Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1177134 ΕΞ 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης κατά ΙSO 9001:2015