Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1090344 ΕΞ 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, για την κάλυψη αναγκών διάφορων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.