Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

Για τη συμμόρφωση με το άρθρο 45 του Καν. 1272/2008/ΕΚ και μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού 542/2017/ΕΚ,συνεχίζεται η καταχώρηση από τους υπόχρεους στο «Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων» (ΕΜΧΠ). Ανατρέξτε στο νομικό πλαίσιο, στις οδηγίες καταχώρισης και το λογισμικό που διατίθεται δωρεάν.