Ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ως έχουν ή να χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις χρήσης και τις πρόσθετες απαιτήσεις επισήμανσης που καθορίζονται στον εν λόγω κατάλογο.

Στην αρχική κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470] καταχωρίστηκαν τα νέα τρόφιμα που είχαν εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 258/97.

Ο ενωσιακός κατάλογος επικαιροποιείται από την Επιτροπή σε κάθε προσθήκη ή διαγραφή ενός νέου τροφίμου ή σε προσθήκη, διαγραφή ή τροποποίηση των προδιαγραφών, των προϋποθέσεων χρήσης, των απαιτήσεων ειδικής επισήμανσης ή των απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά ενός νέου τροφίμου (Κατάλογος εκτελεστικών κανονισμών για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου).

Βάσει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, οι εγκρίσεις νέων τροφίμων είναι γενικής ισχύος [δεν απευθύνονται μόνο στον αιτούντα όπως προβλέπονταν στον καν. (ΕΚ) 258/97], εκτός εάν αφορούν σε έγκριση νέου τροφίμου που καλύπτεται από προστασία δεδομένων.