Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1180298 ΕΞ 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής (τεχνικής εξυπηρέτησης) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων διαφόρων τύπων που λειτουργούν σε διάφορες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 7ΜΑ146ΜΠ3Ζ-ΝΑΥ, ΑΔΑΜ: 18PROC004132807)

 

«Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/12/2018».