Προϊόντα καπνού - συναφή προϊόντα - ηλεκτρονικό τσιγάρο

Τα προϊόντα καπνού και τα συναφή προϊόντα συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού τσιγάρου ρυθμίζονται στο Νόμο 4419 /2016 (ΦΕΚ  174/Α/20.9.2016) : «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 29.4.2014), όπως το παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής τροποποιήθηκε με  την  κατ` εξουσιοδότηση εκδοθείσα Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να   χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επισπεύδουσα εθνική Αρχή είναι το Υπουργείο Υγείας.

Το Γενικό Χημείο του Κράτους ορίζεται στις αρμόδιες εθνικές Αρχές, στις αρμόδιες Αρχές εποπτείας της αγοράς, καθώς και αρμόδιο για τον εργαστηριακό φυσικοχημικό έλεγχο και τον έλεγχο της ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας των προϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Nόμου.

Επίσης, ορίζεται εργαστήριο επαλήθευσης μετρήσεων για τις εκπομπές πίσσας, νικοτίνης και μονοξειδίου του άνθρακα των τσιγάρων.

 

Οι διατάξεις του Νόμου 4419/2016 ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανονισμών (ΕK) 1907/2006 “REACH” και (ΕΚ) 1272/2008 “CLP”, ως ισχύουν.