- .
090030800 ANGLIA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΛ ΣΟΥΤΣΟΥ 810671 ΑΘΗΝΑ----3.089.188,234.557.156,767.646.344,99 .
095735745 Κ ΔΑΝΕΖΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΠΑΡ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 1816673 ΒΟΥΛΑ2.548.075,53-5.095.854,647.643.930,17--- .
081378450 ΤΣΙΜΠΡΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 7854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.792.586,68-4.197.433,546.990.020,22265.212,47387.742,51652.954,98 .
082747480 ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑΟΕΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 1916232 ΒΥΡΩΝΑΣ2.698.166,70-4.943.978,847.642.145,54--- .
095263670 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΜΟΠΙΕΜ ΕΠΕΛΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 6256121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ2.559.524,30-5.081.552,827.641.077,12--- .
095519157 ROM ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1711143 ΑΘΗΝΑ2.972.110,18-4.658.037,437.630.147,61--- .
094126040 ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗ Ι ΑΦΟΙΛ ΑΘΗΝΩΝ 7610441 ΑΘΗΝΑ2.591.480,20-5.030.642,497.622.122,69--- .
095641845 ΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 1710552 ΑΘΗΝΑ2.657.578,00-4.963.716,927.621.294,92--- .
095425085 ΜΑΣΤΕΡ-ΒΙΖΙΟΝΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ 1612132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.231.505,13-3.389.593,777.621.098,90--- .
095544640 ΝΤΑΙΜΟΝΤΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-5718532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ6.291.308,5117.019,001.312.098,737.620.426,24--- .
094006759 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 117Β11475 ΑΘΗΝΑ3.062.015,31168.972,454.387.879,347.618.867,10--- .
094247230 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΝ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 5559300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ2.983.470,00-4.629.059,327.612.529,32--- .
095190360 ΠΑΠΣΚΡΑΠ ΕΠΕΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 4319300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ5.408.301,12-2.201.017,677.609.318,79--- .
094540679 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΙΚΗΣ 1610557 ΑΘΗΝΑ4.116.306,60-2.888.914,877.005.221,47332.519,41271.388,47603.907,88 .
094457294 ΔΕΛΤΑ ΠΑΠΠΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΛΕΝΟΡΜΑΝ 19510444 ΑΘΗΝΑ2.944.296,03-4.663.729,487.608.025,51--- .
094299656 ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΙΩΝΙΑ 057005 Ν ΜΑΓΝΗΣΙΑ1.894.325,82-5.713.051,497.607.377,31--- .
094318976 ΥΒΟΝΝΗ ΣΤΟΡΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΥΔΙΑΣ 316231 ΒΥΡΩΝΑΣ2.896.094,30-3.785.629,266.681.723,56369.737,82553.584,99923.322,81 .
099057367 ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΟΕΘΗΒΩΝ 20512134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.280.915,85-3.322.482,257.603.398,10--- .
084016468 Ι Μ ΚΑΙ Η ΤΡΑΤΣΗΣ ΟΕΛ ΙΩΝΙΑΣ 11613671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.870.888,85-4.726.454,927.597.343,77--- .
999867462 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑΑΜΥΝΤΑ 665302 ΚΑΒΑΛΑ4.271.761,13-3.035.173,187.306.934,31172.703,25116.115,26288.818,51 .
095753566 INNER ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 410561 ΑΘΗΝΑ3.063.627,70-4.529.583,007.593.210,70--- .
095568453 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 31313671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.909.746,66-4.668.915,127.578.661,78--- .
094015117 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.019.502,17-3.992.265,956.011.768,12624.613,50935.591,931.560.205,43 .
099988752 ΑΝΙΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε.Π.Ε.ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 2111635 ΑΘΗΝΑ3.811.136,04-3.159.886,246.971.022,28237.330,91360.593,84597.924,75 .
095758469 TELEPLUS MARKETING ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 5017561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ3.768.623,13-3.797.791,707.566.414,83--- .
998725959 EASYTEX ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 317456 ΑΛΙΜΟΣ3.603.629,45-3.952.293,487.555.922,93--- .
094052506 MOTIVO AEΒΕ ΕΙΔΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 314122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.533.035,71-2.351.036,243.884.071,951.533.120,432.138.705,203.671.825,63 .
094052008 PILUX DANPEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥΓ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 2054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ979.115,75-675.930,661.655.046,413.815.898,782.081.057,965.896.956,74 .
094381258 BASIC HELLAS ΕΙΔΗ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΓ ΣΕΠΤΕΜΡΙΟΥ 14411251 ΑΘΗΝΑ2.666.403,67-4.882.376,907.548.780,57--- .
094014760 ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝΛΑΕΡΤΟΥ 21 23 25 ΚΑΙ ΧΑΛΚΗΣ ΤΑΧ ΘΥΡ 32 38-40-4255102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ1.037.421,95-604.857,161.642.279,113.410.564,102.493.006,915.903.571,01 .
094184945 MELODY FOODS ABEE ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣΤΕΡΜΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ 013610 ΑΧΑΡΝΕΣ2.755.826,67-4.778.501,197.534.327,86--- .
082008092 Ν ΠΑΥΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1224100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ4.951.864,36-2.571.305,217.523.169,57--- .
094004809 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ-ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕΓΕΩΡΓ ΓΕΝΑΔΙΟΥ 710678 ΑΘΗΝΑ1.881.369,031.505,735.637.739,417.520.614,17--- .
094206456 ΔΙΕΚΑΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 42 ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ3.869.560,73-3.647.985,867.517.546,59--- .
095627052 ΗΛΕΚΤΡΟΧΑΛΚΟΜ ΕΠΕΕΘΝ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.658.964,89-4.856.061,597.515.026,48--- .
094383450 ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΙΣΕΣ ΕΙΣΕΞΑΓ ΑΝΤΙΠΡ ΠΛΟΙΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΙΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 2514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.810.750,26-4.701.907,427.512.657,68--- .
093052601 Π ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410671 ΑΘΗΝΑ2.583.486,75-4.924.514,947.508.001,69--- .
095644350 ARGI ΕΠΕΣΚΙΑΘΟΥ 3311254 ΑΘΗΝΑ2.533.799,39-4.969.442,257.503.241,64--- .
094318687 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΚΑΤΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 40 ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΝΑΣ 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.717.201,15-2.608.276,865.325.478,011.253.346,73923.866,112.177.212,84 .
092442132 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚ ΟΕΚΑΛΑΜΩΝ 1212244 ΑΙΓΑΛΕΩ2.294.497,48-4.706.863,597.001.361,07191.524,14290.017,19481.541,33 .
095465218 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕΚΡΗΝΙΔΕΣ 064003 ΚΡΗΝΙΔΕΣ2.401.843,74-4.415.602,256.817.445,99265.988,18397.263,01663.251,19 .
081873798 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β ΜΗΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ ΠΑΣΧΟΣΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ 040100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ4.040.921,30-3.439.077,337.479.998,63--- .
095417245 ΜΠΑΛΑΖ ΕΠΕΜΟΛΑΣ 4013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.299.012,95-4.177.150,697.476.163,64--- .
094000720 ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΑΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 12711251 ΑΘΗΝΑ986.825,14-2.946.990,793.933.815,931.408.977,562.133.272,933.542.250,49 .
999839309 ΕΥΡΥΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΤΙΚΩΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11414671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ3.671.503,46-3.797.157,317.468.660,77--- .
094346810 ΜΕΝΤΩΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 4126441 ΠΑΤΡΑ3.725.756,84-3.198.502,906.924.259,74310.807,57228.184,36538.991,93 .
095610715 ΕΥΡΩΝΑΥΤΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ -ΕΞΑΓΩΓ ΕΣ ΑΛΙΕΥΜ ΕΠΕΠ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ4.283.115,57-3.175.313,037.458.428,60--- .
094493975 BASEFON-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 9917237 ΥΜΗΤΤΟΣ3.842.043,82-3.606.605,157.448.648,97--- .
999239680 ALNAJJAR BASSAM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 813231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ5.235.052,12-2.208.378,857.443.430,97--- .
998823130 ΑΝΤΡΗ EXPORTS ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΤΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΡΑΤΟΥΣ 1111364 ΑΘΗΝΑ5.624.601,40-1.818.606,187.443.207,58--- .
099114194 EVENT ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2517563 Π ΦΑΛΗΡΟ3.507.648,07-3.928.074,517.435.722,58--- .
093303836 ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ5 ΧΛΜ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ5.260.054,10-2.167.776,467.427.830,56--- .
092833978 ΑΦΟΙ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΟΕΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ 020001 ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ5.584.662,93-1.842.227,257.426.890,18--- .
093717800 Η ΜΑΝΤΖΕΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΣΙΧΛΙΜΠΟΥ 031100 ΛΕΥΚΑΔΑ3.171.395,66-4.254.158,387.425.554,04--- .
095413897 Δ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΕΠΕΠΛ ΚΑΡΥΤΣΗ 410561 ΑΘΗΝΑ3.721.485,12-3.696.147,927.417.633,04--- .
094368826 ΜΕΤΡΙΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ 040009 ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΣ3.284.572,73-4.120.551,877.405.124,60--- .
082144422 Α ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΑΜΦΙΣΣΗΣ 830300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ2.460.875,90-4.940.507,457.401.383,35--- .
092887225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ-ΠΛΑΣΑΡΑΣ ΚΩΝΣΚΡΑ 8417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.460.994,92-4.934.539,907.395.534,82--- .
998970756 ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 112 ΚΑΙ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΓΕΡΑΚΑΣ 015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ938.688,81-716.902,801.655.591,613.443.118,472.288.323,105.731.441,57 .
094447725 AR-CH FASHION ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 5956430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.594.991,70217.527,473.570.429,577.382.948,74--- .
094101100 ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΑΕΕΙΡΗΝΗΣ 5618547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ4.684.215,72-2.673.904,937.358.120,65--- .
091138345 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΨΑΡΡΩΝ 518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.235.790,93-3.112.155,707.347.946,63--- .
094067010 ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΙ Κ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 1151100 ΓΡΕΒΕΝΑ2.233.350,93-3.909.614,326.142.965,25480.420,48715.340,851.195.761,33 .
094343832 INTERTEL ΑΕ ΕΙΣΑΓ ΕΞΑΓ ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΗΛΕΚΤΡ ΕΙΔΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 1310677 ΑΘΗΝΑ2.940.437,58-4.395.202,527.335.640,10--- .
094187345 ΩΜΕΓΑ Γ ΣΙΟΤΡΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 110559 ΑΘΗΝΑ1.111.994,88-1.605.120,622.717.115,502.227.420,912.385.425,304.612.846,21 .
099821823 ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΕΠΕΟΛΥΜΠΟΥ 3115234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.925.071,26-4.403.201,507.328.272,76--- .
081183566 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΑ Μ ΤΑΤΟΓΛΟΥ Θ ΓΚΑΝΟΥΡΗΣ ΟΕΣΤΑΜ ΡΕΓΚΟΥΚΟΥ 3654629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.643.944,39-3.681.277,487.325.221,87--- .
094012350 ΓΕΩΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΜΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 20013671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.718.119,56-2.187.444,105.905.563,66584.168,41833.326,451.417.494,86 .
094529128 SMART Q ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΠΟΛΥΝΙΚΟΥΣ 10 ΕΩΣ 1217455 ΑΛΙΜΟΣ6.233.227,97-1.083.583,617.316.811,58--- .
999508809 ΕΥΡΩΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 8311634 ΑΘΗΝΑ705.189,88-198.300,55903.490,434.660.923,521.748.988,476.409.911,99 .
093401910 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ - ΣΙΑΕΕΠ ΜΕΛΑ 7612461 ΧΑΙΔΑΡΙ2.506.320,14-4.793.191,907.299.512,04--- .
094085838 ΡΟΜΠΗΣ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 254000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.073.842,98-5.218.127,357.291.970,33--- .
094365850 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ16 ΧΙΛΙΟΜ ΣΠΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ4.839.199,94361.137,702.089.534,177.289.871,81--- .
998671074 ΩΡΙΩΝΑΣ ΣΤ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 1954625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.751.978,831.018.368,302.515.873,477.286.220,60--- .
094436391 ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α Ε ΑΝΩΝ ΕΙΣΑΓ ΕΜΠ ΕΤ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 17215344 ΓΕΡΑΚΑΣ1.853.772,58-3.592.034,115.445.806,69729.846,691.106.092,081.835.938,77 .
094516108 ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4 ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 062100 ΣΕΡΡΕΣ2.410.351,88-3.609.971,186.020.323,06503.177,61758.073,001.261.250,61 .
095495432 ΣΜΑΡΤΝΤΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΑΛΙΜΟΥ 7816452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ3.647.731,93-3.630.956,917.278.688,84--- .
094200833 V SHOPS AE ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΑΠΑΦΗ 17554453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.976.574,34-3.208.728,886.185.303,22558.952,32533.870,341.092.822,66 .
999074996 DOMINO ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΗΝΕΙΟΥ 2117342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ5.338.393,42-1.905.380,687.243.774,10--- .
094212900 TALKOM ΑΝ ΕΙΣΑΓ ΕΜΠ ΤΕΧΝ ΟΙΚΟΔ ΚΤΗΜ ΠΑΡΟΧ ΥΠΗΡ ΕΤΑΙΡΑΒΕΡΩΦ 3010433 ΑΘΗΝΑ3.727.678,98-3.515.359,057.243.038,03--- .
095606413 ΜΟΥΛΤΙΜΙΝΤΙΑ ΣΕΝΤΕΡ ΕΠΕΒ ΚΩΝ ΝΟΥ 710674 ΑΘΗΝΑ2.563.529,90-4.675.985,697.239.515,59--- .
093587160 Χ ΒΛΑΧΙΩΤΗ-ΣΙΑ ΕΕΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 116777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ2.624.030,07-3.455.068,826.079.098,89516.990,50629.378,541.146.369,04 .
998026687 MDK ΕΜ ΝΤΙ ΚΕΙ ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 2615344 ΓΕΡΑΚΑΣ6.242.603,76-981.033,467.223.637,22--- .
084022807 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕΝΕΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 026500 ΠΑΤΡΑ3.484.950,08-3.737.814,867.222.764,94--- .
095422140 Δ ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΜΑΙΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1711524 ΑΘΗΝΑ2.525.571,14-4.692.450,347.218.021,48--- .
095527692 ROM INTERNATIONAL ΕΠΕ -ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΗ ΠΡΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 4913341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ3.524.508,17-3.692.913,607.217.421,77--- .
097110187 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡ ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝΑΝ ΒΡΕΤΤΟΥ 813671 ΑΧΑΡΝΕΣ----3.225.079,883.989.336,137.214.416,01 .
095739260 ΚΩΣΤΑΣ ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΘΕΣΗ ΡΕΜΑ 019600 ΜΑΓΟΥΛΑ5.946.402,08-1.266.230,977.212.633,05--- .
095155216 ΝΑΒΑΜΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 818863 ΠΕΡΑΜΑ----2.926.687,674.284.285,017.210.972,68 .
095397764 INNOVATEX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 2756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ4.361.430,06-2.353.986,376.715.416,43214.923,48276.902,32491.825,80 .
095557438 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ AEΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ2.804.958,10-4.401.015,037.205.973,13--- .
095660257 ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΡΙΛΗΣΣΟΥ 6311476 ΑΘΗΝΑ5.728.455,42-1.464.285,187.192.740,60--- .
094112777 AVELON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝΘΕΣΗ ΠΡΑΡΙ ΠΟΥΡΝΑΡΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.586.340,05-1.378.463,122.964.803,172.308.919,291.916.656,464.225.575,75 .
099826425 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.454.383,63-2.238.540,434.692.924,061.329.692,871.146.053,432.475.746,30 .
999883960 S M ART INTERACTIVE SERVICES ΕΠΕΜΠΑΚΝΑΝΑ 3311744 ΑΘΗΝΑ969.765,30-1.277.032,522.246.797,822.469.736,472.447.250,594.916.987,06 .
094218492 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕΘΕΣΗ ΔΡΑΓΑΝΙΑ ΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ1.413.977,763.172.013,502.167.877,916.753.869,17297.680,2098.288,00395.968,20 .
095598574 BOSIL ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΕΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 3010558 ΑΘΗΝΑ1.327.254,77-1.498.014,942.825.269,712.306.464,742.004.857,964.311.322,70 .
094151625 ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕΝΙΟΒΗΣ 3010446 ΑΘΗΝΑ1.056.267,23-881.896,741.938.163,972.917.233,592.275.064,285.192.297,87 .
082745461 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΣΩΤ - ΣΙΑ ΟΕΓΡΕΒΕΝΩΝ ΦΥΛΗΣ 14513341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ2.511.764,83-4.617.214,237.128.979,06--- .
081990179 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΚΟΡΑΗ 2726222 ΠΑΤΡΑ2.367.574,78-4.750.768,727.118.343,50--- .
093383125 ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΟΥΛΙΑΡΙΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.ΕΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3856727 ΝΕΑΠΟΛΗ2.135.995,31-4.268.211,336.404.206,64287.583,09422.605,71710.188,80 .
095047463 ΧΕΛΙΔΩΝΗΣ Σ-ΣΙΑΓΡΑΒΙΑΣ 512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.024.327,28-3.088.980,207.113.307,48--- .
095432722 ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΘΕΟΛΟΓΟΥ 4715772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ4.155.965,50-2.956.521,617.112.487,11--- .
094239463 ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 614452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.632.262,37-2.852.349,405.484.611,77912.839,28714.246,531.627.085,81 .
095502218 ΓΗTΥ ΓΙΞΕΝΑ TΥ ΕΞTΕΡ/ΡΙΣΕΣ ΕΠΕΣΚΥΡΟΥ 011363 ΑΘΗΝΑ2.354.571,52-4.756.436,387.111.007,90--- .
094005972 ΕΔΟΚ ΑΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 17815231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ882.411,14-2.366.457,133.248.868,271.602.559,462.253.616,633.856.176,09 .
094452864 ΚΟΡΝΕΡ ΚΑΤΕΡΙΝΓΚ ΑΕ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.965.738,14-4.122.112,257.087.850,39--- .
099468408 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΑΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ 2311854 ΑΘΗΝΑ5.021.621,96-2.064.363,337.085.985,29--- .
084103240 ΞΕΝΟΥΛΗΣ ΚΛΙΜΑΤ ΓΕΝΙΚΩΝΚΑΤΑΣΚ ΟΕΚΟΡΑΗ 2726222 ΠΑΤΡΑ2.984.027,28-4.101.893,227.085.920,50--- .
099356564 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α ΒΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΤΕΡΜΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ4.414.283,27-2.671.578,197.085.861,46--- .
095299377 ΑΓΟΡΑ ΕΠΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4015124 ΜΑΡΟΥΣΙ5.271.243,84-1.807.318,217.078.562,05--- .
094432017 DOT AND DASH COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28215231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.925.525,48-2.938.880,155.864.405,63706.929,71503.139,331.210.069,04 .
095256064 ΜΩΡΑΙΤΗ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΚΟΜΝΗΝΩΝ 3112461 ΧΑΙΔΑΡΙ2.641.300,12-4.430.018,327.071.318,44--- .
998573740 PAPERLINE Ι ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΟΛΥΔΕΥΚΟΥΣ 21 ΚΑΙ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ 018122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ5.407.917,95-1.662.294,387.070.212,33--- .
095352598 ΡΑΠΑΝΑΚΗ ΑΦΟΙ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2819300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.424.052,57-3.642.094,687.066.147,25--- .
094250001 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 2715125 ΜΑΡΟΥΣΙ----6.177.152,32887.505,797.064.658,11 .
094418430 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 310564 ΑΘΗΝΑ2.834.372,38-3.829.549,026.663.921,40163.049,25235.102,24398.151,49 .
998943742 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕΚΑΡΑΜΟΥΡΤΖΟΥΝΗ 134100 ΧΑΛΚΙΔΑ4.986.770,99-2.061.705,627.048.476,61--- .
094195230 ΣΟΜ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝ ΕΤΛΑΖΟΥ 338334 ΒΟΛΟΣ2.574.290,43-4.000.836,736.575.127,16187.440,60283.347,35470.787,95 .
999871426 ΑΞΩΝ ΔΙΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΘΥΝΙΑΣ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ3.285.873,84-3.759.792,127.045.665,96--- .
094046456 ΕΞΤΡΑΛΟΥΜΙΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.170.904,44-4.866.382,697.037.287,13--- .
095593714 ΠΙΝ ΜΠΕΣΤ ΕΠΕΝΟΤΑΡΑ 7118535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.454.240,90-4.577.041,087.031.281,98--- .
099787200 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε21ΧΙΛ ΘΕΣ ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 057001 ΘΕΡΜΗ5.345.216,18-1.685.554,417.030.770,59--- .
095259773 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.448.631,03-4.578.410,427.027.041,45--- .
094208867 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΒΕΕ1ΟΝ ΧΙΛ ΙΤΕΑΣ ΓΑΛΑ 033200 ΙΤΕΑ2.564.975,28-3.980.002,476.544.977,75190.890,01284.325,63475.215,64 .
999310684 ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝΤΣΑΜΑΔΟΥ 4618532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.309.079,94-1.871.113,633.180.193,571.804.775,342.028.830,203.833.605,54 .
094184908 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕΛΕΝΟΡΜΑΝ 17810444 ΑΘΗΝΑ3.204.502,17-3.806.870,327.011.372,49--- .
094510811 ΟΝΕΙΡΟ-ΑΕΒΕ-ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΩΝ2 5 ΧΛΜ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ4.384.419,53-2.609.344,806.993.764,33--- .
094074615 ΣΙΛΒΕΣΤΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΧΛΜ 13 Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.820.910,54-1.539.792,003.360.702,542.404.748,751.224.283,913.629.032,66 .
093916315 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΔΕΡΙΓΝΥ 14Α10434 ΑΘΗΝΑ2.729.470,25-4.260.101,456.989.571,70--- .
094448920 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 4055535 ΠΥΛΑΙΑ5.268.023,80-1.714.421,986.982.445,78--- .
095233284 ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΦΟΙ-ΣΙΑ ΕΠΕΑΥΛΩΝΑΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ2.458.612,58-4.516.625,136.975.237,71--- .
999372582 Χ ΓΚΡΟΥΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΓΕΝΝΗΜΜΑΤΑ 1311524 ΑΘΗΝΑ3.937.915,15-3.033.601,876.971.517,02--- .
094106170 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠ ΕΤ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΘΕΣΙΣ ΣΦΑΓΕΙΑ 019600 ΜΑΝΔΡΑ4.338.800,76-1.713.862,666.052.663,42615.976,98294.996,93910.973,91 .
094313575 ΗΡΑΚΛΕΙΟ CITΥ ΜΑΡΚΕΤ-ΣΠΙΤΙ-ΧΟΜΠΙ-ΚΗΠΟΣ-ΑΕΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1271306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.460.930,25-3.867.323,396.328.253,64254.949,50379.161,28634.110,78 .
095657960 ΑΛΕΜΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ-ALEMCOHELLAS EPEΑΔΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.362.961,91-4.596.873,006.959.834,91--- .
094300555 ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ6ΧΙΛ Ε Ο ΑΡΙΝ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ4.259.595,16-2.688.962,356.948.557,51--- .
094089585 ΕΛΒΙΕΠΕΝ ΕΛ ΒΙΟΤ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΕ79 ΧΙΛ ΝΕΟΑΚ ,20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.691.973,99-4.248.064,066.940.038,05--- .
094187831 HELLAS SERVICE ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 6018346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.188.376,45-4.098.007,926.286.384,37263.421,91389.169,21652.591,12 .
094292110 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΟΥΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΑΕΝΕΟΧΩΡΙ 068007 ΔΙΚΑΙΑ2.312.915,67-4.625.306,346.938.222,01--- .
094220788 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΕΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3154625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.607.148,03-4.314.100,776.921.248,80--- .
093845508 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΑ ΑΓΟΡΑ 5985100 ΡΟΔΟΣ4.484.619,58-2.427.293,816.911.913,39--- .
094410861 ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝ ΤΕΧΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.708.476,75-2.419.004,075.127.480,821.011.720,34772.184,221.783.904,56 .
095057585 ΣΤΑΝΤΑΡ ΕΠΕΣΥΚΙΩΝΟΣ 14-1612131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.029.918,49-3.877.756,186.907.674,67--- .
095387629 ΓΑΛΑΓΑΛΑΣ ΕΠΕΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗ 3111744 ΑΘΗΝΑ3.432.322,01-1.255.014,254.687.336,261.006.592,901.210.127,102.216.720,00 .
095433811 ΤΡΟΦΟΠΗΓΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΠΕΛ ΠΑΠΑΓΟΥ 8215772 ΖΩΓΡΑΦΟΥ4.592.111,69-2.309.699,776.901.811,46--- .
081996252 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ-ΣΙΑΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 1754629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.444.526,39-4.453.018,156.897.544,54--- .
095415320 ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΛ ΛΑΥΡΙΟΥ 19815354 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ2.450.539,04-4.439.846,176.890.385,21--- .
094002343 ΒΙΟΦΑΡΜ ΑΕΑΥΛΩΝΟΣ 15610443 ΑΘΗΝΑ2.186.591,1330.740,034.670.990,046.888.321,20--- .
093470859 Ε ΠΑΝΑΚΑΚΗΣ ΕΕΕΕΘ ΟΔ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ 072100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.376.670,71-4.503.176,566.879.847,27--- .
095664717 PAE TECHNICAL SERVICES SRLΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 26815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.698.959,70-4.169.887,406.868.847,10--- .
095100346 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΕΔΗΜ ΣΟΥΤΣΟΥ 2811521 ΑΘΗΝΑ----2.861.886,944.006.630,296.868.517,23 .
095401801 ΓΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15317341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.719.926,68-4.147.212,946.867.139,62--- .
999058333 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΟΙΞΕΩΣ 1611147 ΓΑΛΑΤΣΙ4.056.237,21-2.808.406,606.864.643,81--- .
094177524 ΠΡΕΜΙΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΑΤΩΝ 17 Χ15344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.455.411,77-2.031.631,394.487.043,161.481.635,50894.652,472.376.287,97 .
800337839 FAIRBANKS ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΥΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΘΩΝΟΣ 410557 ΑΘΗΝΑ4.339.288,96-2.517.596,836.856.885,79--- .
800445027 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΘΑΡΟΥ 718537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.230.522,75-1.385.282,403.615.805,152.194.399,021.044.151,993.238.551,01 .
095601208 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΡΥΣΑΥΓΗ ΘΕΣΗ ΛΙΑΚΟΥΔΙ 042100 ΤΡΙΚΑΛΑ3.604.308,77-3.239.442,906.843.751,67--- .
094292133 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ3ΟΝ ΧΙΛ ΟΡΕΣ ΔΑΣ ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 068200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ1.844.401,91-2.490.619,074.335.020,981.142.643,651.365.629,032.508.272,68 .
094470636 ΑΦΟΙ ΧΑΣΑΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.524.590,4384.701,954.230.682,636.839.975,01--- .
095409097 ΕΡΜΗΣ ΚΑΡΣ ΕΠΕΚΟΜΒΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ 072100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ2.386.985,33-4.449.048,666.836.033,99--- .
094485268 Μ FASHION ΦΑΣΙΟΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 056402 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ4.753.308,75-1.737.505,756.490.814,50158.720,56184.710,77343.431,33 .
094339831 ΕΥΒΟΙΑ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔ ΣΜΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 10434100 ΧΑΛΚΙΔΑ3.961.679,08-2.865.234,226.826.913,30--- .
094192367 ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕ ΦΗΜΗ 189218 Χ Λ ΑΘΗΝ ΣΠΑΤΩΝ 019004 ΣΠΑΤΑ240.212,46-154.731,73394.944,194.569.772,571.859.326,186.429.098,75 .
081556340 ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 019600 ΜΑΓΟΥΛΑ2.836.725,78-3.986.240,046.822.965,82--- .
094407346 ΜΑΡΜΑΡΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΠΕΞΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ5 ΧΙΛ ΗΡΑΚΛ ΜΟΙΡΩΝ 071000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.152.160,57-2.669.053,606.821.214,17--- .
999842989 ΛΙΝΚ ΑΠ ΙΝΤΕΓΚΡΕΙΤΙΝΤ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 26-2810680 ΑΘΗΝΑ1.181.018,94-549.154,631.730.173,573.419.749,101.668.767,725.088.516,82 .
095480720 ΕΤΟΙΜΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΥΛΒΑ ΕΠΕΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.288.764,87-4.527.129,056.815.893,92--- .
999984224 ΤΕΡΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ 3215125 ΜΑΡΟΥΣΙ4.997.975,05-1.811.119,746.809.094,79--- .
094337040 HITEC ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1817561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ3.237.249,09-3.561.814,596.799.063,68--- .
094139697 ΜΕΤΩΠΗΡΟΜΑ 1417455 ΑΛΙΜΟΣ2.045.327,04-4.752.541,396.797.868,43--- .
094255856 ΚΡΙΣΕΛ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ15ΧΛ ΘΕΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057011 ΓΕΦΥΡΑ2.927.448,44327.883,163.533.560,616.788.892,21--- .
800176683 ΒΟΛΒΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΜ ΒΟΛΒΗ 057014 ΣΤΑΥΡΟΣ4.388.916,40-2.399.544,586.788.460,98--- .
095592115 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.992.829,39-3.795.565,956.788.395,34--- .
099608840 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 060065 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ5.452.354,14-1.333.731,086.786.085,22--- .
094062468 ΑΦΟΙ ΣΚΙΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΙΝΔΟΥ 5814342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ4.138.237,78-2.644.067,646.782.305,42--- .
094297153 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ 1054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.334.402,98-4.445.743,036.780.146,01--- .
095151739 ΧΙΟΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΠΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.370.992,70-4.408.541,766.779.534,46--- .
094199786 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΝ ΠΛΑΓΙΑ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.502.244,22-1.452.754,082.954.998,301.996.777,711.824.046,073.820.823,78 .
094051964 ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ Κ ΑΒΕΕ11Ο ΧΙΛΘΕΣ ΚΙΛΚΙΣ 054000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.426.226,73208.817,854.681.112,976.316.157,55190.596,62262.255,26452.851,88 .
998824359 INTE C H SY S ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΗΛΕΚΤΡΑΣ 4Β15122 ΜΑΡΟΥΣΙ4.994.804,08-1.469.782,156.464.586,23157.576,87145.063,14302.640,01 .
094260043 ΕΛΑΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΙΠΕ ΟΔΟΣ Ι 1371601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ3.356.417,43-3.388.710,446.745.127,87--- .
094094964 ΑΕ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΝΟΤΑΡΑ 14418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.591.406,83-4.147.042,706.738.449,53--- .
092257958 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΑΦΟΙΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 018451 ΝΙΚΑΙΑ3.736.102,036.341,402.987.997,246.730.440,67--- .
093521944 STAR BLASTING ΕΕΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1919200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ2.217.143,86-4.076.362,526.293.506,38182.285,15253.046,03435.331,18 .
094064580 FLORA ΑΕ ΒΙΟΜ.ΖΑΧΑΡΟΠΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ7ΟΝ ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ3.117.189,67-2.607.829,595.725.019,26400.525,83592.490,47993.016,30 .
094340018 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΑΙΔΟΥΡΟΣΤΑΘΜΟΣ 034600 Ν ΑΡΤΑΚΗ4.315.775,53-2.394.416,426.710.191,95--- .
095701300 ΜΑΡΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6618545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.667.597,721.926,854.035.647,276.705.171,84--- .
094299195 ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΚΑΤΑΣΚ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 1254624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.307.397,98-3.379.639,796.687.037,77--- .
094358372 ΣΠΡΕΙ ΠΑΚ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ48 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 019011 ΑΥΛΩΝΑ2.562.117,73-3.041.301,505.603.419,23440.086,24639.492,001.079.578,24 .
998819245 B2B OIL ΕΠΕΣΗΣΤΟΥ 918758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.461.830,08-3.216.287,356.678.117,43--- .
099394593 ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ -ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΡΑ 021200 ΑΡΓΟΣ2.864.574,45-2.622.791,485.487.365,93598.527,47587.637,971.186.165,44 .
091562193 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΜΠΕΝΙΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΚΡΗΤΗΣ 6814231 Ν ΙΩΝΙΑ2.653.315,38-3.088.440,735.741.756,11371.726,26559.752,44931.478,70 .
094334706 ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 518545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ5.405.255,53-1.261.247,486.666.503,01--- .
094141472 ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 8111743 ΑΘΗΝΑ2.059.015,54-4.125.358,626.184.374,16189.679,51287.892,16477.571,67 .
095736312 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΥΠΟΔ-ΕΝΔ ΕΠΕΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 9116561 ΓΛΥΦΑΔΑ3.254.701,98-2.122.592,675.377.294,65579.291,16702.496,351.281.787,51 .
999511285 ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΤΑΡΕΛΙΑ 1238333 ΒΟΛΟΣ2.240.720,98-2.348.702,804.589.423,781.001.299,781.066.997,012.068.296,79 .
998910041 SILVER ONE ΑΡΓΥΡΑ ΣΚΕΥΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΥΡΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 3511745 ΑΘΗΝΑ4.888.507,70-1.757.391,836.645.899,53--- .
999076652 GFM HELLAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΛΕΚΚΑ 1210563 ΑΘΗΝΑ4.966.467,63-1.672.706,056.639.173,68--- .
097669825 ΚΟΙΝ CHRISTIANI ΚΑΙ NIELSEN LTD ΕΜΠΕΔΟΣ ΑΕΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ4.511.124,51-2.125.666,216.636.790,72--- .
998130048 EVROIL PETROLEUM ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΟΕΙΔΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΑΒΑΚΗ 1612461 ΧΑΙΔΑΡΙ3.854.918,3175.516,932.699.155,496.629.590,73--- .
094445105 AGOULINO ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕΡΟΔΟΠΗΣ 7818545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.564.368,21-4.064.996,286.629.364,49--- .
095651156 ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ-ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΤΡΙΦΙ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.896.143,97-2.032.788,523.928.932,491.472.024,841.226.529,212.698.554,05 .
094189271 ΧΡΗΣΤΟΣ Φ ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΧΥΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΑΒΕΕΛΟΥΤΡΩΝ 4957200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ3.175.772,79-1.921.884,805.097.657,59704.501,27824.332,391.528.833,66 .
099102693 Θ.Μ.ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 018122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ3.581.778,49-3.042.699,936.624.478,42--- .
092165136 ΒΙΟΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15341222 ΛΑΡΙΣΑ3.492.891,76-2.242.146,475.735.038,23470.733,92408.930,12879.664,04 .
094410062 ΑΒΕΕ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΩΝ ΒΟΡ ΕΛΛΑΔΑΣ CHAMPIONS ΑΕΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1254626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.125.984,53-3.478.865,716.604.850,24--- .
094237297 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 022100 ΤΡΙΠΟΛΗ4.640.732,83-1.963.517,946.604.250,77--- .
095334058 Ι ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 113122 ΙΛΙΟΝ2.504.047,51-4.098.252,296.602.299,80--- .
094292305 ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΕΡΙΖΙΑ 068014 ΡΙΖΙΑ ΕΒΡΟΥ4.557.516,33-2.044.726,606.602.242,93--- .
094259173 ΠΡΟΤΕΙΝ ΑΕΒΕΚΑΛΛΙΘΕΑ ΒΙΠΕ 071500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.341.761,87-4.255.613,196.597.375,06--- .
094211104 ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΧΑΙΟ ΑΓ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 020011 ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ3.447.007,43-2.201.840,675.648.848,10507.786,09431.068,60938.854,69 .
095554750 ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 89-9118532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.455.897,02-4.121.910,046.577.807,06--- .
081821083 Γ ΜΑΥΡΙΔΗΣ-ΣΙΑΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 916121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ2.197.029,52-4.376.353,656.573.383,17--- .
094328644 ΚΟΝΔΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝΟΥ ΘΕΣΗ ΜΑΓΟΥΛΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.933.886,221.952.992,901.660.784,955.547.664,07772.347,52252.642,431.024.989,95 .
094519590 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8554627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.750.445,93-1.178.629,205.929.075,13536.622,35106.928,78643.551,13 .
095737683 ΚΑΖΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ LTD ΕΠΕΚΟΝΔΥΛΗ 1418345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.088.740,93-3.482.392,786.571.133,71--- .
099367610 ΓΚΡΕΚΟ ΜΙΤ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ ΤΠΑΤΗΣΙΩΝ 410677 ΑΘΗΝΑ2.868.577,89-3.088.833,025.957.410,91284.431,40322.258,45606.689,85 .
099761705 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ CD DVD CD-ROM KAI DVDΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ5.180.766,14-1.377.888,466.558.654,60--- .
095572454 ΛΕΝΝΑΡΝΤ ΑΛΕΥΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ-ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕΦΙΛΩΝΟΣ 14518536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.158.127,08-4.398.178,736.556.305,81--- .
094191924 ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΙΔΗΡΟΜΕΤΑΛΛΑ ΘΕΡΜΟΔΟΜ ΕΡΓΑΣ ΑΝ ΕΤΠΕΙΡΑΙΩΣ 7718346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.350.561,75-4.201.692,706.552.254,45--- .
081851143 ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 2456224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.362.874,76-4.186.142,256.549.017,01--- .
094283855 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 8810442 ΑΘΗΝΑ3.041.670,56-3.503.329,076.544.999,63--- .
094048591 ΑΦΟΙ Δ ΣΗΜΙΤΗ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΥΔΡΥΑΛΟΥ ΑΝΤΙΠ/ΑΙ Α.Ε.ΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ3.244.895,83-3.299.488,356.544.384,18--- .
094083882 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΑΕ4Ο ΧΙΛ ΞΑΝ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ2.275.400,51-4.264.578,586.539.979,09--- .
095641650 ΠΕΝΤΕ ΔΕΛΤΑ ΕΠΕΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 5110552 ΑΘΗΝΑ3.675.504,26-2.857.030,036.532.534,29--- .
094531880 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓ ΑΕΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 2018532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.484.139,57-4.044.888,366.529.027,93--- .
095748789 ΝΙΒΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3815124 ΜΑΡΟΥΣΙ4.401.687,47-2.124.596,316.526.283,78--- .
099942541 ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 13615344 ΓΕΡΑΚΑΣ3.386.472,00-2.720.055,186.106.527,18200.139,15216.597,76416.736,91 .
095392596 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝΚ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚ ΧΡΗΣΗΣΣΚΟΥΦΑ 2613671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.969.495,90-2.551.927,696.521.423,59--- .
094050248 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ 211745 ΑΘΗΝΑ1.762.010,17-4.756.298,946.518.309,11--- .
095460524 ΧΑΡΤΕΜ ΕΠΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΕΡΑΝΙΟΥ 710552 ΑΘΗΝΑ4.992.654,23-1.523.886,096.516.540,32--- .
094045681 Χ Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΜΙΝΩΟΣ 1011743 ΑΘΗΝΑ1.867.148,90-1.505.460,483.372.609,381.999.002,211.143.761,653.142.763,86 .
094367055 ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛΑΤΩΝΟΣ 253200 ΑΜΥΝΤΑΙΟ3.206.910,49-3.298.073,676.504.984,16--- .
094503280 ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 9Β10671 ΑΘΗΝΑ2.225.176,36-4.276.534,776.501.711,13--- .
098052337 GENUS COMPANY LIMITEDΣΟΛΩΝΟΣ 4510672 ΑΘΗΝΑ5.783.375,20-717.723,916.501.099,11--- .
997994965 ADVANCE HUMAN RESOURCES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 14554638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----4.875.175,971.613.847,656.489.023,62 .
099757140 Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ -ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 4213674 ΑΧΑΡΝΕΣ2.771.767,73-3.409.384,516.181.152,24160.215,82144.271,41304.487,23 .
094437916 FORTUNE ΦΟΡΤΣΙΟΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 1914561 ΚΗΦΙΣΙΑ5.346.795,78-1.137.691,186.484.486,96--- .
094229457 ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΕΡΓΟΣΤΑΛ ΑΒΕΕΘΗΒΩΝ 21018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.595.214,49-3.886.199,816.481.414,30--- .
094207975 ΧΥΤΟΧΑΛΥΒΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣΒΟΥΛΗΣ 2210563 ΑΘΗΝΑ1.690.472,17-3.745.555,545.436.027,71428.350,86615.986,401.044.337,26 .
091892458 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝ ΣΙΑ ΟΕΖΑΓΟΡΙΩΝ 1710445 ΑΘΗΝΑ2.388.001,35-2.662.084,285.050.085,63566.932,00853.835,641.420.767,64 .
095676857 ΒΕΛΟΣ ΕΠΕΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 12526221 ΠΑΤΡΑ2.895.697,53-3.569.762,766.465.460,29--- .
097729722 ΠΟΡΤΟΛΟΣ ΗΝΩΜΕΝΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ Ν ΕΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.074.428,33-3.389.798,056.464.226,38--- .
097809734 ΒΕΘΑΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.444.002,21-4.010.175,096.454.177,30--- .
094480617 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 10211528 ΑΘΗΝΑ830.400,22-262.657,731.093.057,953.941.369,771.417.755,275.359.125,04 .
094529687 AR EL GROUP ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΦΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥΚΑΡΠΟΥ 1911631 ΑΘΗΝΑ3.194.802,92-3.254.112,826.448.915,74--- .
999299141 ΓΥΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΓΟΥΝΑΡΗ 4-618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.457.634,22-2.981.164,446.438.798,66--- .
099788244 ΙΑΣΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 4618534 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.690.909,48-2.744.397,186.435.306,66--- .
093207467 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.861.088,96-2.849.388,435.710.477,39293.831,81416.623,27710.455,08 .
094240671 ΕΛΕΥΘ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕ ΝΟΤΙΑΝΟΤΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 1810671 ΑΘΗΝΑ2.264.843,13-4.154.682,616.419.525,74--- .
095410324 ΕΛΜΕΡ ΕΠΕΧΑΛΚΙΔΟΣ 1911143 ΑΘΗΝΑ2.246.179,05-4.162.370,666.408.549,71--- .
094039810 ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΑΕΝΙΛ 12 ΑΘΗΝ ΛΑΜΙΑΣ 014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.607.897,38-4.796.864,046.404.761,42--- .
082635468 ΥΙΟΙ ΕΥΑΓ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΑΤΡΙΔΟΥ 10417673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.623.671,37-2.776.549,376.400.220,74--- .
095410489 ΙΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣ ΟΛΓΑΣ 15654645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.365.004,31-4.033.099,126.398.103,43--- .
095667989 ΣΙΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝ ΕΓΝΑΤΙΑ 16854638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.285.743,81-4.108.932,636.394.676,44--- .
095327424 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΕΠΕΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 412131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.451.014,30-3.940.458,996.391.473,29--- .
999611874 ΧΡΟΝΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 8718233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ4.663.709,62-1.724.358,276.388.067,89--- .
093544724 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΟΥΛΑΦ ΠΑΛΜΕ 9071000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.066.331,70-1.353.342,695.419.674,39466.911,52499.914,01966.825,53 .
094065876 ΟΙΝΟΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Ι ΚΑΙ Γ ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΕΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 1117455 ΑΛΙΜΟΣ1.494.706,871.742,053.354.039,084.850.488,00612.220,03921.491,611.533.711,64 .
094225981 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΣ-ΕΜΠΟΡ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΒΙΠΕ 041500 ΛΑΡΙΣΑ3.154.201,68-2.717.825,635.872.027,31203.333,07306.437,27509.770,34 .
099954287 Μ. ΠΑΡΕΛΛΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΠΕΑΓ ΛΑΥΡΑΣ 814121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.837.856,72-3.070.229,985.908.086,70187.519,42277.889,42465.408,84 .
093145553 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜ-ΣΙΑΑΧΑΡΝΩΝ 310438 ΑΘΗΝΑ2.184.766,78-4.184.409,236.369.176,01--- .
095443158 ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ Α ΕΠΕΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2217234 ΔΑΦΝΗ3.513.445,28-2.849.419,836.362.865,11--- .
999778084 ΩΤΟ ΝΤΑΖ ΕΠΕΜΠΙΧΑΚΗ 4618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.101.434,58-3.195.960,105.297.394,68461.589,51603.177,201.064.766,71 .
094527946 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΤΕΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ΑΣ ΣΕΠΤΕ ΜΒΡ57010 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ3.080.969,44-3.280.727,786.361.697,22--- .
094382741 ΠΡΕΜΙΚ ΑΕΕΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6517671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.103.551,28-4.256.634,616.360.185,89--- .
094388143 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΟΛΙΣ ΑΒΕΕΝ ΒΡΕΤΑΚΟΥ 6485100 ΡΟΔΟΣ2.355.725,82-4.002.098,126.357.823,94--- .
094459945 Κ ΔΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΑΕΤΑΤΟΙΟΥ 24613671 ΑΧΑΡΝΕΣ----2.556.533,483.800.977,056.357.510,53 .
094036217 ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΔΑΜΑΓΗΤΟΥ 511632 ΑΘΗΝΑ912.960,67-2.662.512,863.575.473,531.107.601,041.673.273,642.780.874,68 .
093239940 ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΥΙΟΙΙ ΖΗΡΙΝΗ 754454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.106.414,09-4.242.180,666.348.594,75--- .
095710474 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΕΥΘΥΝΗΣΦΑΒΙΕΡΟΥ 3934100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.604.257,95-3.737.005,586.341.263,53--- .
094002736 ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΑΕΝ ΕΥΚΑΡΠΙΑ 054012 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.863.484,65-3.741.504,535.604.989,18304.410,06431.285,32735.695,38 .
095596335 ΙΝΤΕΡ ΠΑΚ-ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 13754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.479.251,09-3.857.497,816.336.748,90--- .
081880600 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝΙΚΑΝΩΡΟΣ 3454250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.949.035,64-3.368.906,586.317.942,22--- .
999309427 ΓΟΥΕΣΤ ΕΛΛΑΣ WEST HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ17 ΝΟΕΜΒΡΗ 4717455 ΑΛΙΜΟΣ2.290.934,36-2.571.832,654.862.767,01772.947,74682.078,681.455.026,42 .
099036685 ΤΖΟΖΕΦ ΤΖΙΟΥΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ 150 Α17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.981.716,17-3.333.836,776.315.552,94--- .
095147622 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Β.ΚΑΡΓΑΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 2514575 ΣΤΑΜΑΤΑ267.613,44-239.619,53507.232,973.057.926,982.749.348,825.807.275,80 .
099438219 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΟΥΜΕΛΑ 3955132 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ3.032.723,82-3.281.217,606.313.941,42--- .
099366336 WIT TEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΟΥΡΑΝΙΑΣ 115562 ΧΟΛΑΡΓΟΣ3.173.621,36-3.136.986,906.310.608,26--- .
