30/003/000/166

Αποστολή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2058 για την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 σχετικά με τον έλεγχο των εισαγόμενων τροφίμων από Ιαπωνία για ραδιενέργεια.