ΠΟΛ. 1184 /22-11-2017

Διαδικασία εφαρμογής της υποβολής και ανταλλαγής των Εκθέσεων ανά Χώρα (CbC Reporting) σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 4170/2013 (Α΄163) και 4490/2017 (Α΄150)