Ειδικές χρήσεις

Οι ειδικές χρήσεις αποτελούν κατηγορία των Ειδικών Καθεστώτων, η οποία περιλαμβάνει το καθεστώς της Προσωρινής Εισαγωγής και του Ειδικού Προορισμού. Το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, επιτρέπει την εισαγωγή, με αναστολή της είσπραξης των δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων , μη ενωσιακών εμπορευμάτων καθώς και των μεταφορικών μέσων τα οποία προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα και στη συνέχεια να επανεξαχθούν, μέσα στην προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, προθεσμία.

Το καθεστώς του ειδικού προορισμού επιτρέπει την εισαγωγή μη Ενωσιακών εμπορευμάτων με σκοπό να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία και ανάλωση με πλήρη ή μερική απαλλαγή από τον δασμό τρίτης χώρας (erga omnes) με την προϋπόθεση τα εμπορεύματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που ορίζει το Κοινό Δασμολόγιο καθώς και οι επιμέρους Ενωσιακοί Κανονισμοί.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις