Νέα - Ανακοινώσεις

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CUSTOMS 2020.

Το διάστημα 5-7 Νοεμβρίου 2018, διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. τριήμερη σύσκεψη της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εργασίας για την «κατάταξη προϊόντων στο εναρμονισμένο σύστημα και τη συνδυασμένη ονοματολογία», στο πλαίσιο των κοινών δράσεων του Προγράμματος Customs 2020. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των Κρατών – Μελών της Ε.Ε.. Οι εργασίες της σύσκεψης φιλοξενήθηκαν στην Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο.

1a

 

Λίγα λόγια για την συγκεκριμένη Ομάδα Εργασίας: H Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα και ειδικότερα η Υποεπιτροπή Δασμολογικής και Στατιστικής Ονοματολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) έχει συστήσει Ομάδα Εργασίας που συνεδριάζει επικουρικά των τακτικών Συνόδων, προκειμένου να προετοιμάζει τα θέματα δασμολογικής κατάταξης που υποβάλλονται στην Επιτροπή προς λήψη μέτρων. Η ανάγκη για τη δημιουργία της Ομάδας Εργασίας προέκυψε λόγω του μεγάλου αριθμού θεμάτων που υποβάλλονται προς συζήτηση στην Επιτροπή, τα οποία, λόγω της πολυπλοκότητάς τους, παραμένουν σε εκκρεμότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του εμπορίου και πλήττει τον υγιή ανταγωνισμό καθώς δεν επιτυγχάνεται η ορθή δασμολογική κατάταξη και η ομοιόμορφη εφαρμογή του Κοινού Δασμολογίου από όλα τα Κράτη-Μέλη, με συνακόλουθες επιπτώσεις στην είσπραξη των αναλογούντων δασμών και φόρων. Η συγκεκριμένη ομάδα εργασίας συμβάλει στην επίλυση του παραπάνω προβλήματος.

Η χώρα μας έχει ενεργή συμμετοχή και συνεισφορά στην συγκεκριμένη ομάδα εργασίας, μέσω της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ της Α.Α.Δ.Ε.. Ως εκ τούτου, πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανάλαβε τη διοργάνωση της συγκεκριμένης σύσκεψης, την οποία υλοποίησε με εξαιρετική επιτυχία.

Αναφορικά με τις εργασίες της σύσκεψης, το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε από την κα Αδικημενάκη, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών, ενώ την οργάνωση (hosting) ανέλαβαν η Προϊσταμένη του Δασμολογικού Τμήματος και η Εμπειρογνώμων σε θέματα δασμολογικής κατάταξης του Μηχανικού Τομέα, της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ, κα Ερασμία Μπίρμπιλα και κα Ελισάβετ Ζαμπόγλου αντίστοιχα, οι οποίες συμμετείχαν και ως εκπρόσωποι της Ελλάδας στις εργασίες της σύσκεψης.

2a

 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα δασμολογικής κατάταξης, κυρίως του Μηχανικού Τομέα, σχετικά με νέα προϊόντα, τεχνολογικά εξελιγμένα ή πολύπλοκα ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους, τα οποία χρήζουν προσεκτικής εξέτασης, προκειμένου να αποφασιστεί η δασμολογική τους κατάταξη από τα Κράτη-Μέλη και να προετοιμαστεί το κατάλληλο νομικό μέτρο προς ψήφιση.

3a

Τέλος, σημειώνεται ότι στα πλαίσια των κοινών ενεργειών των συμμετεχουσών χωρών στο πρόγραμμα Customs 2020, χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δράσεις Ομάδων Εργασίας (Project Groups) για την επίτευξη ενός προκαθορισμένου στόχου με ακριβές αποτέλεσμα. Τον συντονισμό του Προγράμματος Customs 2020 για την Ελλάδα έχει η Διεύθυνση Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε.

1ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Βασική επιδίωξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων και κατ΄ επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Λαμβανομένου υπόψη και του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται αντιληπτή η σημασία της προσαρμογής της χώρας μας σε βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας υλοποιεί το έργο που της έχει ανατεθεί, επιδιώκοντας την εκπαιδευτική προσέγγιση με τον πλέον άρτιο επιστημονικά τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ακαδημία διοργάνωσε την Παρασκευή 23/11/2018 το 1ο Πιλοτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σε πρατήριο υγρών καυσίμων, αξιοποιώντας την εκπαιδευτική τεχνική της προσομοίωσης ελέγχου σε πραγματικές συνθήκες. Συμμετέχοντες ήταν έμπειροι ελεγκτές της Α.Α.Δ.Ε. που υπηρετούν σε Δ.Ο.Υ , Τελωνεία και την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

1

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CUSTOMS 2020.

Στα πλαίσια του προγράμματος Customs 2020 οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και τη Διεύθυνση Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της Α.Α.Δ.Ε. επίσκεψη εργασίας της αντιπροσωπίας της σερβικής Τελωνειακής Διοίκησης, η οποία έλαβε χώρα 01 και 02 Νοεμβρίου 2018, στο αμφιθέατρο επί της Καραγεώργη Σερβίας 10.

12

 

Το καλωσόρισμα της σερβικής αντιπροσωπείας και η έναρξη των εργασιών έγινε από την κα Σοφία Σεχπερίδου, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Εισηγητές ήταν ο κος Ιωάννης Λέντας, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, η κα Γεωργία Τσέτσου, Προϊσταμένη του Δ' Τμήματος της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, και οι κ.κ. Στεφανία Λαφτσίδου και Δημήτρης Κιρμικίρογλου, υπάλληλοι του Τμήματος Διαχείρισης της Απόδοσης και Βαθμολογικής Εξέλιξης, ενώ τον συντονισμό και τις ενέργειες από την πλευρά της Α.Α.Δ.Ε. με την Σερβική Τελωνειακή Διοίκηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε η Διεύθυνση Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας στα πλαίσια του προγράμματος Customs 2020.

 

15

Η θεματική της επίσκεψης εργασίας εδράστηκε στη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ικανοτήτων (EU Customs Competency Framework). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε παρουσίαση του Πλαισίου Ικανοτήτων της Α.Α.Δ.Ε. που βασίζεται στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και της αντιστοίχισης των Υπαλλήλων σε αυτά. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι βασικές εφαρμογές Πλαισίου Ικανοτήτων στο σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στη Διαχείριση Απόδοσης και στη Σταδιοδρομία των υπαλλήλων, ενώ το πρόγραμμα είχε δια-δραστικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου παρουσίασε ζωηρό ενδιαφέρον με υψηλή συμμετοχικότητα της σερβικής αντιπροσωπείας.

 

20

Η Α.Α.Δ.Ε. επιλέχθηκε για το προχωρημένο επίπεδο ενσωμάτωσης και εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ικανοτήτων. Ο σχεδιασμός του νέου συστήματος της Α.Α.Δ.Ε. απορρέει από πρότυπη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Πλαίσιο Ικανοτήτων) και από τις βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, προσαρμοσμένες στα ελληνικά δεδομένα. Στο πλαίσιο των συμμετοχών και δραστηριοτήτων, η χώρα μας έχει καταταχθεί στις προχωρημένες χώρες της Ε.Ε. σε θέματα σχεδιασμού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και ως εκ τούτου προτάθηκε ως χώρα βέλτιστης πρακτικής στην σερβική Τελωνειακή Διοίκηση από τους επικεφαλείς της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, στα πλαίσια των κοινών δράσεων των συμμετεχουσών χωρών στο πρόγραμμα Customs 2020 χρηματοδοτούνται ενέργειες σε θέματα εκπαίδευσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.