Διαδικασίες έγκρισης για τα νέα τρόφιμα

Η διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης ενός νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης αρχίζει είτε με πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν υποβολής αίτησης στην Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.Οι διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις για την εν λόγω αίτηση καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2469 της Επιτροπής, ενώ σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες δίνονται στην γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων “Administrative guidance on the submission of applications for authorization of a novel food pursuant to Article 10 of Regulation (EU) 2015/2283”.

 

Για την έγκριση διάθεσης στην αγορά παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες ακολουθείται διαδικασία κοινοποίησης στην Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Οι διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις για την εν λόγω κοινοποίηση καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2468 της Επιτροπής, ενώ σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες δίνονται στην γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων “Guidance on the preparation and presentation of the notification and application for authorization of traditional foods from third countries in the context of Regulation (EU) 2015/2283”.

 

Οι ανωτέρω αναφερόμενες αιτήσεις έγκρισης νέων τροφίμων ή κοινοποίησης παραδοσιακών τροφίμων από τρίτη χώρα υποβάλονται online ηλεκτρονικά, μέσα από το σύστημα υποβολής αιτήσεων για νέα τρόφιμα [e-submission system for NovelFoods], ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής [e-submissionsystemforNovelFoods - User Guide].