Υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο

Εφόσον δεν έχετε ήδη κάνει έναρξη εργασιών για άλλη δραστηριότητα που ασκείτε παράλληλα, θα πρέπει να υποβάλετε ψηφιακά στην αρμόδια ΔΟΥ σας, μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» και κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet, το έντυπο Α110, επιλέγοντας «Τα Αιτήματά μου» → «Νέο Αίτημα» → «Φορολογία» → «Μητρώο» → «Ειδικό Καθεστώς Αγροτών (Ένταξη-Απένταξη)». Η υποβολή του συγκεκριμένου εντύπου σας εγγράφει στο Μητρώο TAXIS των αγροτών.

Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς απαιτείται να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, μέχρι τις 30/01 κάθε έτους. Εντός δηλαδή ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του φορολογικού έτους.

Σημειώνεται ότι, κατ’ εξαίρεση, η μοναδική περίπτωση για την οποία προβλέπεται η δυνατότητα για αναδρομική ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών, είναι για να υποβληθεί αίτηση επιστροφής του φόρου με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή. Συγκεκριμένα, απαιτείται, πριν την υποβολή της αίτησης επιστροφής, η εγγραφή στο ειδικό καθεστώς και ως ημερομηνία ένταξης δηλώνεται η 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους, προκειμένου ο αγρότης να έχει δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ για αυτό το φορολογικό έτος.
 

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι:

Οι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς αγροτών με την υποβολή του νέου εντύπου Α110 και δεν υποχρεούνται στην υποβολή έναρξης εργασιών. Κατ΄ επέκταση, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών και μπορούν να απενταχθούν οποτεδήποτε.

 

Μάθετε ότι:

Για τα έτη που ζητάτε την απένταξη δεν θα πρέπει να έχετε λάβει την επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή. Η ένταξη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε λιανικής πώλησης. Εάν η πώληση πραγματοποιηθεί πριν την ένταξη στο ειδικό καθεστώς, τότε η ένταξη θεωρείται εκπρόθεσμη.

 

Σχετικά παραδείγματα:

Παράδειγμα 1

Κάποιος πούλησε λάδι στις 25.04.2022. Για να μην του επιβληθεί  πρόστιμο εκπρόθεσμης ένταξης θα πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς πριν την ημερομηνία πώλησης.

Παράδειγμα 2

Αγρότης ειδικού καθεστώτος το φορολογικό έτος 2021 πραγματοποίησε χονδρικές πωλήσεις αξίας 14.500 ευρώ, λιανικές πωλήσεις (π.χ. από παραδόσεις 10 τενεκέδων λαδιού που τους πούλησε πόρτα -πόρτα με έκδοση ειδικού στοιχείου) αξίας 600 ευρώ και έλαβε επιδοτήσεις 3.000 ευρώ. Από την 01.01.2022 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, γιατί οι πωλήσεις των αγροτικών προϊόντων του υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ.

Παράδειγμα 3

Αγρότης ειδικού καθεστώτος το φορολογικό έτος 2021 πραγματοποίησε χονδρικές πωλήσεις αξίας 7.000 ευρώ, λιανικές πωλήσεις από την πώληση οπωροκηπευτικών σε ιδιώτες (με απόδειξη είσπραξης) αξίας 3.000 ευρώ, έλαβε αναδρομικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 3.000 ευρώ που αφορούσαν στο έτος 2019 και έλαβε δικαιώματα βασικής ενίσχυσης 4.000 ευρώ για το έτος 2021. Ο εν λόγω αγρότης από την 01.01.2022 θα ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Παράδειγμα 4

Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος το φορολογικό έτος 2021 είχε αγροτική εκμετάλλευση (καλλιέργεια και παραγωγή λαδιού) από την οποία εισέπραξε από χονδρικές πωλήσεις 12.000 ευρώ και έλαβε επιδότηση αξίας 3.000 ευρώ. Ο εν λόγω συνταξιούχος θα μπορεί να είναι αγρότης του ειδικού καθεστώτος και από 01.01.2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες…