Φορολογικές Υποχρεώσεις Αγροτών

Συνοπτικός Χρηστικός Οδηγός Φορολογικών Υποχρεώσεων Αγροτών
 

Θα βρείτε ολοκληρωμένο τον χρηστικό οδηγό πατώντας εδώ.

 

Περιηγηθείτε στις ενότητες που σας ενδιαφέρουν για να ενημερωθείτε σχετικά:
 

Είστε αγρότης;

Aγρότης ειδικού καθεστώτος (1)

 

Αγρότης κανονικού καθεστώτος (2)

 

Νέος Αγρότης (3)

 

Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων (4)

Μετατάξεις αγροτών (5)

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε…
 

 

Άρθρα 41 και 42 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

Απόφαση ΠΟΛ. 1066 /2013 «Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις»:

ΠΟΛ.1089 /2015, «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066 /2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β'/2.4.2013 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος».

ΠΟΛ. 1127 /2015, «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066 /2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος».

ΠΟΛ. 1021 /2016, «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066 /2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος».

Α. 1029 /2023,  «Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ».

Απόφαση ΠΟΛ. 1191 /2016, «Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.»

Απόφαση Α. 1007/2024  «Καθορισμός διαδικασίας ένταξης νέων αγροτών στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και απένταξης από αυτό»

 

Εγκύκλιοι για τα άρθρα 41 και 42 του Κώδικα ΦΠΑ

ΠΟΛ.1201 /2016, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων».

ΠΟΛ. 1073 /2017, «Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ».

ΠΟΛ. 1010 /2018, «Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ».

Ε. 2173 /2019, «Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis)».

E. 2068 /2021, «Εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ για τους γεωργούς που εισέπραξαν την έκτακτη προσωρινή στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου 21».

Άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859 /2000), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»

Ε. 2012 /2019, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων».

Άρθρο 21 Ν. 4172 /2013, «Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα»

Α. 1034 /2022, «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2021 και εφεξής για φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Β του ν. 4172/2013 (Α’ 167)»

Α. 1138 /2020, «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)».

Α. 1038 /2022, «Τρόπος υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, για τα έτη 2021 και επόμενα (Α' 170)».

Α. 1213 /2021, «Μεταβολή στοιχείων και διακοπή εργασιών επιχείρησης φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών».

ΠΟΛ. 1235 /2018, «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄ 199) αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος».

ΠΟΛ. 1205 /2018, «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα»

ΠΟΛ. 1116 /2015, «Διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Από 01.01.2014 καταργήθηκε ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 2238/94 «τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος», και το κέρδος που αποκτάται από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, προσδιορίζεται πλέον όπως και το κέρδος από οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως και 29 του ν. 4172/13».

ΠΟΛ. 1041 /2015, «Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013»

ΠΟΛ. 1007 /2015, «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων.»

ΠΟΛ. 1006 /2013, «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».

ΠΟΛ. 1167 /2011, «Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 29,30 και 31, αντίστοιχα, του ν. 3986/2011(ΦΕΚ152 Α- 1 Ιουλίου 2011). Λοιπά θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων»

Ε. 2114 /2021, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (Α΄ 152), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 25 του ν.4797/2021 (Α΄66), περί αναστολής της υποχρέωσης καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το φορολογικό έτος 2020 των αγροτών κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ».

Εγκύκλιος Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014, «Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)»

Α. 1158 /2022, «Καθορισμός και επικαιροποίηση τύπου και περιεχομένου εντύπων της Φορολογικής Διοίκησης»

Ο. Δ.Ε.Ε. Α 1097101 ΕΞ 2022, «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 139, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 180, 182 και 192 του ν. 4972/2022 (Α΄181/23-9-2022), «Επέκταση στο φορολογικό έτος 2022 της εξαίρεσης από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας - Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011»