Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1162786 ΕΞ 2018 /02-11-2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.