Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1038869 ΕΞ 2018

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προμήθεια μίας (1) ετήσιας συνδρομητικής άδειας για ένα χρήστη του λογισμικού AutoCAD 2018 Com New Single-user ELD, μίας (1) ετήσιας συνδρομητικής άδειας για ένα χρήστη του λογισμικού CADware i-Net 3D και της εγγραφής στην συνδρομητική λειτουργία του λογισμικού CADware i-Net.

Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 23/03/2018, Ώρα: 15:00.