Τελειοποίηση

Η τελειοποίηση αποτελεί κατηγορία των Ειδικών Καθεστώτων η οποία περιλαμβάνει το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή και το καθεστώς της  Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή.

  • Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεξαγωγή (Ενεργητική Τελειοποίηση) επιτρέπει την εισαγωγή μη Ενωσιακών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με σκοπό να υποβληθούν σε μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης (μεταποίησης) και στη συνέχεια να επανεξαχθούν ως μεταποιημένα προϊόντα σε τρίτες χώρες χωρίς την καταβολή δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων ή να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία με την καταβολή αυτών.
  • Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς Επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) επιτρέπει την προσωρινή εξαγωγή Ενωσιακών εμπορευμάτων σε τρίτες χώρες με σκοπό την τελειοποίησή τους και στην συνέχεια την επανεισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων, έχοντας ως βάση για τον υπολογισμό της τελωνειακής οφειλής το κόστος των εργασιών τελειοποίησης που διενεργούνται εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις