Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Μαρ 19

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Μαρ 14

Παράταση για είκοσι (20) ημέρες της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X/RAYS) τύπου GANTRY για τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων και των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων, ενόψει της υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ της «Προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) συστημάτων τύπου GANTRY ελέγχου εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» - υλοποίηση έργου «Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου

Μαρ 13

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας)

Μαρ 12

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4 για την κάλυψη αναγκών των 16 Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Αθηνών

 

Μαρ 07

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια είκοσι-τεσσάρων (24) κλιματιστικών μηχανημάτων, για την κάλυψη αναγκών διάφορων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Μαρ 06

Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και βαθμονόμησης των ανιχνευτών ραδιενέργειας των Τελωνειακών Αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για χρονική περίοδο ενός (1) έτους

Μαρ 01

Ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών σταθερών ανιχνευτικών συστημάτων με ακτίνες Χ (X/RAYS) τύπου GANTRY για τον έλεγχο των εμπορευματοκιβωτίων και των φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς εμπορευμάτων, ενόψει της υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ της «Προμήθειας και εγκατάστασης δύο (2) συστημάτων τύπου GANTRY ελέγχου εμφόρτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ»

Φεβ 28

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχείας και ασφαλούς μεταφοράς δειγμάτων εργαστηριακών αναλύσεων μεταξύ Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Φεβ 28

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΡΕΝΤΙΝ ΕΛΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ– ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44425807000, ΑΦΜ 095025298, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ) Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΑΡΘΡΑ 68 ΚΑΙ ΕΠ. ΤΟΥ Ν. 4307/2014)

Φεβ 27

Διακήρυξη για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Αερίων – Μειωτήρων Πίεσης για τις ανάγκες του ΓΧΚ

Φεβ 26

Β΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Ζ΄Δ.Ο.Υ Θεσσαλονίκης

Φεβ 13

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου  κατάλληλου για τη στέγαση της ΔΟΥ Ηγουμενίτσας της ΑΑΔΕ. (αρ.πρωτ. 9498)

Φεβ 13

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών συστημάτων τήρησης ωραρίου, πενήντα (50) επαγωγικών καρτών ωρομέτρησης και λογισμικού καταγραφής & ωρομέτρησης των παρουσιών του προσωπικού για την Δ/νση Φορολογικής & Τελωνειακής Ακαδημίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Φεβ 08

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ψυγείων, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

Φεβ 08

Προσκλήσεις της συνέλευσης των πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 8 του Ν. 4307/2014.