Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1039577 ΕΞ 2018

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την «προμήθεια είκοσι (20) εύκαμπτων ενδοσκοπίων οπτικών ινών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου με Κωδικό ΟΠΣ 5010482 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» συνολικού προϋπολογισμού 248.000,00 € συμπ/μενου Φ.Π.Α.

Περίοδος Διαβούλευσης
ΑΠΟ
ΕΩΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4412/2016 αναρτώνται τα αρχεία της διαβούλευσης που αφορούν στην διακήρυξη για την «Προμήθεια και εγκατάσταση είκοσι (20) εύκαμπτων, αυτόνομων, φορητών ενδοσκοπίων με video» που θα διατεθούν στα συνοριακά Τελωνεία της χώρας με Κωδικό MIS: 5010482.