Ανακοινώσεις Κληρώσεων Επιτροπών

18-03-2019


Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση των επιτροπών α) Διενέργειας διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών, και β) Εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας)

Λήψη αρχείου

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-03-2019


Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής υλικών, για την 1η εκτελεστική σύμβαση της υπ’ αριθ. 04/2018 (21-03-2018) Συμφωνίας-Πλαισίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, για την προμήθεια λαμπτήρων LED, για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. (Α.Τ.Δ. Α. 1039569 ΕΞ 2019/15.3.2019)
 

Λήψη αρχείου

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14-03-2019


Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης Επιτροπής παραγγελίας και παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης για τη θέρμανση των χώρων του κτιρίου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε., επί της οδού Αριστογείτονος 19 και Γρυπάρη, Τ.Κ. 17671 Καλλιθέα Αττικής (Α.Τ.Δ. Α 1038583 ΕΞ 2019 /14-03-2019)
 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για αντικατάσταση μέλους της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού) που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών ανάπτυξης -υποστήριξης - συντήρησης εφαρμογών και εξοπλισμού πληροφορικής που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών.

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

11-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των επιτροπών α) διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών και β) εξέτασης ενστάσεων, του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έτους 2019. (αριθ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 1020148 ΕΞ 2019/11-2-2019)

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υλικών που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, η από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ (Α.Τ.Δ. Α 1019452 ΕΞ 2019)

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08-02-2019

 

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της ετήσιας μόνιμης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής δαπανών υπηρεσιών (και εργασιών συντήρησης και επισκευής του εξοπλισμού) που προέρχονται από απευθείας αναθέσεις, ή από συνοπτικούς διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. αρμοδιότητας της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. (Α.Τ.Δ. Α 1019456 ΕΞ 2019/08-02-2019)

 

Λήψη αρχείου

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ανακοινώσεις κληρώσεων προηγούμενων ετών