Ζύθος και προϊόντα Ζύθου

Νομοθεσία Ζύθου

 

Α. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

        ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1

 

Καν. (ΕΚ) 852/2004

 

Για την υγιεινή των τροφίμων

 

                               

Β.  ΕΘΝΙΚΗ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

                        

  1. ΕΙΔΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΗ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1

Ν. 2960/2001 Άρθρο 86

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας.

Φ.Ε.Κ. 265/Α/2001

2

Ν. 2963/1922

Περί τροποποιήσεως διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ.  134/Α/1922

3

Ν.Δ. 29/12/1923

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ.  384/Α/1923

4

Β.Δ. 28/09/1922

Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ. 183/Α/1922

5

Ν. 1839/1989

Τροποποίηση διατάξεων νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις.

Φ.Ε.Κ. 90/Α/1989

6.

Π.Δ. 965/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του Β.Δ. της 28-9-1922 «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων».

Φ.Ε.Κ. 243/Α/1980

7.

Π.Δ. 483/1991

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. της 28-9-1922 (Α’ 183) «Περί εκτελέσεως των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 965/80 (Α’243).

 

Φ.Ε.Κ. 177/Α/1991

8.

Ν. 2127/1993

 Άρθρα 31,32

Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις.

Φ.Ε.Κ. 48/Α/1993

9.

Υ.Α. 3460/1951

Περί αυξήσεως του φόρου καταναλώσεως βύνης.

Φ.Ε.Κ. 23/Β/1951

10.

Υ.Α. 10690/1980

Περί καθορισμού ανωτάτων ορίων προστίμων παραβάσεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων.

Φ.Ε.Κ. 554/Β/1979

11.

Υ.Α. 3000175/35/0098

Αναστολή της ισχύος της 3002243/1239/0029/19-4-89 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Φ.Ε.Κ. 34/Β/1991

12.

Υ.Α. 3000102/34/0098

Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη.

Φ.Ε.Κ. 34/Β/1991

13.

Υ.Α. 3018303/2439/0098

Τροποποίηση της 3000102/34/0098/9-1-91 απόφασης Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός των όρων και διατυπώσεων για παράδοση βύνης σε περίπτωση εξαγωγής ζύθου στην αλλοδαπή από βύνη φορολογημένη.

Φ.Ε.Κ. 925/Β/1991

14.

Υ.Α. Φ.318/216

Όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση ειδικής αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κλπ για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων.

Φ.Ε.Κ. 544/Β/2002

15.

Υ.Α. 3020744/2651/0098

Χρησιμοποίηση προσθέτων και ενζύμων για την παραγωγή του ζύθου.

Φ.Ε.Κ. 3/Β/1991

16.

Υ.Α. 12/2005

Όροι παραγωγής ζύθου με χρήση βύνης κριθής και βύνης σίτου καθώς και των σχετικών ελέγχων των ζυθοποιείων.

Φ.Ε.Κ. 375/Β/2005

17.

Υ.Α. 13/2005

Καθορισμός των ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής και βύνης σίτου.

 

Φ.Ε.Κ. 375/Β/2005

18.

Υ.Α. 550/2004

Παραγωγή μπύρας με προσθήκη σιροπιού γλυκόζης.

Φ.Ε.Κ. 251/Β/2005

19.

Υ.Α. 598/2004

Όροι παραγωγής ζύθου καθώς και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση και άλλων εκτός της βύνης κριθής, πρώτων υλών και συγκεκριμένα σακχάρων.

Φ.Ε.Κ. 251/Β/2005

20.

Υ.Α. 243/2004

Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη ζάχαρης.

Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2004

21.

Υ.Α. 244/2004

Έγκριση παραγωγής μπύρας με προσθήκη σιροπιού μαλτόζης.

Φ.Ε.Κ. 1383/Β/2004

22.

Υ.Α. 389/2009

Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο.

Φ.Ε.Κ. 2601/Β/2009

23.

Υ.Α. 390/2009

Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασίες ελέγχου και εποπτείας των ζυθοποιείων στα οποία γίνεται χρήση βύνης κριθής σε συνδυασμό με κριθή ή σίτο.

Φ.Ε.Κ. 2589/Β/2009

24.

Υ.Α. 445/2009

Καθορισμός ποσοστών των πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση μέλιτος.

Φ.Ε.Κ. 2589/Β/2009

25.

Υ.Α. 3006674/1102/0029

Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO στη μπύρα.

Φ.Ε.Κ. 528/Β/2010

                        

  1. ΓΕΝΙΚΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

1.

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών