Μητρώο πρατηρίων υγρών καυσίμων

Είναι το ολοκληρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση των εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων με σκοπό τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων και την προστασία των καταναλωτών.

Σχετικές διατάξεις – Αποφάσεις – Εγκύκλιοι
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΠΟΛ. 1009 «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών − Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.» (Αρ. Φύλλου 72, 27-01-2012) 
 • ΠΟΛ. 1203 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 B΄) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών-Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση μέσω αυτού.» (20/12/2012)
 • ΠΟΛ 1032/ 21-02-2013  «Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών - εκροών»ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

 

 • Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β ́) Άρθρο 2, «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών − εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων»
   
 • Φ2-2022 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β ́) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών− εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων» (20/12/2012)
   
 • Φ2-515. Παράταση Φάσης Α΄ Εισροών-Εκροών. Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Φ2−1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 548/5/3/2014) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών− εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων»
   
 • Απόφαση για ενιαία άδεια λειτουργίας ΟΙΚ. 40534/4859, Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. 1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 2041/22-8-2013) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων»
   
 • ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.556883/6897: «Παροχή διευκρινήσεων επί των ογκομετρικών Πινάκων των Δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας»
   
 • Αριθ. ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 : "Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας, καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό"

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

ΚΥΡΩΤΙΚΟ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

 • Φ2-1871 (ΦΕΚ 120 29/5/2013), Ειδικό κυρωτικό: «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.» (Αρ. Φυλλου 2173 /2-9-2013)
 • Ν. 4155 (ΦΕΚ 120 29/5/2013), Άρθρο 42, Τροποποίηση του Ν. 4072, Γενικό κυρωτικό: «Συστήματα εισροών – εκροών σε πρατήρια υγρών καυσίμων»
 • Φ2-518 (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2−1871/2013 ΦΕΚ 2173/ Β΄/2013)  «Κατηγοριοποίηση παρα βάσεων − καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.»
 • Ν.3784, αρ. φύλλου 137/07-08-2009
   
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 • ΦΕΚ Β' 2237/10-9-2013 «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών.»
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ
 • ΦΕΚ Β' 1156/7-5-2014 «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών−εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας,καταγραφής και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, είδος και περιεχόμενο των στοιχείων που παρέχονται από το σύστημα αυτό.»
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

 

Προσοχή!

ΝΕΟ 22/11/2016 !!! ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ eToken με TLS 1.2

 

Version 3 (22/11/2016)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμες οι βιβλιοθήκες που υλοποιούν την επικοινωνία του eToken με το TLS 1.2. Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια αναβάθμισης των υπολογιστικών υποδομών του Υπουργείου Οικονομικών  οι αλλαγές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 05/12/2016. (Δείτε σχετικά)
Σημειώνεται ότι δεν έχει αλλάξει καμία απαίτηση σε θέματα συμβατότητας με την υπάρχουσα έκδοση. Η μόνη διαφορά είναι ότι πλέον χρειάζονται 4 dll αντί του ενός της προηγούμενης έκδοσης.
Οι τυχόν απαιτήσεις αναβάθμισης που μπορεί να προκύψουν στα πρατήρια εξαρτώνται από τις εκάστοτε υλοποιήσεις των εφαρμογών των εγκαταστατών. Επίσης δεν έχει αλλάξει ο τρόπος χρήσης της βιβλιοθήκης, δηλαδή ο κώδικας των εφαρμογών και ο τρόπος που χρησιμοποιούσαν την βιβλιοθήκη έως τώρα είναι ο ίδιος.
 

1. eTokenLib2_ΓΓΠΣ_Production.rar: Επικαιροποιημένη έκδοση της βιβλιοθήκης eTokenLib στην οποία πρέπει να αναβαθμίσουν όλοι οι εγκαταστάτες για την αποστολή δεδομένων στον παραγωγικό server.
2. eTokenLib2_ΓΓΠΣ_TestEnviroment.rar: Επικαιροποιημένη έκδοση της βιβλιοθήκης eTokenLib στην οποία πρέπει να αναβαθμίσουν όλοι οι εγκαταστάτες για την αποστολή δεδομένων στον δοκιμαστικό server.

Ελάχιστες απαιτήσεις : Windows XP ή μεταγενέστερο, .ΝΕΤ 2
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μητρώο TLS 1.2 : https://www4.gsis.gr/fuelmgt/
Κλήση WS TLS 1.2 : https://www4.gsis.gr/fuelservice/achilleas-fuelflow.asmx

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μητρώο TLS 1.2 : https://test4.gsis.gr/fuelmgt/
Κλήση WS TLS 1.2 : https://test4.gsis.gr/fuelservice/achilleas-fuelflow.asmx

Εγχειρίδιο χρήσης/ Οδηγός χρήσης/Βοηθητικό Υλικό

Κοινά πληροφοριακά στοιχεία (20/12/2012)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • Μέσω του Μητρώου Εισροών Εκροών

Ο πρατηριούχος θα πρέπει να συνδεθεί στο μητρώο με κωδικούς ΤaxisΝet του πρατηρίου και να δημιουργήσει ένα Αίτημα Αναφοράς στο οποίο θα μας γράψει το ερώτημα ή το αίτημα του. Όταν η αναφορά του απαντηθεί από κάποιον υπάλληλο, θα βρει την απάντηση γραμμένη ακριβώς κάτω από το αίτημα/ερώτημα του.

Θέματα που έχουν να κάνουν με αναίρεση οριστικοποίησης ή reset e-Token γίνονται MONO μετά από Αίτημα Αναφοράς και όχι με e-mail.

 • Μέσω e-mail

Για θεσμικά ή τεχνικά θέματα και ειδικές ερωτήσεις διαδικασιών σχετικές με εισροές-εκροές στείλτε email στο fuelmgt@gsis.gr

----------------------------------------------------------------------------

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