ΔΠΔΥΚΥ ΑΑΔΕ Α 1182645 ΕΞ2017

Επανάληψη δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια 130 γραμμών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη αναγκών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης