Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε. Α 1095459 ΕΞ 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για προϊόντα καθαρισμού, για την κάλυψη αναγκών της ΑΑΔΕ.