Ανακοινώσεις-Νέα

Αναφορικά με διαφορές που έχουν παρατηρηθεί στην ελληνική απόδοση όρων που δεν έχουν υποστεί τροποποίηση στις προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο (ΑTPs), όπως η 4η, η 8η , η 12η ATP του Κανονισμού 1272/2008/EK (CLP) ),  σε σχέση με την αρχική ελληνική απόδοση των όρων του εν λόγω Κανονισμού, παρακαλούμε όπως αγνοήσετε τέτοιες αλλαγές που οφείλονται σε παραδρομή της μεταφραστικής υπηρεσίας της ΕΕ και όχι σε τροποποιήσεις του Κανονισμού.
 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρονται:

  • 4η ATP: H222 «Ιδιαίτερα εύφλεκτο αέριο» , αντί «Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο» που συνεχίζει να ισχύει
  • 8η ΑΤΡ: Warning «Προειδοποίηση» αντί «Προσοχή» που συνεχίζει να ισχύει
  • 12η ATP: H314 «Προξενεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες» , αντί «Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες» που συνεχίζει να ισχύει
  • 12η ATP: H315 «Προξενεί ερεθισμό του δέρματος» , αντί «Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος» που συνεχίζει να ισχύει

Η Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών & Χημικών Προϊόντων, ως Αρμόδια Αρχή για τον Κανονισμό CLP, έχει ήδη προβεί στις κατάλληλες ενέργειες προς τη μεταφραστική υπηρεσία της ΕΕ.

Το email για την αποστολή αρχείων στο Ε.Μ.Χ.Π. άλλαξε . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