099612091 ARTO ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΙΔΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5 ΧΛΜ ΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΤΘ 17569 056429 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ2.937.806,85-645.599,483.583.406,331.806.556,35919.005,252.725.561,60 .
094013892 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ4ΟΝ ΧΛΜ ΑΡΓ ΤΡΙΠΟΛ 021200 ΑΡΓΟΣ2.220.522,80-4.086.677,576.307.200,37--- .
999360976 ΡΟΔΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΔΑ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ4.294.149,87-2.011.976,586.306.126,45--- .
094251520 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΘΕΣΗ ΒΡΑΓΚΩ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.956.860,41-724.378,372.681.238,783.093.706,81520.848,873.614.555,68 .
099753140 Ε ΚΑΙ Κ ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 914562 ΚΗΦΙΣΙΑ2.102.943,48-2.196.478,684.299.422,16860.165,611.131.395,881.991.561,49 .
095410300 ΒΥΡΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΕΥΘΥΝΗΣ ΒΙΟΤ ΕΤ ΕΝΔ/ΤΩΝΝΑΥΠΛΙΟΥ 3514452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.179.706,93-4.108.203,606.287.910,53--- .
094264066 ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑ ΓΚΡΕΚΟ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΤΣΟΥΔΗΣΑ Β Ε ΕΔΟΙΡΑΝΗΣ 22217674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.715.324,40-2.843.199,475.558.523,87306.959,47411.800,51718.759,98 .
095667129 ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣΕΠΕ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 21Β15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ2.459.057,29-3.814.747,416.273.804,70--- .
095410987 INTERFERRO ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 9210434 ΑΘΗΝΑ4.095.964,25-2.173.465,216.269.429,46--- .
082463513 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 51415342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ4.124.969,84-2.143.396,516.268.366,35--- .
082307516 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΘΑΝ-ΣΙΑ ΟΕΒ ΜΠΕΝΑΚΗ 1310436 ΑΘΗΝΑ2.217.713,88-4.044.953,006.262.666,88--- .
095147818 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΤΕΒΕ4 ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4150200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ2.698.901,55-1.431.605,054.130.506,601.022.347,771.102.148,392.124.496,16 .
095625488 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 311253 ΑΘΗΝΑ3.157.595,88-3.097.178,896.254.774,77--- .
093713002 Κ ΔΟΡΛΗΣ ΕΕΓΡΑΜΜΟΥ 1517341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ4.385.297,06-1.868.726,566.254.023,62--- .
998921504 ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΒΙΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΟΤ 10 2-818863 ΠΕΡΑΜΑ937.729,32-963.181,211.900.910,532.507.522,391.845.348,164.352.870,55 .
094355056 ΧΡΥΣΗ ΧΤΕΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 210677 ΑΘΗΝΑ937.627,39-1.681.998,422.619.625,811.463.414,302.155.280,623.618.694,92 .
093343662 ΤΑΙΡΗΣ Ι Κ ΣΙΑ ΕΕ1 ΧΛΜ ΣΕΡ ΘΕΣΝΙΚ 062121 ΣΕΡΡΕΣ2.989.241,13-3.246.529,276.235.770,40--- .
095357938 ΑΛΦΑ ΜΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΠΛΑΣΤΗΡΑ 7317121 Ν ΣΜΥΡΝΗ5.109.454,43-1.125.944,756.235.399,18--- .
093661062 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ -ΣΙΑ ΕΕΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 25918450 ΝΙΚΑΙΑ2.361.041,92-3.871.377,576.232.419,49--- .
099775039 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ16 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ2.583.622,50294.262,583.350.601,316.228.486,39--- .
092778647 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡ-ΣΙΑΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 1318535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.058.762,49-4.165.811,016.224.573,50--- .
099843471 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΒΡΑ Ο ΖΥΓΟΣΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ4.340.568,01-1.880.754,036.221.322,04--- .
095131102 BENAUTO ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 7510447 ΑΘΗΝΑ2.924.134,64-3.285.987,076.210.121,71--- .
099376471 Θ.ΔΟΥΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Α.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΟΕΠ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ 656429 Ν ΕΥΚΑΡΠΙΑ3.301.023,69-2.527.440,895.828.464,58167.705,49212.468,94380.174,43 .
095423960 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΕΦΕΡΗ 5856728 ΝΕΑΠΟΛΗ3.003.676,24-3.201.936,916.205.613,15--- .
095561810 ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΤΕΡΜΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 057010 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ2.678.744,57-3.526.468,876.205.213,44--- .
099775316 ΑΝΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6756430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ3.389.186,7423.422,312.790.244,266.202.853,31--- .
099491147 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 067100 ΞΑΝΘΗ2.190.861,92-4.011.052,986.201.914,90--- .
094497790 ΙΝΓΚΡΟΣΣΟ ΑΜΠΙΤΟ -INGROSSO ABITO- ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ ΕΙΣ Κ ΕΞΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 112244 ΑΙΓΑΛΕΩ2.920.309,97-3.279.154,586.199.464,55--- .
094353980 ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ 7711147 ΓΑΛΑΤΣΙ2.062.185,61-4.133.974,796.196.160,40--- .
093709260 ΟΔΙΚΑ-ΟΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ- Κ.ΚΑΨΑΛΗΣ ΕΕΑΡΧ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1454641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.064.288,68-4.130.700,326.194.989,00--- .
094143545 ΥΤΕΚΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 211527 ΑΘΗΝΑ4.139.589,09-2.053.552,256.193.141,34--- .
095606216 ΣΙ ΕΣ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 2210671 ΑΘΗΝΑ1.746.031,53-3.167.696,614.913.728,14507.533,64766.330,531.273.864,17 .
095477069 ΙΔ ΕΠΙΧ ΟΙΚ ΕΥΓΗΡ ΚΛΙΝ ΗΛΙΚ ΠΑΣΧ ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΞΑΝΘΟΥ 516675 ΓΛΥΦΑΔΑ776.282,42-1.194.884,641.971.167,061.904.637,262.308.961,284.213.598,54 .
081795687 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Λ ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΥ ΣΙΑΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 3211633 ΑΘΗΝΑ2.220.791,61-3.956.497,096.177.288,70--- .
081973226 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ-Ν ΟΕΛ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 616346 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2.057.960,93-4.116.217,066.174.177,99--- .
091172812 ΚΟΥΒΑΡΗΣ Ι ΣΙΑ ΟΕΒΑΛΤΟΥ 3017341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.149.014,35-4.023.430,076.172.444,42--- .
099969461 ΤΡΟΧΟΚΙΝΗΣΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΩΡΙΔΟΣ 6012242 ΑΙΓΑΛΕΩ3.083.898,14-3.083.022,026.166.920,16--- .
095755283 ΑΛΑΡΚΟ CLUB ΕΠΕΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ 7417674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.404.559,49-3.759.062,526.163.622,01--- .
090153455 ΟΛΥΜΠΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΚΠΑΡΟΔΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 1041222 ΛΑΡΙΣΑ3.354.020,27-2.802.024,746.156.045,01--- .
084283546 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ10 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣ ΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057400 ΣΙΝΔΟΣ3.925.770,08-2.229.711,056.155.481,13--- .
081713951 Δ ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΓ ΜΑΡΙΝΑ 016674 ΓΛΥΦΑΔΑ1.812.148,09-1.302.629,353.114.777,441.371.866,721.667.227,333.039.094,05 .
094520091 ΑΦΟΙ ΤΣΕΒΡΕΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 456334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ2.909.168,79-3.244.482,536.153.651,32--- .
094310930 ΕΡΜΗΣ ΤV ΑΕΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.130.356,21-3.223.079,505.353.435,71335.499,75449.232,46784.732,21 .
084130370 ΓΙΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΗΜ ΑΓΟΡΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 065302 ΚΑΒΑΛΑ2.429.866,66-3.700.660,946.130.527,60--- .
095204694 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΜΙΑΟΥΛΗ 5226222 ΠΑΤΡΑ2.512.126,46-3.615.554,026.127.680,48--- .
098119917 ARROW FINANCE INCΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.024.572,44-4.096.248,756.120.821,19--- .
095371921 ΕΠΕ Θ-Β ΒΑΚΟΣΣΙΝΔΟΣ 057400 ΣΙΝΔΟΣ2.546.770,34-3.162.685,625.709.455,96163.095,77246.947,38410.043,15 .
095021877 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗΣ ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 2849100 ΚΕΡΚΥΡΑ2.147.152,31-1.921.124,624.068.276,93869.960,001.177.317,382.047.277,38 .
094510128 ΑΣΠΙΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΕ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΛΗΨ ΚΑΙ ΔΙΑΒ ΧΡΗΜΑΤ ΕΝΤΟΛΣΩΤ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 3918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.257.508,11-2.855.522,896.113.031,00--- .
095567794 ΠΕΤΡΟΝΤΡΙΛΛ ΕΠΕΠΟΣΙΔΙΠΠΟΥ 610442 ΑΘΗΝΑ2.747.013,24-3.365.910,586.112.923,82--- .
095181130 ΜΙΛΤΟΤΡΑΝΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΟΔΥΣΣΕΩΣ 154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.034.392,69-4.067.964,636.102.357,32--- .
094292213 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΕΒΡΟΣ ΑΕ4 ΧΛΜ ΔΙΔ ΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 068300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ2.033.179,89-4.065.263,436.098.443,32--- .
094249862 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΒΕΜΥΣΤΡΙΩΤΟΥ 611255 ΑΘΗΝΑ2.017.353,19-4.076.264,356.093.617,54--- .
095338383 ΠΑΡΑΓ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΚΜΙΣΘ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΑΓ ΤΑΙΝΙΩΝΓΡΑΒΙΑΣ 910678 ΑΘΗΝΑ2.258.748,66-3.832.326,876.091.075,53--- .
094084971 ΜΥΛΟΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΒΕΕΕΓΝΑΤΙΑ 158100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ3.018.599,09-3.070.012,526.088.611,61--- .
094138990 ΤΕΞΥΜΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 3410436 ΑΘΗΝΑ2.674.399,55-3.411.806,576.086.206,12--- .
094039780 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΑΜΔΑ Α.Ε.ΑΝΔΡ ΜΕΤΑΞΑ 214564 ΚΗΦΙΣΙΑ1.398.291,04-786.815,812.185.106,852.774.428,941.115.721,213.890.150,15 .
094135729 Δ ΒΑΛΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 1215123 ΜΑΡΟΥΣΙ743.049,37-838.048,091.581.097,462.544.352,381.947.401,774.491.754,15 .
094002830 Θ Δ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΕ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΩΝ75 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝΑΣ ΘΗΒΩΝ 032200 ΘΗΒΑ746.917,50495.213,241.121.268,492.363.399,232.304.145,961.390.377,063.694.523,02 .
094054120 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΚΑ ΑΕΧΡΥΣΟΣΠΗΛΙΩΤΙΣΣΗΣ 9Α10560 ΑΘΗΝΑ1.588.222,148.619,794.457.294,306.054.136,23--- .
093813824 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ - ΣΙΑΕΕΑΡΜΑ 032200 ΘΗΒΑ4.455.472,81-1.591.587,416.047.060,22--- .
094090584 ΑΔΕΛΚΑΝ ΑΒΕΕΕ ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑΡΗΠΛΑΤΑΝΟΣ 037100 ΑΛΜΥΡΟΣ2.026.689,315.957,004.014.167,736.046.814,04--- .
095548024 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 25117121 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.660.643,28-3.385.357,446.046.000,72--- .
092766311 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΕΣΤΥΛ ΧΟΥΤΑ 5372200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ2.168.298,95-3.876.853,646.045.152,59--- .
093904629 ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2617122 Ν ΣΜΥΡΝΗ2.116.838,11-3.920.040,526.036.878,63--- .
094240787 FAIRE ΑΕΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣΒΕΙΚΟΥ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤ 1211742 ΑΘΗΝΑ2.161.176,80-3.863.582,966.024.759,76--- .
094148381 ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΑ 061100 ΚΙΛΚΙΣ3.545.931,13-1.926.056,435.471.987,56277.525,50273.992,45551.517,95 .
094093691 ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ10 ΧΛΜ ΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 041110 ΛΑΡΙΣΑ5.108.474,88-905.732,586.014.207,46--- .
081939350 ΜΑΡΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ-ΣΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4511528 ΑΘΗΝΑ2.832.063,46-3.181.704,536.013.767,99--- .
998477806 STUDIO KB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝΣΤΑΥΡΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ1.823.817,67-1.634.465,843.458.283,511.400.746,521.152.758,612.553.505,13 .
081148681 Κ ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΔΑΓΚΛΗ 865403 ΚΑΒΑΛΑ1.727.934,34-3.455.809,475.183.743,81332.694,79485.807,87818.502,66 .
093166710 ΖΕΡΒΑΣ Χ ΕΕΕΔΙΑΔ ΠΑΥΛΟΥ 016675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.623.025,09-1.856.182,383.479.207,471.371.912,561.146.969,322.518.881,88 .
800423999 AGATONIKI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΟ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ4.667.845,57-1.329.277,955.997.123,52--- .
094355671 ΤΣΟΚΑΣ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 4715344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.822.671,50-948.098,212.770.769,712.037.598,751.186.285,153.223.883,90 .
998829392 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3759100 ΒΕΡΟΙΑ4.410.594,40-1.580.436,805.991.031,20--- .
094221411 ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 9010442 ΑΘΗΝΑ3.782.796,34-2.207.412,655.990.208,99--- .
082819050 ΑΛΚΥΩΝ ΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣΠΕΙΡΑΙΩΣ 410431 ΑΘΗΝΑ1.198.687,07-982.153,852.180.840,922.170.739,821.636.925,703.807.665,52 .
998730263 ΚΕΚΕΟΓΛΟΥ Π KONSTANTELLIAS M ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΙΓΚΑΚΙ 085300 ΚΩΣ4.114.252,77-1.871.991,035.986.243,80--- .
999724266 MONDIALINE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2818531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.371.207,15-2.047.186,185.418.393,33283.933,09277.055,32560.988,41 .
094107000 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΕΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 061400 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ4.252.117,69-1.725.437,835.977.555,52--- .
094173678 ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝ ΕΤ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ 318547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.981.482,18-3.994.943,675.976.425,85--- .
094473350 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΔΑΒΑΚΗ 5817672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.440.283,24-2.535.830,495.976.113,73--- .
099450602 ARCADIA - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΓΝΗΤ ΚΑΡΤΩΝ,ΔΙΣΚΩΝ,CD,DVD,CD-ROM,ΚΙΝ/ΚΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ4.719.097,62-1.256.228,735.975.326,35--- .
094210598 ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ6 5 ΧΙΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 059100 ΒΕΡΟΙΑ2.097.269,47-3.876.887,875.974.157,34--- .
095354395 ΝΤΟΜΕΤ ΓΚΡΟΥΠ ΣΥΣΤΗΜ-ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘ-ΠΡΟΙΟΝ--ΥΠΗΡ-ΜΟΝ-ΕΠΕΠΑΛ ΜΠΕΝΙΖΕΛΟΥ 610556 ΑΘΗΝΑ2.423.829,44-3.550.238,895.974.068,33--- .
095651132 ΝΑΥΣΚΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ 7319200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ792.015,87-1.342.672,422.134.688,291.556.774,952.281.772,093.838.547,04 .
094019915 ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΕ ΑΕΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 4911251 ΑΘΗΝΑ1.966.340,07-4.005.881,125.972.221,19--- .
094045183 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 810561 ΑΘΗΝΑ3.238.922,10-2.072.280,695.311.202,79269.782,75389.813,76659.596,51 .
094080277 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΣΤ ΑΕΘΗΣΕΩΣ 15617675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.973.309,78-3.996.056,175.969.365,95--- .
094014839 ΚΑΡΟΛΟΣ ΦΙΞ ΑΕ26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 4715125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.645.030,113.567,644.306.945,725.955.543,47--- .
096000161 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΣΥΝ ΠΕΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ 2340200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ494.680,48-315.117,09809.797,572.353.383,522.789.275,165.142.658,68 .
093454282 ΠΕΤΡΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΝΙΚ ΠΥΡΖΑ 053100 ΦΛΩΡΙΝΑ1.728.276,52-4.214.211,625.942.488,14--- .
093254390 ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ-Α.Γ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.ΕΤΣΑΜΑΔΟΥ 4526222 ΠΑΤΡΑ1.969.248,84-3.969.020,815.938.269,65--- .
800508971 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.834.194,23-729.506,782.563.701,012.435.954,62932.731,823.368.686,44 .
094385313 ΜΑΡΚΟΣ ΚΙΟΥΚΑΣ Κ ΥΙΟΙ ΑΕΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 49 5318545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.209.128,32-3.715.428,035.924.556,35--- .
094174835 ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 14926221 ΠΑΤΡΑ2.565.168,70-1.617.125,414.182.294,11953.651,80782.698,901.736.350,70 .
082371110 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ-ΣΙΑ ΟΕ2 ΧΙΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ----2.666.373,403.245.849,695.912.223,09 .
999649655 ΖΩΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 510677 ΑΘΗΝΑ4.054.963,97-910.533,464.965.497,43694.584,97231.837,39926.422,36 .
094096435 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕΜΑΚΕΔΟΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ ΟΥ57008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.743.234,15-3.148.578,505.891.812,65--- .
094070063 ΦΡΕΣΚΟΤ ΑΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 057001 ΘΕΡΜΗ1.325.284,69-637.250,801.962.535,492.429.501,821.496.837,483.926.339,30 .
094325469 ΑΝ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚ ΧΡΗΣ ΑΚΡΟΝ-ΙΛΙΟΝ-ΚΡΥΣΤΑΛΣΤΑΔΙΟΥ 2610564 ΑΘΗΝΑ----2.356.103,013.529.885,225.885.988,23 .
081297858 ΚΟΛΟΒΙΣΤΕΑ ΑΦΟΙ ΟΕ23 ΧΙΛ ΑΘ ΛΑΜΙΑ 014568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ2.637.142,84-3.245.815,595.882.958,43--- .
998617360 ΑΦΟΙ ΔΗΜ ΜΠΑΜΠΑΝΑΤΣΟΥ ΟΕΠ ΡΑΛΛΗ 811855 ΑΘΗΝΑ5.169.538,84-698.399,145.867.937,98--- .
095728350 ΑΘΕΝΣ ΝΤΙΣΚΟ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕΛ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2211636 ΑΘΗΝΑ2.835.435,74-3.029.894,055.865.329,79--- .
999937597 ΣΑΒΒΟ ΠΡΕΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1410432 ΑΘΗΝΑ2.456.704,48-2.793.843,565.250.548,04275.191,94335.761,26610.953,20 .
082976620 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΦΙΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΞΥΚΟΠΟΥΛΟΥ 754249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.956.553,61-3.904.857,895.861.411,50--- .
081302098 Ι ΚΑΙ Κ ΑΛΟΥΚΟΥ ΟΕΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ 434015 ΣΤΥΡΑ4.753.611,10-1.105.744,205.859.355,30--- .
999891450 ΚΟΜΚΟΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 3416231 ΒΥΡΩΝΑΣ4.096.437,41-1.758.384,465.854.821,87--- .
094223766 ΛΗΔΡΑ ΑΕΑΓΙΟΥ ΚΩΝΝΟΥ 4015124 ΜΑΡΟΥΣΙ2.042.494,57-3.810.403,605.852.898,17--- .
094430349 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΙΣ ΕΞ ΑΝΤΚΗ ΕΤ ΟΙΝΟΠΝ ΦΩΤΙΣΤ ΠΕΤΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5415235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ2.029.858,64-3.822.794,655.852.653,29--- .
094067140 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΕΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-1010679 ΑΘΗΝΑ2.765.068,23-3.081.132,645.846.200,87--- .
095438740 ΑΡΙΣΤΟΝ ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΠΕΤΜΕΖΑ 820200 ΚΙΑΤΟ3.316.372,27-2.529.429,915.845.802,18--- .
094198206 ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕΘΕΟΛΟΓΟΣ 035005 ΜΑΡΤΙΝΟ2.110.843,06-3.734.952,435.845.795,49--- .
999235225 ΜΑΡΝΙΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 4-618755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ3.867.197,34-1.978.118,635.845.315,97--- .
094261390 ΚΡΕΤΑ ΤΡΑΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΟΙΡΕΣ 070400 ΜΟΙΡΕΣ1.933.662,26-3.501.042,125.434.704,38177.447,64232.442,66409.890,30 .
094538950 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΤΕΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΑΒΑΚΗ 3-511526 ΑΘΗΝΑ1.949.886,34-1.691.270,053.641.156,391.209.426,73993.509,582.202.936,31 .
091788030 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΟΕΔΙΑΣΕΛΟ ΑΧΑΙΑΣ 025015 ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑ2.255.190,00-3.587.382,555.842.572,55--- .
999206844 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 5912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ4.644.341,86-1.196.903,095.841.244,95--- .
094136100 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 5810446 ΑΘΗΝΑ2.060.706,39-3.779.862,845.840.569,23--- .
094234375 Ν ΚΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.824.109,45-2.007.484,683.831.594,131.101.696,05900.206,772.001.902,82 .
095264630 ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡ ΓΕΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΤΕΓΕΚ ΕΠΕΚΟΝΙΤΣΗΣ 1515125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.938.752,09-2.893.679,275.832.431,36--- .
095381176 Κ ΤΣΙΚΛΙΤΑΡΗΣ - Δ ΜΑΡΤΟΣ ΕΠΕΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 059300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ2.008.561,15-3.823.553,805.832.114,95--- .
094437690 ECOINVEST -ΕΚΟΙΝΒΕΣΤ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣ ΑΕΛΔΕΑΙΟΛΟΥ 8110559 ΑΘΗΝΑ2.020.384,57-3.809.279,155.829.663,72--- .
084146380 Ν ΓΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΟΥΡ ΜΑΡΤΕΛΑΟΥ ΟΕΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 318122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.244.321,46-3.583.940,235.828.261,69--- .
094100858 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΟΙ MULTIKAN25ΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.903.129,68-3.919.944,845.823.074,52--- .
095421098 ΑΝΟΔΟΜΗ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΤΑΙΡ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.940.316,76-3.880.139,035.820.455,79--- .
095334140 ΝΕΟΣΚΑΛ ΕΠΕΚΗΦΙΣΣΟΥ 5410442 ΑΘΗΝΑ2.000.596,96-1.422.490,993.423.087,95959.399,051.436.725,182.396.124,23 .
093723032 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛΗΜΝΟΥ 654627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.075.775,76-3.739.450,955.815.226,71--- .
094418312 XAΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ18Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.199.982,19-3.612.737,105.812.719,29--- .
999388069 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣΣΚΡΑ 1467100 ΞΑΝΘΗ3.139.587,74-2.669.197,275.808.785,01--- .
099363659 DIMENSION ΑΙΒΑΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΣΠ ΠΑΤΣΗ 12711855 ΑΘΗΝΑ3.519.409,00-1.750.337,665.269.746,66244.599,81293.813,88538.413,69 .
094061214 ΣΠΙΘΑ ΑΕΒΕΤΡΙΑΔΙ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.408.993,72-2.960.956,704.369.950,42569.728,42867.253,061.436.981,48 .
095535760 MASINERY ΕΠΕΠΑΤΗΣΙΩΝ 29611141 ΑΘΗΝΑ2.066.004,68-3.736.702,625.802.707,30--- .
095493844 ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΠΕΒΑΚΧΟΥ 3054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.108.166,24-2.685.568,265.793.734,50--- .
094447276 ΣΙΝΕΓΚΡΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ 215343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.641.669,02-2.694.734,175.336.403,19249.554,25204.480,04454.034,29 .
094532840 DON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΣΥΓΓΡΟΥ 33617673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ2.402.876,28-3.384.722,195.787.598,47--- .
099276160 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΑΝΔΡΑΚΗ 1041447 ΛΑΡΙΣΑ1.643.014,95-2.281.898,383.924.913,33796.845,591.064.451,131.861.296,72 .
095097558 Κ.Δ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε.ΝΙΚΟΜΗΔΟΥΣ 2410442 ΑΘΗΝΑ2.467.855,63-2.621.119,685.088.975,31280.992,10415.139,52696.131,62 .
095317596 ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ ΒΙΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓ ΕΜΠ ΣΙΔ-ΜΕΤΑΛ ΜΕΤΑΠ-ΑΝΑΚΥΚΛΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 020007 ΑΡΧ ΚΟΡΙΝΘΟΣ3.437.907,96-2.342.031,085.779.939,04--- .
094055490 ΕΒΡΟΣ ΑΕΒΕΠΛΑΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 2668100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ2.348.426,17-3.428.393,215.776.819,38--- .
094097801 ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 658200 ΕΔΕΣΣΑ4.455.788,18-861.744,025.317.532,20322.638,26135.331,20457.969,46 .
095554880 ΕΝΤΖΟ ΠΡΑΤΖΟΛΙ ΕΠΕΔΑΜΑΣΙΠΠΟΥ 615771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ1.989.731,65-3.783.712,635.773.444,28--- .
094382857 ΟΡΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΘΕΑΜΑΤΟΣΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 13818532 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.176.031,11-2.596.064,055.772.095,16--- .
095381072 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΣΕΡΦΙΩΤΟΥ 318537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.021.070,36-3.748.891,435.769.961,79--- .
099788649 ERGO FASHION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β 3116675 ΓΛΥΦΑΔΑ2.828.070,91-2.939.571,435.767.642,34--- .
095589842 Ε ΔΡΟΥΓΚΑΣ Θ ΜΠΑΛΙΟΣ ΕΠΕΑΝΔΡΕΑ ΜΙΑΟΥΛΗ 20918755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.910.378,14-3.214.178,295.124.556,43255.318,07387.311,70642.629,77 .
094079137 M S M ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑΧΑΡΝΩΝ 44311143 ΑΘΗΝΑ2.636.516,91-3.127.519,465.764.036,37--- .
082951766 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΑΔΕΛΗΣ ΣΙΑ ΟΕΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 257008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.122.441,71-3.636.980,925.759.422,63--- .
082703814 ΝΤΑΝΗ-ΔΑΝΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΟΕΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ 1711255 ΑΘΗΝΑ3.730.769,35-2.027.580,735.758.350,08--- .
099391382 ΤΣΕΚΡΕΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 154630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.375.299,81-3.379.591,705.754.891,51--- .
998771640 ΟΝ TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 62Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.690.211,80-902.650,952.592.862,752.373.686,24785.079,723.158.765,96 .
998384442 ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ NEOSET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ17 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 015302 ΠΑΛΛΗΝΗ3.837.602,11-1.913.174,895.750.777,00--- .
096000310 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΓΡΑΜΜΟΥ 6252100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ2.846.877,81-774.844,463.621.722,271.449.403,51672.710,612.122.114,12 .
999133478 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΟΛΥΜΠΟΥ 1250100 ΚΟΖΑΝΗ3.896.931,22-1.846.074,345.743.005,56--- .
094080505 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 22417672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.901.813,96-1.734.031,593.635.845,551.111.816,65994.773,112.106.589,76 .
999732832 ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ LOGISTICS AE67 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.959.950,96-2.781.037,125.740.988,08--- .
084260902 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 7-910435 ΑΘΗΝΑ1.768.215,38-2.438.071,624.206.287,00690.810,76843.729,631.534.540,39 .
094471645 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚ ΒΙΟΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ3ΧΛΜ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 022100 ΤΡΙΠΟΛΗ2.038.886,13-1.620.849,823.659.735,95942.811,821.135.570,162.078.381,98 .
094286476 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΕΚΑΛΒΟΥ 8911475 ΑΘΗΝΑ2.212.744,70-3.520.712,415.733.457,11--- .
081239738 Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ-Γ.ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ο.Ε.ΔΩΔΩΝΗΣ 6310444 ΑΘΗΝΑ2.591.618,47-2.754.723,135.346.341,60161.170,07225.483,95386.654,02 .
096005052 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝΑΝΩ ΑΡΧΑΝΕΣ 070100 ΑΡΧΑΝΕΣ1.631.255,70347.534,091.131.165,933.109.955,721.638.265,57978.757,302.617.022,87 .
095401757 ΚΛΙΜΑ ΕΠΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26317343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.583.943,29-3.138.099,765.722.043,05--- .
095338334 ΑΘΗΝΑ ΛΕΦΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ ΕΠΕΕΜΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 2810678 ΑΘΗΝΑ2.952.827,52-2.763.427,645.716.255,16--- .
094298310 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ι ΕΛΜΑΛΙΩΤΗΣ ΑΒΕΕΒΙΟΜ ΠΕΡΙΟΧ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ3.337.404,15-1.074.167,684.411.571,83979.759,30321.059,081.300.818,38 .
095396442 ΕΛΟΥΝΤΑ ΕΠΕΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 6015344 ΚΑΝΤΖΑ1.902.830,63-3.805.728,665.708.559,29--- .
094306885 TILEKET ΑΝΩΝΕΜΠ ΚΑΙ ΒΙΟΜΚΗ ΕΤ ΤΗΛΕΠΙΚΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΚΟΡΑΗ 1918345 ΜΟΣΧΑΤΟ3.418.435,56-2.289.345,305.707.780,86--- .
094519079 MONDO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 754623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.450.286,26-530.229,971.980.516,232.861.377,83858.244,373.719.622,20 .
094503881 EUROPROFIT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΗΡΟΔΟΤΟΥ 610675 ΑΘΗΝΑ2.238.009,33-3.457.134,875.695.144,20--- .
094342349 ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΑΕΣΚΙΑΘΟΥ 2654248 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.465.707,09-3.229.294,775.695.001,86--- .
999371550 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2711523 ΑΘΗΝΑ3.469.154,41-2.224.086,295.693.240,70--- .
095068366 TECHNOPRINT ΓΡΑΦΙΚΑΙ ΤΕΧΝΑΙ ΕΠΕΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΤΙ 019010 ΚΑΛΥΒΙΑ2.813.550,50-2.879.443,755.692.994,25--- .
095667732 INTERSEC PROTECTION ΕΠΕΕΛΛΗΣ 4812243 ΑΙΓΑΛΕΩ2.084.004,78-3.045.430,505.129.435,28226.037,87335.408,02561.445,89 .
094004164 Γ Κ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1510564 ΑΘΗΝΑ2.158.299,25-963.797,563.122.096,811.700.647,36866.216,362.566.863,72 .
094482113 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝΚΑΝΑΛΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 032100 ΛΕΙΒΑΔΙΑ2.715.711,33-2.024.719,204.740.430,53577.414,61366.531,74943.946,35 .
091589899 Γ ΚΑΙ Λ ΗΣΑΙΑΔΗΣ ΟΕΔΩΡΟΥ 710432 ΑΘΗΝΑ2.572.387,37-3.111.803,405.684.190,77--- .
095507158 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΠΕΟΚΛΑ ΡΕΝΤΗΣ 3218233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.234.991,53-3.445.967,525.680.959,05--- .
094141110 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΒΕΕΚΥΔΑΘΗΝΑΙΩΝ 310557 ΑΘΗΝΑ1.429.160,87-4.249.595,315.678.756,18--- .
096084364 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚ-ΑΓΡΟΤΙΚ ΠΡΟΙΟΝΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ4.055.863,29-1.621.249,885.677.113,17--- .
800085969 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΕΚΤΕΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΛΑΣΤΗΡΑ 5058100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ2.404.064,77-3.271.145,875.675.210,64--- .
094463774 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ Α ΕΤΡΟΧΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.432.800,06-3.238.643,625.671.443,68--- .
082615445 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΗΠΕΙΡΟΥ 4616342 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ3.203.274,87-2.459.046,425.662.321,29--- .
094036360 ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗΣ Γ ΣΤ19ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝΘ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.045.310,2116.213,091.893.599,652.955.122,951.078.160,281.623.788,862.701.949,14 .
094256030 Ι ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ 059200 ΝΑΟΥΣΑ----4.182.362,741.470.543,525.652.906,26 .
094049839 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΙΚΩΝΜΕΘΩΝΗΣ 3418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.371.205,60-2.799.638,835.170.844,43190.682,00288.165,53478.847,53 .
998405454 Α ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΛ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 14311526 ΑΘΗΝΑ3.176.689,00-2.472.273,605.648.962,60--- .
094475400 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙΟ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ 1 017562 Π ΦΑΛΗΡΟ----2.370.692,703.277.743,605.648.436,30 .
096037603 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ν ΡΟΔΟΠΗΣΜΕΛΕΤΗ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.159.643,26-727.181,461.886.824,722.464.111,231.294.780,943.758.892,17 .
095630622 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΠΕΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 2719200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.997.532,49-3.641.130,045.638.662,53--- .
094410916 ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 457009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ2.583.393,09-3.054.526,925.637.920,01--- .
094079592 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α & Γ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ STV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 517675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ3.586.071,82-2.043.829,225.629.901,04--- .
082505780 CENTRAL GAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕΒ ΦΑΣΗ ΟΙΚ ΤΕΤ 44 Δ Α9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ1.550.417,37-1.894.033,993.444.451,361.145.770,871.039.065,382.184.836,25 .
094132506 ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΒΕΕΚΑΛΟΧΩΡΙ 057009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ1.698.639,77-3.450.589,835.149.229,60189.546,85286.518,48476.065,33 .
098099963 INDO HOLDING PUBLIC LIMITED COMPANYΜΕΡΛΙΝ 710671 ΑΘΗΝΑ3.308.089,43-2.312.564,515.620.653,94--- .
095582380 ΦΡΟΥΤΟΨΥΚΤΙΚΗ Χ ΓΚΟΥΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛΛΟΠΙΑ 032200 ΘΗΒΑ3.516.524,16-2.102.968,265.619.492,42--- .
094396573 ΑΙΝΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΕ ΑΒΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΕΛΛΑΔΕΣ 047100 ΑΡΤΑ2.206.356,60-3.413.079,235.619.435,83--- .
999634494 PREMIUM CORESYS ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΖΗΝΩΝΟΣ 310431 ΑΘΗΝΑ----3.036.665,922.571.838,205.608.504,12 .
099576444 ΑΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2350001 ΝΕΑΠΟΛΗ3.868.409,93-1.739.438,435.607.848,36--- .
999237949 ΠΑΛΜΟΖΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 818536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.020.736,18-2.586.643,855.607.380,03--- .
094341389 ΓΕΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΤΕΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 1250200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ3.946.691,42-1.654.278,015.600.969,43--- .
094067600 ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΠ ΜΕΛΑ 2462100 ΣΕΡΡΕΣ2.112.064,67-3.488.680,895.600.745,56--- .
998822815 REVIVE ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΕΤΗΝΟΥ 1611257 ΑΘΗΝΑ4.043.545,15-1.225.297,325.268.842,47190.372,54132.734,14323.106,68 .
093841085 ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΑΧΙΑΡΧΩΝ 4017455 ΑΛΙΜΟΣ2.162.853,36-3.425.547,045.588.400,40--- .
998777065 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΥΗ ΕΠΕΦΑΛΗΡΑΚΙ 085105 ΚΑΛΥΘΙΕΣ1.116.096,19-310.686,161.426.782,352.558.518,051.602.509,124.161.027,17 .
082633647 ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΟΥ ΑΘ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Γ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕΒΡΟΝΤΟΥ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ2.176.063,94-3.403.432,645.579.496,58--- .
095477008 ΤΙΚΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΛΑΙΑΣ 114232 Ν ΙΩΝΙΑ1.897.225,55-3.681.084,845.578.310,39--- .
084050591 ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΦΟΙ ΟΕΘΕΣΗ ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΥΛΩΝ 019011 ΑΥΛΩΝΑ1.998.388,63-2.488.719,284.487.107,91455.060,74630.651,541.085.712,28 .
099358059 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΚΕΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2157001 ΘΕΡΜΗ4.390.388,80-1.176.657,875.567.046,67--- .
094254939 SILKAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΡΥΜΩΝΟΣ 4211855 ΑΘΗΝΑ2.771.595,85-2.795.276,655.566.872,50--- .
094243520 ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 750100 ΚΟΖΑΝΗ2.226.777,19-3.337.106,785.563.883,97--- .
094381720 Α ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝ ΕΤ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΡΚΙΖΗΣΒ ΚΩΝ ΝΟΥ 98 ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 216672 ΒΑΡΗ1.288.821,30-821.687,332.110.508,632.124.892,461.321.514,643.446.407,10 .
094134339 VITAL COTTON AEBEKATΣΑΝΤΩΝΗ -14451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.924.326,41-3.632.182,405.556.508,81--- .
094219300 ΒΙΟΣΥΠ ΑΒΕΕ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΣ ΑΘ ΤΣΟΛΑΚΗΣ Π ΒΙΟΤ ΠΛΑΣΤ ΧΑΡΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 4056430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.667.223,87-2.061.236,473.728.460,34722.719,491.100.711,131.823.430,62 .
099579458 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ EE117 ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΑΣΣΑΝΗ 050500 ΣΕΡΒΙΑ4.505.319,38-1.033.940,275.539.259,65--- .
998677590 GDS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 7-954624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.368.396,12-2.168.071,515.536.467,63--- .
999436594 ΣΤΑΜΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΤΡΟΖΟΥ 5 ΚΑΙ ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 32 014121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ4.008.364,68-1.526.866,955.535.231,63--- .
095522402 ΔΙΑΚΑΛ ΕΠΕ17 ΧΛΜ ΛΕΩΦ ΝΑΤΟ ΘΕΣΗ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.640.515,12-2.894.042,055.534.557,17--- .
097593156 ΣΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΥΖΕ 418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.143.006,01-3.391.292,635.534.298,64--- .
081775302 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΝ ΧΙΛ ΚΑΤΕΡ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ 060100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ3.900.775,54-1.630.857,955.531.633,49--- .
095299549 ΓΕΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΠΕΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 114561 ΚΗΦΙΣΙΑ1.831.541,13-3.695.914,465.527.455,59--- .
095500213 ΕΥΡΙΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΠΕΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 2514342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.127.402,78-3.391.634,145.519.036,92--- .
094509652 ΚΡΕΜΟΠ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΕΥΚΛΕΙΔΟΥ ΥΣ ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 1917563 Π ΦΑΛΗΡΟ3.992.103,73-1.024.276,575.016.380,30198.546,59300.709,18499.255,77 .
094059882 ΧΑΛΚΟΡΑΛΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 7610678 ΑΘΗΝΑ1.985.904,05-3.528.725,465.514.629,51--- .
092561366 ΜΙΛΑΝΟΥ ΑΦΟΙΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 618120 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ1.889.708,06-2.909.318,184.799.026,24315.597,65399.269,99714.867,64 .
094121393 APPLE BOXER ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ ΚΑΛΤΣΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΙΟΥ 3912243 ΑΙΓΑΛΕΩ1.906.172,03-1.506.507,253.412.679,281.338.648,64760.772,622.099.421,26 .
099808493 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΛ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 949100 ΚΕΡΚΥΡΑ1.735.282,15-1.777.974,413.513.256,56888.142,321.109.647,451.997.789,77 .
082645799 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Γ - ΚΟΥΛΙΣΟΓΛΟΥ Ι ΟΕ3 ΧΙΛ ΣΕΡ ΟΙΝ 062100 ΣΕΡΡΕΣ1.826.938,96-3.681.208,075.508.147,03--- .
093424462 ΣΑΜΑΡΑΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΤΕΒΕΒΑΡΝΑΛΗ 2654352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.022.686,05-240.594,541.263.280,592.919.981,751.322.194,804.242.176,55 .
094519577 NOVAMEDICA-ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ ΙΑΤΡΙΚΑ6 ΧΛΜ ΘΕΡΜΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ 057001 ΘΕΡΜΗ3.205.940,53-2.033.318,885.239.259,41162.808,30100.257,87263.066,17 .
999800347 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ3 ΧΙΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ4.018.880,10-908.094,214.926.974,31279.166,84295.267,67574.434,51 .
095346543 ΚΥΔΩΝ ΕΠΕΜΑΔΥΤΟΥ 2417123 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.961.802,35-3.539.364,095.501.166,44--- .
095719470 ΟΙΩΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΟΤΩΝ ΕΠΕΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 7713600 ΑΧΑΡΝΕΣ1.859.590,58-3.639.278,375.498.868,95--- .
099995130 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΣΟΥΛΑΣ FIRST CARS ΕΠΕΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 121Α15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.760.819,42-2.736.521,755.497.341,17--- .
097932238 ΚΑΠΠΑ ΠΑΟΥΕΡ ΝΕΦΙΛΩΝΟΣ 13118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.449.349,40-3.044.788,495.494.137,89--- .
800086099 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΤΕΤΑΡΤΟ ΧΙΛ ΣΚΥΔΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 058500 ΣΚΥΔΡΑ4.587.647,03-906.337,415.493.984,44--- .
095389948 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΟΤ 22 038500 ΒΟΛΟΣ2.178.618,14-603.834,662.782.452,801.621.161,391.089.972,172.711.133,56 .
999395429 ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑ 026500 ΠΑΤΡΑ2.865.483,27-2.623.366,375.488.849,64--- .
094392076 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 058200 ΕΔΕΣΣΑ2.581.508,63-2.905.784,005.487.292,63--- .
094244344 ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 3238221 ΒΟΛΟΣ2.135.456,47-2.616.973,624.752.430,09347.545,15384.740,43732.285,58 .
094218302 ΠΑΝΤΙΣΚΟΣ ΙΩΑΝ ΑΕ82Ο ΧΙΛ ΘΗΒ ΛΕΒΑΔ 032200 ΘΗΒΑ1.999.466,84-3.484.056,765.483.523,60--- .
095597239 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.284.888,12-3.198.168,795.483.056,91--- .
099092787 ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ-ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 612132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.422.564,59-2.615.172,795.037.737,38186.615,05257.454,56444.069,61 .
999839310 AMORG ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΗΠΕΙΡΟΥ 310433 ΑΘΗΝΑ3.079.850,40-2.398.622,895.478.473,29--- .
800329852 ΜΕΤΑΛΚΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 1416674 ΓΛΥΦΑΔΑ4.969.930,11-505.850,235.475.780,34--- .
999900580 ΠΛΑΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΝΑΡΙΚΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΝΑ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ2.315.949,25-3.157.314,205.473.263,45--- .
094091765 Δ ΛΟΥΠΑΣ ΑΕΦΑΛΑΝΗ 040011 ΦΑΛΑΝΗ217.481,46-259.601,18477.082,642.025.371,582.967.148,974.992.520,55 .
097728356 ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΞΠΡΕΣ ΙΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.820.100,21-3.644.702,655.464.802,86--- .
095720928 ΕΡΓΟΧΡΩΜ -ΠΑΡΑΓΩΓ ΕΙΣΑΓΕΜΠΟΡ ΧΡΩΜ ΑΥΤΟΚ ΟΙΚ ΕΠΕΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 5617342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.932.574,59-3.529.376,415.461.951,00--- .
095037353 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΠΕΕΡΑΤΟΥΣ 817778 ΤΑΥΡΟΣ3.525.705,36-1.490.079,435.015.784,79186.421,25255.929,76442.351,01 .
095336574 ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΠΕΛ ΣΥΓΓΡΟΥ 6111745 ΑΘΗΝΑ2.892.396,23-2.564.654,235.457.050,46--- .
094471682 ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝ ΕΡΓΟΛ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡΙΣΤ-ΕΜΠΟΡ ΑΕ28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2322100 ΤΡΙΠΟΛΗ1.908.077,90-3.546.761,695.454.839,59--- .
094429050 ΚΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΑΕΒΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ 1512242 ΑΙΓΑΛΕΩ1.495.023,26-2.581.799,254.076.822,51562.269,66813.728,811.375.998,47 .
094459078 ΦΟΙΝΙΞ ΑΒΕ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝΛΕΩΦ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 8814568 ΚΡΥΟΝΕΡΙ2.423.599,21-2.507.503,674.931.102,88274.330,23236.521,86510.852,09 .
095657449 ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΠΕΑΛ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 17654250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.657.210,29-1.780.505,045.437.715,33--- .
082536190 Φ ΤΑΠΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΣΩΒΑΛΤΑ 058300 ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ2.005.909,42-3.431.716,495.437.625,91--- .
099473049 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2565201 ΚΑΒΑΛΑ2.527.827,63-2.907.816,435.435.644,06--- .
094063293 ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΜΑΓΓΑΝΑ 067100 ΞΑΝΘΗ998.396,95-536.700,441.535.097,392.342.563,521.552.225,733.894.789,25 .
090073836 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΑΓ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4356533 ΠΟΛΙΧΝΗ3.467.244,08-1.952.691,295.419.935,37--- .
998674630 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΒΑΚΧΟΥ 3054629 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.260.178,56-1.158.075,805.418.254,36--- .
094385478 MICRO MEGA ΑΝ ΕΙΣ ΕΞ ΕΜΠ ΕΤ ΕΙΔ ΔΙΑΤΡΗΛ ΕΙΔ ΑΥΤ ΕΝΔΒΑΣ ΠΑΥΛΟΥ 10216673 ΒΟΥΛΑ1.796.771,37-3.619.723,825.416.495,19--- .
095135635 ΑΚΜΩΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 5418545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.381.554,71-2.816.052,044.197.606,75481.770,20725.574,291.207.344,49 .
094515100 MARON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ2.828.911,31-1.352.174,274.181.085,58574.713,25646.121,441.220.834,69 .
094000270 ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 6412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.906.674,03-3.494.231,385.400.905,41--- .
094476850 ΓΣ Η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΠΑΕΠΑΝΟΡΜΟΥ ΕΛΠΙΔΟΣ 638446 Ν ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ3.142.549,75-2.253.718,615.396.268,36--- .
095596556 ΤΣΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΑΒΑΛΑΣ 854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.178.955,71-3.205.254,745.384.210,45--- .
093816549 ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΖΑΧ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΟΔΟΣ ΙΚΑΡΟΥ 1571304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.464.196,13-2.916.023,365.380.219,49--- .
999640415 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 012400 ΧΑΙΔΑΡΙ----3.065.907,052.313.914,495.379.821,54 .
094039662 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕΑ ΜΕΤΑΞΑ 1514564 ΚΗΦΙΣΙΑ----2.701.076,322.676.780,495.377.856,81 .
999484033 EL XART ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΓΟΡΤΥΝΗΣ ΓΑΖΙ 571414 ΓΑΖΙ3.397.176,63-1.978.178,015.375.354,64--- .
999349923 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕΜΟΥΣΘΕΝΗ 064008 ΜΟΥΣΘΕΝΗ3.583.380,43-1.786.453,545.369.833,97--- .
094486228 ΒΙΟΒΑΦΙΛ ΑΕ ΒΑΦΕΙΑ-ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.751.678,92-2.003.904,744.755.583,66250.784,12360.597,95611.382,07 .
093446583 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Η ΓΚΟΥΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΕΤΑΜΠΑΚΑΡΙΑ 081100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ3.691.447,36-1.670.223,445.361.670,80--- .
