Δ.ΟΡΓ.Α. 1037279 ΕΞ 2019

Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τμήματος Α2- Προληπτικών Ελέγχων της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Ηρακλείου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και Τμημάτων Ελέγχων ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α’ Τάξεως, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης αυτής