Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1121226 ΕΞ 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης για τη διενέργεια ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) σε κτίρια στέγασης Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τα έτη 2019-2020