Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης - ΕΦΚ

Μέσω του Υποσυστήματος Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) με την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.). πραγματοποιείται η βεβαίωση και καταβολή των αναλογούντων φορολογικών επιβαρύνσεων για τα ενεργειακά, αλκοολούχα και καπνικά προϊόντα, η καταβολή του Φ.Π.Α. καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων, καθώς και η καταβολή του τέλους ταξινόμησης οχημάτων.

Περιλαμβάνονται επίσης παραστατικά για την διαχείριση των φορολογικών αποθηκών, όπως το Δελτίο Παραγωγής, η Αίτηση Μεταβολής, η Αίτηση Χρησιμοποίησης / Επανεισαγωγής, παραστατικά για την διαχείριση των κοινοτικών οχημάτων, όπως η Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο) και η Άδεια Διακίνησης Οχήματος (Α.Δ.Ο).

Μέσω του υποσυστήματος Ε.Φ.Κ. πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα (βιομηχανίες / βιοτεχνίες, νοσηλευτικά / προνοϊακά ιδρύματα, ξενοδοχεία, αλιείς, εξαγωγείς) και εκδίδεται ηλεκτρονικά η Απόφαση Επιστροφής Ε.Φ.Κ. από το αρμόδιο τελωνείο. Στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. περιλαμβάνεται και το ηλεκτρονικό σύστημα ενδοκοινοτικής διακίνησης και ελέγχου των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης υπό καθεστώς αναστολής των φόρων (Excise Movement and Control System-EMCS) με την κάλυψη του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ).

 

Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προιόντων

Νέο Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Καπνικών Προιόντων 

 

Κατάλογοι Επικοινωνίας

 

1

 

Οδηγίες χρήσης e-Υπηρεσιών
Οδηγίες υποσυστήματος ΕΦΚ
Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Α. 1225 /27-09-2021 - Τροποποίηση της αρ. ΔΕΦΚΦΒ 1182030 ΕΞ 2016/13.12.2016 Α.Υ.Ο. (Β΄4173) «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν.2960/01, των διαδικασιών παραγωγής εκτός καθεστώτος αναστολής, παραλαβής από άλλα Κράτη-Μέλη, επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης και Φ.Π.Α., παρακολούθησης και ελέγχου αυτών», περί υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου
Ε. 2179 /14-09-2021 - Κοινοποίηση της υπό στοιχεία Α. 1180/06-08-2021 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης της αιθυλικής αλκοόλης, που χρησιμοποιείται: α) αυτούσια για την παραγωγή φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση και β) για την παρασκευή πρώτης ύλης των φαρμάκων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας παραγωγής τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001» (Β΄3751).
Προδιαγραφές μηνυμάτων

Υποσύστημα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Ε.Φ.Κ. - Excise /EMCS

 

Οι προδιαγραφές των XML μηνυμάτων (XSD αρχεία) δημοσιοποιούνται στον ιστοχώρο μας για να μπορέσουν όσοι συναλλασσόμενοι το επιθυμούν να αναπτύξουν σχετικά πληροφοριακά συστήματα παραγωγής των σχετικών μηνυμάτων (Στο συγκεντρωτικό zip αρχείο περιέχεται και το αρχείο αλλαγών για τα μηνύματα κάθε έκδοσης)

- The XML messages specifications (XSD files) are currently available only in the Greek pages section (zip file contains also txt file with all changes from version to version)

 

Τρέχουσες

Παλαιότερες

Μελλοντικές