Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3130/2003 ( ΦΕΚ 76/ΤΑ ) και 4024/2011 ( Φ.Ε.Κ 226 Α/27-10-2011), για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Πάτρας - 'Εδρα.