ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1170729 ΕΞ 2018

Eπανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια φακέλων ασφαλείας ( σακούλες) με τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη αναγκών των Τελωνειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων εσόδων