Ανακοινώσεις Κληρώσεων Επιτροπών

15-11-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την τροποποίηση της αριθ. Α.Τ.Δ. Α 1167120 ΕΞ 2018/12-11-2018 (ΑΔΑ:99ΗΣ46ΜΠ3Ζ-ΝΝΚ) απόφασης «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων για τα έτη 2019 και 2020.

 

__________________________________________________________________________________________

06-11-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) άνω των ορίων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλειας(φύλαξης) των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για τα έτη 2019 και 2020.

 

__________________________________________________________________________________________

26-10-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών: α) Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών κινητής Τηλεφωνίας [διακοσίων (200) συνδέσεων] για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

 

__________________________________________________________________________________________

25-10-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τη Σύμβαση της προμήθειας αναλωσίμων για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων: α) για την Α’ Χημική Υπηρεσία Αθηνών και β) για την Χημική Υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας.

 

__________________________________________________________________________________________

24-10-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών, για την 1η εκτελεστική σύμβαση της υπ’ αριθμόν 4/2018(21-3-2018) συμφωνίας πλαισίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & προστασίας καταναλωτή για λαμπτήρες LED, για την κάλυψη αναγκών της Α.Α.Δ.Ε.

 

__________________________________________________________________________________________

10-10-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τη σύμβαση παροχής μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

 

__________________________________________________________________________________________

18-09-2018

2η Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης

 

__________________________________________________________________________________________

18-09-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης

 

__________________________________________________________________________________________

28-08-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών των επιτροπών: α) Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών και β) Εξέτασης Ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης Τελωνειακών υπαλλήλων

 

__________________________________________________________________________________________

27-08-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών των επιτροπών α) Διενέργειας Διαγωνισμού &  Αξιολόγησης Προσφορών και β) Εξέτασης Ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μεταφορά των ημερησίων εισπράξεων των Τελωνείων και της Δ.Δ.Δ.Υ.

 

__________________________________________________________________________________________

22-08-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών.

 

__________________________________________________________________________________________

13-08-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών: α) Διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσιών διερμηνείας.

 

__________________________________________________________________________________________

 
 
18-07-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την σύμβαση προμήθειας δύο αναλυτικών συστημάτων αέριας χρωματογραφίας (GC/MS/MS) για την Χημική Υπηρεσία Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας και για την Α΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών, της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

__________________________________________________________________________________________

12-07-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών της επιτροπής παραλαβής για τη φύλαξη του κτιρίου στέγασης Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

__________________________________________________________________________________________

28-06-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής: α) Διενέργειας διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για προϊόντα καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

__________________________________________________________________________________________

25-06-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας).

__________________________________________________________________________________________

13-06-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμού μελών της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

24-05-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την  αντικατάσταση τακτικού μέλους της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού) που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

______________________________________________________________________________________________________________

03-05-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δύο (2) αναλυτικών συστημάτων υγρής χρωματογραφίας με φασματογράφο μάζας ( LC/MS/MS ) για την Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.

______________________________________________________________________________________________________________

18-04-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη σύσταση και συγκρότηση  της ετήσιας μόνιμης επιτροπής συντήρησης, επισκευών και δαπανών των πάσης φύσεως κρατικών οχημάτων των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., που εδρεύουν εντός Ν. Αττικής , αρμοδιότητας της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

______________________________________________________________________________________________________________

15-03-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ετήσια μόνιμη Επιτροπή παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου της Δ.Ε.Δ.

________________________________

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης διαγωνισμού για Πετρέλαιο Θέρμανσης

______________________________________________________________________________________________________________

09-03-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών.

______________________________________________________________________________________________________________

26-2-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών συντήρησης των συμβάσεων: «1ο έτος Συντήρησης του περιφερειακού εξοπλισμού, του έτοιμου λογισμικού εφαρμογών, των εφαρμογών και της παραγωγικής λειτουργίας του έργου Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.)» και «1ο έτος συντήρησης του έργου Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη»

_____________________________________________

Γνωστοποιήσεις διενέργειας κληρώσεων για τη συγκρότηση ετήσιων μόνιμων επιτροπών.

α) Α.Τ.Δ. Α 1030352 ΕΞ 2018/26.2.2018

β) Α.Τ.Δ. Α 1030354 ΕΞ 2018/26.2.2018

γ) Α.Τ.Δ. Α 1030360 ΕΞ 2018/26.2.2018

______________________________________________________________________________________________________________

7-2-2018

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συμβατικού υλικού των 500.000 τεμαχίων σφραγίδων για τη σφράγιση των αποθηκευτικών χώρων εμπορευματοκιβωτίων και φορτηγών αυτοκινήτων διεθνών μεταφορών.

______________________________________________________________________________________________________________

27-12-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την τεχνική εξυπηρέτηση εκατόν σαράντα επτά (147) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων τύπου Konica Minolta, Xerox, Lanier, Canon, Kyocera, Rex Rotary, Ricoh Aficio, Toshiba, Samsung, HP και Sharp σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2018.

______________________________________________________________________________________________________________

23-11-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της μόνιμης ετήσιας Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επί των οδών Καρ. Σερβίας 8 και Καρ. Σερβίας 10, Αθήνα.

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της μόνιμης ετήσιας Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου που στεγάζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής.

______________________________________________________________________________________________________________

 
31-10-2017

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τις επιτροπές παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης:

α) της αποθήκης της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού στη Μαγουλέζα και

β) του κτιρίου της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών