Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3130/2003 ( ΦΕΚ 76/ΤΑ ) και 4024/2011 ( Φ.Ε.Κ 226 Α/27-10-2011), για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Φορολογικής Περιφέρειας Πατρών της Α.Α.Δ.Ε.