092327916 Κ ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ13 ΧΛΜ ΠΕΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ4.083.989,07-1.277.411,055.361.400,12--- .
084027907 Γ.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 12615342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ3.523.036,55-1.830.882,865.353.919,41--- .
094418096 ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΒΕΕΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 014231 Ν ΙΩΝΙΑ1.983.960,96-2.733.924,184.717.885,14269.909,14359.098,31629.007,45 .
094072867 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ 5457001 ΘΕΡΜΗ2.690.980,74-1.293.791,033.984.771,77911.382,81444.913,741.356.296,55 .
094018605 ΘΕΡΜΙΣΕΡΜΩΝΑΣΣΗΣ 1011142 ΑΘΗΝΑ1.404.088,42-3.934.944,035.339.032,45--- .
095507392 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΛΑΜΑΝΑΣ ΕΠΕ12ΟΝ ΧΛΜ ΛΑΜ ΑΘΗΝ 035100 ΛΑΜΙΑ2.211.728,91-3.125.951,045.337.679,95--- .
093976650 Σ ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΕΛΑΖΑΡΑΚΗ ΠΑΠΑΝΔΡ 516675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.853.637,96-3.483.476,485.337.114,44--- .
099258313 ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡ. ΕΠΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6154621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.816.780,01-1.386.181,793.202.961,801.059.941,601.074.068,022.134.009,62 .
095621190 ΕΛΑΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΠ ΚΑΒΑΛΑΣ 7512241 ΑΙΓΑΛΕΩ2.227.698,84-3.101.942,415.329.641,25--- .
098076439 BREPLAST AEΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 12511527 ΑΘΗΝΑ1.764.152,49-3.565.259,115.329.411,60--- .
997671605 GOOD FOOD GOOD PRICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΧΑΡ ΖΗΚΟΥ 6912132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ554.728,89-98.144,16652.873,053.466.116,121.206.527,384.672.643,50 .
094063822 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝΝΑΞΟΥ 318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ3.487.317,38-1.833.288,805.320.606,18--- .
095659584 IFIBA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΓ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 8814452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ3.533.660,44-1.785.808,445.319.468,88--- .
998542320 ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 5427100 ΠΥΡΓΟΣ3.179.001,17-2.134.768,025.313.769,19--- .
094288710 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΕ SEEAΒΟΥΛΗΣ 710562 ΑΘΗΝΑ1.147.750,13-2.306.603,253.454.353,38739.988,701.118.123,671.858.112,37 .
099774184 ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΑ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ 063080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ2.615.067,95-1.611.027,064.226.095,01688.042,83392.739,961.080.782,79 .
999594260 ΣΤΑΔΙΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 211635 ΑΘΗΝΑ3.785.466,67-1.521.322,705.306.789,37--- .
998839219 ΕΙΡΗΝΗ ΓΟΛΙΚΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΜΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΘΡΑΨΑ 059200 ΝΑΟΥΣΑ3.117.583,83-2.188.342,375.305.926,20--- .
082312618 ΠΑΥΛΟΥ Α-ΝΑΚΑΣ-ΣΙΑ ΟΕΣΟΥΛΙΟΥ 5017342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.499.430,73-1.791.321,105.290.751,83--- .
094154930 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΩΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΣΧΟΛΗΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 317456 ΑΛΙΜΟΣ340.819,94-219.727,73560.547,672.135.235,472.588.294,514.723.529,98 .
098050412 BUONAVENTURA SERVICES INC.[11-5-89 ΕΝΑΡΞΗ ].ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.641,23-1.239.838,165.283.479,39--- .
098050400 INTERNATIONAL VENTURES SA. ΕΝΑΡΞΗ 11-5-89.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.634,59-1.239.836,425.283.471,01--- .
098050590 COOPERATIVE OVERSEAS CO INC.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.624,01-1.239.833,645.283.457,65--- .
098050589 OFFSHORE OPERATORS SAΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.617,37-1.239.831,895.283.449,26--- .
098050608 WORLDWIDE ENTERPRISES INC.ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.617,37-1.239.831,895.283.449,26--- .
098050610 SEALAND GROUP OF COMPANIES SAΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5710675 ΑΘΗΝΑ4.043.624,01-1.239.289,315.282.913,32--- .
099906806 ΕΜΠΟΡΟΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΙΣΩΠΟΥ 2-854627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.611.531,92-2.661.189,115.272.721,03--- .
094055140 ΨΑΡΡΟΣ Σ ΜΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 4110433 ΑΘΗΝΑ1.721.850,26-3.545.353,785.267.204,04--- .
094127188 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΗΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ 7812241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.755.363,75-3.510.752,805.266.116,55--- .
094299785 ΒΑΦΙΘΕ ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ2.215.148,76-3.050.328,065.265.476,82--- .
095379052 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΜΑΔΥΤΟΥ 2858100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ2.234.550,72-3.029.582,645.264.133,36--- .
094303791 GRECA ΑΕΛ ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 314565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ3.251.174,19-2.006.370,525.257.544,71--- .
094410406 ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛ ΤΕΧΝΙΚΧΑΨΑ 154626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.333.052,35-1.096.989,574.430.041,92481.377,63343.658,48825.036,11 .
094073446 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΕΙΑ ΧΙΟΥΚΑΡΝΕΑΔΟΥ 2410675 ΑΘΗΝΑ1.656.736,70-3.598.079,515.254.816,21--- .
094387785 ΡΟΔΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΡΜΟΥ 110 ΚΑΙ ΑΥΛΙΤΩΝ 610554 ΑΘΗΝΑ1.894.432,31-2.990.425,594.884.857,90181.963,30184.235,11366.198,41 .
095445846 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕ8 ΧΙΛ ΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘ ΛΗΣ 065500 ΚΑΒΑΛΑ3.324.954,08-1.925.730,595.250.684,67--- .
094318767 ΔΕΛΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4610678 ΑΘΗΝΑ1.748.110,29-3.495.864,035.243.974,32--- .
099289584 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΛΕΩΦ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΧΛΜ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΔΟΚΙΑ 019400 ΚΟΡΩΠΙ523.822,98-245.980,60769.803,583.353.720,051.119.515,164.473.235,21 .
094347820 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΛΑΣΤΗΡΑ 4543100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ1.805.438,13-2.882.634,734.688.072,86243.968,24308.552,89552.521,13 .
094294311 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΜΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 3649100 ΚΕΡΚΥΡΑ2.303.164,64-461.933,222.765.097,861.001.788,651.471.631,152.473.419,80 .
096103383 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΑΠΠΑ ΣΥΝ ΠΕΛΑΠΠΑ 027052 Σ Σ ΒΑΡΔΑΣ1.377.973,42-3.299.603,834.677.577,25240.331,08316.684,72557.015,80 .
094071465 ΙΝΤΡΑΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕΘΕΣΗ ΚΥΡΙΛΛΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ852.598,81-4.380.719,495.233.318,30--- .
095377323 ΕΥΡΩΜΟΝΩΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ 1418541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.928.226,92-1.761.098,193.689.325,11634.131,21908.280,141.542.411,35 .
998984910 Ε ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 7017342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ3.088.013,16-2.142.214,695.230.227,85--- .
999213073 ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ ΣΠΙΘΑΡΙ ΛΕΩΦΟΡΟ ΝΑΤΟ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.279.927,03-2.948.938,715.228.865,74--- .
998822237 ERGI ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥΠΑΤΗΣΙΩΝ 13411257 ΑΘΗΝΑ3.159.078,47-767.012,513.926.090,98828.783,17472.421,031.301.204,20 .
094171570 Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΒΕΕΟΡΛΑΝΔΟΥ 510445 ΑΘΗΝΑ794.103,54-1.198.450,971.992.554,511.504.105,961.726.671,023.230.776,98 .
999101966 ERGO MEDICA ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΡΓΥΡΑΣ 226443 ΠΑΤΡΑ4.345.319,20-873.029,345.218.348,54--- .
097245414 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΜΑΖ ΕΠΙΚΝΙΑΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15617675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.881.723,38-3.335.351,745.217.075,12--- .
095595861 GRAFO TEAM ΕΠΕΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 13754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.829.421,26-3.386.868,155.216.289,41--- .
099833834 ΤΑΧΥΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΙΚΟΝΙΟΥ 221100 ΝΑΥΠΛΙΟ4.614.706,79-600.660,395.215.367,18--- .
094418858 ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΝΤΑΟΥΣΑΝΗΣ ΑΝ ΒΙΟΤ ΕΜΠΟΡ ΕΤΛΕΩΦΤΙΤΑΝ ΜΑΓΟΥΛΑ 019600 ΜΑΝΔΡΑ638.811,84-1.221.884,491.860.696,331.334.666,782.018.182,983.352.849,76 .
094035779 ΜΠΡΑΒΑ ΑΕΒΕ ΜΠΕΤΡΙΔΗΣ24Ο ΧΙΛ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.730.683,60-3.481.932,495.212.616,09--- .
094148159 STAR MARKET ΠΡΙΤΣΟΥΛΗΣ ΑΕΔΟΚΙΜΙ 030100 ΑΓΡΙΝΙΟ1.826.834,18-2.148.478,703.975.312,88658.961,17577.068,351.236.029,52 .
095190292 ΠΑΡΚ ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΕΠΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ENANTI 2217561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ2.098.809,11-3.111.993,165.210.802,27--- .
093711868 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΥΜΗΣ 7914122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.561.611,70-1.499.255,653.060.867,351.106.549,441.042.403,942.148.953,38 .
095454763 ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4211742 ΑΘΗΝΑ1.845.382,02-3.359.395,085.204.777,10--- .
082203788 ΑΦΟΙ ΑΡΜΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 4934100 ΧΑΛΚΙΔΑ3.859.157,57-1.342.889,385.202.046,95--- .
082388324 ΑΦΟΙ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 0014451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.955.790,66-3.245.506,365.201.297,02--- .
094409653 ΤΕΧ ΣΚΑΝ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΧΡ ΣΜΥΡΝΗΣ 2957008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.502.809,77-2.120.544,624.623.354,39259.355,21318.542,70577.897,91 .
095094636 CROWY ΕΠΕ ΒΙΟΜ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΠΕ1 ΧΙΛ ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 019004 ΣΠΑΤΑ2.658.786,43-1.254.421,683.913.208,11519.915,08767.596,021.287.511,10 .
095589880 ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ ΕΠΕ -ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΛΕΩΦ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30118863 ΠΕΡΑΜΑ----2.182.218,453.016.884,725.199.103,17 .
094336320 ΓΙΟΥΡΟΝΤΙΒΕΛΟΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 4217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.760.313,92-3.438.031,305.198.345,22--- .
999849260 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Α ΚΑΙ Γ ΕΠΕΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 4712131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.256.227,22-2.935.180,465.191.407,68--- .
095627494 PRIVATE FASHIONS ΕΠΕΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 1118346 ΜΟΣΧΑΤΟ1.985.459,73-3.204.751,405.190.211,13--- .
094193690 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΒΕΕΕΠ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 054627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.050.012,11-3.136.456,705.186.468,81--- .
094505886 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΕΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 168200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ4.012.637,47-1.173.499,555.186.137,02--- .
095556374 TRACE ΕΠΕΕΡΜΟΥ 810563 ΑΘΗΝΑ1.835.874,43-3.349.045,005.184.919,43--- .
094003862 ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΣΟΛΩΝΟΣ 5110672 ΑΘΗΝΑ1.108.669,69-2.210.486,573.319.156,26741.285,321.119.731,371.861.016,69 .
094307046 AUTO SERVICE ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΕΒΕΑΙΓΕΩΣ 7917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.356.387,67-1.912.307,813.268.695,48842.665,431.067.699,111.910.364,54 .
095703502 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΡΕΑΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΩΝ ΜΠΕΛΚΟΜ BELCOM ΕΠΕΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6510564 ΑΘΗΝΑ2.521.038,40-2.655.346,465.176.384,86--- .
094192540 ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΥΡΩΝΟΣ 317456 ΑΛΙΜΟΣ1.720.735,33-3.454.153,145.174.888,47--- .
099856534 ΣΠΕΙΝΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 316675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.481.156,50-1.693.294,155.174.450,65--- .
081944372 ΝΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΙΑΝ ΤΕΝΕΔΟΣ 063200 Ν ΜΟΥΔΑΝΙΑ1.816.296,30-3.355.856,965.172.153,26--- .
095355318 GENERAL PROSEG ENTERPRISES ΕΠΕΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 615123 ΜΑΡΟΥΣΙ646.475,32-1.116.529,731.763.005,051.355.630,622.053.457,923.409.088,54 .
094429314 ΘΕΒΑ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 5112135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.826.378,91-3.342.423,715.168.802,62--- .
099040791 Σ ΦΟΡΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΩΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 35014231 Ν ΙΩΝΙΑ374.724,36-364.307,53739.031,892.162.749,862.263.834,034.426.583,89 .
999665876 ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΦΡΟΣΤ ΑΕ ΧΡ ΜΙΔΕΛΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 48Β ΔΑ9 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ3.166.866,54-1.995.705,645.162.572,18--- .
999717607 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΦΡΙΞΟΥ 754627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.626.763,46-1.535.308,765.162.072,22--- .
800230700 ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.ΜΟΥΖΑΚΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ1.942.058,45-3.216.896,195.158.954,64--- .
094318270 ΖΟΥΖΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΡΕΟΝΤΟΣ 30-3210442 ΑΘΗΝΑ2.028.248,59-1.578.086,753.606.335,341.031.741,96515.448,601.547.190,56 .
094442232 ΑΦΟΙ ΚΥΡΟΜΙΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧ ΕΜΠ ΛΑΤ ΚΑΙΚΤΗΜ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 85-8716344 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ2.364.557,56-2.788.834,325.153.391,88--- .
093946123 ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 116675 ΓΛΥΦΑΔΑ1.480.666,24-2.700.567,174.181.233,41394.489,59575.306,69969.796,28 .
999955112 ΑΦΟΙ ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΟΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 6617455 ΑΛΙΜΟΣ2.337.841,94-2.009.111,214.346.953,15399.339,37404.230,56803.569,93 .
095415645 ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ ΕΠΕ1 ΧΛΜ Λ ΠΑΙΑΝ ΜΑΡΚ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.579.049,44-2.568.339,225.147.388,66--- .
094493096 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝΜΕΝΕΛΑΟΥ 14313122 ΙΛΙΟΝ1.810.241,14-3.335.143,635.145.384,77--- .
096000112 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΤΕΡΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 059033 ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ1.624.779,86-1.163.547,212.788.327,071.368.542,15988.364,972.356.907,12 .
084221765 ΑΝΔΡ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΟΕΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 26Α26332 ΠΑΤΡΑ1.296.005,43-1.049.521,982.345.527,411.272.846,221.525.567,282.798.413,50 .
095425731 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16418755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ954.489,07-1.379.273,062.333.762,131.128.658,771.679.705,042.808.363,81 .
095706436 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓ ΑΓΡΟΤ ΠΡΟΙΟΝ-ΣΙΤΕΛΛΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ 057020 ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΑ3.484.461,39-1.654.971,215.139.432,60--- .
095551317 ΦΙΛΤΕΞ - Π ΚΑΙ Ε ΤΟΠΟΥΖΑ ΕΠΕ4 ΧΙΛ ΛΑΡΙΣ ΣΥΚΟΥΡ 041110 ΛΑΡΙΣΑ2.852.484,26-1.409.165,634.261.649,89363.260,26510.824,90874.085,16 .
095247240 ΕΚΔΟΣΕΙΣ COMTEKO ΕΠΕΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2910675 ΑΘΗΝΑ1.831.526,67-3.301.616,245.133.142,91--- .
095450438 ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΠ ΡΑΛΛΗ 1017778 ΤΑΥΡΟΣ1.548.737,42-2.250.068,603.798.806,02555.700,46773.326,171.329.026,63 .
097299834 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΕΡΒΕΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΛΥΜΠΙΤΩΝ 2518541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.707.733,94-3.417.838,255.125.572,19--- .
099357284 KARPONI TROFIMA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΝΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 1255133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ2.555.939,57-2.568.164,805.124.104,37--- .
095344132 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΚ ΣΙΑ ΕΠΕΣΟΛΩΜΟΥ 115452 Π ΨΥΧΙΚΟ1.707.238,91-3.416.080,375.123.319,28--- .
093465500 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΡ ΦΕΡΑΙΟΥ 6417455 ΑΛΙΜΟΣ2.440.734,45-2.682.564,035.123.298,48--- .
081633336 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΤΡΟΙΑΣ 2412462 ΧΑΙΔΑΡΙ2.033.244,62-3.089.837,485.123.082,10--- .
997561902 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΦΕΡΕΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ ΕΝΤΟΣ ΞΕΝ FORUM I 1485101 ΙΑΛΥΣΟΣ1.755.183,19-488.613,572.243.796,762.159.052,95714.744,642.873.797,59 .
099338699 Ι ΒΑΜΒΟΥΚΗΣ SILVER GUARD PROTECTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΦΙΛΛΙΠΙΔΗ 611524 ΑΘΗΝΑ2.647.103,74-2.469.528,515.116.632,25--- .
094399920 ΕΝΩΜΕΝΑ ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 114342 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ2.239.803,66-2.876.298,705.116.102,36--- .
999982949 THE FIRM BEYOND THE LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝΣΟΛΩΝΟΣ 11410681 ΑΘΗΝΑ3.700.156,80-1.412.312,705.112.469,50--- .
094280496 ΚΕΝΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΕΩΝ-ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΑΕ10ΧΛΜ ΕΟ ΑΜΦΙΛΟΧ 030500 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ2.024.042,44-2.456.783,834.480.826,27249.026,60378.766,42627.793,02 .
095153641 ΝΙΚΑΣ ΕΠΑΜ - ΣΙΑ ΕΠΕΚΗΦΙΣΟΥ 9112241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.742.540,88-3.364.256,285.106.797,16--- .
084219708 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ 035100 ΛΑΜΙΑ2.948.505,85-2.150.320,255.098.826,10--- .
092968025 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΜΕΡΙΔΗΣ ΟΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26614231 Ν ΙΩΝΙΑ1.770.696,90-3.320.303,845.091.000,74--- .
999842916 ΗΛΙΑΣ ΖΑΡΜΠΑΛΗΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 10315451 Ν ΨΥΧΙΚΟ714.135,50-587.410,931.301.546,432.139.674,041.639.774,823.779.448,86 .
095563746 ΦΑΙΔΡΑ ΤΡΑΝΖΙΤ ΕΠΕΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1518531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.064.187,66-2.014.230,475.078.418,13--- .
093611730 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ-ΣΙΑΕΕΤΕΠΕΛΕΝΙΟΥ 012132 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.674.806,38-1.525.805,103.200.611,48756.384,891.120.501,641.876.886,53 .
999500941 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΕΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 63Β38333 ΒΟΛΟΣ3.541.733,93-1.216.343,654.758.077,58169.135,33147.022,93316.158,26 .
099134316 AGRO ONE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ5 ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 040011 ΦΑΛΑΝΗ2.437.244,24-2.632.054,255.069.298,49--- .
999614380 ΛΕΚΑΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΠΑΝΟΣ 941221 ΛΑΡΙΣΑ2.929.962,28-2.139.308,785.069.271,06--- .
093394011 ΜΠΑΣΙΠΑΓΛΗΣ Γ-ΣΙΑΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 5511636 ΑΘΗΝΑ3.019.295,96-1.615.315,504.634.611,46212.173,35221.292,06433.465,41 .
094450300 ΕΝΙΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 061100 ΚΙΛΚΙΣ2.066.846,353.765,36730.957,082.801.568,791.568.103,79692.791,492.260.895,28 .
094206813 ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 5Β15125 ΜΑΡΟΥΣΙ2.804.023,71-2.252.287,935.056.311,64--- .
095507853 ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΖΟΥΛΗ 135100 ΛΑΜΙΑ2.403.055,89-2.653.243,385.056.299,27--- .
096000345 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ1 ΧΙΛ ΤΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 064100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ792.092,95-686.886,811.478.979,761.758.623,671.818.183,373.576.807,04 .
094194951 ΜΙΝΩΣ-ΚΡΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝ ΕΤ ΑΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΙΝΟΠ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΠΙΧΠΕΖΑ ΠΕΔ 070100 ΑΡΧΑΝΕΣ1.967.126,5155.656,881.946.319,103.969.102,49616.610,46469.862,291.086.472,75 .
997777276 Μ Ε Κ Τ Ε Δ Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 2215343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ4.015.174,18-1.038.402,855.053.577,03--- .
999761483 ΧΑΛΥΒΕΣ ΚΑΡΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ3 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΥ 041500 ΛΑΡΙΣΑ1.381.854,871.440,421.358.255,462.741.550,751.101.750,611.208.936,952.310.687,56 .
094103295 ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Γ ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΑΕΒΙΟΜΗΧ ΠΕΡΙΟΧΗ 071000 ΗΡΑΚΛΕΙΟ----4.167.179,26882.499,845.049.679,10 .
094452041 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 066100 ΔΡΑΜΑ2.764.881,96-1.524.313,014.289.194,97339.893,41419.629,57759.522,98 .
081275100 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓ.ΤΣΩΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ2.735.318,19-2.313.090,345.048.408,53--- .
094277302 ΚΑΜΙΝΙΩΤΗ Μ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ LUSSILEΗΡΟΥΣ 13Α10442 ΑΘΗΝΑ1.562.520,31-918.186,632.480.706,941.792.384,53769.147,182.561.531,71 .
099793950 Γ ΠΑΠΙΓΓΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΟΛΩΜΟΥ 7610432 ΑΘΗΝΑ2.605.311,29-1.547.687,594.152.998,88396.407,97491.893,92888.301,89 .
094157598 ΒΕΤΕ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕΔΟΞΑΤΟ 066300 ΔΟΞΑΤΟ2.559.057,40-2.480.251,935.039.309,33--- .
099003170 ΣΑΜΟΠΛΙΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΕΛΕΥΚΑΔΟΣ 1018346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.264.094,16-1.708.702,813.972.796,97488.074,11572.983,001.061.057,11 .
095455110 ΝΤΕΦΡΑΝΤΣΕΣΚΙ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΑNΔΡΟΥΤΣΟΥ 934100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.528.986,04-2.501.325,685.030.311,72--- .
094067845 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑΔΟΛΙΑΝΑ 044004 ΔΟΛΙΑΝΑ1.661.030,66-3.361.324,005.022.354,66--- .
094502398 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣΝΙΚ ΜΑΛΤΕΖΟΥ 3917455 ΑΛΙΜΟΣ1.096.447,99-908.480,092.004.928,081.647.943,041.366.953,713.014.896,75 .
091360988 ΚΥΛΑΦΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΙΑΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΙ 032200 ΘΗΒΑ1.665.608,42-3.353.897,625.019.506,04--- .
094191579 ΗΧΟΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝ ΕΤ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝΘΗΣΕΩΣ 37317674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.841.578,51-3.165.667,325.007.245,83--- .
082470473 Ι. ΚΟΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.ΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6226441 ΠΑΤΡΑ1.669.289,39-3.337.663,425.006.952,81--- .
997985354 PRS PRIME ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣΕΡΓΑΣΙΑΣ 214234 Ν ΙΩΝΙΑ425.948,69-277.431,57703.380,262.645.801,911.648.853,434.294.655,34 .
094452366 MEDIAVISION ΑΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΓΝΑΤΙΑ 13654622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.046.654,12-2.950.570,034.997.224,15--- .
094501156 ΚΟΝΣΕΠΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΟΔΑΣ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 414452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.461.705,37671,091.147.419,312.609.795,771.429.590,11946.527,902.376.118,01 .
094277511 ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ ΠΡΟΚΑΛ-ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΒΑΓ ΣΩΤΗΡΑ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.365.908,54-2.660.465,084.026.373,62379.253,73579.949,66959.203,39 .
094098570 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΕΒΙΠΕ ΑΕΜΑΚ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ2.856.851,98-1.085.511,353.942.363,33514.551,44525.242,331.039.793,77 .
099501876 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΝΘΕΙΑ 024100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ2.752.498,74-2.221.326,174.973.824,91--- .
084134610 LINE ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Β.ΧΑΝΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.ΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 314234 Ν ΙΩΝΙΑ2.773.761,33-2.197.431,724.971.193,05--- .
094030077 ΕΛΛΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΦΟΙ Β ΡΟΚΑΝΑ ΑΕΑΡΧ ΘΕΑΤΡΟΥ 417455 ΑΛΙΜΟΣ1.766.272,24-3.200.061,994.966.334,23--- .
094196700 ΜΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ν ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ4ΧΛΜ ΕΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΣ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ2.822.744,41-1.001.039,793.823.784,20663.529,01477.736,131.141.265,14 .
094383516 ΕΞΠΛΟ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜ ΑΕΠΑΡΑΓ ΕΜΠΟΡ ΠΡΟΙΝΤ ΠΡΟΣΤ ΠΕΡΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 454625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.930.747,59-3.030.232,494.960.980,08--- .
094386659 ΠΕΤΡΑΝ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΚΑΝΙΓΓΟΣ 1110677 ΑΘΗΝΑ----2.014.152,922.936.917,834.951.070,75 .
082773670 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕΛΗΑΣ 259100 ΒΕΡΟΙΑ2.665.161,47-1.297.396,383.962.557,85445.591,67542.315,77987.907,44 .
095127101 ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΔΡΑΚΟΝΤΟΣ 3510442 ΑΘΗΝΑ1.715.728,61-3.232.936,334.948.664,94--- .
099052279 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ19 ΧΛΜ Λ ΛΑΥΡΙΟΥ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ2.914.604,27-1.479.019,354.393.623,62372.360,82178.791,63551.152,45 .
999397306 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΡΓΑΣΤ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝΚΑΝΙΓΓΟΣ 210677 ΑΘΗΝΑ----2.481.056,612.461.316,584.942.373,19 .
999436084 Θ ΡΑΠΤΗΣ Α ΚΟΛΛΙΑ ΟΕΧΕΛΜΟΥ 714122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.880.053,98-2.060.521,214.940.575,19--- .
093345354 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΑΛΛΙΒΟΥΛΟΥ 5556121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ2.187.196,36-2.378.588,664.565.785,02215.720,94158.697,06374.418,00 .
999990950 ΒΑΣΠΑΝΚ ΕΠΕΑΙΟΛΟΥ 10410564 ΑΘΗΝΑ2.060.314,96-2.878.502,764.938.817,72--- .
094254466 ΕΥΡΩΣΤΑΡ ΕΛΛΗΝ ΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑTA ΖΗΜΙΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 133 ΚΑΙ ΜΠΟΥΣΙΟΥ 111526 ΑΘΗΝΑ2.926.312,96-2.005.055,894.931.368,85--- .
095693530 Δ Α ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΧΕΛΜΗ ΕΠΕΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 4714123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ2.033.938,13-1.550.168,113.584.106,24793.753,00552.677,201.346.430,20 .
092503180 Δ ΝΑΣΙΑΚΟΣ Δ ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΕΑΝΑΠΛΑΣΕΩΣ 413671 ΑΧΑΡΝΕΣ3.072.670,68-1.851.147,904.923.818,58--- .
999974102 ΒΡΕΝΟΣ Α.-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΟΕ2 ΧΙΛ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 067100 ΞΑΝΘΗ3.006.577,63-1.914.657,024.921.234,65--- .
094415600 ΜΠΟΝΣΟΝ ΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-411527 ΑΘΗΝΑ2.010.401,80-2.903.833,584.914.235,38--- .
095208890 ELNET ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ25 ΜΑΡΤΙΟΥ 8 ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ 017121 Ν ΣΜΥΡΝΗ1.637.481,94-3.273.162,684.910.644,62--- .
094213017 POSTERS ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ1.754.662,52-3.153.796,454.908.458,97--- .
998560480 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ 061100 ΚΙΛΚΙΣ4.300.746,59-603.427,344.904.173,93--- .
095499074 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΗΡ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 3513561 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2.076.243,95-2.822.520,974.898.764,92--- .
099360645 ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 815231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ864.430,30-249.599,301.114.029,602.107.729,211.673.725,703.781.454,91 .
998533126 KITTIWAKE ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 1518531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.352.987,17-1.540.296,574.893.283,74--- .
094191580 ΒΙΒΙΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝΚΟΝΔΥΛΗ 618233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.621.435,58-3.269.186,184.890.621,76--- .
094040490 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΕΞΤΝ ΕΤΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ 117562 Π ΦΑΛΗΡΟ1.417.725,20-2.868.633,364.286.358,56243.804,31358.480,83602.285,14 .
094023873 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙΑΕΣΙΚΕΛΙΑΣ 1811741 ΑΘΗΝΑ1.628.350,65-3.256.652,054.885.002,70--- .
095284087 ΒΙΟΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΡ ΧΙΟ 1892 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2.286.384,20-706.214,622.992.598,821.252.615,22638.035,671.890.650,89 .
099771170 ΑΣΙΣ ΓΚΡΟΥΠ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΚΑΡΑΤΑΣΟΥ 754626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.161.261,04-1.721.099,304.882.360,34--- .
094371751 ΕΤΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣΕΠΙΧΕΙΡ ΑΕΦΡΑΓΚΩΝ ΜΟΣΚΩΦ 1-1354626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.714.252,98-2.562.039,354.276.292,33240.761,53359.185,60599.947,13 .
082783190 ΛΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕΠΗΓΕΣ ΝΕΣΤΟΥ 064011 ΚΕΡΑΜΩΤΗ1.689.128,41-3.184.113,704.873.242,11--- .
094492284 ΑΛΙΜΕΝΤΑ TOP ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΓΡΗΓ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 811144 ΑΘΗΝΑ741.477,44-569.301,721.310.779,162.111.261,661.446.774,963.558.036,62 .
999215816 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΝΙΓΓΟΣ 3110682 ΑΘΗΝΑ1.919.265,74-1.988.778,563.908.044,30473.214,68486.300,77959.515,45 .
082955140 Ι ΚΑΙ Μ ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΟΕΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.891.254,97-2.973.453,514.864.708,48--- .
094392039 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 158500 ΣΚΥΔΡΑ1.734.572,88-3.129.202,974.863.775,85--- .
094250793 ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΑΒΕΕΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 410440 ΑΘΗΝΑ2.192.396,59-2.669.391,604.861.788,19--- .
097145452 ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΝΕΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 2316675 ΓΛΥΦΑΔΑ3.032.758,4530.118,801.793.978,884.856.856,13--- .
094271082 Ν ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 5485100 ΡΟΔΟΣ991.455,40-232.211,051.223.666,452.417.550,081.212.574,483.630.124,56 .
099821595 Ν.ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕΛ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 23815232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.963.437,76-1.520.484,833.483.922,59544.280,41824.887,851.369.168,26 .
082987100 Μ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ Κ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΜΗΤΤΟΥ 19011636 ΑΘΗΝΑ2.350.266,51-2.501.551,504.851.818,01--- .
082893722 ΜΕΤΒΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ3.464.585,01-1.035.978,024.500.563,03188.736,33156.074,13344.810,46 .
095728489 DESTINATIONS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14371409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.176.312,05-1.377.346,602.553.658,651.085.515,121.206.008,032.291.523,15 .
081105564 AΦΟΙ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΔΗ ΟΕΡΙΖΙΑ 068014 ΡΙΖΙΑ ΕΒΡΟΥ3.275.555,26-1.563.821,334.839.376,59--- .
094114666 ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΦΟΙΝΙΚΙΑ 030200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ1.618.009,27-3.219.064,124.837.073,39--- .
094306848 ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ JERKΘΗΣΕΩΣ 14017676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.649.258,84-3.182.197,994.831.456,83--- .
099981775 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 038500 ΒΟΛΟΣ2.999.933,70-1.828.284,054.828.217,75--- .
099411545 ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ-ΚΟΖΑΝΙΤΟΥ Ο.ΕΖΑΧ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 2154646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ4.090.843,16-736.801,764.827.644,92--- .
094158374 ΜΑΞ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΦΕΙΔΙΟΥ 1410678 ΑΘΗΝΑ1.601.179,57-3.219.956,154.821.135,72--- .
095565868 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΩΓΕΙΩΝ 1618453 ΝΙΚΑΙΑ2.450.195,56-1.906.265,464.356.461,02194.191,50267.028,52461.220,02 .
094446255 ΓΡΥΠΑΣ ΠΟΤΑ ΑΕΚ ΚΑΤΑΡΑΣ 1813671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.878.575,83-2.936.885,264.815.461,09--- .
999997115 ΜΕΚΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 3817341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ2.521.718,29-2.292.128,274.813.846,56--- .
094303766 ΙΝΤΕΛΕΚ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ 7515124 ΜΑΡΟΥΣΙ1.670.954,31-2.444.964,504.115.918,81313.008,31383.785,44696.793,75 .
082551236 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΤΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΩΤΟΣ ΟΕΠΕΛΑΣΓΙΑ 035013 ΠΕΛΑΣΓΙΑ2.748.265,62-2.063.156,794.811.422,41--- .
095324606 ΝΤΕΝΙΣ ΚΟΣΜΕΤΙΚΣ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 417671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.506.662,68-3.304.127,664.810.790,34--- .
099250536 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΟΥΤΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΒΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.754.226,23-2.054.306,674.808.532,90--- .
998897708 ΧΡΩΜΑ ΠΑΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 510677 ΑΘΗΝΑ3.647.592,30-1.159.936,144.807.528,44--- .
999676184 ΤΕΜ ΕΛΛΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 1071306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.633.263,74-1.341.694,052.974.957,79850.001,20975.706,421.825.707,62 .
099551369 Β Χ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 610559 ΑΘΗΝΑ1.939.868,84-2.850.754,994.790.623,83--- .
081605872 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ11 ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 066100 ΔΡΑΜΑ3.394.859,02-1.386.946,874.781.805,89--- .
082618607 ΜΠΑΚΑ ΒΑΣ - ΔΑΜΑΛΑΣ Γ ΟΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 26518453 ΝΙΚΑΙΑ3.242.145,37-1.538.501,194.780.646,56--- .
094475005 ΑΛΦΑ ΚΑΛΛΙΤΡΑΝΣ ΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤAΦΟΡΩΝΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 4318547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.858.523,11-2.919.980,734.778.503,84--- .
095250256 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΙΟΣΚΥΡ ΜΠΕΤΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΜΟΝΟΜΑΤΙ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.492.485,24-1.357.816,162.850.301,40808.962,211.118.214,611.927.176,82 .
094340750 ΠΙΡΠΙΡΗΣ Ι ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝΑΝΘΕΙΑ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ2.730.565,00-907.766,493.638.331,49599.482,43539.080,101.138.562,53 .
090312077 ΦΟΥΤΡΗΣ ΝΙΚ ΤΖΑΝΙΝΗ ΕΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 6026221 ΠΑΤΡΑ1.749.745,97-3.021.458,104.771.204,07--- .
999991854 Λ.Ι.Γ.Κ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 82Α17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.907.371,88-1.394.507,903.301.879,78605.951,73861.381,771.467.333,50 .
094235488 SIVA-ΕΜΠΟΡ-ΤΟΥΡΙΣΤ-ΞΕΝΟΔ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ-ΕΠΙΧ-ΑΕΜ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ 2271201 ΗΡΑΚΛΕΙΟ3.480.387,42-922.176,974.402.564,39208.843,24155.928,28364.771,52 .
099758172 ΕΡΓΟΤΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΙΡΑΙΩΣ 20217778 ΤΑΥΡΟΣ2.291.599,64-2.475.032,344.766.631,98--- .
095257104 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 6415231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ1.901.407,19-2.860.694,864.762.102,05--- .
094453117 ΣΙΔ ΚΕΡΑΜ ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 555535 ΠΥΛΑΙΑ2.015.189,73-2.739.091,174.754.280,90--- .
081767295 ΑΦΟΙ ΣΤ ΑΛΑΒΑΝΤΑ ΟΕ40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.573.176,67-3.179.252,414.752.429,08--- .
092090355 ΑΦΟΙ ΛΟΥΚΙΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΥΚΤΡΩΝ 1212133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.560.045,92-1.795.312,994.355.358,91240.674,71155.214,09395.888,80 .
095044842 ΘΗΑ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕΑΡΧΕΛΑΟΥ 2611610 ΑΘΗΝΑ1.464.623,60-2.873.728,104.338.351,70169.274,28242.568,11411.842,39 .
095524432 ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΑΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 27810445 ΑΘΗΝΑ201.657,76-122.043,53323.701,292.208.203,142.217.000,774.425.203,91 .
094299588 ΝΕΑ ΜΟΔΑ ΑΕΙΩΝΙΑ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ1.180.555,91-3.560.382,284.740.938,19--- .
099360485 NICOLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ 2715235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ1.843.268,3062.328,531.991.803,253.897.400,08504.291,00333.834,44838.125,44 .
099040060 ΑΦΟΙ ΓΕΛΑΣΗ ΟΕΑΛΕΚΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 4714231 Ν ΙΩΝΙΑ2.566.988,55-2.168.294,264.735.282,81--- .
094021923 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΜΒΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 020500 ΝΕΜΕΑ390.206,082.650.648,631.303.144,704.343.999,41272.893,59116.277,05389.170,64 .
095098070 ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΥ ΥΙΟΙΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ 049083 ΣΚΡΙΠΕΡΟ2.172.327,51-2.028.200,194.200.527,70249.080,47283.075,97532.156,44 .
099102816 SOFOS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΣΠΙΕΩΝ 918122 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ2.244.178,45-2.488.489,624.732.668,07--- .
999716426 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΕΝΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΔΕΛΤΑ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙ 3154627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.582.547,59-1.150.012,454.732.560,04--- .
998207185 ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 218531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.649.300,41-2.071.476,464.720.776,87--- .
999369528 ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 610679 ΑΘΗΝΑ3.784.161,37-934.606,104.718.767,47--- .
095027279 ΙΝΤΕΡΜΕΡΚΟΥΡ ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1310432 ΑΘΗΝΑ1.179.140,95-3.534.572,654.713.713,60--- .
094342990 ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑΣ Α ΑΕ ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡ ΟΙΚΟΔ ΤΟΥΡ ΕΡΓΑΔΡΟΣΙΑ ΘΕΡΜΗΣ 057001 ΘΕΡΜΗ1.660.282,49-3.053.232,744.713.515,23--- .
094360681 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 32814563 ΚΗΦΙΣΙΑ547.933,54-700.119,431.248.052,971.586.093,051.877.147,123.463.240,17 .
099876416 ΟΙΚΟ-ΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.ΕΚΟΡΙΝΘΟΥ 2 ΚΑΙ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.996.062,05-2.712.603,174.708.665,22--- .
999316013 ΑΦΟΙ ΑΝΩΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΕΑΝΘΕΣΤΗΡΙΩΝ 1412137 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.531.267,26-768.581,082.299.848,341.579.479,91826.688,012.406.167,92 .
095740940 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ - ΓΕΥΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 4611528 ΑΘΗΝΑ1.834.367,40-2.870.838,694.705.206,09--- .
093357967 ΤΣΙΜΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙΣΙΑ ΕΕΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 4354352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.837.136,14-2.861.752,324.698.888,46--- .
094395970 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΛΥΝΤ ΒΙΟΜ LYON PHARMA AE6 ΧΙΛ ΠΑΙΑΝ ΜΑΡΚΟΠ 019400 ΚΟΡΩΠΙ1.646.476,43-3.052.292,924.698.769,35--- .
095005957 ΠΑΡΕΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΑΡΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΡΗ 2114452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ2.089.176,49-2.608.644,094.697.820,58--- .
094463450 ΣΠΥΡΟΣ Θ ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΑΒΕΕ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 1010552 ΑΘΗΝΑ1.652.956,93-3.044.731,694.697.688,62--- .
800086040 ICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 1054625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.807.071,47-888.720,724.695.792,19--- .
094360797 ΚΟΣΜΕΠΑΚ ΑΕΒΕΒΑΣΠΑΥΛΟΥ 1415452 Π ΨΥΧΙΚΟ1.763.991,96-2.931.242,634.695.234,59--- .
094140174 ΔΟΥΡΟΥ Δ ΑΦΟΙ-ΣΙΑ ΑΕΦΙΛΩΝΟΣ 6018535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----1.874.765,982.818.954,514.693.720,49 .
099918995 ΒΙΟΚΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΘ 1054 ΑΛΕΞΠΟΛΗ 2 ΧΙΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΒΑΝΤΟΣ 068100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.665.044,75-556.782,982.221.827,731.986.698,36480.648,202.467.346,56 .
094394832 INATEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 4315124 ΜΑΡΟΥΣΙ2.765.425,65-1.917.660,174.683.085,82--- .
094230315 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑ ΑΒΕΕ8 ΧΛΜ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 068300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ1.295.377,37-2.586.846,943.882.224,31357.001,55441.797,21798.798,76 .
081651643 Δ ΚΑΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΙΩΝΙΑΣ 17717456 ΑΛΙΜΟΣ1.943.711,68-2.736.872,074.680.583,75--- .
093795297 ΨΑΡΟΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΑΡΑΣΧΟΥ 815233 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.187.961,24-2.491.263,134.679.224,37--- .
095640990 ΗΡΙΔΑΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΚΑΝΔΑΝΟΥ 118756 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.809.777,97-2.869.233,574.679.011,54--- .
095349705 ΣΤΗΛΠΛΑΣΤ ΕΠΕ30 ΧΙΛ ΠΕΟΑΚ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ 019100 ΜΕΓΑΡΑ2.222.003,63-2.450.128,444.672.132,07--- .
095693370 TECTRON UNITED ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΕΓ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 13811251 ΑΘΗΝΑ1.647.390,03-3.024.353,704.671.743,73--- .
096001643 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΟΡΜΥΛΙΑ 063071 ΟΡΜΥΛΙΑ782.582,01-1.391.306,932.173.888,941.079.404,251.417.730,042.497.134,29 .
095130873 AVIONIC ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΕΠΕΚΑΡ ΣΕΡΒΙΑΣ 1210562 ΑΘΗΝΑ862.677,2112.426,941.737.991,592.613.095,74822.105,631.235.330,112.057.435,74 .
094090572 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕΚΡΟΚΙΟ 037100 ΑΛΜΥΡΟΣ2.836.916,93-1.832.088,364.669.005,29--- .
099407175 ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ-ΦΑΝ FUN ΕΠΕΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 8457001 ΘΕΡΜΗ1.535.586,99-2.772.712,674.308.299,66154.123,16202.490,78356.613,94 .
095200763 ΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 7510447 ΑΘΗΝΑ1.518.777,27-3.145.799,044.664.576,31--- .
099404787 Θ. ΑΜΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ4 ΟΝ ΧΙΛΜ ΠΕΟ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ 038500 ΒΟΛΟΣ2.212.584,88-2.449.095,124.661.680,00--- .
094327360 ΣΚΥΡΟΔΕΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΙ ΜΕΤΑΞΑ 6119400 ΚΟΡΩΠΙ1.803.326,07-2.156.965,743.960.291,81333.750,42364.747,13698.497,55 .
800230784 ELVON ESTATES LIMITEDΛΑΖΑΡΙΝΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 043060 ΜΟΥΖΑΚΙ3.565.456,29-1.092.707,924.658.164,21--- .
999269333 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΘΕΣΗ ΑΜΠΕΛΙΑ Η ΡΟΥΣΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 070014 ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣ2.658.963,28-1.991.517,204.650.480,48--- .
094054444 ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ17ΧΛΜ Ε Ο ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 014564 ΚΗΦΙΣΙΑ1.270.667,13-497.141,921.767.809,052.110.755,89769.144,132.879.900,02 .
999308719 ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΠΑΤΗΣΙΩΝ 2910432 ΑΘΗΝΑ----2.818.270,801.827.660,344.645.931,14 .
095431528 ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΠΕΑΙΟΛΟΥ 9410559 ΑΘΗΝΑ2.808.071,17-1.837.106,214.645.177,38--- .
095228723 ΚΛΩΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 1518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.540.803,83-3.103.645,014.644.448,84--- .
094018076 ΦΙΝΕΞ ΑΕ5Ο ΧΙΛΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.228.656,731.408,862.487.270,653.717.336,24369.366,73553.853,25923.219,98 .
091855611 Δ ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 21071303 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.502.342,95-1.383.096,212.885.439,16926.382,87824.021,731.750.404,60 .
082482841 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-ΣΙΑΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.638.977,00-2.994.236,594.633.213,59--- .
094222813 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΡΔΙΚΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 046030 ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟ2.627.967,99-1.516.118,314.144.086,30303.949,02180.193,86484.142,88 .
096038384 ΕΝΩΣΗ-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΣΥΝΜΩΝ-ΕΛΛΑΔΑΣΑΓΙΟΥ ΚΩΝΝΟΥ 1210431 ΑΘΗΝΑ1.465.434,02-3.162.534,094.627.968,11--- .
999850916 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ 0ΕΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ2.279.718,36-2.346.044,064.625.762,42--- .
094207871 ΑΦΟΙ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 4110445 ΑΘΗΝΑ2.237.779,02-2.385.302,584.623.081,60--- .
998219842 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΟΡΤΟ ΡΙΟ 026500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----3.192.152,661.430.340,644.622.493,30 .
999944054 ΑΓΑΠΗ ΚΟΝΣΟΛΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΜ ΡΗΓΑ 4368200 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ2.430.353,98-2.190.971,784.621.325,76--- .
093680838 ΑΙΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠ ΡΑΛΛΗ 13618454 ΝΙΚΑΙΑ1.062.025,03-864.376,471.926.401,501.466.521,541.225.737,002.692.258,54 .
095582400 ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΥΠΑΤΟ 032200 ΘΗΒΑ1.946.317,56-2.671.713,194.618.030,75--- .
094385233 GAUTIER GRECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΝΩΝΟΣ 612136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ3.568.787,77-1.048.903,534.617.691,30--- .
094054628 ΠΑΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 33956430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ382.494,87-1.095.376,361.477.871,231.286.353,371.852.351,113.138.704,48 .
999805134 ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ PASTA E PIZZA DI VINCENZO Ε Π ΕΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 116674 ΓΛΥΦΑΔΑ1.297.591,04-1.251.080,132.548.671,171.140.312,26925.676,392.065.988,65 .
094107478 ΒΙΟΓΙΑΝ ΑΕ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟ 1318233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.233.129,22-2.380.178,304.613.307,52--- .
099056371 P.D.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΒΙΘΥΝΙΑΣ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ2.197.381,86-2.414.715,534.612.097,39--- .
094120140 ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕΑΔΡΙΑΝΗ 066037 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ705.285,07-875.695,031.580.980,101.204.261,471.825.434,443.029.695,91 .
095244920 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤ-ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΠΕΙΡΟΥ EPEΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑ 248100 ΠΡΕΒΕΖΑ----1.885.450,532.722.185,644.607.636,17 .
