Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ.Α.Α.Δ.Ε.Α 1018240 ΕΞ 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2019 [CPV: 09135100-5 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ]