Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο

Θα πρέπει να επισκεφτείτε το Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης στη Δ.Ο.Υ. και να υποβάλλετε το έντυπο Μ0. Η υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου σας εγγράφει στο Μητρώο TAXIS αγροτών.

Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς απαιτείται να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους, δηλαδή μέχρι 30/1 εκάστου έτους.

Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση η μοναδική περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών, είναι προκειμένου να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή. Συγκεκριμένα, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης επιστροφής η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς με δηλούμενη ημερομηνία ένταξης τουλάχιστον την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου να έχουν δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για το φορολογικό αυτό έτος.

 

Μάθετε ότι:

  • Η ένταξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την διενέργεια οποιασδήποτε λιανικής πώλησης. Εάν π.χ. κάποιος πουλήσει λάδι στις 25/04/2019, θα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς πριν την ημερομηνία πώλησης, διαφορετικά επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης ένταξης.
  • Δεν θα πρέπει να έχετε λάβει την κατ΄ αποκοπή επιστροφή ΦΠΑ για τα έτη που ζητάτε την απένταξη.

 

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

Δεν επιβάλλεται πρόστιμο κατά την απένταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών, δεδομένου ότι οι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών με την υποβολή του εντύπου Μ0 και δεν υποχρεούνται στην υποβολή έναρξης εργασιών. Κατ΄ επέκταση, δεν υποχρεούστε σε υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορείτε να απενταχθείτε οποτεδήποτε.