3594/08-03-2019

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για φωτοαντιγραφικό χαρτί Α3 και Α4 για την κάλυψη αναγκών των 16 Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Αθηνών