Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1163923 ΕΞ 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΙSO 9001:2015 του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Κ.Ε.Φ.) της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.