Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1104797 ΕΞ 2018

Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.