Παιγνίδια

Παιχνίδια, με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και με τις εξαιρέσεις που επικαλείται, καλούνται τα προϊόντα που έχουν ή που προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

Επισπεύδουσα εθνική Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφάλειας των παιχνιδιών είναι η 1η Διεύθυνση Κλαδικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους περιλαμβάνονται μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς.

Ειδικότερα,  το Γενικό Χημείο του Κράτους εμπλέκεται στον επίσημο έλεγχο για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ως προς τους χημικούς κινδύνους.

 

 

Γόμες

Τα είδη αυτά εμπίπτουν στη νομοθεσία περί Γενικής Ασφάλειας των προϊόντων, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Στο ΓΧΚ διενεργούνται έλεγχοι σε γόμες, όσον αφορά στους χημικούς κινδύνους.

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας Νομοθεσίας, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και στην Υπουργική Απόφαση για τις γόμες  με παιδικές παραστάσεις ή/και μορφή που προσελκύουν τα παιδιά.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Οικ. 996/31/23.1.2013 «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. Οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας – Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2012/7/ΕΕ  της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2012 (ΕΕ L 64 της 3.3.2012 σελ.7)», (ΦΕΚ 137/Β/29.1.2013). 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. οικ. 3669/194/5.4.2011 « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών», (ΦΕΚ 549/Β/7.4.2011).

 

Ημερομηνία έναρξης της ανωτέρω ΚΥΑ είναι η 20η Ιουλίου 2011, με εξαίρεση το παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙΙ, «Χημικές ιδιότητες», που ισχύουν από 20 Ιουλίου 2013, όπως αναφέρεται στο αρ. 50 αυτής.

 

Με την ΚΥΑ αριθ. Οικ. 3669/194/5.4.2011 καταργούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ αριθ. Οικ.Β.6342/863/24.3.1989 για την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΦΕΚ 223/Β/1989) εκτός των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 1 και του παραρτήματος ΙΙ, μέρος ΙΙ, ενότητα 3 «Χημικές ιδιότητες», που όπως προαναφέρθηκε καταργούνται από την 20η Ιουλίου 2013.

 

Νομοθεσία για Γόμες

 

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 460/2009 «Χαρακτηρισμός ως ασφαλών ή μη δειγμάτων γομών με υψηλή περιεκτικότητα σε φθαλικούς εστέρες», (ΦΕΚ1271/Β/29.6.2009).