Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1169920 ΕΞ 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη της ανάγκης επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων της Α.Α.Δ.Ε. για το οικονομικό έτος 2019.

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/11/2018