Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε Α 1121189 ΕΞ 2018

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Σχεδίου Διακήρυξης για την «προμήθεια αερίων – μειωτήρων πίεσης (Α’ Φάση) της Πράξης: Παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων της χώρας (προσδιορισμός ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων) με κωδικό ΟΠΣ 5001460, για την κάλυψη των αναγκών των συμμετεχόντων Εργαστηρίων (Α’ Χ.Υ. Αθηνών και Χ.Υ. Ηπείρου & Δυτ. Μακεδονίας – Ιωάννινα) της Γενικής Δ./νσης του Γενικού Χημείου του Κράτους» συνολικού προϋπολογισμού 75.000,00 € συμπ/μενου Φ.Π.Α.