ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1179682 ΕΞ 2017

Διακήρυξη για την διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών» με κωδικό MIS: 5001475.

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 15/01/2018, Ώρα: 17:00.