Σπίρτα

Εθνική Νομοθεσία (όροι κυκλοφορίας)

  • ΥΑ 824/86 (ΦΕΚ 343/Β/19.05.1986)

Όροι που πρέπει να πληρούν τα σπίρτα που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.