800363311 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3314234 Ν ΙΩΝΙΑ----3.237.706,171.368.441,924.606.148,09 .
094410166 ΑΕ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΙΟΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥΡ ΕΚΜΕΤΔΡΥΜΟΣ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.797.894,09-2.807.293,674.605.187,76--- .
094149920 ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ ΑΕ.Δ Δ ΦΙΛΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 043300 ΣΟΦΑΔΕΣ1.859.283,58-2.001.579,163.860.862,74412.076,62331.170,14743.246,76 .
095444118 ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΚΟΥΡΙΕΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΦΑΡΑΝΤΑΤΩΝ 2911527 ΑΘΗΝΑ2.099.600,68-1.589.882,563.689.483,24362.551,67551.036,73913.588,40 .
094334442 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΚΟΥΖΕ 418536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ314.344,82-219.398,39533.743,211.964.359,202.102.391,824.066.751,02 .
082253811 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΥΙΟΣ ΟΕΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ 2614231 Ν ΙΩΝΙΑ2.130.723,12-2.469.668,654.600.391,77--- .
998672730 GREENMORIA ENTERPRISES LTD ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΣΙΜΙΣΚΗ 1054624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.819.015,87-1.777.685,464.596.701,33--- .
099941913 ΟΛΓΟΥΕΙΣ ΑΛΑΜΟ ALWAYS ALAMO ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΕΛ ΑΝΘΟΥΣΑΣ 4815349 ΑΝΘΟΥΣΑ2.519.250,64-1.634.604,344.153.854,98179.621,63263.067,73442.689,36 .
081650580 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΥΙΟΙ ΟΕΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ 064009 ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΣ2.050.316,11-2.006.829,224.057.145,33276.471,13256.692,95533.164,08 .
999641910 ALFA FREEZER AEBE ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΘΕΣΗ ΡΙΓΑΝΙΤΣΑ ΟΔΟΣ ΝΩΕ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.409.379,81-803.934,714.213.314,52229.599,34146.897,42376.496,76 .
094006747 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ7ΧΙΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΥΚ 041110 ΛΑΡΙΣΑ2.667.014,65-1.918.000,574.585.015,22--- .
099248633 Α ΤΕΞΤΙΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΟΜΝΗΝΩΝ 4357013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ2.338.147,03-2.245.696,784.583.843,81--- .
099774240 ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΝΕΑ ΣΑΝΤΑ 061100 ΚΙΛΚΙΣ303.783,07-59.824,67363.607,743.154.545,401.064.862,524.219.407,92 .
094297706 ΡΕΝΤ ΠΟΙΝΤ ΑΕΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1354627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.595.646,24-2.987.359,384.583.005,62--- .
800087244 Τ Μ Δ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 558100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ3.421.072,67-1.161.632,494.582.705,16--- .
099878888 ΚΑΠΠΑ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΝΙΚ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 11717122 Ν ΣΜΥΡΝΗ3.692.547,01-582.317,544.274.864,55215.176,4990.061,86305.238,35 .
099881790 DIL INFO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΣΑΧΤΟΥΡΗ 29-3118536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.507.775,74-1.072.053,684.579.829,42--- .
999957977 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΡ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 2417563 Π ΦΑΛΗΡΟ2.032.321,30-2.546.343,234.578.664,53--- .
999981676 ALL WEATHER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΔΑΙΔΑΛΟΥ 571202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.491.322,21-1.638.349,613.129.671,82743.296,06705.649,131.448.945,19 .
094285418 METROGEN ΜΕΤΡΟΓΓΕΝ ΑΕΟΡΜΙΝΙΟΥ 311528 ΑΘΗΝΑ1.615.535,43-2.961.402,644.576.938,07--- .
094227046 ΙΘΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 020008 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ2.373.582,54-2.203.308,074.576.890,61--- .
093565953 ΜΑΛΑΚΗ ΜΑΓΔΑ ΣΙΑ ΕΕΧ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 6217343 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.528.766,94-3.041.424,154.570.191,09--- .
081266476 ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕΤΕΡΜΑ Γ ΚΟΝΔΥΛΗ 067100 ΞΑΝΘΗ1.522.250,87-3.046.460,754.568.711,62--- .
094016600 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3454110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ----4.313.689,30253.161,614.566.850,91 .
081644793 ΙΩΑΝ ΑΠ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠ ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΟΕΜΕΜΝΟΝΑ 1241335 ΛΑΡΙΣΑ1.716.601,51-2.849.261,264.565.862,77--- .
096049245 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 8268300 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ2.528.805,89-690.171,853.218.977,74752.647,33593.794,651.346.441,98 .
094296746 ΡΟΛΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΕΤ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ4ΧΛΜ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 057013 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ1.509.053,55-3.054.324,354.563.377,90--- .
099381155 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΤΕΡΜΑ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.833.200,82-2.730.030,494.563.231,31--- .
082033666 ΑΦΟΙ ΤΟΥΛΟΥΒΑΣΙΛΗ ΟΕΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 2512242 ΑΙΓΑΛΕΩ2.113.680,22-2.444.466,404.558.146,62--- .
093095625 ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΜ ΣΙΑ ΕΕΜΠΙΜΠΙΖΑ 713122 ΙΛΙΟΝ2.155.143,61-2.398.235,124.553.378,73--- .
094068565 ΟΦΗ ΠΑΕΓΗΠΕΔΟ ΟΦΗ ΚΑΝΤΑΝΟΥ 071202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.917.009,78-1.360.556,073.277.565,85839.308,66436.369,481.275.678,14 .
084111447 Α ΔΟΥΚΑΣ & Π. ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΟΕΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17318648 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ2.340.956,00-2.211.797,594.552.753,59--- .
099343869 ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΔΑΡΙ ΒΙΛΑΤΖΣΙΔΑΡΙ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ3.543.496,22-1.009.039,224.552.535,44--- .
998106792 NOVA IT ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12-1410563 ΑΘΗΝΑ2.557.930,89-1.993.307,834.551.238,72--- .
094269824 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΟΡΙΝΘΟΥ 11725100 ΑΙΓΙΟ2.625.489,94-1.923.186,224.548.676,16--- .
095487825 ΦΟΥΤΟΝ ΤΡΕΗΝΤ ΕΠΕΑΔΡΙΑΝΟΥ 2614121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ2.581.132,81-1.961.349,404.542.482,21--- .
094155937 ΠΑΝΑΣ ΑΕ25ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 3871202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ1.549.961,05-2.989.538,314.539.499,36--- .
094041829 FINTEXPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΕΛΜΟΥ 2114565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ841.512,11-369.898,861.211.410,972.127.237,921.198.367,773.325.605,69 .
094413758 TEXNIKH ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕΠΙΝΔΑΡΟΥ 2310673 ΑΘΗΝΑ1.867.914,69-2.665.136,884.533.051,57--- .
099195414 INTERNATIONAL MOBEL SELECTION HELLAS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 026500 ΠΑΤΡΑ2.231.532,44-2.300.655,514.532.187,95--- .
082632050 Φ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 27517342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.509.812,48-3.022.036,694.531.849,17--- .
095347331 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑΛ ΜΑΡΙΝ ΓΟΥΟΡΚΣ-Α ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΕΠΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45918863 Ν ΙΚΟΝΙΟ1.318.354,57-1.988.897,893.307.252,46517.893,52705.523,651.223.417,17 .
095016185 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΕΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 16611521 ΑΘΗΝΑ1.886.394,46-2.122.560,164.008.954,62213.814,77307.691,53521.506,30 .
998308795 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1816777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ1.853.789,84-579.863,442.433.653,281.699.392,76396.834,952.096.227,71 .
095500956 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕΓΕΡΑΝΙΟΥ 4110431 ΑΘΗΝΑ1.936.134,46-2.591.452,654.527.587,11--- .
998160110 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΕΚ ΕΨΙΛΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 17-1910678 ΑΘΗΝΑ1.600.548,64-385.648,031.986.196,671.588.563,16949.453,132.538.016,29 .
094298623 ΙΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 23854628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.568.729,80-2.953.578,074.522.307,87--- .
998988723 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΑΕ ΕΡΚΑΤ ΑΕΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1 015125 ΜΑΡΟΥΣΙ1.839.951,31-1.683.897,123.523.848,43511.974,63484.024,21995.998,84 .
094340682 ΦΑΡΜΕΡ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝΠΑΤΡ ΚΥΡΙΛΛΟΥ 3868100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ1.498.796,68-3.018.034,124.516.830,80--- .
095355078 ΣΦΕΣ ΕΠΕΣΥΡΟΥ 5711147 ΓΑΛΑΤΣΙ1.500.868,22-3.015.771,684.516.639,90--- .
094133146 Σ ΚΑΙ Ν ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣΥΦΑΣΜ ΕΤΟΙΜΩΝΕΝΔΥΜΑΤΩΝΠΟΝΤΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 1216777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ651.882,81-235.199,39887.082,202.809.844,25819.226,453.629.070,70 .
094021566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΕΛΚΟ ΑΕΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3410672 ΑΘΗΝΑ1.496.184,281.802,463.018.072,234.516.058,97--- .
094398566 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.336.112,33-2.178.581,314.514.693,64--- .
082794431 ΚΡΟΝΤΗΡΗ Μ-ΛΙΟΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ Ε-ΟΕΔ ΣΟΥΤΣΟΥ 911521 ΑΘΗΝΑ2.471.255,78-2.042.957,054.514.212,83--- .
094181654 ΚΡΙΣΠΕΛ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 4354622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.102.035,84-1.404.362,044.506.397,88--- .
099965068 ΝΙΚ Ι ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕΘΗΣΕΩΣ 114671 Ν ΕΡΥΘΡΑΙΑ2.809.833,66-1.690.466,194.500.299,85--- .
099364590 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ IN POONG HELLAS ΑΒΕΕΣΕΙΖΑΝΗ 214231 Ν ΙΩΝΙΑ2.979.596,39-1.517.279,994.496.876,38--- .
094207324 ΕΛ.ΒΙ.ΟΡ ΕΜΜ ΠΑΠΑΙΩΣΗΦ ΑΒΕΕ12 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜ 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.495.639,61-3.000.584,224.496.223,83--- .
095590411 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 604 Γ16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ1.811.666,23-2.225.348,154.037.014,38192.896,33263.013,08455.909,41 .
084219500 Χ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΥΤΣΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΚΩΝ ΝΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 4251100 ΓΡΕΒΕΝΑ3.486.110,27-1.005.880,624.491.990,89--- .
099096264 ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΔΟΓΑΝΗΣ 6818544 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.443.713,07-2.045.115,894.488.828,96--- .
095746667 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΕΣΑΚΙΣΛΗ ΔΙΑΒΑΤΩΝ 057008 ΔΙΑΒΑΤΑ318.713,45-347.604,79666.318,242.099.690,711.722.551,373.822.242,08 .
095698850 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΑΚΟΣ Γ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΑΣΩΝΟΣ 4710436 ΑΘΗΝΑ1.890.281,97-2.038.646,053.928.928,02222.690,83336.247,83558.938,66 .
095648914 ΕΨΙΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΣΙΑ ΕΠΕΧΑΡΜΥΛΟΥ 385300 ΚΩΣ1.334.541,33-2.012.698,823.347.240,15464.359,81674.822,041.139.181,85 .
999976039 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1254655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.137.249,08-2.348.413,574.485.662,65--- .
094072136 ΚΛΙΜΑΤΖΕΡΕΙΤΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 312131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.238.130,05-2.689.841,133.927.971,18222.286,66333.006,60555.293,26 .
094003813 ΕΒΠΑ ΑΒΕΕΣΤΑΔΙΟΥ 3910559 ΑΘΗΝΑ----1.779.474,212.702.670,714.482.144,92 .
081913790 ΜΑΡΟΥΛΗΣ Θ-ΣΙΑ ΟΕ THESMAR SECURITYΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 813451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ2.404.241,59-2.077.658,394.481.899,98--- .
998976712 ΚΟΝΣΕΠΤΣ CONCEPTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 354625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.296.963,77-1.852.979,514.149.943,28165.075,84161.890,16326.966,00 .
095536455 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 218757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.493.912,86-2.980.921,974.474.834,83--- .
094140900 ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΒΕΕΒΑΣΙΛΙΚΟ 034002 ΒΑΣΙΛΙΚΟ1.786.951,04-2.685.388,414.472.339,45--- .
999023622 TECMEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΑΓ ΙΩΑΝΝΟΥ 1925100 ΑΙΓΙΟ3.432.797,21-1.037.409,464.470.206,67--- .
094095414 ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45518755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ----2.836.845,221.632.187,734.469.032,95 .
082104577 ΑΦΟΙ Α ΛΕΜΟΝΙΔΗ ΟΕΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 5856334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ1.465.835,731.090,843.001.763,444.468.690,01--- .
090019739 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣΥΠΑΤΙΑΣ 610033 ΑΘΗΝΑ----2.037.252,702.431.071,464.468.324,16 .
082138962 ΕΛΛΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΦΟΙ ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΑΓΓ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 019004 ΣΠΑΤΑ1.070.651,87-1.040.447,242.111.099,111.405.282,64949.289,992.354.572,63 .
999901632 ΓΕΩΒΑΣ ΝΕΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 318531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ3.440.040,07-1.023.985,804.464.025,87--- .
081061317 ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ23 ΧΛΜ Λ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 019009 ΡΑΦΗΝΑ2.019.749,68-2.441.519,354.461.269,03--- .
999365081 AMS Κ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΤΑΤΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 24Β14561 ΚΗΦΙΣΙΑ3.029.051,46-1.431.173,334.460.224,79--- .
094340749 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝYΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣΚΟΜΝΗΝΩΝ 268100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ2.673.442,89-1.782.090,964.455.533,85--- .
099369559 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΝ ΘΡΑΚΗΣ 2-416122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.485.242,98-2.969.770,014.455.012,99--- .
095366542 ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΝΙΚΗΣ 556431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.476.633,17-2.976.730,894.453.364,06--- .
099949112 ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ3 ΧΙΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 043100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ3.687.090,20-766.143,704.453.233,90--- .
094405193 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΟΥΝΤΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 5341221 ΛΑΡΙΣΑ1.782.457,47-2.663.978,234.446.435,70--- .
094294937 ΑΝΤΟΝΥ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΣΑΕΚΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 3149100 ΚΕΡΚΥΡΑ2.002.381,14-1.049.990,333.052.371,47566.137,32825.859,081.391.996,40 .
094505407 ΚΟΝΤΑΞ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΚΗΡΥΚΕΙΟΥ 6 ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6510555 ΑΘΗΝΑ2.168.420,59-1.800.530,003.968.950,59278.191,66195.632,78473.824,44 .
094221091 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΒΕΕΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 034100 ΧΑΛΚΙΔΑ2.254.236,16-2.186.555,734.440.791,89--- .
095036528 CHROMOLINE AE K ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΟΔΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 056224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ3.397.124,18-1.041.896,724.439.020,90--- .
094195505 ΜΕΛΙΣΣΑ ΕΛΛΑΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΘΗΝΩΝ 9038334 ΒΟΛΟΣ1.263.882,09-2.381.966,173.645.848,26316.399,16473.179,65789.578,81 .
094422964 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΧΑΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΛΕΩΦ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 58 ΚΑΙ ΜΩΡΑΪΤΗ 7511525 ΑΘΗΝΑ1.829.912,00-2.598.200,214.428.112,21--- .
999884679 ΗΛΙΑΣ Γ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΑΣΠΑΣΙΑ Σ ΤΖΟΥΜΑΝΗ Ο ΕΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 3111744 ΑΘΗΝΑ2.174.884,37-2.251.231,844.426.116,21--- .
095506820 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕΠΑΡΝΗΘΟΣ 1018233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.725.359,37-2.700.164,954.425.524,32--- .
099332740 Ζ ΒΑΙΟΣ Ε ΤΑΣΙΟΥΡΑ ΕΠΕΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ 2454454 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.551.461,42-1.870.219,684.421.681,10--- .
082137178 OUT MEDIA GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΠ ΡΑΛΛΗ 1011855 ΑΘΗΝΑ3.139.196,44-1.277.313,184.416.509,62--- .
094365688 ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΑΠΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝΑΝΘΕΙΑΣ 3826333 ΠΑΤΡΑ2.129.057,62-2.283.411,174.412.468,79--- .
094053890 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΕ5 ΧΛΜ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 020100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ2.609.327,54-1.801.999,374.411.326,91--- .
998248991 HBS HOUSE BUILDING SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝΘΕΣΗ 14 ΓΚΟΡΥΤΣΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ3.400.351,48-424.483,053.824.834,53323.961,02255.669,05579.630,07 .
999307089 ΣΤΑΤΟΥΣ STATOUS ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΒΕΙΚΟΥ 10211741 ΑΘΗΝΑ1.872.557,75-1.240.028,433.112.586,18669.341,99618.286,471.287.628,46 .
999937315 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΠΛΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΚΕΛΕΟΥ 1-510435 ΑΘΗΝΑ1.667.579,81-2.110.635,053.778.214,86294.945,80318.353,19613.298,99 .
094035903 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΕΘΕΣΗ ΡΟΔΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 049081 ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ2.069.991,40-2.316.984,134.386.975,53--- .
094136566 ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΝ ΦΙΛ Α.ΕΑΙΓΙΝΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 060300 ΑΙΓΙΝΙΟ309.217,88-469.287,62778.505,501.531.456,522.076.262,023.607.718,54 .
094452920 ΤΡΟΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 34 Γ ΦΑΣΗ ΤΘ 85 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ1.750.633,64-1.202.532,132.953.165,77996.407,82431.613,531.428.021,35 .
095590122 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΥΡΩΝΟΣ 71Β18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.496.879,46-2.432.318,433.929.197,89186.727,80264.896,92451.624,72 .
082902286 Α.ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ -Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΕΩΦ ΝΑΤΟ ΤΖΙΑ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ1.926.968,22-2.449.646,624.376.614,84--- .
094172854 ΠΙΤΣΑΚΗΣ ΑΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΠΟΥΛΑΚΙΔΑ 2105521100 ΝΑΥΠΛΙΟ1.866.927,14-2.507.194,594.374.121,73--- .
094138861 ΓΕΡΑΚΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΓΕΡΑΚΙΝΗ 063100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ----1.999.714,582.372.052,594.371.767,17 .
099772965 ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ STEAM A.B.E.E.9 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057400 ΣΙΝΔΟΣ1.529.413,17-2.183.326,573.712.739,74263.701,28394.445,56658.146,84 .
092247129 ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΑΦΟΙΠΑΡΘΕΝΙΟΝ 057007 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ1.151.798,37-3.215.383,484.367.181,85--- .
099113230 D V SEA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 3517455 ΑΛΙΜΟΣ2.290.495,67-2.075.128,994.365.624,66--- .
081581372 ΜΠΕΤΟΣΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ 15 ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΥΜΟΣ 057200 ΔΡΥΜΟΣ1.531.511,08-2.221.269,913.752.780,99270.433,65341.764,51612.198,16 .
094269861 Γ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝΕΛΙΚΗ ΑΙΓΙΟΥ 025100 ΑΙΓΙΟ1.887.260,46-484.740,932.372.001,391.776.175,56213.871,811.990.047,37 .
095573997 ELATIA ΕΛΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΑΡΚΑΔΙΑΣ 1511526 ΑΘΗΝΑ2.505.814,67-1.852.582,984.358.397,65--- .
096054359 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΠΕ ΚΑΤΑΛΑΝΩΤΗΣ KONSYMΚΕΚΡΟΠΟΣ 9917674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ474.817,22-939.069,161.413.886,381.182.182,951.759.633,782.941.816,73 .
094237316 ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧ ΑΓΡΟΤ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 27-2922100 ΤΡΙΠΟΛΗ1.783.017,44-1.889.375,153.672.392,59275.006,50407.105,04682.111,54 .
094336830 UNION TOYS Σ ΣΩΡΡΟΣ ΑΝ ΕΜΠ ΕΤ ΕΙΣΑΓ-ΑΝΤΙΠΡ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΛΕΝΟΡΜΑΝ Γ ΟΡΟΦΟΣ 194-19610444 ΑΘΗΝΑ1.613.315,67-2.740.649,594.353.965,26--- .
999265623 Π ΡΩΞΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 2616121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.884.641,40-1.602.154,253.486.795,65542.267,80322.454,90864.722,70 .
998812860 ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΝΕΑΡΧΟΥ 655535 ΠΥΛΑΙΑ2.887.172,03-1.463.950,364.351.122,39--- .
999649380 ΑΒΕΝΤΟΥΡΙΝ AVENTURINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΠ ΠΑΥΛΟΥ 1015123 ΜΑΡΟΥΣΙ392.355,93-275.829,63668.185,562.420.360,531.260.215,183.680.575,71 .
999871360 ΚΡΑΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΤΑΤΟΙΟΥ 169 ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 1 014452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.746.226,85-1.665.035,053.411.261,90434.986,72501.587,15936.573,87 .
094498958 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1614234 Ν ΙΩΝΙΑ----2.507.273,791.835.081,174.342.354,96 .
094484573 ΞΕΝΟΔΟΧ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙΖΕΡΒΟΥ ΑΕΑΓ ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜ 049080 ΛΕΥΚΙΜΜΗ3.408.218,47-927.646,344.335.864,81--- .
094280238 ΘΙΣΒΗ LEFKA PALACE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΕΩΦ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 11611744 ΑΘΗΝΑ2.378.970,64-1.949.782,184.328.752,82--- .
099117368 SUDAMERICANA-IN FOOD COM ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 418233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ2.221.165,96-2.106.781,014.327.946,97--- .
081561766 Ε-ΜΗΤΣΑΚΗ-Δ-ΡΙΖΟΣ ΟΕΣΜΥΡΝΗΣ 2743100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ1.893.010,21-2.434.606,164.327.616,37--- .
094053134 ΘΩΜΑΙΔΗ ΑΦΟΙΑΡΙΔΑΙΑ 058400 ΑΡΙΔΑΙΑ1.182.939,26-3.142.848,224.325.787,48--- .
099876938 ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 34 ΚΑΙ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 110679 ΑΘΗΝΑ1.194.969,89-625.055,681.820.025,571.691.731,18809.324,892.501.056,07 .
081699270 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΠΡΟΦ ΗΛΙΑ 058200 ΕΔΕΣΣΑ1.562.821,42-2.754.733,144.317.554,56--- .
095758617 ΕΡΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΑΥΛΩΝΟΣ 614451 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.780.209,07-1.752.697,783.532.906,85369.307,33413.085,30782.392,63 .
094440202 Γ Κ Μ ΙΩΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΟΡΦΕΩΣ 13111855 ΑΘΗΝΑ2.394.858,95-1.917.830,634.312.689,58--- .
094049888 ΕΒΕΞΑ ΒΙΟΜ ΠΕΡ ΒΟΛΟΥ 038500 ΒΟΛΟΣ683.163,09-2.044.395,452.727.558,54629.242,33955.547,271.584.789,60 .
094386820 ΠΡΟΜΟΠΑΚ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕΠΑΡ ΛΕΓΑΚΗ 818233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ502.938,04-750.314,611.253.252,651.380.806,261.678.073,273.058.879,53 .
091971923 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΚ ΠΑΛΑΜΑ 541223 ΛΑΡΙΣΑ3.515.212,73-796.013,864.311.226,59--- .
094349770 Μ.ΚΟΥΡΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 103-10512131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ1.776.073,52-2.534.813,334.310.886,85--- .
095622032 ΚΛΙΜΑ ΦΕΡΣΤ ΕΠΕΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 7926500 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ----2.290.063,272.020.201,284.310.264,55 .
