ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1039585 ΕΞ 2018

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/Όρων της Διακήρυξης για την «προμήθεια συστημάτων αυτόματης καταγραφής πινακίδων διερχομένων οχημάτων σε έξι (6) συνοριακά Τελωνεία» συνολικού προϋπολογισμού 816.045,00€

Περίοδος Διαβούλευσης
ΑΠΟ
ΕΩΣ