30/002/000/6829/2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση εργασιών τοποθέτησης διαφόρων σιδηροκατασκευών στα κτίρια του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.