093796269 ΤΖΙΜΑ ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 126224 ΠΑΤΡΑ2.335.492,86-842.859,383.178.352,24481.642,16649.726,021.131.368,18 .
999633184 METALLOID ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝΑΓΡΙΕΛΙΑ Ν ΖΩΗ 019300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ2.420.203,78-1.888.369,104.308.572,88--- .
099401134 Α ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 138333 ΒΟΛΟΣ2.087.414,36-2.213.160,954.300.575,31--- .
094103930 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΟΝΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΕΜΩΡΑΙΤΙΚΑ 049084 ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ1.552.220,04-2.266.407,243.818.627,28190.614,17288.627,54479.241,71 .
099936546 EXTRA LARGE MEDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΛΕΩΦ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 28215232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.548.135,68-1.748.993,364.297.129,04--- .
095527422 ΙΚΑΡΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΠΛΑΣΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Κ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 013451 ΖΕΦΥΡΙΟ1.666.726,25-2.629.170,174.295.896,42--- .
094085389 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΒΕΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 069100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.110.452,29-1.806.450,612.916.902,90573.750,59803.644,191.377.394,78 .
095498981 FIORI ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡ 013341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ1.676.371,20-2.617.174,124.293.545,32--- .
099911933 MEDIA WORLD ΜΙΝΤΙΑ ΓΟΥΟΡΛΝΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 1910671 ΑΘΗΝΑ2.149.631,87-1.514.920,653.664.552,52262.074,77365.225,70627.300,47 .
082022732 Μ ΛΑΜΠΑΔΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΚΑΡΠΑΘΟΥ 2616673 ΒΟΥΛΑ3.137.492,26-1.150.815,084.288.307,34--- .
095725291 ΔΕΛΤΑ ΚΑΙ ΣΙΓΜΑ ΓΕΝΕΜΠΟΡΠΡΟΜΤΡΟΦΗΛΕΚΡΣΥΣΚ ΠΕΤΡΓΡΥΠΑΡΗ 9117673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.737.825,29-2.546.381,884.284.207,17--- .
999714863 ΠΥΡΣΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΖΑΛΟΓΓΟΥ 610678 ΑΘΗΝΑ----1.889.355,562.387.593,264.276.948,82 .
094493428 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 7014561 ΚΗΦΙΣΙΑ3.215.023,83-1.061.809,944.276.833,77--- .
095505337 ECO AND FIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΑΡ ΣΥΜB ΥΠHΡΕΣΙΩΝΣΙΝΑ 3810672 ΑΘΗΝΑ2.023.885,28-2.248.645,044.272.530,32--- .
094036010 ΑΚΤΗ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΑΓ ΤΡΙΑΔΑ 057019 Ν ΕΠΙΒΑΤΕΣ1.940.438,48-1.438.285,693.378.724,17685.728,66207.846,94893.575,60 .
094474217 INTERΤΙΜΕ ΕΝΤΕRΤΑΙΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝHMAT ΠΑΡΑΓΣΕΑ Ι ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 40 2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ3.703.616,93-567.689,314.271.306,24--- .
094076203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΤΣΕΤΝΕΡ 4311525 ΑΘΗΝΑ2.738.372,01-1.532.444,974.270.816,98--- .
095366554 ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΕΠΕΝΙΚΗΣ 356431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ1.415.148,33-2.852.839,844.267.988,17--- .
097807661 ΑΙΓΑΙΟΝ Π ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΙΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 918535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.422.578,67-2.843.464,684.266.043,35--- .
999716383 ΑΡΣΕΝΙΟΣ Γ ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 636 054500 ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ2.891.364,02-1.372.332,564.263.696,58--- .
095563758 ΙΜΠΟΡΤ-ΕΞΠΟΡΤ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε Π ΕΔΗΜ ΓΟΥΝΑΡΗ 2718531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.572.089,49-2.690.776,184.262.865,67--- .
094256748 ΕΝΔΥΣΗ ΑΕ ΒΙΟΤΕΧΕΜΠΟΡΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ7ΟΝ ΧΙΛ ΘΕΣΣΑΛ ΛΑΓ 057200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ1.122.320,93-3.138.456,194.260.777,12--- .
094437406 CLEAN AND CARE FACILITY SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΦΑΒΙΕΡΟΥ 814452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ885.736,49-703.290,171.589.026,661.553.649,681.117.184,832.670.834,51 .
082400890 ΜΩΡΑΚΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΝΙΚ ΟΕΜΕΛΙΤΑΣ 712461 ΧΑΙΔΑΡΙ1.017.688,17446.780,822.789.589,384.254.058,37--- .
094133263 ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΑΒΕ ΑΕΠΑΣΕΙΔΩΝΟΣ 7317562 Π ΦΑΛΗΡΟ1.413.208,72-2.840.364,604.253.573,32--- .
094349209 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 2017674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.710.768,06-2.542.507,294.253.275,35--- .
095238440 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΠΕΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 3818454 ΝΙΚΑΙΑ3.311.162,77-941.853,584.253.016,35--- .
081445085 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1956121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ1.473.509,42-2.776.583,564.250.092,98--- .
094540409 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑΛΥΓΑΡΙΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 055535 ΠΥΛΑΙΑ497.958,73-415.057,75913.016,481.973.796,021.362.661,513.336.457,53 .
094117681 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΠΑΝΙΔΗ ΑΒΕΕΑΨΑΛΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Ν ΠΕΛΛΑΣ 058400 ΑΡΙΔΑΙΑ1.450.548,39-2.133.986,543.584.534,93265.683,90397.374,28663.058,18 .
094116997 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΚΕΑΣ ΑΕΑΜΥΝΤΑ 6 ΟΡ 411635 ΑΘΗΝΑ701.549,58-823.649,511.525.199,091.328.777,891.390.197,082.718.974,97 .
082738525 Α. ΚΑΙ Β. ΒΕΝΤΟΥΡΑΚΗ ΟΕΚΗΦΙΣΙΑΣ 184Α15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ2.433.937,75-1.519.398,433.953.336,18170.003,68120.267,55290.271,23 .
099878133 ΑΝΑ ΕΜΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝΔΟΥ ΟΤ 52Α ΤΘ1130 057022 ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ287.330,27-124.612,97411.943,242.259.881,011.571.693,553.831.574,56 .
094233575 Δ.ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΑΞΤΕΕΛΙΘΑΚΙΑ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ2.278.662,88-1.964.318,534.242.981,41--- .
095417417 ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΕΠΕΙ ΝΙΚΑ ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ 013671 ΑΧΑΡΝΕΣ1.468.075,63-1.582.529,873.050.605,50509.122,32678.710,361.187.832,68 .
081508377 Κ ΔΙΠΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛ ΣΠΑΤΩΝ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ 019004 ΣΠΑΤΑ2.343.012,35-1.894.481,424.237.493,77--- .
094334430 SCANNER ΑΝΩΝ ΔΙΑΦ ΕΤ ΕΙΣ ΕΞ ΑΝΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΦΑΡΜ ΚΑΛΛΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 11418121 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ1.859.166,39-2.378.227,684.237.394,07--- .
094266625 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ΦΛΩΡΕΝΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 3965201 ΚΑΒΑΛΑ2.046.574,55-2.190.238,074.236.812,62--- .
094341390 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΑΓΩΓΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΕΒΕΑΝΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ 1Α50200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.787.388,70-1.326.612,413.114.001,11521.637,89594.450,741.116.088,63 .
082438946 ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ KΑΙ ΣΙΑ Ο.ΕΔΡΥΜΩΝΑΣ 048200 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ1.403.589,69-2.825.944,894.229.534,58--- .
998655965 ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 2413122 ΙΛΙΟΝ2.865.653,206.815,111.354.235,054.226.703,36--- .
095723170 ATHANAN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ 136100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ1.870.650,35-2.354.980,264.225.630,61--- .
999715153 ΖΕΝΙΘ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ-ΤΥΡΟΠΙΤΑΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ 054500 ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑ1.019.506,55-921.458,411.940.964,96953.727,441.330.540,882.284.268,32 .
082484404 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΣΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΗΤΗ 054500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.499.309,78-1.723.155,824.222.465,60--- .
094432712 ΕΥΡΩΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡ ΕΜΠΟΡ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ ΑΥΤΟΚΙΝΠΑΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ 8 ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 019400 ΚΟΡΩΠΙ862.048,99-981.310,501.843.359,491.320.236,521.055.346,592.375.583,11 .
093296877 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΠΩΓΩΝΙΟΥ 3115669 ΠΑΠΑΓΟΥ1.704.357,72-2.505.672,924.210.030,64--- .
998958860 ΜΙΧΑΛ ΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΜΠΡΑ 515342 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ2.784.390,24-1.424.629,424.209.019,66--- .
099780271 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ5 ΧΙΛ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 071601 ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ2.416.070,26-1.789.065,334.205.135,59--- .
094509720 INNOVATION ΑΝ-ΕΤ-ΔΙΑΦΗΜ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝ-ΕΙΔ-ΕΡΕΥΝ-ΑΓΟΡΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 8217675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.402.834,78-2.330.711,173.733.545,95187.470,13284.026,78471.496,91 .
081245026 ΙΩΣΗΦ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 4410560 ΑΘΗΝΑ1.665.759,98-2.534.413,174.200.173,15--- .
095673880 ΠΗΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ -ΥΦΑΣΜ. ΚΑΙ ΕΤ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕΑΜΕΔΑΙΟΥ ΧΑΝ 21-2511525 ΑΘΗΝΑ1.628.905,02-2.566.960,184.195.865,20--- .
095600783 DAGWOOD - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΓΗΤΩΝ ΕΠΕΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6116341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ1.516.981,99-2.671.457,374.188.439,36--- .
090001748 ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ11 ΧΙΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1159200 ΝΑΟΥΣΑ2.234.550,21-1.507.261,323.741.811,53203.179,99243.197,98446.377,97 .
094139913 Ε ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΓΡ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1816674 ΓΛΥΦΑΔΑ2.843.750,99-1.342.094,524.185.845,51--- .
092517773 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΥΙΟΙ ΟΕΜΥΛΟΙ 021200 ΑΡΓΟΣ1.531.263,66-2.651.668,774.182.932,43--- .
095223186 ΓΙΟΒΑΠΑΝ ΕΠΕΧΡΥΣΟΒΙΤΣΗΣ 314234 Ν ΙΩΝΙΑ1.387.793,49-2.791.892,014.179.685,50--- .
094175475 ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑ 059100 ΒΕΡΟΙΑ2.150.033,65-424.852,332.574.885,98823.739,50774.830,051.598.569,55 .
095260502 ΕΥΡΩΣΥΣΤΕΜ ΕΠΕΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 155337 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ1.936.243,82-2.235.973,734.172.217,55--- .
094140506 GARDEN ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΒΑΣΙΛΙΚΟΣ 029100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ1.960.560,93-2.209.033,984.169.594,91--- .
094192171 ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝ-ΕΜΠΟΡ ΕΤ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝΑΤΘΙΔΩΝ 7117671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.519.451,62-2.649.769,544.169.221,16--- .
094390163 ΒΕΝΙΚ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒ-ΚΑΘΑΡ-ΑΠΟΡΡΥΠ ΑΕΤΡΙΚΟΥΠΗ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1018538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.647.855,06-2.521.022,774.168.877,83--- .
998752034 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΒΥΤΟΥΜΑ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ3.165.641,25-1.002.568,424.168.209,67--- .
095280992 CLEAN SERVICE ΕΠΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝΓΟΡΔΙΟΥ 510441 ΑΘΗΝΑ2.365.556,23-986.309,643.351.865,87323.868,67492.278,68816.147,35 .
094008730 ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥΙΩΝΙΑΣ 280414341 Ν ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ691.125,15-1.371.834,452.062.959,60840.951,071.259.459,752.100.410,82 .
094156123 ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΑΦΟΙ ΠΑΥΛΙΔΗ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧ ΕΤΑΙΡΕΙ14 ΧΛΜ Λ ΣΠΑΤΩΝ 015344 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.381.296,98-2.782.051,894.163.348,87--- .
082832870 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Κ ΣΙΑ ΟΕΙΜΕΡΑΣ 150200 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ1.545.911,12-2.617.124,524.163.035,64--- .
093877334 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΤΡΙΛΟΦΟΣ 057500 ΕΠΑΝΟΜΗ1.386.661,88-2.772.203,444.158.865,32--- .
095541754 ΘΕΡΕΤΡΟ ΕΠΕΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 049100 ΚΕΡΚΥΡΑ612.306,58-1.236.564,631.848.871,21915.653,671.391.978,882.307.632,55 .
999487987 ΚΟΙΝ Κ ΜΕΣΑΙΚΟΣ ΑΤΕΒΕ ΚΟΙΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ ΤΟΚΑΤ ΑΕ1 ΧΛΜ ΑΛΛΑΤΙΝΗ ΘΕΡΜΗ 054250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ3.459.863,45-694.847,604.154.711,05--- .
082194960 ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ5 ΧΙΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 050100 ΚΟΖΑΝΗ1.530.582,66-2.621.894,484.152.477,14--- .
095735677 ΑΘΗΝΑΙΚΕΣ ΖΥΜΕΣ ΕΠΕΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ 12416561 ΓΛΥΦΑΔΑ1.592.309,09-2.558.967,844.151.276,93--- .
094005070 ΕΛΛΗΝΙΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣΑΑΛ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 9114234 Ν ΙΩΝΙΑ779.137,64-1.880.977,582.660.115,22591.196,90897.633,371.488.830,27 .
094127011 ΖΑΝΝΙΚΟΣ Δ-ΥΙΟΙΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 17816122 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.937.839,87-2.210.766,824.148.606,69--- .
998533612 ΠΛΩΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 26018546 ΠΕΙΡΑΙΑΣ----2.120.210,352.025.687,584.145.897,93 .
094088320 ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΒΕΕΛΥΚΟΤΡΙΧΙ 045500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ1.419.698,71-1.682.093,543.101.792,25413.075,59624.354,861.037.430,45 .
099877984 ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΗ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΡΟΥΜΠΕΣΗ 3611744 ΑΘΗΝΑ1.309.787,99-857.307,072.167.095,061.075.931,11890.608,211.966.539,32 .
094475240 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΑΕΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 4218345 ΜΟΣΧΑΤΟ2.439.121,47-1.689.064,334.128.185,80--- .
094051270 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Θ ΠΟΥΠΑΡΑΣΙΟΥ 469100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ1.029.236,3730.813,463.064.298,224.124.348,05--- .
098064883 PRONOIA SHIP AGENTS AND BROKERSΣΚΟΥΖΕ 1218536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.975.801,71-2.146.593,404.122.395,11--- .
099405422 T.A.A.M. OIL- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣΘΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ 037500 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ2.303.981,58-1.818.296,064.122.277,64--- .
095717868 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟ 057006 ΒΑΣΙΛΙΚΑ3.219.552,55-899.380,204.118.932,75--- .
099834660 Β Σ Χ ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΡΙΑ 021060 ΔΡΕΠΑΝΟ3.261.932,99-853.715,654.115.648,64--- .
082901591 Π ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΠΑΤΗΣ 4212133 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ2.218.569,36-1.896.588,034.115.157,39--- .
095088887 EXILCO ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΠΡΕΜΕΤΗΣ 316121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.377.094,91-2.737.113,314.114.208,22--- .
095363619 INTER PORCELAN ΕΠΕΣΗΣΤΟΥ 218758 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ1.368.314,27-2.743.957,664.112.271,93--- .
094301275 ΕΥΡΩΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΚΩΝΑΣ ΑΒΕΕΒ Ι Π Ε ΠΡΕΒΕΖΑΣ 048100 ΠΡΕΒΕΖΑ2.938.814,01-1.171.738,704.110.552,71--- .
095206116 BIT HOTEL ΕΠΕΚ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 7811476 ΑΘΗΝΑ2.596.410,35-1.511.873,694.108.284,04--- .
091376218 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.-ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 4410679 ΑΘΗΝΑ1.590.209,45-2.517.083,254.107.292,70--- .
094196876 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤ ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝ ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ9ΧΛΜ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 042200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ2.741.760,11-1.016.872,923.758.633,03190.594,27154.377,21344.971,48 .
095480511 ΒΙΟΤΕΒ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟΛΑΜΠΡΙΝΗΣ 3911146 ΓΑΛΑΤΣΙ1.367.774,39-2.735.001,954.102.776,34--- .
094156018 ΕΛΒΕΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣΔ ΣΟΥΤΣΟΥ 311521 ΑΘΗΝΑ1.205.059,95-2.416.355,533.621.415,48198.501,13279.605,71478.106,84 .
999520675 ΕΜΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗ 066100 ΔΡΑΜΑ1.439.418,25-1.252.135,422.691.553,67895.381,29508.208,551.403.589,84 .
094229574 ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΠΑΤΜΟΥ 1215123 ΜΑΡΟΥΣΙ3.209.560,11-884.592,664.094.152,77--- .
084180717 ΣΤΟΙΔΗΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 854625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.849.955,56-1.240.879,564.090.835,12--- .
095495364 ΜΠΟΦΥΛΙΟΣ Ε ΕΠΕΘΗΣΕΩΣ 10717672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ1.557.832,54-2.532.788,494.090.621,03--- .
094297602 ΑΡΕΧ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΒΕΕΚ ΒΟΓΑ 35 ΚΑΙ Κ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 254643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ2.952.391,46-1.135.803,714.088.195,17--- .
099757427 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 41915343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.312.782,47-1.694.854,703.007.637,17537.545,70542.193,871.079.739,57 .
084003319 ΠΑΝ ΚΑΙ ΜΑΡ ΠΙΛΑΛΗ ΟΕΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2013562 ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ2.033.096,26-2.051.395,164.084.491,42--- .
095324514 ΕΥΡΟΜΟΔΑ ΕΠΕΚΑΡΕΑ 2011636 ΑΘΗΝΑ1.337.381,86-2.747.005,684.084.387,54--- .
095732325 ΒΕΛΛΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕΕΘΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1416121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ1.380.089,90-2.703.415,234.083.505,13--- .
095726865 ΔΕΛΗΛΑΜΠΡΟΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΛΑΜΠ ΕΠΕΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 2211636 ΑΘΗΝΑ1.637.073,22-2.444.197,764.081.270,98--- .
094474893 ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ KAI ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ34 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ 418531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ1.154.461,45-2.122.957,743.277.419,19338.405,74459.776,75798.182,49 .
094438624 ΑΝΕΜ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕΦΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 5016674 ΓΛΥΦΑΔΑ377.098,41-79.823,93456.922,341.646.496,751.970.398,953.616.895,70 .
999871647 ΜΠΟΛΝΤΚΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 5Α10683 ΑΘΗΝΑ2.476.459,14-1.595.179,594.071.638,73--- .
082650017 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡ ΚΑΙ ΣΙΑΟΕΠΑΠΑΦΗ 5554638 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.423.965,96-2.646.160,454.070.126,41--- .
082994822 Γ ΠΑΥΛΑΚΗΣ-ΣΙΑ ΟΕΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΩΤΣΟΤΥΡΑΣ 033057 ΓΡΑΒΙΑ1.874.581,31-2.194.783,634.069.364,94--- .
094201621 ΕΥΡΩΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗ 454624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.410.537,38-2.658.786,714.069.324,09--- .
084180926 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Γ-Μ ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗ ΟΕΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ 057004 Ν ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ2.392.816,21-1.673.212,684.066.028,89--- .
094274047 ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΑΕΒΤΞΤΕΝΗΔΑΣ 6071414 ΓΑΖΙ2.398.330,57-1.665.107,664.063.438,23--- .
094248877 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΟΛΟΥ ΑΕ ΜΕ ΚΑ ΒΟΛΕΩΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 11711475 ΑΘΗΝΑ150.640,29-304.664,14455.304,431.449.758,262.157.312,933.607.071,19 .
099351808 ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 618531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ2.460.524,12-1.601.569,154.062.093,27--- .
081088606 ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε ΕΚ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 3319003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ2.833.927,44-956.000,583.789.928,02168.970,7399.157,02268.127,75 .
093512216 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΗΠΕΙΡΟΥ 2315341 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ1.350.016,16-2.701.222,314.051.238,47--- .
095489996 ΓΟΡΤΥΣ ΕΒΕΠΕ19Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝ ΚΟΡΙΝ 019200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ1.338.204,08-2.712.274,934.050.479,01--- .
094352736 ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 ΚΑΙ ΕΜ ΜΠΕΝΑΚΗ 510564 ΑΘΗΝΑ858.717,96-492.353,091.351.071,051.802.809,65893.275,652.696.085,30 .
094457221 ΚΟΤΤΟΝΦΙΛ ΑΒΕΕΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 6412136 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ----1.606.263,392.440.795,384.047.058,77 .
099366023 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΗΡΕΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΗΕΡΜΟΥ ΘΕΣΗ ΠΟΥΣΙ ΧΑΤΖΗ 019002 ΠΑΙΑΝΙΑ182.190,28-22.786,03204.976,313.197.979,15643.093,543.841.072,69 .
094342301 ΓΚΡΕΚΑΤ ΑΝΩΝ ΒΙΟΤΕΧ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ1.562.376,32-2.483.247,294.045.623,61--- .
082501233 Δ ΣΚΟΡΔΙΛΗ-Σ ΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ ΟΕΦΥΛΗΣ 10213341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ454.076,59-750.529,171.204.605,761.203.289,811.637.486,072.840.775,88 .
094421598 FORTES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΛ ΤΑΤΟΪΟΥ 126 ΚΑΙ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 314452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ1.478.470,77-1.496.115,222.974.585,99596.097,49469.581,761.065.679,25 .
099069631 ΤΖΙΑΒΑΡΑ ΕΠΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 15817341 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ1.147.175,19-1.708.167,962.855.343,15493.598,33689.327,041.182.925,37 .
999720810 ΒΕΡΤ ΟΙΛ VERT OIL ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ16 ΧΛΜ ΠΑΛ ΕΘΝ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 057003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ2.702.315,79-1.335.331,074.037.646,86--- .
094452840 ΥΙΟΙ Κ ΒΑΣΙΛΑΓΑ ΚΑΦΕΔΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ7 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 054628 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ1.805.428,84-804.985,082.610.413,921.204.294,91222.091,921.426.386,83 .
999872066 ΔΙΚΤΥΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6411528 ΑΘΗΝΑ1.669.914,37-2.366.378,794.036.293,16--- .
094029134 ΕΥΑΓ ΡΗΓΑΣ ΑΒΕΤΕ ΜΗΧ ΚΑΙ ΠΡΩΤ ΥΛ ΒΙΟΜ ΧΗΜ ΠΛΑΣ ΕΛΑΣΤ ΠΟΛΥΜ ΛΙΠ ΤΡΟΦ ΜΗΧ ΕΞ ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤ ΜΕΤ ΑΠΟΘ ΔΙΑΝΟΠΕΙΡΑΙΩΣ 518346 ΜΟΣΧΑΤΟ2.103.994,22-1.374.767,443.478.761,66399.159,74156.265,75555.425,49 .
094355923 ΜELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ 5012241 ΑΙΓΑΛΕΩ1.666.607,76-1.005.254,072.671.861,831.033.177,70328.872,641.362.050,34 .
094030225 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΦΙΛΙΚΩΠΛΑΣΤ ΑΕΚΗΦΙΣΟΥ 12518233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ1.722.454,54-2.310.682,464.033.137,00--- .
094256367 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΑΠΗΤΩΝ Α.Ε.ΘΕΡΜΗ 057001 ΘΕΡΜΗ1.176.962,02