Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Μάιος 25

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Μονάδας του Κεντρικού Διαχειριστή.

Μάιος 24

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.

Μάιος 22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης.

Μάιος 18

Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε Οικονομικούς Φορείς για:

1) Προληπτική συντήρηση & επέμβαση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στα συστήματα Συναγερμού, Κλειστών Κυκλωμάτων με Κάμερες & Συστημάτων Πυρανίχνευσης, σε κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., &

2) Παρακολούθηση των σημάτων των συστημάτων συναγερμού σε κτίρια όπου στεγάζονται Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.

Μάιος 18

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διαλυτών για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Μάιος 18

Ματαίωση του υπ΄αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1047813 ΕΞ 2018/22.03.2018 συνοπτικού διαγωνισμού για τον δεξαμενισμό των Αντιλαθρεμπορικών πλοίων ΕΡΜΗΣ και ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ της Τελωνειακής Υπηρεσίας και επαναπροκήρυξη αυτού χωρίς τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης

Μάιος 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Μάιος 11

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτοφερόμενων κινητών διαχωριστικών βαρέως τύπου.

Μάιος 10

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων μεσαίου τύπου για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Μάιος 04

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Μάιος 04

Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Μάιος 04

Διευκρινιστικό έγγραφο για την υπ αριθμό πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.  Α.Α.Δ.Ε. Α 1065395 ΕΞ 2018 /30-4-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών ειδών εξοπλισμού πληροφορικής», για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Μάιος 03

Δήλωση προτίμησης τελωνειακών υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. για την ενίσχυση τελωνειακών υπηρεσιών, με δαπάνες Δημοσίου

Μάιος 02

Eπανάληψη της με αρ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1062952 ΕΞ 2018/25-4-2018 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξήντα (60) καταστροφέων εγγράφων, για την κάλυψη των αναγκών διαφόρων Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. λόγω τροποποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Μάιος 02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων Ελέγχων των Υποδιευθύνσεων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Αττικής (Α΄ Τάξεως) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)